Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1940

WÓENSDAG12JUNI 1940 INPOLDERINGSWERK HERVAT MILITAIREN WIER LOT NOG ONBEKEND IS GEEN REDEN VO Ml BIJZONOERE ONGERUSTHEID De terugkeer van dnl mJen Nederlandsche militairen lilt de Dultsche krijgsgevangenschap beeft eervelen gerustgesteld in dnlaendenhuizen heersclv vreugde en dankbaarheid W In andere g lm en echter en bU andere ouder is de onzekerheid dubbel drukkeriH geworden omdat van hun man of zoon nog niets Is vernomen Van bevoegde zijde verklaart men met nadruk dat in deze gevallen voor bijzondere ongerustheid geen aanleiding l estaat pa bepaalde Duitsche kampen voor krijgsgevangenen ijn thans de Nederlanders teruggekeerd Br zijn er echter nog In andere Duitsche kampen ondergebracht De bedoeling Is dat oc dezen binnenkort de vrijheid zullen krijgen naar huis terug te keeren Bovendien zijn er Nederlandsche militairen teruggeweken naar Frankrijk Over hen zijn uiteraard niet onmiddellijk inlichtingen te verkrijgen doch men mag hopen dat ook zij te eenlger tijd zullen terugkeeren In ieder geval is er dus geen reden voorbarige cpnclusies te trekken ten aanzien v het lot van die Nederlandsche iffllitalren wier veitilijfplaats op het oogenbUk nog onbekend is zal nog deze week worden opgeleverd Hierop volgt het Zwolsehe diep dat nog open is en waarvan de dükaanleg nog niet is aanbesteed en het eind van den dijk iaar de kust toe wordt gevormd door een stuk van 1 k m dat reeds In April 1939 werd opgeleverd Samenvattend kan men dus zegden dat terwijl de dijk van Lemmer naar Urk geheel at is het gedeelte van Urk naar Overijsel nog een afwisselend aanzien vertoont van diJk en water Het is en blijft echter ondanks de vertraeinx de bedoeling den d4ik om den Noord Oostelijken Zuidenee polder nog dit jaar te sluiten Het baggeren van de kanalen in den polder men weet dat dit reeds geschiedt terwijl de polder nog onder water staat Is weer op volle kracht Ingezet De opzet is dat die kanalen gereed zullen zijn als de sluiting een telt ig geworden Ook de bouw van de sluizen te Lem mer en te Voilenhove is al weer opgevat In 1941 zal terstond met het leegpompen van den polder kunnen worden begonnen Hoe lang het zal duren vóór de polder droogvalt kan nog niet met zekerheid gezegd worden Wellicht 9 a 10 maanden wellicht ook wat langer Ziehier een kort overzicht van den stand van het groote nationale werk waarin Nederland zich mogen we zeggen van zijn beste zijn meestkarakteristleke zijde doet kennen en dat na een korte onderbreking door den krijg weer met kracht en voortvarendheid wordt aangepakt Weldoeners ingerekend ERGERLUK GEVAL VAN OWJCHMNG Een misdadig geval van oplichting heeft zich te Schiedam voorgedaan Mevrouw K aldaar had sinds langen tijd niets van haar man die in militairen dienst is gehoord en plaatste een advertentie met verzoek om inlichtingen Dan vol genden dag verscheen een man aan haar Woning die vertelde dat hij een zoon had die in militairen dienst is bij hetzelfde omlerdeel als de echtgenoot van mevr K Het was hem bekend dat zijn zoon in krijgsgevangenschap verk rde ergens In Duitschland Deze man was zeer bevriend met den Düitschen commandant en hi had de toezegging gekregen deze week zijn zoon vrij te kAjgen Hij bood nu aan ook naar den heer K te zoeken en te trachten hem vrij te krijgen Hiervoor was echter een boercnp k noodig waarvoor hij geld noodig had Mevr K overhandigde hem vol vertrouwen in den goeden uitslag een bedrag van zes guldon dat volgens d n man voorlooplg voldoende was de volgen ce v cek zou de rest wel komen Zijn rei en naar Duitschland