Goudsche Courant, vrijdag 7 juni 1940

EERSTE BLAD VRIJDAG 7 JUNI 1940 KNIGOE S ItlüWIELHUIS Eerste klas mKvialea Bandaa OiMlsrdMlMi tegen pr iM van Herfst 1939 Reparatto vakkaMais m MMIk Lang Tl n to if a 73 KmmI Q22I5 10 over het Weygond li geheele Front doorbroken Aanvallen op Engelsche vliegvelden Fronsche pers onder den indruk van den ernst der gebeurtei ssei C 2226 44 Hoofdkwartier vaui den Führer 7 Juni Het opperbevel van de weennacht aaaakt bekend De operaties van het leger en van bet luchtw apen ten Zuiden van de Somme en van het Aisne Oise kanaal naken stelselmatig en met succes vorderingen De Weygand Unie werd op het gebeele front doorbroken Duitsche gevechtsvliegtuigen dedenin den iiacht op 7 Juni opnieuw metnicees aanvallen op Britsche vliegvelden en keerden zonder verliezenterug De kustafweer van onze oorlogslogsmarine slaagde er in aan de Noord Fransche kust een vijandelijkesnelle motorboot te vernietigen De totale verliezen van den yijand bedroegen op 6 Juni 74 vliegtuigen Daarvan werden er 64 in luehtgevechten tien door luchtdoelgeschut neergel flald Negen eigen vliegtuigen worden vermist Het luchtwapen vernielde het zendstation van den Noorschen zender Ingoey by Hammerfest DUITSCHE PERS OVER HET OFFENSIEF Het D N B meldt In de bladen der vijandelijke mogendheden komt duidelijk de groote onthutstheid naar voren over het zonder pauze voortzetten van den beslissenden stryd tegen Frankrijk en Engeland zoo constateert de Xx kalanzeiger Ook de andere bladen leggen er dennadruk op dat de nieuwe Duitsche opmarsch in het Westen voor Churchill Reynaud en Weygand ten aanzien vanhet tijdstip een groote teleurstelling vormt Het Hamburger Fr mdenblatt schrijft Vele stemmen uit Engeland en Frankrijk hebben ons gedurende de laatste dagen efoen zien dat de eenige hoop der vijandelijke oorlogvoering zich er toe beperkte de noodzakelijkheid van een pauze in den strijd te betrekken in de eigen berekeningen De tijd voor een opbouwen der stelling aan de Somme en in het gebied van de Aisne en Oise is den tegenstander niet gegeven De Nachteusgabe merkt ten aanzien van deze verkeerde conclusie der tegenstanders van Üuitschland op Wey Ud was van meening dat de slag in Vlaanderen ongeveer drie maanden OU duren Reynaud heeft de hoop uitCesproken dat wanneer men slechts één maand Ujd zou winnen men reeds iets verder zou zün Jh dien termijn louden aan de Somme en de 4 sne niet slechts arhioedig opgerichtl7maar aar alle regelen der vestingbouwkuade vervaardigde bunkers moeten worden opgericht Weygand heeft daar hy eerst op 25 Mei opdracht kon geven tot den bouw van deze verdedigingsUnie maar tien dagen in plaats van drie maanden tijd gehad De bladen wijzen er verder op datde Westelijke mogendheden zich nietalleen vergist hebben ten aanzien vanden termijn die hun tér beschikking Stond voor het oprichten van eennieuwe verdedigingslinie maar evenseer haar beoordeeling i van de Duitsche aanvalskracht De Nachtausgabe schrijft hierover Achter de beweringen die in de En elsche en Fransche pers worden verspreid ovtr de z g verliezen der Duitschers in den slag in Vlaanderen verschuilt zich de onjuiste meening dat de Führer voor den vernietigingssslag ia Vlaanderen niet alleen maar de heate maar zelfs alle guede gemotoriseerde en infanterie divisies in het eld heeft moeten brengen Ook WeyCsnd is wellicht pas door den dag nler van den Führer waarin sprake 8 van tallooze nieuwe divisies die tfcans aanvallen er over ingelicht dat sen in Landen en Parijs nog steeds een denkbeeld heeft van de werkeUike numerieke kracht der Duitsche troepen die ter beschikking stsan w het doel der vernietiging