Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1940

EERSTE BLAD VRIJDAG 7 JUNI 1940 RAfilONIEOWS Z tcr a I Jwü A1 svwLa 4i A viu nm B rlchl t ANP t M CramotaoanHKlck 1800 Mgieenuiidins 10 15 Gta i o oonii uziefc 10 30 Piano oordracht 1100 Het bock dot doe n tau ene 11 M AVRO oclet en o lis e ILO GramofeonmUBCk 1311 B rictt m ANP ia De Palladlaiu € aareduo Z 15 G an fool ii7 ek Z 30 O i roei ke t ea oil ten 3 JO Oiliclct e berichten 4 M Omrocporkc 1 J A V B O dansorkest 5 M KinderVoor J njeli I rrel p anobeCe eidmg ijê Graniolofviuuuziek 30 Pu ta o Rest l TaO A V RO Amu em ntM iltftt ofl ten en een klem knor opn l 7 3fl Ofl c ee e berichten 00 Bejichlcn ANP II 10 De Hawailafl Seienaden Th Y c Ri b mg Cov bo en atól t Repoi taac 1 15 A V R O A It III orkc t ei o te 10 90 Berichten A N P sluUinc Uit ▼ roeger tyden DE COUDSCIIE COüRAVl HELODE 15 JAAB C£L£0£N it een advertentie Instrumentale en vocdle muziek en bal op Maandag S Jlinij ia 55 m het koffiehuis Harmonie bij W Lampe op de Markt te Go da Des voormiddags ten 12 ure n uziik en zang entree ets gedeeltilijk in verttnng des avonds ten 8 UI e mu iek en zang na afloop daarvan bal entree 25 ets per persoon tennj di ien n welke voormiddag entree y rten vcKjr den avond nemen ge z mtnlijk 25 cenU entree betalen iê JAAJt GELEDEN Din Ridder van de Militaire Wii tn loid r C A Buijs werd door de biirderij en het gariizoen van Gouda t n üi =tern ke oialie gebracht Diartoe hadden zith ten 7 ure in de fi e AliiK ve lerde canline der kazerne vileTbel ppMellenden veieenigd In het ridden di r zaal had de commissie bt tJande u le heeren G J Stetns 7i iiiin W t Tfunus en H J Iwes j iii gencien met verschflknde uliiJiteilen dtn Methou ei J M i til tn v r Gooi den Majuoi Kom r j 1 vai de Örhutterii H W G hu ty den karitein Van der Wal tiidellik batalKns kommandant be ri eijs Ridf tr Bmis en zijne moeder rdëi w tn aanvie ig de o ficieren Cl ortdti ff cipren van het garniroen i ft n eer dd Schutteiij sciftai t B 1 11 a udder van de MiJitaire l pn i De ep kap bii het O I leger W omfitriu V k den held an Kota Toeanjioe toe en overhandigde Buiis uit naam va officieren ondero ficie nn v4 garnizoen en vele stadge nooterj een prachtig gouden remontoir Met g tdnft klonk een tot duemaal toe hI haolri hi ia door de zaal Hid irr Bui spT laarop een harte luk woord van dank voor het ont an f en blgk van vympathu Nauvieli v hal hij gceindifd of de iriLi nt H hiii en tnd naar voren en I rachi h m in goed gekozen be viotrdirgen n men de onderoflieieren hier m gamtzoen huWo toe voor zijn heldendaad AK bli k van waaideering b od pi hem een prachtig gebonden lAtmiila r n van het interessant Auihalbun bevaltenjlt lien photo lalische foeeldingen uit Atjeh naar pntmirf tn dear willen den officiei bil lilt C I Leter S Pouga met tekst V m f F L m Zuulen gepen sionnetrd Kolonel dtr Genie van het 0 I Lipf Bij het album vvas de ci gende i pc ricl t feevoegd op talcnt oIlc jizeï npehFel belanectons venaardiad d 0r crzen stadgenoot den heeiW Kiinhiiit Ji Aan onzen kiygsn ikker F C A Bui S nor zijn trouwm x di en t i d ol gediag bii ha gevetht var Kc ta T eankoe op den 2benJuli 1889 De onderofficieren van het5e bat 4c re Infanteiie in gaini oente Gouda Opnieuw SI 1 lic Bun een ge cchol wonid sr erkenteliikh id Daaiop M gc e nog menig hartrliik Vïoord ZtK piak de heci G J Steens Zijnen E iii loe namens de buicjeiij in G Ufa De Majoor Kommandant der dd Sch illern de heer H