Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1940

rrWEEDE BLAD VRIJDAG 7 JUNI 1940 Cherbourg en Z O Engeland gebombardeerd GEALLIEERDEN VERLOREN 143 VLIEGTUIGEN Successen van Vliegera starKier bedroegen 143 vliegtuigen waarvan 49 in luchtgevechten werdenjer in aanzienlijke mate toe bügedra hamburg en Gekèn kirchen bestookt DUITSCH LEGERBERICHT 1 Hoofdkwartier van den PShrer f 8 JnnL De Woensdag tiegonnen operaties ta Frankrijk Yerloopen systematisch onze troepen hebben overal naar hn Z W terrein gewonnen Het aantal gevangenen bij Duinkerken is gestegen tot 58 000 De buit aan wapens en oorlogstuig van allerlei aard is onoverzienbaar Het luchtwapen h ett op 5 Juni troepenccmcentraties en colonnes achter het aangevallen vijandelijke Iront met bommen bestookt Voorts viel het verscheidene belangrijite vliegvelden in midden Frankrijk de oorlogs en koopvaardijhaven Cherbourg en in den nacht van 5 op 6 Juni talrijke vliegvelden aau de Oost en Zuid Oostkust van Engeland met goed succes aan De totale verliezen van den tegen neergeschoten 19 door luchtafweergeschut terwijl de rest op den grond werd vernield Er worden 19 Dultsche vliegtuigen vermist De vijand herhaalde zijn luchtaanvallen op niet militaire doelen in den Bacht van 5 op 6 Juni in Noord en West Duitschland schade van belang s niet aangericht Drie vijandelijke vliegtuigen werden hierbij neergeschoten twee daarvan boven Hamburg door nacht jachttoesteilen en het derde in Nederland door luchtafweergeschut 8LACHTOFFEBS ONDER DE BüFr 4 B V0LKTNG In den nanu van j op 6 Juni hebben opnieuw in j nj groote getale vij andelijke bombardemen sviiettigen Hamburg aangevallen Het was de meest systeemlooze van alle cot dusverre op Hamburg gerichte luchtaanvallen Drie dooden tien zwair gevonden en elf licht gewonden vielen als slachtoffer van den aanval Dertiefi woonhuizen werden deels verwoest deels beschadigd Een vijandelijk vliegtuig werd door het luchtafweergeschut neergehaald Her stortte brandend in een modderig deel van de Elbe Een lijk benevens wrak ukken van het vlje ii o tarTi i n eboreen worden Naar de Duitsche bladen melden ook Gelsenkirchen binnen het kad r van vijandelijke vliegeraanvaUen on open Duitsche steden ebomfardeer De materieele schade ia gering Er werd épn t o o t ediod en twee geWi ill Reckiinghausen Süderwich enHerten kwamen door de lukraak geworpen bommen drie menschen omhet leven Verschillende oersonen enicngewond 13e H3ommeB we deB geworpen op woonwijken in de omgeving waarvan zich e mölt£ e objecten hot t f BRITSCaa I ERSSTtnÓtEy Van de Fransche kabinetswijziging wordt in de Engelsche pers slechts in het krat melding gemaakt De algeineene aandacht gaat uit naar het nieuwe Duitsche offensief dat naar de News Chronicle meent ditmaal slechts de Fransche treepen treft Het blad wijst er op dat hel zeer ernstige moreele gevolgen zou hebben wanneer de Franscheil mochten meenon dat zij by liun tegenstand in den steek gelaten worden Engeland moet derhalve voor dezen nieuwen slag aan Frankrijk soldaten oorlogsmateriaal envliegtuigen leveren zelfs wanneer dit gepaard zou gaan met een verzwakking der verdediging van het eigen land De Manchester Guardian schrijft dat HSigeiand de Fransche weerstandsrao elijkhèden tot het uiterste moet versterken daar elke nederlaag van Frankrijk ook een nederlaag van Groot Brittannië vormt De Daily Express gelooft dat het niet raadzaam is zich illusies te makeö over de houding der Verecnigde p t i AMEKIKAANSCHE LNDRUKKEN De slag in Vlaanderen en het nieuwe Duitsche offensief worden door de Amerikaansche pers met eenige e xqrpdheia opgeteekend Dagbladen en radio zijn hét er over eens