Goudsche Courant, zaterdag 8 juni 1940

EEDE BLAD ZATERDAG S JUNI 1940 AANVALLEN OP DE WEYGANDLINIE MafirschaHi De Bono OPPGRBCVELBSBBeR VAN DE ZUIDITAIXAANSCBE LEGERGROEP Maarschalk De Bono die zich ah opperbevelhebber van de Itaiiaansche legers in Ai essinle bijzonder onderscheidde is thans benoemd tot opperbevelhebber van de ZuidelQke Ita TiXi i FiiNTASIEëN In Vaticaansche kringen wordt verklaard dat alle berichten in het buitenland over de actie van den H Stoei met betrekking tot het huidige conflict uitsluitend afkomstig zijn uit de fantasie van de journalisteii die ze verspreiden EEN REGEERING S JUBILEU M ar ZM KONDJa CAROL DUITSCHE OPMARSCH MAAKT VORDERINGEN OP B SlJMiVEXDEI VAN 14 U Hct frontbeticht van het DNB n gisteren luidt dd operatie Jan het we teWke DuiUche le erLiook op den tweeden dag n nieuwen slag volgens worpen plannen verlóc n ps tls op den eersten da jn z ileiyte rtchfing gemaakte ter Inwmtt werd aanmerkelijk verpoot De vertwijteldc pogiü en van 5en ttgeastander om de WeygandIlnle te houden werden verijdeld Ook ie breedte van het front waarop do fr nsche troepen op eenige pi nten Vfftjltterden tegenstand bieden heeft tt tempo van den IXiitschen opBiar ch niet vermogen te vertragen TerwlU lj voortdurend vorderingen oiaken siSjden de Duitache troepen op de sla stelden van l 14 en 1918 en jj n n m ee ïlaagd op het geheele l nt nieuwe en voor verdere lantalsoperaties gunstige posities In te nemen Vijandelijke tegenaanvallen waarbij ook van pantwreenheden gebruik werd gemaakt konden met kraclitdadise hulp van het lue atwapcn met saicces worden afgeslagen In 1 et bijzonder dient gewe xui ye worden op de aotie van het luchtafweergeschut dat op den beganen pior d wcc crom verschillede vijau 1elijke pant serafdeellngcn vernietigde en op dea wijüe opnieuw z jn crverwicht tegenover de vijandelijke tanks bewees CHERBOURG WEDEROM BESTOOKT In aanvulling op het berleht uitgegeven door het opperbevel der weermacht wordt nog medegedeeld In den afgeloopen narht 6 op 7 Juni deden Dultsche luchtcskaders aanvallen op een aantal vliegvelden in Middenen Oostelijk Frankrijk Evenals het geval was op de Brlr che vliegvelden moet ook thans met de vernietiging van een groot aantal machines rekening worden gehouden Ondanks het zware vuur an h t luchtafweergeschut werd de haven van Cherbourg met talrijke zware bommen bestookt Op het havenhoof i en op de kaden zijn hevige branden en ontploffingen waargen rr Fransch Bataillon gevan en DOOR STOOTTROEP Van bevoegde mllltalte zijde wordt aan hit D N B medegedeeld Den eersten lulteftant en compagnie chef Y n een bataljon pionlersfc Gerhard Voigt Is het op 2 Juni bij de bestorming van de versterkte plaats Bergnes ten zuiden van Duinkerken door dapper en vastberaden optreden gelukt inet zijn stoottroep een Fransch batallon te overweldigen en gevangen te nemen Luchtaanvallen op Duitsch I Gebied EEN DOODf 3 GEWONDEN In den nacht van I onderdag op Vrijdag hebben vliegtuigen d r geallieerden wederom een aanval op Hamburg ondernomen Door het herige afweervuur der luchtdoelartillerie wierpen de vliegtuigen evenals in den vorlgen nacht hnn bommen lukraak naar beneden Bi de bebouwde kom van Hamburg werd een persoon licht gewond De bommen vielen volgens het D NB voor het grootste gedeelte op onbebouwd weiland Ook op een stadje by Hamburg werden bommen geworpen Hier wer ftn twee woonhuizen getroffen Een