motiveerde hij door te zeggen dat hij geregeld levensmiddelen naar Dintschland moest rijden V Eenije dagen later kwam een andere man aan de deur van msvr K Zij was toen niet thuis doch haar schoonmoeder die in de buurt woont stond dïn man te woord Hij vertelde dat hij n mens den eersten persoon kwam en dat deze hem gevraagd had een denker pak bij mevr K te halen Nu me r K niet thuis was moest zij het pak maar zoo spoedig mogelijk in een bepaald café te Schiedam brengen Daar men de geheele zaak niet vertrouwde v erd de politie gewaarschuwd en het gelukte spoedig den tweeden man den 4fi Jarigen P K uit Tel meldt in de bedoelinj in het verlengde van de Boompjes dus la s illegersberg aan te houden Bij on het Bolwerk het Oude Hoofdplein dJ derzoek cleek dat de eerste wel doener zijn broer was de 45 Jarige C K uit Overschie Deze had er cüjkbaar lucht van gekregen dat de politie hem zocht en heeft zich eenige dagen aan zijn arrestatie weten te onttrekken Tenslotte gelukte het ook hem in te rekenen DE ENKHDIZER VROITWELUKE BARBIER GAAT HEEN EnWiulzen heeft een curiositeit verloren en wel zijn vrouwelijke barbier Mej G Luesken aan de Breedstraat heeft afscheid genomen van haar sebeerklanten die haar in lange Jareci waren trouw gebleven meWt het Volk Als jongedame van omstreeks vijftien lentes zeepte en krabde ze reeds de baarden der mannen en zij heeft dit werk eerst nu ze de tac itig jaren nadert vij het not met sPijt neergelegd De hoo e leertijd dwoni haar biertoe Mej Luetken gaat eindeHjl ru en de klanten zulhn elilers hun ell zoeken en het volgens mn pla nd e htvri idinnen voortaan zonder scheerroen moet n stellen RpOSEVELT VR AAGT 50 MILLIOEN DOLLAR President Roosevelt heeft het Congres gevraagd SO millioen dollar ter eschikking van het Roode Kruis te stellen voor de leniging van de ellende der vluchtelingen in Europa Ui NISI i RT ijPORT VOETBAL QH A DAMS KAMPIOEN rHAP A K C Ajax 2 0 Volcwvckers D nuw Wit 1 Afd lil K V B ftfdceling C j Z C Sjorlclub i L TWEEDE BLAD BINIENUNB ÖNS DAGELOKSCH BROOD Bakkerij pwt zich aan bij gewijzigde omstandigheden BMAKKLUK EN VOEDZAAM De directeur Tan het sAtkm voor maalderU en bakkerij te Wagenlngen dr J ran der Lee schrijn ons In den laatsten tUd zUn In de dagbladpers mededeelingen Tcrschenen betreflende de ameostelllng en den aard van bet brood dat In de naaste toekomst zal worden verstrekt Menigeen vooral onder óe ouderen nl hierbU het schrikbeeld hebben den oprtlzen van het brood zooais dat In de laatste jaren van het Wid I perk 19141918 werd gebakken Voorl iergelijke voorgevoelens bestaat ech l ter in het geheel geen grond Voor de naaste toekomst is namelijk nog eei f voldoende hoeveelheid grondstoffen aanwezig om hieruit behowlUk dat wil zeggen smakelyk en voedzaam brood te bakken De aard van de grondstoffen brengt echter mee dat het uiterlijk van het wittebrood veranderen zal Er wordt thans namelijk van overheidswege Vitaminen rükdom Verder zal iiet publiek er aan moeten wennen dat het brood ontvangt dat vaster in elkaar zit dus bij een elfde gewicht als vroeger kleiner an stuk is De voedzaamheid en de malschheid van het brood staan evenv el geenszins achter bij die van het blanke wittebrood Integendeel allerlei waardevolle bestanddeelen b v vitaminen uit de buitenste lagen van den graankorrel rijn in het brood aanwezig Het spreekt vanzelf dat van de bakkers thans een snelle aanpassing aan den nieuwen toestand geelscht wordt De nieuwe broodbloem stelt vooral doordat ze baktechnisch moeilijk te hanteeren is bijzondere eischen voor de beïiand ng van het deei en het bakken v n t breed