Goudsche Courant, zaterdag 8 juni 1940

EERSTE BLAD ZATERDAG 8 JUNI IMO o k k k d u i iHeden Ministerraad te Parijs Verordeningen van étt k RUkacomnmuüriB IN IN unUBB BN MtVIEZm Op de peraeofiferentie van 7 J gaf da heerW Janke Prene D nent behoorende tot den ataf van d RöltaeaRimissaris de volgende to PredikkenricB voer Xandag Ned Her Kerk v m M uur Vooi ganger onbekend njn 7 uur ds J G Woelderink Wykgebouw Lageweg v m 10 uur en n m 7 uur de eerw heer A de Redelijkheid g o w Gerei Kerk V m 10 uur en n ni 1 uur ds D A Voed Oudewater PredikbeiiHai voor Zondag Ned Herv Kerk voorm 10 uur ds Verweü van Driesura s avonds T k uur ds P J Steenbeek Gerei Kerk voorm Ifl en s avonds 7 uur ds W van Dyk Bngetiiike Stand G e b o re n Pieter Gerrit z van H Kloot en M M F Kievit Ondertrouwd Petrus AdrianuE Rietveld j ea Gerarda van Achlhovren 26jaar Overleden Teuntje A douw zes maanden Blum vraagt bijeenroeping van het parlement In cmgstige spoDming volgt bigelond d n slag in Fr inkri k cht op de vcrordeniBg van 6 Ju zie mi tweede blad betreffende het in en uit reiten Mt Waddinzveen BDRGERLUKB llfrAND Geboren lacoba d van I Tromp en C Hofman Lena Cornelia d van W A van der Byi en A B Verspoot Ondertrouwd K van Tilburg en Ch V d Linde J J van Gils en M van Harberden Woerden MOND EN KLAUWZEER Onder de veestrf ls van een tweetal alndbouwers onde rGeestdorp is monden klauwzeer geconstateerd Predik heartwi oor Zanéag Ned Herv kerk v m 10 uur Ds Jac Treffers nm uur Ds W de Lange Geref kerk v m 10 uur Ds C vanRheenen n m I uur Ds C vanRheenen Chr Geref kerk v ra 10 uur Leesdienst n m 6 uur Leesdienst Evang Lutn kerk v m 10 uur Ds If L Keuning VOETBAL Belangrüke finale voor Gouda OLVTHPIA S WEDSTRIJD EVENEENS VAN BETEÉKENIS Nadat O N A j l Zondag de cotnpetitie had hervat komen thans de andere Goudsche elftallen weer in actie Voor Gouda is de laatste ontmoeung vastgesteld in Dordt tegen O D S een voor de Gouwenaars belangrijke wedstrijd in vrerband met hun aanspraken op de eerste plaats Gouda he t zich dit seizoen zoo £ oed geweerd oat men mag vertrouwen dat ZIJ zich ook thans handhaaft om aldus een puntental te bereiken dat alleen Excelsior nog kan evenaren waartoe voorwaarde is dat de Rotterdammer hun twee rcstecrende wedstrijden winnen In afwachting daarvan zal Gouda gfoed doen te trachten de leiding te behoiidui Olympia gaat in Haastrecht haar kans verdedigen De roofl zwarten hebben eén verhespunt meer dan het leidende Alphen en het is voor hen dus van belang de overwinning te behalen ten einde in de running te blijven Gezien haar goeden vorm van den laalsten tyd is Olympia daartoe in staat te achten Tj S V heeft de opgave de prestatie van O N A om in Leiden A S C te overtroeven te herhalen maar dat zal een lastige taak zijn met een gelijk spel zal G S V al tevreden kunnen zijn Ia CV B laatige aKave vaor Bergambaciit In 4en Goudschen Bood heeft het leidende Bergambacht een moeilijken wedstrijd in Nieuwerkerk waarin het terdege zal moeten aanpakken om succes te boeken De concurrent Stolwijk