Goudsche Courant, maandag 10 juni 1940

EERSTE BLAD MAANDAG 10 JUNI 1940 Blauw Wit 18 14 1 3 29 45 25 AD Ó 18 13 2 3 28 55 25 D W S 18 12 3 3 27 50 29 VS V 18 9 3 6 21 55 32 t Gooi 18 7 5 e 19 39 44 Ajax 18 7 3 8 17 35 37 Stormvog 18 5 4 14 25 i4 Haarlem 18 5 1 12 11 40 61 KFg 18 3 2 13 8 32 62 DOS IH 1 4 Ki 6 35 63 H B S neemt revanche 8 5 gewo nnen De st and is lier gq oroen Feijeniiord 17 11 5 1 27 42 14 Sparta 18 9 5 4 23 fifi 44 HBS 17 9 3 5 21 iH 4 H DVS 16 e 6 4 18 42 ii D F C 16 7 3 17 30 26 DHC 17 6 6 5 18 4 37 VUC 16 6 4 6 16 32 47 RFC 16 5 3 8 13 30 2 Xerxes 16 3 5 8 11 33 54 CVV 17 0 2 15 2 17 55 ofwiBHcm Miajct Dl opbiwngst an de hmitê B uitbij d r tIM Kerk bedrsaft vet de al iooptn maand ƒ 144 63 BUKGEEJUUKE STAND Cebcrca AMie 6 van A Kou er boven en M de Kooter Huwelijksaangiften Pieter ne de Ki jr 2fl jaar en NeeUje van der Schee 22 i sr Hendrik van Tol 26 jaar wonende t Sissenheim en Johanna Harting M jaar Oorneli dfe Kiicr 23 iaar en DirKJe Visser 21 jaar Cijoieliii TeuiMï Vermaas 22 jaar n Anr Gerarda tcBoer 21 jaar KNii riacu Wetering 37 jaar en Engeiii i Cornelia Schoonderwoerd i3 jaar 2 22 Blauw Wit kampioen ADO heelt voor de tweede achtereenM lt inde maal juist achter het net gevisctit BhiuwWit won naar verwachting van DO S met cyfers die aan duidelijkheid niets te raden overialeh 4 I D W S yerkntjeide bij voorbaat haar kans door tegen t Gooi slechts een gelijk spel te kunnen bewerksIcUigin De stand is nu geworden iliuwd I ieter van Oosteram Mi i n Cornelia Jantieüa Vernifij j e r 1 e d ë n Jacob Sweris tt üuwBaar van Jaha nna Figee 81 j H B S heeft geducht revanche genomen op de destijds geleden grtxite ncD rlaag ip het Sparta kasteel en nu p haar beurt met de korfbalcijfcs Berkenwoude OMITK VOO ROTTKHDAM li ufr e i fineente is opgeneiit een tl iiiié voor steunverlefn ng aan Rolit iiliim Voor ilU r van dit cümitt is tuu fniïHstrr Gautier TKEI T VAN BRUINE BOONEN Uilga uule van hf Burgerlijk Arnijbi Ujur tillen op een daartoe door 1 nj 4e ingf7etenen beschikbaar gesteld i iiiil bruine bcMinen gepoot worden TREKKEN VAN TURF Vai ïit nin ntewege zal men overt I lol het trekken van turf om deze iH iMoiiniiiwintermaanden te kim1 i cViniiken De iiiwoners wordt ei 1 J 1 vKf eti dat het wenschelijk is zelf i tr te gauji tot het trekken van turf Uii enieentc zal de turf trekken op lit land j i lc en aihtcr het transforii tir liutf je DANKBAAR VEENENDAAL 0 k in deze gemeente hel ben tijdens Ie iiorlogsiiagen vele vluchtelingen Mitiuit Vm P ndaal hier onderdak geMjiiilen Hft geinecntebestiuir van Veen 1 daal heeft aan den Burgcniees t r ten tiaiikheliiij inK doen tookumen voiii de gii rije en liefdevolle ontvanj t die hier ünuer onden is Ek de rraven BKRGERUJKE STAND van L O D S GOUDA 2 4 Een verdiende Goudsche ov fjvinning De gisteren tip het Spoi tparklerrein te Doidrtcht gt pt t e tintn ti g tuï ciien O D S t n Gouda is jn eei kleine maar niettemin verdiend i verMifinmg voor de bezoekers gt L ir tiij d Hoewel deze wedstrijd alleen oor it bezoekende vereeniging van rflar g was m xcrband met de bezetii i v r rie bu venste plaats heeft O D S déff Gouwenaren de overwinning Iccli latky met cadeau gege