van de felsche en Fransche plutocratie T f fyven de bladeK dat het atief der nieuwe bpwaties in hel Westen ook thans weer geheel aan Ucher kant s Het Hamburger Wdenbla t verklaart dat de FraA tans en de komende dagen zgn v lheerse amen ipoet afleggen bU m benoeming tot sün hooge functie ivierd is als het genie van d n aanval Geen enkele V a zün handeliageA tal dusverre echter beeft zijn recht 1 itte r iMtatie louwen bevestigen KWeke manoeuvres vervangen bij d togenpartü het mililatre initiatief DB VEKSTEBKING DEB AMEBIKAANSCHE DEFENSIE Het subcomité der begrootingscommissie van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft volgens het D N B op verzoek van president Roosevelt opnieuw 1277 7 milUöen dollar goedgekeurde voor leger en vlootdoeleinden o a voor den bouw van § 8 oorlogsschepen en de aanschaffing A an 3Q00 legervlia uigen en 2000 taflf Voorts hebben de betreffende coi missies van den Senaa en Huis 12 millioen dollar goedgekeurd v ooe het aanleggen v n een luchtbasis in Alas ka DE ITALIAANSCHÉ PERS EN HET NIEUWE OFFENSIEF Terwijl de groote slag bij Parijs reeds aan den gang is moet Londen het FranschDuitsche gevecht aan de Somme machteloos toezien en zich beperken tot holle phrasen over wapenbroederschap daar het Engelsche leger eerst weer moet worden opge bouwd Zoo beoordeelt men volgens het DkJJ B in Italië den stand van zaken De Popoio di Roma schrijft Met angst in het hart kijkt Londen naar de vreeselijke krachtproef waaraan Frankrijk is blootgesteld Londen kan zijn bondgenoot geen anderen bijstand verleenen dan nietzeggende woorden Het is een bittere ironie wanneer de ÏJngelsche bladen zich thans de beweging aanmatigen dat Engeland s grenzen aan de Sommf liggen nu aan de Somme tegenover het Duitsche leger op het oogenblik uitsluitend de Franschen moeten staan Niet minder kenmerkend voor den toestand is volgens hetzelfde blad de regeeringshervonping te Parijs die geen byzonderen invloed op de ontwikkeling van den nwu wen siag kan hebben Reynaud iSA de meest overtuigde voorvechter van een samengaan met Engeland en voor de grootste offers voor Engeland Daarom heeft men in Londen den indruk dat de thans in Frankrijk woedende slag tevens een slag is voor het lot van Engeland De Corriere della Sera acht de verwijdering van Daladier den man die destijds in Ajaccio onder den roep rtooit dén dolk heeft gezwaaid opmerkelitk DE BEDREIGING VAN PARUS De Parijsehe blaaden schrijven onder den geweldigen indruk van een directe bedreiging van de Fransche hoofdstad door het nieuwe Duitsche offensief dat yan het Kanaal tot aan de Chemi n dest Dames over het lot van de wereld beslist wordt Minis terpresident Reynaud heeft in zün radiotoespraak gezegd waarom het gaat bij den eergisteren beoinnen slag AUe bladen leggen den nadruk op de zwaarte van het DuiÖch offensief doch geven liever nog i de hoop op een verandering van den militairen toestand op aldus het D N B De Matin is van meening dat men nog meer vliegtuigen en wapens noodig heeft De dapperheid van de Fransche en Engelsche troepen zal het overige doen en de Duitschers dwingen het terrein meter voor meter te veroveren De Justice is ervan overtuigd dat de slag onbarmhartig zal zijn doch dat de geallieerden toch nog de overwinning zullen behalen De Victoire wil als zichtbaar teeken van heV hooge Fransche moreel dat arbeidy nemers en arbeidsgevers comm unifeten socialisten radicalen royalisten katholieken protestanten en Joden zich in dit uur als kinderen van één moeder n l Frankrijk zullen voelen en dat allen eendrachtig in het gegevaar de inspanningen en vreugden zullen deelen De Fransche pers verheelt