Goudsche Courant, zaterdag 8 juni 1940

GOUDSCHE Zaterdag 8 Juni 1940 t9e Jaarganfc No a 342 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Bur Markt 31 Tel 2T45 Postgiro 48400 DE VAL VAN DUINKERKEN o g Met toestemming van de bevoegde Duitsche instanties en wel speciaal van den Rijkscommissaris persoonlijk is opgericht het Nationaal Hulpcomité 1940 Dit staat onder leiding van personen uit verscheidene kringen terwijl als voorzitter mr dr K J Frederiks secretaris generaal van het departement van Binnenlandsehe Zaken optreedt Dit Nationaal Hulpcomité zal ten nauwste samenwerken met K het Roode Kruis en het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden d Het doel van het comité is in den breede gezegd daar te helé pen waar in de dagen van den oorlog verlies is geleden Men hoopt de gelden welke benoodigd zijn voor de leniging van den nood bijeen te brengen door 1 Een inzameling waaraan alle bankinstellingen en hopelijk ook alle dagbladen zullen medewerken 2 Er zal een groote straatcollecte worden gehouden door het d geheele land waarvoor de datum voorloopig is vastgesteld opS Zaterdag 15 Juni S Aan alle burgemeesters zal verzocht worden zooveel mogelijkS hun medewerking aan deze collecten te verleenen 9 Verder zullen maatregelen worden getroffen om dé engd zoo9 veel mogelijk als collectanten te organiseeren S 3 Door plaatselijke comité s zal verder een rondschrijvenfi worden gezonden met verzoek om toezending van bijdragen 9 De samenwerking met het Roode Kruis en het Nationaal Fonds fi voor bijzondere nooden beteekent dat van de zijde van dzzefi beide instellingen geen afzonderlijke collecte is te verwachten fi Bij deze hulpactie dient n L alle versplinterinf te worden voorS komen zoodat de inzameling centraal kan geschieden W Relaas van een ontzettend gebeuren door een ooggetuige De Franschen dekten de aftocht van hun bondgenpoten gevangenschap gelukkig ontkwamen ijjdens de jaren 1921 26 teg n het ïen heerschende systeem verzette Hij was het die in I92I de opmarsch van de grootDuitsdhers te on de Marxisten in Wiener Neustadt leidde Later wejfd hij benoemd tot tweede chef van den staf van den geheelen Steirischen Heimwatwehr Toen het later ir de e groep tot een breuk kwam bleef Hanns Rauter steeds de zijde kkven van de aanhangers der groot Duilschc gedachte Van 1934 tot 1936 leidde hij de DuitschOostenrijksche weer groep Later werd hij vertegenwoordi ger voor de hulp aan vluchtelingen In 1937 werd Ipj chef van den stat hij de S S Oberabschnitt Sud Ost in Breslati Hij bekleedde nog deze functie toen de rijkscommisaris hem naar sGra venhage riep Commissaris genieraal Fritz Schmidt Reichsam sleiter Fritz Schmidt Bijzondere gevallen drager van het gouden eereteeken der NSDA P i op 19 November 1003 te Eisbergen geboren Na te Rintern a d Weser het gymnasium te hebben bezocht diende hij van 1922 1926 bij het 6e bataljon pioniers te Minden Voor zijn diensttijd was hij 4 tfls jeugdleider bij de volksbeweging werkzaam geweest In 1929 werd hij benoemd tot plaatselijk groepsleider der N S D A P teBark hausen a d Porta en m 1932 lot kringleider in Minden In 1933 werd hij kring afgevaardigde en j atsvervanger van den landréad te Minden Sedert dien tijd is hij ook leider van de binnen en buitenlandsche pers bij de door Majoor E van Zeska j E EN broeiendg zomerhitte hangt over het Vlaamsche land Velden en tuinen staan in vollen bloei s ware het piiddenin den zopier Doch de oorlog heeft zijn stempel op deze omi eving gedrukt Op de regen die van het Westen Zuiden tn OoBten naar de vesting Duinkerken leiden vertoonen zich met elkeh kilometer dien men nader komt tot het Duitsche front meer teekenen van den oorlog Dorpen en gehuchten ijn mee slentijda geheel verwoest lïler en daar ziet men nog een bran d nde hofstede door kogels getroffen paarden en koeien liggen op de velden of aan den zoom