W G Koning piak vervolgens e eneTs een woord v r hulde t t den rieuvvn Ridder om eirdeli k een saim viojrd van vmpal ijp en waardeeiing te spieken tf cm gep Kap W Crnifu r ii die ze f ir i i ee che gewesten het nridcrkuii v ei diende Tensklte pi V de Luit H J Iw es ri e eer ite k wooid van ar depri ng Hieim dr w de ov tie afpelt open Riddtr E iin de s mid laes per 1 I lainr var znne w ninf ft tiliik v as afgeha k en dien middag de gastw 1 der h H i rih ff e eren We fï 1 1 ter ce i r ie ka eine bu 7t nc k sir kkt e toe pn die s a onf V di der Schutteni SS JAAB GEUDKN Door de Directie ter Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier is aan de N V tot aanneming van werken voorheen H J Nederhorst opgedragen het bouwen van een Fabrieksgebouw aan de Bleekerskade alhier Aan de N V tot aanneming van werken voorheen H J Nederhorst alhier IS door de Direcüe der Plateelbakkeru ZuidHolland opgedragen het veibouwen en innch n der ovengebouwen met oven en bijbouw ing van een magazijn waarboven monsterkamer met atelier aan d Raam alhier ZWEMWATER IN ORDE Het gemeentebestuur deelt ons mede dat de conclusie betreffende het onderzoek van het water m de z cmmrichtmg zeer goed was BI RGERLIJKE STAND Overleden Boudewijn van den Bosch 69 J Hendrika van Buren 76 J wed van J Rietveld Adriana Ver bree echtgcn van J Voorsluijs 70 j Reeuwijk EIERENVEILING 5 Juni Aanvoer 8000 eieicn pri zen per 100 stuks kipeieren ƒ 2 85 3 40 eendderen ƒ 2 25 2 75 Predikbeurten voor Zondag t luni Ned Hcrv Kerk dorp Reeuwijk m 10 en n m 7 30 uur ds W Vroeg inde wt 11 Ntd Htrv Kerk Sluipwijk vm 10 en nm 3 uur ds E R Damste Zondagschool Ned Herv Kerk S uipu 1 k des n m 2 uur Gcief Kerk wegens verbouwing van het kerkgebouw lijdelyk diensten in Ncd Htrv Kerk Sluipwiik vm 8 30 en n m 6 30 uur ds P Warmen hoven Schoonhoven l FGER DFS HEILS Nu Leger de Evangelisatie ark van het des Heils nair Rotteidam is vertiokkcn zullen de Zondagmoigfn samcnkcmsten voorloopig worden ge houden n het lokaal van de Oiarije Gorde i i de Havenstiaat Ned Jlerv Kerk Des morgens 10 uur ds D J v d Graaf s avonds 6 uur ds H Ewoldt van Bergambacht Mindeilieidsgroep Geen dierst Geief Kerk Des morgens 10 uur en sa vonds 7 uur ds J Hoekstra Rem peref Kerk Des moigcns 10 30 uur ds H C Luyt Collecte 01 gelfonds Leger df Heils Des morgens 10 uur voorganger de heer A Adler StolwiHc Ned Herv Kerk V m 10 30 uur Ds B J Kan s Evangel satie Vm 10 30 uui Ds Steel beek van Oudcwater nm 7 30 uur Ds d Graaf van Schoonho en MEEST GEMOBILISEERDEN TERECHT Van de ruim tachtig uit deze ge mecnte gemobiliseerde dienstplichti gen zi n bijna al er thuis of is hun verbl jfpl ic s bekii d Omtrent negen personen is nog mets bekend M n hoopt drt ook zi spoedig zullen te rugkeeren Boskoop PRFDIKBFURTEN VOOR ZONDAG 9 JUNI Ned Heiv Keik vooim half 10 en nam half 6 ds Jacobs G lef Ke k vooini half 10 en nam 6 yui d Petersep Chr Gcref KeJ k voorm half 10 en nam 6 i ur ds KjEisen R m Kcii voor Viijz Hervormden vcoim 10 uur d f Ti omsen Rem Geref CJem nam 7 uur ds Zuur deeg Geref Gem voorm half 10 en nam 6 uur leesdienst ZONDAGDIENST DOKTOREN VoO KZondag 9 June zal de Zondag dienst iei doktoren w orden w aar g ome door dr C H Flim iglef 38 COÖP VEBEENICING E BOSKOOPSCHE VEIUNG e juni Rozen per bo Edith Heler 22 +35 et Rosa Mundi 36 46 et Gloria Mutidi 48 62 et Ellen Poulsen 6 et Dorus Rijkers 28 40 et Rosalandia 24 32 et Wilh Kordes 24 30 et Wetidland 18 26 et Butterfly ISIS et