thans niet meer dat deze slag in Frankrijk de beslissende slag is Het gaat hier thans niet alleen zoo schrijft de Temps om het lot van Parijs en van onze rijkste provincies De operaties die thans aan den gang zijn zijn van onafzienbare beteekenis voor den afloop van den oorlog DUITSCHE CRITIEK OP DE STRIJD METHODE DER FRANSCHE NEGERS In een open brief van een Duitschen Torlogscorrespondent die met de Duitsche troepen dC Somfne is overgestoken gericht aan den Franschen premier Reynaud worden aldus het D N B de onmenschelijke strijdme thoden van de negers in het Fransche leger geschildeid Ik ken dappere Fransche soldaten aldus de brief die zich verdedigen tot de laatste patroon Deze soldaten acht 1 Zij doen hun plicht Ik weet waAle behoorHjke Friïnschman van de zwX ten denkt Ik ken Fransche burgemeesters in Artois die my hun vernielde huizen toonden en zeiden De zwarte pest Ik weet dat Frankrijk een uitsterverd volk is en dat het niet genoeg mannen heeft om met zün eigen diviïies den aanvalsoorl der plutocratieën te voeren Ik weet dat Frankrijk alle hoof stélt in zyn zwarten Zoover is hr t dus gekomen dat de tanden vjfh negers en slagersmessen Frankrijks dorpen en markten Frankryks cultuiu en met Frankrijif de gehele Christenheid tegen den door de plutocratieën verwekten opmarsch der Duitsche veldgrijzen moeten verdedigen Daarvoor bloedit echter de Duitsche infanterist want uw zwarte horden munbeer Reynaud zetten hem tegen elk oorlogsrecS In het mes op de keet Dat hebt u p uw geweten munheer ReynaudrWy aan de Somme rekenen u niet meer tot de Europeanen want u hebt deze zwarte slagers afgericht U hebt van het zwarte ivoor bloedhonden gemaakt U laat door deze bloedhonden de wankelende troon van een wegzinkende wereld verdedigen Mynheer Reynaud Duitschland zal met u geen genade keïinen DE STEMMING IN ENGELAND Het D N è meldt uit Stockholm In de Engelsche openbare meening valt volgens berichten uit Londen steeds meer de neiging te bespeuren de Franschen verantwoordelyk te stellen voor de catastrophe in het Westen De wildste geruchten zyn in omloop Zoo wordt er reeds over gesproken dat een Engelsch generaal het opperbevel over de geallieerde strydkrachten in Frankryk zou overnemen nu generaal Gamelin heeft gefaald en Weygand op zijn minst twee verwyten kunnen worden gemaakt n l ten eerste dat hy tydens den slag in Vlaanderen niet op den juisten tijd een tegen offenSief heeft ondernomen en ten tweede dat het hem niet gelukt is aan de Somme een nieuwe verdedigingslinie te bouwen die minstens 24 uur aan den Dutischen aanval weerstand kon bieden Het bericht dat de hertog van Windsor ontslag heeft genomen als verbindingsofficier tusschen het Fransche en Britsche leger tonder hierover een verklaring af te leggen heeft in Engeland groot opzien gebaard Vele kringen in Engeland zien in dit aftreden een protest tegen de tegenwoordige Fransche oorlogvoering In Engelsche militaire kringen neemt de groep die eischt dat de Britsche strijdkrachten uitsluitend ziilJen worden gebruikt voo r het verdedigen yan liet eigen land en die slechts de Britsche luchtmacht als voorhoede bij de gevechten in Frankryk willen laten steeds meer in omvang toe ZIJ HEBBEN ZICH GEWELDIG VERGIST De Frankfurter Zeitung schryft Waarom hebben Engel and en Frank ryk dezen oorlog gewild Omdat zy het herstel van Duitschland als volledig geiykgerechtigde groote mogendheid met een historische taak en verantwoording wilden verhinderen Omdat zy een voor de eigen controle van het continent gemakkeUjke sta tusquo tegen het onverliesbare recht der levende geschiedenis wilden houden Omdat zy de groote kans een dóór