Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1940

EERSTE BLAD VRIJDAG 7 JUNI 1940 1 Abonnementen en Advertentiën De Coadsche Courant V j ftt Iken avond bij vtlt dui i nJen abonne s bezorgd 111 GOITDA Alphon a d Ri n Amimr tol Birgambacht Berkenwoude Bo df iavtn Boskoop Dritbiugge Gouderdk Haastrecht Heken dorp Moercapclle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewaler Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddmxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Goudi 17 cent pir v eek ƒ 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal builen öouda 18 cent per weck üvtial waar i t bezorging plaats vindt Postabonni ment per kwartaal ƒ 315 AlUi bu Vüorujtbe taling ADVFRTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel mi r ƒ O 20 INGLZONDFN MLDEDEELINGLN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ O 4U Bij overeenkomst gciedu cetrde pryzcn volgens speciaal tal u f KWARTJESRUBRIEK kleine advtrtcntien alleen des Zater dags 1 3 regels ƒ Ü 25 elke rt i meer ƒ 0 10 maximum gioütti 6 regels Uitsluitend bij orüilbetaling Inzending tot Vi ijdagmiddag 2 uur flkp advertentie moet naam en adits vermelden Opgaaf van abonnementen en iiKcrtentien m te z ndcn aan het Burc lu Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten i Wielryder door trein gegrepen DOODFLUK ONGELUK OP ONBEWAAKTEN OVERWFG ONDER ZEVENHUIZEN Op den onbewaakten overweg m den Noordelijken dwaisweg onder de gemeente Zevenhuizen in den ipoo baan Gouda Den Haag is heden morgen een wielrijder door een trein uit Gouda gegrepen en gedood De fietser do 43 jarige H P Kerkhofs uit Rotterdam kwram uit de richting Waddmxveen onder de tunnel m den snelweg Den Haag Utrecht op korten afstand van den overweg v mdaan toen uit Gouda de eleetiische trein 516 die onéjl 24 naar Den Haag vertrekt mderde De vvagenvoerder gaf signalen en de man heeft ook nog naai den trein gekeken maar vermoedelijk in de veronderstelling geleefd dat hij nog voor den trein de spoorbaan kon pas stèren De afstand was echter te ko de man werd aangereden en op slag gedood Het stoffelijk overschot js voorloopig naar Ze enhuuen ge bracht De wagcnvocrder heeft gestopt maar hulp kon met meer baten De trein had 22 minuten verti aging iout uüt 4 je JlaML i eigett ode tif OTADSMEUWS Comité voor steun aan Goudtche getroffenen VIER VOJFTBAtWEDSTRUDEV C fc4 ilOANiSfeLRU Th t v k f t t initi titf K riomcn U r rf u t i Ui i tt M Jiii lin v ji ira n t n rvoji nddtr aan te duider J f rrrt £ al worden gef e en ü f i u I i dl jn lk ii ti i w oid 11 1 ri tfcun in n of aridtnn t nt j G uds he ji c ftM t dn itfi Rit hj ordti door ha ooiNgsIecd ï n gitrofffji Df huft me sler h ft bcitids toer ISftegd Se eere Ir f nhïing van df e t pnchting I hh n ri Goud ïchp KNVB m tinii ir fi n m t toestemming van d n Jowlaclien Vmtbalbond be Jot n e n vfertal vpd trijdfn tt oiganisecrrn waiirvtn dt g h tlr cjhi npvt order ïtreK v n fni e ko ltn an dit n mite 7 il wcrdfn it fÖT t fn H t pio ir imma luidt I nfd p 11 Juni ONA Jpugdelf 1 K N H j Ml uui O N A teriein Dir d t J8 JiMVi Olympij Jeugd lfUl KNXH in 10 uui 01 mpia lent m Dirsd j Juni G S V Jeu elf Iki K VB imu lil GSV terrein cmii lO funi O udw Vümbiiicitie n C ud ht KNVK vcretn 30 uur Ci idd ter em Het b h fi biin gt n I t tf J it de hurj 1 M ih roudu dt i mi l t ji k rf ir i dstiiid