kan bet in Gouderak wel plooien en de derde gegadigde Gouda IV heeft bij G S V III goede vooruitzichten Wint Stolwijk dan is Gouda echter uitgeschakeld In de staartgroep heeft thans O N A IV cp eigen grond tegen nummer laatst Groeneweg de gelegenheid haar positie te verbeteren In de 2e klasse A kan het bovenaan staande O N A V zich herstellen en eveoeen § heeft de mede gegadigde Boskoopsche Boys n goede papieren beide in wedstrüden tegen de twee laagst g laatste teams Ook in de B groep een ontmoeting tusschen kop en staart met Lekkerkerk H Olympia V waarbl i uiteraard dt favoriet is degraven Predikbeurt voor Zondag 9 Juni Ned He Kerk v m 10 uur d6 MARKTBERICHTEN Oregon zal blijven Het Italiaansche njtribuue aai n l niet worden uit e Dairtsche Kaasmailct 8 Juni Aan Stadswaag gewogen Wilhelmus Johannes stapels komene kaas Prys 37 46 per kg Handel vlug BataarilB M BoMh Den Bosch 7 JnW Amivoer S8 t 50 kg Hoogste prys f 1 56 laagste prUs fl ae middelprüs fl S3 men met de evacuatie van dcjitad een I officie ic bericht over de brooddistil aanvang heeft gemaakt hutie in ons 2e blad VLOERMAT ONTVKIUMID 0 den KJeiwe i fW i MÉl vloer ai wdke een fienstitielsje bU het Jth nm k€n vm 4oi winkel voor de iA had celeflii ontyreenwl BatGAMBAOR jn on blad va giften waren en ttal € iinlrek4ieri len onider stadslueuw epiaalat De berichten Loop ier bevolking Berreiltnf Nieuwe dapf eiefi Mooi rwultaat van insuoelmg voor liMipveileemng en purp ilijke Stand behoorden ooder BergmthiKht te Kiaan Plaatselijk Nieuws j Alphen a d RUii bURGERiuKE STAND üebort i iredetike Jühanne d v i J Eoitn tn J A Meordink Jacot Min S Schelhngerljput en H v ir Kiavtren Attricna flféndrika d v A H Hv uir t i A Huur O V 1 1 1 1 t i I Martinus PieterStnuurman 3 d overleden te Lei Jtn Evtrf ina Ru sschcnberg if j jfnuud jiul Martinus van der Vftllik uvdioden tiLeidfn Geertru vanAm lerdam 81 j weduwe van Cerar ias Prins Mui ia Eli abetha AgnitaPtlriinf Ha Johanna Punsiotn 90 j ruLivie iii Jv nanneg van Vlitl Wilhi mina M r 55 j gehuwd metGunt Siiiiü N Klegaal IebeltJ iGeri t s FicriMjii 7 j Antje van der Bijl 82 j w eduwt van Lotmarous Christijiiri K aar1 LOOP DEK BEVOLKING li gpk itntr in BenWiuizcn Üarpsblraai 69 G birtus H Hcikamp bakkiis necht Li idenhoiestraat iM fU den Bolderdilkstraat 3 Mariltj van D k dientlbüdi Gnephoek nft egstgi bl Ende tfterwe £ 5 Corntlia J Klink dm ib jue Juiianas tp at 113 Oegstgecst KeninEinntiaari n Lijsje Rüodenbuig wwl H Ki ninburg junder berotp Gnephoek 82 Schiedam Jan ANcnnes traat 25 Mqria L J Vlek wed H J P W AHart sonder beioep Staliohbitraat l Amslerdatn l TefaSflschadeslraat 131 is Catharina J van Denk dienitlwide Dwai straat 11 Zoeterwcaop Ho ge Rijnduk F 242 Cuinehs Th de HeVl en efhtgen fabrieksarbeiatr Htórenweg 35 Leiden jn l Hüf MriatyO Pctronella Klein diens lbode GouAsluischeweg 7 Veririikke n ijaar Amsterdam Marco Puloflraat 230 1 Margaretha A H vander Laarse N rpleepsler Raadhuis slraat 88 Hilversum Eekhoornsiraat2 Willem n der KRACHT GE HULPACTIE De sleunacvit in de