dat df Franschen met den rug tegen den muur staan en in de Sorilme Aisnctoie moeten stand houden wanneer ai nog willen winnen 9 ew York Times sclirijft Hitler z nder zich zelf of den dat vijanden een rustpauze te gunnen er weer op losgeslagen heeft De positie der Franschen is veel wanhopiger dan in 1914 Daarbij komt dat Frankrijk ditmaal zonder de Engelschen den be alissenden strijd moet uitvechten De New York Daily News waarschuwt tegen het luide geschreeuw der interventlonisten om alle overtolUge vB tulgen aan de westelijke mogendheden te geven daai ei m de beröpeningsbehoeften der ten In het geheel geen vliegtuigen bestaan HANGABS VERNIETIGD In het frontbericht van het D J £ wordt o a gezegd dat de rechtervleugel van het westelijke Duitsche leger dat Woensdag vroeg in Noord Frankrijk op een ibreed front den aanval op het Fransche leger opende volgens mededeeling van het Dultsche legerbericht van 6 Juni op verscheidene plaatsen door de zoogenaamde Weygand linie is gebroken De aanval Is vooral in het gebied van Amiens en Péronne ver naar het Zuiden voortgezet Ook in het kustgebied werd de tegenstander teruggeworpen en op felle wijze dwars door zijn zwaar versterkte en van geschut voorziene stel lingen vervolgd Tegen den Djitseben rechtervleugel was ook het hardnekkig verweer der Franschen niet opgewassen De terugfeeworpen Fransche eenheden waren gedwongen reeds groote hoeveelheden buit in de handen der Dultsche regimenten achter te laten Het luchtwapen rnengd zich wedero m met veel succes in den strijd op den beganen grond Het t aande den weg voor de infanterie en brak door na het in stellirig brengen van hichtafweergeschut dat overigens boven het Dultsche front het hichtruim met succes beveiligde gelijk uit de verliescijfers van den vijand blijkt Het overweldigend succes der luchtmaciit bij haar aanvallen op vtjandeHjke vliegvelden in Midden Frankrijk heeft gen dat zij vanaf den aanvang van den groeten slag in Frankrijk het luchtruim evenzeer Ijeheerscht als zij dat deed tijdens den slag in Vlaanderen De zwaar verdedigde oorlogsen handelshaven Cherbourg werd met groot succes aangevallen met gevolg dat na Le Havre ook Cherbourg voor de Fransche aanvoeren van overzee bijna moet uitvallen Even groot resultaat hadden de aanvallen op talrijke Britsche vliegvelden aan de Oostelijke en Zuid Oostelijke kust van Engeland van waar uit het Britsche luchtwapen poogt om in Frankrijk tegen het JJuitsche leger op te treden en van waaruit het zijn nachtelijke vluchten naar Duitschland onderneemt Talrilke vliegtuiehan s i s en werven gingen in vlammen op Het schijnsel hiervün was voor de Dni sche vliegers b hun terugkeer no ver voorbij het Kanaal te zien Tegen de zonder systeem ten uitvoer getrachte luchtaanvallen van den vij and trad de Duitsche weermacht dró laatsten tiid met goed gevolg op met de herhaaldelijk in het legerberlcK genoemde nachtJagers Zoo echter dp aantallen door deze lagers n rgeschoten vijandelijke vliegtuigen gering zijn in vereeliiklng met de aantal en door iachteskaders neergeschjten viiandelüke machines onmidJe liik achter het front dan moet hierbij in aa nr r r senomen worden da oowel de Eni pisrhe Is de Ft insch b nrrenwernoT die zonder s st m OD onverd iiode Aen onvers erk Duitsche plm =en s nachts ain allen onderremen stem s alle n vlle de tceï llpr Hn T e r pht 1ager5 kunnen bii ev lor altijd s echtsc n ering aantal tegenstanders ontmoeten T at niettemin zulke eunsflTe resultaten worden gemeld levert het bewli voor de oefening van het Duitsche luchtwapen Auto s in beslag genomen IN FRANKRIJK De Fransche generale staf heeft naar officieel wordt medegedeeld W grond