vDfJarlg kind werd gedood terwijl de ouders zwaargewond werden Boven bet Notbvrgahaus In Neuss dat tot reservelazaret dient zijn door vijandelijke vliegers In den nacht van 3 op 4 juni wederom bommen neergeworpen Acht bommen sloegen in de nabijheid van het lazaret in Het Notburgahaus Is zooals bekend is op 28 Mei om 1 uur 45 des nachts reeds eenmaal geboimbardeerd Ben dergeliike strijdwijze 7CO wcvdt van b Toegde Dultsche tijde vastgesteld welke de meest primitieve begrippen van menschelökheid vergeet aal uit geschakeld worden doordat de BrttachFransche aanstichters i hun eigen land onschadelijk worden gemaakt KNGELSCBE PERSSTEMMEN De militaire criticus van de Times verklaart dat het Dultsche offensief aan de beneden Somme zoo geweldig is dat d Franschen gedwongen ztJn temg te bekken De News Chronicle wijst op de ontzaglijke moetiqkhe l n v n het Fransche scheleger dat niet den tijd heeft gehad zich na den verderfelijken slag m Vlaanderen te herstellen en niet kan Kkenen op de Engebctae hnip tenzQ op die van het Inchtwapen Over het algemeen n de EngelKhe bladen aangezien het ditmaal nat om een slag waaraan geen Kngelsche troepen deelnemen duidelijk Pealmistiscb In 2ija hoofdartikel Ceeft de Times uitdrukking aan de neop dat rtmakdiU ook ditmaal deMfd wccaUnddcnctit aal toonsa dn rtidoadac WU de nmgiiaistM van dt Vtaaici regeering betreft atnmi de Sa l gelsche tladen er naar te bewijzen dat met het verdwijnen van Dalauier Beynaud den toestand heeft geied DeTimes schrijft dat Daladier de voornaamste schuldige Is voo rte sm arte lijke fout die een doelUeffende veraeuiK i g vmh Frankrijk veihinderde Het blad voegt hieraan toe dat de minister van Buitenlandsche Zaiien Daladier met de juiste man is geweest De News Chronkle wijst op de mogelijkheid dat Frankrijk zou kunnen besluiten tot een afzonderlijken vredemet Dultscbland Veel i la Za toekomst afhangen van de houding vauItalië DUITSCHE MEENINQfN Frankrijk staat alleen in alle gevechten die nog zullen komen zoo merkt het Hamburger Fremdenbla t OD Het blad herinnert daarbij aan de constatee van de New York Timss cat Frankrijk dilniaal den beslisseiVdeu strijd zonder de Engelschen mo t uitvechten Over hetzelfde thema schrijft diNachtausgabe Franküijk staat militair en politiek en ook in hooge iriate tcunomisch alleen zonder een mogelijkheid van steun door Engeland Daarbij heeft Frankrijk op het oogenbllk het totale geweld van htt Duitsche oft jnsief te dragen eln teEchlkt het niet meer over zijn Mlangrijke industrif acbied dal tegelijkertijd een aanzienlijk deel van de oorIcRsmaterlalen van Irankiljl leverd De Fransche weermacht slaat alleen tegenover de Duitsche ledere Fransche generaal en ledere Fransche politicus had voor het uiters e geval van mislukken an den Franschen aanval op Dui sr i ri f vp V icht rtnf ten minste Frankrijk een effectieve militaire hulp van Engeland ter beschikking zou h bben en dat bovendien de Maginot linle een bijzondere Ijeteckenis zou hebben in alle veldsla en Frankrijk vecht thans zonder de Engelschen en zonder de mogelijkheia an strategische of tacti sche ult uiting van de Maginot linie De Deutsche Allgemeine Zeitun wijst er op dat de Engelschen ile Franschen alleeil nog door woorden ondersteunen door hun moed in te spreken Italiaansche Schepen NAAR NEUTRALE HAVENS Volgens mededeelmgen va n vertegenwoordigers van Italiaansche scheepvaartmaatachapptjen te NewYork