van den IWl g de sf er van geleverde ge fechtcn de adem des doods ligt over het land schap Begunstigd door kanalen en talrijke sliidtcn bieden de overblijfselen van het Fransclie leger die tot dusver ontkomen zijn aan de vernietiging iaoor do Duitsche troepen in Vlaaniclcreh en Artoia hardnekkigen wanliopigen tegenstand In weerwil van alles eqhter heeft zich de ring om Puinkerken steeds nauwer gesloten De massa s oorlogsmateriaal dat vaak geheel onbeschadigd terzijde van de jWegen en op de velden is achtergelaten leveren het bewüs dfit de vijand In illerijl in de richting van Duinkerken moest terugtrekken het laatste iteunpunt Van Frankrijk en Engeland aan de Vlaamsche kust onder den Koortdurènden druk van de Duitsche troepenmacht De Engelschen Einde Mei hebben de Duitsche dilyisiea reeds de linie ten Oosten van Grevelingen Bourbourg ten Zuiden van van Bergues Hondschoote en iVüurme bereikt Daar vangt den 2den lïuni de eindstrijd om de goed versterkte stad Bergues aan Ook hier wofden Ie militaire operaties sterk gehinderd door de slootén welke door de weiden loopen alsmede door kunstmatig te Ifceeg gebrachte overstroomingen Doch ok deze vormen in den modernen orlogj geen hinderpaal meer wanr Beer het er om gaat de overwinning te bevechten en den vijand te verslaan Opnieuw is het t luchtwapen dat evenals bU voorgaande gevechten Me legermacht bij den aanval zeer krachtig ond ergteunt Escadrille op escadrille bommenwerpers begeleid iooT j ers grijpen den tegenstander aan in zijn bevestigde stellingen in Weerwil van het heftigste vuur van liet afweergeschut en maken aldus en weg vrij voor de infanterie Mm eich op den vüand te werpen die ïich hardnekkig verdedigt Over op ide wegen opgerichte versperringen en slooten baant de infanterie ziAon Weerstaanbaar een weg Kort vóór 5 Uur des namiddags is het den eerfeten Duitschei stoottroep gelukt Bergues l lnnen te dringen Daarop volgen er neer zoodat de stad een weinig later feheel in Duitsche handen is De Bijksoorlogsvlag vetkondigt van verre tKhtbaar het succes De tegenstander heeft zich vljjchtend teruggetrokken naar het Noorden tot aan het La Bassée kanaal waar hU zich op ver lieren tegenstand voorbereidt Bergues zelf gelijkt een brandende Puinhoop Er is geen huis meer dat iet beschadigd is Angstig komen de Weinige burgers die nog in de stad tijn achtergebleven meest vrouwen en kinderen uit kelders en andere schuilkoeken te voorsehgn om uit de puinhoopen nog een of ander vfn hun be ttingen te redden Onder den buitgemaakteik voorraad orlogsmateriaal bevindt ziqh veel dat n Engelschen oorsprong ii Doch het jMn geen Engelsche maarl Fransehe toepen die in Duinkerken lot het Ute loe stand hebben gel ouden Is ons uit verklaringen iran de be ol wig blijkt De BngolJchen zyn fds ong v er chl dageiJ te voren fgemareh f d naar Duinkerken en IjfWHM de Fmischen alléén late j op en voor de verdedi ia vin B t De opmarach wordt vJBrtgezet Ook aan de andere deelen van het front rond Duinkerken kon de Duitsche aanval op dezen en den daaropvolgcnden dag met succes worden voortgezet ondanks den vertwijfelden tegenstand dien de vijand bood en daardoor werd zooveel terrein gewonnen dat het er fyj nog slechts op aan kwam den eindstrijd te voeren om t eigenlijke vestinggebied Duinkerken Dit eigenlijke vestinggebied werd beschermd in het Oosten door t fort Mardick in het Zuiden door het fort Frangais en fort Louis en tenslotte Oostelijk door de Grandes Moeres Djt gansche zich nog in het bezit van d n vijand bevindende gebied rtjpdom de vesting Duinkerken lag sinds den 2en Juni onder het vuur van het zware Duitsche geschut terwijl tegelijkertijd Stuka s en andere vliegtuigen met goed gevolg bombardeerden Op 3 Juni werd het eigenlijke vestinggebied rond Duinkerken na hardnekkigen strijd op verschillende plaatsen door de infanterie stormenderhand ingenomen In het Westen