Goudsche Courant, donderdag 6 juni 1940

EERSTE BLAD DONDERDAG 6 JVNl 1940 DE TWEEDE PHASE van het Duitsche offensiei De overschrifding tor deSomme en de doorbrekiaig ▼ on de Weygcmd linie W Ir ANNEER Dagelüka bcbalve Zondig Spi verschillende deputaties van q beroep gedaan op overtuigende wijze te helpen iReeuwijk GEMEENTERAAD Be raad dezer gemeente is in openbare vergadering böeengeroepen tegen a s Zaterdagmiddag half drie De ag rtdjt vermeldt o m Voorstel B en W herstellen muur begraafplaats dorp Recuwijk Voorstel B ên W subsidie te geven ƒ 50 aan de afdeeling Zoetwaterwsscherij Buiten Verwachting Voorstel B en W onbewoonlfaarverklaring woningen Voorstel voldoen aan het verzoek aan de St Coöperatie ora den weg bij haar pand te verbreeden Voorstel B en W koopen land vanden heer Spruit voor bouw arbeiderswoningen ZUSTER KREEFT OVERLEDEN In den leeftijd v n 62 jaren is te Barneveid dezer dagen overleden mej A C Kreeft die ongeveer 16 jaren in deze gemeente werkzaam is gc iveest als wijkverpleegster bij het Groene Kruis Wijlen zuster Kreeft was in deze gemeente zeer geacht en gezien en algemeen betreurde men het dat zij om gezondheidsredenen verplicht was ontslag uit haar betrekking te vragen Haar stoffelijk overschot is in Ermelo teraardebesteld l Woerden Daladier uit hel Franscke kabinet Parijs bedtagd SCHORSINGEN VOOR WEDSTRIJDEN IN G VJL OPGEHEVEN De Goudsche voetbalbond heeft besloten alle voor 1 Mei uitgesproken schorsingen voor een bepaald aantal wedstrijden met ingang van Donderdag 6 Juni op te heffen Alleen schorsingen voor een bepaald aantal wedstrijden zijn opgeheyen dus niet die waarvoor een dafura is vastgesteld TWEE VERDRINTIINGSGEVAIXEN rf lnsstra M3 Gelegenheid tot inen ting tt gt jj tjphus en parathyphus i Juni Br Vrije Evangeiische Genrente B ikclEezaig en bid ond Jnnl Ut mm O i Hra nl HaishouHe ijkD veigadering Goudsche Wmhe k rsvcreeni ing daarna Tergadering Jan Sche Tliionds T Juni 4 thuol jnartrijVing nieuwe leerfingen daMschool tl Juni t Bur Wt Banniilafe Feestavond baWaikarorkest Kasanrica Baikala o I v Marrend Vlag na afleop b l 10 Juni ï 5 en 7 3 10 uur LcfM deü Heik Ba ar blocmfecst Juni 4 3 mb OlyapiatemiB Eerste competitiwteg Gou teche Atitteti k comn i iie Jant mar Ofynpa tareinr Efrste conipetitiedag Goudsche Athletuk CommilkEie Juni CcUerte oor het Fonda tota iF mucdiginK en ulersteBiiing vaBdl n cw i ndeB dienst in de Nederlarifiin Bazar voor Wijkverpleging cat door THANS OP LA R TrjbSTIF In verband a de bijïondene om itandighedep jï de bazar voor de inrirhting y de nieuwe gebouwen van de Wij erplegiBg welke bazar in het be Ur van deze maand gehouderuzou 7M niet doorgegaan Naar wi ver emen is hel evenwel de bedoeling de ba ar toch te haoden thans op een later tijdstip dat nag vastgesteld moet worden NIEUWE WIJSJES OP BET CARILLON Nu de Meimaand geëindigd is is hl t jaarliik h Meilied op het carillon van dfn Sint Janstoren vervangen Het klokkenspel speeH thans bij heel uur Oenc van Sneek van Fr Jakma uit den Nederlandschen zangbundel en bij half uur Amïterdamsch koipslied van A Bo y STABSSVAABBANK In Mei is op de Stadsspaarbank en ïtortingsdienst in 6454 posten ingelegd f 2 5 234 01 en in 4674 posten terugbetaald ƒ 285 100 97 meer terugbetaald dan ingelegd f2iXl a Het saldo te pqed per ultimo Mei bedroeg J93Z 3m 7 f Het aantal spaarboekjes daalde met 17 tet 3972 het aantal