Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 7 JUNI 1940 MNNEmjiini Inzet van Scheveningens Seizoen CQMPAGME JAGERS IN BOULOGNE OnrEUB BEmaiTBv Ccvaarlijc karwei in de RottertiaRisde Beurs ZIJ KEBRBN TERUG Uit Boulogne is naar het Vad meldt bericht ontvangen van de vierde compagnie van het grensbataljon Tan het regiment jagers Ze heeft zich n l 45 kilometer ten Zuiden van Valenciennes overgegeven HiAar had Ich op een terugtocht uit Bratant via België niet door de Franschen laten ontwaken Als bewijs van achting heeft de compagnie van de Doitsohfi militaire autoriteiten erlof gekregen om op haar eentje zonder Dultseh geleide naar Nederland terug te keeren Haar commandant kapitein F A C Donders behield zijn sabel EEN BOM IN DEN KELDER Een groot geluk Is heC geweest dat het complex van de Bieuwe beurs te Bettcrtlaiu geapaard is ceWcven Wel lieett eea deel van de Iwl schade gekregen maar verder bleven de verichiUende blokken waaruit het complex bestaat intact en daardooc had men ineens de beschikken over kan toren voor de Kamer van Kooptaan dek voor het handelsregister veoi particuliere bedrijven en al ïauw bieek het ook mogelijk in het nl CTie getx uw de bcursbezoeken te ontvaii gen Rotterdam bleef dus de be chikktng houden over een groot centrum toot dm bsn I De ttad zou du bij baar energieke pogiogen tot werleropbouw van het normale leven lieehti eer noede hebben kunnen missen Zuodra 14 Mei voorbij was begon zich In dit gebouw een dmk leven te oni ikkileu Het raadhuis gelokkcg ook gespaard en de nieuwe beurs waren en zijn nog de twee centra vanwaar Bit zeer veel dat betrekking heelt op den wederc Acww worcit geregeld en geleid Intuwchen was het aan weinigen bekend aldus de N R C dat er In ae nieuwe beufs nog een gevaar zchüol Onmiddellijk na veertien Mei was dit gevaar ontdekt dat bestond uit een groote i om die door het dak en twee vloeren was gedrongen en terecht was gekomen in een kelder van het blok dat aan de Meent taat Deze bo i was aan de achterzijde beschadigd maar niet geexpiodcei d Duitsche deslxindigen stelden een onderzoek in Het projectiel m je st verwijderd worden Maar hoe tandem zitten Demonteercn ter plaatse zou wegens Wpr hp de ofschadiging aan de achterzijde niet goed mogeiijlzijn Tbt explosie brengen kon uiteraard evenmin want dan 20U een groot deel van het ge bouw verloren gaan Besloten werd daarom een soon bak om de bom te metselen en de vol water te zetten In dit bassin mofjit het projectiel eenxge dagen bil i en liggen Tenslotte moest het gevaar echter toch verwijderd worden Een plan werd ontworpen en gistermiddag is dijt lot uitvoer gebracht Met succes Hpt geheele beurscomplex en de omliigende panden werden ontruimd Daarna gingen onder leiding van een Duitschen officier en een inspecteur ïkn politie io hulppoütie agcnten aan net welk Met ten hijiCiuuoiuunue en den giijpiank werd het projectiel verwijderd en daarna hangende in een rtxirt draagbaar naar buiten gebracht © p omzichtige v tlze ia dit alles geschied en ook het hierna volgende iraiLsport naar een plaats waar de bom geen gevaar kan opleveren gekleurde met cte grootst mogelijkjB voorzichtigheid Daarna begon de beur sbel te luiden ten teeken dat het gevaaj voorbij Hot VtA VwtiiT arunHHn la v Nieuw vervoermiddel TANDEM MET TOORTKAPFER Er komen In het motorlooze tijdperk dat wij zijn Ingetreden niet alleen veel oude vervoermiddelen van stal Toodat men d aapjes en de coupeetjes in de steden en de ouderwetsche sjeezen op het platteland weer zfet rijden maar er worden ooJc nieuwe middelen van vwvoer gevonden Een groot autobusbedrUf de Westfriesche Autocar Onderneming te Hoorn heeft naar de Stand meldt den verhuur van rijwielen en tandems ter hand genomen waarop men van station tot station kan rijden om de karretjes overal waar men wenscht weer in te leveren Daarnevens