revolutionaire krachten gestimuleerde ontwikkeling door scheppende Kracht te helpen vormen niet begrepen en niet gebruikt hebben Omdat zy alle pogingen van Duitschland den weg te barten voor de noodige herzieningen en mee te werken aan de in groote ly n reeds uitgeteekende nieuwe ordening van Europa het laatst nog in het groote vredesaanbod van den Führer van 6 October 1939 hebben afgewezen Omdat zy geloof den dit Duitschland dat zich opmaakte de opdracht eener Europeesche revolutie i it te voeren met wapengeweld te kunnen neerslaan en vernietigen zy hebben zich geweldig vergist WAAR BLUFT DE ENGELSCHE VLOOT Het Hongaarsche blad Magyarsag van 5 Juni schryft dat met den val van Duinkerken een zware wellicht beslissende phase van den oorlog is afgestoten Men vraagt zich af waar de vermaarde home fleet blijft Ter wyl het Duitsche lager den geallieerden geweldige slagen toebracht gebeurden er op zee heel bijzondere dingen Na de verrassende oorlogvoering te land werden de geallieerden ook op zee voor een nj uw probleem geplaatst en bleek weldra dat zy oi k hier achterop waren Het nieuwe wapen van de Schneliboote heeft de berekening van de Britsche admiraliteit in fe war gestuurd SPANJE BETOOGT VOOR GIBRALTAR De betoogingen voor de teruggave van Gibraltar nemen in geheel Spanje toe aldus het D N B Na de groote demonstraties in Madrid Valencia en Salamanca hebben zeshonderd falangisten en studenten ook in Albacete een demonstratieoptocht georgani aeejrt Voor Jezen optocht werd een plakkaat gedragen met het opschrift Gibraltar voor Spanje Soortgelyke demonstraties werden gehouden in Jaen en Orense waarby duizenden vlugschriften met citaten van Spaansche staatslieden dat Spanje nooit kan afzien van Gibraltar werden verspreid VERSPERRINGEN TEGEN HET LANDEN VAN TROEPEN Vplgens den correspondent van Dagens Nyheter hebben de Fransche militaire autoriteiten als voorzorgsmaatregel tegen Duitsche troepenlandingen vanuit vliegtuigen in verschillende breede straten en op open pleinen in Parys barricade n bestaande uit gecamoufleerde autobussen opgericht Bovendien zyn nog andere verstrekkende voorzorgsmaatregelen ge amen voornamelijk tegert Het landen van valschermtiroepen Heden behaagde het den I ere van ons weg te jiemen na een langdurig geduMig gedragen lyden fin de volle zekerheid des Gelools onze innig geliefde Vader Behuwden Grootvader DIRK VERMU Weduwnaar van Adriana van der Horst in den ouderdom van 75 jaar Den Haag G BOOT VermU J BOOT Gouda P WILDSCHUT Vertna J C WILDSCHUT P VERMU M H VERMIJ Boot Den Haag J VERMU A VERMU Muylwyk Gouda K VERMU H M VERMIJ Teekens en Kleinkinderen Gouda 6 Juni 1948 Fluweelensingel 48 V Geen bloemen De teraardebestelling zal D V plaats hebben Maandag 10 Juni a s 2 uur vanaf het sterfhuis te 2 K uur op de Algem Begraafplaats te Gouda BINNENLAND Het Westland werkt óp volle kracht HET DRUIVENKRENl EN IN VOLLEN GANG Bevredigende prijzen Het Westland Europa s Groentetuin weritt thans op volle kracht Van den vroegen ochtend tot den laten avond zijo de tuinders bezig itj de groote kassen met het verzorgen van hun planten Ooik het dniivenkrenten is in vollen gang en lederen dag kan men groepen nveisjes en vrouwen zien die naar de kassen trekken om de druiventrossen uit te duninen ei 4e ontdoen van de overtollige korrels Voor du werkje gebXiikt men in het Westland graag vrouwèiyke arbeidskrachten Aan de Westlandsche groente en fnlitveiihngen begint het beeld zich thans £ nel te wyzigen De voorjaarsgroenten geraken op den achtergrond De sla aanvoer waarvan de productie in het Westland 30 a 35 millioen stuks bedraagt is over zyn hoogtepunt heen Bloemkool