Rijnilicek ten bale van cl oorlogsi achloffers onoei de buigeru voiiiiig in de gLmcvnton Alphen a u Ryn Koudekerk en Ha zeiwoude ueeft alle verwactvtii gtn overtroffen E n eollecle welke in vijt gemeenten is gehouden heeft een be drag van J 10100 alsmede een eci groole hoivetlhtio n eubilaire goede ren en andert giften in natura opi bracht Voorts is efn actie georganiseerd om de getroffen veehouders die onge eer honderd runderen en cenige boerderijen heobcn verloren ten volle schadeloos te Etclkn Daarvoor is een bedrag van rond ƒ 80 000 noodig Als eerste middel om dit geld bijeen te krijgen hebben alle veehouders inxle Rijnstreek ten week lang een halven cent per liter mc fe afgedragen het geen een bedrag van ruim ƒ 12 000 heeft opgeleverd Ook het ontbrekende hoopt men binnenkort bOcen te kun nèn brengen o m door aan alle land bouwers in de Haarlemmermeer een halven gulden per H A te vragen Reeds gisteren zijn op de veertiarkt te Leiden een aantal koeien aange kocht zcodat de veehouders die van hun geheelen veestapel beroofd waren thans ten minste wee asin den slag kunnen gaan en hun weilanden niet renteloos behoeven te laten liggen De Ri iostreek geeft in deze wel een uitstekend voorbeeld van waren gemeenschapszin JONGEN EN MEISJE VESMKST Sinds Woensdag worden hier een jongen en een meisje vermist De twee gevallen staar geheel los van elkaar De jongen is de 17 jarige los werkman D Mol die by een siiheepswerf dwi dezer Het tweede geval betreh de l jarige A M Kok wonende in de Raadw k raat die eveneens sinds Woensdag jVoortoo it verdwenen Het meisje eft dien dag de ouderlüke woning rlaten en ia daarin niet meer terugïekeerd VermoedeHjk houdt haar ver ijnmg verband met het feit dat zU dac i naar een gerticht voor meisjes zou worden overgebracht Ook haar opsporing en aanhouding is doer de politie verzocht AANGBUBKN KN Tl WATCK I onderda niiH gen werd me A Seh uit Koudekerk door een bakfiets aangereden en in het water geslingerd Het ongevil werd veroorzaakt doordat de bestuurfier van de bakfieU geen signaal gaf toen hü uit een poort og den straatweg kwant De aangeredene kwam er met een nat pak af PBEDIKBEinnEN VOOS ZONDAG Ned Herv Kerk Julianasifaat voorm 10 uur ds Stehouower bed HiD en n m halfzeven den heer Lekkerkerker Hulpkeik Gouiwsluis nam halfzeven ds Scheers Rindeikerk Bethel voorm 10 uur Ned Herv Kerk Oudshoornscheweg voorm halfelf dr Cannegieter Evangelisatie Hooftstraat voorm 10 uur ds jie Looze van Gouda en bevestiging voorganger nam zeven uur de heer A P de Jong intrede Geref Kent Hooftstraat voorm lU uur en nam halfzeven ds J Hartkamp H A en Dankzegging H A Geref Kerk Raadhuisstraat v m 10 30 ui r ds J H A Bosch en nam 5 30 uvJc ds G Mulder Gevit Kerk de Ruyterstraat v m 10 30 uur ds G Mulder en nam 5 30 uur ds J A Bosch C ir Geref Kerk van Heedestraat vo rm 10 uur en nam 6 uur ds v d V n van den Haag f Lokaal vaii Mandersloostraat voorm lalflien en nam 6 uur leesdienst Martha Stjchting voorm 10 uur mmerstol Fredikkcwicn voor Zoadag Ned Henf Kerk 10 uur Ds J B Th