Goudsche Courant, maandag 10 juni 1940

J I EEDE BLAD MAANDAG 10 JUNI 1940 I mo UIT KRIJGSGEVANGENSCHAP pE EERSTE 10 000 NEDERLANDSCHE Een Frarisch Generaal overy Duitsche Successen De Geallieerde Voor Italië onverdragelijk BlokkSiCle JONGENS WEER IN HET VADERLAND Grootsch Onthaal in het Oosten des lands tP REDEN OVER DE BEH ANDELING Cisteren ijn over vef hillende plaatsen aan onze Oost flia in ext a treinen ongeveer 10 000 Nederlandsche miliifffn uit de Duitsche krijgsgevangenkampen in ons land fliggekefsrd In Oldenzaal Enschede Hengelo Arnhem en Zeveiiti werden de verheugde militairen die vol lof spraken overje behandeling in Duitschland verwelkomd door de vel ilje reeds dagenlang reikhalzend naar hun komst hadi lil ezien TA werden vol enthousiasme ingehaald en van alles Joor een opgetogen menigte voorzien De diverse maatregelen door de militaire autori teiten genomen verliepen vlot Over het algemeen zagen onze jongens na opgeknapt te gjn er patent uit Het Duitsche offensief in Frankrijk Bij de Beneden Seine achterwaarts liggende verdediging linies der Geallieerdeft doorbroken De Aisne aan weerskanten van Soissons overgestoken DUITSCH LEGERBERICHT DE EERSTE TREIN Onze Jongens juichend Ensrhpde hinnengehaald tnn na 5 uur In den vroegen Zon ipnorgen stoomdp een uU 45 goede Hiwigons bestaande trel i het station n Enschede binnen onder het geilch van de honderden Nederlandse mlUtolren die door de geopende ifliren naar bulten hingen Hierdoor narschuwd stroomden de inwoners iin de stad naar het stótion om onze ens n guUe hartelijke ontvangst I bereiden Bulten de afzetting blj É statlo T verzanielde men zich in Mannen afwachting InmlddeLs werd de trein in twee geileelten naar het goederen emplaceiitDt gerangeerd waar de soldaten nepsgewljze uitstapten Ter verwelsoBlng waren daar een aantal Neder ttdiche hoofdofficieren en burger itt utoritelten aanwezig Ibthet verlaten van den trein was nralBen tijd gemoeid daar de inzlt m n van eiken wai on op verzoek an de begeleidende Duitsche officie eerst moesten worden genoteerd Diania marcheerde groep voor groep w het dichtbij gelegen Volkspark n hagen stond het Enschedesche pubSrt langs den weg en hief zoodra de frste groep passeerde een luid geJkh aan dat door As soldaten even enthousiast werd beantwoord Bttjd 4ip over de behouden terugkomst het vaderland was oo aller celaat i leaen Het publjek dat voortduiend aaüloelde juichte elke groep even gees irlftlg toe Het was naar gUe sold n later verklaarden ten bultengj lOon hartelijke en snontane ontvangst le diepen indruk op hen hadnaat Bovendien hadden het eentebestuur en de burgerij van htde al het mogelljltt daan oi ngkeerende krljgslteden goed morgen In het Volkspark werpen Wetten en versnaperingen ronpge ld terwijl allen een krentenbol en a beker soep ontvingen Toen de mote ketels soep kwamen ging e een l ra op Bovendien werden aan allen briefkaarten verstrekt waarop ae lUm familieleden van hun terugkeer lln kenJi konden stellen Deze kaartfn wel op het terrein aan een tafel konfen worden gedeponeerd werflen gra21 per eerste gelegenheid verzonden aikelen gaven bovendien telegram af welke direct naar het postJSBtoor werden gebracht Meerdere WiUies ontvingen dus reeds vroegtij t het heugelllke nieuws van hun ki nst D teruggekeerde krijgsgevangenen Waarden in Duitschland zeer voor mend behandeld te ziln Zij hadden jwer behoefte aan schoone onder ren waarin te Enschede onmld SDJk werd voorzien Ze werden eerst een medische keuring onderworpen door eenige ofificieren van ge dheld een aantal dokters van n PlaateeHJken O O D Vervolgens I f naarde diverse badhulzen wrocht waarna de inkwartiering bij enschedesche burgerij volgde 1870 krijgage vangenen waren Za ïï emorgen om 10 uur uit een kamp J IIJn vertrokken Htoi was mede eld