Goudsche Courant, maandag 10 juni 1940

EERSTE BLAD MAANDAG 10 JUNI ISfk bUITSCHE VLAG WAAIT IN NARVK Degroote slag voorde poorten van Parijs Ernstige Fransche en Engelsche stemmen over den toestand Uw COIFFURE vakkundig verrorgen bij Ml J dé Jong a OENCNDAAL 8 QOUDA TELEFOON 2319 Q 2237 IC gehoord Hoe kwellend echter deze volslagen onzekerheid ook is toch gp Vtn wij de hoop met op dat ook deie vermiste tenslotte behouden thuiskomst MISHANDELING yAN N S B ERS Zaterdagmiddag Ir MussPit Delftsclie groentenveiling 8 Jiin R oeirkooi U oort 8 0 n 10 id m ae uo 2 71 8 K ln l onimei Hl oen 1 H il 7 3 90 Sa adf Ie oort 100 140 per 100 Pft n 8 00 MOll il 100 ho Andijvia 1 30 i Oil Idem 2 5 JO p 10 1 1 Selderij 1 tO 11i1 per 100 oas Sla riprmct 8 1 wv 18 lïè r S ioo k e Aar i itel 11 2 1 2 t 10 per loo ki 9to W 49 00 ier l S t KAASMARKT fUpCWATER 10 Juni Aainj voerd fl4 partijen 3330 atuks 16630 kg Er ien met rijksmork Ie soort 291 01 50 2e soortƒ27 28 Handel mattg Successen Vires ledcni A n de gisteren onder uapiciën van Je Botlerdatnache AthletiekCommU t te Rotterdam georganiieerde wedpirUdeh heeft Vires et Celeritaa met MP kleine groep athleten deelgenofelen Daarby hebben vooral de jutóoreff succes geboekt ÖiJ de groep ine sje van 16 tot 17 jaar won mej S d Meer de 100 meter hardloopem met een tijd van in 7 sec Bovendien be aakje zij bij het hoogspringen den tweeden en bü het verspringen een derden prijs Dank zij deze prestatie bezette zij in de l ij deze gelegenheid gehouden vicrkarnp de vierde plaats Van de jongens behaalde R v Deest op de 60 meter hardloopen den tweeden en bu het verspringen den derden prijs De Vires leden C v Braam K r Wilge en R v Deest kwamen in het bezit van het R A C vaardigheidsinsigne 1 40 TENNia Petrolea II Be Quick 3 5 Gisteren hpeelde Be Quick voor decompetitie van den K N L T B uittegen Petrolea II Den Haa j Doordezen wedstrijd met 5 3 té winnenboekte Be Quick haar vierde overwinnirw in successie en staat thansbovenin d e ranglijst Nog twee competitieVedsirijden moeten worden gespeeld De gedetailleerde uitslagenvan gisteren luiden Heeren enkelspe A Keunen si de Vries 6 O 6 0 3 Bakkes verl vanSchregel 6 0 5 7 Dames enkelspel Mej H E de Jdng si Mej v Gooi 6 4 6 2 Mej B Muller si Mej Penning 6 1 6 1 Mixed dubbel Mej v d Boogaard en A Keunen si Mej v Gooi en de Vrir g 1 6 0 Mej B Muller en M Braak Verl van Mej Kraaijenbrink en Schregel 5 7 6 4 5 7 Heerendubbel J Bakkes en M BraakjVerl van Schregel en de Vries Darhe dubbel Dames v d Boogaard eii Arjiaig si Dames Kraaijenbrink eS kSg 6 1 6 0 1 afloop van dezen wedstrijd werden uitgespeeld de twee partijen welke wegens regen niet konden doorgaan van derj wedstrijd Be Quick Petrolea II van 26 Mei welke hier ter stedp m de stand 6 0 werd afgebroken Dezejpalrtijen waren Heerehduiibel Bakke en Keunen si de Vries h Schregel 3 6 rt S 6 3 Damesdi fcl el Dames de Joïig ep v d Boogaard si Dames Kraayenbrinkeni Pennmg e 1 7 5 Hiermee is de totaaluitslag van dezen wedstrijd 8 O viiyBe Quick gpworden RADIONIEUWS Dlnidat 11 tml JAABSVi LD 41 4 M N C H V MN Berichten A NF IM SchrlfUezIne meiMUUe GewUde muziek gr pL IJ Gramafoonmuzlek 10 30 Morgendienst ll M Gramofoonmuzlek