Aan voorlichting op dit gebied ontbreekt het den öakiter niet In de proefbakkerij van het station voor maalderij en bakkerij te Wageningen worden voortdurend bak proeven met de nieuwe melanges genomen tenElnde met de resultaten tiiervan de bakkers en dus ook onze bevolking zooveel mogelijk van dienst te zijn Hiernaast geven moeien glstfabrleken en de bakkersvakpers hun voorlichting aan de bakkerij Een gelukkige omstandigheid Is hierbij dat dank zij de to a si g an de vestigingswet op het bakkersbedrijf vele gevenigde of toekomstige bakkers in de laatste Jaren hun practische en theoretische kennif vermerrderd tietóen Juist hierdoor zal een Jianpassing door de bakkeraan den nieuwen toestand gemakkelijker zijci Aan den anderen kant wordt eendringend beroep gedaan op het pubUek begrip te toonen voor dennieuwen toestand TELEFOON EN TEUEGB AF HERSTELD Hetigehesle land op 1 plait landsnetje bij Nijmegen en eenige kleine netten in Zeeuwsch Vlaanderen na la thans weder telefonisch bereikbaar Het automatisch districtsverkeer en ook circa 75 pet der automatische interdistrictsverbindingen zooais deae vóór den oorlog bestonden IS hersteld Aan de verbetering van het langeafstandsverkeer wordt hard gewerkt Hoewel op enkele lijnen reeds een aanzienlijke veibetering is tot stand gebracht moet vooral wat de verbindingen met Zeeuwsch Vlaanderen en enkele grenajebieden betreft nog met groote vertraging gerekend worden Ook het tclegraafverkeer beweegt zich wederom in meer normale banen Het wordt thans weder geheel langs den draad telegrafisch resp telefonisch afgewikkeld De telegrammen voor Zeeuwsch Vlaanderen en andere grensgebieden ondervinden nog steeds vertraging welke zich echter tot enkele urïn beptrkt VERLENGING VAN RIJBEWUZEN Nu vele motorrijtuigen zyn opgelegd of afgeschaft rijst bij velen de vraag wat zj moeten doen ten aanzien van hun rijbewijs indien de geldigheidstermijn daarvan in dezen t jd verstrijkt De IJ N A C wtjst er derhalve op dat verlenging van e n r jbewijs kan geschieden met Ingang van den datum dien men verkiest en dat deze datum dus niet behoeft aan te sluiten op den geldigheidstermijn vaa het laatste rijbewijs ZU die voorlooplg geen motorrijtuigen denken te besturen kunnen dus met de verlerujing van hun rijoewijs deagewenscht wachten totdat zij hun voertuig weer vaa stal kunnen halen OV STATEN VAN Z HOLLAND De commissaris der Koningin in de provincie ZuidHolland heeft de Provlnelale Staten bijeengeroepen voor de Tste g wone zitting van dit Jaar op Dinsdag 2 Juli a s des voonnid om 11 irar Dijk om N O polder nog dit jaar gereed ECN OVERZICHT Overal in den lande Is men bezig zoo snel en zoo goed mogelijk het normale leven te herstellep Het meest verheugende bericht dat ons deiei dagen bereikte zoo schrijft de NÜ C was het nieuws dat de werkzaamheden aan den Noord Oostpolder zouden wwden hervat Zouden worden hervat Het mocht wat We zijn al weer druk bezig zoo vertelde ons de leider van het werk op Urk Ir K 1 a 8 e m a toen wij hem op zijn eiland zochten En hij gaf aan de hand van een kaart een duidelijk overzicht van den stand van zaken Van den Meerdijk Is beginnend bij Lemmer het eerste stuk metend li KM dit jaar geheel afErewerkt Dan volgen 9aOO meter naar Urk toej die op het oogenblik eveneens wordem afgewerkt d w z dat de keilegm pantsering van het zandllchaam mn klei bedekt wordt Op keilecm groeit niets en het lig natuurlijk in de bedoeling op den dijk boven d basaltglooiing een grasmat aan te brengen De genoemde stukken dijk tusschen Lemmer eji Urk vormen reeds een aaneengesloten gehgel Men kan desnoods