dat ze naai E ischede zouden vmS bericht groote geestdrift n ekte Reeds eenlgen digen gele was hno gezegd dat zi eerlang len vertrekken en allen hadden smart de aankondiging daar gewacht In de goederenwagons hTS werden vervoerd waren en aangebracht Onder de krljgst J nen bevonden zich soldaten ÏJJ als sergeants en Taandr gs teakeHjk afkomstig van de grens S VooKs eenige matroeen Tan nd n Sohiennonnikoog T cler n die In em MMrt kamp ondei brscMt keerden t1 ar uur on Utnd tenig Onder Tmlndt lich o m de iBHoael S t nUoriul ieiv IbeU er tm Terder TenchUIende mInU TE ENTHOUSIASJ HENGEI O Jubelende burgerij wierp de soldaten bloemen toe Niet minder er thoaslast werden de contingenten militairen te Hengelo ontvangen De duizenden burgers die in breede hagen in de binnenstad onze jongens jubelend verwelkomden wierpen hen bloemen en serpentines toe In de markthallen was alles in gereedheid gebracht voor de ontvangst Groote scharen dames en padvinders met versnaperingen waren daar in actie Het eten dat reeds klaar stond in de Markthallen lieten onze jongei zjch goed smaken Hierna werd een begin gemaakt met de registratie h Ook deze militairen waren vol lof over de behandelihgMn d Duitsche gevangenkampen Er was in de kamper alles gedaan om het den Nederlanders 2 o prettig mogelijk te maken Gelijk dit ook het geval was geweest té Enschedé mochten in Hengelo de jiillitalren uik deze plaats afkomst ig zich na het gerveeskundig onderzoek waarts begeven de overigen werden waarts begeven de weinigen werden voorloopig bij de burgerij ingekwartierd Ook Vreujide te Oldenzaal Te Oldenzaal deden zich gelijke tooneelen voor als in Enschede en Hengelo Ook hier werden de transporten Nederlandsche militairen gul en hartelijk ontvangen en na het geneeskundig onderzoek en de registratie mochten vele Twentenaren onmiddellijk naar hun familie terugkeeren Ocik bd de soldaten van deze transporten niets dan lof voor de behandeling in Duitschland Kalm en bezadigd traden de Duitsche militairen op de grootst mogelijke vryheid was hun toegestaan Niettemin hadden onze Jongens met groote vreugde in het hart demededeellng over hun terugzending naar het vaderland veraomen BLIJDE INCOMSTE TE ARNHEM Niet minder enthousiast en harteUjk heeft de bevolking vah e Geldersche hoofdstad onze militairen ontvangen Juichend en zingend hadden onze jongens de treinen reeds te Westervoort verlaten en marcheerden zij naar Arnhem waar alles reeds voor hua ontvangst In gereedheid was gebracht in Müsls Sacrum het Velperpleln Aan den buitenkant van de stad begon reeds de enthousiaste ontvangst door de burgerij en hoe verder men naar het centrum kwam hoe breeder de hagen an juichende burgers Het Velperplein en de onmiddellijke omgeving was door de politie vrijgehouden De Arnhemsche burgerwacht was met een groot aantal manhen In de weer om de behulpzame hand te bieden bU het reglstreeren begeleiden en het Inkwartieren van hen yoor wie het niet mogelijk was direct naar hun haardsteden terug te keeren Een groote schare dames had er zorg voor gedragen dat het den mannen niet zon ontjyreken aan brood koffie en andere ververschlTigen De burgemeester van Arnhem alsmede vele burgerlijke en militaire autoriteiten waren ter verwelkoming aanwezig Te ongeveer tien uur was de eerste ccdonne omrkigid door een gi oote menigte verwanten en belangstellenden m aantocht Met gulle hand werdea de jongjBne onthaald op een verfrta shenden dronk en sigaretten en het tam aan te aden dat deae ont in rt In het Vaderland voor allea MWe iwrrassing was i t aUea Hnnen waren heef t majoor J M K van der Drift een kort welkomstwoord gesproken waarbu bU ZEVEN EXTRA TREINEN Zondagmorgen om 5 07 nur Uep d eerste extra tteln met 1870 krijgsgevangenen komende uit de omxering van Berlijn te Ensehe t binnen