van de militaire behoefte alle auto s in Frankrijk in beslag genomen zoowel de Fransche als tie van buitenlandsche herkomst ei igIleidbmaatregelen van het Vaticaan APPARTEMENTEN VOOR GEZANTEN GERi SERVEFRD De H Stoei heeft besloten om gastvrijheid aan te bieden aan de vertegenwcoraigers cij deiü H Stoei van de naties waarmede Itaüë eventueel in staat van oorlog zou kunnen komen zoo meldt Stefanl Met het oog hierop is men bezig in het Paleis So Martha appartementen ri gereedheid te brengen vdor den Franschen ambassadeur en den Engelschen gezant Men sluit de mogelijkheid niet uit dat er ook een appartemenr zou worden gereserveerd voor den nominalenambassa deur van Polen Aan den anderen kant zijn alle maatregelen genomen voor de algeheele verduistering van ean deel van Vaticaanstad i groot soi terrain van den toren van Paus N colaas V nabij de Basiliek van St Pieter is ontruimd Alle voorwerpen die m den weg stonden zijn weggehaal l zoodat het gelJS ikt lian worden als schuilkelder Een geblindeerde kamer in dezen toren is gereserveerd Mn er kerlucbatten te bewaren HET FRANSCHE ROODE KRUIS Het Zwitsersche Roode Kruis deelt in de pers mede van het Fransche Boode Kruis een telegram te hebben ontvangen waarin om hulp wi rdt uvraagd daar Frankrijk niet ii4 Ê ichtc is de noodige hu p te b e n n de stroomm vh m en Jtvacuetrdca uit het üMiuKii De Nederlandsche Krijgsgevangenen De Kabinetswijziging in Frankrijk DUITSCHE PERSSTEMMEN Nog niet uit Duitschland teruggekeerd WELDRA VERWACHT Er Is helaas misverstand ontstaan over den terugkeer van de Nederl d sche krijgsgevangenen uit Duitschland Een A N P tericht deed de verwachting ontstaan dat zulks onmiddellijk zou geschieden en dat het eerste vrijgelaten contingent reeds onze grenzen naderde Jammer genoeg is dit niet het geval geweest zoodat vele duizenden verwanten nu al ree is meerdere nachten onder den blooten hemel in diverse grensstations hebÈen overnacht Zij worden nu Ijeschouwd als lastige menschen die het verkeer belemmeren en bovendien de burgerij ter plaatse hinderen doordat zij de levenamlddelenzaken uitkoopen omdat zij toch ook moeten eten Naar tot uitdrukking komt in de Duitsche dagbladen schijnt mtn in Berlijn aan de gedeeltelijke kabinetswijziging in Frankrijk weinig t eteekenis te hechten aangezien naar men in p rfitieke kringen verklaart de geschiedenis van FranlcrijlD minder wordt bepaald door de binnenlandsche politieke gelwurteniasen en kabinetsveranderingen dan veeleer op het slagveld Als het opvallendste kenmerk der Fransche katoinetsreorganisatie beschouwt men het definitief aftreden van Daladier dat zijn tegenhanger heelt gehad in Engeland met de aflossing van Chamberlain door Churchill al is het verdringen der oude elementen door z g activisten in Parijs met de aflossing van Bonnet en Daladier ook nog sterker tot uitdrukking gekomen dan in Londen MEN BLXrVE RUSTIG THUIS In Arnhem was gisteren de toeloop zoo groot dat de daar dienstdoende officier aan den gevel van Musis Sacrum een mededeeling van den volgenden inhoud deed aanplakken 3Iet nadruk wordt er op gewezen dat niets met üekefheid te zeggen valt ever den datum enplaatsen van aankomst van Nederlandsche krijgsgevangenen uitDuitschland Steeds weer worden positieve geruchten verspreid over een enander Waar blijkbaar onvoorzieneom sfa t hcden den afvoer stcc sweer staeneeren meenen wij goed tedoen hierop te wijzen Daar het te verwachten is dat op zeer verschillende punten door de Hederlandsche krijgsgevangenen ce grens wordt overgestoken doet iedereen dir familieleden hoopt te treffen er goed aan rustig thuis den terugkeer van verwanten af te wachten beter dan naar