en Vooral ir de ecïste helft was het een prettige 5pa hnende strijd welke liet aanzien voIkomen waard was Ür danks de Ztimersene wam te werd er ttien in een vlal tempo gespeeld en hoewei liet Na de hervatting da de t spelpeJ tit ordat enkele spelers blijkba te tiel an hun krachten gevergtT hadden ever beide linies gedurende korten tiid aanmerkelijk doch toer er we er eer ige dtjelpunten gemaakt wareni werd er aan beide kanten weer vol enthousiasme gestredtn zoodat de spanmr g er tot vlak voor het einde toe volkomen in bleef Hoewel het op papier veel zwakkere OD S kranig partij gegeven heeft kwam den beztAikers de zegt tiTch wel of al was het alleen maar dtior hun grootere snelheid en t beter uitbuiten van de zich voordoende kan sen Jammer was het dat het beslissende doelpunt juist gemaakt werd tijdens een periode dat O D S door het uit het veld zenden van Beuk met lil man verder njoest spelen en een derde doelpunt van O D S 6 n niet te bevroeden redenen door scheidsrechter Aussum werd geannuleerd De wedstrijd Over het verloop van den wedstrijd hel volgende De eerste O D S aanvallen zijn niet rZtinder gevaar Nadat Gerntse ternauvernood een stormltiop op het Goudsche doel van Groeneweg heeft kiin en verhinderen kopt Beuk een goed door Boljé genomen hoekschop rakelings naast Spoedig daarop heeft Gouda reeds voor de eerste maal succes als de Rijke rustig de Dordischc verdedigers passeert om na ook Bravenboer omspeeld te hebben den bal kalm in het net Ie deponetren O I Bijna dient O D S onmiddellijk van repliek als Boljé goed voorgeeft aan Groeneweg wiens inzet tegen de t ovenlat belandt waarna de terugspringende bal door e Goudsche achterspelers weggekopt kan worden De Rijke breekt dan aan de andere zijde nogmaals door maar nu beland t zijn cBot naast het doel Na een kort Dordtsch offensief wordt het spel weer naar de Dtirdlsche peeihelfi verplaatst waar De Waal onverwacht een hard schot lost dal Bravenboer met moeite uil den hoek weet te grabbelen Het is echter slechts uitstel van executie want onmiddellijk daarop waagt Stoppelenburg van de zylijn af een hoog boogschot dat over den opspringenden doelman heen nog juist onder de lat door in het net verdwijnt O 2 Ca 10 niin vi r rust slaagt Beuk sr dan in uit een voorzet van Boljé den Gcudadoelman met een onhoudbaar schot te passeeren en hoewel na dit Dordtsche succes weer een erie Goudsche aanvallen volgt blijft de 2 I achterstand van de gasthceren tot aan het verstrykcn van de eerste helft toch gehandhaafd Kort na de hervatting schiet Groeneweg een vtx rzet van v Eyden rakelings naast en cok hierna moet de Goudsohe achterhoude goed op haar tellen passen om den gelükmnker te voorkomen De Jong c s en Gerritsen slaan zich er evenwel goed doorheen waarna De Keyzer en Hommels aan den overkant weer eens van zich doen pireken zondsr dat nun doelpogingen succes opleveren Toch wordt het 3 1 Bru ijRuling 27 j Sande 56 j i i UOhl J Maasje d iiis en C l iiitlebtxjm iNDERÏHÜUWD C en C M Manhal 1 j ÜVERLKDKN V v d LOOP DER BEVOLKING Gevestigd J J V Vliet van Zoelerwoude J Klem ekl van Driebergen Rijsonburg M M Lijnenvohbcr van Amsterdam M M Kleijn van Xlplian a d Rijn H Danimeiï