Tekeninghmiders steeg met 8 tot 2199 HERVATTING ZONDAGSSCHOOL De Zondagsschool der Ned Hervormde genr ee te in de Prinres Julianaschool g Tat dnar de school wederbeschikbaar is gritomen a s Zondagweer beginnen BE STITÜR N C R B Het bestuur va de Nederlandsche Centrale Reddingibrigade heeft enkele wijdingen ondergaan en is nu als volgt samengesteld F Lafcber voorzitter P V d Hout j erelaris A Appel penningmeefter A Ooms 2e seeretans R den Haag 2e penningmeester Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Juni Hendrikus z van A van Vliet en C de Jong Vossiu strnat 79 GETROirWD 5 Juni P A Verburg en F de Zeeuw Plaatsielijk Nieuws coop TWEEBI A f V kcrwedslrij elftallen ra Alboricullu HVLl Onder kvrsliteit raad der ter pi Voor h i BEKERWEDSTRIJD igavond is de tweede bevastgc steld tusschen de de Boskoopsche Boys en AAN KOTTERDAM iding van ds Jaeobs irv zijn i vooTïitter van den Kerke Herv gemeente is hier een ecmité samengesteld aan Rotterdam SCBEErVAjhT DOOR DE GfWWK Geduri ndf fr maand Mei zijn 23H8 ehepen de Hefbrug alhier gepasseerd Hiervoot werd de brug 1019 maal omhoof grfcracht ICO r VBBKEMGING 3R BORKOOPSCHR VEILING S Juni Rozen per bos Pechtold 77 S ¥ M n 3 Tr U te4 ley 25 38 cl Duisburg 2 32 et Bri5rMjf 35 53 ct Butterfly 37 45 Viertanden 53 67 et Wilh KordcsÏ2 01 et Rosalandia 31 48 et Flo X 52 et Orance Naasau 90 102 Bettu Tunet 50 45 et EditbHe len 45 58 et AuguM Noadi 35 42 et ¥Jlse PiHilsen 54 42 et Oeona MnndjJ W4 tt EUcn Foutoen 24 32 etP ta Cfampel 31 50 t Rena Mmuti M cl MiM M Slaaalea vaa Na t iBgv Otwa t et Qaeoi U7 S4 44 t Pairi eariet m 49 Onam Ttmmflt wr r taBr Vtoünai iM n M ta H t tm rm 8 AMrtM lt WffuMwi u 8 t CIomü FhiaHea ik f m tL Mem Min Je Coul 80ct VaVAAMX DK A 8 KATEK Gistermiddeg is onder enomj belangstelling op de Algemeer e Begraaipiaats de t eraardebestelling geschied van bet to Hrt ij h ovcnchot van A Kater Arbtcr de baar die geheel bedolven wa onder een schat van bloemen had KB zicb vereenigingen alsmede talrijke vrien den aangesloten Toen de kist boren de groeve was gepiaatst trad als eerste sju eker naar voren dr Naut uit Nieuwveen die spcelunde namens de afd Alphen vai de Ned Mij tot bevordering der geneeskunde het woord voetde en ojb zeide dat in den persoon van dr Kator een lid is heengegaan wiens plaats terdege zal worden gemist TS eede spreker was dr Nieimenhnis uit Iphen vice voorzitter van De Mg Ziekenfonds Alphen en Qrhstreken HUreleveerde uitvoerig wat de overledeneals voorzitter en oprichter gedurendeeen tiental jaren y6or het Ziekenfondsheeft verricht K ü was aldus spreker de stuwende kracht die vooral paraatwus wanneer het betrof om de mindermet aar ische goederen bedeelden tehelpcKf rts apraken nog de heer 1 Derek n HMza uit Gouda namens den B V L de heer Struve als vriend majoor Gazenbeek namens de militairen en tot slot burgemeester dr Verkerk die namens het College van B en W dank sprak voor wat dr Kater is geweest voor de lijdende menschheid en ook voor het velen door den overledene verricht als voorzitter van den Luchtbeschermingsdicnst om te eindigen met woorderj van troost tot de familie Aan het einde van deze indrukwekkende plechtigheid sprak mevh Kater woorden van dank voor de overstelpende bewijzen van belangstellin g en medeleven die zy heeft mogen ondervinden COLLECTE VAN GETROFFEN PLAATSEN De in de Geref Kerk gehouden collecte voor de Geref Diaconie