een sneld in een hooiberg te gaan zoeken Reynaud heeft zondeixrftken noodlg zoo schrijft in dit verband de Befliner Börsenzeitung en dus stuurt hij thans Daladier de woestijn in evenals kort geleden den generalissimus Gamelin wien het thans als ernstige schuld wordt aangerekend dat zij zich in hun politieke en strategische plannen lieten leiden door het geloof dat men zich dank zij de hulp van Engeland met sparen van Fransch bloed in hoofdzaak kon beperken tot een defensieven oorlog Het blad wijst er verder op dat Daladiers afscheid geschiedt op het oogeniblik dat het front steeds dichter bij Parijs begint te karnen Het draas derhalve het karakter van een demonstratie waarmede Reynaud de volkswoede van zich tracht af te leiden Wat men Daladier en Chairacerlain verwijt is echter niet dat zij den oorlog svstematisch opgeroepen hebben maar dat zij hem niet voldoende voorbereid en niet actief genoeg gevoerd hebben Intusschen vernamen wij van een bevoegde Duitsche instantly dat in elk geval binnen enkele dagen de eerste Nederlandsche militairen uif Duitschland kunhen worden verwacht De plutocraat Reynaud zoo besluit het blad houdt thans in Parijs de uiterlijke macht precies even veelomvattend in handen als zijn opdrachtgever Churchill in Londen Het gedonder der kanonnen aan Somme en Aisne zal hem er over inlichten dat met belachelijke Tcabinets manoeuvres het noodlot niet meer te stuiten is IN FRANSCHE KRIJGSGEVANGENSCHAP Léon Degrelle nog m Leven daarop hoorden wij schoten e nanun aan dat Degrelle doodgeschoten was Relaas van een Deensch ingenieur OORLOGS RÜWELEN De Duitsche Informationsstelle publiceert het volgende Dagelijks neemt het aantal bewijzen toe dat sedert 10 Mei 1940 door de Franschen zoow l in Frankrijk zelf alsmede in Nederland België en Luxemburg een terreiu en vervolging van bepaalde kringen is ingesteld Deze vervolging was gericht tegen alle in deze gebieden woonachtige Dultscffers en tegen niet Duitsidifrs van wie aangenomen werd dat zij op een of andere wijze verbinding badden met Duitschland Het aantal personen dat aan deze vervolging ten offer is gevallen kan thans in de yerste verte nog niet worden overzien Naar officieel is vastgesteld werden in Abbeyille en Rijssel Fr 72 personen vermoord Volgens de verklaringen van een der weggevoerde personen den Deenschen ingenieur Winter die zich op het laatste oogenblik nog wist te redden en wierw opgaven door een onderzoek van Duitsche officieren zijn bevestigd betreft het hier burgers van de voig nde landen Duitschland Italië Rusland Hongarii e Nederland België Zwitserland en Denemarken Van bijzonder t elang is de verklaring van Winter oveu de belyindellng van den bekenden leider der rexistische partij Léon Degrelle De nasiwringen naar de verblijfplaats van Degrelle zijn nug aan den gang De Nederlandsche a gevaardigde Rost van Tónningen werd met vele aanhar ers der Neder l andsche Mussertbewe ging naar Frankrijk weggevi erd en eerst door den opmarsch der Duitsche troepen werd de groep Rost van Tonningen in Calais weer bevrijd Een Deen vertelt De Deensche staatsburger Paul Winter vertelt drn m bijzonderheden I hoe hij en vele anderen in Bi ussel werden gearrestee d gedwongen wer den in een auto te s appen en naar het Paleis van Jus itie werden overge brrcht waar zij tot P evangenen wr In Riijssel had ik gelegenheid de 70 personen waaruit het transport bestond nader te liekijken Er waren ook zes vrouwen waarschijnlijk drie Belgische en drie Nederland sche in het transport D s raid dags werden wij dan van de vesting naar de gevangenis van RijS Sel overgebracht Fransch en Belgisch ge vangenispersoneel rukte ons de kleeren