hebben alle Italiaansche schepen die zich ie vpUe zee bevinden uit Rome order gekregen onmiddellijk neutrale havens binnen te loopen In de Amerlkaansche wateren bevinden zich op het oogenblik slechts Italiaansche vrachtschepen doch geen passagiersschepen aldi het D N B De Toestand in Polen ECCmOHISCHE EN V VLUTA VRAAGSTUKKEN De Dultsche gouverneur der bezette PooLsche gebieden Rijksminister dr Frank h elt de op economisch gebied werkzame afdeelingsleiders van 4Jn bureau en de leiders der afdeelingen bedrijfsleven pcijzencontróle levensmiddelenvoorzieninig en land bouw uitgenoodlgd tot een conferentie wslke twee dagen heeft geduurd De conferentie was gewtJd aan een diepgaande bespreking van de economische en valutavraeg ttukken van het gouvernementgeneraal De directeur van ie emlsslebanfc Tan Polen bracht uitvoerig verslag uit over de valutapositie Na de zonder wrijving in zijn werk gegane omwisseling der vroegere Poolsche bankbiljetten tegen de nieuwe biljetten der emlsslebank kan de valuta van ket goiwernsmentgeneraal als voli komen stabiei wOrden beschouwd Op de conferentie kon ten aanzien van de levensmiddelensituatie het Tertiengende feit worden geconstateerd dat schaarschte van eenlgen Hnvane niet te verwachten is temeer daar ook volgens de reeds beschikiwre gegevens gerekend kan worden op e n goede raiddelmat g e t p renKst ran deh oogst van dit jaar PRESIDE NT I NOENU NAAR TBRACIë Volgens een offieieele mededeeling gaat de Turksche president Ismet Inoenu op inspectiereis naar Thracië om met de bevolking en met de troepen aldaar in contact te komen Overigens wordt er op gewezen dat deze reis geenerlei verband houdt met den Internationalen toestand ARRESTATIES IN FRANKRUK De Fransche nationale veiligheidsdienst beeft volgens het DJJ B zes bekende persoonlijkheden uit het geesteUjk leyen gearresteerd en aan de militaire jusUtle overgeleverd Dcf arrestanten worden volgens het DJ13 beschuldigd van kuiperijen tegen de binnen en tuitenlandsche veilighei van den Staat Op tast Tanden prefect van het departement 43np et Oise zlJn te Versaillea Aigei aaili 41 in verscheidene andere steden Tan bet departement op croote schaal naehteittke raxzlaï oltgeToerd In totaal werden $ 612 bHÜeia tn SW militairen aangriioitdeib Tatrtike peraonen zijn In arrest gesteld Bezetting van Denemarken VERKLARING VAN DUItSCB BE nSLHEBBER De nieuwe bevelhebber van de Dui sche beïettingslroepen in D nemar ken lui enantgeneraal LüUks heef in een verklaring voor de pers gezegd dat hij er naar zal streven zijn am t zoo uit te oefenen dat de belang n van het Deensche volk er het bcit ooor geaiend worden Hij zal het als un taak beschouwen voor alles d betrekkingen die tusschen de Dultsche troepen en de Deensche bevolking aangeknoopt zijn uit te breiden en te verj lü er vcar t zorgen dat het Deensche volk verschoond blijft van iedere onnoodige al te sterke belasMng tengevolge der geteurienissen Hij verwacht echter oo Jat de D c u i be oltuig zich dit streven waardig betoont De indrukken die hij in de nog slechts weinige dagen van zijn verblijf in D nemarken heeft opgedaan hebben hem de overtuij ing geschonken dat zulk een goede wil aanwezig Is en de grondslag voor een vruchtbare samenwerking geschapen is ais ook dat men de toekomst met kalmte en vertrouwen tegemoet kanizien De generaal gewaagde voorts vi den ruimen vooruitzienden blik van den Deeiischen koning