Goudsche Courant, maandag 10 juni 1940

EERSTE BLAD J MAANDAG 10 JUNI 1940 STADSNIEUWS Vaehoudera kuiuieit chade opgeven V ll VeBOmM0 EM WEDEN Dt Bond vaii Kaasproduccnten ütf It mede dal van den Provincialen kdwleammuMr bet val ii4t bc iirjit IS onl vangcn Vnhouddr die door d gebeurtellisiien van de laatste weken schade bel b n ondervonden doordat bijv bü lien prodMtten o materiaal werden gevorderd of paarden in het land ge sa d werden en hiervoor geen bewuï f bon hebben gekregen deze schade kunn n opgeven aan den plaataelijken ure uhoud r die het een en ander aan Den Haag zal doorgeven Variitclfuprekend ia het gewenacht ém ouv el mogelijk gegevens worden ritiekt Bu de aangifte dienen dus zoo nauwIwurlg mogeiyk vermeld te worden luBn wat geVorderd werd on hoeveel waarde dit ha boeveel paardeh invelk tirrem e z Treinenloop verbctercL MEER TREINEN OP HET MIDOENIffiT VERBINDING MET AMSTERDAM VEEL VOORVITGEOAAN D heden ingegane niSliwe die jiegn lnK vfiii dv Nederlandschc SV w Ri n hei ft een aanzienlijke verbetejDng gebracht in het treinverkeer Den Haag en Rotterdam Gouda Utrecht Liepwi bij flen bestaanden dienst naar Utrwhl veertien en van Utrecht vijftien tremen thans rijden er in b id r clitmgen drie en twintig Behaive da er meer treinen gaan loopt ém eerMe trein vroeger en de laatste laler In alle richtingen is de rijtijd iets grooter geworden en ook de tijder van aankmn t en vertrek hebben een kleine wijziging ondergaan Kr is een tgelmatige uurdicnsl en bovendien UB de twee uur nog een halfüurdlenst üfket ft ippingen te Vleuten en ZoetCjrawier wi ike stalièns weer ingeschakeld ziin De dienst i nu Gouda Den Haag van 7 24 elk uur M en met 22 24 met stoppingen te Vaorburg en van 8 54 elke twéé uur Wt en met 20 M met stoppingdn te Zuetermeer en Voorburg Den Haai Gouda van B 13 e f uur tot en met 21 13 met stoppingefn te Voorburg en van 6 43 elke twee uur tui en met 18 43 rriet stoppingen te Voorburg en Zoetcrmeer Gouda Rotterdam van 7 28 elk uurtot en met 22 28 en van 8 S8 elke tweeuur tot en met 20 S8 i Rotterdam Gouda van 6 24 elk uur lt en roet 21 24 en vin 6 54 elke twee uur lot en met 18 54 Gouda Utrecht vai 6 41 elk uur tot en met 21 41 mét stjf ingcn te Woer4 n en van 7 11 elke Uwee uur tot en ami 19 11 met stoppingen te Woerden m Vleuten Utrecht Gouda vafi 6 54 elk uur tot en met 21 54 met stoppingen te Woerden en van 8 24 elke twee uur tot n met 2V M met stoppingen te Vleutoa en te Woerden Geedc aansliritingen naar 4 heofdetad De verbinding met Amsterdam is 1MW verbcfierd Men heeft thans in een to r en haJfuurdienst vnjwel atccds aaasluiting te Utrecht met een wachtUló van 13 minuten naar Amsterdam n van 15 minuten van Amsterdam Maar Amsterdam rijdt van Gouda de eerste trein om 6 41 en de laatste om Ji 41 van Amsterdam naar Gouda de erste om 5 59 van C S 6 0S van M P B 6 10 van Amstelitation en de laat t om 20 59 van CS 21 05 van M P B 21 10 van Amstelatation Naar AmWerdam zun er 22 treinen van Am nerdam S3 waarbij men t Utrecht de genoemd aaniluiting heeft De rcciitstraeksclie verbinding van en naar Anftctdaro over Woerden Breukaien ia nog niet hersteld Het spoorboekje deelt mede dat op dit baanvak de dieost op nader te bepalen datum wordt hervat Naar en van verder gelegen plaatsen heeft mert te Utrecht goede aansluitingen en voor zoover de treinen op het middannet betrett naar en timi Arnhem en