brengt de W A C O haar kilanten ook met een zoogenaamden voortrapper waar men wezen wil De werkloos geworden bus chauffeurs gaan in zoo n geval vóór op de en de passagier zit Laat alle lichten gedoofd OOK BIJ Ll CHTAANV4LLEN Bij een bominslag in een oc er steden is gebleken dat na den hevigen knal vele bewoners in een nabijllggenrie wijk hun lichten opstaken Men verzoekt ons er nog eens uitdrukkelijk op te wijzen dat het streng verboden ia in dergelijke gevallen licht op te steken Dit vergemakkelijkt immers de orienteering van de vliegers Wil men om vajijden schrik te bekomen opstaan en in een verlichte kamer gaah zitten dan zorge men in elk t eval in huis een geheel afgeschermde kamer in te richten en de ramen fiaarvan dicht te laten her zij bij luchtalarm hetzij bij een vliegeraanval in den nacht Het plotseling in vol licht zetten van kamers of gangen kan niet geduld worden Doodph il o Aanrijding In de Bergschelaan te Rotterdam is de 30jari e wlelrijder W F door een vr iohtauto overreden en gedood D fietste in de richting van het Noorderkanaal en wilde aan de linkerzijde een langs den weg stilstaanden vrachtauto passeeren Juist toen hij naar links zwenkte passeerde e n zware truck met opleeger Waarschijnlijk is de wielrilder de macht over het stuur kwijtgeraakt waardoor hij kwam te vallen en h t rechtervoorwiel van de oplegger over het lirhaam kreeg Zwaar gewond werd D naar het ziekenhuis aai den Bergwee vervoerd waar hij bfl aankomst bleek te zijn overleden i Actie der Middenstandsbonden mn P AAN CmiOTTEN STANDGENOOTEN Uit de drie Nederlandsche VUddenstandslionden is een klein centraal comité gevornad dat tóch belast met de inzameling van geMen onder de leden van deze bimden bestemd voer hulpverleening acn de door den oorlog getroffen middenstanders Het comité geeft aan alle leden die willen bijdragen in overweging giften in te zenden ten t edrage van 1 pet van hun gespaard gebleven bezit te betalen in 2ioo veel termijnen als nen zelf verkiest Dan zal het mogelijk blijken den zwaarst getroffenen onder de middenstand althans eenigTmate de zorgen te verlichten bij den heropljouw van hun bedrijf bij hun worsteling om behoud of herstel van hun maatschappelijke zelfstandigheid De gelden voor dejse actie kunnen worden gestort bij de Ned Mlddenstansbank of op girorekenin 60 000 van de Ned J iddenstandstank te s Gra enhage t n gunste van de rekenin ContactOentrale 3 Neri Middenstandsbonden te sGraven hage onder motto Middenstands ffer l 40 SOLID ABITETT IN HET RECLA MEVAK Het Instituut van Ncderland heReclameconsulenten heeft besloten dat de leden voorloopig voor een peride van 12 maanden geen cliëntenzullen bewericen of overnemen vanRotterdamsche bureaux Wanneer eenftotterdamsch adverteerder nadrukkelijk den wensch te kennen geeft gebruik te willqaAmaken yan de dien sten van eeJ£T r niet te Rotterdamgevestigde Ieffl Piin het Instituut vpnNederlandsche Reclameconsulenten dan kan dit lid deze firma bedlenas maar verplicht zich zoolang de relatie bestaat een derde gedeelte van Jebruto winst Jt te keeren aan het Betterdamschc advertentiebureau dateorapronkelljk den adverteerdci be dliB4e was en dat men bet beurseoniplexi weer betreden kon Ten tweede male bleef het groote thans zoo brcodnoodige erboinf gespaard Het Kerkhof up den Orebbebepg POLITIEMAATFEGEUEN Door het overweldigend drukice be oek aan het militaire kerkhof opden Grebbeberg te Rhenen ia heinoodig gebleken om op den Zondagbijzondere poliüèniaa tregelen te treffen Van Zondag 9 Juin af zullen tot het kerkhof alleen wtmfen toegelaten Duitsche en Nederlandsche militairen lp jji form en familieleden van de aldaar begraven jo da ten I e familieleden dienen zich zoo mogelijk te voorzien van een bewijs waaruit hun venvantschap blijkt In overweging wordt gegeven het kerkhof zoo mogelijk te bezoeken