n lui ii bi dr ijé Aii kvejtn oi dit gotde doel Voorwerpen van militairen moeten ingeleverd worden Dt ur m M4 n y 1 ot kt en udeiVul hl rn ir U U m n d t indtn o i hui s il I t rv u K r n lu i kt nninj s ƒ id d tK M I an niilit iren van de Ne t 1 r lil iK n k H If is i Lng 1 l u ls h lil Fimscht ui lKm jiiU 1 A F 1 de pldöts w I ir t n di fn udii lj d n Afaiindti di aui wM n widtn ï rdi IU 1 1 nj n kunne i en btIn lf Il it 1 11 II dl I bi i k IK nw idl rut 1 indi nij Mi itht a ïndt n ipntp i tv t j tvtn Ook i rtieubtif Igtndommen an Ktfci t i tldtn ni u ton on tiwi lci wordt n n i levt rd Qrtskommandatur te Gouda De Ortv ommanddtui v elke eerst gevtsl d wafi Kattensutgfi bb is thans vtrflaitst na i Van IlersonJaan 3 GrtsKonmiandant li Haupl jiiann Mfi 1 oren Het buieau is dagtlijks v ir t 10 tn V n 3 4 uur geoptnd uox het inwinnen jin iniKhl ngen ILOOr OER BFVOI KING In j ekt it I p rsnn n J O kam en gpzm V 1 Srhoonhovtn V rtri s n persont n J W d Bruin j ïai if lA trk rk ad IJsstl C L Hoff anif r lar Beden Inrichting Bei 1 ro ri J Slop naar Lopik N de Jong n ar Stru kerk C Gido naar Dixit w iitr J A It Htnnipe naar Ammer l ad i k 1 A Visser naar Krimpen i ÏICRVFIIIStK f iiivii ig ai If P uim t V O D w i rd oo d in 2 hü lul ƒ 3 10 MM t AARDIPPUFN T Du i 11 l 11 1 tl 1 II t U M l T 11 i IJl tarnt i i rt m mtl A hl Aor il Jongeman tusschen twee palen bekneld AAN DE GL ÜLGEN OVERLEDEN Üp de Veer tal is Woi nsdagmiddag bj het lessen van paiin uil een vooi den wal lig iend sehip de 21 jarige schee psluiRer A v d Harst wonerde in den Gi 1 if Florisweg weikzaam bij de N V P J tndenbuigs Zeilmakeiij tusschen Iwee palen bekneld geraakt Hoewel dl f ivilgen zieh aanvankeliik nut einstig lieten aanzien bleek di gitroffmt oo ernstig gewond dat hij later is oveileden De jonf imi i had reeds een paal uil het schip op den t evcr gebracht toen hl terwijl hij den tweeden paal up zijn schouder naar den kant droeg over den eersten struikelde en met iin hoofd op den paal viel De paal welken hij drops schoot daardoor uit waar door de 11 iigeman met zijn hoofd tus schen bt ide paltn bekntld raakte Hij kreeg oo j enschiinlijk alleen een bloedend wondt aan het voorhoofd in velband v larmede hii zich naar de WiikverpliRing begat waar hij is vci bonden Vtivilgens keerde hl naai de 7aak teuig Hij vf rrichtte nog ver schillende wtikzaamheden om hicina naar huis tt fittsen Daar is zijn toe stnnd zoodinit verergeid dat dt hulp van een dokter werd ingeroepen die onmiddelliik overbrenging naar het Sint Jo efpav iljoen noodzakelijk oor deelde daar hit letsel ernstiger bleek tt zi n dan c rst gemeend werd Hulp mocht echtir met meer baten eenige uren later is het slachtoffer overleden Drukte op de kaasmarkt STIJGENDE PRIJZEN GOEDE HANDEL Op öen stialenden voorjaarsdag heelt OBze weekmarkt gisteren een bijzonder fleuug aanzien gehad en vooral ontleende zij haar levendighiid aan een groole drukte op de kaas markt In Juni als de Meikaas aan gevoerd wtidl is de kaasmarkt altijtji dicht bezet en ook heden Stond het nooidelijk g deelte van het maiktplein vol van kaaswagens die van ver in den omtiek ors bef a dt zuivelpro duet aanvütiuen De diUjite Valt door de omstantu heden icis 1 ter dan g wjorlijk want mtcstil lüCgint de gias aas eerder op de m irkt ti komen De nvarkt heeft zich cvenwe srel hersteld Er wam