Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1940

ISTKEKEN Woensdag 12 Ju ni 1940 79e Jaargang No 20345 GOUDSCHt NIEyWSBLAD VOOR GOUPA EN Dirc ttur F lihTE Bur Markt U Tel 274S PtolB ro 484Ü0 Eerste inspectiereis van Rijkscommissaris Seyss Inquart Een bezoek aan het zwaar getroffen Middelburg Het oude karakter der stad moet behouden blijven Rede van den Rifkscommissaris Kan Gibraltar gehandhaafd worden Een der belangrijkste pellers van bet Britsche Imperium Verdediging tegen luchtaanvallen vormt het kwetsbare punt 1 Het ANP meldt uit MiddelburgHerstellen weer opboliwen in ondeiljnge samenwerking 0at js het parool van den Bijkscommisbaris Rijks minister Seyss Inquart Dat is heP parool waarmee hij het hart van het Ncdcrlandsche volk getroffen heeft Men begrijpt elkaar men slaat de handen ineen Er wordt gewerkt in een prachtig tempo De Rijkscommissaris is gisteren zijn eerste inspectieon studiereis begonnen met een bezoek aan een onzer steden die het zwaarst getroffen is Middtlburg Prachtige gebouwen zijn daar getroffen door het oorlogsgeweld het stadhuis en de abdy zijn uitgebrafld gcdecltel4jk verwoest maar ak vermaning en aanmoediging tot weder opbouw zijn ze met onherstelbaar vei meld Be gevels staan er nog althan de belangrijkste gedeelten de structuur IS behouden te midden van de pumhoopen der winkelstraten rijzen de geraamten omhoog met hun nog steeds edele lynen De Middelburgers hebben gezegd dat moet hersteld worden De Rykscommissaris had het zelfde gezegd Gisteren was er de be zichtiging en de eerste conferentie waarin Middelburg zgn plannen ont vouwde en de Duitsche burgerlyke gei aghebber zun raad en steun zun medewerking en aanmoediging schonk Het herstelplan Het was een treffend oogenblik toen in het Middelburgsch museum na een inleiding van den rijksarchivaris mr A Meerkamp van Embden en den stadsbouwmeester ir de Ranitz de Rijkscommissaris zich voor de groote kaart opstelde waarop de ramp stond aangeteekend met de nieu e plannen die reeds ontworpen waren En daar rees een der problemen waarvoor een stad afs Middelburg komt te staan De binnenstad is t n deele verwoest Zal men de puinhoopen opruimen en een moderne stad bouwen aansluitend bu het historische deel 7 Neen zegt de bouwmeester De Ranitz het oude karakter der stad moet behouden blij ven de oude structuur ontstaan door de geleideluke ringvormige uitbreiding moet bewaard blijven Zoo mogelyk moet de schoonheid nog verhoogd worden door enkele wyzigingen in den stratenloop zoodat het perspectief verbeterd wordt De Rijkscommissaris toonde volle begrip voor dit plan maar hij informeerde met groote belangstelling of voldoende rekening zou worden gehouden met de eischen van het moderne verkeer Waarop de bouwmeester wees op dat deel van zijn plannen dat op modem snelverkeer berekend was Herstel van het oude erkenning van de eischen van den nieuwen tyd dat is het probleem van den wederopbouw niet alleen van de stad Middelburg met alleen in Middelburg doch in geheel het land Voor de schetskaart in het museum m Zeeland werd het even aangeroerd Samenwerking In de zaal waren tal van autoriteiten aanwezig Met den Rijkscommissaris waren meegekomen de commissarisgeneraal voor bijzondere gevallen dr Schmidt de gezant Bepe de persreferont van den Rijkscommissaris de heer Hushahn dr Kalf voorzitter van de Rijkscommissie voor monumentenzorg mr dr Frederiks waarnemend hoofd van het depaitement Van Binnenl rid sehe Zaken Aan de grens der provin cie Zeeland had de commissaris der Konmgm jhr mr J W Quarles van Ufford zich bu het gezelschap gevoegd In Middelburg was de burgemeester i Bordes de gastheer Alle deskundigen waren bn een om een vruchtbare discussie mo geluk te maken die in intiemen kring werd voortgezet De burgemeester sprak een wel kemstwoord Hu zeide de loyale medewerking toe van de Middelburgsche bevolking en sprak de hoop uit dat Middelburg weer spoedig de stad nocht worden die uitblonk cèoor haar Wonncer tt ui on e houding wtU opmaken