wordt nog in groote kwanta aangevoerd terwyl ook de tomaten drukker aan de verschillende Westlandsche veilingen beginnen te komen In toenemende mate wórden de nieuwe aardappelen ter veiUrvg aangevoerd envooral in het Zuid Westen der streek is deze cultuur goed geslaagd Ook het fruit zien We thans weer aan de Westlandsche veilinaph verschijnen Meerdere veilingen kwfmen reeds met meloenen terwyl ook perziken natuuraardbeien aalbessen en blauwe druven in grootere kWanta thans orden aangevoerd De prijzen in het Westland zijn over l et algertieen bevredigend Groote kwanta van Voort export geschikteA tuinbouwproducten verzendt het Westland dagelyks naar Duitschland zoodat de kostelyke producten niet meer vernietigd behoeven te worden wegens een z g n overproductie die echter in feite voortkwam uit onder consumptie OUDE VROUW VERBRAND In het gesticht St Bavo aan de Kerklaan te Heem tede heeft ich in den afgeloopen nacht een tragisilie gebeurtenis afgespeeld Omstreeks drie uur bespeurde een der inwoonsters een sterke brandlucht en het bleek dat in een kamertje bewoond door de 92jarige mejuffrouw A M V brand was uitgebroken Zusters van het gesticht wisten met een brandbluschapparaat en emmers water de vlammen te dooven waarna zy de bejaarde bewoonster met brandwonden overdekt op den grond vonden liggen De levensgeesten bleken reeds te zijn geweken Het onderzoek van de politie heeft uitge wezen dat de oude vrouw s nachts een olielampje heeft willen aansteken waarby waarschlinlyk haar kleeren in brand zyn geraakt REN JEUGDIGE ZWERVER Gisteravond om acl t uur vervoegde zich aan het politiebureau Rijswykleweg te s Gravenhage een 16 ge jongen uit Zwolle die dbor de tandigheden gedwongen een lan gen zwerftocht had gemaakt Op 10 Mei n l by den aanvang van den Duitschen opmarsch bevond hij zich met een vriend met vacaniie in de omgeving van Oostende en Nieuwpoort Tengevolge van de krygshandelingen was het hem niet meer mogehjk geweest naar het vaderland terug te keeren Eerst na eenige weken te hebben omgezworven gelukte het hem mede te trekken met Nederlandsehe soUaten die uit België huiswaarts keerden Zoo belandde hy in Den Haag en ttoor de zorgen van de politie is hij op transport gestekt naar Zwolle ELFHOEVEN De zweminriohting II is van hadan af geopend 0 2218 15 Heer zoekt gem Zit Slaapkamer met voll pension Brieven met cond No Q 2216 Bur v d Blad 5 Haardkachal of Haard n Fernula en Kaehal te koop gevraagd A KLOOT Smid Bodegravin o 2227 6 Uverteert in dit blad De Veluwe wac t zomergasten HEEL HET GEBIED ONGESCHONDEN Grootere rost dan voorheen Een groot deel van het Nederlandsehe publiek meent dat de Veluwedoor den oorlog geschonden is en dathet er voor een zomerverbly nogsteeds niet veilig zou zyn Dit is eengroot misverstand In kleine gebieden vaij de Veluwe waar een korte strijd is gevoerd heeft het herstel reeds zyn werk gedaan Overigens heeft men op het overgrootste deel van de Veluwe van oorlogsverwoesting niets bfemerkt Op het oogenblik Iaat de Veluwe vieer haar rype voorjaarsschoonheid zien en in het komend seizoen zaL dit bevoorrechte deel van Nederland weer alles schenken waarmede het geregeld de zomergasten van jaar tot jaar verwent Militaire obstakels zyn allang weer weggenomen Men kan er in het hart van de Veluwe heel weinig meer van bemerken dat er dagen van root gevaar zyn geweest Door het zeer beperkte Autoverkeer is de rust de landeiykheid de ongereptheid weldadiger dan voorheen Hotels pensions en heel de Veluwsche niddenstand zyn gereed om gasten te ontvangen De zomerverblyvenhebben niet door den oorlog geledenen het logeerend publiek kan overal opde bekende