Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1940

Waar zi n S LOKKEKOEKOEK Annies makkertjes Zoek ze alle zes EN LENTEKOEKOEK VOORDE OUDEREN Uit all windstreken r 1 plant bestaat die kans ziet om gedu Jlen abonnement op de een dag enige keren de kleur ys z h bloemen te veranderen Toch Als je voor planten moet i X zorgen k 5R STAAT e i T HIER Ben je klaar vroeg met zijn riendelijke maar ernstige stem ds lok Toen ging er een klein deurtje open jn terwijl de klok zoemde Brrr stak een kleine houten raekoek Klokkekoekoek genaamd ijn kopje door dat deurtje naar buien en riep gehoorzaam tien keer dchter elkaar Koe koek 1 Koe koek I Even gluurde hij nog naar alle anten rond toen flapte het deurtje veer dicht Klokkekoekoek had zijn opje teruggetrokken en alles was stil n rustig als voorheen Maar buiten vloog een echte levenle koekoek Lentekoekoek geheten ie had door het open kamerraam dlles gezien en gehoord en hij was niet weinig verbaasd Ze zullen daar binnen toch nieteentje van onze familie opgeslotenhebben mompelde hij bij zichzelf Dat moet ik toch eens even wat nad r gaan bekijken En hup daarvloog Lentekoekoek door het openvnater de kamer binnen Koekoek riep hij hard en vloogvjor ds klok heen en weer Icoekoek Ls daar ook iemand Binnen in zijn kleine donkere karrertje waar hij geduldig huisde r it Klokkekoekoek en zijn houten I artje sprong op van vreugde Dik V ijls genoeg had hij buiten de echte I vende koekoeken gehoord die naar Ikaar riepen m hij had zijn best daan om jiyjkoekoGk roep voori I veel te doenlijken op die van deliiekoeken in het bos die zoals bijgelovige mensen wel eens zeggen rei n vosrspellen terwijl anderen weervnlhouden dat zij de levensjaren derMensen aftellen Van al die dingen wist Klokkekoekoek natuurlijk mets af maar één ding wist hij zeker en dat was dat II ij dolblij was dat er eens zo n echte1 vende koekoek bij hem op bezoekl wam En daarom antwoordde hij ii k dadelijk Ja zeker ik kom bij je Hij duwde zijn deurtje open en stak zijn kopje naar buiten Koekotk goedenmorgen zei hijvriendelijk aardig van je om mijrtns op te zoeken Ik heet Klokkekoekoek Aangenaam prevelde de anderevogel mijn naam is Lentekoekoek Maar ik sta geweldig verbaasd Ik V ist namelijk niet dat er nog eentak van onze familie was die in klokken huisde Och ja een vogel is natuurlijk nooit te oud om te leren Maar ik kende jullie wel ant V oordde daarop Klokkekoekoek Ikhtb dikwijls naar jullie roep geluisterd en óók dikwijls gewenst dat ikzo vrij in het bos kon leven Somsdacht ik dat ik al dolgelukkig zouZijn als er tenminste maar eens eenv in mijn verwanten op bezoek kwamfii kijk dat is nu gebeurd De uitnodiging Natuurlijk vond Lentekoekoek het wol prejttig om zo vriendelijk ontvangen te worden maar omdat hij nu eenmaal erg nieuwsgierig van aard was wilde hij Klokkekoekoek loch giaag nog een beetje uithoren ook al is zoiets niet erg beleefd Hy vroeg dus W £ 1 d Maar zeg je wilt me toch nietvertellen dat je al je jj evensdagenslijt in dat kleine kamertje achter in de klok Hoe hou je het uit Och antwoordde Kloldiekoekoek een beetje verlegen dat is heuszo erg niet Om te beginnen ben iker aan gewend en dan heb ik tochieder uur mijn werk De klok is eengoede kameraad Maar natuurlekhèb ik er wel eens naar verlangdom ook eens mijn houten vleugeltteste kunnen uitslaan en buiten eenbeetje rond te kijken Waarom zou je dat nu dan nietdoen vroeg Lentekoekoek practisch Ga met mij mee we vliegengezellig een eindje rond en als jemoe geworden bent ga je weer naarde klok terug Klokkekoekoek had er wel ziir in Zou hij durven Zou niemand hem missen Hij moesf h t natuurlijk wel een beetje uitrekenen Maar hij bedacht er iets op Om eU uur kwam hij als gewoonlijk naar buiten riep elf maal toen maar in plaats van zich weer in zijn kamertje terug te trekken zoals altijd sloeg Klokkekoekoek