van s Hert ogenbosch Vcrtrakken N J v Lei wen en gezin naaf Ziianrmerdari G A Wijman en gezin naiir Reeuw ijk C W Teekens naar Waddingxvétn C B M Mulder naar Naarden N Kooirfia n Wassenaar At K Domburg naar Noordwijk E A Moons naar Colhen OPBRENGST COLLECTE Een in onze gemeente gehouden co lectc ten batt van de stichting Je ruel heeft opgebracht ƒ 49 45 INKOOPEN OP ZATERDAGAVOND Van Midden standszijde vraagt men de medewerking van het publiek cp Zaterdagavond de inkoopen te doen vóór uur Bockoop TWEEDE BEKERWEDSTRIJD GELIJK Onder gjroote belangstelling werd op Iw t Buysterrein de tweede ontmoeting gespeeld lusschen de elftallen Boskoopsche Boys en Arboricultura Na de rust wist Arbori de leiding te nemen doch even daarna maakten de Boys ge ijk 1 1 iR dezen stand kwam geen verandering zoodat than i nog een beslissingswedstrijd gespeeld ïal worden die is vastgesteld op Vrijdag 14 Juni PREDIKBEURT VOOR VRIJDAG U JVNI Geref gem nam half 8 Ds Houkoop van Den Haag lUKK RUCHT BIJITEN DIENST In verband roet de verduisteringsmaatregelen is de automatische flikkerlicht installatie by den onbewaakten overweg aan den Zij deweg tot nader order buiten dienst gesteld BANKBETVIGINGEN ONTVANGEN Van de burgemeesters van Jutphaas Tiel en Deil zyn by den burgemeester dankbetuigingen binnengekomen voor betren Boskoop en zijn bevolking hebben gedaan voor de vluchtelingen uit dic gemeenten w 2 VBttKNIGING JBS éoSKOOPSCRE VEILING t Juni Hozen per bos Bi candif 13 II et Rosa mundi ïi 3 tt GeorU undi Sft 49 et Polyantharozen 44 etDor Rykers ï6 4 et E sa Poulsei 34 et Pechtold 25 12 et Auguit Moach 14 19 et Rosalandla 16 23 et Butterfly 12 18 et Duisburg 21 2 et Paul Grimpes 24 3 1 et Divuï en bos Clematis Prin Hendrik 75 JP et idem Chur Ie Coultre 80 95 et Campancrba 8 et Pioenen in soortenu 18 ex Bengambacht VfTBSEIDINGSPLAN ooKbGCKeimD Het uitbreidingsplan goedgekeurd van Ged Staten terugontvangen PROCESVERBAAL OPGEMAAKT De politie en ambtenaren vin Jen Centrale crisfscontroledienst hebben proces verbaal opgemaakt wegens overtreding der prijsopdrijv ings en hanuterwet Capelle a d IJssel PROJECTIELEN LANGS HOOFDWEG In de wegbermen en looten lang s den Hoüfdjveg onder deze gemeente liggen verschillende onontplofte projectielen en doozen met kardoezen Onder de projectielen zyn er van zwaar kaliber Waar slechts mogelijk zijn deze gevaarlijke vtjorwerpen ver wijderd Niettemin wordt aangenomen dat nog verschillende iji fiet water liggen Düor borden ordt op het gevaar gewezen Voorzichtigheid is geboden WINKELS EEN HALF Ul K DICHT De w inkeliersveretaiiging BeiderBelang heeft besloten de winkels van 12 15 tot 12 45 gesloten te houden teneinde gelegenheid te hebben yoor zich zelf en het personeel ru stig te kun en eté Ktv rft BÈTALING STEUNBEDRAGEN Nu het stempelen voor werkluozen voorloopig is afgeschaft zal de uitbe talmg der steunbedragen voortaan Din sdagmiddags ten raadhuize geschieden t L GOEDE KWALITEIT HOOI In deze gemeente en omgev ing is de hooi bouw in vollen gang Htt grasgewas valt niet tegen Indien het weer nog eenige dagen warm bhjft zal reeds een groot gedeelte hooi van zeer goede kwaliteit binnengebracht kunnen worden Hekendorp