op f n werkdag daar een rustiger bezoek dan mogelijk is i BSGHJIVEH VAN GESNEirVEUDSN De secretarit gmeraal waarnemend hoofd van bet Aepartcment van Bumculandsehe Zaklen beeft een fondschrijvcn gericht aan de burgemeesters omtrent Ivet begraven van êesneuvelde militairen Hierin wordt op gewezen dat dé Bjken van militairen fn eerste Instantie moeten Worden overgebracht naar een gewoie SjDegraafplaa ts in de gemeente siS zij worden aangetroffen ot Vaar zij voork opig liin begraven Eerst nadat zij z jn geïdentificeerd enz kan verlof worden verleend het t k van een militair over te brengen naar een begraafplaats In een andefe gemeente Omtrent het in bepaalde gevallen Terknjgen van een bijdrage iftde kosten ta overbrenging moet voor elk ffva afzonderlijk overleg worden ePlee ri mtó het departement van Delen sie 6 afd In het algemeen komen deze kosten ten laste van hen e het verlof tot overbrengen hebwn verrocllt VUT WSraOUDCBS TS AMSTERDAM tt en W Tan AmsterdaiA nooitlgen tl raad uit te besluiten het aantal l tttiauders dei gemeente op vijf te ji Mlen In verband met de onlangs het college ontstane vacature heb n zij de mogelijkheid overwogen t getal wethoBders tot rijf te ter inderen ZU meenen dat dit thans onder vrees Toor nadeel In het verT len der taak vm het coÉIegc van en W i KAASPRIJS GESTEGEN Uilvoer aehterstand in tluuM EXTRA LEVERING AAN DUITSCHLAND Nadat de kaa export ongeveer vierweken had stilgestaan Is daarin delaatste dagen verandering gekomen Er zijn behoorlijk artijen ToorDuits rekening i aerd naar cchc en paar mi jen kilogram wapi naar men de NJI C medcQ s Je de achterstand in den export voornamelijk ontstaan door het stopzetten van den uitvoer natr België met één slag werd ingehaald De binnenlasdache marktpr s voor kaas is de laatsle dagen gestegen en wel van 18 eent vóór 10 Mei tot 22 cent per pond voor 40 1 kaas op dit oc enblik Daarbij kan worden opgemerkt aat de blnnenlandsdhe handel In kaas nog geheel vrij is wanneer deae handel nader zal worden geregeld is nog niet bekend Aangezien elke afzet naar het buitenband is weggevallen behoudens dan de bovengenoemde extra hoeveelheid welke dezer dagen door Duitsoliland uit de markt werd genomen lijkt er weinig aanleiding te bestaan voor een stijging van den prijs Daar komt noi bij dat de kaasproductie thans bijzonder groot is ten gevolge van een tijdelijk tekort aan steenkool transportmoelliikheden waardoor de groote fabrieken thans slechts gebrekkig of in het geheel ni t in de gelegenheid Tijn om melkpoeder te maken Voor de productie b rvan heeft men namelijk veel stqom noodig De kaasproductie heeft de laatste tien jaar vry stabiel ongeveer 130 a 130 millloen KG bedra een In 1929 werd hiervjin in het binnenland 40 raillioen K G geconsumeerd en werd er 90 millloen K G uitgevoerd In IMS was de fcinnenlandsche consumptie fot 70 millloen K G gestegen en Tjras de export gedaald tot 50 millioen K G De vrijwel verdubbelde Irfnnenlandsché con3 miptle van kaas moet mede gorden toegeschreven aan de kraehti ge propaganda van het betrokken ziiivelbureau welke propaganda i door den lagen prijs werd gesteund Kende men voor den wereldoorlog kaasprijzen op de markt van 28 a 30 cent per pond in 1929 en 1930 nog van 38 a 40 cent sedertdien daalde de prijs tot ongeveer de helft en het was te begrijpen dat deze voor de consumptie van een zoo belangrijk volVsvoedsel gunstige prijsontwikkeling on het vcTijruik van grooten Invloed moest zijn De thans geldende kaasprijs van 22 cent per pond is echter niet Toldoende om de productiekosten te dekken Voor den handel doet zich nu de moeilijkheid voor dat de prijzen niet mogen worden verhoogd terwijl de markt oploopt Tot nu toe werden de exportprijzen door de zuivelcentrale volgens de markt In Nederland gefixeerd maar bö het laatste contingent ach nt daarmede geen