die met zijn heldere en nuchtere ieoorrfeeilng van uen toestand Denemarken offers aan bloed en verwöeiting bespaard heeft en tenslotte gal hij uiting aan dr overtuiging dat na dezen oorlog ook voor Denemarken weder gelukkiae tijden zouden aanbreken SPOORWEGOTiGELUK Door vallend gesteente is een goerierëntrem op het baanvak Soi la Varna Bulsa c t p ord Drie sp o wegbeambten werden gedood en de machinist ernstig gewond 8 JUN1 1930 J e jaren gaan Toorby de tijdeii veranderen maar hij die opbonwend werk verricbt moet niet omxieit noch denken aan de eenzaamheid wdkc UJ rond Er zit wel iets pUnlijks m om in deze bewogen tUden t spreken over een regeerlngs jubileum van een gekroond Btaataboofd Onvrillekeurig roept bet dlerbsure herinneringen wakker aan dagen Tan eigen nationale fierheid toen ut allen peX In rotsvast vertrouwen geschaard stonde l rond een troon waarroor het volk heeft geUxHid goed en bloed te willen offeren Maar des te beter begrijpen we welk een vreugde er moet taeerschen in de harten van de Roemenen nu ze heden het telt berdenken dat bet precies tien jaren geleden Is dat Koning Carol in zijn geboorteland terugkeerde om de teugels van bet bewind zelf in handen te nemen Want er mogen dan politieke meeniugsverschillen zijn geweest en sentlmenteele gebeurtenissen welke een tijdelijke scheiding verklaarden maar het Roemeenscbe Tcdk dacht met weémoed aan dien blijden dag van 3 October 1893 toen op het lustslot van Sinaïa een prins werd geboren die de dynastie van het land rerzekerde En toen dan ook na jaren van verwijdering op 8 Juni 1930 plotseling door Boekarest de mare ging dat een vliegmachine was gedaald en dat Cared de verkeren gewaande lands zoon was teruggekeerd en zijn rechten opeiscbte toen ging er één julielkreet op In de hoofdstad en tn de dorpen en gehuchten en vlekken van het veelbegeerde land met z jn rijken onderbodem Roemenië Sedert den dood van Koning Ferdinand UI Juli l 27 was de zoon van Carol de toen ses laar oude marele voëvod Mlliai koning geworden onder een regentschap van den Fatriaitsb dr Wron ChriSMa Prins Nicolas Carols broeder en uadiigau Allerlei Kk o i o g l sche stroomlagen hadden veraehlllende poutiekc lüirtUen doen ontst aB met dien geveifc dat bet lauó Paketpoet voor Ver Staten AAN STRENGE CONTR LC ONDERWORPEN 9et A merikaansche ministerie van Financiën hee t den invoer van papieren van waarde uit België Nederland Denemarken Noorwegen en Luxemburg verboden wanneer de verdenking bestaat dat de verkooper niet de rechtmatige eigenaar is In crtar 5 r et feiin r ttrcgcl hctb ii douaneen postautoritelten opdracKt gekregen alle uit het buitenland komende pakelten te openen De Federal Reserve Bank x i telkens beslissen over de toelating van papieren van waarde De Politiek van den H Stoel GELUKWENSCHEN VAN HITLER AAN KONING CAROL De Fuhrer heeft den Koning van r iCii j ter geIcgenV cii van d lOden VÈ rjaardag van diens troonsbestijging telegrafisch geiu ewenscht iBni B verdeeld was en een behoefte aan éénheid sich sterker dan ooit deed gevoelen bli hen die wijselijk inzagen dat deze verbrokkeling van energie tot ondergang moest leiden En van uit den vreemde had Carol dit verschijn sel waargenomen en bet itjn jdicnt geacht door zljn terugkeer de nationale eenheid te herstellen en Roemenië te behoeden voor algeheele uitputting Zoo eischte hU zijns vaders erfdeel op Ttians na tien jaren van noesten arbeid