zijn vleugels uit en vloog aan de zijde van Lentekoekoek die ge duldig had gewacht door het open venster naar buiten Hij was b 1 ij dat hij de uitnodiging had aangenomen Hel vrije uurtje Nu valt het niet mee om in de grote lichte ruimte buiten waar alles doordrenkt is van ionnescjjij n en bloemengeur rond te vliegen als je dat niet gewend bent Klokkekoekoek werd er éérst heus een beetje duizelig van en bovendien waren zijn houten vleugeltjes het vliegen ontwend en dus een beetje stijfjes Maar weldra ging het bfter en hij genoot Ga je met me mee het bos in zei Lentekoekoek dan zal ik jeaan mijn familie en vrienden voorstellen Ze zullen het prettig vindenom met een onbekenden verren neefkennis te maken Klokkekoekoek voelde zich gelukkig Net als de andere vogels rustte hij zo nu en dan op boomtakken hi bracht bezoek aan nestjes met eieren en aan nestjes waar de jongen al uit de schaal waren hij ontmoette tal van koekoeken die allemaat erg vriendelijk tegen hem waren en bij dat alles voelde hlj de frisse lentewind om zijn houten oortjes strijken rook hij de geur van de lentebloemen zag hij de eerste vlinders stoeien de bolle witte wolken langs de blauwe lucht strijken hij had geen ogen genoeg om dat alles in zich op te nemen Waarom blijf je niet voor altijdbij ons begon Lentekoekoek toenhij merkte hoe Klokkekoekoek genoot Maar die schudde langzaam het kopjeHij dacht na Omdat hij het vliegenen buiten zijn niet gewend was begon hij langzaam aan moe te worden Maar daar kwam bij dat hij alsrasechte Klokkekoekoek ook nooit konvergeten dat hem een bepaald werkwas opgedragen Er werd op hemgerekend Hij was nu al een poosjevan huis en hij vermoedde dat hetniet ver van twaalven kon zijn Daarom zei hij tegen Lentekoekoek Het is aardig van je dat je me hebt meegenomen en ik geloof datik het mooiste uur van mijn levenheb beleefd Maar nu wordt het heusmijn tijd om weer naar huis terugte gaan En daarbm groette Klokkekoekoek vriendelijk aUe vogels en in het bij zonder Lentekoekoek en keerde terug naar de kamer ea de klok Het deurtje stond nog open Floep daar was Klokkekoekoek weer binnen Net op tyd Ben je daar vroeg met zijnvriendelijke maar ernstige stem deklok Het deurtje ging open eh terwijl de klok zoemde Brr stak Klokkekoekoek zijn kopje naar buiten enriep twaalf maal achter elkaar met zijn heldere stemmetje Koekoek koekoek koekoek Toen ging hij weer zijn kamertje binnen en zuchtte voldaan O wat was hij moe en wat was het hier heerlijk in dat rustige schemerlicht terwijl de kalme tik talf van de klok de tijd als het ware in kleine stukjes verdeelde Hij had een heerlijk vrij uurtje gehad hij had véél gezien maar hij was toch blij dat hij weer thuis was Oost west thuis best zei hijtot zichzelf en ging toen een dutjedoen tot de slag van eenen In een tijd dat moeder of vader het heel druk hebben pebeurt hef toe dat de zorp iioor de plunten in huis aan de fcinderen wordt opgedragen Het is een prettig werkje dat je veel voldoemng fcan peren maar je moet natuurlijk toch wel even weten ho e je jiet precies moet doen Sommige mensen denken dat het voldoende is wanneer je lederen morgen maar met een vol gietertje het njtje planten in de vensterbanken langs gaat en ze besproeit Maar dot is heus niet het geval In de eerste plaats zijn er planten wie zo n plaatsie in het raamkozijn niet io fbest bekomt omdat het te warm en te droog is Tot deze behoort dt geranium die beslist niet in de felle zon nfog staan omdat de bladeren dan paon Schvtfeien Ook moeten zij van tijd tot tlijd een beetje nieuwe aarde hel ben nr WAT Een cyclamen kan evenmin tegen te grote hitte en cie mooie grote plant die U7ij fcomerliiide Tioemen al etien Deze rebus stelt eert spreekwoerrd voor Kü je uitvinden welk Om het je t at gemakkelijker te maken zuilen we ierWj oerteiien dat het bfr jmd is en uit H