U IO Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 12 90 Berichten U IS Gramofoonmuzielc 12 45 Berichten A N P l M Jac Sloffer sextet en gramofoonmuziek Z M Vrouwenhalfuur 3 0 Chr nderen gr pi 3 30 Ofticieele mededeelinOen eventueel gramofoonmuzielt 4 00 Bijbellezing 4 4S Gramofoonmuziek S OO Voor $ 1 Jeugd S 4S Revida s t t en gramofoonuziek V P B O MO JeugduitzelMüng N CB V H Veivolg van S 4S 7 30 Officieele medededingen eventueel gramofootunuziek S OO Berichten A NP 8 15 Reportage 9 00 Boekbespreking S 20 Orgelconcert schriftlezing lO O Berichten ANP sluiting KOOT UK ins M K K O tM Berichten ANP S ISIGramofoonmuziek 0 4 1S Berichten Franschl ll lS 11 30 Berichten Enge sch 12 00 K R O Melodisten 12 5 Berichten Duitsch 12 45 Bench ten A N P 1 00 Musiquelte 1 45 Berichten Fransch 2 00 Berichten IDuit hl 2 15 KROorkest 2 45 Gramofoonmuziek 3 15 3 30 Berichten Fransch 5 00 5 15 Belichten Duilach 5 45 K R O Melodisten 0 15 30 Berichten Engeïach 6 30 6 45 Gramofoonmuziek 1 00 Berichten Duitsch 15 Berichten Bngelsch 8 30 Berichten ANP 8 45 KRO kamerorkest 9 15 Berichten Engo ch 9 30 GramofoonmiiKiek 10 00 Berichten Duitsch 10 15 10 J Berichten A NP II IV IMO Bc cliten Fiaiischl Hoofdkwartier van den Führer 8 Juni Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Onze operaties teii Zuiden van de Somme en het Aisne Oise kanaal maken verdere succesvolle vorderingen Ook ten Zuiden van de BenedenSomme werd de vüand verslagen Ter ondersteuning van het leger nam het luchtwapen met sterke eenheden ten Zuiden van de omme aan den strijd te land deel en bombardeerde met succes froepenconeentraties colonnes infanterieen artilleriestelUngen Het aantal der by Duinkerken gemaakte krijgsgevangenen is gestegen tot 88 000 In het kader van de gewapende verkenningen tegen Oost en Zuidkust ijn eenige Engelsche vliegvelden alsmede de Britsche zeehaven Dover met bommen bestookt In het Noorden Bij Narvik ondersteunde het luchtwapen de aldaar strijdende legerafdeeüng met doeltrefföhde aanvallen op vijandelijke stellingen Een aantal brandstoffentanks werd in brand geschoten een vijandelijke kruiser kreeg twee zware bomtreffers Een Duitsche duikboot bracht ten Noordwesten van Ierland een vijan delijken hulpkruiser van 14 000 ton tot ziAken De vyandelijke nachtelijke luchtaanvallen op het Duitsche gebied richtten over het algemeen slechts onbeteekenende schade aan In een stad werden woonwijken getroften en weréën tien burgers gedood De totale verlezen van dert vyand in de lucht bedroegen gisteren 71 vliegtuigen Daarvan werden er in luchtgevechten 29 en door luchtdoelgeschut 25 neergehaald De overigen werden op den grond vernield Vyf eigen vliegtuigen worden vermist Hoofdkwartier van den Fuehrer 10 Juni Het Opperbevel van de weermacht maakt bekend De heldhaftige tegenstand welke de gevechtsgroep van den luitenantgeneral Dietl sin is vele weken eenzaam in de zwaarste omstandigheden in Narvik tegen een erweldigende vijandelijke overmacW geboden heeft kreeg zijn bekroning door de volledige overwinning Bergtroepen uit de Oostmark deelen van het luchtwapen alsmede de bemanningen van onze torpedojagers hebben in gevechten wielke twee inaanden lang geduurd