EIERVEILING Do eieren blijven nog laag ir prijs Aan de eierenveiling Driebruggen waren aangevoerd 6225 eieren Men noiferde van ƒ 2 90 tot ƒ 3 2U perH 0 KEURINGSVEEARTS Nu de heer Neomagus uit militairen dienst is teruggekeerd heeft deze zijn functie als keuringsveearts hervat Aan de heer Vega van Amsterdam die dien tijd als tifdeiyk kèuiTneester is op ije treden zal nu eervol ontslag worden erlcendf Moercapelle EffiRENVEUaNd Aan de eierenveiling werden aangevoerd 8725 eiere n Prijzen kipeieren 3 25 3 80 henneneieren 3 3 25 eendeieren jf 2 ÖD 3 kalkoeneitren 4 Ü0 4 3ö alles per 100 stuks IITSTELBOIW LESLOKAAL De vcKirgcnomen bouw van een nieuw lesTokaal bij de reeds b estaaride Chr School aan de Dorpstraat zaJ vermoedeUjk eenigen tijd worden uitgesteld daar voorloeipig ge enerlei vergunning Oor nieuwbouw Kal wordeii verstrekt Daar de gemeenteraad een z g principebesluit nam was nog niet definitief tot bouw besloten AlLE M1LIT IREX TERI C Alle gemobillseerden uit deze gemeente zijn thans tert cht en voor het overgroote deel niet groot verlof thuis Daar de landbouw alle krachten dringend noodig heeft V Nieuwefkerk a d IJssel LICHTAFSCHERMING VERBETEREN Daar de lichtafscherming ter voorkoming van lichtuitslraling nog steeds te vvenschen overlaat is bepaald d jt ingaande heden tegen overtreders ongeacht maatregelen van technischer aard zonder voorafga jnde waarschuwing procesverbaal zal worden op emaakt OSINIIIMMERNG GEREED De omnummering in deze gemeerille is thans gereed gekorhen Alle wijken zooals wijk A B C D en E zyn vervallen en vervangen door straatnamei terwijl eveneens vervallen zyn de oude huisnummers welke eveneens door een nieuwi telling vervangen sn veranderd ïijn DANKBETUIGING GEKVACITEERDEN B en W ontvingen een schiijven van hun ambtsgenooten uit Wageningen waarin wordt verzocht den dank aan de burgery over te brengen voor d goede ontvangst gedurende de oorlogsdagen van de uit Wageningen geëvacueerden bewoners welke in deze gemeente war i ondergebracht VINDEN VAN PROJECTIELEN De politie vestigt de aandacht van het publiek bp de verplichting welke bestaat onverwyid kennis te geven van het vinden van projectielen In het belang van de burger kan hier niet voldoende aandacht aan worden geschonken Zaterdagavond werd wederom een niet ontploft projectiel ge1 vonden zoodat voorzichtigheid geboden is BENOEMING ONOERWUZER Tot ondcrwyzer aan de Chr Nat Schooi htKifd de heer P Boer werd benoemd de heer C van Letuw n onderwijzer met hoofdakte te Noor eten ZONDAGSSCHOOL VERPLAATST In verband met het feit dat het wykgebouw der Ned Herv kerk in gebruk is als leslokaal voor de O L school fs de Zondagsschool Johannes overgebracht in de lokalen der O school Dorp KERKLAAN WORDT tfERSTRAAT Binnenkort zal worden uitbesteedhet ophoogen en npnieuw bestratenvan de Kerklaan vanaf s Gravènwegtot aan de Brug De hiermede Verbandhoudende ophooging van het teri einvoor het gemeentehuis is ijetds ttrhahd genomen Polsbroek ALLE OE MOBILISEERi EN BEHOUDEN Van alle gemobiliseerden afkomstig van hier is bericht mgektimen dat zij in leven zyn Velen zijn reeds terug gekeerd en hebben hun Averkzaamheden herval Vooral nu de ht ijbouw in aantocht