Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1940

EERSTE B AD WOENSDAG 12 JUNI 1940 OOI DS H BORGSTt LLINGSFOI H NCTIONNEFKT NORMAAL l et f e tuui V n I e Goudsch Borg t 1 ig fonds V ni vveikiemers en f p c f tind gen deelt ens mede t 11 re nof I ii op de gesiohe wijze i n V rl zaïmhcden v oortzat STVDSMELWS L tt m m n vwmvy v m Gecombineerd goederenvervoer per spoor KAMER IN KOOPHASVH HIL Cjr AMIMIJKE VFR7 M I I K K 1 Jl r del en f d brw ke r GniHi i en rjn treken fclc ♦ ♦ f 1 I n L tu then it P 1 1 Abonnementen en Advertentiën Dt Goudsche Courant rdt eiken avond bu vele duindCTi abonriéï bezorgd m GOl DA kiphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bo u trficn or het tolr r hrn dit g deren VI r p d n il V dger I i s d K n d chj tt r i tr il h jt ► frrpr t flfnua 1 KI l 1 ir r k m I K dienen c I u I I til j t n men w r c ht Ie Ir 11 1 r er t i r ï 1 t r I M J 1 I VI r ji CLi id 1 c anti I n 1 I I Jl frri hut f t k riciar v jii de I t I vv n onde hng fp f j erKd I t n I ir f n t xpe ilcur 1 r dt li iti ihulit IL I rr r 1 d v f n r f clui tr tr kun t IK ven Vfcftot n I k b scl uw f De 1 i t t v i n rli m r I P ir tinngtn t 1 tl i I 1 t Mn j op ith te rjvcn Br koop Driebrugge Gouderak Haastrecht Heken f 7 i ip Moi rcdpvlle Moordrecht uwtrkcik d d IJssel Ouder s rk a d IJssel Oudewatel Pol broek Rtiuwijk Schoonhoven StolvMjk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen BO NEMENTSPRÏJS voor G Ida 17 cent pei week ƒ 075 ptr maand of ƒ 2 25 per kwartaal Uiton Gouda 18 cent per week veral waar de bezorging pfaats DVi RTENTIEPRIJS 1 5 ge e n els ƒ 1 Oo elke regel 1 I ƒ O 20 TN GEZONDEN MEDEDEELIN GF op een g v ne tekstpagina 1 i reg Is ƒ 1 5 Ike regel meer f ü lil Bij ov uenkomst gcredu r orde pri en volgens speciaal tat i f KVWRIJESRCBRIEK klcme i rtcnien i een dei Zater I I g 1 1 regels ƒ O 25 elke meer ƒ O 10 maximum 1 1 C reg bit lu tel d bij I lu it etd itik In cndmg tot I I Hgm da li 2 uur I Pier adve mtie moit na im en 1 ires verin u n Eind vani St aèlijk Gymnasiiim rjUS 4 SOLDAAT ONTVREEMD I I eek V 1 ten militair uit ln ki k IS op den Graaf Iloiisvveg ct i 1 jvviel 1 vitenid I UOF IXAMFN THEOLOGIE Aai de Rik ui veisiteit te Utrecht veer het piep examen theologie met 1 f gt laogd de heer B Aibada j Opgiaf vil abonnementen en advertentiën n to enden aan het Bateau Markt 11 Gouda Tel 2745 en bi de plaitsclijke agen teiH A t 31 1 t n r 1 J P E 1 B f f f n n n Ir Gil r f W i kci t Crt K r f f n P t t maf V 1 i I u il Pi tt Zvf 1 t V t V lirt te G V P J Mevt ir NDS Alphtn rrn Rin A i Nd lgla Piw 1 n t n i C L n n te G öti Fi ireir i J Vix ebrx e te GiiiU hl e t 1 Ia 1 vvt d facwe en nitt etn 1 al e 1 it htt examen voe ii t e Uit vroeger tijden Dl OlDStHE tOtRANT MFLDDF 75 JAAR GtLlDFN Ir dt ei d nu de ka niaikt ulK ftr gjie I tilans ltl ini hteft v i meiden ve de ntleering te Gpuda an 75 j 1 ir tfleden op 8 Juni 1865 dn gpvrtid O partijen prija f21 a J2 M JAAR GELEDEN Vat 1 lil er den ed Rhijnspooiutg aartje be d n gelegenheid om des Zon üiCveor ermind id taiief van Gtud oa Den Haag te kunnen r ien n i ten de tvve ceritt Zondagen IM en prr