Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1940

yyyEEDE BLAD S WOENSDAG 12 ï 1940 Berlijn zal geen afzonderlijken Vrede sluiten DUITSCHLANDS EENIG DOEL IS DEN OORLOG TE WINNEN Duitsche Troepen óp 60 K M van Parijs De Strijd wordt uitgevochten MISPLAATSTE GISSINGEN m verschelden bultenlandache WaiiB zijn In artikelen van hun BerUJnicbe correspondenten meeningen v rlooiigd over de vermoedelijke oorloggaoelelnden van Duibtchland aldus het Dultsche NleiwBbureau Zoo Is de meeDioe geuit dat Duitschland bereid ni n met FrankrUk een afaonderUjfcen vrede te sluiten Daar deae meeninren geensilns bet Dultsche stand nt weerleven is er van bevtfegde Duitsche Ijit opnieuw op gewezen dat Duitscbland Toorloopig slechts één doel heeft en wel den oorlog tegen Engeland en Frankrijk te winnen Van en afzonderlijken vrede kan beslist geen sprake aijn De volkomen onpatbctiacfae oorlogvoering Ib een waarborg dat pas na beëindiging der gevechtshandelingen over vrede en vredesdoeleinden geiproken kan worden Voordien is bet volkomen doelloos en ntispiaat t gissingen te uiten over de Duitsche oorlogsdoeleinden VERDERE OORLOGSVERKLARINGEN Italiaansche Generale Staf vertrok uit Rome J iliris seling van Ambassade in Idssaboii De zaakgelastiijde der ZuidAfiikaansche LTnie heeft den Italiaanscheiv minister van Buitenlandsche Zaken Ciano op bevel van zijn regeerin zijn paspoorten aangevraagd lil verduidelijkte dat dit betchouwd moet worden als verklaring van den staat van oorlop tussehen Italië en de ZuidAfrikaanhrhe Unie De vice konirig van BritschIndië heeft den staat van oorlog tussehen Britsch Indië en Italië afgekondigd De eerste minister van Vieuw Zeeland Eraser heeft verklaard dat Nieuw Zeeland in oorlog is met Italië vanaf Tlin dag 11 Juni 10 uur 30 VieuwZeelandschen tijd Ook Albanië in Oorlog OlICE OPPERBEVELHEBBER Krachtens een decreet belouwt Albanië zich in oorlos t de staten welke met Italië oorlog zijn De Duce zal als opperbevelhebber van de Itali iansche strijdkrachten events het bevel voeren over alle ijdkrachten die eventueel Albanië zullen opereeren fritsrhe Ambassade te Parijs De leden der Britsche ambassade hebben Parijs verlaten zoo meldt het D N B De leden van de Amerikaan che ambassade bevinden zich og in PariJK Italiaansche Staf De Italiaansche militaire bevelheb r de bureaux van de generale t ven en de militaire ministeries hebben Rome verlaten en zich elders In het land gevestigd Geallieerde Ambassades Evenals de leden van de Pransche toibaaade verlieten glsteravonT k fc leden van de Engelsche ambassade W Italiaansche hoofdstad De Engelsche ambassadeur begaf tn met zijn medewerkers naar An na waar hij zich zal inschepen öp Italiaansche schip Conte Boaso t naar een onbekende neutrale jwn vertrekt De Engelsche jourrjwen kunnen zich evenals de iJJJKhen aansluiten U de vertreK t leden der ambassades Dagorder van Mussolini BADOGUO CHEF VAN DEN STAF De Duce heeft de volgende dagorder aan de Italiaansche strijdkrachten gericht Op besluit van den Koning en Keizer neem Ik van af heden het bevel op mlJ van de troepen die op alle fronten strijden Ik bevestig maarschalk Badogllo Jn de functie van chef van den generalen staf Voorts bevestig Ik In ijun resp functie onder de bevelen van maarschalk Badogllo den maarschalk van Italié Grazlani als chef van den generalen staf van het leger admiraal Cavag narl als chef van den generalen staf der marine generaal Prlcolo als chef van den generalen