Hugenhpltz opderwerp De plaats waar wu stajan Zendagschooi 11 30 u Herv Geref Evangelisatip gebouw s morgens geen dienst s avonds 6 30 uur Preekiezer Zondagschool 2 30 u Bergambacht Predikbeurten voor Zondag In de Ned Herv Kerk v m 10 en 11 m 7 uur ll s Ewoldt N m IsO lur Zondagschool In de Gettef Kerk v m 10 en n m 7 uur Ds Te rhaak Uitgetredenen uit de Ned Herv Kerk v m IIO en n m 7 uur leesdienst INENTING TEGEN TYPHCS Van de due enheid tot kostelootè inenting tegen typhus hebben ongeveer 300 personen gebruik gemaakt KALVERPRIJZEN I Voor nuttere kalveren voor de slacht wordt alhier besleed van ƒ 8 10 per stuk BENZINEVERBRUIK ZONDER VERGUNNING Boi De politie heeft tegen twee personen procest erbrr opgemaakt wegens gebruik vaji motorbrandstof zonder vergunning Ivan den burgemeester m 6H uur de eerw heör Xlüsener n X Asmus 8 Geref K erk v m lü en n m jur cand den Boer 10 uur ds Ev LullV Kerk v m Gronluh Geref Gèm v m 10 en n m jur de hee Bel uit Rotterdam Ev Krin Beursgebouw n m jur 6 2 de hec Pasma uit Hilversum EIERJVEILINa B P K O Aanvoer I12 S36 stuks Prijzen wit 2 J 3 40 gemengd 3 30 3 60 eendeieren 2 90 J3 10 GEMEENSCHAPPELIJK KAASVERVOER In een ópik bezochte vergadering van de plaatselijke vereeniging van kaashandelaren is het vervoer van kaas l esproken naar Nuord Rrabant en Limburg Teneinde vlugger deze provincies van kaas te voorzien zullen met twee groote wagens voor kaasvervoer ingeripht van Bodegraven af door een der grootste expediteurs op dit gebied de transporten gezamenlijk warden vervoerd Boskoop COÖP VRREENINGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 7 Jurii Rozen per bos Pechtold 26 4y et Hadley 15 25 et Duisburg 1 2 et Briarclif 15 25 et Better Tim 35 6S et Rosalandia 15 20 et Viel landen 20 37 et Butterfly 15 25 et Edith Helen 20 35 et August Noach 15 26 et Else Pouls 20 32 et Gloria Mundi 40 70 et EUen Poulsen 13 32 et Rosa Mundi 60 91 et Ingar Olsson 20 30 et Pauls Scarlet 30 50 et Oranje Triumph 50 W et Diversen per bos Violieren dubb 20 31 et Lathyrus 5 8 et Companola 12 0 et Roode lelies 15 t et Pioenen in soorten 15 Ï8 et Clematis Prins Hendrik 75 84 et idem Eta Président 30 ct idem Mee Ie Coultie 75 iW et BUBGBBUJKR STAMa Ondertrouwd G Versteeg en M Vermeulen Getrouwd W Kruyt 30 j en J M de Haai 27 i Geboren z van H G van Leeuwea en K JU Ravcstein Aric z van A van Ooora en L O Orootcndorat Overleden Anthon Sixtus Kater O j REYNAUD CONFEREERT Reynkud heeft gistermiddag een onderhoud gehad m et Petain Veygaad en Darlan alsmede met verschillende andere personen waaronder Rollin de minister van koloniën Campbell de Britsche ambassadeur en Leon Blum Ver DE STEMMINO ONDEB INt VRANSCHE BEVOLKING De G zetta del Popoio meldt datzich van de Fransche bevolking eensteeds sterker wordende paniekstemming meester maakt In Mentone aande Fransche Rivièra dat door de burgert evolking geheel ia ontruimd zünduizenden Italiaansche burgers dienaar hun land wilden terugkeeren door de Fransclie douane en politieonderzocht waarbij de brutaalste raethodenawerden