e r en ï el luik Z i JAAR GELEDEN Tot VI tipV Van der peldei Stil ll tl en de heer M Verdeeld Cz D al a had d hci iicmi iinj plaati exr nr pcci mrr ttcriS ingeland tus si er dl I e ren P N K ol tn Joh de Jing C rk e de heer P N Kriil de hr ele tr p ve e chtet f pd blj de tr te r i ing in een r dert va t e yekr 7en Plaatselijk Alphen a d Rijn LOOP DfR BEVOLKING Il g komer van Stnjen Nw Bona vuiluia 15 El zabeth Klis Woubr weg 2 r Ltiden Ttiweep rk 5 CoiTielia J naar Voorburg L vanM idenburg 20 Helena H M Bal detslu Raadhu astraat 18 Ter AarB 140 Gerrtruida Broer dienstbHe r ve g 7 is t lar Deylerweg15i I r V 1 K IV e ren 1 indarboiderHrn 85 Zvannitrdam DorpsstraatH ï Mtitlje VTP tRict wed B van7vv l 7 bef Korst wtg 16 w AT O AAR f ANNEER Reunie Bioscoop Eüzal th en Essex met Errol Flynn en Bette Davis en Plezierige vatantie Aanvang 8 15 uur Schouwburg Bioscoop Vrouwen on der verdenking met Warren William en Gail Patrick en Misdaad m Brook lin met Sally Eilers en Paul Kelly Aanvang 8 15 uur Thalia Theater De roos van Rio Giande met Mouta en John Carol en Antonio Mfcreno en Lichting Tiiggeis met Heb Russell Aanvang 8 15 uurDagelijks behalve Zondag 7 30 8 3 uur Spiering tniat 113 Gelegenheid tot inenting tegen typhus en paIatJphu 1 Juni 7 3D uw Ned Geref gemeente Spittkbeurt ds Joh vanWtlzen Juni 7 30 uur Lege des Heih Bijbtlbe prekmg 13 Juni 8 uur Vrije ETangehschc gemeente Bijbcllezmg en bidstond 15 Juu i uur OlympM terrcm ELrs e ompetitjedag Goudsthe Alhle tiel ti nii bie 1 Juni 10 ui fer Olympia terrein Etiste compel iiteiag Goudstlje Athle ick Convn e Juni Collecte voor het Fonds lotaanmoediging en ondersteuning vanden gev apeneien dienst m de Is de r I inatn Juni 7 30 uur OIjmpta terrein eibdlvved tl lid Olympia Jeugdelftal KNVB voor Fonds oor Goud che getroffenen 31 Juni 8 uur Schaakbord Alge mee ir vei idenng van deelhebbers Onderlinge Brandvciïekering M lat Whappij Geuc T 23 Juni £ 3 uur v m Nieuwe Vaart Sieitlijk vischeoncourt Verteiiigmgte 1 beveraerint der gezondheid in degi 1 sthe V akktn 24 Juni 8 uur Sociëteit Ons Genoe gen Alperieene lee ei yergadering 25 Juni 7 30 iim G S V terrein Voethaiv e nd G S Jee gdelftnl K NVB voor jndb c r Goudsche ge troff re 30 Juri 7 30 uur Gouda terrein oe OalvAtd el Gu iua ttiiiLinalt Re t v n G uda voor Fondi v oe i Goudsche 4 et offtntn VALSCHE SUIKERBONS Het OHuÉrzuek van de poluit tegen eei jonger ilh er inzake uitgifte van vervdischte suikerbons heeft aan het iie gebracht dat de jongen m 15 gevallen deze bonnen bii wmkeliers hteft afgtt even In totaal moet hij op deze wuze pin 40 pond suiker heb ben btlror K n Zoowel tegen den kna jj aK t g r zi n moeder is proces ver aal ejrgerniakt Ammerstol LLE MILITAIREN TERECHT ie n t iren m onze geniet e zijn thans teretht De laatste veimiste IS Ma md j v i nd uit Duitschland m orze gtn ter te terukgekeerd Dl VISSöHERIJ In de afgt open week wbs de vis scherii met de palmtfuiken niet loontre De firtenv isscherij neemt tottenttr daar de prijzAi tamelijk goed2i n In dt Oir ntnwateren is ie zttlt vangst zeer goed Delpalingvangst i zeer slecht i Bergambacht afschermingsm aVrögelen Er