gelijk dan ook reeds geschied is van Friesland naar Urk loopen al is er nog geen gebaand pad over den dijk Het gat tusschen beide deelen dat het dichtst bij de Friesche kust lag Is op 3 October van het vorig Jaar definitief afgesloten Weer 6 K M gereed Het derde stuk Mcerdijk dat van Urk af in Zuid Oostelijke richting het IJselmeer ingaat en 62 X meter lang is is Maandag kant en Maar opgeleverd Het eindigt thans nog aan het eerste Zuidelijk sluitgat van 4 k m breedte waardoor men Schokland met zijn drie buurten binnendijks kan zien liggen Aan het dichten van dit gat wordt deze week liegonnen Hier o a heeft het werk door den oorlog vertraging ondervonden Men had op 5 Mei J l een aanvang gemaakt en werkte j uist een week lang toen de boel moest worden stopgezet Maar nu gaat het weer met volle kracht Aan den overkant van het gat dus verde r naar de Ov r js che kust to liggen eerst de 6 k m dijk die al in April van het vorig Jaar werden opgeleverd En de hierbij aansluitende 4 k m dijk zijn op afwerken na klaar Hiernaast is het tweede gat breed 3 k m aan het dichten waarvan men druk bezig is Dit werk was al in hei voorjaar aanbesteed maar het heeft door de tijdsomstandigheden ook een paar weken moeten stil liggen Daarna begint de dijk dan weer en v ei over een afstand van JJ k m Dit stuk EEN MAASBOULEVARD TE ROTTERDAM Het p an van ir tf itteveen BEHOUD DER BINNENHAVENS Het nieuwe stadsplan voor Eot erdam dat ir W G Witteveen In opdracht van B en W van de zoo zwaar getroffen Maasstad heeft gemaakt vormt thins een voorwerp van aandachtige bcstudeering bij d n commissaris voor den wederopbouw ir Ringers Volgens dit plan ligt het naar de Oosterkade het Maasstation en ei Oost Kaaslaan naar de Oude Plantage een grootscheepschen boulevard aan te leggen dien men Maasboulevard zou kunnen noemen Deze boulevard komt vlak langs hot wacer van de Maas te liggen en za de geheele kromming van de rivier volgien waardoor een geheel zal onis aan dat zijns gelijke in ons lanU niet heeft Er wordt op deze wijze een prachtige afsluiting verkregen tusschen hJt Noordelijk stadsdeel en do rl ier die de hartader van Rotterdam is Dit plan opent de mogelijkheid de in h t verleden gemaakte fouten te herstellen en een prachtig open rlviaifront te creceren In aansluiting op dit plan zal de Boompjes aanzienlijk worden opgehoogd waardoor tevens de mogelijkheid wordt geschapen de waterkeering tot aan de rivier te vcr gBen waardoor in de toekomst het beluchte verscliijnsel dat zich om de paar jaar pleegt te herhalen en waarbij een grcot deel van de n tterdamsche binnenstad door den samenloop van hst getij en een feilen W slersiorm soms meer dan een halven meter onder water komt te staan tot het verleden zal behooren Voorts houdt het plan Witteveen lekening met het dempen van Blaak en Nieuwe Haven waardoor een wijde boulevard van West naar Oost dwais door het centrum zal ontstaan Deze boulevard zal In het Westen kunnen aansluiten op den Nieuwen Blnn iiweg en in het Oosten uitkomen bij het Oostpleln De overige binnenhavens zooais Wijnhaven Leuvehaven Oude Haten Haringvliet en Scheepmakershaven kunnen op deze wijze behouden blij ven Al is de bebouwing aan d re havens grootendeels verwees ziJ blijven door haar ligpi g toch een tyzonder fraai a cent in het SiaUsceiitrum opleveren De Lichtverduistering I A S OMkt TSa ZI M t t SJM 1 LAAGTIiRECORD VAN HET STERFTECIJFER DE LOOP DER BEVOLKING IN 19S8 Blijkens de Jongste pu tllcatie van het Centraal bureau voor de statistiek over den loop van de bevolking in 193 is de totale bevolking In 1038 met l po pCt toegenomen