staf der luchtmacht Van af heden moeten wapens en geesten streven naar het doel veroveren en overwinnen I ve de Koning De neutrale haven De Italiaansche ambassadeur te Londen zal met zijn medewerkers en leden van de Italiaansche kolonie in Londen met een Eiïgelsch schip naar dezelfde neutrale haven vertrekken als de leden van de Engelsche ambassade in Rome zoo meldt het D N B nader Vanuit deze haven zullen zij dan naar huls terugkeeren Naar In journalistieke kringen verluidt zou deze neutrale haven Lissabon zijn te Cairo Overeenkomstig de verklaring van den Duce dat Egypte beschouwd wordt als bulten het ItaliaanschEngelsche conflict te staan is de Italiaansche gezant graaf Mazzollni in Cairo gecleven In Shanghai De Italiaansche ambassadeur te Shanghai wiens ambassade gelegen i s in de Fransche concessie is na de oorlogsverklaring van Italië aan Engeland en Frankrijk verhuisd naar de internationale nederzetting De Italiaansche belangen De JBraziliaansche regeering heeftde tehartiging der Italiaansche belangen in Frankrijk en GrootBrit tanniè benevens In hun koloniën bezittingen en mandaatsgebieden op7lch genomen Anti Italiaansche Betoogingcn vimi ESTATIES IN ENGELAND In Londen en andere Engelsche steden zijn na het bekend worden van Itahe s deelneming aan den oorlog tal Van anti Italiaansche betoog ingen gehouden meldt het D N B Italiaansche winkels en restaurants kregen het zwaar te verduren 7OO0 ItaliaanscHe brr p s werden gear estefrd In Zuid AMka heeft de politie in den nacht in verschillende deelen van het land de Italianen gearresteerd In Durcan en Kaapstad zijn antiItaliaansche betoogingen gehouden Nu officieel is medegedeeld datzuidAfrika de betrekkingen met Italië heeft verbroken treft de Italiaansche gezant voorbereidingen voor zijn vertrek Op Cyprus werden alle Italianen van dienstplichtigen leeftijd direct na de verklaring van Mussolini gearresteerd Het eiland is vert ulsterd In Nieuw Zeeland is een groot aantal Italianen geïnterneerd Ook in Australië worden Italianen gearresteerd Voor de achtduizend Italianen die op de suikerplantages in Queensland werkzaam zijn zijn bijzondere maatregelen getroffen In BritschIndië werden ongeveer 200 Italianen gearresteerd In geheel Italië hebben de antiItaliaansche betoogingen en incidenten waarmee in Engeland en Frankrijk de rede van Mussolini beantwoord Is een golf van verontwaardiging verwekt zoo zegt het D N B Terwijl naar de Glornale dl t a 1 i a uit Londen verneemt in politieke kringen aldaar de oorlogsverklaring met goed gehuichelde gelatenheid werd opgenomen hetifoen zoowel in de Engelsche hoofdstad als in talrüke andere Engelsche steden gewelddadigheden tegen Italiaansche zaken en Italiaansche onderdanen plaats r2 o dcn In de Lon Jansche cladswijk Soho is het tot vechtpartijen en vuurgevechten gekDmen welke de politie noodzaak en in te grijpen Ook In Edfnburg heeft do E otsche politie tegen de menigte moeten Qptreden terwijl in Liverpool verschillende aan Italianen toebehoorende zaken ernsti Herden bescfcadigd Uit Frankrijk heeft het blad berichten ontvangen over sno arrjtstaties in Marseille er over demonstraties voor het Italiaansche consulaat te Bordeaux waar de ruiten werden ingeslagen en de wapcnschBden werden afgerukt De Glornale d Italla legt er den nadruk op dat de plutocratlsche ryijen zeer zeker niet l unnen hopen Qoor deze uitbarstingen den oorlog te r hoogste kunnen de westelijke mogendheden er op rekenen