van iiet lichaam Daarna werden wü dcfor iedereen die ons te zien kreeg door slagen met geweerkolven en trappen mishandeld Toen werden wij geheel ongekleed in afzonderlijke cellen opgesloten Den volgenden morgen pas werden onze kleedingstukken geheel gescheurd in de cellen geworpen Van dien dag af werd deze lieliandeling lederen nacht herhaald GefusUleerd f Ö j 19 Mei werden wij weer verzameld en op twee vrachtauto s geladen die ons onder Fransche militaire bewaking naar Abbeville brachten waar wij s avonds om 10 uur aankwamen Na lang te hettben gestaan werden wij toen in een iA de omgeving van d gevangenis staande ro j tonde opgesloten In dezen kelder bleven wij van 19 Mei tot drie uur in den middag van 20 Mei Toen verscheen een Frajische korporaal Vier van ons werden eruit gsftaald waarna de deur weer gesloten werd Daarop hoorden wij schoten blijkbaar uit een automatisch pistool Deze gebeurtenis herhaalde zich bij de beide volgende groepen van ieder vier personen Na het halen van de derde groep zag een van ons die naar het raam omhoog geklommen was dat twaalf van deze personen doodgeschoten voor de rotonde lagen Onder bedreiging van bajonette i werden nog verschillende malen vier personen gehaald waaronder ook een vrouw Een paniek brak uU Men eischte natuurlijk zonder succes eea officier te spreken daar wij enslofi iiiltcnianaers waren den verklaard Denzel den dag neg werden wii aldus vanrenis te S Mn indag 13 Mei gingen wij naar Bru ge Daar bleven wij tot 15 Mei I Winter naar de ge1 S J Gilles overgei racht i officier zou wjrden M ffinsen wii n r traden lunerdaad v Vandaar gingen wti per vrachtauto verder naar de vesting vat Bijssel waar de resJstcn lcUter Léon Degrelle uit het transoort weiil g fca M en too vier 9 M toii over e hmaönyhia uit mn In een kist verstopt I Na een half uur kwam de korporaal met een groep van dertig tot veertt scldatefl terug Zij brachten ons naa een molen in de buurt van het st i in die als noodkazerne was lngerk ht ferwijl wij ia een k lder werden I gedreven vielen plotseling Datt c4el ftcueJitsveld werd tsvocrd Kort Ais antwoord vloog een handgra naat door den kelder die echter d x r een Elzasser werd opgeraapt en weer door de deur naar buiten werd gewornen zoodat zij buiten ontplofte Nu stelde eer scldaat een machiiiegewee voor den inrr ng op teneinde ons allen in den kelder neer te schieten 0 7n euw brak een vreeselijke paniek lilt De gevangenen wlerjjen zich op de knieën huilden en oaden E ni en ri pen Leve Frankrlik waaroo de korporaal verklaarde dat indien vier ma ich vrijwillig meldden om te worden voor Be anderen een gehaald Daarci ier man vrijwill n iiir voren o w e n Duitscher uii iteulen Rede van Paul Reynaud NA DEN STRIJD IN VIAANDEREN De Fransche minlster presideal Reynaud heeft voer é radio een re gehouden waarin hij ojn heeft ge zegd dat de toestand ernstig is De zenuwen van de troepen des lands zijn door den strijd In Vlaanderen niet geschokt De heldenmoed in Vlaand ren betoond zal hi de geschiedenj geboekstaafd Mijven De strijd die thans gevoerd wordt zal over het lot van de wereld beslissen Duitschland ziet zich thans tegenover een ander Frai krijk dan dat der laatste 20 Jaren geplaatst Ook En geland is niet wat het in de laatste 20 Jaar was Het vaderland is in gevaar De democratieën hebfcen de idee de j vaderlands verwaarloosd Thans moet met Ingespannen energie worden gewerkt Wij moeten alle oneenigheid vermijden Frankrijk is rustig en trotsch evenals zijn bondgenoot Wij verdedigen de belangen van alle landen in Europa Meer dan ooit vertrou wen wij op onze wapenen De Hertog van Windsor VERLAAT THANS HET LEGER Naar bekend is