schiji t üij htt publiek verwan ing te hrtrsthen emtrent dt voorschriften der veïlich ng van rijwielen Het nj de 1 zender lieht is verboden dt voor Iieh en mee tn goed met blauw papier lyn aXgiitheimd waiiin een kltme sple t mag zijn Ook de achttilichten moeten met blauw papier zijn afgt schtrmd waai in ten splttt van hoog stens S m m Vooits houde men zich stipt aan de verkeeisrcgcls dus steeds uiterst leehts dn dtn wtg tn mtt niet meer dan twte persohen naast elkaar nidtn Ook autolichten mocttn zijn afgeschermd Alleen richtingaanvvij zers beheeven niet afgeschermd tt zijn In het belang van een veilig vtikter zal aan deze bepalingen door de politie streng dt hand worden gehouden Nogmaals viordt er op gewezen dat de bewontrs zorg moeten dragen dat hun huizen ze idanig ziin afgeschermd dat geen Iieht na ir buiten straalt ook niet voor een oogtnblik Ook hittop zal nauwlttltod woidtn totgtzien KAASPKIJZEN Alhier wordt voor eesste soort kaas tntt lyksmtrk besteed I 29 31 en voor twetde soort J 26 28 pei 50 kg BerkenMroude COLLECTE VOOR ROTTFRDAM De in de7e gemeente gehe uden tol lertc ten bate van het w lar getioffon HottereUm heeft ir tot nl 412 22 op gebracht Tevens weid een vrichtnit i v oI met levensniiddelem kleeding en che eisel mgtlevi rd LIChTDOOV ING Zij dit I eih ildeijk nioeltn vvoi den gevv rschuvvd vvegt is onvol doende lichtv oi de i tent j zullen als stiafmaatretiM v m hc tlotluach ntt worden afgesneden Bodegraven GESLAAGD D heel J W de Biuvn si ngde ai i ae Rijksuniversiteit tt Utrecht voor htt prop examen the K ii Boskoop WIJ VAN TIIMJOIW FN PLANT KUNDE Maantlag kvam de Kon Ned Mi vin Tuinbuuv en Plantkunde afd Boskoop n vergadering biietn waarin eer bespreking werd i thouden va 1 het aarwe ige plantenmatei aal Dt heer Veneina tue ndt Osmunda regalia dt bektnde Ko iing vait ii weKe veti ill t wild voerrkomt A n dl nedi plveiultnta t pita rii blo lendVi t mooie wilte klo jcj De heeft Mossel had en paai mooie giu tbiotnJ gt gced gcvuldt pioenc i nl Lu ly net en Claue Dub ri ac it rosL verdei i og Deutzia niagnifita dubbel V t inkblot end De he I Klun per toonde een moors g ootbloemigt kamperfoelie n 1 Lonicei etrusa superba met zeer fjntn geur Dt firma J Boer Wz bncht Evo nvinuis t ana Ignge smalle hard groene bladeren tn Evonymus nana Koop mafthi welke t Ier gloeit Azalea vist ja w t late blotiii Cornus cauAa wit met 4 ble embl den en een paar takjej Peinettii dt een met manlijke en dt aiidei met vrouwliive bloemen De heer D Veerman toonde een sor timent van de nieuwera Deutzia tie nata tn wtl de valleteitcn Perla Ro e Joconda Mag tien al c ro e en d leaflora wit Hiermede was de bespiek mg vii het materiaal afgeloepen en weii ov rgt gaa 1 tot de rondvraag w Ikt niets opleverde Alleen nerkte een der leden op dU hem bil het naz en der ingekomen rekening wfs gebleken dit b ma me tnand zuft bankrelatie of gironummer vel meld h id Dt aangewezen weg de rekent te v ildoen i d loi o ei schntving Als iemand geen giroreke ning of bankrekening heeft maar wtl een spa ubai kbt el je kan hy op d reke iirg vermelden bij welke bmk hij 7iin sp ai boekje heft opdat het ver