gistel en 406 pal tijen aangevoerd tt t wijl vorig j ar de tcna invoer 501 par tijen bedroeg Dit was echter op 1 Jliiii 7ood it de verwachting bestaat dat op de volgende m irkt de aanvitr nog 7al stngVn In aal geval zil 11 weinig verschil zijn In twee opzichten ondorpcheidt dt markt zich van die van verleden jn ir de prijzen ziin beter ongeveer zes cent en de h ndel is vlo ter Ook gisteren hield de oplcv mg aanDe kaashandil acht de vooruitzichtenblijkbaar verbeterd In verge ijkirgmet vorige week waren de prijzm weer gestegen ditmna met drie eertDe kaas vond een willigen afzet dehandel was goed Diefstal van autobanden De politie heeft een 27 jarigen sol daat en een 60 jarigen expediteur al hier aangehouden die verdacht wor den van verduistering en heling van eén drietal autobanden De bandin zijn irf beslag genopiej De jangehou denen zijn ingesloten w AT g AAR f ANNEER Reunie Bioseuoii I abtth en i se niet En 1 1 ij iin in B He üivis tn Plezieiige vieanlit Aanvang SP uui Zateidag v maf 6 uui Zondig maf 1 U uui Wui = i 2 UUI milintt D bi mdwt 1 111 aii nut JteE Biuwn Sehouuuurg Bioscoop Viiuwm on dei veultnking met Wanen Willi im en Gall Patiiek en Mis laad in Biiok Ijn met Siüy Eiltrs en Paul Kill Aanv mg 8 15 uui itiidag vanaf 6 uui Zi ndag v maf 1 uui Thalia Theater De loos van Rio Giande met Muiiti en John C 11 II en Antonio Moreno en Lichting Tuggeis met Reb Ru isclU Aanvang 8 15 uui Zateidag vanaf b uui Zondag vai af 3 O UUI Dagelijks behalve Zondag Spie rlngstraat 113 Gekginluid tot men ting tt Kcn t phus t n aralhyphus Juni 7 9 uur Huishoudschool Inschuivinf n eiiwt kul n tn d i sehool Juni 8 uur Kunstmin I stavond b lalaikn orki st Kasan ka Biikila o 1 V Harn nd I ig na af i ip b il 10 Juni 1 5 en 7 30 10 uur I eger de Heils Bi ir hl i mf 1 st 15 Juni 4 30 uur Olvmpia terrein Eerste coniptMtjedag G udsclii A i U til kin m s f 18 Juni 10 uur Olvmpia terrein Etistf eómpetitii d 11 G ud ili tl Ie tiek Conimis r 17 Juni Colli etc voor het Finds t dl 111 1 digmg tij ordersteunmg v d 11 i ipt nni n diinst in iW N di r iandi n Wegverbetering aan Hanepraai wordt normaal uitgevoerd RIJNLAND HFFFJ GISTFREN BOl W VAN DIIKERSLUIS A NBiSTI ïD ir Cl 1 M I Hit n tki r i t t t u r I Hai i pia UI II Lie G j iirg 1 It til k b j lit om il t V in R r a c w irn i a vallen de b I 1 t r ik i van dei Ge j ii Fliiw eelcnsi t m d C d or de rni t in J jhcdi n i w cki r crir t c ncrn i i w votre Hl Honghe t i i i id tl ip R hitft g Wn idi 7 in hit Riii urdhu te Lt t in ht t w ik V or den du ker bttuw tani t sttt IngeschreVLi wi rd i viVt N v h H J Nfriirhirst tt Gt i fi i m 143 P Bfkhl l tt Glue s ƒ i2 0Uj W B Km te Gouda 3443 N V h W Bokhoven te Gouda 520tl Gehr der Ouder A phen a d Riir f 15f 50 J Bron gcrsma Geuda ƒ 3G6W H C Heemskerk Leiden f 3744 N V h H L VcO Dttst t Gouda ƒ f 30 feehn Bureau v h J H de Wilde ti Gtuoi I Uo Ü A M dt K r e tt Gouda 3 8 il Gebrs Kisbtrt tn te Moerjreeht ƒ 4Ü 00 PI J v Diik te Gouda ƒ 41039 C v Leeuwen in Zr Nitaiwtrkerk a d IJssel ƒ 41360 De f unning gtschitnt later Na ir WIJ vernemen in bi de e meei te dt plannen voer de wegver breeaing in vooibereiamg Het ligt m de b doe Thg ook t it werk spoedig uit Ie vtteren Wlnkeliersvereeniging helpt getroffen middenstanders RFOPAG N 1 lOO Vi OH I t T I IJ K Sin M I S Hl M IIKH AK EST LD Dt C tl It 1 Lu ti 1 tl Ml tl 1 lid