des aronds geheel onverwacht gevolgd daor een tweede met 404 officieren en 50 manachappen Te OldenzaM arriveerde om Jialt 10 de eerste trein met ongeveer 1650 man ereneens komend lait de omceving Tan Berlijn Qit transport reed na een kort oponthoud door naar AlmelOr Te 15 55 uur liep een tweede trein binnen met 2183 man afkomstig uit de rlohtinf Stettin Van hen bleven er lOOO te Oldenxaal terwijl de OTerigea naar Hengele Tertrokken Daarna Tolcde een derde trein met 1400 krUcsgeTangenen welke in de omgcTlng Tan de Oder gdintemeerd waren geweest ZU gingen cTeneens door naar Hengelo Te Oldenzaal waren allen in het siekenhuis onderzocht gebaad en Tan nieuw ondergoed voorzien In Arn hem is gisterochtend een transport van 1720 Nederiandsche militairen aangekomen De manschappen werden in Husls Sacrum ontTangen Tenslotte arriveerden te Ze t e naar 1200 man die nW Tan een degelQken Hollandschen maaltijd genoten te hebben nauw Doesburg marcheerden de mannen gelukwenschte met hun behouden terugkeer Vervolgens werden de soldaten In groepen van 25 man ingedeeld Een legertje van kappers stond gereed om hen onderhanden te nemen voordat zij In het stwrtfondsenbad onder de warme douche gingen waarna zij van nieuwe kfeeren werden voorzien Ondertusschen stond ook de medische dienst klaar om hun gezondheidstoestand te onderzoeken Aldus opgefrlscht keerde men terug naar Musls Sacrum om daar va n een warmen maaltijd te genieten Zij die hun woonplaats in Arnhem of de omg ing hadden konden hierna téstond huiswaarts keeren Het grootste gedeelte werd echter in de binnenstad ingekwartierd en aan de goede zorgen van de Arnhemsche burgerij toevertrouwd Reeds vandaag kOn men ook he n na een lange afwezig held weer in den huiselijken kring Ijegroeten NIET DIRECT NAAR HVIS AdministratieTe mautregeien De uit Duitschland teruggekeerde Nederlandsche krijgsgevangenen kon den niet denzelfden dag huiswaarts gaan tenzij zij hi de grensplaats wonen waar zlj zijn aangevoerd Immers het zeer nauwkeurig reglstreeren teneinde misverstand te voorkomen is een taak van de eerste crde voor het administratief personeel Het baden verplichte geneeskundige oftderzoek het zoo noodig voorzien van schoone kleeding verelschen zorg en tyd Men houde er zich van overtuigd dat het personeel dat met de verwerking is belast zichzelf niet ontziet waar het erom gaat onze jo igens zoo snej mogelijk naar huls te sruren Hoofdkwartier van den Führer 9 JunL Het itpperbeTel Tan de weermacht deelt mede In den Tierdaugschen slag in het gebied van Soname en Oise hebben Duitsche infanterieen pantser divisies In nauwe samenwerkiaig met de luchtmacht sterke vijandeiyke strijdkrachten TcrnleHgd en andere die voor een deel vast In den strijd waren gebracht tot den terugtocht gedwongen De poting van den vijand den Duitschen aanTal ftot eiken prijs tot staian te brengeiy ls mislukt In de richting van de BenedenSeine zIJn atchterwaiarts Uggende TiJandeUjke verdedigingslinies doorbroken en UitgebreÜe opslag plaatsen en Toorratden Tan den tegeiaatander buitgemaakt De Inchtmaacht heeft de peraties Tan het leger ten Zuiden Tan de Somme ondersteund StelUaigen Tan artillerie en luchtdaelgesehut en colonnes Tan alle soorten djn gebombaudeerd concentraties Tan troepen en pantserafdeelingen TCrstrooid Verder naar het Ooaten achterTolgen onie dlTlsiei den TtJauid Aan weerAanten Tan Soissons Is de Aline onder itrQd oTcrgetnlkktn Vanmmgen TToeg b ook op andere deelen Tan het Duitsche front In Frsnbtlk de aasTal in geaet ikIFENING VAN GENERAAL OIRAIj D De gevaWgen genomen Fiansche generaal Oi aud is op 20 Mei In een WestDuits he stad aangekomen waar voor hem een kwartier gereed gemaakt as Uit bet levendige gesprek da hl met zijn begeleiders voerde Vjerneemt het D N B het volgende Als vo yrnaamste