ichuldi9ne bedrag op deze bank overge w hreven kan woixlen om daarna liet bcdiag m zijn boekje te latcn bi schrijven WILLRJJOSTER GEVALLEN Van een tweetal meisjei uit Bodegraven geraakten aan den Zydtweg dt fietsen tegen elkaar met het gtvolg dat een hunner tegtn de straat sloeg en daarbn etn tmstigc hoofdwondt tipliep Bij een omwonende biiinc gebracht werd zy later door dr Flim verbtjnden COOP aerefniging 0 £ BObKOOPSCHE VitlLING 11 Juni Ro en pei beto ReisT Mundi 30 54 e l Gloud Mundi 44 52 tt Piuls Siarltt 30 40 et Dorus Rykers 48 et Rcsalnndia 25 36 et Briirclit 15 18 et Butterfly 14 20 et Hadley 25 30 et Edith Helen 13 19 tt Polvanthnioztn 30 44 et Uien Pruisen 34 et Else Poulsen 2P 38 tt Net 1 landen 30 45 et August Noach 14 IB et Peehtold 27 34 et Diversen per bos Pioenen in sur i ten 10 0 tt Clematis Durandi 40 et i1 11 Piins Hendi k 50 81 tt idem Mevr It Coulre 80 90 et CapeHe a d IJssel PITITIFS HIRVAT De Cl iistelyke Zangvereeiuginff d leeteui Votto de Vial ffeeft hn ir vv ektlijkst e lepctilies horvat ook dt on leiafdttling De Kltine Lofstcm zingt weer WOMNGFN BETROKKEN Capellc a d IJsstl was de laatstejaien in het bezit van een groot mtalleegstaande woningen Vooral m deuitbreiding West a in i3en Capelschcvv cg en aan den Berm weg stondenicf elmatig een groot aantal ve ningtnleeg Door een groot aantal Rottei tammers vvoiden thans de e huizenbe et zoodat 1 cv groott w mingoveiscl et spoedig geheel veidwcntn 1 i n graanteelt De schaalsehtt van veevoeder en dr v ï 1 liooge pii en hieivoei w iien orrzink dnt verseh llei de MoercaDelle weg verbeuring Het bt stuur van den uidph p d r voornemens een aantal we gen m men poldti van e n nieuw asphiU k te voorzien De wegen hebberig den afgeloopen w mter ve el gele en o r opvriezen van het tetr dek He p or nn ingzamerhand veel pulten ontstaan VAN TERRFIN TOT ClLTlliR GROND Htt genncnte stuur hetft het stuk r nu aan q Vi Httrtnweg Aaarup de onbtwüonbaar verklaarde wonlnger st inden gereed gemaakt voor cultuur roiid Zor wtl voor als athttrtuin aisn edt het terrt n waarop de won n gen stonden Htl wtrk vuerd verricht d or dtn ge neentt sicretaris tn dtn gtmeente vcdwathttr Dtze httitn zag men leder vry uur met schopptn eu hou wtt btzig Nieuwerkerk a d tJssel REPtTITltb EER BEGONNEN Het vereenigmgsleven begint w er een normaal veiloop te knjgtn Zoo wel zang als muziekvereenigingcn hebben haar lepetitits hervat De hee ren Schellev is en de Vues dn genten van de gemengde angvereenigingen I Dt Lofsletp en Nieuw Leven dia 11 miUtauen dienst waren zyn bchoBdin leruggekceid De harmonieveleeni ging Door Kunst trkregeii is eveneens begonnen mot repeteeien under leiding vin den heer v m Gent PETROLEUM VOOR LANDBOUW Vooi di lubuiiL van petioleum ten behoeve vsn Imd en tuinbouw en veeteelt moeten bel inghebbcndeii zich tci veikiyging van de noodige bonnen wtnlen tot den plaatscl ike n bureauheudei vooi de voedsclvooi iening den heer A Kot s Giavenweg 24 UITVOEREN VAN MII7IIK De burgemeester deelt mede dat het verbeid van het ten gehoore brengen n muziek dooi ei keften teist nd kan eii dcii iU Pgehev e 1 tvtiwtl nut dien vtisiCnda