en bedroeg op 31 December 8 728 569 Op 1000 mannen kwamen 1005 vrouwen voor De lichtheid van Ijevollüng kan men j angeven in het aantal zielen per k 11 2 of wel de oppervlakte per inwon r maar ook In den onderlingen a stand in meters Deze laatste nu t e roeg in 1830 119 meter eh op 31 Deceni ber 1936 slechts 66 meter In de laatste 8 Jaren is deze gedaald van 69 tot 6 Geboorte Het aantal levend geborenen per I X 0 iijiwoners bedroeg in 1936 20 5 dat is dus iets hooger dan in 1937 toen het 19 8 bedroeg In lp38 was het aantal wettig levend geborenen per 1000 gehuwde vrouwep beneden 50 jaar het grootst bij de Toomsch katholieken 166J dan volgen de gereformeerden 138 3 het laagste is het cijfer bij hen diè geen kerkelijke gezindte hebben 59 2 Het iantal gehuwden per 1000 der gemiddplde bevolking bedroeg in 1938 15 3 dajt is dus nagenoeg gelijk aan het cijfer van het jaar 1937 Het cijfer is in de groote gemeenten iets hooger dan op het plattelahd De gemiddelde huweUjksleeftijd bedroeg in 1938 voor de mannen 27 7 voor de vrouwen 26 3 jaar Sterfte ACADE M18CHE EXAMENS NiJDipgeii Geslaagf voor doet ex e chie leiii = de hwr W G de GierJitdei Ani8 ert Geslaagd voor doet ex Fransclie taal en ictterlfiinde do heer A A PcnniBge Leiden Geslaagd voor doet ex reelitnn de dames N J Groonemeyer en J E Eekhout Den Haag l treclit Geslaagd voor prop ex tbcülogie J C van Veen G J Clav 1 Morreau 7 W de Bruyn en B Albadi mct lof voor eand ex theologie A J V d Ham A C Jalink en A de riies De sterfte p iooo inwoners bereikte in 1938 een laagterecord in ons land namelijk 8 5 Als we weten dat dit cUfer in het laatst van de vorige eeuw tweemaal zoo groot was dan kunnen we hieruit zien welke gunstige gevolgen de vooruitgang op hygiënisch en medisch gebied in ons land heeft gehad ZWARE BOSCH EN HEIDEBRAND 13 H A natuurschoon verwoest De zuigelingensterfte d i de sterfte beneden het jaar per 100 levend geborenen bedroeg in 1938 3 7 Zij was laagst in Noord en Zuid Holland het hoogst in Noordbrabant en Limburg 5 2 Na den Strijd om Narvik ZWARE OPCWTERINGEN KINDEREN SPEELDEN MET VUUR Met vuur spelende kinderen hebben te Oldebroek een grooten bosch en heidebrand veroorzaakt waardoor een groot stuk patuurschoon is verwoest De brand ontstond om clrc hq t wee vrijwel op twee plaatsen tegelijk tusschen de spoorlijn naar Amersfoort en den Noordweg Men alarmeerde de boschbrandweren van Wezep en Oldei roek die sii edig met de bestrijding van het vuur begonnen weldra bijgestaan door personeel van het artillerie schietkamp te Oldebroek officieren en soldaten uit de Willem de Zwijgerkazerne te Wezep en eenige tientallen werkloozen die op een terrein in de nabijheid te werk waren gesteld He blusschingswerk was uiterst moeilijk daar de vlammen zich door de droogte der laatste dagen gemakkelijk voort kon Over den afweerstrljd in Narvik dien zwakke Duitsche troepen ten Noorden van den Poolcirkel op 2000 K M afstand van hun vaderland hebben moeten voeren tegen strijdkrachten die in de meerderheid waren heeft een naar Duitschland teruggekeerde commandant van een torpedojager belangwekkende bijzonderheden medegedeeld Deze Duitsche troepen bestonden naar men weet uit de aan land gebrachte bergja ers de later aan land gegane scheepsbemanningen en de in den laatsten tijd gelande valschermspringers Vóór de stad Narvik zelf prijsgegeven werd hebben pioniers en marinetroepen de haveninstallaties en kaden volkomen door opijlazen vernield zoodat het bezit van de ruïne van Narvik voor de Engelschen volkomen waardeloos werd De gevechtshandelingen zelf voltrokken zich in een