rekenng te zün gehouden en dit zou dan ook volgens een lageren prijs dan de marktprijs zijn toegestaan Zoo is alle bijeengenomen ook op de kaasrrarkt de positie nog verre van duideHfk VLEESCHVOORZIENING VAN ONS LAND Flinke rundvleeschreserve aamvezig MINDER VARKENSVLEESCB In iVee en Vleeschhandel komt een uitvoerige besehouwing voor over de positie van Nederland Het blad zegt ojn Het is een feit dat de veevoedervoorziening zorgen zal baren Het rijksbureau voor de voedselvoorziening heeft einde der vorige weeb bekend gemaakt dat de laRdbouwers er rekening mee öieneij te houden dat in het algemeen tot 1 Febr 1941 voor bet rtmdvee gééfi krachtvoer zal worden toegewezen Aangedrongen wordt dan ook op het zoo veel mogelijk vergrooten van de productie van hoogwaardig ruwvoeder en op bet zoo mogelijk verschuiven van den kalftijd Aan den anderen kant vallen devoor Juni vasCSestelde voedernonnenvoor de varke iouderij nogal mee Toch is het haast wel zeker dat inde toekomst speciaal de varkens ende plnimveestapel zeer beperk zullenmoeten worden Dit beteekent echter nog geenailns dat daardoor de binnenlandschevt orziening gevaar loopt Men moetn l wel bedenken dat ons land aanzuivel en vleesch belangrük meerproduceerde dan voor eigen gebruiknoodig was Van onze jaarlijkschemelkproductie van vijf milliard K G werd tot dusver ca 40 pet uitgevoerd waarvan het gBootste deel naarEngeland Onze melkproductie zoudus nog al wat kunnen dalen alvorens de Binnenlandsche voorziening in ht t gedrang zou komen ookal moH men er rekening mee houden dat aan ce pfoductie van margarineen p antaarcliee vetten wei goeddeelseen eind z hI komen Bovendien hebben we $ ok nog altijd onze rensell ai vervanglngim ddel v De laatste Jaren bedroeg de varkcnsvleesch oroductie circa 200 millloen K G per jaar Hiervan werd circa 35 millloen K G uitgevoerd Van dezen uuvoei van 35 millloen K O was ongeveer 30 millioen K G voor Engeland bestemd bacon en ze bo veelbeld is dus thans ter bescblk king gekomen Ut beteekent dfit de varkensvleeschrroductle met ooge veer 20 pet kan dalen voordat dit op Morgen wordt het Zeebad geopend Eciergiek Begin Verheugend nieuws is dat de directie van de Exploitatie Maatschappij Schevenlngen het stellige voornemen heeft de exploitatie van liaar bedrijven zij het op bescheidener schfkal dan voOTheen ook dit jaaV met volle energie in te zetten Zooals de gedelegeerd Commissaris mr B Polis ons zeide ziet hij den toestand geenszins pessimistisch In Ook de Duitsche autoriteiten wenschen dat het zakenleven weer zoo spoedig mogelijk normaal functionneert en de Expl My Scbeveningen zal niets liever doen dan aan dit veriangen haar yolle medewerking te geven Daarmede wordt niet alleen het belang van het publiek maar ook van het talrljlce personeel dat in de Scheveningsche bedrijven werk zaam ia gediend Dank zlj de medewerking der Duit sche autoriteiten zullen het Hotel Kurhaus het Grand Hotel en Hotel Rauch volledig in exploitatie worden gebracht Hoewel over het PalaceHotel nog niet kan worden beschikt zullen toch het Solarium en de Palacebar op Vrijdag 14 Juni a s kunnen werden geopend Het terras v ii liet C ai d IIolcl biedt het pubïiiTj nu reeds op deze heerUjke zomersche dagen een verrukkelijk zitje en oc de Rotonde en bet Palac eafé zijn reeds in vol bedrijf In het Palace café zal men het voorloopig nog zonder muiziek moeten doen De geregelde liezoekers van deKurhaustar zullen er de oude sfeerterugvinden Op 14 Juni a s zal eveneens het Kiirhaus Cabaret op het Gevers Deynootplein zijn poorten openen om ditmaal hui e5ting te verleenen aaii het Cor Ruys Ensemble Of en wanne=r het Palais de Dan e opengaat staat nog niet vast Vele moeilijkheden zijn er nog te overwinnen waardoor in liet r rmale programma zich natuurlijk hiaten kunnen voordoen die evenwel daarvan kan men op aan met