viel St Polsur Mer in het Zuidoosten Uxerv in h t Oosten Adinkerke en Bray Dtinos pn in het Zuiden werd het La Ba5 éel a naal overschreden De Fransche soldaten spanden zich tot het laatste in en streden met d n moed der waphoop in de nauwe nog overblijvende ruimte om Duinkerken Zij trachtten op deze wijze de laat st p positie voor het verslagen en gevluchte Engelsche expeditieleger te redden Het vrachtelóoze offer De strijd vertoonde hier het typische stempel van den taaien tegenstand geboden om tijd te winnen Hoe moedig de tegenstand echter ook was het was tenslotte niet anders dan een nutteloos offer want de Engelsche bondgenoot bezat geen nieuwe krachten meer om van zee uit te kunnen trachten den druk te verlichten Na zijn met succes bekroonden terugtocht dacht de Engelschman er dan ook in de verste verte niet aan den voor hem strijdenden Franschen troepen te hulp te komen Op deze wijze voltrok zich het noodlot aan de resten der Fransche legers die in de enge ruimte rondom Duinkerken hopeloos waren ingesloten en door de onophoudelijke Duitsche aanvallen reeds de zwaarste verliezen hadden geleden In den nacht van den 3den op den 4den Juni staakte de Fransche artillerie haar vuur op den Duitschen aanvaller Een ongewone somber aandoende stilte daalde over het nachtelijke landschap neer dat van tyd tot tijd verlicht werd door de geelroode vlammen van het op tal van plaatsen in brand staande Duinkerken Een doordringende brandlucht hing in de atmosfeer Op de velden loeide en brulde t onbeheerd ronddolende vee Zoo brak de morgenstond aan van den nieuwen dag Waarop de eindstrijd om Duinkerken werd gestreden In den vroegen morgen van den 4den Juni maken de Duitschers zich meester van het fort Loui dat doof den vijand wanhopig wordt verdedigd In straatgevechten van huis tot huis wordt de laatste tegenstand van de Franschen gebroken Tegen 9 uur dei morgens leggen de commandeerendi Ffai clie generaals met nog twee an deren en 40 000 soldaten dé wapens neer De aanblik van het slagveld Op hA onoverzienbare slagveld ontplooide zich voor het oog een overweldigend doch tegelijkertijd ontzettend schouwspel Kilometers ver lag dicht opeen het stukgesahoten oorlogstuig van allerl i aard ontelbare gevallenen van dén tegenstander en dood vee terwijl honderden en nog eans honderden in het geheel wel 3000 paarden ronddoolden Hoe meer men Duinkerken naderde hoe aangrijpender t tooneel van de aangerichte verwoesting werd De stad zelf ging schuil in een nevel van rook en of In verschillende wijken laaiden da vlammen omhoog De Duitsche Stuka s en bommenwerpers hadden iiy de twee laatste dagen vóór de overgave hun werk grondig gedaan Lartgs brandende overblijfselen van huizfen rookende puinhoopen lijken en gefwondtyi kon men zich slechts met moeite een weg door de stad banen Aan de haven nam het beeld van vernieling nog afschuwelijker vormen aan Kaden en loodsen waren bijna geheel weggevaagd Hier lagen wapens ammunitie wagens uitrustingen levensmiddelen chaotisch dooreen In de havens lagen transport en koopvaardijschepen op de reede stukgesehoten en gekente rde koopvaarders en oorlogsschepen De groote olietanks en een groot tankschip stonden in vlammen Onder de dooden was geen enkele Eng Ischman te bekennen Sedert 48 uur was er geen Engelschman meer in de stad DE COMMISSARISSENGENERAAL Leyensbü zonderheden Gisteren hebfjen wij melding gemaakt van de benoeming door den Rijkscommissaris van vier commissa rissengeneraal Wy kunnen thans de volgende bijzonderheden over deze functionnarissen mededeelen i Dr Friedrieh Wimmer S S Oberführer dr Friedrieh Wimmer Bestuur en Justitie is geboren uit een geslacht dat uit Salzburg stamt Hij liep het staatsgymnasium te Salzburg af waarna hij 18 jaar oud in het begin van den wereldoorlog als vrijwilliger in dienst trad Tijdens den oorlog werd hij gewond Na den oorlog verliet