dat het V il den i lie dei en en miW Ksttikken en gehooie te brengen vïtike een ttgen ver Duitsehland vyandiR karaktei dragen of van op1 uienaen aard znn GhBOlWÏJI orPIAATST Tei b hoeve v t liet pei neel van d n luchtbeschtiniit i e tist t p he dak L op Gi nt n aide i eet i e I iw je aangebracht zoeidat dezemei men met gtaiiiipde den gan rlininiiht buittn behoeven te veiblyven S STORINGEN IN STROO MTOFVOFR Dinsdag deden eli h il i lijk stnimgen vooi in den toevoer v t rlccIrischen troom Het pti oneel van het GEB si lagdo ei steeds weei tn de stt ringen in een ininimuti v ui ti d op te spoien tn te v ihelpri OPBOUU VAN ZMEMBAD euweike k t i IJssel heeft een zwemclub De IJ el welke vmir eigen reken ng etn bad cxpluiteeit in den IJs el tusschtn d buuit thappcn Klein en er Hithnd Dt actieve be stuursleden zi n ledei vnj uur bezig met het weder opbouwen van den opstand Wanneei het bad geopend kan worden is rog nitt beket d d ai vergunningen nog niet afgekomen iin Polsbroek BENOFMING Dr heer G Biruwn is btntelnd tot directeur van de Boer nlecnbank te Benschop Wocrden VOFTBAL Dp alhier gehoitden veetbohvenj tiyd Woerden P V C Utiecht eindigde in 2 2 lUstsland 2 2 aaj KÏjding Ter hoogte van de B lansfiaat w erd een jongetje auigeieden doet een pas seerenden auto waardoor hy het rechterbeen brak De knaap is naar het Algemeen Zitkenl iiis overgebiacht Een onderzoek wordt in ge teld RIJKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor en de daaronder lessoiteerende hulpposlkantoren werd gedurende Mei ingelegd f 16 801 08 en terugbetoald 162 358 11 GEVONDEN VOORWERPEN Aan htt politiebureau ziin de volgende gevenden voorwerpen te verkrijgen huisduif zonnebril blauwe postduif tcirftuui Zevenhuizen GF MOBILISEERDEN TERUG Het grootstt gedeelte dei militairen uit deze gemeente is thans gedemob bseeid VooraJ met het oog op de di te m de land en tumbouwbedryvcn is U dit V Tn belang OMNUMMERING WOLI EFOFPENWEG De oneven numiTiers aan den WoUefoppenweg zyn door nieu e nummers veivangen Deze numriui zyn 50 hooge 1 u 1 FELlILLETOi OVERSTE SAXON HISTORISCHE A ONTITRENROMAN door G P BAKKER 9 Nfen tlat geloof ik niet Die be moeit z rh nitt met dergelijk tuig H ar det moet hooger liggen Een frachl an ten r uw groene oogen rood naar en ter warme zinnen ke t zei Sjxon d t ben iK m Tar te c wijde IK el eens Beter haar uit den weg te blyvejlh Ze heeft iets zoo buite gev ewn verlei d nks bvina aemonisch zou men zeg gt 1 en toch ets zoo aantrekkelijks dat ze Is ik m myn hart een beetje bang Voe r haar een Dat heb ik vanmiddag niet ge pierkE lachte Saxon ir wilde juist de ruïne onderzoeken U zou een aardice ontdekkmg hebben ged n en kennis gemaakt hebben met Esopus Eaopus Ja de naamgenoot van den tabelvertcllendtn Ethiopiër een brave kluizenaar een van mijn beste vef henntrs HiJ heeft met den ander Biecht een ding pemeen ziin Jxjcnel Efiopus het ft zich van de wereM terug I kk würnt a n ctnzTam m een e i t m boete te de en oor htt sleeh e dat hij op deze wereld bedreven heeft Hm doet boet door te zwiirren en te vasten maar hij is een uitstekende kok en het zwiigen zult u niet hooren Dt dokWr