na oe nederlaag een gepeperde reke J 8 e zuUen moeten betalen Italië noudt van alles nauwkeurig aantee ning en zal te gelegenertUd zijn rekening aanbieden KROONPRINS UMBERTO TELEGRAMMEN WISSEtlKG MET MUSSOLINI Kroonprins Umbertö van Itallé heeft aan Mussolini het volgende telegram gezonden Met den wil tot een zekere overwinnüig vernieuwen de troepen van het westelijke Italiaansche leger tegenover den onvermoeiden schepper van het lot des vaderlands de belofte alles te wagen om op te rukken In de voetstappen der Romeinache legioenen Op dit telegram heeft MiissoUnl geantwoord Jk dank u voot uwen groet welken ik 11 eii den door u geconui ndeerdcn troepen beantwoord Ik ben er zeker van dat uw belofte in vervulling zal gaan DE THUISREIS VAN DE WASHINGTON Het Amerlkaansche staatsdepartement heeft bekend gemaakt dat het Amerikaansche s s Washington dat met talrijke Amerikanen die i it Europa terugkeeren onderweg was naar de Ver Staten door een duikboot van tot dusverre onbekende na tlonallteit Is aangehouden De duikboot heeft aldus de mededeeUng bevel gegeven het schip te verlaten doch later was de Washington toegestaan haar reis voort te zetten GRAAF CIANO BIJ DE LUCHTMACHT Na de zitting van den Itallaanschen ministerraad heeft de minister van Buitenlandsche Zaken grao f Galeazzo Ciano die den rang van majoor bekleedt bij de luchtmacht zich per vliegtuig naar het detachement begeven wsarbij hij is ingedeelti BETOOGINGEN IN HONGARIJE S PARLEMENT In het Hongaarsche Huls van afgevaardigden zijn betoogingen gehouden ten gunste van de asmogend heden Toen een afgevaardigde mededeelde dat de italiaansche soldaten op bevel van den Duce naar de wapens hadden geerepen verhieven de afgevaardigden zich van hun zetels en brachten zij op stormachtige wijze hulde aan den Duce en den Fuhrer zoo meldt het DNB Toen gewaagd werd van de geweldige Duitsche wapensuccessen in Frankrijk herhaalden zich de stormachtige bijvalsbetuigingen van de Hongaarsche afgevaardigden HET VATICAAN EN DE TOESTAND Ten opzichte van de deelneming van Italië aan den oorlog betracht de Heilige Stoel naar in de kringen van het Vaticaan wordt verklaard groote terughoudendheid Het Vaticaansohe blad Osservatore Romano zal uitsluitend de officieele mededeelingen zonder commentaar pu bBceeren TURKSCHE PRESIDENT TER NAAR ANKARA De president der Turksche republiek Ihoenu heeft zijn Jnspectiereis door Thracie beëindigd en is naaj Ankara teruggereisd Verliezen aan Oorlogs rpateriaal der Geallieerden BEZETTE PRODUCTIE CENTRA Het frontbencht van het D N B van 11 Juni luidt als volgt Nog steeds ügt het zwaartepunt van de Duitsche achtervolging op den rechtervleugel Het snelle optreden der sterke Duitsche pantserformaties en snelle troepen die hier in den stryd zijn geworpen Jieeft er klaarbliJkeUjk toe geleld dat sterke vijandelijke strijdkrachten van het front losgemaakt en omsingeld konden worden Ofschoon niet kan worden gesproken van een aaneengesloten doorloopend front in den keten van veldslagen die zich uitstrekt van de Atlantische kust tot aan de Argonnen moeten toch deze gevechtshandelingen als een actie worden opgevat die een eenheid vormt Dat is in de eerste plaats de reden dat het legerbericht nog steeds de uiterste reserve zoowel in plaatsaanduidingen als in mededeelingen over gevangenen en buit in acht neemt De tot dusverre bekende cijfers voor het aantal gevangenen en voor den omvang van den buit zijn reeds zeer groot De