oorzaak van den moellUken toestand zijner troepen noemde Qlraud de superioriteit der IXultsche pantserafdeellngen en luchtstrijdkr hten Sedert dagen hadden de Frai schen op slecht weer gehoopt er de goede weersomstandigheden had hH als een ongeluk beschouvird Daafdoor hadden de Duitsche luchtstrijdkrachten een zoo groote mogelijkheid tot actie gekregen Veelbeteekenend is een passage uit het gesprek waaruit kan worden opgemaakt dat de generaal op 20 Mei nog niets van de bezetting van Antwerpen en Vlissingen door de Duitst he troepen wist Het vernemen hiervan maakte hem zichtbaar bedrukt Op zijn voonüchtige en gereserveerde w Jze vestigde Oiraud er de aandacht op dat Dultschers zich wellicht niet genoeg kunnen voorstellen hoe moellUk men een militairen toestand meester blijft Indien troepen vem vier staten gemeenschappelijk moet en worden aangevoerd ElgenJljlc aldus Giraud vechten In het Westen slechts twee legers het Duitsche en het Fransche Na een korte stilte verbeterde Glrawd deze uitlating en voegde hij er aan toe dat cok het Engelsche leger natuurlijk goed hoewel zeer klein is Het Is vooral in de verdediging zeer goed De waarde van het Belgische en het Nederlandsche leger achtte Giraud geringer Duitsche Opniarsch niet te weerstaan OORDEEL DER ITAUAANSCHE PERS Naar aanleiding van het Duitsche offensief verklaart het blad P o p o o d ltalla dat Weygand Frankrijk den waren toestand verbergl Alle tegenstand Is gebroken en de Franschen strijden nog slechts terugtrekkende De Corriere della Sera schrijft dat Parijs onmiddellijk bedreigd wórdt De Fransche reserves zijn reedsun het vuur gebracht Ook dé stampa verklaart dat het opofferen van Parijs een mogelykheid Is welke in Franjtrijk reels wordt overwogen Het Fransche leger heeft van Engeland niets meer te verwachten De Oa etta del Pppolo verklaart dat de Weygand linle niet meer bestaat Het Fransche verdeUiglngsstelspl is onder het gewicht v an den Duitschen aanval verbrijzeld Bommen op Duss ldorf ZES GEWONDEN In den nacht van 6 op 7 Juni hebben Geallieerde vliegers boven Dusscldorf verscheidene tommen laten vallen op een stadsgedeelte dat duidelijk het karakter van een woonwijk droef in de nabijheid van een sportveld Zes personen werden naar he D ÏJ B meldt gewond De schade aan burgerlijken eigendom is aanzienlijk VLIEGVELDEN BIJ PARUS BESTOOKT De luchtmatcht heeft de haven van Cherbourg opnieuw met succes aangevallen Verscheidene vliegvelden ten Noorden en ten Z Oosten Tan Parijs alsinede straatwegen en spoorwegen ten Noord VTesten Tan Parijs zijn gebombardeerd De rijand Terloor gisteren in totaal 58 vliegtuigen en een kabelballon Van deze vliegtuigen zljn er 39 bij luchtgevechten en 13 door luchtdoelgeschut neergeschoten De rest Is op den grond Ternield Negen Duitsche Tliegtulgen worden Termist ACTIE TER ZËE Duitsche zeestrUdkrachten waaronder de beide slagschepen Gneisenau en Schamhors zijn op de Noordzee opgetreden ter ontlasting Tan de bU Narvik rijdende troepen Daarbij zijn op 8 Juni door een eskader het Engelsche Tliegtuigmoederschip Glorius 22 500 ten een een TiJandeUjke torpedojager in den grond geboord Een tweede eskader Temietigde het 21000 ton groote troepcntransportsehip Orauna het Engelsche marine tankschip OU Pionew 9100 tony en een modernen duikbootjager Het eskaider mauikto Terder Terscheldene honderden goTangenen De eigen strijdkrachten tetten hauu operaties Toort Ook in den iweht Tan 8 op 9 Juni heeft da Ttjand boren WestrDuitseh gebied geTlogen Schade Tan mlljtairen auud is niet auuigericht i Belangrijke Schade voor het Bedrijfsleven Bl REIGINO DER VRIJHEID De chef van het bureau Economische Oorlog van het Itallaanscne ministerie van Buitenlandsche Zaken Pletro Marchl heeft den Duce opnieuw een rapport ultgd racht over de door Italië geleden