Waardenburg regebnatige uurdiensten Dienst Goudatog a j t r a wt a n Op het baanvak Gouda Alphen a d Rijn Leiden is de treinenloop aanmerkelUk verslechterd Reden er tot dusver in beide richtingen zestien treinen thaiM gaan er acht de uurdienst is vervangen door een tweeuurdienst Men behoeft te Alphen niet meer over te stappen alle treinen rijden naar en van Leiden en toppen te Waddinxveen skoop en Alpl De tijden zijn veranderd en Gouda Leiden van 6 45 elke twt uur tot en met 20 45 Leiden Goi van 6 40 elke twee uur tot en m4t 20 40 Op de lüii Öouda Schoonhoven zQalle tijden v n aankomst n veieen minuut I later De dienst hééftniet veel verandering ondergaan Alleen in de alvonduren is er een jreihbijgekomen Van Gouda gaat de eerstetrein om 7 4fi Zondag 9 4fi en de laatste 20 45 van Schoonhoven de eersteom 6 34 Zondag 1 34 en de laatsteom 19 34 Al met til Is voor Gouda de dienst ilink verbeterd Uit I vroeger tijden E iiOUDJ CHE COURANT MELDDE iS JAAR GELEDEN Correspondentie Wij hebben een nagezonden etuk ontvangen de financiën der stad Gouda in verband met de wijzigingen van het belastingstelsel dat wy echter meenen niet te moeten plaatsen en wel Ie Omdat wij de afschaffing deraccijnsen beschouwen als eene weldaaden niet als een ramp f 2e Omdat al erkennen wij de niet geringe bezwaren die voor onze gemeente uit die afschaffing ontstaan WIJ daarom het algemeen belang niet mogen achterstellen bij byzondere belangen 3e Omdat de njoeilükheid waarin wij dreigen te geraken hare oorzaak vindt in het niet voorzien van hetgeen volgen moest toen het rijk de belasting op het Ijemaal afschafte 4e Omdat de voorstelling ons als te donker gekleuM voorkomt en wü van ooideel zün dat daarop nog we wat valt af te dingen 5e Omdat wij wenschen dat de Eerste Kamer de uitsyaak bekrachtig der Tweede en alzoo de mindne stand ontheven worde van e ie drukkende belasting die niet meer tot dezen tijd behoort 5 JAAR GELEDEN In de zitting van het Kantongerecht ijn veroordeeld UM ƒ 1 of 1 dag hechtenis een inwoner van Gouda wegens het te Gouda zonder vergunning van den Burgemeester schrobben der straat tusschen 11 uur s morgens en 10 uur s avonds en een inwoner van Utrecht wegens zonder vergunning uitoefenen van beroep als hardlooper tS JAAR GELEDEN Het circus Carré kcmit over enkele dagen naar GoUda Het zal hier 5 dagen blijven en dagelijks voorstellingen geven I Abonnementen en Advertentiën I De Goudsche Courant I wordt eiken avond bij vele dut 1 zenden abonné s bezorgd In GOUDA Alphen a d RUn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Beluntclorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewat Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwaï taal ƒ 3 15 Alles bij vooruUhei taling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 Be won regels f 1 05 elke regel meer ƒ 0 30 INGEZONDEN MEDBDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels f 1 28 elke regel meer ƒ 9 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleineadvertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels 0 25 elkeregel meer ƒ O ld maximumgrootte 6 regels Uitsluitend büvooruitbetaling Intending totVrijdagmiddag 2 uur Elke advertentie moet naam en adres vermelden Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij d plaatselijke agenten iMmm mm vw i kmH w h m wm i t i w Uitvoering Batalaikabrkest SLCCESVOL DEBUUT De uitgestelde