dat wij u een genoegen tuillen doen dan is dit m zooverre juist dot jij welwillendheid willen toonen niet m den zin ton een beschermheerschap doch lil dPii zin van een beieinJ staan tot samenwerking De voornaamste reden is evenwel de eerbied ivelke wij hebben voor wat m het volk leejt en de achting welke wij koeiteren voor de werkeliike uitdrukking t an zijn innerlijke kracht Door dezen geest bezield 9 oon WIJ tegenover het Nedeilandsche lOlk schoone gebouwen en dat Zeeland spoedig geheel hersteld moge zijn Daarna gaf de rijksarchivaris een historische inleiding ovei het ontstaan van de monumentale gebouwen in de stad De vele jaartallen bewezen hoe oud de geschiedenis dezer schoone stad IS Rede dr Seyss Inquart De Rijkscommiêsaiis nam daarna het woord i Hu begon zun rede met te danken voor de vriendelijke woorden van wel kom en voor de uiteen zettmg van den njksarchivaris Vervoigeni zeide spieker Wanneer ik op mijn eerste inspectiereis naar Zeeland en Middelburg ben gekomen dan as dit om te toonen dat ik overeenkomstig den opdracht welke ik van den Fuhrer van het Groot Duitsche njk heb ontvangen op d eerste plaats mun aandacht en mijn zorg wil geven aan die gebieden welke schade hebben geleden door de ver warnngen van den oorlog In het buzonder is dit hft geval met Middelburg aangezien hier eert aantal historische gebouwen staan Wu kun nen ons uw gevoelens indenken waarmede gu thans door de puinhoo pen van uw stad gaat Het was alleen de harde en uzeren noodzaak welke ons dwong van Middelburg het toonee van den stnjd te maken niet tegen de Nederlanders doch tegen de Fran schen Middelburg is een stad van his torische gebouwen en wu zullen er naar streven alles te herstellen wat slechts eenigermate kan worden her steld Historische gebouwen zun de getuigen van de wil van een volk zun gedachten vorm te geven Middelburg treden wu met buzondeer hoogachting tegemoet omdat zun bouwwerken herinneren lan een tudperk m de ge schiedenis Afaarin wu allen bewogen werden door dezelfde geestehjke krachten Zu zun getuigen van gemeenschappelijke geschiedkundige ge beurtenissen De wederopbouw van Nederland is een zaak welke voor alles de uwc is Wu matigen ons niet aan u hierbu bevelen te wiUgn geven Wu willen u hierbu helpen en raadgeven Ik zou nu voor willen stellen dat een centrale in het meven wordt ge roepen voor den wederopbouw welke m het buzonder wordt belast met de verzorging van de monumenten der bouwkunst De taak van deze centrale zoji dan moetep zun de geleden schad zoo snel mogehjk vast te stel len en goede plannen te ontwerpen opdat bfhouden bluft wat de moeite waard is om behouden te worden Ik wil een verbmdingsman aanstellen die en oor zal zorgen dat alles wordt gt daah wat gu noodig acht in samen werking met alle burgerliike en mili taire autoriteiten van Duitschland Wanneer u uit onze houding wilt opmaken dat wu u een genoegen wil len doen dan is dit in zooverre juist dat wu u welwillendheid willen toonen niet in den zin van een be schermheerschapj doch in den zin van een bereid staan tot samenwerking De voornaamste reden is evenwel de eerbied welke wu hebben voor wat in het volk leeft en de achting welke wu koesteren vooi de werkehjke uitdrukking van zyn innerlijke kracht Door dezen gerat bezield staan wu tegenover het Nederlandsche olk Weest overtuigd dat alles zal ge schieden dat door ons kan worden gedaan Rondrit s Middags maakte het gtzt lsehap een rondrit over het eiland Walcheren en bezocht Verc Wanneer men door dit heerluke land rudt trekt lang zaam de indruk der veiwocsting weg en men ziet dan hoe ont aghjk veel gelukkig behouden bleet De heele reis door Westehjk Brabant en Zee land versterkt dezen indruk Slechts hier en daar het ft het oorlogsgeweld sporen achtergelaten Rustige onge schonden dorpen staan tusschen de weelderige velden Hier en daar is een stuk onvruchtbaar geworden door de inundeering met zout water d iar zun de boomcn verdord en het land is gru Maar onafzienbaar zun do groent velden