den meest mogelüken siioed zullen worden wegSCftcrkt Een Schevenlngsch strandleven zonder Pier is ondenkbaar De Pier moest dus worden opengesteld en dit Is dan ook gebeurd Zoo zal Schevenlngen aooals het zich thans laat aanzien weer het beeld bieden van een opgewekt en gezond strandleven De badstoelen zijn reeds in gebruik de consumptietenten rijn geopend de kinderen graven kuilen in het zand en vermaken zich naar hartelust Morgenochtend gaat ook het zeebad open de binnenlandsche markt merkbaar zal zijn Waarschijnlijk echter zal de productie van varkensvleesch wel meer dan 20 pct beperkt moeten worden 2 xxlat dus ook het verbruik hier te landt zal moPten dalen Bij bet nmdvleescb is de situatie anders Sinds een jaar of vijf is het zoo dat de heele rundvleescbprodiv tie van circa 130 millloen K G in hét binnenland wordt opgenomen export van rundvleesch komt niet voor integendeel werd regelmatig per jaar wat Deenfch en Argentljnsch rundvleesch Ingevoerd Een export reserve zooUs bij het varkensvleesch hebben we dup Wj het rundvleesch niet Hier staan evenwel een paar andere factoren tegenover In de eerste plaats is de rundvleeschproductie bij lange na niet zoo sterk van de geïmporteerde voedermiddelen afhankelijk als die van varkensvleesch zij steunt veel meer op de eigen bodemproductie Bovendien schuilt echter in d i huldigen rundveestapel nog een flinke vleeschreaerve We heibben op het oogenblik 700 000 melkkoeien ouder dan derdekalfs tegen vijf jaar geleden 560 000 Deze veroudering kan niet zoo doorgaan Er komt eenmaal een tijd dat dit legioen ou Jere melkkioeien uit de productie moet worden genomen en voor de slachtbank moet worden bestemd de rundveestapel moet dan weer met jong vee worden aangevuld Een te groot aanbod van slachtvee zal wei opgevangen Worden hetzij door een inblikking op groote schaal welke bet voordeel heeft dat p die manier de vleeschreserve voor ons land bewaard blijft hetzij door een export van slachtvee naar Dultschland VERTROKKEN ROTTERDAMMERS Onbe itelbare correspondentie Tengevolge van de oorlogsgebeurte iis =cn hebben vele Inwoners van Rotterdam hun oude adres verlaten Daar zij in vele gevallen verzuimd hebben de post omtrijit hun gewijzigd adres in te lichten hoopt op het postkantoor te Rotterda m de correspondentie welke niet aan de adresseerden kan worden bezorgd zich op Belanghebtenden die dit tot no toe versuimden wordt dringend verzocht aan het districtskantoor Noord Soetendaalscheweg 99 te Rotterdam hun oud en iJeuw adres op te geven Eventueel voor hen aanwezige correspondentie zal hun dan ten spoedigste worden toegezonden CorrcqDondenUe waarvan niet btnneck twee eken een nieuw adres is binnengekomen zal als onbestelbaar worden beschor en als zoodanig worden bebaiideid Vrijdii i a beginne de Kurhau conceiten Het Mu rekseizoen Waarnaar ano velen gevraagd zoo velen verlangd hebben n l de verzekering dat de concerten in de Kurzaal tóch voortzetting zouden vinden is thans een voldongen feit Een voornaam ctnderdeel van ons cBltureele leven is daarmede gered en daarvoor verdient de directie van het Kurhaus ons aller dankbaarheid Maar er is meer het zomersche b taan van het Hesidentie Orlrest is J ar tevens mede verzekerd hetgeen zeggen wil dat gedurende drie maanden 80 gezinnen voor werlüoosheid gespaard zullen blijven Wij vermelden dit juist daarom omdat het publiek In deze ook een plicht heeft te vervullen en wel een zeer schoone waaraan het zich geenszins mag onttrekken meer dan ooit de grootste belangstelilng oonen voor het Scheveningsche muziekseizoen want aonder die belangstelling zou het de directie van het Kurhaus cmmogelijk zijn haar verplichtingen jegens het Hajigsclie orkest na te komen Men kan n l wel begrijpen dat de condities waaronder thans gewerkt wordt afwijken van de normale en dat de garantie welKe de