uitvoering van het Balalaika orkest Kasanska Baikala IS Zaterdagavond gegeven in Kunstmin De belansstelling was niet bu zonder groot wat wel voor een deel te wUten zal zijn geweest aan het vergevorderde seizoen De avond werd geopend door den beer J Vlag Jr voorzitter van Sfi club Met enkele woorden schetste hij de vele moeilykheden waarvoor het orkest zich geplaatst zag Het programma was zeer uitgebreid maar werd gelukkig met de noodige vlotheid uitgevoerd Het balalaikaorkest dat speelt onder leiding van den heer Harrend Vlag nam vanzelfsprekend een flink deel voor zijn rekening Dit eerste optreden van het ensemble in het openbaar mag zeker geslaagd heeten het toonde zich goed ingespeeld en veelzijdig in programmakeus Zoo werd niet alleen Russische muziek ten gehoore gebracht maar ook werden cowboy liedjes en moderne schlagers uitgevoerd Verder bevatte het programma een uitvoering van Bulgaarsche muziek waarbij Manna Jahn Bulgaarsche van afkomst enkele interessante bijzonderheden over dit land zijn bewoners en zijn muziek vertelde Er waren ook nog eenige tooneelBChetsjes opgevoerd door een aantal Goudsche jongelui korte maar rake stukjes waarbij eakele zeer geslaagde waren zooals bij voorbeeld Het wondermiddel en De vrek Ook The three jolly boys ver w AT AAR ANNEER Reunie Bioscoop Elizabeth en Essex met Erro Flynn en Bette Davis en Plezierige vacantie Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee De brandweerman met Joe £ Brown Schouwburg Bioscoop Vrouwen onder verdenking met Warren William en Gail Patrick en Misdaad in Brooklyn met Sally Eilers en Paul Kelly Aanvang 8 15 uur Thalia Theator De roos van Rio Grande met Morita en John Carol en Antonio Moreno en Lichting Triggers met Reb Russell Aanvang 8 15 uun Dagelijks behalve Zondag 7 3 8 30 uur Spferingstraat 113 Gelegenheid tot inenting tegen typhus en paratyphus 10 Juni 7 30 10 nur Leger des Heils Bazar blocmfeest 11 Juni 7 30 uur O N A terrein Voetbalwedstrijd O N A JeugdelftalK N V B voor Fonds voor Goudschegetroffenen Juni 7 30 uur Ned Gèref gemeente Spreekbeurt ds Joh vanWelzen Juni 7 30 nur Leger des Heils Bijbelbespreking 13 Juni 8 uur Vrije Evangelische gemeente Bijbellezing en bidstond Juni 4 30 uur Olympiaterrein Eerste connpetitiedag Goudsthe Athletiek commissic a Juni 10 uur Olympiaterrein Eerste conipetitiedag Goudscbe Athletiek Commi ssie Juni Collecte voor het Fonds totaanmoediging en ondersteuning vanden gewapenden dienst in de Nederlanden Juni 7 M uur Olympiaterrein Voetbalwedstrijd OlympiaJeugdelftalK NV B voor Fonds or Goudschegetroffenen X 24 Juni S nur Sdcieteit Siu Genoegen Algemeene ledenvergadering 2S Juni 7 3 uar G S V terreIn Voetbalwedstrijd GS V Jeugdelftal K N V B voor Fonds voor Goudsche getrofferen 38 Juni 7 30 uur Gouda terrein Voetbalwedstrijd Gouda combinatie Rest van Gouda voor Fonds voor Goudsche getroffenen leenden medewerking aan het programma eerst voerden z j tezamen met het orkest een aantal nummers uit waarbij zü echter niet erg op dreef waren Later in hun eigen genre waren ZIJ er veel beter in Vooral Het lied van de o ude piano had veel succes Be verra iing van den avond was de 13 jarige Koos in t Hout Hij bracht ten gehoore Serenade in Granada 9n Ezels serenade en dit alles zoo vlot en goed verstaanbaar dat hem reeds na zün eerste optreden een daverend applaus ten dgpl viel Nadat het orkest het programma had