vooorien be ta t Cu nu du makr eens zoekértl Eventjes Pret Eerst iets bedenken Maar jongen zei een vriendelijkejuffrouw die een klein ventje r p hetbegin van de schooltijd heel lanjkiamzag lopen in de richting van school moet je je niet een beetje meerhaasten Je bent te laat hoor deschoot is al aan Weet ik wel juffrouw zei toenweer het jongetje Maar ik loop nogaldoor te vejrzinnen wat voor excuusik den meester zal opgeven voor hette laat komen Oost West Dus zei meester in de aalrdrijksKundeles Nellie wanneei jij met jerechterhand naar het Oosten virijst wat heb je dan aan je linkerhand Vier vingers en een duim meester zei slimme Nel toen Dal was waar Jans Zeg Hans weet jij hoeveel twijgjes samen een nestje vormen Hans Neen jij Jans Ja zeker geen één Hans Geen één Jans Natuurlijk Hansje want ze moeten er allemaal heen gedrigen worden min Dan wordt hij schraaf en lang en de bladeren gaan zo bleek geelgroen zien dat het zielig is om aan Ie kijken Een kamerlinde geef je dus een schaduwrijk hoekje en veel water M ar het aardige plantje de fuchsia kan daartegenover veel zon hebben en heeft aan wemig water genoeg Ook een begonia tje i s met niet veel tevreden Giet het ujater op het schtjteltje i an de plant maar iaat ze niet al te veel zon krijgen ze zal dan dankbaar groeien en bloeien We zien de laatste tijd met zoveel cactussen meer m de huizen als een paar jaar geleden maar toch blijven velen het houden van cactussen een aardige liefhebberij vinden en dat ts het ook mits je voor de plantjes op de goede wijze zorgt Het is een feit dat zeer veel cactussen sterven door verkeerde verzorging Geef ze om te bepu nen nooit vette tuinaarde maar een zandbodem Ze kunnen veel zon velen en zijn met weinig water tevreden Verder ie het J an belang dat planten voor het venster regelmatig worden gekeerd warf zij groeien zoals je wel weet naar het licht toe en als je ze niet regelmatig draait worden ze meestal aan een kam voller dan aan de andere Je ziet dat het verzorgen van planten op de goede manier dus nog wel wat meer vergt dan alleen begieten maar als je de moeite neemt zullen ze ie er ook goed voor belonen door een fris uiterlijk en mooietKStóei Nieuwe klcertjes voor pop Mien en Dientje hebben t druk Kijk ze werken aan één stuk Want de pop Marii Jeaan moet gloednieuwe kleren aan Aanstonds gaat zij op bezoek bij Katrientje om de hoek en dan moet ze netjes zi n In de puntjes Piek piekfljn Mien eh Dien gaan zelf óók moe Ja ze reppen zich die twee Even nog en t is gereed dan wordt popje aangekleed Marie Jeaan vindt het heel mooi want ze draagt graag fijne tooi Poppen zijn altijd verblijd met haar poppenmoeders vlijt Een lastig eentje Zo Henk zei moeder die haarzoontje midden onder schooltijd thuiszag komen waar ga jij naar toe Ik Ik ga nergens naar toe moeder antwoordde Henkie Ik komterug Terug Hoezo Van schodl Ja mojeder de meester heeft meweggestuurd om ets wat ik niét hebgedaan En wat was dat dan wilde ntoeder weten Mijn huiswerk maken moeder zef stout Henkie toen weer je huiswer Amerika is zoals je weet het land der onbegrensde mogeiyitheden Daarom verbazen nieuwtjes welke van daar komen ons niet zo gauw Maar toch zullen jullie misschien nog wel even opkijken als je hoort van een inrichting die nog niet zo lang geleden in NewYork is geopend en waar je een abonnement kunt nemen op je huiswerk Dat gaat zó Een scholier die huiswerk opkrijgt maar er weinig voorvoelt om dat ook te üiaken gaat naardeze inrichting met zyn opgaven envoor een bepaald aantal dollarcentenwoirden de sommen of thema s danvoor hen gemaakt door leerkrachten die aan de inrichting zijn verbonden Meestal gaat zoiets bij maandabon nement Of het verstandig van de Amerikaanse jeugd is om zjelj op die manier van het huiswe i af te maken is natuurlijk een Tweedfe Ieder van jullie weet wel dat het huiswerk er