Goudsche Courant, zaterdag 8 juni 1940

Zesde Jaarf aiig No 4 Dat is een portret van nnijn meisje overste Ik heb haar beloofdhet steeds up mijn hart te ïragen Dagens Nyheter Ja ziet u die metsolaar is van nature beeldhouwer Smallingen kwajongen Houd je mond Vader wil studeeren Svenska Dagbladet DE VROÜWENKENNEB Beti je bent nog al op de hoogte van juweelen Zeg mij eens met wien ik mtj t trouwen Svenska Dagbladet Dokter mijn man slaapt altijdmet zijn mcmd open U behoeft u daarover niet ongerust te maken mevMuw Hij doethet omdat hij overdag geen mondópen raag doen Dagens Nyheter heb ik overdreven Ric et Rac Het is toch afschuwelijk N ji moeten wij voor één enkele muls ook al uren in de ri staan HumorJ Wat een rommel is n dathier Je hebt weer geen haarspelden Waarmede moet ik nu mijnpijp doontelcen PoUUlceis unze weegschaal is Altenbladet Ja zift niet in ordel HUMOR VAN OVER DE G RENS lu Heer des huizes Nu kan je je tenminste een beetje voorstellen wat ik heb uit te staan als je een nieuw hoedje koopt Sondagsni9se Halt Jan Wacht nog even Laat ze naar gaan zij pakken juistdat afschuwelijke servijes in dat wijmet ons trouwen v an tante Mieshebben gekregen Lustig Dank u dokter ik heb uw hulp niet meer noodig U hebt mij zoo lang laten wachten dat ik in dien tijd zooveel over mijn ziekte heb gelezen dat ik nu zelf wel vveet hoe ik mij kan genezen Politiken mmm Wat seu t de zoeklichtafdeelirig Ze vragen met spoed honderdfleschjes bier Smith Weekly Zie zoo dat was nu pas eens een succesvolle uitverkoop Attenbladft Juffrouw ik geloof niet dat wij een mij passenden hoed vinden Vertelt u mij eens val ik ook zonder hoed soms in uw snïaak iPolitiken GOUDSCHE COURANT VAN ZATERDAG 8 JUNI 1940 Uil de Natuur HEKSENBEZEMS Cedcochtelijke boomvorming veroorzaak door zwammen gevallen op t eerste gezicht voor vogelnesten houden de vogels maken er in enkele gevallen ook wel eens gebruik van maar bij nader onderzoek blijkt toch dat het uitgroeiingen van de takken zijn Met de heksen hebben zij echter niets te maken Evenals met de uitbreiding der wetenschap het bestaan van heksen naar het rijk van fabelen en bijgeloof werd verwezen zoo verdween ook schappelijk onderzoek veel van wat er voor onduidëlijTïs en geheimzinnigs in deze wonderlijk verschijningsvormen werd aangetroffen Versnelde groei Het is namelijk gebleken dat de meeste Heksenbezems niets anders zijn dan woekeringen ontstaan door zwammen planten die geen stengels wortels en bladeren laten onderscheiden en die geen bloemen vormen zooals vele andere planten Dé bekende paddenstoelen vroeger ook dikwijls in verband gebracht met de heksen Heksenkrtngen behooren ook tot de zwammen Het hoofdbestanddeel van deze zwammen is een dradenstelsel of mycelium een sterk vertakt samenstel van draden die over en door elkaar lüopen Dit mycelium doorwoelt het lichaam van de plant of een deel daarvan waarop het zich Jleksen zijn altijd wonderlijke wezens geweest Gehaat en gevreesd waren ze want gewoonlijk brachten ze niets anders dan onheil en verderf Te middernacht als alle fatsoenlijke menschen reeds lang te bed lagen begonnen de heksen zich eerst recht te weren Na zich ingesmeerd te hebben met heksenzalf een onzalig product van allerlei berucht plantengebr edsgXl Solanun nigrum de Zwarte Nachtschade Atropa donna de Wolfskers Hyoscyamus niger het Bilzenkruid Mandragora officinarum conium maculatum de Gevlekte Scheerling