Ie Rotterdam en andere ernstig getroffen plaatsen heeft 370 17 opgebracht Ammerstol LOOP DER BEVOLKING Vertrokken Adriaca Theuna van der Weiden wed v J Molenaar n Moordrecht Ingekomen Aartje van Vliet wed v P de Man v Nieuwpoort Jacobus Adriaan ten Hennepe van Bergambacht BVRGERLUKE STAND Ondertrouwd Arij Scholten 22 j en Lena Dirkje Verhagen 20 j Gouda Overleden Fenneke Johanna v Doom 87 j Resteren Haastrecht KLEINE BETUWE HEKOPENT Nu de zon zoo verkwikkend straalt en de natuur naar buiten roept gaat de speeltuin De Kleine Betuwe haar deuren heropenen om het publiek gelegenheid te geven zich te midden van de volhangende fruitboomen te ontspannen en te verpoozen A s Zaterdag wordt het ontspanningoord in vollen omvang in bedrijf gesteld Schoonhoven WERKLOOSHEID Bij de gemeentelijke arbeidsb nidde ling staan ingeschreven 211 personen over de beroepen als volgt verdeeld Bakkers 1 bestellers 1 cbaufieurs 2 dienstboden 1 electriciens Ij embalIcurs 3 fabrieks arbeiders 19 goudsmeden 5 grondwerkers 12 handelsrejzigers 1 beiers 3 kahelmnnteura 1 kantoorbedienden 1 lekstokers 1 loodgieters I losee werklieden 16 mach iioutbewerkers 1 magazijnbedien en 1 mandenmakers 1 metaalbewerkers 3 metselaars 4 meubelmakers 3 molenaars I monofypistes 1 motorschippers ojjperlieden 8 opzichters 1 ovenisten petroleumhandelaars 1 plateelafwerkers 4 plateelarbeiders 2 plateel Khilders 9 schilders 1 chippers 7 sigarenmakers 1 smeden 1 stokers 1 straatmakers 1 timmerlieden 6 touwslagers 2 transportarbeiders 1 tuinlieden 1 zilversmeden 77 BOTERMARKT S Juni Besteeds werd voor goébot r f 9 75 en EIERENVEILIWG 5 Juni Kippeneieren ƒ 3 15 ƒ 3 55 per 100 stuks Boter ƒ 0 69 per pond GEVONDEN VOORWESi EN Vulpotlood pincet huissluetel in lichtingen bij de poHtie EVABrGELISATrESCniF VERTROKKEN Het evangelisatieschip De Etik van bet Leger de Heils dat ruim acht maanden alhier ienst heeft gedaan als militair tehuis heeft gisteren onze stad verlaten met bcstemmukg Rotterdam Het zal aldaar bestemd worden als gelegenheid voor bqecnkomstcn voor het wesk van iwt h ttr des Heil BinOEBUIKE STAND Gebaren Herrie Oscar AKred z van Lu van Trtenim en J Schagen OndertrvBwd C j v Merrienh mr 25 jaar es C G M van den Bergh 2a aar Overleden A den Buffer jaar echtgenoote van B Nieman r Ouderkerk a d IJssel INzAMEL iN6 VOOR KOTTEa AM Vrijdagmorgen zal in deze genaeente huis aan huis een inzameling gehouden worde van kleedinf schoeiael en liggingsstukken voor de burger van Rotterdam Op alle ingesetenen wordt BURGERLUKE STAND GEBOREN Gerrit z van J Klein en E B Sonnevelt Hiska Berendina d van J Vos en B M Segijn Sylvia Wilhe Tiina Maria d an J C A Okkerse en J M Stalfoort Gerarda Sybelia Petronella d van P C W Molenkamp en B Voordouw Comelis Jan z van C J Gerritsen en K Pels ONDEHTROUWD Machiel van Hoewijk en Beeuwkje Kort 0 F RLEDEN Dirk Hemmer 60 j UITSLAG VERKOOriNG Ten overstaan van notaris F A Minkema werd in Hctel De Dubbele Sleutel een openbare verkooping gehouden met het volgend resultaat Het woonhuis aan den Nieuwcndijk werd ingezet op ƒ 2S25 en bij afslag niet gemijnd Een tweede wocmhuis aan den Nieuwendijk werd ingezet op ƒ 2650 en eveneens bij afslag niet gemijnd De combinatie der beide perceelen staande in totaal op ƒ 5275 werden bij afslag gemijnd op ƒ IK door den heer C BiH ggraaf aan wien de perceelen werden toegewezen Het hee renhuis aan den Utrechtschen