kan Koning Carol er op bogen niet alleen die eenheid te hebben bewerkstelligd maar ook het erfdeel van zijn zoon prins Michael te hebben verzekerd In de jaren dat Koning Carol In Frankrijk woonde alvorens hij naar Engeland ging is het ons gegeven geweest enkele malen 14 hem ohzc opwachting te mogen maken In Neuilty En hoewel hij toen nog krachtens n plechtige belofte gebonden was aan een zekere discretie betreffende de binneniandsche aangelegenheden van het land waar hij als erlprins het levenslicht aanschouwde sprak hij toch openlijk over de internationale Enropeesche verhoudingen en wel met zulk een onbevangenheid getuigend van helder Inzicht dat we er ons seker niet over verwonderen dat Koning Carol er in slaagde in die tien eerste jaren van zün bewind Roemenië tot bloei te brengen en zijn land een benijdenswaardige rechtspositie te verzekeren temidden van de andere Europeesche volkeren Want èn qua Ugging èn qua rijkdom is Roemenië voor alle partijen een cegeerenswaardig bezit Koning Carol spontaan is er zeker de man niet naar om met alle winden mee te draalen of zijn diepe o ertuiglngen te verloochenen En toch ja we weten het in deze tijden mag men niet te voorbarig ziJn toch heeft deze vorst in de korte spanne tljds dat hij het bewind voert het wonder verricht Roemenië absoluut zelfstandig en daardoor geëerbiedigd door allen de plaats te verzekeren welke dit land krachtens zUn tastbare en cultureele rijkdommen toekomt in de rU der groote naties Van 1930 af dateert de opbloei van het land dat zich met een tioeren oevondng van ruim 80 pet niet ten volle bewust was van zijn waarde Er woei een friSKhe wind door de oerwouden en over de uitgestrekvc steppen en welden het feewu tz a was bU de Roemenefi wakker geworden In Boekarest kAnden er dan wei liaanschelegergroep Deze benoeming wordt door de geheele Romeins me openbare meening als een feit van beteekenis begroet Nofrmaals zoo schrijft de Q i o c11 a Ie d Italia eischt het vaderland van De Bono de militaire eigeilschappaft en soldateske deugden waarvan hij op schitterende wijze gedurende het eerste tijdperk van de verovering van het imperium bewijzen heeft afgelegd ten dienste van Italië te stellen Men mag niet vergeten dat Maarschalk De Bono niet slechts afe quadrumvir politicus minister gouverneur en paladijn der imperiale missie van Italië Tijn land gediend heeft maar bovenal als sol daat De Lavoro Fascista legt er den nadruk op dat maarschalk De Bono een ervaren strijder is uit Afri ka waar hij zün eersten militairen roem oogstte De Tri buna verklaart dat zijn benoeming tot commandant van de zuidelijke legers door de geheele natie met levendige in stemming is vernomen T minister crises zijn en telkens weer clandestiene of openlijke pogingen worden gedaan om nieuwe politieke partijen te stichten maar boven dit alles vergevensgezind maar zeker niet toegeeflijk stond Koning Carol eerbiedigend de gewijzigde constitutioneele wetgeving waaraan hy bij zijn troonsfcestijging trouw iwoer doch in zijn alles overheersciiend stuwen naar nationale grootheid wist Carol soms door streng meedoogenloos toeslaan soms met zachte vermaningen de eenheid te verkrijgen De Xiebemann van Maxim s en Ciro toonde zich een wüs bestuurder een verstandig Koning een groot Vorst Demagogie werd herleid tot geaond Iil eralisme 0rde werd uit chaos ge tioren kla estrijd hervormd tot sociale gelitkheid particularisrae