hij als officier het leger en studeerde philosofie aan de universiteiten van Weenert en Göteborg HiJ promoveerde in 1920 tot doctor in de philosofie Na als assistent werkzaam te zijn geweest aan het kunstmuseum te Göteborg was hij in een gelijke positie werkzaam aan de universiteit van Wecnen en aan het Niederösterreichisches Lande museum waar hij belast was met de leiding van prae historische em archeologische op In talrijke kolonne s werden jde ongeveer 60 000 gevangenen wegggüoerd Zij boden een troosteloozen aanblik Strak en vijandig stonden vaak djpsgezichten de uniformen waren aan flarden de mannen zaten onder vuil en modder Zoo sleepten zij zich weg uit het vestinggebied dat de ononderbroken Dujts che aanvallen der laatste dagen voor hen tot een hel hadden gemaakt waaraan zij nu ddoè hun gravingen Tijdens zijn werkzaamheid aan deze musea publiceerde hij verschillende geschriften Tegelijkertijd studeerde hij rechten aan de universilcit te Weenen en verkreeg in 1930 den doctoralen graad in beide rechten Nadat hü voor de overheid verschillende processen had gevoerd verwierf hij zich een positie in de bondskanselarij In de periode waarin het nationaal socialisme in Oostenrijk nog een strijd te voeren had stond dr WiPmmer de leiding van de N S D A P in Oostenrijk ter zijde als juridisch en politiek adviseur Op grond van dezen arbeid werd dr Wimfticr op 13 Maart 1938 benoemd tot staatssecretaris bij de nationaalsocialistische Oostenrijkschq regeering voor aangelegenheden betreffende het uitvaardigen van weten verordeningen het staatsrecht de organisaties van het algemeen be stuur en binnenlandsehe zaken betreffende Nadat de Oostenrijksche landsregeering was geliauideerd werd dr Wimmer door den Führer benoemd tot regeeringspreipideut in Regensburg in welke functie hij werkzaam was totdat Rijkscommissaris Rjjksminister SeyssInquart h m tot commissaris generaal te sGravenhage benoemde Commissaris generaal Hanns Rauter S S Brigadeführer en leidende Polizeiführer Hanns Rauter Openbare Veiligheid werd 4 Februari 1895 in Klagenfurt geboren Na middelbaar onderwas genoten te hebben studeerde hij aan de technische hoogeschool Bij het uitbreken van ócn wereldoorlog nam hij dienst als vrijwilliger en werd in den loop vai den oorlog Obcrirutnant der re=prvo Aan verschillende vuldslascn nam h de on hij keerde met zware verwondingen uit den oorlog terug Versch rcn le onderscheidingen onder welke de zilveren dapperheids niedaille eer te klasse getuigen van zyn dappere houding tegenover den vij kd Na ci n oorlog werd hij leider vaffPeci studentencorps Hij nam ook deel als leider van een vrijkorps aan den strijj in BovenSilezïe welke in het voTfjaar van 1921 werd gevoerd In 1921 s irl tte hij mede de Steirische Heimatschut welke groep zich door hcftigon st ijd or ani atip l vj der rijk partijdagen Een j rit v il i de i i bennc ming tot 1 dcr an het njkspropa jaT a jurr u Wttfalen Nio d te Mupst r In de jxrsoneel ii i be kier hij tpq liikertijd d functie van kr n il r van den kr 4 ATinslrr stad Sc dort l is krnsjk i T SrhmiJt lid van den Rijksd ig Op 1 Oclobrr 1P38 werd hij op ennmon in den st it van d n pLi it Vprvar f van den Führer in wi Iko hoedanigh id hij aan den goi v eider en rijkssladhouder Konrad Henl in in het Sujetenland werd tof ciP notïJ Sedei L hel begin VBn den oorlog is hij onder rjjksminister dr Goebh ïs werkzaam hij den staf van den Führer voor de oorlogspropaganda Commissaris genera ïl mirister Fischboeck Minister Fischljpeck Financiën en Ecoi Zaken i s in 1895 te Geras aan de BencdenDonaa geboren Hij is jarenlang m het Oostenrijksche bankbedrijf werk aam gewee st en heefi op dit gebied als financieel deskundige naam verworven In politie opzicht bewoog hij zich steeds in liel nationale kamp en na hot accoord van Bepchtesgadi n u erd hij m het voorjaar van 19 58 tot staatsraad benoemd