vijandelijke tegenstand teert daardoor en door de zware bloedige verliezen zienderoogen weg In het bijzonder moet gewezen worden op de betcekenis der verliezen van den tegenstander aan oorlogstuig van allerlei aard Deze verliezen kunnen aangezien de Dultsche troepen het uitgestrekte Noord Fransche industriegebied met zijn talrijke moderne productiecentra beheerschen niet worden aangevuld door de Fransche Industrie uit eigen kracht NIEUWE FRANSCHE LICHTINGEN De Fransche minister van Landsverdediging heeft bepaald dat de dienstplichtigen van de lichting 1930 en van de jongere lichtingen die wegens onmisbaarheid in hun burgerbetrekking tot iuB er niet behoefden op te komen zich thans moeten melden DE REDEVOERJiNG VAN ROOSEVELT VERSCHILLENDE BEOORDEELINGEN De tot dusverre in het openbaar uitgesproken meeningen van senatoren en afgevaardigden over de redevoering van Roosevelt geven een beeld van een niet eensgezinde ontvangst in parlementaire kringen zoo zegt het Dultsche Nieuwsbureau De democratische senator Wheeler verklaarde in Washington dat hl het eens was met Roosevelt In zijn veroordeeling van Mussolini maar dat hU liever een belofte van Roosevelt had gehoord dat het volk der Vereenlgde Staten bulten ieh oorlog zou worden gehouden X De democratische senator Minton legde er den nadrok op dat de redevoering van Roosevelt een weerspiegeling vormde van de stemming der Amerlkaansche natie De Democratische senator Adams zelde dat een verstandige tegenhanger van de Monroeleer zou zijn de leer der nlet inmenglng van Amerika In de Europeesche aangelegenheden De republlkeinsche afgevaardigde Hogers verklaarde MU klonk de rede van Roosevelt als het voorspel tot de oorlogsverklaring De demo cratlsche senator Hatch sprak als zijn meening uit dat Roosevelt met zÜn rede lederen schijn van neutraliteit had opgegeven De democratische senator Iklng daarentegen zelde het volledig eens te zijn met den inhoud der redevoering en verklaarde dat hi den Senaat zou voorstellen de Johnson act aldus te wijzigen dat de oorlogvoerenden met uitzondering van Itallé ondanks de onvereffende oorlogsschulden uit den wereldoorlog in de Vereenigde Staten weer leeningen zouden kunnen opnemen NIET VOLDOENDE VOORBEREID De voorzitter van den Amerikaanschen bond van oud strijders van de American Legion Kelly heeft in een radiorede verklaard dat het nutteloos zou ziJn een Inmenging te overwegen in den Europeeschen oorlog zoolang de Vereenigde Staten niet eens voldoende gewapend zijn om de Monroeleer te verdedigen Amerika heeft twee tot drie jaar noodig om zijn kracht merkbaar te maken zoo zelde hij volgens het D N B Ontwapende Bondgenooten beschoten DOOR ENGELSCHE ARTILLERIE Fransche krijgsgevangenen hebben mededeeling gedaan dat een Fransche afdeellng artillerie drie dagen voor den val yan Duinkerken in een onhoudbare positie geraakte bij de stad Furnes en zich tot overgave gedwongen zag Plotseling sloeg midden in de groep geschufvuur in ofschoon de manschappen de wapens reeds hadden neergelegd zoo meldt het DNB De Engelsche artillerie had de overgave bemerkt en nam daarop de eigen bondgenooten onder vuur Duitsche Militaire beschouwing VERGELIJKING MET 1914 Op den r ffitschen DuJtschen vleugel en in het midden van het Dultsche aanvalsfront is het Fransche leger reeds verslagen en wordt het bij zijn terugtrekken rusteloos achtervolgd zoo wordt nader van bevoegde militaire zijde aan het D N B medegedeeld Reeds staan Dultsche