is worden ér onder de boeren naar goede werkkrachten gezocht AUTOBUSDIENST NAAR GOUDA Aan den aut bu dienst Polsbroek Gouda is vergunning verleend dezin dienst te rijden Vooral vtxir de inwoners van Polsbroek en Vlist i £ diteen groot gerief 4 Schoonhoven 4 E FEBE VERTREKT De htfer A Adler leider van het militair tehuis van het Leger des Heils heeft bericht ontvangen zich zoo spoedig mogelijk naaj Middelburg te begeven om behulpzaam te zijn bij den wederopbouw aldaar Hel mbtorwoonschip De Febc zal weldra zijn ligplaats aan de Noodhaven verlaten t m naar Middelburg op te toornen SCHOONHOVEN S GEMENGD KOOR Het bestuur van eliuonhi i ens gemengd kiX r ht ft de de repel t es van het Itinderkocir hervat Vlist VÏ EESCHKEURINGSDIENST De heer Slager die in militairen dienst is geweest heeft zijn functie 6l directeur van den Vleeschkeuringsdienst hervat Tijdens de gfweziglieid van de heer Slager is deze functie waargenomen ticor den heer Schey grond van Schoonhoven Woerden BURGERLUKE STANp GEBOREN Johannes Cornells z van J Pels en A Pauw Wilhelmus Petrus Anthoni us z van A H Biermans en C M Borst Henricus Anthonius z van J A Brands en H A M van Amstel Margs relha Maria d van G C Madern en J Frietema ONDERTROUWD A Eberwijn er M C H Cox GETROUWD D van Geulselaar er M H van Rooij G T van Dijk en W J Koolenberg K Th A Okkerse en S G van der Meer A Threel en W J de Kniiff OVERLEDEN W A C van Zeven hoven 88 j MOOIE OPBRENGST De in deze gemeente gehouden colleK te voor opbouw der geteiste e gebieden in Nederland heeft opgebracht f2250 GEVONDEN VOORWERPEN i Aan het pojiliebureau zijn de volgende gevonden voorwerpen te verkrijgen fototciestel oud heerenrijwiel oorbel met diamantje kinderporttmonnaie met inhoud rozenkrans distributie stamkaart roode kmderportcmonnaie EVANG LüTir KERK Op Woensdag 12 Juni a s zal in de Evang Luth Kerk alhier Ds J P Paauwe een spreekbeurt vervullen VOETBAL K N V B A f decline I Afd A D O S Blauw Wit 1 4 t Gooi D W S 3 3 Afd C Edo Kinheim 7 1 A F C R C H 3 0 Afdeeling II Afd A H B S Sparta 8 5 Afd B B p C Martinit 1 2 Afd C O D a Gouda 4 ï Afd L D D V K Concordia 8 3 voor Gouda nadat de Ruk raet alleen Bravenboer nog maar voor ziïli slordig liïiBntst weet Oè Keyier diens fout goed te inaken door na eerst den zich herstellenden OD S doelman verslagen te hebben het leder kalm in doel te plaatsen De Dordtenaren weten dim achterstand spoedig daarna echter veer tot 3 2 te verkleinen en even nii at Beuk het verder medespelen tiiitzegd is slaagt v Eysden er zelfs in den gelijkmaker te scoren welk deelpunt evenwel door den scl eid£rt ehter feeannuleerd wordt Groeneweg verknoeit dan nog enkele fraaie scoriiiti kaiist n waarna Stoppelenburg van een verkeerd begvijpeiV in de Dordt sclie achterhoede kan profitéeren door den strijd zoo goed als te beslissen en den eindstiind op 4 2 te brengen als volgt F V Oog A V IXSi iyi Se f Ey dcn Beiii De elftallen waren O DS Bravenboer Hoo e D de Vries Bolje V Rys G v Grooneweg Gouda Gerritsen J de Jong C Jong Sp e De Waal Jdngeneei J de Key er Hommels de Rijke Ottevanger en Stoppelenburg A S C G S y 3 1 GOUWEN IARS MfTT XI N MAN G S V loopt hard van tapt M t goede open aanvallj