besloten werd onder leiding van den heer Kok nog eenige uren aangenaaii gedanst Uittocht liaar Reeuwijk DUIZENDEN or DEN STRALENDEN EONDAG NAAR HET PRACHTIGE PLASSENGEBIED Op een dag als gisteren beseft men nog eens goed de grnote waarde van de Reeuwijksche Plassen Bij duizenden zun ze naar Reeuwuk s onvolprezen plassengebied getrokken de voetgangers de fietsers de zeilers en de zwemmers om in en op het zonv evergotefi watervlak or tspanning en verkoeling te zoeke n Hei was ei een en al kleur en levendigheid van fleurige toiletten en vlotte sportkleedij en de ontelbaren die er waren hebben op dezen stralenden dag een kostelijk verblijf geha d Hel was buitengewoon dVuk en op een dag als deien blijkt odk welk een groote economische beteekenis de plassen voor Reeuwuk hebben Op Elfhoeven kwam men handen kor om hen die een koelen drank wenschten die wilden acilen of zwemmen te helpen en o de andere gelegenheden waren druk bezocht Alle piashuisjes die zoo idyllisch in het opgande hout verscholen liggen waren door velen betrokken min spartelde heerliik in het water en zat in prettig nietsdoen te kijken naaf de vele zeilers die in het zonlicht blinkten Het s een prachtige dag geweest die gewondheid n vreugde gaf en waarop jeder en vooral uit Gouda zich verheugde dat zoo vlak bU de stad een zoo modi èn uitgestrekt water en natuurooid ligt Plaatselijk Nieuws Alleen a cl RUn INTREDE VAN DEN HEER r DE JONG ALS VOORGANGER DER EVANGELISATIE Na Zondagmorgen tot zijn werk te zijn ingeleid door ds E E de Looze van Gouda met de tekstwoorden uit 1 Corinthe 3 9 Want wij zijn God medearbeiders Gods akkerwerk God s gebouw zijt gij heeft de heer A P de Jong van Moordrecht Zondag in de avondgodsdienstoefening zijn intrede gedaan als voorganger der Evangelisatie te Oudshoorn als opvolger van den heer A J Dekker Even als s morgens voor de bevestiging was de belangstelling voor de intrede zeer groot Onder de aanwezigen waren o a burgemeester P A lijn de belde wethouders W J Spreij en A den Ouden de gemeentesecretaris mr Helmstrij vertegenwoordigers van deh kerkeraad van de Ned Herv Kerk te Ter Aar voorganger en bestuursleden van de Evangelisatie te Nieuwveen waar de heer de Jong vroeger voorganger is gewee l alsmede leden van het bestuur en het hoofd van de Chr School t OudV hoorn De godsdiensé i cfening werd aangevangen met het gezamenlijk zingen van Ps 127 1 Na belijdenis des geloofs las dè voorlezer Jesaja 53 Nadat de nieuwe voorganger de aanwezigen in gebed was voorgegaan hield hij hierna een korte inleiding waarin hij deed uitkomen dat het zijn begeerte was met uitschakeling van eigen pertoon dezen nieuwen kring het profetisch woord ts brengen Hg zag hierin een heerlijke doch een moeilijk taak Als iekst stelde de heer De Jong ter overdenking voor Handelingen 8 3S En Filippus deed zijnen mond open en beginnende van die Schrift verkondigde hem Jezus Hy ontvouwde hierbij drieërlei gedachten n l ten Ie vragen wiJ hoe die prediking mogelijk is ten ie waar Inj haar uitgangspunt vindt en ten 3e hoe haar inhoud dient Ie wezen Na gemeenschappelijke zang van Ps 8 6 richtte de heer De Jong zich daarn a met gebruikelijke toespraken tot het college van B n W en tot de andere instanties personen en leden der vereeniging TcnsloUe verwelkomde de voorzitter der evangelisatie de heer van Gaaien den nieuwen voorganger namens de leden op hartelijke