Polyanthorozen 54 70 et BicSi dhf 16 19 et Hadley 20 25 et EJie Poulsen 38 43 et De ons en per boa Violieren 28 cl Pioenen m soorten 12 is et Clemabis Pruis Hendiik 92 et idem Mevi Ie Cüultu 8Ü 90 et Waddinxveen INLEVERING VAN VATEN De burgemeester wijst erop dat alle n de gemeente aanwezige ledige ben zinevaten of andere voor het vervoei van benzine geschikte vaten bv petroleum va ten naar de naastbnge legen opslagplaatsen der benzine en petroleummaat chappijen moeten v oi den vervoerd De vaten die om technische redenc met onmiddellijk kunnen worden ver voerd moeten uiterlijk 8 Juni a wolden ingeleverd Vooi zoov er de bei zine en petroleummaatschappijen of de houders van vaten niet in het be zit ziin van tiansportmatenaal om de vaten naar de opslagplaatsen te ver voeren zal de burgemeester de hiertce noodige transportmiddelen in zijn ge meente vorderen en tlentueel dt noodige motorbrandstof voor dit ver voer ter beschikking te tellen Haastrecht Ned Heiv Kerk Vm 10 30 uur Ds V de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Evangelisatie K uur v m on 7 10 n m e ang Terloun van Groot Ammers ïeref Kelk 10 30 v m en 7 30 n m Ds J F W E dmann Gouderak Ned Hcrv Keik s Morgens 10 uur Ds Woelderink van Ouderkerk ad IJssel Doopsbèdienmg Des a ond 7 30 utir Ds Sinke van Langera k Ammerstoi BLRGFRLIJKE STAND Getrouw d Frans den Boer Kumpen a d Lek en Cornelia van de WerkeE VISCHPRUZBN De vischpnizen waren in de afge loopeh week als volgt paling 48 55 middel 32 40 d unne aal 15 22 snoek 18 25 baars 8 12 bia em en bliek 8 12 zeelt 8 12 voorn 4 5 et per pond VEE TERIIGGBBRACHT Het verschepen van het geevacueer de vee is th9n afgeloopen Hoewel het een groot werk geweekt IS om ann de veehouders hun eigen vc terug te geven is dit echter vol komen geslaafd Eemge koeien woi den nog vermist zij zijn hoogstwaar schijnlijk geslacht Moordrecht DAMCORIPETITIE De uitsiiigcn van vooi de ondeilirge mpe itie dn de damvereeni ng Moordrecht gespeelde wedstrijden luiden G Tw gt P Twigt 2 0 G van Jevercn N Boeie 2 O Fr v d Heuvel J Vei loef 0 2 B Boon C Teilouw 0 2 Twigi F Bitter vijk 2 ü G TAigt G Van Jevere 1 1 VOETVAL Voor de icempetitie is voor a Zon lag va ge ttld de voetbalwedstrijd RUKSPOSTSPAARBANK Op de Rijkspo tspaaibank werd in Mei ingelegd ƒ XK 15 en terugbetaald t 5460 20 KURGESLUKE STAND Geboren Corijpiis z v I v d Ben en P J Baas Pauline Lojiise d van G J Hoenderdaal en A P M van MourikBroekman Oveileden C v d Berg wed van H van Mullem 72 i Pratbkbcurten vmw Zondag 9 Jim Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr M C van Mourik Broekman Gersl Ktik vm 10 uui nm 6 45 uur s D P Kolkman Herv Geref Evangelisatie vm 10 uur rin 7 uui de heer Hubach IJsselmui de dèn Woer V EEMARKT Aan de alhiei gehouden veernarkt v erden aangevoerd 150 lammeren Prijzen 3 f6 per stuk Handel matig ZONDAGSDIENST DOKTOREN De ZondÈi dicrEt lier doktoren zal worden wa tfgenomen door dr v d P hee WestdaVi VEILINGVEREENIGING WOERDEN OMSTREKEN Eieienveilmg Aanvoer 49 673 eieren Kipeieren wit f 3X0 3 70 brum ƒ 3 60 3 70 gemengd 20 3 60 all s per 100 stuks Eendeierén ƒ 3 00 3 20 Boter 75 81 et Kaas 24 32 et per pond SPORT VOETBAL WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG Voor de Goudsche elftallen zim voor ES Zondag de volgende competiewed stritden vaft t teld O DS Gouda Haastrecht Obmpia A S C G S V BIiNNENLAND De demobilisatie TOEPASSING VAN DEN REGEL WERKLOOZEN TERLG NAAR HET Li GLR Naar w ij vernemen