tot gelijkgerecntigheid op een basis van menscheni hten En ondertusschen groeide iij dezeif nieuwen geest een nieuwe generatie bp vol zellvertrou wen fier bewust van baar plicht eens den fakkel over te nemen Koning Carol zelf zoo jong van lichaam en geest Koning Carol die m zijn leven heeft getoond de consequenties ervan te durven aanvaarden met tradities te breken heeft begrepen dat in gezonde lichamen een gezonde geest moet huizen en dat slechts een giezonde bevi king een land staande kan honden en tot groeten wasdom brengen Toen die eerste feestroes van Juni 1930 voorbij was zette hU zich aan den arbeid Zijn aandacht ging minder uit naar dë lessen der levenswijae patriarchen dan naar de jeugd naar de jtrajeri de Padvinders het kokomende geslacht Hun beweging werd een nationale beweging De Jtorele Voëvod de nttroonde Koning Michael I werd hun Iwder En ziet er ging van deze jonge beweging aangemoedigd door den Koning i lk een overtuigingskracht uit dat ook de geestelijkheid héél haar medewerking verleende en zij zich zette voor het opl Ouwend werk Zoo leefde Roememé op Op dorre vlakten verrezen landerijen schamele werkplaatsjes werden groote fabrieken scheepstlmmerwerven kwamen daar wa r dag dieven droomerig staarden over den Donau achterbuurten vielen onder houweelslagen om er plaats te maken voor ruime woonwijken vol zonnelicht Dankbare Wikken werden opgezonden naar het hooggelegen stamslot van Sinaïa waar een Koningtroont Donkere wolken pakten zich ook samen bo en Roemenië Na ijver begeerlgheid afgunst jaloezie hebzucht kwamen over het land Roemenië het land van de petroleum Roemenië koren chuur En de telg van bet Huls Hobenzcdlern Koning Carol terzijde stellend rijn sympathieën verwekt door Woedverwantschap of persoonlijke overtuiging wist weerstand te Weden aan alle Invloeden uitgeoefend in vleierstaal of dreigementen slechts roet dit ééns en unieke doel voor oogen de grooUieid van Roemenië In deze tijden waarin de hoogste idealen ineenzinken illusies vergaan en veel wat onvolprezen werd ge waand bleek versleten te dln tot op den dp d verkwikt het o suilt een voorbeeld te mogen wijzen Hoezlch de Capitulatie der Belgen voltrok Bespreking tusachen een Duitsch en een Belgisch generaal EEN HISTOIU8CH OOGENBLIK Het blad Berliner Börsenzettuiic geeft van de hand van den oorlogscorrespondent Ludwlg Sertorius een beschrijving van de wijze waarop de formeele capitulatie van het Belgische le rer tot stand kwp i F t is daaraan ontleen s Nachts heeft oe k au t gen om staking der vijandelijkheden verzocht en sinds sochtends 6 onr zijn de wapens neergelegd aan het front waar Dultechers en Belgen genover elkaar staan De Dultsche officieren en manschappen In het kasteel A weten dit reeds Zij wachter de officieren in de koele hal de manschappen op het binnenplein op de komst van den Belgiachen generaal die als gemachtigde van zijn souverein onderweg is om de capltuLitie voorwaardan te onderteekenen Een aantal vregens aUypt voor het groote bordes Men ziet dat de commandeerende generaal van het Duitsche legercorps in wiens frontsector de preliminaire gebeurtenissen zich afspeelden uitstapt tezamen met den gemachtigde van den iioning der Belgen generaal Desrousseaux HJJ v ordt slechts vergezeld van een officier die als tolk zal optreden Beide Ecneraals wordeft door de in de hal veraamelöe Duitsche officieren eerbiedig begroet Onmiddellijk