troepen op rond 60 KM ten Noord Westen en ten NoordOosten van Parijs en snijden daar de toegangswegen af Op den linkschen Duitschen aanvalsvleugel vrordt tussehen Reims en de Argonnen nog verbitterd gestreden Verwacht moet worden dat de sterke Dultsche druk ook op deze plaats in de eerstvolgende dagen zijn vruchten zal afweripen Het verschil tussehen 1914 en 1940 ligt in het volgende De Duitsche rechtervleugel grüpt ditmaal met sterke strijdkrachten ten Westen van Parijs naar de Kaaaalkust aldaar en naar de monding van de Seine terwül hü in 1914 Oostelijk voorbij Parijs over de Marne naar het Zuiden oprukte De Fransctien die reeds in den grooten vernietigingslag in Vlaanderen en Artois drie legers en wel uitgesproken elitetroepen hebben verloren staan ditmaal volkomen alleen Duitschland kan ditmaal zijn geheele kracht op het Westelijke front concentreeren Bovendien Is door het actieve optreden van Italië in den oorlog tegen Frankrijk en Engeland een aanzienlijk deel der geallieerde strijdkrachten aan het nieuwe front in ZuidFrankriJk gebonden Een principieele gelijkenis met de situatie van 1914 kan slechts in zooverre toegegeven worden dat aan den eenen kagt de Duitsche troepen met het zelfde lan als in 1914 zegevierend voorwaarts stormen terwijl aan den anderen kant de Franschen zich met dezelfde verbittering taal verdedigen De toestand is thans echter zoo dat tussehen de kust en Champagne twee Fransche legers reeds verslagen ziJn VERKLARING VAN ATTLEE OVERZICHT VAN DEN TOESTAND Het Dultsche Nieuwsbureau meldt De verklaring over den oorlogstoestand Is in het Britsche Lagerhuls door Attlee afgelegd In j aata van door Churchill Allereerst deelde Attlee mede dat de aangekondigde geheime zltthig van het LagerRuis wordt verdaagd In verband met de Italiaansche oorlogsverklaring sprak hy van een beslissing die ten onrechte is genomen Hij wees op de herhaalde beleedlglng door Italië v n Londen en Parijs waartegenover de Engelsche en Fransche regeeringen bewljaen hetoben gegeven van htm geduld Vervolgens dreigde Attlee Italië met de maritieme slagvaardigheid der geallle rden en WJ besloot met hulde te brengen aan Roosevelt voor de verklaring door dezen afgelegd De mededeeUng van Rooaevelt over de leveranties van materiaal aan de geallieerden maakt het onverihijdelijk dat de zaak der beschaving hoezeer thans ook in het nauw gebracht tenslotte toch zal overwinnen De Positie van Egypte NIET VERPUCHT AAN DEN OORLOG DEEL TE NEMEN Als gevolg van d verkla ring van den duce dat Egypte niet door het Italiaansch Engelsche conflict getroffen wordt en hierbuiten staat Is voor Egypte een geheel nieuwe toestand ontstaan zoo zegt het d N B In Oaïro wordt toegegeven dat Italië de zelfstandigheid van Egypte heeft erkend Men legt er den nadruk op dat de Engelschen hierdoor in een moeilijken toestand zijn geraakt Volgens het Engelsch Egyptische verdrag komt een gemeenschappelijke Engelsch E gyptische milit£t actie slechts dan in aanmerking Jindien Egypte wordt aangevallen Voor alle andere gevallen voorziet het verdrag slechts in een ter beschikking stellen van de Egyptische verkeersmiddelen havens en luchthavens om doortocht te verleenen aan Engelsche troepen Zoo mag b v de Britsche Jirloot de haven van Alexandrlé alleen als doorgangshaven gebruiken voor het uitvaren tegen de Italiaansche Vloot Zij mag echter naar men verklaart na het geveeht niet naar Alexar ië terugkeeren om dsar te blijven Nu de