Toen de nationaal socialislischc Jsï weging in Oostenrijk hel bewind in handen nam werd hij door njksminister Si s sIn quart die d e aa i knting lui h t Duilsche rijk had bewerkstelligd als minister van Handel in de regeering opgenomen Later keeHSc hii terug tot het particuliere bedrijfsleven en nam hij de leiding op zich van de Kredit Anstalt Bankverein te Weenen Als voorzitter van de kamer van koophandel hield hij zich o a bezig met economische vraagstukken in OoslEuro pa Hij werd daarop na de bezetting van Nederland door rijkscommissaris Seyss Inquart benoemd tut commissa risgeneraal voor Fconomie en Financiën in het civiele bestuur van de bezette Nederlandsehe geljieden @ De nieuwe aanvah operaties tóreed fron Ham ten Op de kitart is met dikke zwarte lljjn het Duitsche front aangegeven bij het begin van de tweede phase Hierop ajn aangeteekend de voornaamste plaatsen knooppunten van wegeh en i ivierftn welke tusschen hel front en den zoogenaamden tordel n Parijs hggen De Duitschers hebben ijfels nieuwe aanvals op er aties over een ingezet bij Zuiden van St Oise Aisne dit kanaal ItKiuw zijnde z g gand linie Quentin werd de Somm overschreden alsmede het kanaal Achter ligt de in aan Wejr BUITENLAND GIBRALTAR WORDT WEKR SFAANSCH Voor Duit schLird er Italië spreekt lit l vanzrll dat briölar zoo Spaansch zal orden aU het geweest is voordat de Engelschen zich daar op een 5 v ak rri jenblik van het Spaansche koninfirijk gevestigd hadden schrijft de diplomatieke me dewerker van de Berliner Beersen Zeitung m zijn artikel Spanje en de as Duitsehland en llalie 700 ver olgt hij wi en met verachting de beweiingen van Fransche r Engalsche bladen af volgen wölko de Führer aan Mussolini verzekerd zou hebben dat men generaal Franco na den ooi log zal af elten en in zijn plaats de fascisten in het zadel zal zetten Integendeel Gibraltar en de teg roverliggende gebieden in handen van den Spaatjisqhen heerscher die hun vriend is te weten zal voor de asmogendheden de grootste vol doening zijn want Spanje wordt daarmede niet alleen weer baas in eisen huis doch zal ook voor alle landen aan de Middellandsche Zee een onafhankchike gevolmachtigde zijn in wiens hand deze belansriike Europeesche 7 eeengte het veiligst en onpartildigst bewaard woidt Ook in dit npziclil komen cle belangen der asm gendheden met die van Spanje overeen Duilschlan d is n niet op uit twee lyrann r omver te werpen om dan zelf een tvrannie op te richten Het s trudt behalve voor zim eigen belangen ook voor een Europeesche ordening waarin de r valiteitcn van het Engelsch Fransche tndvak dat voor de volkeren vernietigend was zijn afgelooper De vriendschap van Duitsehland en Italië met hetjiieuwe Spanje in een nieuw Europa als vriend aan zim znd e Ie welen is niet slechts overeenkomstig de moreele banden welke de drie stalen verbinden doch ook overeenkomstig de werkelijke belanifen der béide asmoaendhedcn SPANJE STAAT NIET AFZIJDIG Spanje staat in den besli ssenden strijd van Europa geenszins afzijdiij schrijft het Spaansche blad Informaciones in een hoofdartikel In den strijd cener nieuwe jonge wereldt schouwing tegen oude overleefde on gerechtigheden heeft Spanje de frontien reeds lietrokken De eerste groot slag van dezen oorlog ip door generaal Franco in Spanje met het bloed der beste Spaansche jeugd gewonnen In Spanje heeft h t uitstervend stelsel zijn eerste nedMaag geleden Dank zij het optreden jan Franco zija de Spaansche havens ian de Middellandsche Zee en dell Atlantische Oceaan voorposten van de nieuw ordering van Europa geworden terwijl anders de geheele Spaansche kust den vijand ter beschikking zou staaik FRANSCHE REGEERING NAAR ANGOULÈME De Frahsche regeering heeft thani naar uit ItaUaansche berichtpi blijkt het plan om naar Clermont Ferran te g t o gegeven en zou thans voor nemen zijn den r eeringwetet AngoulMe te verplaatsen