Karhaus irf t 3 ten c ichte van hst P dentieOrksst op zich heeft genomen slechts dan alleen kan worden gehandhaafd wanneer het publiek daadwerkelijk medeleven toont Uit den aard staal het geheele programma nog niet vast Onderhandelingen zijn nog steeds gaande Maar dit kan reeds gezegd worden dat van de zijde der solisten groote medewerking Is toegezeÉ d Het spreekt van zelf dat het solistische element grootendeels zal bestaan uit landgenooten maar waar onder dezen verscheidene zijn die kunnen wedijveren met vermaarde buitenImdsehe krachten zal het gereputeerde peil op solistisch gel ied er zeker niet onder lüden Het is echter geenszins uitgesloten dat ook buitenlandsche virtu Jzen zullen optreden Het behoeft geen betoog dat uit orchesrtraal oogpunt ook dit seiïoen on v rh n s te ac t n t aot Wat de indeehng der concerten betreft deze blijft onveranderd Wcensdagavond solistenconcert Vrijdagavond sjmiphonjeconccrt Zondagavond solistenconcert terwijl op de Zondagen matinée s evenals andere jaren solisten zullen optreden de Maandagavonden zijn wederom voor de volksconcerten gereserveerd Carl Schurioht zal begin Juli zijn nlaats aan de lessenaar in het Kufhaus weer innemen HIJ zal verscheidene symphonieconcerten en solisten concerten dirigeeren De concerten zullen verder worden geleid door bekende Hollandsche dirigenten De opening op Vrijdagavond 14 Juni zal plaats vin den onder leiding van Frits Schuurman Op muzikaal gebied dient no vermeld dat de l er A de Wai zich bereid heeft verklaard lezingen te houden over de uit te voeren werken Deze lezingen zullen plaats vinden in d foyer van het Kurhaus hotel Op de Dinsdag Donderdag en Zaterdagavonden zullen o m vooraanstaande tooneelen ballet ensembles tjptreden Zooals men ziet is aHes in het werk gesteld ten einde de gevestigde hoogstaande reputatie te handhaven De Kurhaus directle heeft dus hsM recht op het vertrouwen van het publiek ta mogen rekenen Dat vertrouwen zal niet beschaamd worden En de prijs van een abonnement is zeer redelijk acht gulden per maand SeizoenalKHine menten worden niet verstrekt Hulp in Zeeland EEN PROVINCIAAL COMITé Onder voorzitterschap van mr P Dieleman waarnemend commissaris der Koningin in Zeeland is In die provincie een provinciaal comité voor liulpverleening opgericht dat zich o a ten doel stelt een schakel te zijn nsschcn het landelijk comité en de plaatselijke comité s die In de meeste der geteisterde plaatsen zijn gevormd Het provinciaal comité neemt de leiding op zich voor het verdeelen der góéderen die in zoo groote mate van heinde en ver worden toegezonden en die zoo hoog noodig zijn om te vocvrzien in de behoefte v an hen die niets of zoo goed ais niets meer overh elden In hk zeer uitgebreic e comité hebb tal van burgemecEters wethouder s en andere autoritjeiten zitting Het adres van het secretariaat is Houtkade 11 te Jiti4denHirg Het coniljé eeft zic i tot alle gemeenten in Zeeland geVeiïd met verzoek orn op Tave te doen van benoodlgde gelden en goederen Zij die goederen beschikbaar hebben kunnen er kennis vaij geven alan het comité Vooral mannenkleeren en hu sraad n naast alle andere zaken zeer gewen seht ü Groente en Fruitteelt GOEDE VERWACHTINGEN In de Staatscourant is opgenomen een mededeeling van de directie van £ pn l j dbonw inzaVe den stand der n tn fruitteeltgewasses op I ct er He An irikaHiaciM Huls v b debMi J Am IM1I1 Mill jKuu AfgevaardigdRi haeft aocder een wetsv rstel aangenomen voorziet in de onverwijlde deportatH van vreemdeltngen die ilch achrtdto maken aan Spionnage voor een bu teulandsche regeeiiiïg at aan aabo tage dan vel Wegens een aifl M veroordeeld woè n In Canada iyn de communistische partij de artij der nationaleeenheid en een twaalftal andet organisaties verboden Voortaaij worden slechts dke vro fmrielingjn In Am die kunnen bewijzen at hun