duce beslist heeft dat Egypte niet door Italië zal worden aangevallen zoolang het van zijn kant geen oorlogshandelingen tegen Italië verricht kunnen de Engelschen volgens het verdrag met betrekking tot hun oorlogvoering tegen Italië vdeu zoover Egyptisch gebied in aanmerking komt niets doen ENGELSCHE INTRIGES Het Dultsche Nieuwsbureau meldt Naar uit Cairo wordt gemeld nemende Engelsche plannen die óp eenstaatsgreep in Egypte aansturen steeds vaster vormen aan In welingehchte kringen verneemt men datde Engelschen niet alleen van planzijn het reeds lang gekoesterde voornemen den met verlof gezondfen chefvan den Egyptischen generalén staf Masri Pasja te arresteeren thans uitte voeren maat dat zij bovendien degeheele Egyptische regeering metministerpresident All Mahei Pasjaaan het hoofd willen afzetten en gevangen nemen en de Egy ptischegrondwet buiten werking wille n stellen Ook de grondwettige rechten vanden iconing zullen worden opgehevenen de koning zelf zal wordeq overgebracht naar een veilig oord jzonderdat hem nog cenigen invloed zpl worden toegekend Naar verder verluidtvinden thans te Cairo achter deschennen dramatische gedachtenwissellngen plaats tussehen de Engelsche autoriteiten en de Egyptischeregeering waarbij reeds de vraagnaar voren is gekomen of Cairo totopen stad zal worden verklaaifd DeEgyptische regeering wenschte datde Engelsche legeronderdeelen zichuit Cairo zouden terugtrekken en datCairo tot open stad zou worden verklaard 4 7 Parijs bereidt zich vóór OUDE FORTEN IN EERE HERSTELD De vlucht der Fransche regeering uit Parijs heeft de bevolking in de hoogste opwinding gebracht Voor lederen Franschman is daarmede vooral na de oorlogsverklaring van Italië de algehecle ernst van den dramatlschen toestand duidelUk geworden zoo zegt het D N B Tegen de Britsche bondgenooten heerscht een onbeschrijflijke verontwaardiging zoodat het reeds herhaaldelijk voorgekomen is dat Engelsche militairen en burgerpersonen op straat zijn lastig gevallen De voorbereidingen om Parijs te veranderen in een verschanst en versterkt kamp worden ijverig vocotge zet o m door de uitbreiding en versterking van de oude forten van Vincennes Ivry de Mont Valéry etc Ook zouden verscheidene sportvelden veranderd zijn in troepenkamr ementen levensmiddelen en munitieopslag plaatsen zooals o m het zwem stadion des Tourelles aan de porte des Lilas en het stadion Pershing In het Bols ae Vincennes BRJTSCHE LUCHTPOSTDIENSTEN GESTAAKT Men verneemt dat Engeland de luchtpostdiensten op Malta Egypte het naburigeen verre Oosten Au stralie de Malelsche staten NieuwZeeland den Soedan Oost Afrika en de Unie van Zuid Afrika heeft gestaakt RUST OP DEN BALKAN BULGAARSCHE PER8STEM Het Bulgaarsche rcgeerlng lMl Ones svjlt vast dat er ondanks iMt deelnemen van Italië aan den oorlog met zekerheid op kan worden g rekend dat de vrede op den Balkan ook in de toekomst bewaard zal bllfven Ben dergelijke mededeeUng werd ook per radio uitgezonden Het blad grondt deze conclusie In hoofdzaak op de verzekering die Mussolini aan aOs Balkanstaten heeft gegeven Dit groote probleem In verband met het deelnemen van Italië aan den ooriog zoo schrUfit het blad verder Is thana opgelost Na deze verklaring van Mtv soUnl zal de toestand op den Balkan geenerlei Terandering meer onder gaan Bulgarije zal zijn tot dusver g volgde vredespolitiek en zijn poUtle van toenadering met name tegenover zUn buren blijven volgen i De Slowo schrijft dat het