en andere zweefden zij op haar bezems den schoorsteen uit Deze bezem de heksenbezem was ook al n product van de onheilaanbiengende werkzaamhedenvan de hek s en wee den boom die er het slachtoffer van werd In plaats van welige twijgen werden op enkele takken niets anders dao dikke korte in elkaar gegroeide scheuten voortgebracht die spoedig stierven Dat waren de echteHeksenbczems die het aan de oude theetantesmet haar roodgerande doordringende oogenniugelijk maakten een reisje door het luchtruunte maken ÜEKSEySËZEM Of BERK Men kan die Heksenbezems aantreffen op denneboomen sparreboDnien haagbeuken kerseboiimen pruimeboomen en elzen maar men vindt ze vooral veel in berken Men zal ze in vele heeft gevestigd en geeft op de plaats waar het voorkomt aanleiding tot eep geheele wijziging van den groei der plant Vooreerst zwelt de plaats waar het mycelium 2ich begint te vestigen in den regel een knop sterk op De aanleiding daartoe is een miniem klein korreltje spoor dat met de lucht wordt aangevoerd en dat daarna draadvormig uitgroeit Zoodra dit het geval is zwelt de knop meer op dan andere knoppen en de twijg die er uit ontstaat onderscheidt zich van andere die even oud zijn joor zijn dikte Bovendien ontwikkelen zich alle oogen die zich op zoo n twijg mochten bevinden ook de slapende oogen die anders niet tot ontwikkeling waren gekomen Het zonderlinge van het geval is tevens dat alle takken omhoog groeien in plaats van waarts zooals anders het geval zou zijn Ookontwikkelen de bladeren zich aan deze takkenspoediger dan aan die vao gewone en dikwijlsliet men de heksenbezems in het voorjaar daaook reeds geheel en al groen als de andere takken nog kaal zUn Voor de verspreiding van de zwam heefi dat een bijzondere reden zooals wij zullen zien Hel procet gaal verder Vele Heksenbezems duien zoo eenige laren Het mycelium van de zwam woekert voort m de verschillende takken en twijgjes die er acntereenvolgens bijkomen en dwingt den boom als t ware tot afgifte van stoffen voor zijn opbouw Sommjge takjes gaan dood terwijl pr steeds weer nieuwe bijkomen Zoo krijgt de heksenbezem dikwijls een omvang van een meter in doorsnee en hij maakt dan werkelijk een zonderlingen indruk Heeft het draadvormige lichaam van de zwam zoo eenigen tijd voortgewoekerd dan ontstaan eindelijk in de bladeren van den Heksenbezem van uit het mycelium blaasvormige cellen die zich indringen tusschen de opperhuid van het blad en het andere weefsel In deze blaasvormige cellen asci genaamd enkelvoud ascus ontstaan kleine ronde lichaampjes sporen die de verspreiding der zwam op zich zullen nemen en zich in een of anderen knop van eenzelfde plant zullen gaan vestigen om daar een soortgelijke zwamwoekering te voorschijn 1e roepen Tegen den tijd dat de sporen rijp worden dringen de asci door de opperhuid van het blad zoodat deze barst Vervolgens openen de blaasvormige cellen zich om de sporen te laten ontsnappen die dan door een zacht windje naar een anderen knop worden gedreven Als deze knop zich begint te ontwikkelen is juist het gunstige oogenblik voor de sporen gekomen om zich daarin te vestigen en daarom is het van zooveel belang dat de bladéren van den Heksenbezem zich eerder ontwikkelen dan die van het overige deel van den boom De Heksenbezems zijn zeer zonderlinge ver schijningen en wij kunnen niet anders dan met bewondering deze eigenaardige werken der natuur aanschouwen J 3 BOF