verUezen tengevolge van de Fransch Brltsche blokkade Hij verklaart dat de geaUleerde bewering als zou de blokkade ten aanzien van ItaUë z66 worden toegepast dat het Italiaansche bedrijfsleven geen schade aon UJden moet worden afgewezen Deze bewering kan voor het Italiaansche volk slechts een bitter sarcasme beteekenen daar de blokkade niet onverdragelljker zou kunnen zijn In April zijn S9 stoomschepen aangeboden én uit hun koets gebracht hetgeen een ttjdsverlles van bijna 400 dagen beteekende Op 25 Mei bedroeg het totaal antal aanhoudingen van ItaUaan he schepen 1347 Breedvoerig wordt vervolgens In het rapport ingegaan op het mislukken der Brttsch ItaUaansche beq reklngen Inzake de blokkade De Italiaansche protesten hadden niet slechts ten doel de verdediging der Italiaansche belangen maar ook die van de neutralen Het rapport besluit met de opmerl ng dat de Fransch Brit he houding in de blokkade opnieuw overduidelijk heeft bewezen dat in de Middellansche Zee eèn onverdragelijke toestand bestaat Versterking van Parijs WAARSCUIXWING DER DUITSCHE PERS Met verwijzing naar het voorbeeld van Warschau waarschuwt de Droitsohe pers er tegen dat Parijs tot een bo werk tegen de Duitsche troepen wordt gemaakt zooals het opwerpen van barricades in de straten doet vermoeden Zoo schrjft de Lok al Anzelger In een verstandsverbüstering zonder weerga eischen men schen als de KeriUis dat Parijs al bolwerk tegen de Duitsche troepen wordt gebruikt Men wU een stad van vier miUioen zielen verstericen Het zou een reusachtige misdaad zijn wanneer Parijs als militaire versterking aan den oorlog werd overgeleverd Dat men dergeïijke dingen verlangt toont aan hoe wanhbpig maar ook gewetenloos de mannen ziin die dezen oorlog hebl eri voorbereid en ontketend Volgens de Berjiner Bórsen Zei tun g kan men nauwelijks aannemen da t in de Fransche hoofdstad iemand nog kan gelooven dat door het opwerpen van barricades en der geiijke mldde en het noodlot kan worden afgewend vooral ook omdat het voorbeeld van Warschau nauwel jks onbekend kan zyn Massaairestaties politieterreur op aUerrei wijze en barricades eenerzijds aan de andere zijde krampachtige pogingen om het volk de werkelijkheid te verbergen Het is geen wonder dat bij terroriseerenden en geterrorlseerden het gevoel steeds sterker wordt dat men op een vulkaan zit Barricades te Parijs evena s voor zeventig jaar Het schijnt Reynaud duidelijk geworden te zijn dat hij niet slechts de gevolgen van zün politiek welke tegen volken en vrede gekeerd is maar ook die van de vijandigheid Jegens zijn volk heeft te vreezen Onrust in Fez en Meines TEGEN DE VLUCHTELINGEN In de bekende centra van het Marokkaansche nationaUsme Fez en Meines is het naar Stetanl uit Casablanca meldt om politieke redenen tot ongeregeldheden gekomen In Casablanca doen volgens Stefanl op het oogenbUk geruchten de ronde volgens welke de Marokkaanache bevolking in het Noorden van Fransch Marokko In verzet komt tegen deji stroom van vluchtelingen uit Gibraltar ROEMEENSCHE RESERVISTEN OPGEROEPEN Nadat reeds op 23 Mei het grootste deel der Roemeensche reservisten onder de wapenen was geroepen zijn thans verdere oproepingen van reservisten uitgevaardigd De reservisten moesten zich binnen 48 uur bij hun eenheden aanmelden Na deze nieuwe roepingen zal het Roemeensche leger weldra op volle eerste oorlogssterkte zijn gebimcht FRANSCHE BOMMEN OP j ZWITSERSCH GEBIED Het Zwltsersche telegraafagentachap meldt De staf van het Zwltsersche leger deelt mede dat het technische onderzoek naar de zeven bU Kreurdingen aan het Bodenmeer neei geworpen bommen tot de conclusie heeft geleid dat de bommen vaa Fransche herkomst zijn waardoor de vrijheid van Italië zijn levenskracht en zijn mogelijkheid tot werken en ontwikkeling elk oogenbUk vernietigd of