moet de regel dat aan gedemobiiiseerde militairen peen steun kan wprden uitgekeeid met vap toepa smg Iw orden geacht op boeren en tumbouv ers die ondei de zgn b en c steunregelingen vallen aangezien deze mer stthcn we arbe d hebben Zoowel de steun in geld als die in natuia wordt hunli uitgekeerd Ook wordt er door de gemeentebesturen geen bezwaalr tegen gemaaktwannee gedemobiliseerden bij dewerkverruiming whrden geplaatstmits daardoor geen werkloo en n laroe steunverleening I moeten wordenlerwezen i In alle ardere gevpllen echter worden gedemobiliseerflen die geenwerk hebber ir werkelijken diei tter iggeroepen 1 NV V BLAD V i ORLOOPlG MAANDOKpAAN De ikN f ng het orgaan an het lel j 1 1 Verijmd van Vakver e r gingei dt It meie dat het voor c p g cch o ten keer per mjand zal ici chijnen en dan Aog in verkleind fcrmaat D ia l m zoo ztgt net blad is i geltgtnht J ot hkt opnemen van lï kcim cf bcscnüuw igen ten zeerste X FK 2 et gt ntel vervallen ROTTERDAM BESTAAT ZESH ONDERD JAAR Niet feesten maar bouwen OUDE DAADKRACHT LEEFT STERKER DAN OOIT Zes eeuwen geleden verleende caaf Willem IV aan Rotterdam stadsrech ten In die zes eeuwen hebbtn lief ei leed elkaar afgew ssekL Goede en slechte jaien zim in den loop dei eeuwen over de Maasstad gegaan naar staag ontvMkkelde zu zich staag naiti ZIJ toe in macht en rijkdom H n del en industrie brachten bloei en welvaart haar schepen bevoeren de wereldzeeën en het oude Rotterdam werd tot een der grootste en belang rijkste havenplaatsen der wereld Symbool en spiegel van het nijvere de zeeën bevai nde Nederland sym 1 X k van de volkskraeht de drang ar daden de behoefte aan opbouw en vernieuwing Deze stad zou vandaag haar zesde eeuv feest vieren doch de on standig heden hebbfn het anders gewild Zij IS in vitale deelen zwaar getroffen er heeischt in vele ge innen rouw en droefheid Rouw om hen die binnen haar muien den dood vonden droef heid om het stoffelijke bezit dat verlor i ging Maar daafnaas klinkt binnen Rot terdam meei dan ooit het lied van den arbeid in tndcn van rampspoed en tegenslag niet anders dan m tijden van opgang De oude daadkracht leeft steil er dan ooit Fr woidt weer opgebouwd er wordt met man en macht gewerkt om uit de bepixiefde en geteisterde stad een schooner geheel te doen ontstaan Maar het is niet Rotterdam alleer heel het land heeft hulp geboden heel het land tieeft het niivere hart van on vaderland steun verleend m deze mcJeiliike tnden die naar nieuwe el vaart zullen veeren Want de Rotter damsche koopman de reeder de scheepsbouv er de fabrikant laat zich ni t ontmoedigen zn ziin nog bezield met den geest Aan onze zeventiende eeuwsche voorouders ji kmnen no de bezieling van een Olivier van Noort en van de kooplieden uit die dagen die Rotterdafn stuwden in de ni der eer te koopstedcn van Euri na Boter dan feesteliikhedrn en rede Een vluifge eiermarkt te Barneveld PRUSSTIJGING VAN 30 CENT Tot groote voldoening vCMiral an de pluimvechpüde behooKde de gisteren ge louden Barreveld che eieimaikt tot efn der slechts enkele malen in bet jaar voorkomende zeer vlugge maiktin Als voornaamste reden van deze guns ige wending noemt de Tel het feit dat er voor het © eist sedert den oorlog weer betalingen werden veiriWn fin Duitsehe ziide voor eieien die na dit land waien verzonden Daaimcde s he Jiebrek aan contanten wearmcde vers e lullende k oopers ver iedefl wee4v hadden te kampen deels opgehevei De pi IJS iiginj ovei de gehe Ie liniebedroeg