uitstekende wyze terecht De erkeersaanwyzingen die tijdeUjkgeplaatst zoodat men zonder gevaarvoor verdwalen op vrije wyze zwerfondernemen De waan dat er op de Veluwe ietsveranderd zou zyn en dat het verbly er niet veilig is of dat er schaduwepzo en zyn door de b zefting is teneenen male een vergissing Men k opde ongeschonden Veluwe logeeren alsrof er geen oorlog was Het is zeer te wenschen dat zij di hun plannen voor een zomerverblijf op de Veluwe beginnen te veranderen en dieier zelfs aan denken niet met vacantfl of voor genoegen naar buiten te g n hun houdin wyzigcn Men overwege toch wat het gevolg zoujcurinen worden als er in het komend seizoen geen vreemdelmsïenverkeer van eenig belang op de Veluwe zou ontstaan hotelen pensionl oudcjj en vele leveranciers zyn er in het fgeloopon jaar al eehjk door gedupeetfl dat door de mobilisatie velen naar huis teruggingen of niet kwamen opdagen die voor September nog logies hadden besproken Ook met Pinksteren j I is vxpl nadeel ontstaan doordiit het met het logies totaal in de war liep W Men bedenke ook dat liel hotel en pen sionbedrijf buiten een sei oenbednjt n In enkele maanden moeten onze landgenooten die deze bedrijven voeren hun verdiensten voor het gehecje jaar zien goed te maken Zoo is het duidelijk dat als er geenzomergaLten komen het nadeel in veelopzichten aanzienlyk zal worden Ondernemers die het in het laatste jaaral niet ruim hebben gehad zouden misschien voor een crisis worden geplaatst Hierom wordt met nadruk nietslechts de wensch maar ook de noodzakelijkheid lutgreproken dat allen die het eenigSSiihs doen kunnen hungewone zomerplannen zullen doorzetten en zich voor logies naar buitenzullen begeven Mét klem zij hetivgrzekerd en herhaald de Veluwe iiSongeschondeU de logiesgelegenheden zyn in staat ieder gaslvrü en op goedverzorgde jkyze te ontvangen NIEUW spooRBoeK e or it juni De Nederlandsehe SpooWegen zuUeii ingaande 10 Juni een nieuw spoorboekje uitgeven ter vervanging van c e provisorisch vastgestelde regelingeji eUte naar mate de diverse baanvakken berijdbaar werd sn druppelsgewijs jwerden ingevoerd Tn deje nieuwe dienstregeling zijn awo v r mogelu k de aan iuiti ee verbeterd Overhtenchende rol MUI dagbladreclame De verkoopsleider van de Chevrolet Division van de General Motors Corp heeft onlangs o a het volgende gezegd over dagbladreclame Dagbladen zijn het eenlga recjame middel dat voldoende to assingsmogeUjkheden en beweeglijkheid bezit voor de reclame die de automobielindustrie noodig heeft Dagbladen zün het eenige medium dat voldoende is georganiseerd om plotselinge aankondigingen op te nemen Hoewel wy ook wel andere reclamemiddelen hebben gebruikt is het ons duidelyk geworden dat courantenreclame het fundament is waarop ons succes rust Dagblad advertenties hebben in de laatste vyf jaar by den verkoop van 12 000 000 zoowel nieuwe als tweedehandsch Chevrolets een overheerscheifde rol gespeeld Wy gelooven in dagbladreclame voomameiyfc omdat op welk district njJiAOnze reclame ook richten wP verzekerd kunnen zün van suoces Vooral het resultaat van courantenreclame bij onzen verkoop van tweedehandsch wagens voor onze dealers overtrof verre onze verwachtingen hoewel zy uit den aard der zaak niet zoo zyn als voorheen Evenmin kon men met aUe belangen rekening hotiden In het nieuwe spoorboekje zyn opgenomen alle nieuw baanvakkett waarop provisorisch werd gereden tot en met 6 Juni Van de dienstregelingen welke daarna verschenen werden aan de stations en halten inlegbladen beschikbaar gesteld evenals van de verdere wijzigingen De niéuwe reisgidsen zijn Zondag op een aantal stations ep halten verkrijgbaar