iii 1 1 I Wil 1 1 11 I h ut J t 1 I W I lil 1 t si it t It lil 11 lit d I 1 1 m n in Nedeil nd Overet nki mst htt voorstel n het hestuui v rui 11 et 1 geniet ne stemint n beslitti mi dt 1 ts dt r vtittiii iig tin bttii vai ƒ tOO te sitiltn m htt l mdtl I teut fonds di üi diit n itldt list t i wAvn v noi iiuip 1 let I ing t lil t 1 1 1 11 11 e n iddt nslandeis Itbbir ivoimd Il 1 I 1 1 e wt i 11 t 11 ittt 1 dl I t 1 K Korf ge egd d t de gt w 11 mil II 1 inriii ht It 1 1 I 1 luk van II giijpt iitlt li ui IJl M menterl is de itu tie m t met r i dlllik Dl vtttl lUtl at Is 1 1 1 tpu t d t Cl 1 tl 1 i t I trd IS t h evt r t n hli sprik de 1 rop i it dit tl t ttiK zon ztI bh vi1i Hl athtte het verheug nu d t er waar eldt is n ede mrit t rsf i dt s 1 ji 1 Il n f et I st mrif f in die m st at i w Put tiig te steuren 11 ht oen de Ie e I plitht dt helpendt 1 ird aan de r etiUetts toe te lekt 1 Tti ItiHt briel t de mi r ittt 1 d rV t 1 11 k 1 n die bi tleivatua e i et er ni hiisMsi ei vei f cgMg daadweit f il II ttie t 1 Kin hebbt r verlet id De vn i ittei riet it n t dt ri tt Middt I sti i dst I tiali lef Ie 1 fvei t I d n eH de i d t r t i i t t 1 dt inviting van t Miii e i te sehtrttr In ke de ingcstt kit t fe rf Ie i il V al dl vele I ie k li ir n e n stardsi gani r i r 2 r wotirter trl al i Ht l 1 sul a t r U V gestcld Il t i 1 n t r w 11 r n i f r i if B str rj f s w i rt IT er t t aan het publiek De 01 Iter teelde vieits medt dat Ie 111 ot b duelirg van de ti dtislü usee 1 ale igl htt f ubliek e verzoeker iii inkoopt n et vee ngelijk coi tant te belalt n i h t t 1 d 1 I 11 pt 1 e 1 e K t c Dt I t tt n Ge j tlrt t te üiti p n be Hl gtn dthteiwege 1 ï lt Ui d itr tl df V t 1 i tK ei c t c ra z tj IJ L t I tl i ei ci rn n m nat a oestl e sleiltn oor de I er ven i l UL thnj tn u t Rotterd ni MtL i gCü cld VlCIG ca er Of tei r I i ue oeds ivooi u i i g in ct ücl t n n z o eel n et k o m ill tfcfici n düen ai v utn N i ng otr c t vi r iaciu o et ur it rtn lifct J n St htrLfuici f tl ouQt n V B L tpt r G e e de erheug ide mtcec tthi g cotn a de h tr Jan Scl ti k oe stici l i an het ford an zjjn ei istige ekte Ie tcld IS Orider instemmirg d er crp dei ng iprok de Uit de xei Iafetn bleek d xJt ei lo d tal tl c ns 72 bet agt Ei jp g s mI een l iH i f n iivi ie n bij hit fgi I 11 en Het 1 gun icU n bi til ie vnt f 1 1 P k t n bed I 1 dat kt n t e zon schyiit aldu K I f 1 11 ma m 11 slt 1 I It t I 1 n neei m tuil stil ichtei d tl tl I woi ld Koopt Zomerpostzegels oVbui ngst OR sort i fn CLLIIKEEL DOtXllNUFN 11 1 k dit I lt n Juli 1 r J 1 11 w 1 1 1 V V verkocht n v in 8 Jui t f h ft 1 d iphi 1 t i ld n n II Hui lil 1 u 1 s 1 lu ki itt siriid i 20 CL 1 k Ij ir 1 gt brikk e 1 1 dt i 1 aftelt t h 11 li k 1 V or u 1 r I II lm p eu ui i tel I g 1 oet K tuut 111 ti r rul F 2 3 1 de 1 J Ml f 11 dl fr k I 1 1 4 jr 1 1 Dtxi n i 1 45 11 er s t n n 1 1 il tg hl i fill he k ei ollt r 01 en £ n voor goedi do nnen H e gaat n t om groote uedragen i w iri r g n kk Iiiit i maJKl M tkt n 1 t c lt et Tin a ten 1 If 1 van vl c nt 1 p aals I 0 11 n 1 lil s U I i Haaf J L Ops V s MOOI KtSlITA r A I 7 ME I ING OOK lil I PM RI H MNO T T Il ac I I f ir l 1 Dt goei ei tn n doc e i itn 1 i iir R tt raam ru het gt d zal Vo J s aAi aan het N i aaj H pto 1 vc i Mo n t X d oe s ng er 1 1 g op ei J M Mon t gn ni un l t e