n wordt cje Ijèid sclii Veste herliaai i iik trn s g bi dreigd Di Leiu cne v eiji i i a co aari anke iik den druk ♦ wr i i ir doch al i iuidat t r 15 minuten c ij r d IS een aa t ai Vaü di rechtef jij be loten fiOTd met et r go aen v mrzi t an ötarreV d n aaRt Lux i f a daai i n fraa ri A S C bi ar tsciiord a ce i i r lezork aan het Gtnidsi do B r terugzonden v ordfdé ba ji vcir de voeten an di n Lr d ehen ni i ior ae pri i e an d o i v = pen i kfia t l eh k ilialik 1 iTna raakt C Br r tien ma erdiir ip Ht pe ra verder i 0 ia k ó ir r v eor v i i g ten p j S r er V ASC d v er weet Hl we ae g en cri t er gewor ren geven lift ook hierna de thu sc ab net meest aan bod De roen A itte vi rdedjger hebben er echter goed het iog in zij welen door energiek ingrijpen de aanvallers telkens weer terug te wijzen Bovér d en ï laten de gastheeren eenige goede kansen onbenut Na 25 mlnute n later slaagt S C er in door n ddel van een rijen chop die onhoudbaar Ss ordt iitgeschnten haar vtwrspro i te ergrotiten 3 1 De Go uwi aars zetten er hierna aiies op om de roiien om idraaien Het gt iukt neh het spei naar de Leidsche heift te verplaats maar de rumeneke ninderheid de beztekers blijkt ten te groote handicap om iiet tot doelpunten te kunnen b engen Stolwijk in G V B aan de spits LEIDERS BERGAMBACHT EN O N A V WEER GEKLOPT De Uitslagen van de Ztihdag oti den Guudschen Vottbalixind gespeelde wedstrijden luiden 1ste Klasse G K V III Güuda IV 3 Nieuweikerk I Bergambatht I 3 1 Geuderak ll Stolkwijk I 1 5 ON A IV Groeneweg I 4 3 Overgangsklasse Groot Ammers I Dilettant II 8 2e fiiasse A O NA V Glynipia IV 4 6 Gouda V Ov r sehiitje I 5 3 Waddin Nïeen II Woerden II 4 1 G S l IV Bofk Boys II 0 0 2e klasse B Ö N A VI Stolwi k II 2 2 I ekkerkerk III Olympia V 13 1 De gebeurtenis van den dag was de Bergambacht 14 2 3 20 64 i9 De derde runner up Gouda IV werd uitgeschakeld Onderaan viel r e beslissing 0 N A nam de gelegenheid om zich in veiligheid te brengen tegen Groeneweg waar en daardoor zijn de Groeneweegers definitief op de laatste plaats gekomen Ncig een leidend team eveneens voor den tweeden arhtereenvolgenden keer verloor ONA V in de 2e klasse A dat op eigen grond nog wel verrast werd door Olympia IV die een na laatst stond Echter 9ok de concurrent Boskoopsche Boys II dit team tegen de hekkesluitende O S V ers liet een punt zitten en zoodoe e is O N A op de eerste plaats geble cn De vaai sprong IS Ibans veidwen en in verlk punten staan de concurrenten iiIMials volgt F ONA V 11 8 1 3 17 4a Bosk Boys n II 8 3 2 15 2S 4I In de 3e klasse A toonde met de cordscorc van den dag de kanipio Lekkerkerk Hl tegen Olympia Vhi krjicht Gouda wint en wacht verder af OLYMPIA 11ITGE SCHAKELD Gouda heeft zich in Dordt tegca 0 D S in haar laatsten wedstrijd goctt gehouden en ziet m t een 4 2 ovefw inning f p de eerste plaats geJiandhaafd Het is nu voor die Gfciwenaai afwaclilen wat Ex S sior i aar twee resleerende onlm M mgt i iel Win nen do Hoiterdacini rs beide wedstrijden dan eyiidïgeii zii gehjkmet Gouda zoodat eeji besH ssi ig Hwed st ijcl noodif IS Indien Excelsior echter een punt verspeelt dan is Gouda kanipii i fi In elk geval Goud Keeft de