wijze en sprak den wensch uit dat de heer en mevr de Jong velen tot rijken zegen zullen mogen zijn De dienst werd beëindigd met gebed en het zingen van Ps 20 1 Dat op uw klacht de hemel scheure VOOR GETROFFEN OEMIINTEN Ten bate van de diacpnie der Geref kerk te Rotterdam en andere zwaar getroffen gemeente werd in de Cerefkerk te Alpen een ttedrag van plmƒ380 ƒ gecollecteerd KANTONGERECHT ALPHEN Voor den aanvang der sitting van h$t kantongerecht geschiedde de plecidigi l iügUllatleyan mr J D Luloli eb amBttmtSr van het Openbaar Minist rie bü het kantongerecht te Alphen tw I standplaats arrondissement a Graveur j hage Daarna werd behandeld de overti ding van de vleeschkeuringswet ddec den kuupman C v d U te Alphen Wi was vcrbaliseerd wegens het in vooio raad hebben van niet gekeurd kal vleesch Als getuigen werden ga ho a rt i de hitlpkeurmeester K v K en daagent van politie N die biden varklaarden dat op het vleesch geen enkal goedkeuringsstempel voorkwam Ver dachte voerde aan het vleesch in RoUterdam gekocht te hebben en het kleingesneden te hebben vuur de soep toenverbalisanten kwamen zoodat aHestempels al weggesneden waren Verdachtes vrouw had de van het stempel f voorziene stukjes weggegooid De amb tenaar van het O M en de kantoorechter dachten er anders over en gezien de vele overtredingen van verdachte werd deze veroordeeld confonKdep eisch tot een geldboete van ƒ 75 subs 2 maanden hechtenis van welk vonnis verdachte terstond in appèlging H LOOF DER BEVOLKINO y Tl Ingekomen van Leiden Zae terw singel 54 Jacoba van Kuül nburg dienstbode van Manderloostr 28 Ha zerswoude Ryndijk A 246 Petrus J van der Zon landarbeider Noordeinde 50 Hilversum Egelantierstraat 124 Margaretha M van Dunk dienstbode Pr Hendrikstraat 69 Nieuwerkerk a d IJssel Groenendült 21 Theunis de Jong Arie de Jong Pieter de Jong en Maria C de Jung Raadhuisstraat 44 Heerenveen Oranjewoiid 313 Jacob de Jong Raadhuisstraat 44 Mourdrechl C 7 Arie J de Jong en jechtgen godsdienstónderwuzer Hooitstraat 138 b Helmond Wilhelminalaan 5 Johanna Prins Adnana Prins Wilhelmina A Prins Raadhuisstraat 44 Rotterdam Stationsplein 3 b Pieter Duinker zonder beroep Oudshoornscheweg 172 Sassenheim Hooftstraal 82 Josephina J H M Hoeyman Wed W Sock Pr Hendrikstrtat 69 Leiden Rünkade 16a Magdalena Noordenbos verpleegster Torenslraat 19 Waddinxveen Dorpsstraat 46 Teunis Griffioen bakkersknecht Sleekterweg 4 Hilversum Hilverl sweg 48 Jan van Heijningen slagersknecht Sleekterweg 4 Zaandam Meidoornstraat 64 Pieter G S Bruijning Raadhuisstraat 44 idem Güsbert Bruijning Zwaantje Bruijning en Josephina Bruüping Vertrokken naar Haarlem Perseusstraat 8 Cierrit H Zweers Stevinstraat 20 Zevenhoven 103 Teuntje Immerzeel dienstIxKle Hooftstraat 143 GESLAAGDE BENGEI WRDSTRUD De Alphensehe hengelaarsver On Cïenoegen heeft Zondagmorgen haar eersten wedstrijd van dit seizoen gehouden Als terrein was uitgekozen het Aarkanaal ten Noorden van de Schoutervaart Mede door het uiterst fraaie weer was de deelneming zeer groot De vangst was gezien den tüd van het jaar goed te noemen Ook de nestor van de vereeniging Opa van Zwieten wist zich onder de prijswinnaars te plaatsen Met een toepasselijk woord werden de prijzen na afloop door den heer C v Leeuwen uitgereikt De heer v d Broek ontvihg een extra prijs voor de grootste brasem die n l niet minder dan 47 cm groot was De uitslag luidde Ie pr