Straatweg 44 werd ingezet op f8000 on bij afslag niet gemijnd Het heercnhuis gelegen aan den Utrechtschen Straatweg 30 werd ingezet op ƒ 8000 en bij afslag eveneens niet gemijnd De combinatie der beide perceelen werd niet gegund SPORT VOETBAL G V B programma Het programma van den Goudschcn Voetbalbond voor as Zondag luidt Ie klasse G S V Hl Gouda IV Nieuwerkerk I Bergambacht I Gouderak II Stolwijk I O N A IV Groeneweg I Overgangsklasse Groot Ammers I Dilettant II Zwervers II Ouderkerk I 2e klasse A 11 30 u 11 O N A V Olympia rV Gouda V Overschotje I Waddinxvecn II Woerden II G S V IV Bosk Boys n 2e klasse B O N A VI Stolwijk I I 11 3 u Lekkerkerk UI 01ynu a V ynapii Royementen blijven ook onveranderd geiiandhaafd birmImland DEUTSCHE ZEITUNG IN DEN NIEOESLANDEN Gisteren is hef eerste nummer van de Deutsche Zettung in dem Niederlanden verschenen Hijkscommissaris Hijksminister Seyss Inquart sfeh in een inleidend woord het blad tot taak een orgaan te zijn voor de Dnitrchers die wonen in hef bezette gebied en een sthakel te vormen tirsschen het besttnrr en de bevolking In een hoofdartikel wordt het beginsel van hef nieuwe dagblad omschreven Uitbreiding buitenlandself postTérkeer TOT GEUEEU NEUTRAAL EUROPA Met ingang van Vrijdag 7 Juni as kan weder briefpost d wz alleen gewone brieven en briefkaarten worden afgegeven met bestemming voor het geheele neutrale Europa met inbegrip van Noorwegen Uitgesloten is dus postverzending naar Eiigeland naar Frankrijk en voorloopig ook naar België en Luxemburg Aangeteekende correspondentie en waarde brieven zijn niet toegelaten Er wordt nog eens met nadruk op gewezen dat het tarief voor het geheele buitenlandsehe post verkeer en ook voor Indië bedraagt voor brieven 12Vt cent voor de eerste 20 gram en 7 i cent voor elke volgende 20 gram en voor briefkaarten 7 4 cent De haven van Amsterdam SPREKENDE ACHTERUITGANG Hoewel de Amstcrdamsche haven sedert half Mei geblokkeerd is voor wat de zeevaart over IJmuiden betreft zijn er in de afgeloopen maand 142 zeeschepen met een totaal inhoud van 246 341 kub meter binnengekomen Tegenover de overeenkomstige maand in 1939 rtiet 326 schepen en 2 035 200 kub toeter geven deze cijfers wel een zeer duidelijk beeld van den teruggang van den handel op de hoofdstad De cijfers van Mei 1940 zijn bovendien nog zeer geflatteerd omdat eenjiroot deel van de Katwijkcr vloot van oggers dat thans in de Amstcrdamsche haven is opgelegd onder dit aantal begrepen is GROENTEN EN FRUIT Het Rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd brengt ter algemeene kennis dat er in de voorschriften betreffende het telen verhandelen en veiwerken van groenten en fruit geen verandering is gekomen zoodat deze voorschriften onverzwakt van kracht zijn Het telen van groenten is derhalve behoudens de teelt voor eigen gezin sverbruik alleen toegestaan aan de bij genoemde centrale aangesloten telers en ten hoogste voor een oppervlakte als voor de onderscheidene gewassen vermeld in de in hun bezit zijnde geldige tuinbouwteeltvergunningen Dit geldt ook voor de teelt van tuinzaden waarvoor een zaadteeltvergunning noodig is OLIÜN EN VETTEN Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening irf oorlogstijd deelt mede dat alle bepalin gen betreffende banderolies en geleidebiljetten voor margarine vetten en oliën onverkort van kracht geWeven zijn Gedurende de oorlogsdagenazijn