samengaan van Duitschland en ItaM bewijst dat deze belde groote mo gendheden geen oogenblik hebben opgehouden In volle overeenstemminf en in beldier belang sanven te werken Een nieuwe wereld is aan hat ontstaan Alle mogendheden ztjn verplicht zich aan te passen aan M nieuwe vwrhoudlngen Spaansche Neutraliteit DANKBAARHEID TEGENOVER DS 1 ASGENOOTEN liet Spaansche blad Arriba omschrijft de houding van Spanje in da nieuwe phase van den Europeeschelx oorlog voor het eerst als die eene Jilet oorlogvoerende mogendheid Spanje kan zoo schrijft het blad zija sympathie niet verbergen voor d beide bevriende groote staten dis thans de tegenstanders welke Spanja gisteren had op de knieën dwingen Verder herinnert het blad er aaii da een jaar geleden 3000 Spaansche ea Italiaansche frontstrijders in Cadtt schouder aan schouder voor de ver tegenwoordigers der beide regeerln defileerden kort daarop naar Ib reisden en daar den geest der penbroederschap verkondigden Oj het oogenblik wtiarop Italië aan den kant van Duitschland in den oorlog gaat is m geheel Spanje bet gevoel van dankbaarheid levendig voor den materieelen en moreelen en diploma ticken steun dien Duitschland en Italië in moeilijke uren aan Spanje hebben verleend Na den Strijd in Noorwegen D ANKWOORD VAN DEN DUITSCHEN OPPERBEVELHEBBER De opperbevelhebber van de Dultsche troepen in Noorwegen general von Palkenhorst heeft een oiiroep gericht tot de soldaten van de g©vechtsgroep Dletl waarin hij zegt Twee harde maanden lang hebt gQ met de zwaarste inspanningen en moeiten in het wlntersche Noorden de Duitsche soldateneer onder dB moeilijkste gevechtsvoorwaarden hoog gehouden en proeven afgelegd van den besten Duitschen militairen geest Wat gU gepresteerd geduld en geleden hebt zal eeuwig in de geschiedenis van de Duitsctie weermacht voortleven en onvergetelijk blijven In dit uur gedenken wi met eerbied en diepe dankbaarheid de kameraden die hun trouw aan den Fuhrer en het rijk fliet hun leven hebben bezegeld De tegenstander heeft den strijd opgegeven de wapens neergelegd en gecapituleerd Gij zijt ovepwinnaar gebleven en gi hebt u onvergankelijke lauwerkransen verwor ven Ik dank u uit den grond vaa mijn hart voor uwe prestaties dl bovenmenschelijk waren en van iedef het uiterste verlangden Nachtelijke Gevechten ter Zee DUITSCHE BOOITEN KEERDEN VOLTALLIG TERUG Van bevoegde militaire zijde wordt aan het D N B medegedeeld BU operaties van Dultsche groepen motor torpedobooten tegen de Bttltsche Oostkust is het tot hevige nachtelijke gevechten gekomen tussehen onze motortorpedolbooten en Britsche torpedobootjagers De Duitscbv schepen keerden voltallig terug DE OORLOG IN CHINA JAPANNERS VEROVEREN ITSJANO De Japansche voorhoedetroepen die binnen schootsafstand van Itsjang waren aangekomen zijn s middags de ommuu e ytad binnengerukt Luchtstrijdkrachten der Japansche marine hebben wederom een aanval ondernomen op Tsjoengking zy bombardeerden met succes militaire inrichtingen Er ontstond een luchtgevecht met tientallen Chineesche gevechtsvliegtuigen De Japansche toestellen haalden 16 Chineesche machines neer De Japanners zelf verloren twee vliegtuigen DE OVERSTROOMINGEN IN ZUID SLAVIé De Donau en zijn rU rivieren stijgen nog voortdurend I e waterstand van den Donau was bij Belgrado M c M boven normaal Ofschoon daarmede de in April van dit jaar voorgekomen hoogste stand van 756 cm nam niet bereikt Is wordt de toestaan toch reeds hoogat kritiek geacht