A C Hoek 2 P V Veen 3 J Bauer 4 D v d Broek S Uithol 8 Ludens 7 V A Henrij 8 C v Leeuwen 9 Britsemmer 10 Bom iV Spek 12 Beumerman 13 Opa van Zwieten 14 Raven berg 15 J C Mulder en 16 J Bro wer PREDIKbEirRT Woensdag Lokaal V Manderskjostraat 7 19 uun ds v t Hoog van Utrecht B Uit zei di Sanger I e toehoorders klopten in de hinden Geen wonder zei i Jorige vrouw en ze keek dèn zanger met haar schit erende oogen aan dat u de men Khen tot u trekt als de rattenvanger van Hameien Toen sUmd de doktor op Vrienden klonk zijn besluit t was eenprettige middag maar het is mün tüd Ik heb nog een atovlge wandelingvoer de barst Ik fê Ik ook sprak de mooie trouw En onder t dansen klinkt dan wel Ik ben reeds veel te laat Een zachte meisjeslach En k zei de iwerver Ik ben Dan denkt hU aan het volgend jaari weer de geliikügste van ons drieën Ên speelt een bruiloftslied j Ik vlei me neer op het zachte mos FEUILLETON OVERSTE SAXON MSVORISCHE AVONTURENROMAN door O P BAKKER t Hu knikte Mün gansehe rijkdom is wijn luit klonk zijo fiantwoord Speel een zei ic De zwerver keek naar den dokter JEuIlen er niet meer luisteraars ko en vroeg hij v Neen ik leloof niet dat er meer toenschen in de buurt zijn Bovendien Üae meer zielen boe meer vreugd De speelman knikte goedkeurend Vooruit dan maar besloot hü a ep in de snaren eh begon de op akkende marach der Mansfeldnrs te pelen VrooIüH klonken de tonen or het boach en rondom begon het vogelkoor luid mede te lingaa i te kwinkeleeren Toen de marseh uit was zei hij nïal ik Ml u t dankbaarheid een a e spelen dan kunt u samen Da iMschBimf en de werver aarzekle even En de satyr ViOfc de dektw aan O neen tM bedoeMe ik let Ik MBht oen vriendeH h woerd maar y mé het niet t é 4 e fee en de groene dwcnt Obebm aei het m it hHU eek nier ii de iwerven en kiwk hoofdschuddend naar de doktor lk ben bUgeloovic Dansen met een tm neemt altijd en dro vic eind Maar zing ons eens een liedje voor O ja zei het meisje Doe dat De zanger greep in de snaren en begon met een eens zeer mooie slem maar die nu hier en daar door den ouderdom geleden had zijn lied Een oude grijze speelman zwerft Steeds vroolijk langs den weg Hij leidt een leven zonder leed Vindt altUd heg of steg Hü leeft tevreden vrjj en blü Seen zorgen in t verschiet Dat kent de boer Dat kent de boer En ook de burger niet HU volgt de vogels op hun trek Naar Zuid of weer naar Noord Bn alt d vindt hij waar htj gaat Een heerlijk zonnig oord De winter met zljn totrm en sneenw Baart nimmer hem verdriet Dat kent de bow Dat kent de boer En ook de burger niet JEn nu verzoek ik het geacht pu bliek het keerrijm mede in te zetten Ook u zangers daarboven in de boomen en j j makker zei hU tegen den hond moogt yoor deze buitengewone elegehheid meezingen maar vesral niet te forsch en alleen Wt refrein Begrepen Daar gaat ie Seme xengen e vroolijk het refreintje En inderilaad i as de hond i ac htorpooten gaan zitten met featifekte voorpooten de kop hoog Opgericht de open bek In de lucht jankto hij zacht mee Des morgens als de zwaluw tjilpt Vangt hij lyn wand ling aan En als de zon ter kimnie neigt Is t dagwerk afgedaan Dan keert hij bij een hertierg in En zingt een vroolük lied Dat kent de boer Dat kent de b er En ook de burger niet 2 0 zwerft hij heel de wereld door EeiySedei is icgn vriend De een biedt hem een heerlijk maal Mc goedheid opgediend Een ander schenkt hem wijn