en Maandag overal in den lande Wat de goederendienst t etreft is binnen het gebied omsloten door de gropte rivieren het normale goederenverkeer weer opgenomen terwyl buiten die gebieden door de Nederlands he Spoorwegen gezien de talryke methoden van vervoer welke zy kunnen toe passen o a met de railautolaadkisten ook dit vervoer zoo goed mogeiyk wordt bediend VijliEENIGING TER BEVORDERINH VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS Uitslag prijsvraag legpenning In verband met het 125 iang bestaan der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels schreef het bestuur een prijsvraag uit voor een legpenning Over 73 ingekomen ontwerpen heeft de jury haar oordeel ge veld Met den eersten prys bekroonde zij het ontwerp ingezonden onder hel motto boekenpenning van den heerV Dirk Bus te s Gravenhage De tweede prijs werd toegekend aan het ontwerp ingezonden onder hot motto Over de brug van mcyrouw T Loeff van fiomeren Greve te Bennebroek De derde prijs viel ten deel aan hel qj tty werp ingezonden onder het ma 333 van den heer J G van der Enden tf Rotterdam Alle ingezonden ontwerpen kunnenvan 17 tot 29 Junf a s in de bibliotheekvan d vereeniging Heerengracht 124 128 te Am terdarn worden bezichtigd Herstelde verbindingen kampi ervkrbod te sgravf hage Aanvullende lust van mededceiinfien over den tuestand van weBen bruegen veren ea Stoo TiVti irUijni T en opt nslelling van kamneeiterteint n neeiterteint norif niedeeedeeld diwr den Kon Ned Toei i lenbond ANWB WKGEN Almelo Het rijwielpad langs den rijkastraatiAet Wierden Rij en i op verbchilien de plaat en aa de tecMei Jjtle beschadigd Bulten o t fkj Stioobos is hd Hm ridiep omgciced Het m Aij i Hte trace i op de stafkaart 1 50000 Tiangegeven Zunderl De iietf paden bevinden zich alle in 7eer goeden toestand ook de paden door de boshchen en de andere zijwegen BRtGOKN Best Overtocht mogelijk voor voertuigen ot 20 ton Men belipelt met meer om te rUden via St Oedenrode BIrrltk Overtocht mogelijk voor voertuigen tot 20 Ion Men moet echter n het l ent zijn van een bewijs van Nederlanderschap of een geldi pa spooit en kunnen aantoonen dat men m Venlo moet ï ijn Nederweert Overtocht mogelijk voor all verkeer De In de gemeenten Amersfooit en s Gravenhage kaïnpeerterrem Kijkduin ih het kampeeren tot nader orde verboden Dit geldt ook voor het plaat en van bad en kleedtenten van zonsopgang tot zonsondergang op het strand onder de gemeente Gravenhage Op de volgende terremen kan wofd n gekampeerd Beekbergen Gld f bii boerderij t Zwaantje Arnhernscheweg 388 Driebergen gemeentelijk terrem m het Dnebergschc Bofccn Dwincelo Dr t ile kampeerterreinen Ke a Dr gymnastiekterrem bij de badmrlchtinK KpCB IL i terretn van P Knops Cottessen eri van E v d Voort Hotel De Krobn Hattem Kampeercentrum Molevalen Ju bij abim n Kampeercentrum Junne rsn Kampeercentrum De I eperkocn Nijverdal Achter het kampcergebouw o d Nljverdalscheberg Hllveriti kampeerpbutsen Witte Paard en Xgelahoek Oude Mirdws Fr aan Z W kant v d gemeentcbo cben RDf Fr aan de Mirnserlaan n het Rtjs rbowïh Schaarsbrrsen Gld boerderij Rijlc d r Helde a d Amstcrdamwrheweg Sckta Ge l tL Krekelbosch Steendam Gr tusschen de Prov weg en het Schlldmeer Tcrheyden NB Bergvlict A 1 Valke barg L Walrsmplein 11 Venla a d we Venlo Nijmegen bij km steen 74 V rtJiB zen G terrein van M de Vne Apprbwheweg $ WUIire L i btj de bron onder ta Keutenbe g tussehen Sirucht en wyire WyiibrUseradcel Sneek bij het MviljoeK leermeer ZeUt In het ZelslerboMrh ZéMtflaade Duinweg 40 het is nog niet be kendof itet strand vrU zal zijn Zw Me a d rechteroevtflr van het Zwartewater lw t NA ftetcracheweg U i