ca 30 et per 100 stuks waarover de pt3 mveehouders gezwn deomstandigheden al zeer tevieden uati ei Lit zeei goede brt n vei nam hetbidd dat er door bevoegde instantiesn ai gestreefd z al worden te beweiktelhgen dat een beteie b summingvoor oe eieien naar DuitschlarM kanv tiden veikregen D vlaag naai eieren is m het bin nei 1 nid den 1 latsten tnd i t eens zeergoed De voornaamste oi r ak var dezebeleie KOOTWIJK m NCRV iO Beuchlen ANP 810 Ceu de n uïiek gr pi I oao Gramofoonmu iek 900 Beridi ten itijt tl 1 U Gian loon t uzlek ILtSBenchlm EnRi K h 11 SO GraTrotoonmtK IZOO Mito C tt iblle 1341 100 Belichten ANP l 1 G all ofooi n 11 ctï 1 13 Be r ctitt n Fi an 1 Tm Granioloonjr MekS 15 Bc l1 t i f ran ch t 3 30 A oo voor draciit I el plan beeeteidme en grairïofoonn uzick 4 Oj Gi ol oini7fk 4 45 Zan njet pianobeeettfidinp en RrainoroonwiurHt5J0 Gian ofoonn uziek Ij Benei t i Fn lsch 6 30 Al terda n ch a nrnrkr t en Siamtrfoonniuziek 00 B richten ANP UBent I tel FnKr cl R 30 Gt cl v phonie orke t e oltslei 0 15 0 31 Brr rhlon Fnsel ch lOlMl Bi cl It ANP u ünB Ills 11 30 EJcuchtt Fransch Zeer gunstig f ruit jaar verwacht OP DE ZLID UÜLLANDSCHE FILANDfN De fruitvoortuitzichten op de ZuidhoUand sche eilanden worden over het algemeen zeei gunstig geacht Dit gebied iieeft zich de laat te j ireii een vooi nstaande plaats kunnen veroveren onder de Nederlandsche tl uitcultures Behalve de goede teeltbiKtem zijn hier ook de verzorging van den boomgaaid en de behandeling van het geoog te fruit uitstekend Dit seizoen is de onlwikkeln i der biHMnen in hei gebied der Zuidholiandsche eilanden zeer bevredigend Algemeen wordt een fc ede peierir oogst vcrwTCht Vooral de pei reien die n6 den bloei met koptr i n Ibespoten staan ei uitstekend bi en ertoonen geen nadeelige gevolgen an schuift De stand der appelboomeii is eveneens gunstig Hier en daar is ci voo Til bij de Goudreinet wat vruilithout b vroi eOk De C X OranK Pippiii Perzikroode Zomerappel Zigeunerin Kariy Victoria en Allitgton Pippin beloven een goeden oogst Geconstateerd wordt dat het hesp uiten goede resultaten heeft gegeven 0 k de stand der bessen waanaa viwial de Hoeksche Waard veel dubbele roi de teelt is goed Van de prij n ecsoorten belooft vont al de Reine Victoria een rijken oogst DF BIOFDTRANSfLSIFDIUdST De Centrale Bloedtransfusie c immiss e moge langs dezen t haar w urnen en oprechten dank betuigen aan alle rijwilligers bij den BiOeMtransfusitdifnst die zich alom in don lande m gr lOten g tale ils donor beschikbaar hebben gesteld teneinde hun bloed te given aan militairen en burgei s in OOI ogstijd De co nmisHic is diep g troffc i d ir it n gr m nsdiapszm di hnrdoor t it Uiting IS komen en wiirWnr in moeilnki ddg n vc el lood verzicht is kunnen worden Ge en de ver inderd j tiidsom LanQit ncdcn heeft de commiisie h thans noodig g ooideo d het v pr el an donori vodliopig slop l zetten en OOK h t kcuicn van zich md aangen cd rs oiricKipig nit t te do n nl lat V la r TkTEr I hUlLl KrOM Na rnft vertxxMn Het circus Vanger Zoigvuldig zet hij elk der vermoeide doktoren voor zijn huis af en neemt van elk persoonlijk met et n hartehj k n hinddruk afscheid En dan rijdt hij naar O Connor Om drie uur is bet circus vrijgegeven Om half vier begiirt de muziek te spelen Om vier uur begint de voorstelling Maac er zitten slethts dertig toeschouwers m dt groote ruimte want Hans Wenger kan het wel dw ingen dat er geen voorstcllmg uitvalt maar hij Kan