hebben voor alle tijden een bewijs van roemvoUen soldatengeest gegeven Door hun heldhaftigheid werden de geallieerde land zee en luchtstrijdkrachten gedwonge de gebieden van Narvik en Harstadt te ontruimen In Narvik zelf waait definitief de Duitsche vlag De Noor che strijdkrachten hebben in den nacht van den negenden op den tiefiden Juni eveneens hun vijandelijkheden gestaakt Ondoiiiandelini en over de capitulatie wordenthans gevoerd Fransch verzoek om hulp aan Engeland ENGELAND HEEFT AL ZIJN STRIJDKRACHTEN NOODIG VOOR EIGEN VERDEDIGING Britsch Fransche betrekkingen zouden liritiek stadium doormaken Het D N B meldt uit Rome Stefani publiceert een belangwekkend bericht van zün correspondent te San Sebastian over een dringend verzoek om hulp dat Parijs tot Londen heeft gericht Volgens dit bericht heeft ministerpresident Reynaud onder den druk van bepaalde parlementaire groepen en zelfs van president Lebrun van de regeering te Londen verlangd dat terstond troepen pantserwagens en luchtafweergeschut zouden worden gezonden Engeland heeft daarop Frankrijk laten weten dat het niet in staat is aan dit dringende verzoek om hulp te voldoen daar het al zijn strijdkrachten beslist noodig heeft voor zijn eigen verdedi ging alsmede die van zijn imperium Volgens 4 hetzelfde Stefani bericht maken de Brjtsch Fransche betrekkingen een kritiek stadium door Het afzijdig blijven der Engelschen van den beslissenden slag van Frankrijk heeft in het leger alsmede bij de bevolking grootyontstemming gewekt Verscheidend vooraanstaande politici hebben tëgen ver Reynaud maarschalk Pétain en zelfs ook jegens president Lebrun uiting aan deze ontstemming geven tleheime zitting van het Lagerhuis VERDEDIGING VAN LONDEN VOORNAAMSTE PONT VAN BESPREKING Reuter meldt uit Londen De parlementaire correspondent van Reuter schrijft dat in de komende geheime zitting van het Lagerhuis hoofdzakelijk het woord zal worden gevoertj door Churchill Eden en den minister van oorlog Deze geheime zitting zal a s Dinsdag worden gehouden Het voornaamste punt van bespreking zal de verdediging van Londen zyn Dit onderwerp zal eveneens aanleiding zijn tot het houden van de eerste geheime zitting van het Hoogerhuis De minister van bmnenlandsche verdt diging Anderson al een belangrijke VLiklaring afleggen Lordell Bank zal de regeering over de nieuwe verdedigingsmaatrcgi len intorpelleeren EVACUATIE VAN KINDEREN UIT LONDEN Het Engelsche minsterle voor de openbare gezondhelC maakt bekend dat besloten is vanaf a s Donderdag te beginnen met de evacuatie van 120 000 kinderen uit de overbevolkte stadsdeelen van Londen De kinderen 7ullen in de Westelijke graafschappen worden ondergebracht BmNENUIID Opnieuw 1600 kr gsgevangenen terug Urr DE OMGEVING VAN BERLUN Vanmorgen ruim elf uur arriveerde te Oldenzaal wederom een extra trein met 1600 krijgsgevangenen afkomstig uit Hamm en Altengrabo bij Berlyn Achthonderd van hen stapten te Oldenzaal uit de anderen vertrokken 12 15 naar Hengelo De garnalenvisscherü BEGINT HEDEN WEER Naar het A N P verneemt verleenen de Duitsche autoriteiten er alle medewerking toe de zeevisscherij die voor velen in ons land een broodwinning is weer eenigszins op gang te