begeven zii zich naar het vertrek waar de onderhandelingen zullen plaats hebben waar orM ddelIijk na de aankomst der Belgen de om zijn eug dige sportieve houding bekende opper bevelhebber van een Duitsch leger binnenkomt gevolgd door de officieren van zijn staf Hij begroet den Belgischen generaal reikt hem de hand en spreekt woorden van achting voor den overwonnen tegenstander die dawier gestreden heeft Vervolgens leest een Duitsche stafofficier de capitu atie voorwaarden voor Belgische leger krij gsgevangeii Deze beginnen weer evenals veertien dagen tevoren in Rljsowd toende Nederlanders zich in delfde positie bevonden met J e Belgische weermacht legt onmiddellijk In haargeheel de wapens neer en wordt alski js gevangen beschouwd Vervolgens wordt gezegd dat de D Jltscbe operatie tegen de Franschen en Engelschen die natuurlijk geheel buiten dear Belgische capitulatie staan vportgesetzullen woréen en geen hinder van deBelgen mogen ondervinden De Belgische troepen moeten daarom In deillereerste plaats elke beweging staken en aan den kant van de wegen3p nadere bevelen wachten VeidM moeten AJ onverwijld de wapens neerleggen waarvoor tot aan de inlevering de Belgische leiding verantwoordelijk is Osuniddellijk zuUen deDultsche troepen het tot nu toe nietveroverde geWed tot aan de kust enalle havens bezetten De tekst van deze voorwaarden wordt door den tolk vertaald en ook schriftelijk aan den gemachtigde van den koning ter hand gesteld Generaal Desrousseaux doet een poging de voorwaarde betreffende de krijgsgevangenschap eenigszlns verzacht te krijgen Beleefd maar beslist wordt hem echter te kennen gegeven dat In dit opzicht geen concessie mogeUJk is Daarna komt de kwestie van de verblijfplaats van den koning aan de orde Hierover heeft de Führer reeds beslist Leop dd m krijgt als voorlooplge verWflfplaats een van zijn kasteelen toegewezen De Doltacbe concessie dat de gevangen Belgische citicleren in het bezit van hun dqen blijven wordt door generaal DeiToosseanx gaarne aanvaard Daarna breekt het oogenblik d r onderteekenlng aan Als een hx cnd vuur verspreidt zicb bet nteuw nder de officieren en manschappen de capitulatie is onderteekend Roosevelt houdt de wacht INSTEMMING MET ALGEMEEÏSN DIENSTPUCVr In de persconferentie heeft president Roosevelt de mededeeling bebevestigd van het AmerikaanscJi ministerie van Justitie dat de regeering het recht heeft de als overschotten beschouwde voorraden nninitie en dergelijke te verkoopen Voorts kan de regeering ander oorlogsmateriaal aan Amerlkaansehe fa brieken toewijzen ten einde den verkoopaprijs van dit materiaal met den aankoop van nieuw materiaal te verrekenen Dit heeft betrekking op geschut en vliegtuigen Zod heeft het departement van Marine 50 vliegtiügen aan de C rtiss vliegtui fatirieken te Buffalo geleverd Nog andere leveranties rtgen Een wettelijke regeUng is In voorbereiding voleens welke de regeering dese verOTderdè wapenen en dergelijke niet behoeft te vertoopen doch enkel met inrulllng kan volstaan Over het aantal als verouderd te besebouwen vliegtuigen deed B0 sevelt geen mededeelingen In aansluiting op ziJn verklaringen betaiCde Roosevelt z n Instemming met Bet hoofdartikel van de Hew Tol Times wtkartn wordt aangedronf op all kmeenen dlenstj cht In de KWeenigde atdten Verder heeft hU oa huld m ttii g dnren Ie liet am HMm de week taü het Witte oto MIJvCTi om te aMn tüde kO ta H e te zUn