gebruikt Zij moestenzich vaak geheel ontkleeden Geldwerd hun afgenomen zoodat duieenden Italianen zonder geldmiddelen teVentimiglia dp Italiaanschen bodemaankwamen Deze methoden werdenechter niet alleen tegen Italianen doch Kik tegen Zwitsers Hongaren envooral Belgen gebruikt Nu de militaire en politieke toestand steeds ergerwordt maakt zich van de Franscheneen toenemende vreemdelingenliaatmeester Uit Cannes Antibes Cap Martin en de andere pracht e plaatsen aan de Rivièra zyn de rijke lieden d e daar hun villa s hadden verdwenen tn trachten Spanje te bereikt n MINISTERRAAD IN PARIIÉ Voor heden is de Fransche ministerraad bijeengeroepen waaraan naar officieel verklaard wordt groote beteekepte inoet worden hecht De ministerraad zal zich met den dreigenden toestand bezig houden welke ontstaan is sinfls den cfoorbraak van de Wey gand linie Leon Blum heeft namens zijn paftij Reynaud verzocht het parie ment in de komende week bueen te roepen GEWELDIGE SPANNING IN ENGELAND Svenska Dagbladet verneemt uit LOTidcn dat het Engelsche volk met geweldige spanning den uitslag van den grooten slag in Frankrijk afwacht Dit blijkt ook uit het feit dat de straten van Londen buna ledig zijn als de nieuwsberichten per radio verspreid worden Er heeischl thans geen lichtvaardig optimisme meer waarmede Engeland het eerste Duitsche ofensief in het Westen heeft of evat Alle illussies zijn vernield Het Engelsche volk begrijpt nu eindelijk tot den aatsten man wat deze oorkig werkelijk beteekent INGRIJPENDE BIUTSCUE DEVIEZEN VERORDENINGEN De Amerikaansche radiodienst meldt dat GrootBrittannië Vrijdagavond zijn traditioneele vrijhandelspolitiek door een reeks ingrijpende deviezenverordeningen heeft opgegeven waardoor de geheele handel van het Britsche ryk a h w onder een tolahtaire control geplaatst wordt De nieuwe raaatiegelen voorzien naar de radiodienst verder meldt in een geblokkeerde valuta voor alle Britsche bezittingen en Dominions De tegenwoordige vrye markt voor het pondstej ling in de VerStaten wordt opgeheven ELF MAAL LUCHTALARM IN ZUIDOOST ENGELAND De Londensche correspondent van Stockholms Tidningen meldt dat er vannacht elf maal luchtalarm in het Zuid Oosten van Engeland is gemaakt Het alarmgebièd strekte zich uit vaw Durhan t t Hampdiire AMERIKAANSCHE OOItLOGSBODEMS JVAAR ZUIB AMEMKA In verband met het feit dat gisteren de Amerikaansche kruiser Wichita van lOOOO ton naar 2Mid Ajnerika gezonden is meldt de New York Times uit Washington dat de regeering naar in het departement van Buitenlandsche Zaken verluidt nog meer oorlogsbodems naar de ZuidAmerikaansche wateren zal lenden en wel weer twee kruisers zoodat een geheel eskader op de nieuwste biandpunten der belangen van de t ereenigde Staten aanwezig zou lijn DE ITALIAAMSCHE SCMSPCK Het vertrek van het Italiaansctie s s Conté Verde 20 000 ton uit Sjanghai kampioen Lekkerkerkl a morgen zou plaats hebten is voor nbepaalden töd uitgesteld Ffhip Fella dat zic op het oogeoblik in de Zuid Amerikaansche wateren bevindt zal in een haven