verWlJit een wettig doel of een noodzakelijkheid beoogt Het veil Ujt aai wal vaa buitenlandsche zeelieden is sterk beperkt Voigens door het VU A alt Nanking ontvangen berlehteQ i n d Japanners In de provincie Hoepeh ten westen van je Haa rivter eengroot offensief beecmnen en de ilvl rovergétrokken Sltepe signalen zullen voortaa in Italië nog slechts de beteekenl vaa luchtalarm mogen hébben AUe andere sirenesignalen moeten bterwege worden gelaten Door uttstrpomende gassen Bijnin de Z nd SIavb he ataatsmijnen teMaslovar twee arbeiders omgekomen Vijf man die reeds bewtutclooci wakren konden nog gered worden De overstroomingen In het Donaugetoied nemen nog steeds In omvang toe In Hongarije is eenauur Of hetbrief telegramen telefoonverkeeringesteld De Amerikaansche repobllkehische senator Lodge heeft een wetsvoorstel ingediend om den Amer kaansehen schepen toe te staan allehavens in Canada en Groenland uinte loopen De chef van den generalen stafvan de Ver Staten generaal Marshall heeft in een Interview met de persverhooging van het aantal manschappen van het federale leger tot 400 000 man bepleit Hij verklaarde dat daarmede oproepen van de nationale garde tot actieven dienst o noodig zou worden De eerste lading van 1600 t m Albaneesch ijzer is naar Italië verscheept Het program der bijdragBvan Albanië aan de Italiaanscbeaut ir hie wordt dus voïgtns de nn geste de xil TPi xr ïonlnVt De iei c g ïun nauii n e uesloot vereenigingen corp atles o gewone vergaderingen te cKiWsinden en haar optreden te vcrbteden wan neer zij denkbeelden verspreiden uiten die in strijd zijn met bet in dfcgrondwet vastgelegde regime en de Argentijnsche wetten Als datum voor de viering va het 26e eeuwfeest van het Japanscherijk is 11 November vastgesteld iteet dan 50 000 vertegenwoordigers uitalle lagen der bevolking zullen aande plechtigheden deelnemen Het invoeren van twee vleesch looze dagen per week In Zuid SlavW heeft niet geleid tot de gevrensehte beperking van het vleeschvei1 niilDi maar een stijging van het verbmllr met i pet tengevolge gehad ungen van de Dultschis zeescheepvaart zijn In een aeéscheepvaart burean aaneengesloten Dit bureau ressorteert onder bet rijksministerie voor Verkeer Met dt leiding van dit bureau beeft de Führer vie admiraal von Dotten belast Mussolini heelt in het Palazzo Venezla generaal Ezt Garibaldi ontvangen en met hem vraagstukkender Garibaldiorganisatie Ijesproken Daarna ontving de Duce den Dnltschen minister van Iiandi oaw Dan Tijdens den burgeroorlog hondenden Spaansche koopvaardljschepen voornamelljk door Basklscheseparatisten aan Engelwhen afgestaan Na het einde van den oorlogweigerden de Ehgelschen de schep terug te geven Krachtens een in hetSpaansche staatsblad gepubüceeravonnis worden deze transacties in eengroot aantal gevallen nietig vepklaard De Engelsche koning heeft de benoeming van Sir Stafford Crisis tot ambassadeur te Moaknu goedgekeurd Koning Chrlstiaan van Denemarken heeft den nieuwen bevelhebber der Duitsche liezettlngstroepe in Denemarken luitenantgeneraalLödke ontvangen alsmede dennieuwen Duitschen dlvlsiecomman dfut luitenantrgeneraal von Hammerstein De leiding der arbeidersorganlsatte s in Bergen Noorwegen heeft een besluit aangenomen waarfai de Noorsche arbeiders hun medewerklns aan den wederopbouw toeieggen en zich bereid véritlaren om de daarmede verbonden Tasten te dragen De weersgesteldheid in Mei ia unstlg geweest voor de ontwikkeling der yersfhülende tulnbfriwgewa en Wel is wakr Irieef de neerslag gedurende de eerste 3 weken der maand beneden normaal waardoo de ontwikkeling van sommige in öen voll grond geteelde groenten ecnigermat werd vertraagd doch de in de laatste dagen gevallen regen heeft veel t r verbetering van den stand deaser Wf wa s en biJcldragen Voor M frultteelterwassen is êê w es dAheid aeer gunsÜK Jweest