geworden aldus het D N B zal de Hertog van Windsor de vroegere Koning ïkluard Vm ontslag nemen als officier bij het Britsche en Fransche leger De Amerikaausdie Bewapening 1492 WILLIGEN DOLLAR De Amerikaansche Senaat heeft zijn goedkeuring gehecht aan de buitengewone begrooting voor de Marine welke door de Kamer van Afgevaardigden reeds is aangenomen en welke een bedrag van 1492 millioen dollar bestemt voor den aanbouw van oorr logsschepen vllegtui sn en voor het vervaardigen van thumtie Het ontwerp wordt thans ter onderteekening aan den President voorgelegd Deensch Schip vergaan ZES SLACHTOFFERS I De Deensohe motorschoener ater dia die met een lading salpeter onderweg was van Menstad in Noorwegen naar Ramiders in Denemarken heeft in de nabijheid van het vuurschip Vinga schipbreuk geleden Van de 7 opvarenden kwamen er 6 ojii het leven Een matroos werd gered BEJfcGISCHE EN FRANSCHE VLUCHTELINGEN Hilsenfeldt de leider van de na tionatil socialistische vcIksweWaart heelt volgens het D N B opdracht e rrP2 n esn groot sociaal welvaart sprogramma ten behoeve jfan Belgische en Fransche vluchtelingen op te steUen Tot dit doel heeft Hilgenfeldt zich in gezelschap van talrijke medewerkers en helpers naar Brussel begeven Na ir het voorbegld van de kampen voor Duitsche r patrieerenden zullen achter het strijdtooneel kampen met veldkeukens hospitalen en k nderl ewaarplaatsen worden ingericht waar Fransche en Belgische gezinnen onderdak verao ging en hulp vuUen vinden Veertig hulpvoertuigen die voor een deel reeds in Polen werden gebruikt zijn reeds onderweg Gedurende de komende dagen zullen nog meer transporten volgen POLEN VOOR HET GERECHT Verscheidene Pelen die in September 1939 zware geweldplegingen hebben begaan tegen weerlooze vc ksDuitschers hebben zich gisteren voor het speciale gerechtshof moeten verantwoorden De beklaagden hadden in het dorp Eichtal medewerking verleend bij het doodschieten van dertien Doitschers door Poolsche soldaten en in aansluiting daarop haddpn zij de hofsteden der Duxtschers geplunderd Het speciale gereohtMiof veroordeelde drie Polen ter dood en twee andere tot langdurige tuchthuisstra ffen CONCENTRATIEKAMP OP MAN Het D N B meldt uit Londen dat te Douglas op het eiland Man door de Engelschen in verband met nieuwe maatregelen welke het Interneeren van vreemdelingen beoogen een concentratiekamp voor 10 000 personen zal worden ingericht ÜE BELGISCHE REGEERING Churchill heeft gasteren in het Lagerhuis verklaard d at de Britsche ege Irmg als de ettige regeenng van Belg e de op het ooienblik in Frankrijk irertoevende leden van het vroe r Belgische kabinet erkent düikuonJKbi werpers het station aa Ik benutte aldus Winter de daaf r ontslane verwarring om mir eei lÉlst te verstoppfen Vanuit deze schuilplaats hoorde ik het huilen en wee klagen uit den Kelder tot het na verscheidene uren weer stil Werd Ik hoorde hoe twee vrachtauto s werden gehaald waarop zooals ik dacht ie overige gevangenen werden geladen O zij dood o levend werden vervoerd kan ik niet op grond van eigen waarnemingen aeggen Ik twijfel er echter met aan d t zij Biet meer tA leven waren daar hun kleeren mer voor ét rotonde werden gevonden Britsch Fraiuche LaektMnvane OP NIET MILITAIRE DOELEN De berichten over zoogenaamde successen der nachtelijke bomaanvallen van Britsch Fransche vUegers op het Dultsche achterland geven aanleiding er opnieuw op te wijzen dat deze nachtelijke ondernemlni B gBen enkel militair succes hebtiea K meldt het Dultsche Kieuwsbureau In den nacht van 3 op 4 Juni verschenen twee vliegers in de buurt van Hemmingen en wierpen bunmen van een hoogte van 7000 M De bommen kwamen terecht