floot tweemaal en uil de rumc kwam een w inderlijke figuur te voorschijn Een bochel in een ruwe harige py maar ir plaats van een staf had hü een groet koksmes in de hand tsopus sprak de dokter Dit is de heei die vvij verwachtten D e schooi antwoordde de klui zenaor wijzend naar den zwerver Die heeft hier den halven midelag lui op zun rug naar den hemel liggen kijken Hn had beter gedaan bu mij le s te leeren over de zahcmaking der ziel Want hoort Dat is de eenige kunst te treden in dps Heeren gunst Ja jammer zei de zwervei lachend Ook dat heb je van een naamgenoot E opus meende Ide dokter voor een kluizenaar spreek e te veel maak liever ein goed maal gereed Meester antwoordde dé wonder hike kluizenrör ïkbgn w dienaar maar uwr floel klinktbeter dan uw woorden En hij ging nog even ang stiK naar Wolf kykend V kent liet doel van myn zwerftocht vroeg Saxon Ik geloof het v eV V heef mu verteld d t mUn vnend de wondertloktr dood i Pat heeft mil zeer getroffen Hoe is hij gestor ven In een hinderlaag gevallen en dood geschoten En hii a een ziener Ja m ai zij zijn het bijna nooit waar het hen zelf betreft Znn doe d zal gewreken worden bloedig gewroken Beiden zweeen Hier heb ik een groote bril voor u meegenomen zei de meester Als u z ch tusschen de mensehen beweegt zien ze uw jonge oogen niet Dank u maar allen zi n gelukkig niet zoo schei p als u Uw hond zullen we gedeeltelijk grijs moeten verven maar beter is een andeie vermomming Heeft uw vriend u lles van miverteW vioeg Saxon i Alles dat weet ik met maar well veel ove ste Hy deelde mit mede dat prinses fariem uit Maagdenburt i heeft gered Hoe u door de onderaard sch ff ng o tv Tucht en ontkomen ben naar Ri olfs herberg Hoe hu u en de Drinse m Brandenburg weer bij elkaar heef gebracht Uw stryd tegen dr Pappenhe r heb ik zelf gedeelteliile mee emaakt als fill getmee Heeft hii u ni t gesproken over eer ver irgen schat Neen De kostbaarheden uit h t huis metden torn j Neen Wel weet ik dat er in da huis van de prinses groote famihe schatten aanwezig geweest zi n dat de Pappenheimers er c al naa heb er gezoeht mofr dat ze mets fevonl hebben Miin vriend heeft echter mm mer met mii dit punt aangeraakt De ovrcf zwe W m zou zi n vriend in orivo r er n e s h bb n oe zcgd Hij vertrouwde dezen dokter nr 11 ei wi goud veel goud 0 er te verbrak de mee fter de ïtii e U behoeft mij uw volkomen 1 tl e uwen met te schenken Nu nog nitt ten minste Het z il an zelf wel kernen ïk wil niet in uw geheimen dringen Laat ik u liever iets van onzen geme rschappeli ke vriend vertellen We waren s imen in de academie welkten s als gevangen studei ten n de kelders Kent u dit leven Neen ei Saxon Ik heb aan een paar umveisiteiten gestudeeid ma r nooit als kPlacrstudent Watei brood tn boekefn Later htbben we geliatht goud ten aken iin bijna samen m de luchtgevlogen Daarna hebben we ons alsheelmeesteis geves igd en s men ge Ureden tegen de hekspnveivolg ngen Wij doktelen hebben biina altyd vooruitstrevende denkbeelr en Wat wedaarbij ondervonden hebben was nietveel frrais Wraak niid en geldzu ht Hij is getrouwd Ik niet WaaiomH it k m k u gelest zeggen We werdenveil