braigen Met ingang van heden zal van Scheveningen Katwyk en Zandvoort uit de garnalenvisscherij weder zyn toegestaan De schepen moeten by zonsondergang weder binnen zijn De taakf van de veldpredikers DE GEESTELUKE VERZORGINGDiR PROTESTANTSCHE MILI TAIREN leger en vlootpredikant in aj taleenen dienst dr W Cf Harrerjstein bericht ons het volgende ov r de geestelijke verzorging der protestantsche militairen In de achter ons liggende oorlogsdagen hebben tal van veldpredikerstrouw hun werk verricht onder vdakuiterst moeilijke omstandigheden Menig kort bemoedigend woord van mantot man werd gesproken in de stellingen Op de hulp en hootdverbandplaatsen in hospitalen en ziekenhuizenwerd met gewonden gesproken en metde stervenden gebeden i Aan vele geopende soldatengraven vertolkte een veldprediker de gevoelens van dank en eerbied van weermacht en volk jegens de voor ons vaderland gevallen kameraden de levenden opwekkend het door de gevallenen gebrachte offer nooit te vergeten en de toekomst van het Nederfandsche volk vol vertrouwen in Gods hand te Ook aan het graf van menig Duitsch soldaat werd een geestelijk woord ge sproken en vele Duitsche geU onflen in nospitalen en ziekenhuizen werden door onze veldpredikers bezocht Met een deel van de troepen is natuurlyk ook inmiddels reeds een aantal veldpredikers met groot verlof geiconden Evenwel is geesteliikc varzorging vanhen die nog in dienst bhjven bitter noodig Van dit feit doordrongen heeft de opperbevelhebber van Lanj on Zeemacht generaal Winki lman bepaald aat het met groot verUvf eiiden der re erve veldpredikers zal word n geregeld door den leger en vlootpredikant in algemeenêii dienst die t voor heeft te zorgen dat er een i idoende aantal veldpredikers achterblPit om de geestelnke verzorging juist nu zoo goed mogelijk te doen ijn Bij het uitbreken an den oorlog waren 136 veldpredikers m functie Van dez zijn er tot nu toe 60 met groot verlof gezonden Volgens ontvangen berichten zijn ei nige veldpredikers vrijwillig meegegaan met de onderdeden waartoe zy behoorden die al s krijgsgci ange nen naat Duitschland werden gc bracht Wellicht zijn zV nu inmiddels met hua mannen naar ons land teruggekeerd Eén reserve veldpu dikor wordt met een lichte schouderverwonding verpiee i te Calais Van één hebben wij helaa sedert 10 Mei mets meer GAZELLE RIJWIELEN Transportrijwielen ert carriers Agent N NOOROÏBRAAF keiweg 12 REPARATIE INRICHTING Wij leveren zoo lang de voorraad strekt een keurig afgewerkt rijwiel met torpedonaaf voor ƒ O 2233 30 Attentie Dames I Laat Adverteeren doet Verkoopen Officieele publicatie van het Rijksbureau Voedselvoorziening WEIDEGRAS LUCERNE EN ROODKLAVER Het Rijksbureau voor Voedselvoorziening maakt bekend dat ten aanzien van weidegras lucerne Öt jJ oodklaver de volgende maximumpryzen worden vastgesteld Ie Het is verboden weidegras uit de eerste hand te koop aan te bieden of te verkoopen voor een prijs welke a voor weidegras van de eerste kwaliteit meer bedraagt danovereenkomt met 53 per 1000 kg hooi b voor weidegras van de tweede kwaUteit meer bedraagt danovereenkomt met ƒ 49 per 1000 kg hooi 2e c voor weidegras van de derde kwaUteit meer bedraagt danovereenkomt met ƒ 