zeer ernstig bedreigd kunnen worden door een mogendheid welker zwaartepunt niet In de Middel landsche Zee ligt Scherpe commentaren Het rapport heeft in de geheele It liaainsche pers scherpe commentaren ultgel t De Corriere delJe Sera schrijft dat het ongehoorde Engelsche optreden Kalle elke levens mogelijkheid In de MiddeUandsche Zee bestrijdt De reeks van gewelddaden heeft echter de grenzen overschreden Het blad noemt het Engel sche antwoord op de Italiaansche nota uitdagend en zegt dat ItaUë het voorstel eener contlngenteerlngspo Utlek met verontwaardiging afwijst De Popoio d ltalla spreekt van nieuwe ondragelijke geweldmaatregelen ten nadeele van ItaUë dia door het rapport aan den Duce onweerlegbaar gedocumenteerd zijn De Fransch Engelsche controle in de MiddeUandsche Zee Is een dwaasheid De Stampa uit Turijn schrijft dat op de practische en opbouwende Italiaansche voorstellen volkomen onaanvaardbare tegenvoorsteUen van geallieerde zijde gedaan zijn Negen maanden controle hel ben aange toond dat onder de bestaande omstandigheden in de MiddeUandsche Zee de vrijheid van het Italiaansche volk en zijn levensrechten elk oogenblik kunnen worden vernietigd of ernstig door de willekeur van een buiten de Middelkindsche Zee Uggende mogendheid De Noorsche Spoorwegen SPOEDIG WEER NOTtMAAL De Noorsche s oorwegen zullen reeds in de eerstvolgende dagen een volledig normaal verkeer hervatten De trajecten In het Noorsche binnenland zijn met weinige uitzonderingen weer In l edrilf Het verkeer naar het buitenland zal vanaf Maandag verbeterd worden door een nieuw ingevoerden sneltrein van Oslo naar Korrsjoe th de Zweedsehe grens I Amerikaansche Vlooteenhed n IN LISSABON AANGEKOMEN De aflosslngseenheden van de Ame rlkaaiuiclie oorlogsmarine zijn te Lissabon Portugal aangekomen onder commando van admiraal Lebreton zoo meldt het DUS Het nieuwe Amerlkaansche eskader In Europa Ijestaat uit den kruiser Vincennes 9400 ton den kruiser Omaha 7O0O ton en twee torpedojagers Egyptisch Parlement EEN AFWACHTENDE HOUDING Het Eg ptlsche parlement zal dit jaaf naar Stefanl meldt niet op reces gaan De Ifeyptische ministerpresident heeft tegenover de pers verklaard dat in geval van een wijziging in den Interqatlonaien toestand de Kamer opgeroepen zal worden een definitief Ijeslult te nemen ten aanzien van de houding van Egypte in den Europeeschen oorlog Spanniaig AUe Brltsche offlclerep In Caïkt lebben hun particuliere yonlngen of appartementen in hotei ftioeten opgeven Zij zijn ondergebfacht in t rakken langs den weg naar MeadlHeloean ten Zuiden van Cairo Het Semiramtshotel wattr de Brltsche generale staf is ondergebracht is met prikkeldraadbarriëaden volkomen afgezet MUTATIES IN DE ENGELS E LEGERLEIDING De Engelsche koning heeft generaal Sir Robert Oordon Flnlayson tot opperbevelhebber van het westelijke jnUitaire district en lujtenantgeneraal Sir Ronald F Adam tot opperbevelhebber van het noordelijk militaire district benoemd Generaal Gordon Finlayson was vroeger opperbevelhebber van de Britsche troepen in Egypte LUite nantgeneraa Adam heeft tot voor kort het bevel gevoerd over een corps van het Brltsche exiJeditieleger GENERAAL POWNAL NAAR FRANKRIJK Luitenant generaal Pownal de chef van den generalen staf van doet den oppert evelheljb€T van de Britsche expeditietroepen is in Frankrijk aangekomen HU heeft eén onderhoud gehad met den generalissimus Weygand en generaal Oeortes AMNESTIE IN ROEMENIë Ter gelegenheid van zijn tienjarigregeeringsjubileum heelt koning Carol van Roemenië een groote amnestytie afgekondigd Kleine gevangenisen geldstraffen worden verminderd Van de amnestie ziin slechts uitgezonderd degenen die veroordeeld zijn wagens handelUigen ten nadeele vanden steat zooals verraad spionnage verduièterlng van openbare middelen t enz