ixinte vast en zrj kan op een fraai sei i xn bogen De derde gt gad gde Emma waarmede de róo J itten zoo lang een spannende race nebben onderhouden i door d i Gondche zegp an gister n tiil e chakeld Dt ituahe aan de sp t i is in cijfer Gouda 18 13 3 2 29 54 27 Excelsior 16 11 3 2 25 5y2 D kan s vtx r Olympia is verkeken Dl l ir teiaars jibbpn den wed tri id in Haajijr ei t verloren waardoor hun achtersiand op hel leidende A phen lol drie steeg helg n bii nög tweete spelen wedstrijden bete kent dat het G ud sclie elftal uil de runring i De slriid om de e rs1e plaat s g i it na verder tuss hen Alphen en O N die er a s viiini voor iaan Mpiirn iS 9 4 3 22 SO 30 OS A 17 9 5 3 23 43 34 Hoe liet ZIJ de Oiympjjiicn iiel er tixtil kx r ig hersteld tjtxjr na i i t d in de iilaai sroep gehi e ebbt O zieh tut preti iidtnt o M rr en Oo G S V brjicl gi ij i st m nei 3 I verloor zij u Li idei IeASC regi imatig I Haastrecht OIympia 32 de Oiympjjiicn iiebben ge gehuisd tut preti iidtnt op W nede gen THIISCLl B HAD BESTENEINDSPIRT Ondanks bet warme weer werd ar vrij entlitiasiBst gespet ld door Haaatrecht b ina den geJiceleh wedttiijd door Olympia tot hel midder deP tweede heiit In den ajuivang was d thunflub dte coiiipleet was iie tjest op dreef terwijl het bij de ga te di Breeman Groen en Duyd mister vooral iri de voorhoede niet v otieii wiid Tóen in de iweée e helft de Gouw e aar hun aat al gewijizgd hadden ging het aarmerkelijk b ter de acniei tand werd mgejoopen doch daar a ging Van 7 utphen meer ter uggeirr kken speler zoodat Oiympia fe ie ijk twee midhaiff kreeg die elkaar heri aalde lijk in den weg liepen wat indirect de oorzaak werd dal Haasti echt ojfrieuW de letdmg kon nemen Na e nige wederziidsche verkenninijen iireekt de rethiei iiegel der ti uisekib goed tltioi uw den voorze van G Versteeg schiet C Vers eeg van dichtbij in doch recht op De Jager af De liaaslreeht sche aanval raakt goed op dreef Het Goüdsctie dpel beleeft ei sehit idene gevaarlijke miirenten eens sei ie L Versleet keiiiam tegen der paal Een sneiie uitval derVgasten wordt met een goeden Na de hervatting blijkt Olympia haar op stelling te hebben gewijzigd Met veel elan wordt een offensief legen de Haastrechtsehe veste ingezet StijniJ laat zich echter van zijn beste zijde zien Achetrcenvolgens maakt hij een schot van Van Zulplien een kopbal van Hoüimeyer en een schot va i MalIon onschadelijk Voor een harden schuiver uil een door Van Dijk genomen vnien schop moet hij echter zwichten 2 1 Zeer snel golft hierna het spe op en neer By een volgenden aanval der gasten schiet Hooimeyer na gfjed werk van Horneman en Van Zutpherr in het uiterste hoekje 2 2 Haastrecht werkt hard om het verloren terrein te herwinnen Aanvankelijk gaan door treuselen eenige kan 5en verloien doch na een corner neeft C Versteeg met een onhoudbaar schot succes 3 2 Olympia wil zich nog niet gewonnen geven Mallon biedt Van Zutphen aan fraaie kans maar Stynis is dezen te vlug al Evetj later kopt Vonk een ingeschoten bal uit den doelmond Geldelijk wordt de invloed van d warmte merkbaar animo en tempo zakken de wedstrijd krijgt een rommeligskarakter en gaaf tenslotte uit ata de bekende nachtkaars