of bier Hij dankt slechts met een lied Dat kent de boer Dat kent de boer En ook de burger niet En is de zomeravotid mooi Dan zit hU op een bank Hü speelt de luit en jong en oud Komt luistren naar den klank Ze dansen vKjoUJk om hem heen Vergeten hun verdriet Dat kent de boer Dat kent de boer En ook de burger niet I e roemer gaat dan lustig rond Het wordt een blDde dag Het keerrijm werd door alleh weer lustig meegezongen Dat kent de boer Dat kent de boer En ook de burger niet En zijn de gasten heengegaan Dan zit scfnts aan zijn zij Een mooie vrouw die fluistrend vraagt Toe zanger blUf bij mij En toch Waarom Hij weet niet meer Waarom hü haar verliet Dat kent de boer Dat kent de boer En ook de burger niet En als hij magere Hein ontmoet Aan t einde van zijn weg Dan legt hij rustig t moede hoofd Onder een groene heg Zoo reist hij naar de bverzu Geen angst voor het verschiet Dat kent de boer Dat kent de boer En ook de burger niet bluf liggen en rust uit De dokter nam atacheid Dank u beste vriend klonk de wensch van den zanger dat ik u spoedig weer mag ontmoeten en in dezelfde gelukkige omstandigheden Hoe durft u sich alleen loover van de menachen te wagen In dit eenzame woud vroeg dé zanger toen ze met hun beiden wiiren achter gebleven Ze laichte minachtend Ik kan best op me zelf passen Ik woon in een huisje bü den Zwarten Arend Dat is toch een heel eind van hier Ja maar t ken het geheele woud Overal zijn schuilplaatsen Nooit is mü iets ernstigs overkcnnen Dit is mün éérste groote avontuur en het xal ook goed afloopen Daarop kunt u vertrouwen Maar waarom zou u weggaan De zon schijnt heet op de landen hier Is het koelZacht ritselt de wind door de bladeren De vogels zingen en fluiten l oven onze hoofden Anders ia alle stil en niemand zal ons storen Alleen in het woud Wij beiden alleen Neen zei ze Ik moet gaan Ik heb andere plichten Al is u oud uw hart BchUnt jong Is dat geen groot gelukt antwoordde hü Oudere mankten lUn heter te vertrouwen heeft u self gezegd Ze bloosde Ja En toch WaarQm Htj cet het ntet Waarom hü haar werltof Vrouwen zijn verent rlük Een oude waarheid zuchtte de zwerver Vaarwel Vaarwel of tot Weerziens HU kefrdc haar den rug toe strekte lich uit op het mos het hoofd op den arm en sliep De hond ging naast zün meester Mf gen Eenige minaten later keek hü spiedend om zich heen en be af zich eveneens op pad f HOOFDSTUK VI De avond begon tel vallen Op den top van een hoogen teuvel te midden van wild struikgewas lag een man op den mg naar den liemel to staren Langzamerhand verflauwden de on trekken der boomen en de groen begroeide stukken van een brokatuH bouwvalligen muur Boven hem begonnen de sterren te fonkelen Venus de Groote Beer de Kleine Beer en van het zuidwesten naar het noodoosten de sterrenbedden de Schutter de iwaan Cassiopeia Perseus en de Wegenman waar doorlieea tal van lichtende sterren groot e klein de Melkweg Dan ziet WJ Maf ver in het Oosten Mars en lün dachten keeren terug tot den konlMg van Zweden Gustaaf Adolf waa werkelUk n ot zijh geheele krUgSiiMdrt opgetrokken naar BerlUn Ht steUe het le jer in slagorde en liet de stu ken zoo plaatsen dat ze de sted beitrekan Xtoor den trompetter tiet W melden dat men de poorten moest penen Gebeurde dit niet dan sou r een rechtmatige verontschuldiging aV voor bestorming plundering en Mo vergieten Rikakanalcren Axel Oxenstierna Sktifter Wordt vervolgd