op plaatsen die 10 tot 14 KM ten Oosten van Beniminsen zijn gelegen en andere te Rien 8 KJIf ten Oosten van München en nabij Rien Door deze tomnwn werd één persoon gewond In denzeifden nacht werden drie bommen ep den spoorweg MorbachHoxel geworpen waarvan de dichtsthijziji de op 20 me ter van de spoorlijn in het veld onti idofte zonder schade aan te nchten Bij Diez werden negen springtwmmen en twaalf brandbommen en in de nabijheid van een fabriek vier tirandbommen geworpen Een ledige loods geraakte in brand doch het vuur kon terstond geblu scht worden Bij Brausach en bij St Goarshausen ontploften twee bommen op 200 meter van een ziekenhuis in de nabijheid van da spoorlijn zonder schade aan te richten In denzelfden nacht werden o ik bomaanvallen ondernomen op Frankfort a d Main en omgeving Eonige huizen werden beschadigd en helaas zijn drie dooden en drie zwaar en drie lichtgewonden te betreuren Denzelfden nacht heljbon acht tot tien vondelijve ylieaers nabij Bad Homburg bommen geworpen waarvan er twee aan gebouwen schade hebb n aangericht TIen andere bommen kwamen in het open veld terecht De7e nachtelijke iiomaanvallen zijn naar in militaire kringen te Berlijn v rrit verklaard in elk geval In militair opzicht zinneloos Werkelijk goede resultaten zijn slechts te behalen overdag wanneer de militair Ijeiangrijke doelen te herkennen zijn Dit hebben de aanvallen overdag van de Duitsche luchtmacht onomstootelijk aangetoond De Fransch Britsche leiding schijnt echter aanvallen overdag niet te wagen uit vrees voor de Duitsche tegenactie daar zlJ weet hoe de Duitsche afweer werkt Controle op Vreemdelingen in Roemenië DRIE NEDERLANDERS MOETEN HET LAND VERLATEN Als gevolg van de versaherpte controle op vreemdelingen ia het petroleumgefaied in Roenienié hebben de Roemeensehe autoriteiten een aantal verdachte personen ofer de grens gezet Deie personen h den zich onder het voorwendsel volontairs te zijn in grooten getal ingedrongen in de Engelsch Nederlandsrhe latschapc j 4stra Romana Tot dusver i zeven Engeiscl en drie Nederlandsche stdatsburgers aangezegd yet land binnen 24 nur te verlaten NIEUWE RESB ENT VAN TUNIS Ötefani meldt uit Rome dat de Fransche ambassadeur te BoenosAires Peyrouton die onlangs tot ambassadeur in BoekarPjt werd benoemd krachtens een vandaag uitgegeven bepaling tot resident van Tunis is benoemd als opvolgei van Lahonne r De LichtTcrdnistering A S naebt van 21 55 tot 5 22 uur K£RK ER SCHOOL ACADEMIHCHE EXA WF N8 Groninicen Geklaagd voor doet ex geri eskunile de heer F P Dijkuterhiiis Zijliiijk en voor doet ex wi en natuurkuiide iioofdvak wiskunde de lii ir J Ovinjf iïilvarenheek nwtfrdam e laag r voor cand f titfoiopie de he T K iJaalder en voor d K t X e on fmie dr ti t ren J van mcrontri n n O 1 Cromnieiin Nijmelicpn f psiaagd voor doet ex tlif dloj de htfer v in AP4Pidonk Ourl nb s i tr jstaa rïl voor h ic il iiir Mat jfx tti i ttjeiilug de hpprt ri li Til H Lcchtiiii Niimi t iTi M y M Hriinil Wijlri i n V M i Nn Ow nhag Ti L crt vnor ii citj iiit XiiriM n 1 iii ilo i i u r xtv itiii O M Cip Il cs en de hfcr 1 II A V criT uien t i i nc I eidPn f jn UnuvtsT tot dontor ui dl li tti t M i ii uM licLrciTte de tierr 1 K Hiiilii irt i 1 M i nliage t t i i rii v ior d t ox kïtian mki i tt T n ni M V H latkow i Lflden trwhi f i la iïd v ir kerkel voorin r IX de ln i n n i W Kwant M nf uilkain i C 1 v il Hriwk J v Mooifi L Korivaat en 1 K Pik voor doet ex Indiwh rectit raej fjt irofiL ym HRRV KERK B rooiifn 1p A Ji li Betuwe cand L KnollniTu Iiiiliipn il tt Kaalte te Pil p ml recht laiid G 1 v l ikhorrt te tUversnm Aangfnomen naar Wnr ja cand K T n ëcr Veer te Ani ordam Zuid