van ZuidAmerika biüvenk ANDRIEiWoRDT ONTBUIM tut AlexAndrie roirdt gemeM dat De agenten der Italiaansche scheepvaartmaatschappijen te San Francisco deelen mede dat het Italiaansche vrachtschip Lememe dat vandaag naar Triest zou vertrakken in Astoria slaat DE VEILiqiIEIO VAN PABUS Het Fransche ministerie voor de oudstrijders heeft een beroep gericht tot de nog gezonde oUd sQ aten van den vorigen oorlog om zicb op te geven voor de Nationale Garde ter versterking van de veiligheid van de hoofdstad DE POLITIEK VAN ITALIë EN SPANJE Een amenvatting van de Relazioni Internazionali In een hoofdartikel vat de Belazioni Internazionali de hoofdlijnen der Ita liaansche politiek in zes nauwkeurig geformuleerde punten samen Het Italiaansche volk aldus het blad staat aan d n vooravond van een geweldige gebeurtenis Men moet de volgende zes punten in het oog houden had van zijn 2 tiek 1 Het Italië van Mussolini heeft IjB jaar lang Vredespolitiek gevoerd De politiek van Mussolini is ecit rechtvaardige politiek geweest die trachtte te effe n en nieuQre humane politieke fomules op fe stellen Indien mon Mussolini s eisch tot herziening begrepen zou thans bet bloed millioenen n enschen gespaard Sedert 18 jaar ontmoet de poliwn Mussolini den tegenstand van Engeland en Frankrijk Parijs en Londen hebben de Itaiuansche politiek m Midden en Oost Europa bestreden het pact van vier getorpedeerd de Fransch Italiaansche overeenkomsten van 1935 van ledere intrinsieke waarde beroofd en den geest van het Britsch Italiaansche Middellandsche Zee aCcoord van 19 i8 v ervalscht Toen het Italiaansche volk landter bewerking verlangde werden hetwoestijnen aangeboden To i de Abessijnsche campagne m erd begonnen onderging het Italiaansche volk de nogsteeds brandende beleediging dersancties Ook voor de erkenning vanhet keizerrijk eischten Londen enPariis een prijs van politieken aaixl Mussolini wees dezen schaamteioozenhandel echter beslist af Alles wat van Italië kwam issteeds door de Franschen en Engelschen verkleind hetzo op gebied derbinnenlaDdsche politiek hetzü op internatiüiiaal terrein Door de bestrijding van het fascis Bie wild de Eogelschen en Ftansthen de Italiaanscheopvatting omtrent Europa bestr4 jd nDit nieuwe Europa zal echter uit hetbloedb id van thaiïs jntstaan 5 Een democratisch Europa dat het Italiaansche volk geliaat en veracht heeft kan slechts bestrederi worden Het Italiaansche volk zal den oorkig tejen de pluto democraten van Londen en Parijs tot het uiterste voeren Ook het geweld heeft zajn hooge moreele waarde wanneer het ten doel heeft de krachten bijeen te brengen vocH evenwicht en gerechtigheid Deze ooriog moet voor het Italiaansche volk de oplossing brengen voor het bestaande de territoriale kwesties die oog steeds door de namen Nizza Corsica Tunis en Dzjiboeti nauwkeurig gekenmerkt worden Deze kwesties mocljr en bloc worden opgelost De oorlog heeft r Mer ook een groot sociaal doel de bevrijding van Europa van de onderdrukking door de mogendheden dje de hegemonie voeren de groodstoffen