enkele malen in het belang van ae voedsflvoorziering aan fabrieken wier banderollevoorraad uitgeput was en door de vervoersstagnatie niet kon worden aangevuld toestemmingen gegeven om vetten zonder banderolles af te leveren mits de heffing werd voldaan Vermoedelijk zijn deze voorraden inmiddels r Kls opgebruikt Voorzoover dit niet het geval mocht zijn kunnen degenen die nog dergelijke ongebanderulleerde vetten in voorraad hebben zich omgaand tot de Nederlandsche Zuivekentrale afdeeling margarine vetten en oliën te s Gravenhage Nassaulaan 8 wenden teneinde dien voorraad alsnog gebanderolleerd te krijgen Men geve daarbij de juiste kwantiteit en verpakking op dus b v 50 pakjes van j kg vet en 10 pakjes van i kg reuzel Men vermelde naam van den leverancier den datum van ontvangst en sluite de factuur ter inzage bij TWEE VILLAtS UITGEBRAND In den afgeloopen nacht omstreekskwart voor twaalf ontdekte een voorbijganger brand in een villa aan denUtrechtschen weg te Zeist bewoonddoor mevrouw de weduwe A Siebesma Het vuur waarvan de oorzaaknog niet bekend is gieep snel oro zichheen en sloeg dra over op de belendende villa bewoond door mej C M Lans Toen Y de brandweer ter plaatse kwam stonden de huizen in lichter laaie Di brandweer uit de Bilt verleende assistentie doch aan blusschen viel niet te denken De villa s en inl eclel werdeji een prooi der vlammen TE LEIDEN De Lf id sche politie heeft gistermiddag uit den Kiya nabij het UUechtsche Veer het lijkje opgehaald van den zesjarigen J W N die sedert Dinsdagavond werd vermist Een uur later is uit den Ouden Singel bet stoffelijk oversciiot opgehaald van den 62 jarigen D H wonende aan de Oostdwarsgracht H was sinds Zondag niet meer m zijn woning gezien PERIODKK VADE MECCM VOOK ROTTERDAM Bij Van Waesberge Hoogewerff en Richards K V te Rotterdam is vérsehenen een periodiek Vademecum voor Rctttrdam dat tot 31 Mei 1940 is bijgewerkt Het werd samengesteld met medewerking van hef gemeenteestuur en de Kamer Vi n C rir e Svenska Dagbladet karakteriseert den toestand bij het begin van liet nieuwe Daitsche offensief met de volgende feiten r De Franéche verdedigingsliniesaan de Somme missen soortgelijkeverdedigingswerken zooals die v eUcedoor de Duits he troepefl in België Nederland en aan de FranSch Belgische grens moesten worden overwonnen Weygand heeft geen tijd gehadversterkingen aan te leggen Duitschland moest zijn Mei offensief beginnen met de veroveringvan de heerschappij in de lucht Thansis dit niet noodig daar Duitschlandeen belangrijke sui erioriteit in delucht bezit Overdag ziet men oyer deDuitsche linies zelden een vijandelijkvliegtuig Het Fran sche achterland is reedsbij het begin van het Duitsche offensief gr esorganiseerd Van Duitsche zijde zijn talrijkenieuwe divisies ingezet De Franschpn moeten deze keeralleen strijden terwijl zij op 10 Meinog bondgenooten hadden Het overwicht van de Duitschetroepen in veldslagen is toegenomensedert de Westelijke mogendheden eenaanzienlijk deel an haar beste corlogsraateriaal in België en NóordFrankrijk hebben verloren Duitschland zet ziin veldtochtvoort volgens methoden die reeds inhet IVÏeioffensief zijn beproefd terwijlFrankrijk nieuwe mannen en eennieuwe strategie obeert Ten slotte verklaart het blad dat Woensdag het doek is opgehaald voor het einde van een der grobtste tragediëti WUZIGING IN HET FRANSCIIE KABINET Rejmaud heeft