u Ibreid n eener pi teelOdMwRenj do r bijp aaus vig êin 1 lt ctro loti r van 3 PK oor T t aa dry en an een kleimoien in nel perceel Karnemeikslooi4fc tn op iet Vï ot a i de N V trf ni t FabueNe ap i ïteanne Kaar en tn cntmL c e prodt t n otu u I man de hem de hand OVERSTE SAXON HISTORISCHE AVONTl RFNROMAN ir G P BAKKER 5 De ar uit stldeniers waien allen g V allen Slechts een heeft zijn huid gered sprftk de nul nik Jammei Niemand hafl mt gt n ontkomt ii Dat is een groole fout In elk geval mannen zt ven moordenaars van Maagdenburg hebben deze hooze wereld weer ver liitcfi Langzamerhand wordt het getal workers kleiner Hu keek remd naar den zwerver m r deze as weg Vtxir het einde wa hn in den schaduw der boomen verdwenen en ongezien naar de herJ fg geslifitn waar zijn hond nog lag te wachten Hij kwispeWe vt l blijdschap met XK ta rt toen hy zijn meester bin nr ïag kamen Deie jpakte hem bu din kop en fluisterde bem in het oor e DHcten oppuacn ouwe jongen Er ebeuren kvwr vreemde dingen Pas op 0g het kaarslicht trok hu iich in Xi s ho kje terug bestelde een kruik w n en dacht na over de vreemde vonturen van dien dag Hu bekom merde tich niet opi het rumoer m de zaal noeh om de tronies om hem heen lie stt elsgewij e naar hem loerden Toew hij een uurtje gezeten had stond hij op nep zijn hond en slen terde het woud in Hij zocht een veilig verscholen plek mos in het struikgewas onder de boomen nauwkeurig oplettend dat niemand hem volgde of bespiedde Die herberg staat me niets aan Wolf fluisterde hij tegen z ijn hond Ze vleiden zich raast elkaai neer m het mos De speelman sliep m met de ge dachte dat moed alleen met vol doende was m deze tijden HOOFDSTUK IV De zwerver ontwaakte vroeg in den morgen en vervolgde zijn tocht door de bosschen Vroolijk scheen de zoi tusschen de bladeren door en lustig kwinkeleerden de vogels boven zijn hoofd De hooge hemel was helderblauw Hij had een langen dag voor zich zeker nog een marsch van een uur of tien De zomer was buitengewoon droog en heet in het jaar 1631 Maar toch was hel wandelen m het woud veel aangenamer dan op de landwegen waar geen haduw was en het mulle zand de hitte terugsloeg Het liep tegen den middag toen hu en de hond rust nam n onder een dikken rooden beuk in het struikoewas Ier zijde van weg Hy spreidde iijn mantel gmg er op zitten haa de brood worst en een kreuk watei te voorschijn en de hond begon hem vol spanning aan te kijken vol ongeduld wachtend op zajn deel Eensklaps stak hij de ooren op en begon zacht te grommen De speel man bleef kalm zitten maar luister fe scherp Toen rende Wolf het bossch ige in en eer ware stem verbrak de stilte Kalm Wolf goed volk Ik kom alleen je meester een bezoel bicn gen De zwerver stond op Hij her kende de stem Toen weken de takken vaneen en ei verscheen een groote zware man m eenvoudige zwarte our gerkleeding Smakelnk eten vreemdeling limt m u niet storen Mag ik misschien het genoegen hebben uw eenvoudig maal te dt elen Ik kom met met leege harf den Uit een tasch die aan een riem over zijn schouder hing haalde hij versch wit tarwebrood een stuk ham en een groote kruik wijn te voorschijn De zwerver antwtwrddc Wees welkom vriend vari gisteren ik hoorde reeds uw zachte stem Juist lachte de ander De mon nik m r voor u heb ik die maskerade niet noodig noch u vootfknij Maskerade deed m verbaasd speelman