verzameien en de monopolies bezitten 6 Het leven van het Italiaansche volk is onderworpen aan de FiaaachEngelscbe oontrole Het I liaansche volk moet Z4 n onafhankelijkheid ter zee de vrtjheid der natie en het keizerryk beveiligen Het is de eenige rechter van Z4in eigen belangen Met de Engelschen en Franschen echter die thans nog trachten zich tot paladijnen der Italiaansche eisciien te maken k i een rdccning gehouden worden Het is de spil Berlijn Rome die door de zegevierende wapenen den vrede zal afdwingen BINflEIILAND De distributie van brood Nll 3 ONS PER DAG MAAR SMO GRAM PER PERSOON De Haagsche redacteur van de Standaard meldt gwn van een dag Maar van n week ataoen Dit zal WM gram per persoon bedragen Wanneer de distribn tje a Jigaan i nog niet bekend ma i we kregen den indruk dat 3e in voe nrig nog wel enkele dagen op zicS cal laten waf ten Men zie ooi h Naar aaaléïding van de geracbten aiS zou de rantsoeneering van Imod op 3 oos per persoon per dag worden steJii komt ons ter oore dat dit niet 4 eelemaai fuist is Bij de aju hrood Deze verordening zoo zeide de he Janke benist op twee overwegingen In de eerste plaats is het nipt dieiistijt dat een groote stroom van reilende uit Holland naar Duitschland gaat Dt verhindingen zün natuuriyk in da laatsten tyd wat overbelast geweegl en ook thans nog niet geheel in even wicht Men dient verder te bedenken dat zich nog v e buitenlanders in Ne derland t evinden en toezicht op d bewegingen van deze buitenlandcia gewenscht is De tweede overweging is dat ook een stroom van bezoekers uit Duitschland naar Nederland moet worden voorkomeij Hiermede zouden wellicht vele hanoWaren komen rtet de bedoeling hier te lande voorraden in te slaan En nu is het juist de vooropgezette bedoeling om de voorraden welke in Nederland aanwezig zijn aan de Nederlandsehe bevolking te lateiv opSlat hier geen tekort zal optreden Op deze twee overwegingen steunt bedoelde verordcnng Het spreekt echter vanzelf dat uitzonderingen kunnen worden toegelaten Wy nemen al voorbeeld het geval dat een fabrikant of een ander zakenman die zoowel een bedrijf hier te lande als een in Duitschland heeft Het zal echter btj bijzondere uitzonderingen moete blijven De OevieieB beschcrBiteg Hierna gaf de juridische adviseui dr RabI een nadere verklaring van d verordening betreffende de deviezenbescherming Hij wees er op dat d deviezen noodmaatregelen zooals zij bij KB destijds zijn vastgesteld biyven bestaan De uitvoering van de bepalingen blijft ooi in handen van NeiderLandsche ambtenaen doch de vap ordening is slech om te bewerkstelligen dat ook Duitsche ambtenaren aan de uitvoering daarvan deelliebben Deze bepaling beduidt dus wederom een groote mate van innige sameiirwerking daar er hier geen sprake vas is dat de Duitsche instantie die uitvoering heeft overgenomen doch thans slechts mede is ingeschakeld naast d Nederlandsehe autoriteiten Dr Rabl liet tenslotte nog tiitkomen dat het de Rykscommissaris zelf wia geweest die het initiatief had genomen voor deze bepaling welke