f zalfde V rniiw Zij tiouw Ie l fm tn dit is h t biiitenpevvone hetJiat 1 geen v rw deiina 7i a eenlieve verstFiidige vrouw Ze kreeg eenckitit r bir nd met blauwt enigen evenals D t if V i bo d r hielden geloof ik evor veel van dit b ewiende nrfe huldige meixje Ze was r yaa rlT hurg toen d stad werd ee piund rd W kwamen te laat Zy redde haar eer door uit doodargst n een put te spnn n De mee =ier weeg een oegenblik Toen vervolgde hl Wy zwoeren het meisie te zullen Wjpektn tut enzen dood Hy heeft zyn eed gehe uden tn ik zal het ook doe n We 1 ebben samen den bond e pgei ht Het veemgertchl gesthoeid op de oude leest van de voiige eeuw De oveiste kon in het halfduislei het gezicht van den doktei niet zien maai hy he orde de stent Hy zeitht de hand van den ander tn diukte die stevig Vergeef mii zei hy als ik door myn vvant eutven uw veidiiet weer heb opgewekt de oude wonden open gehaald heb Hi aaizelde even Miar goud veel goud is zoon gioote verlei der voor de meeste menseben Ik al u alles veitellen tn geen geheimen meer voor u hebben meester Oveiste ik vraag met naar uw ge heimen Indien u meent dat myn hulp u van nut kan iin ben ik geheel tol uw dienst en kunt u op mij bouwen U btgiypt d t ik een vyand ben van T llv en Papper t 11 die Maagden burg b bbe overretrev r aan de plun derende soldafeska Wy zyn uw vr en den Wil werk n Ici aam en in stilte Maar wie langzaam gaat Goat zekei Juist Aan geld hebben we geen be hoefte Duizenden zyn geslol n en worden nog gestolen geld goud kost baarbeden en mnn lannen nerien van de dieven We geven bestolen men schen bet h ne teiug maar de mees ten hebben hel met meer nocdig Wn voeren den kleinen oorlog rr aat wii voeren h m op een gerchte wyze lul J len 1 m voeren of het bittere einde U r t onze r 1 1 niet onderschatten Wy vormen een klein leger allen vast beraden nnnnen allen getre fenen Ontieuw en veinad beslaat b t on niet Ieder heeft een strenge proef achter den rug Zejfs de kluizenaar flie u straks heeft gesproken zal zyn leVen voor u opofferen En als de groote sl g geslagen woidt sta ik met een goeoL regiment aan uw zyde De wonder dokter vroeg het u eens als een groote gunst Ik Vlaag hetzelfde Maar laten wy ons niet veidiepen m kiiigsmuziek van de toekomst Het mag u nu wondei Ink schiinen maar het is de zuivere waarheid En als eens op uw tocht uw toestand hopeloos mag schyner geef dan n it den moed op Vnenden zullen over u waker Ik geloof u antwoordde de overste Ik zal u miin ve lledig vertrouwen schenken Toen wii de prinses en ik gevlucht zun btien we alle kostbaarheden begraven De koning van Zweden hee£t geld noodig en de prinses beloofde hem alles v X r de goede zaak Ik ken de plaats waar de schat is getxirgen maar Maagdenburg is in handen van den vijand Zou het mogelijk zijn de kostbaarheden te lichten Wy rullen het probeeren Op onxe hulp kunt u kenen De Schippers van Maagdenburg zyn onze vnenden Wu zullen nu den mialtyd van onzen kluizenaar veorberen en dan ecnige uren rust nemen Om vier uur heb ik purrien besteld om u naar de Oude Herberg van Rudolf te brengen E r ruiter heeft van loopen qmedig iijn l dn in t Wordt vervolgd