met den njpenden oogst Over al leeft een vreedzame bevolking aan wie de oorlog voorbugcgaan schunt zonder sporen achter te la i Hier bouwt men rustig verder En daar waar de bommen en grana ten hun gnjze en zwarte sporen heb ben achtergelaten is een nuvtie bc volking onder actieve leidtra reed hard aan het werk om op te ruimen en te bouwen aan Öen nieuwen tud BUITENLAND VRIENDSCHAPSVERDRAG TUSSCHEN JAPAN EN THAILAND Het Japansche departement van Bui tenlandsche Zaken deelde hedenmor gen mejie dat tusschen Japan en Thai land Siam een verdrag gefloten i betreffende de voortzetting dei betrek kingen van vriendschap en wederzyd sche eerbiediging van elkander tern torjale on cheijdbaarheid De onder teekening van het verdiag heeft plaaf gehad te Tokio tus ïchen mm er Arita en den gezant van Thailand Het moet budragen töt de stabihteit en dtn vrede in Oost A7ie n zal vuf jaar geldig zun De landen zullen mlich tingen uitwisselen en elkaar raad plegen over zaken van gemeenschap pehjk belang Zu beloven vooits geen hulp te zullen verleenen aan een vu and van een der beide partuen HET intreden van Italië m den oorlog IS uiteraard van het grootste belang voor 4e machts verhoudingen in de Middellandsche Zee DSarbu speelt ook de vesting GibraUar een belangnjke rol Gibral tar werd in 1704 door Britsene troepen veroverd onder het voorwendsel dat zu vochten voor den troonpretendent aartshertog Karel van Oosl nruk De strategische beteekenis van deze ves ting lag toen hierin dat de uitgang uit de Middellandsche Zoe erdooi werd versperd Het ging erom eer t de Fransche en vervolging dtvSpn m sche vloot te verljindtren leh ni de vloot in den Atlintischtn Oct jan te vereenigen en zoo een overmacht te vormen die voor de EngtKth macht ter zee eep gevaar kon bttLCh non Ten tiide van Napoleon 1 gti ukt dat roeds niet geheel Zun Middi 1 andsehe Zee v loot wist wtl d n At lant schen Oce an tt bortiken mi ir werd desondanks toch no door Nel son die uit de Middellantsche Zei kwam aansrcllcn vemiet gd voojdat zu zich met de Fran he vloot op don Allantischen Oceaan kon vereijrtpgen Sinds dien was er in de MiddelWiYd sche Zee geen mogendheid meer die langs Gibraltar op den Oceaan kon komen om Engeland zi f ain ti vallen Engelands drie s e n imten in de Middellandsche Zee De positie veranderde volkomen door den aanleg van het Suerkanaal De wereldhandel behoefde voortaan niet moer om de Kaap de Goede Hoop te worden geleid De weg naar Indie werd m de Middellandsche Zee door Italiaansch leger onder Duitsch bevel STRIJDMACHT VAN 1 MILLIOLN MAN Gemghebbende kriniten m Londen conslateeren aldus Reuter at de Italiauische strijdmacht uit 70 of 80 genMtMIiseerde ivisirs bestaat dus ongeveer 1 i milhoen man alsmede een groote luchtmacht en marine Dit bëteekent ongetwijfeld een sterke toeneming van de vijandelijke strijd krachten Het Italiaansche leger zal onder Duitsch bevel optreden Men zal dus een doeltreffender Italiaansche ttie moeten verwachten dan in den vorigen oorlog torn de Italianen onder eigen leiding streden Het Ita liaansche leger zou tegen verscheidene objecten kunnen worden gebruikt waarander genoemd worden de Axnrenku t Corsica Malta en Cyprus DE ITALIANEN IN LONDEN Svenska Dagbladet meldt uit Lon den dat de politie aldaai leedb fnds eenigen tud een Ujst had aangelegd van 790 Italianen die uitge proktn fascistische sxgipathietn hadden en m de eerste plaats geairesteeid zouden woWen Men raamt het aantal in En geland wonende doch in Italit geborc i personen op in totaal 25 000 waai van 19 OOCKVreemdelingen beneden de zes tien Jaar H t aantal Italiaaniche on derdanen m Londen zelf wcrdt gesch op ongeveer 10 000 Op het oogenblik zun duizenden detettieven in Lfirden bezig tnet let opsprien van cie e nieuwe vijanden Met viacHiui en autobus n worden de gearit ei de Italianen naar de vei ch llende inter neenpgSkampen oveigtbiacht M n lerwacljt dat een gioot gedeelte vin de in Engeland woonachtij e I aliai en of personen van ItThaanache