niet voorkomen dat het gerucht omtrent vlektyphus door de stad is gegaan Hiermede beguuien meuare zorgen nieuwe strijd voor bet circus Hit ceUior en voor de Wengers Het circus reis langs de Union Pacific naar het Oosten In elke grvote plaats blijft het een poosje een twee a drie tagen dan gaat het weer verder Maar sneller dan be circu re t reist het Jjenicht Daarbu helpen geen reclame en geen uitgebreide mededeelingen aan de pers De menschen komen met meesta speeh mea voor een half letee oe ouvrer ïU int ms voor enkSe honderden Kejwchcn Maar hel circin treeA op Ham ct door Het gciiecic yrotrauima wordt al gewerkt Er wordt niet ge spaard niet met hel voeder voor dt dieien en met met de gage voor de artieste n De reclame móel verminderd wor den op de een of andere manier moet men bezuinigen Allen doen hun plicht zn geven het beSte van hef beste voor halt leege zalen hoewei hun net Wi kunnen het Ons niet permit teeren gioot te doen Quito wij nemen het aanbod aan Mister Brouwers u zorgt er wel voor dat de ontvangen bedragen van de artiesten afgeschreven worden Neen zegt u maar mets mr Quito wij gaan er alleen onder deze omsianuigheden op in Ove rigens hij kijkt op de lijst en schrapt beste ontbreekt wat een artit st kan de namen van de balletmeisjes wegontvangen de hulde van een denkbaar en ook die van de stalknechtsPubliek 1 Hiei nemen wij den wil voor Op een dag het gebeurt m Sterling de daad Deze gages worden onder komt Quito in den kaswagen waar alle omsUndigheden ttnvolle uitbede oude Wenger Hans en Brouwers taald Brouwers vol zorg zitten te beraadslagen Del Als Quito wiggegaan is spreekt zwijgzame meesterschutter gebruikt Higgen uu wai zy alien denken met veel woorden Hij haalt een Jijst I Een druppel op een hecte plaat voor den dag De artiesten zoo ver Hans Wenger knikt Niet anders klaart hij hebbc n I gezien den nood I Maar laten w ij den moed niet ver j toestarid van het ciilcus zic verplicht j hezen dat do n zij ook net wij zijn gevoeld de helft v an hun gages te laten vallen Nadere bijzonderheden omtrent dit besluit kan de directie in du geschrift vinden Hans Wenger n emt de lijst aan allen kameradtn wij moeten er door i neen De oude Wenger glimlacht vermoeid i Ik heb het idee dat alle moed I weldra met meer zal helpen Ik hebQuito s en Juanita s nemen staan leen balans gemaakt van het bedrijfS ibovenaan Zij hebben van hun geheele kapitaal dal wfl m handen kregen gage afgezien Evemoo Dorothy Keele toen wij hier kfvamen het is bedenke jOown Bubo staat 75 procent van zijn i lijk overschreden Langer dan vier gage ai Alle anderen volgen Allen weken kunnen wij bet iet volhouden hebben geofferd Ook BiU Bing zelfs tenmmste als net loo aoorgaat Nancy en de andere balletmeisjes Vier weken Hans Wenger kijkten ook de stalknechts Onderaan pr kt rond Brouwers weet u een mtweg ook de naam van Watermiller j Neen directeur De ude Wenger kijkt een weinig Higgens u lebt ons vaak goedenvrooltjker Higgens is verbluft Brou raad gegeven Ik herinner y aan uwwers kijkt verbeten voor zich Hans vriendschap met Rofa Wenger hetdrukt den meesterschutter daokbaai 7 m ril da naad 1 1 Ue Auvci n doii uuui4 mc LuMufM Misschien is en Zijn lippen ziih drmg Als ik eerlijk moet zijn i ir vVti cr dan moet ik zeggen dat ik geen unweg weet Niemand zal Hen onterntnung Idle m dezen teestand verkeert crediet geven En ik zelf ik praat niet graag over mijn zaken M ar ik zit zoo vast dat ik op het oogcnblik nitt kan