45 per 1000 kg hooi Het IS verboden lucerne en ruodkiaver uit de eerste hand tekoop aan te bieden of te verkoopen voor een prijs welke a voor lucerne en roodklaver van de eerste kwaUteit meerbedraagt dan overeenkomt met ƒ 58 per 1000 kg hooi b voor lucerne en roodklaver van de tweede kwaUteit meerbedraagt dan overeenkomt met ƒ 54 per 1000 kg hoor e voor lucerne en roodklaver van dê derde kwaUteit meer 3e bedraagt dan overeenkomt met ƒ 50 per 1000 kg hooi De vaststelling van de kwaliteit en van de vermoedelijke hooi opbrengst zal geschieden door deskundigen die zullen worden aangewezen door den Provincialen Voedselcommissaris Degenen die gras lucerne of roodklaver willen verkoopen dienen zich dus ter vaststelling van kwaliteit en vermoedelijke hooiopbrengst te wenden tot den Provincialen Voedselcommissaris of den Plaatselijken Bureauhouder van het di trict waar deze product zich bevinden 2235 b6 Aardappelprijzen Het Rijksbureau Voedselvoorziening maakt bekend dat demaximumprijzen voor aardappelen voor de wcfek van 10 tot enmet 15 Juni 1940 als vol t zijn vastgesteld alles onverminderdeenig verbod van aflevering Ie Voor de soorten Zeeuv sohe Bonte i Zeeuwsclie Blauwe Il Kle Star en Furore alle voor zoover verbouwd on kleigrond telei= 5pn S ƒ 4 55 p 100 kg grossiersaffnkoopprijs franco voor den wal ter 100 kg 100 kg 100 kg kg kg be lemm ng 5 35 winkeliersaankoopprijs franco winkel 6 15 ld in Amsterdam 6 25 prijs V d consument afgehaald v d winkel 0 08 ld thuLi bezorgd 0 09 2e Voor de soorten Eigenh imers Bevelanders en da rmede gelijk te stellen soorten alle voor zoover verbouwd op kleigroiKl teler = pri is ƒ 4 p 100 kg grossiersaankoopprijs franco voor den wal ter bestemming 4 8O 100 Stg winkeliersaankoopprijs franco winkel 5 60 100 kg id in Amsterdam 5 70 100 kg prijs V d consument afgehaald v d winkel 0 07 2 p kg id thuisbezorgd O OB i kg 3e Voor de soorten Alpha Bintje Industrie en daarmede gelijk te stellen soorten alle voor zoover verbouwd oo kleigrond telersprijs ƒ 3 12 p 100 kg grossiersaankoopprijs fiitoco voor den wal ter bestemming UJ 3 80 100 kg winkeliersaankoopprijs franco winkel 4 60 100 kg id in An isterdam 4 70 100 kg prijs V d consument afgehaald v d winkel 0 06 t p kg ld thuisbezorgd 0 Ü7 4 kg De prijzen vari den con ullU n zijn du ongewii ijd gebleven MARKTBERICHTEN smjr itt n 2236 7H FEUILLElüJ Nadruk verboden Het circus Wenger b o Daar zyn de requisieten van Quito ook reeds opgest 1 en door handige mannen naar de manege gedragen Daar is de schotvrye wand en 6e opstand met zijn wirwar van lampen en lar npjes M n ill i zulk een 1 ple treft gaat ër een lampje branden Dat ia dan een fout want Quito heeft dch verplicht slechts een t epaald icnopje te tretfeo Als dat geluk dan stijgt aan een kleinen mast een Amerikaansch vlaggey log Totnutoe is dit nog bü ledere voorstelling gebeurd Eüi hier is de gewerenstandaard Daar pta nu een staUuiecht bij aoveracljiict iori vu dig de geweren Gerteude Staat in gedachten verdiept erbli toe te lien Opeens herkent i den I laci en Dat toch de man die ïr i a schutting keek en iWaas riep u bent een echte pitsboef lacht r ii en tikt hem daarbü op den s hoi der Dr man keert ich om Hij