afstam ming geïnterneerd zullen worden In de bekende restaurants en ont pan ningslokalen heeft de politie gieter avond de Italiaaniche ktllneis gejir steerd De kleine restauiants ndewijk Soho moe en sluiten daar het pcr o neel voor het groot te gedee ud Italianen bestond die thans gearre steerd zun drie steanp mten bev 1 G n i uMalta en lu Sue Kaiji S F geland po in u üu ii I f i vaarhjlv om 1 u 1 e v an i I ai i kwoidt n a 11 yt a U n 1 n v 11 i l cinitn van F i i 1 in I n 1 i i iwi rdd 1 1 u 1 I 1 7Un po i n h o en Mal a u n n t i i mcerdeihtil der Bi i ti v m dl tball M iir d Oi 1 rn ilog wapens m hit bii mi i I i luchtwipm weid dl ti iil i v otaal gi 11 gt De Aiiissu se ii Vlamingen in FrankrUk S LtCHTf ONTVANGST Het ANP zendt oiu een brief uit Gtnt waaun gespioktii wordt ovir de sleehli intvangst van Vlaamsche vliKlitil 1 en in Frankriik Vtisehi dl ne vlueiitehii en wierminnen zonen en brmis op het Ifdcnionient toeli vochten aan de iide derFtanM aen in dm striid tegm di n oprukkenden viiand lubben ons ii vanverteld ald is het ANP Al h n verhalen kiinitii op liet Ifde ne r Zywirden bihattdild ala les bocnes duNord wirdm uitgt 4lu lden viKirverradeis en kiinlin honger m di rstlildtn 11 plank d t hun li egi niagmen hun vetdiimi cfi kelen mtt voedselen drin v weiiiin ht itdi d Htr in Pi mkni kwam di oude wrok lusse hen Wall m Vlamintj tot uitbarUiiig en kwam de tegenstelling tussehen twee v jlki n die m een j taat iin vereer if d oiidei wel zeer di itvgom tand lieden aan het licht Nu tirwyl mei tzamenhjk optr jk tegeneen ge meende happcliiki n vuand had min toch CKcr mogir virwachtl n dit dl oude strudbijl bigiaven zou ljn M lar oi was het met GeenFransth eife ge n Franse ie w tningen gem Fiansche boerenhoeve stondvotji dl Vlaamsche vluc uiln m ODcn Op velt pi latsen werd hun 2 tot 4 franc voor een t lis water aevna den vo tr een stuk bioid o t it 10 r ri Elder wan i op ii f en 1 i mangel pj ir 1 Jï 1 f I c B p t 1 Ie 1 p i sf n w d r VI 1 I om e n gl 1 v it i fgo V J n e w m r n 11 I v 1 i I lift 1 n laa 1 Ge n tl e el iv 1 wt lem of hlTr oo oi r oeliei in Gent n D mu dtr op dn lannin trii d 03 linga de k i t of pHi s beul lasie zich nu o ei do t tr t in Fra l rI K n dati v lurs cllen dit al Cl 1 i H i trien Mn vviren n he ei en laml weer jewee Il r 1 bcjin ten len i l I i ru i i diM T 1 i 7 He lar 4e macht 1 I J l I I I 1 s I j 1 y n 1 t m 1 u IS 1 Sp I tl n eneii 11 w 1 L TT H r Cl 1 I r i I t n s tl 11 1 j 1 n 1 i II 1 11 IT l e m 2U M n I tl wiehtii i V H t 1 i I I II i I n t i n n Mn II M 11 u 11 t il f li fw I i Een gezicht op Gibraltar I lll O I k iit K Z U terug te ijn ouk il uaim luin huard tcdtn vein ei i lHliiit i ik ditl de or het oorli j sgi wild viiwoist ol Ihscliadigd en dit vond de oudeieu ondii hen m lut n n ei hoiïdcrdtn niet vveeiii d r ihihl hel ben i n de ontv m l d i hun ten ditl viel in 1914 iii lul t i i iitutialc NtKlerland Amerikaansch materieel voor Engeland en Frankrijk MACHTIGlNt OOR HIT MIMSTFRII N OttRI OG Dp Ami Ilka n i i Sm i ii liet ft gis terwi Rf V Ig f 1 f 1 1 a in n i vii oek van iisident Koosivili i nit 67 tegm 18 stemmen een u ifl iif f i edgtkeurd op tm vooistel w lai bil het minisienp van Ooi 1 ig gmiaehligd wordt h fabiikiitin g viiouderd gesihiit tl een niiiiw m tt imlii i Assocntpd P s mtikt in d t vi i band op dat het h i 11 n 1r ins II t 1 b treft waaibi dui i niii n t kti n geschut dool dl f ihi IK 1 1 1 tM t 1 1 nn Pn gt h f 1 tn 1 11 ki 1 I k l 1 kurnen oict n I n df 1 1 1 iveteen k 1 c r d tl vl IJ 1 1 s 1 n vr Or Sir 1 r niDiny r 11 1 Mn f i 1 mst lUt 1 t 11 lie r heeft i 1 f r ng II ke 1 i i ii I RDr MB ss nnKS I AN ON4 ppi i CI Üp an Ins r n Onmisbaar voor de liewegin s vrMhiid dl r Inijelsihi viool n Cr p UI Cl r 1 s 1 vjn k i P nfc 1 ind tiet dVt 1 ann i h I luet s I jtfi i it II V oot gt L 11 G oidl Ji 1 niet ht t 11 tl d III Ir i tu t n t I I 1 de wtg I lai 7iiid 1 f i t nuar II de 1 En 1 Ier c en sth gea Ol 1 lan lenhit lu ie ft w 1 g IJU J t i e