zoozee het streven tot coöperatie typeert RAfilORIEUWS Zoa Müi JAARSVELD 14 4 M K R O i f Berictatas AX P LK CtmmjfmmnilTtafci V P R O Sja Korte atudiMlMO K 0 M GranwCMiiniuiiek l J Havgmis It M GramofaMiniudck U lt MidOen tanitspruQe i M CiaiiiQlQoniuuzie k IZ tS Bericbles A NP IM Boekbespreking 1 15 K It O MelodiiAefi gjSS 1 15 Gramofoonmuziekl Ma Grainalooiuiiiui At 3 U itottei4t m h PlUiU lurmnrich orkcfrt 4 15 G4 tnolaonfnutf lc 4 3S Voor de zieken 4JA GfAtuofooniT uziek N C R V a ta Gewijde muziek K R O 4S Officiee e n ededeeiicsen of giamofoon muziek SN Benehten ANP S tJ K R 0 GiuotAmu eniefiI orke t en list M Wnm iquetle LH Radtokwnwl M M 1S U Belichten ANP KOOTWUK im m VJIJI A 8 M Berichten A N P giT ofooriiaiiiitfc 9 et Berichten Fiansch S 15 Oige pel 4f Gramofooninuziek 1B M Rebidentie oikebt ea het I eidsche Toonkunstkoor lopn IMi Grainofoonaiuziek liat Kopei otu rb e naineni tl 15 Belichten Enge ch VJ R Meiaje k3©r De Krekels It Ro in oike t ItJS Berichten Onitsch I2 4S Beiichteji ANP IJt V AiA orkest 1 45 E IHI Belichten Fransch 2 S Z IS Berlctit tDnitseii t SS Crair oitooitm iigi k 3 15 Belichten IFranschl 3 39 Fiasincnten uit de ojKTeMe Rose Mane opn 4 Sa Tuinbouw pi aa je 4 30 Viool cynibaal en piano opn 4 45 I e Rsmblera Om 5 M Berichten I uit cht 5 3 Gramotooninuziek £ 15 Byeiictite tEnffel cttl € 3 Orzel en zanf Reportage 2S VARA orkest Berichten lDuit ehl 15 Berichten Engelsch 3 Bei ichu n ANP 45 VA R A orkest 8 15 Belichten Engelsch 3t EirtemMa sa Berichten Duitsehl M IS M M Ben ebtea A I J 11 15 UJ nvrieirten rramh MaaaXx N lunl JAABSV LD 414 4 M K B O t Beridsten AHJP Sits GranotoonniulMc M KM O as mpjiome orteeta pn l UuM Gramotoonmuiiek 11 3 Godidien tige cauarne IZ GraaioCiMnmuzieli IZ ls Boeégsoctet 12 45 BeridiWn A NJ en KramatMiBmuriek 15 K R 0 Melodi ten 2 W Vrouweiiiiur B S Piaiwvoerdraeht J M Ottlcieele inededeeluvien f ctam oannimlck 4Ji K R O Melodislen 4 4S Gramotoo niw i ri t U Muviquotte en 8oli te 5 45 Gramofoonmuxlek JM XJlp rk t salislm en ièno M 7 M SpiirtpraatJc 7 V5 BeportMe a noateanmuzlek TM pificleele mededeellngen ot gramofoonmu ick 7 45 Voor de Jefltd Ha ScrtcUeB AJ P lï K R 0 ieol est 4 K R OQikef t S O Gregor Seiban en z n oemeenwfi ortn t S IO Zang met planofcea mtéttyg a mtéttygaj K S O eel aj artfor Serbaa en tja Rosmaensch rfceA MJ M I5 Benemen ANP ooTwuK au m NiCM V gjM Bericlilni AKJ SJS Oemité maUk gi pi 1 8 30 Giamofoonmuziek Ma SJS Berichten Fran chl 9 45 Spaame MJrtet Ml eratnateonmszltfk 11 15 Berichten Bn etschl 11 30 Gramofooninuziek 12 0S A l 4 rdawa h salonorkehl en giamofoonmuziek 0 0 11 44 Berichten tDMitachl 12 4 1 0 BerUflllen Ai P 1 4 Ber4ch e trranKht l richten Duilsch 2 15 TheueradWrto 4 granw foonmu7 iek 3 15 Berirtllen fFmuoi t GranioiowinuiMi 4aS ICaaa mm l obeaelcidxng en fii aio Bonmu l k moToonmuiick 5 6 lS Berldrt tOultsdl 5JI VIMI pi ae m r w i awi wu BoMMM BaartMh Mf aorta l SageJMJi J amiiiUm A JJJ Apolln enseinble Mi Berlehten Engelsch lO O Beurhlen Duilsch l 5 P lch en ANP Il l 1I M BtrioMWl