niet er uit als hc rleesehel ke slechte geweteo Neemt u Q niet kwalijk miss JTcnger stamelt hü en kjjkt haar met J i eane oog verschrikt aan 1 llMtoutlc staart ham Zeg eens v wilde u eigenlijk vanmr Higgens Mijn vader had hem inhet t K pen De man beheerscht zich hij zet niechani h e geweren in den standaard Heeft mr Higgens zich beklaagdT Gertrude lacht Hg heeft gescholden maar tenslotte berustte hij er in want ml n vader had hem juist noodig Vertel eens hoe kwam u zoo kinderachtig De man itist de wenkbrauwen Weet u ni Wenger ik ben inmijn jeugd en grappenmaker geweesten nu komt er soms nog eens eenstreek bij mij boven neemt u mg nietkwalijk het zal niet meer gebeuren Gertfude kn kt Het is vergeven Eigenlijk et zij zelf niet waarom zij zoolang net den nan praat Misschien heeft zü behoefte haar eigen zorgen voor een oogenblik te vergeten misschien voel zij da kbaarheid jegens den man hij leeft haar immers onbewust uit een pijnlijke situatie geholpen Hoè heet u eigenlijk vraagt zij den man die weer bezig is De man kijkt ar met lijn eene oog wantrouwend aan U wilt my toch niet bij uw vader aanbrengen miss Zij lacht Ik denk er niet aan Ik beet Watcrmiiler geen mooie naam maar wel een zeldzame Gertrude denkt na Beat u een Zweed vraagt sij etndelUk Iets gejaegds komt in zija gezicht Hu trekt e schoii op XI kebt mi tooÉi rel er staan herhaalt Gertrude ongeduldig Komt u uit Zweden Ja mafi ik praat daar nietgraag over Waarom niet Nu EJieC heeft soms redenen ditniet te do Gertrude ijmeent dat het toch beter is zich n te veel met den man te bemoeien wie weet wat er met hem gebeurd is wil mij niet in uw geheimer dringen mr Watermiller zegt zij in het Engelsch met dê waardigheid van een directeursdochter en loopt door Het spijt haar dat zij hoogmoedig moest zijn maar de man had den goeden dunk welken zU eerst van hem had geheel weggenomen en zij besluit in de toekomst voorzichtig met bem te zijn In het circus is Bubo ondertusschen onder een schraal applaus t egonnen en Juanita en Quito komen naar Wa N miUer toe Alles in orde vraagt de meesterachutter In orde zegt Watermiller Bubo geeft nog een toegift en intus schen zetten de knechts het toestel van Quito op Dan geeft de kapelmeester een teeken en de scl ünwerpers bestralen het roodfluweelen gordgn De meestersohutter treedt met zijn partnerin op Als altüd staat Hans btl d ingang toe te kükeo Se dert den kreet weUce bU de eerste voorstelliDg io Lasalle epklonk wdert dien kreet toeo Jitaaita flauw viel kan Hans een oabehafeUMc voel niet meer kwyt raken Een ver moeden dat het mooie mei sje met de melancholieke oogen door eqn gevaar wordt bedreigd Hij haalt dan ook verlicht adem als het schot naar den glazen bol gedaan is Juanita heeft nog enkele kleinigheden te doen De knechts hebben den standaard met den schotvryen wand en het vlaggemastje opzijde gezet Quito houdt een korte toespraak tot het publiek Het gaat er om zoo zegt hij onder vele knopjes slechts het eene te treffen waardoor de vlag omho ig stügt Ik kan het niet voor u vertjergen als ik mis schiet want dan gaat er een lampje aan en de vlag blyft beneden Dit is echter hier glijdt een lachje over zijn gezieht nog nooit gebeurd Hij