helpen Dus niets Higgens denkt na ti n ee i mogelijijheid maar ik WH daar nu liever nog niet over spre ken misschien kunt u mij wat tijd Jatep Hans knikt Goed ik zie het wlj moeten ons Jelf helpen wij Wengcis heel alleen Ik geef m ieder geval dtn slryd iièt op Aan bet uiti rste eindtif van de circusstad 14 een vrije plek I die bovendienomgeven is tkxir een hoogen muurDat IS de elenpiaats iooT de ruitersen rfie pa ul Vlak tqgen den muurstaat et n luw houten l ank ondei eenafdak Achter den mui r beginnen deprairie n mei hel nooge gras met enkelë hooge en lage heuvels waar deprainr ondi n nuizen ij kijken vaakwantrouwend naar rte houten schuttingen loeren door de spieken maar totlnog toe IS hen Van depe zijdt g enkwaad gedaan En praiifiehonden zgn fevenals menschen spèedrg gewendjaan iets buitengewoons zoolang ditfslecbu op n behoorlijken afstand Ivan hen blijft en hen qiet stoort I Waar mi merkt de wsakhottd der h o r svucxicn een i v Mbiauw ie cs I tk huid van eH n vrouwelijk wezcn sprekrn Kijk t ens ik ben gen nuchtt r ip lacc boenen vlak bij de sthvittmg Amerik i msch zikenman maar ik b n En daar IS nog een tweede zonderling ok de vjiend van uw familie niet rechtop loopend wezen een man die het lichtblauwe iels nadert Nu vindt de piaiuehond htt toch tijd om teil schril waarsthuwingsgejank ia te heffen Hals over kop storten alltn zich in de holen Gertrude Wenger lacht Hebt u t gezien mr Higgtns Wit gr ippig zijn die dieren Ik zou urenlang naar ze kunnen kijken het minst dn u en juist voor u zou ik iets meer willen zyn dan alleen een vriend Gertrude voelt fcn vreemden angst Is het mi toch gekomen wat zij zoo dikwijls vermoed ei misschien ook verwacht heeft Zcft u op het oogcnblik nog mets miss Wenger gaat Higgtns haastig I voort en er klmkt een cht warm De Amerikaan glimlacht bi Irefd gevoel m zijn anders zw bchecrschtemaar verstrooid Hij dwnngt zich tot stem U moet JÉpfrcfds wttt n vroolij htid U zult nog veel aardigtijd ik houd van u p rtrudt ik zoudingen m Amerika vinden miss Wen dit alks achter miJ willen lattn ikger zooveel dat u met mt r naar j ben dit jachtige haastige leven voluw vaderland t TUgvcrlangt j intriges zat Ik zou willen ophouden Cenrude kijkt hem aan Steen niet dit maar daar heb ik iemand zoo mooi als het hier is toch wil 1 bij noodig die mij helpt een vrouw ik wc cr giaag naar huis En zcxials u miss Ot rtrvide de zaken nu slaan iKfst zoo gauwj Zij slaat nog steeds stil met gebomogelijk Als ik dit langzame sterven gen hoofd en klappend hart En zij van het circus zie en s avonds va weet niet oj zij ehkkkig mrjft zijn ders bezorgd gezicht als ik kijk met dat wst zij zooeven gehoord heeft da zcu ik d t alles vtel liever van of was het misai hien verraad aan den daag din morgen verlaten Gertrude jwngen man thuis ver weg aan witn heeft dit allt s nadrukkelijk gezegd en nog ailijd ja nng altijd dot voelt ZIJ nu bel 1 goed haar hart toebehoort Maar btt cu cus bet iestamenl U kent de bestemrrunv klnrici het Higgens kgkt ha ir in de oogcn De middagzon brandt over dt brairie en Vfwi T de gchetic circussladJ t een geluid is te hooren Higgens Jfuatigif schuchter van haar fa en en hiermeestem klinkt door de stihè tm toch verscbafwt lu ch cbier iets waarIigt het alleen aan u miss Wenger aan zy aooeven aog met heeft gfriac pm dil alles met een slag te verau Zy zwuft vetlegeiLderen i iWorOU Z j klikt hem niet begrjpcnd 4Uut l eer lan mij mr Higgens ja uiiüo I e Q t iaat u mij uit