is om het op school geleerde er beter in te prenten Degenen die zich dus huiswerk laten aanmeten als een nieuw pakje doen er zichzelf in de eerste plaats mee tekort Een bloem die van kleur verandert Natuurlyk hebben jullie allen wel eens gehoord van het kameleon het diertje dat in staat i s om van kleur te veranderen als de omstandigheden dat voor hem wenselijk maken Maar misschien wist je toch niet dat er een RAADSELS Nr 1 Wat wordt tweemaal zoveel waard als je het halve er af fteêmt Nr 2 Met V is t een riviertje met Sp een aardig dife tje met Kn staat het tot dieWen klaar met H is t stevig in elkaar Wie zijn dat Nr 3 Welke yis wordt een vogel als je r een deel van een etmaal en een landbouwwerktuig voor zet Nr 4 Twee letters vormen de naam van een dier maar schrap er één weg en je houdt op t papier een cijfer dat op heel de aarde wel nergens heeft de minste waarde Ra ra wat is dat Nr 5 Hoe kun je Van onderstaand figuurtje dat uit twee driehoekjes bestaat tien drie hoekjes maken door er slechts 5 lijntjes bij te voegen GPLOSSINGEN RAADSELS UIT HET VORIGE NUMMER Nr 1 Emma Helena Katrien Nr 2 Kastanje Esdoörp Knotwilg Nr 3 zwak wade ader kers Nr 4 Hooi Nr 5 H ar le m Hier zie Je Annie draven ze is op zoek naar haar zet maickertjes met wie ze al tijd de weg van huis naar school aflegt en die ze nerw gens kan vinden omdaf ze zicta in ons plaatje hebben verstopt Kunnen jullie het zestal de gezichten tenminste I vinden Probeer het maar eens nïet veel keren en wenden I is dat zo Die plant komt slechts in Mexico voor Des morgens wanneer de zon pas opgaat zyn de HUpemeo sneeuwwit tegen den middag ardea ze zachtrose Is de middaghiné op zijn sterkst dan zien de bloemln helderrood en nog weer wat later op de dag worden ze warm paars Üit paars wordt donkerder naarmate de dag voortschrüdt en des avonds is het diepblauw geworden Gedurende de nacht verbleekt het blauw weer en als de dag opr ieuw aanbreekt begint de plant haar merkwaardig leven opnieuw met helderwitte bloemen Luciferskunstje Leg even je i and op onderstaand figuurtje en probeer dan on 8 lucifert 8 rierfcanten enl 4 driehoeken te leppen ffet rolt niet ee hè Om ze apart samen te stellen zou je minsten 20 iucifers nodip hebben Lukt het niet Dan mop je kijken Eén vierkant ujordt door de buitenste uier lucifers voorgesteld Hef tweede zie je binnenin en tei ens de vier driehoekten De zonnestralen Wie zich aan een ander spiegelt De zon was opgegaan en zond haar stralen naar alle delen van het land om overal de slapers wakker te maken Er kwam een straal bij het nest van de leeuwerik De vogel rees op klapte met de vleugels en steeg zingende in de lucÊt omhoog De tweede zonnestraal kwam het hpasje wakker maken Dit wl eef zich niet lang de ogen uit maar wjpté met een paar sprongei uit het bos naar een knoUenland om een lekkere morgenboterham te zoeken En een derde zonnestraal tikte aan het kippenhok Onmiddellijk riep de haan Kukeleku De hennetjes vlogen van haar zitplaatsen naar beneden en liepen vrolijk het erf op Een vierde zonnestraal kwam bij de duiventil en riep de duiven wakker Deze antwoordden Koekeroekoe Ons deurtje is nog toe En toen het deurtje opengemaakt was vlogei ze naai bulten en zochten de lekkerste korreltjes uit Een vijfde zonnestraal kwam bij dc bijenkorf en wekte de bijep Brommende en gonzende kwamen ze uit het gat van de korf poetsten zich de vleugeltjes wat op dartelden om en in d bloemkelken en droegen de verzamelde honing naar hub De laatste zonncjstraal kwam bij het bed van een luien Jongen en die laatste zonnestraal had Ifet moeilijkste erk van allemaal Want tevergeefs probeerde hij den sl4per waktoer te krijgen knorrig draalde de joiigen zk telkens weer op z Jn andere zijde Wat de zonnestraal toen dacht willen we maar niet j eUtSin t mooU Mir dat n el Znrg msiar dat het J ïKKwt o etl omt