stapt achteruit de muziek speelt een paar noten Hij zet het geweer tegen den schoudar honderd oogen kijken toe Een schot kraakt Quito wordt bleek Juanita schijnt te wankelen zelfs Haiu oelt zich onmachtig Het schot Ifceft heel anders geklonken dan gevjoonlijk Nu begint er ook een schreeuwen en gillen in de toeschouwers ruimte zoo hard als men van die paar menschen zeker niet had verwacht Haal je leergeld terugl roept men Hoepla voor den meesterschutter jongens dat kan mijn baby ookl De circusmenschen staan verstard Zij kunnen hun oogen niet gelooven Een paar lampjes branden op den standaard en de vlag ia niet omhoog egaan De meesterschutter beeft voor het eerst sedert zijn carrière begon misgeschotenl Nu echter komt er le ven in de circusmen scl en de kapel i begint met luid geschetter ie spelen Hans stuurt een aantal clowns in de manege om Vet publiek affte leiden Men rinmt haa liB Quito s ifequisieten weg Met hoog opgericht hoofd den arm teeder om Juanita s schouder verlaat Quito het circus Een Schel gefluit vergezelt hem Een minuut later sprinigt Dorothy Keele in de manage en brengt door haar schoonheid en moed de toeschouwers weer in varvoering Hans Wenger klopt voor het eerst aan den woonwagen van Quito Deze kijkt hem zwijgend aan maar even later gaat hij op zijde Komt u binnen Hans gaat het trapje op Neemt u plaats mijnheer Wenger Quito die nog zijn schutterscostuum draagt staat voor den spiegel zijn gezicht is ernstiger dan anders U zoekt naar een verklaringvoor n ijn fout mr Wenger zegt hijrustig en u hebt daar het rechttoe Maar is het u ook duidelijk wattevoren gebeurd is Zijn doordringende oogen laten den chef niet los Ik weet alleen dat u mis hebtgeschoten Quito en dit is de eerstemaal sedert ik u ken Hoe het mogelijk is kunt u alleen weten Voor onsallen voor het circus l eteekent diteen nieuw shandaal weldra zal erniemand meer bij ons komen Verbitterd kijkt hij den artiest aan en over diens gezicht glijdt een duister lachje Ik zou u in den waan kunnen laten dat het too is mr ta Êt zegt hij maar er zijn al genoegtegenstellingen en partijen in tietcircus het komt er dus niets op aanof ik u nog een nieuw geheim verteliHet gaat niet om een fout schot nocKom een nieuw schandaal Dit alles ijn naaar bijverschijningen van d zomislukte misdaad Hans Wenger kijkt den artiest verschrikt aan Een poging tot moordt In plaats van antwoord te geven strekt de artiest de rechterhand uit en daarin liggen een paar Vervormde metalen stukjes Gehakt lood mr Wenger Ik raapte het in de manege onder mijn standaard op Nog steeds begrijpt Hans Wenger het niet Gehakt lood wat moet dat beteekenen U weet dat ik voor mijn werkslechts een bepaald soort kogels noodig heb en dat mijn geweren geladenen in een bepaalde volgorde in denstandaard staan Ja en Een oogenblik u zult het dadelijkbegrijpen Iemand heeft de kogelpatronen in eegunijner wapens met eenander verwiMid een patroon welkeechter deze losse stukjes lood bevatte daardoor kon ik ook het knopje datdl vlag omhoog moet brengen nietraken Het gehakte kx d verspreiddezich en raakte verschillende knopjes vandaar het foutieve schot dat müzelf verblufte Hans Woncer heeft het begrtpeut iWswtt Mi mUM n