gisteren weer een wijziging in zijn kabinet aangebracht De premier neemt in plaats van Daladier de portefeuille van Buitenlandsehe Zaken en bt houdt daarbij het ministerie voor Landsverdediging Paul Baudoin wqydt aan hem toegevoegd voor Buitenlandsehe Zaken en geiteraal de Gaulle voor de Nationale V erdedigjng Voorts zijn benoemd de secretarisgeneraal BoulhiUier tot ministei van Financiën Georges Purnot tot minister voor het Fransch gezin Jean Prouvoet tot minister van Voorlichting Frossard tot minister voor Openbare Werken Delbo tot minister van Onderwijs De andere ministeries blijven onveranderd De reorganisatie van het ministerie is geschied tegen middernacht in een kabinetszitting De Italiaansche bladen wijzen er hedenmorgen op dat terwijl de Weygand linie gisteren op verschillende plaatsen door de Duitschers is verbroken de Fransche regeer ng gisteravond niets beters heeft weten te doen dan over te gaan tot een wijziging in liet ministerie De blad n vestigen iie aandacht op het feil dat Rcynaud thans behalve de KWtefeuille van Landsverdediging ai k die van Buitenlandsehe Zak en heeft voorts dat de oud premier Daladier thans uit het kabinet is verdwenen en dat ook Laval niet in de nieuwe formatie is opgenomen ondanks de geruchten die over hem m omloop waren na zijn onderhoud met president Lebrun PARIJS STAAT OP HET SPEL De Parijsche bladen leveren commentaar op den gisteren begonnen nieuwen slag doch toonen zich daarbij niet bijzonder optimistisch aldus het D NB De Matin constateert dat het in den nieuwen slag om Parijs maar ook om Londen gaat De groote slag meent de Victoire vindt plaats op honderd km van Parijs en wel iets verder Noordwaarts dan de slag aan Marine Wanneer wij den sl ver liezen zullen wij niet oen oorlog verliezen maar we Parijs dat in dezen slag op het spel staat In het Journal meent generaal Duval dat de Duitschers geen werkelijken doorbraak van het front bereikt hebben Het betreft hier geen Maginol Iinie doch een diepe verdedigingslinie die den opmarsch van den vijand kan ophouden ANGST IN PARIJjS VOOR NIEUWEN DUITSCHEN OPMARSCB Te San Sebastian aangekomen uchtelingcn uil Bordeaux en de Gironde melden aidiE het D NB dat ie gisteren hervatte lïtiitiche opmarsch de Parijsche bevolking met angst en chrik heeft vervuld Gistermorgen reeds zijn de eerste vhiehtelingisn uit Atimale Beairvais Compiegne en Reims per vrachtauto aangekomen Daarop volgde een ware laxvine van i uchlcfïngen die Znidwaarts trekken rn daarHj Noordwaarts trekkende Fransebe troepen ontmoetten Hoewel de regeering zware straffen heeft gefield op het verspreiden van ongunstige berichten weet eltr en wat er ET NIEUWE OFFENSIEF De Somme overgestoken De Weygand linie op verscheidene plaatsen doorbroken Onder deze opschriften brengt de Daitsche pers aldus het D N B He door het opperbevel gemelde eerste successen dbr Duitsche legef die Waensdai oirgen op een breed front tot den aanval tegen bet Fransche leger zijn overgegaan Sinds den dag waarop gjDnèraal Gamelin moest heengaan omdat de Duitsche nijptang de drie Frjinsche elite legeis in Vlaanderen tezamen met het ÉritSfhe expeditielegcr dreigde te verstikken zoo schrijft de Deutsche Allgemeine Zcitung is deze Weygand linie de stille hoop van der vijand geworden Van haar werd sinds dagen steeds weer als front van weerstand gesproken welke de strategie van generaal Weygand als