Vermomming ook goed Draad aan draad wordt een gewaad gewewn steen vtxir ste n een huis gebouwf De ander haalde de schouders op Het kl nkt n ooi tn w ij jeei mctnde hu n ir ik be iijp het i iel Ook gted Zitt u Hij haalde tv ee i eien nnt en uit IJIT ak Hiel lub ik twee losse ringen in mijn ban tn En nu Zijn e aan een gesmeed t n der vuui onder hamei De speelfh in bcktek nu dm ii Jti van onder tot bovtn be ehjuwJt iin handen Net n klonk ijn beslu t U kunt niii oude viiend met in ofschoen hii mit dat kuistie too i c Al was h I ttn ttovenaai to spfulig Kan etn nia er man niet gioeien lot een dikke Dus luidde de gtv Igtiekking vun den ander U geeft toe d it u inijn vriend heeft gekend Hetfft gekend Ja vva t hn s dood U weet mt de wondoi dokter Tm het hoofd stond van een gitiot verbond De werver gaf ge r antwoord Ik was im kapitein en ben zun opvoieer Ik hf op d t u mi thans vtr trouwt Op miin hulp kunt u reken n als op de zijne Wil zijn geheel tot uwen dienst Wat IS het doel van uw verbona klonk de vraag Ik al u openhartig antwoorden Wij zijn de v rekers op de worgers van Maagderburg Wi willen deze stieken bevryden van de keizerhjke troeoen U is de nend van den Zweedschen koning Te veel eer U sthijnt veel te weten iKWltltll tl l al l De spL H tman h td s iids Tang d wooid verwacht Rusiig zei hii Bent u da 1 ru wtl k i r ekei V tn Zon ekei t ai k biw kip ei i dei erwed De M 1 Mt 1 l J En als u ith tt iii verg t r t t t 1 tl vt 1 ti r i ge 1 lei Ik g 11 11 over i s m t n naiht Het beste btwijs i dat ik uw vtem heikeiide het eheipe ninn rLTo an Walk II ttin ttlicieien toen u gisterivoi 1 mende dat ik oveivallen OU wolden Fu d iuvoor nog mi n opieehtt dank j is een vour iehlig man maai u hcrft ons gtveeht met die moeiidenaais gezien En k oek ag u ineeimiltn aan het hoofd vaa uw ruiters iii Saxen s ruiteis Ook heb ik uw intneht m Bi andenburg ge ien an het hotifd v in uw regimtnt met Mar on pi inses Von Ebeitit vtor u in den adel De ruiters allen naar Z etfsth ebiuik e n gioene tak op den hl lm tn de iru iek spetltle Er is gein betei levtii Dan van etn nnter welgemoeil Ziih m t gevetht begeven Tt t hotigen lapg v ei heven Kuigt eer en rr em en goed lltt was mooi het trof e ons allt n want u was m korten tyd de held ge worden van het onderdrukte uitge moorde Sticht waar wy geboren zi n Overste er is gen t rkele reden uw I pérsoonlnkl eid langer te vei bergen H waal ift s tt e t 11 zei f i if n Ik ye 1 n e eew n rut i t ie t ik I en tip 1 k n t lt ei vioe öiv t T t 1 i e 1 tl f i I ht ikt nd Ik veiw lehtte u De oude meester of dt w iidtidikiti zooals het volk 1 em not inde 1 ad i el iteas vt orspeld Hii zeiae Je uit it n dat mtjn vriend ie o eist een of arvdere dag weer al kon t ii opoaj en Ik Wts iet met beni eens Dat Was locn tt ii zeer gewaagde V eru derstellini Hij dacht aan zijn ont lig 1 1 V1 1 Tceh met Het beste middel iemands daden te leeien kennen is zyn ver leden te welen in dan je elf m zijn tiKstand verplaatsen Te viagen Wat nu ik doen in zoo n gt val Mag ik viyuil spreken Niels bever dan dat U schijnt een mensehenktnnei Fen beetje Ik heb mijn doetoi shoed in de vviskiinde en de medicijnen heb veel in de weield rondgekeken en was altijd een vriend van den ouden meester den wonderdokter Ik was 7i n eeiflc bondgenoot Later zal ik u daar wel eens meer van vertellen OWordt vervolgd