verdedigende muur voor Parijs had opgeslagen De Duitsche legers hebben haar stralenkrans reeda eenige uren nadat zij den aanval hierop geopend hebhen geknakt LONDENSCHE PERSSTEMMEN De I ondcnsche avondbladen houden zich be ig met den uitslag van den slag in Vlaanderen De Evening News schrijft dat de nederlaag in Vlaanderen in hef gunstigste geval een verlenging van den oorlog met een jaar beteekent Deze oorlog kan niet slechts door verdediging der Britsche eilanden gewonnen worden De oorlog is no niet verloren en zal nooit worden verloren wanneer thans alle reserves in het spel geworpen worden Men moet thans bewapenen als nooit tevoren De weg naar de overwinninc IS zwaarder harder en langer geworden De Star verklaart dat de verliezen smartelijk zijn de verliezen aan materiaal iormen een oproep en een aansporing van de burgcfbevolking urn t wprken ais nooit te voren De Evening Standard wijst t r op dat de oppercommando s der Westeli ke mogendheden verrast zijn door de nieuwe Duitsche methodes Men mag zich echter niet laten verrassen Het vasthouden aan verouderde formules en denkbeelden moet onmiddeKvk verbeterd worden De Griekes hebben een spreekwoord gehad volgens hetwelk de beste generaals die lln welke hun viianden het beste kennen Nooit tevoren is dit zoo waar geweest als thans Het nationaal sociaIs me is iets geheel nieuws n de wereld een systeem waarin de politieke kracht de militaire volmaaktheid en de tactiek één geheel vormen Het D N B meldt uit Stockholm In zijn hrH fdartikel van vandaag schrijft de Times dat de greep van de Duitsche troepen om de x eheele kust van het vasteland van Namsos tot aaa de monding van de Somme hans geheel volledig is Een phase van den oorlng die Engeland en Frankrijk ontzaggelijke verliezen aan manschappen en materiaal heeft b rgd is afgesloten De Westelijke mogendheden hebben een r aree nederlaag geleden De terugtocht in Vlaanderen kan m t vergeleken worden met den slag aaa de Marne of bij Gallipoli do 11 wekt eerder herinner r cen aan de ichtervolging na den slag bij Jpra in I93it toen ri va eri van de i Fiansehen generaal Muat het Pruisische leger vernietigde BLOEDIGE BOTSINGEN IN BOMBAY Hoi DN B meldt uit Sjanghai Naar rcr f bekend wordt is het bij de inscheping van Indische troepen voor den Europrcsrhrn snrlog te Bombay tot bloedige botsingen gekomen Da Indische troepen verzetten zich tegen het door de Engelsche officieren uitgevaardigde bevel tot inschepen Ds door de officieren te hulp geroepen gamizoenstroepen openden onmiddeihik iiet vuur en richtten onder de Indische troepen een vreesel k bloedbad aan aldus het D N B Ten slotte werd de tegenstand van de Indiërs gebroken en moesten zij lich aan iword begeveo Opmerkelijk in dit verband is een uitlating van de Engelsche SjangiMS Times waarin gevegd wordt dat ds toestand zich lienderoogen toespitst DE TURKSCHE PRESIDENT OP INSPECTIE De Turk sche president Inonoe is in gezelschap van den minister voor Landsverdediging naar Istanboel vertrokken Men neemt aan dat hij een irtspectierets m Thracie wil nndi r ngmen De Fransche generaal Mittelhauscr opperticvelhehber van de geaHieente troepen in het Nabije Oosten heeft tjn bezoek aan Ankara beëindigd en fs per vliegtuig in Beiroet teruggekeerd Hij is te Ankara ontvangen door president Inonoe en had besprekingen met den minister van Buitenlandschs 1 en den chef van den generales