uiterst moeilijK den planten en bovendien werden terrein dat echter voor de verdedi aangewakkerd door den krach Jgen wind Eerst na twee en een half uur zwoegen kon het vuur bü den Noordweg worden gestuit Een complex boschterrein en heide met vliegdennen ter grootte van dertien h a en toebehoorende aan het departement van Defensie is verloren gegaan HULP AAN ROTTERDAM Burgemeester en wethouders van Rotterdam vestigen er met erkentelijkheid voor de vele giften welke zij reeds mochten ontvangen voor de zwaar getroffen bevolking van Rotterdam de aandacht op dat de gelden welke men voor de hulpverleenir g wenscht beschikbaar te stellen kunnen worden gestort door over of bljschrij vlng op postrekening no 7652 ten naine van den ontvanger der gemeente Rotterdam met de aanduiding Hulpverleening aan Rotterdam ying gunstige mogelijkheden bood D Duitsche soldaten hehben teg deele wekenlang moeten overnachten in de open lucht in sneeuwholen en in rotsspleten Munitie en andare voorraden werden met sleden aangevoerd Aangezien daar boven vrijwel geen vegetatie is ontbrak het ook aan hout voor het koken Het voor de verdediging gunstige karakter van het terrein met zijn vele mogelijkheden tot dekking bood echter het voordeel dat de Duitsche verliezen gering bleven Om dezelfde reden kon ook met ge ringe strijdkrachten stand worden gehouden tegen een vijandelijke overmacht Deze is er dan ook nergens in gedaagd door de Duitsche stellingETi te breken Dank zij de aan land gebrachte radiotoestelien van de prijsgegeven torpedojagers kon voortdurend draadloos contaot met Duitschland wordefi onderhouden Naar de N R Crt meldt is de oorlogsschade aan de kerkgebouwen in ons land van de Noderlandsch Hervormde Kerk op f 3 millioen ge raam cl Voor de VIiK telingen in Europa GJU EN GOlDiREN Goudvoorraad Ned Bank MET f171 782 GESTEGEN ITAUAANSCHK AMBASSADEUR BU HULL De Italiaansche ambassadeur te WashlngUm heeft een bezoek aan minister Huil gebracht en hem in kennis gesteld van de Italiaansche deelneming aan den oorlog Op zUn persconferentie heeft Hull verklaard dat de door Roosevelt gehouden rede WJ zijn ondc hood met en rmbassadeur niet t aange Blijkens de verkorte balans van de Nederlanc sche Bank is de goudvoorraad in de afgeloopen week ntet f 171 7S2 toegenomen tot f 1 115 5 4 476 De zllvervoorraad fcteeg me t f523 624 tot fC C Bankbiljetten en £ ir i t én in loerd omloop alsmede rekeningcoarant faldi bells n tezamen op 10 dezer 1 444 367 041 Weygwid in Normandië MEENINOVKRSCHIL BU MFrRR8TB UEGERBESTVDR UU Btarritz wordt gemeld dat g ncraal Weygand zich op het oogen NK in Normandië bevindt waar hü belangrijke besprekingen met de Eiv gelsche commandanten voert De wensch van het Brltsche offi cierenkorps dat een nieuwe regeling met grootere Eagelsche onafhankelijkheid van het Rtinsehe commando wil zou in het voorloopige rapport van Lord Gort over den terugtocht in Vlaanderen een krachtigen steun vinden Volgens de Engelsche opvatting is het voor het volbrengen van de doonbraak naar zee noodlott geweest dat het Fransche oonunando het Brltsche expeditiecorps ophield door kanslooee strateglsclie opdrachten zooais de dekking van de indus triecentra rondom Valenciennes en RUssel AndersEüds houden de Franschen vast aan het standpunt dat met het oog op den ernstigen toestand waarin de legers zich bevinden een éénhoofdig Fransch opperbevel meer dan ooit noodzakelijk is Daar dit verschil van meening ondanks het betrekkelijk geringe aantal nog in Frankrijk vechtende Brltsche troepen het weerstandsvermogen van den linkervleugel ernstig dreigt te verzwakken heeft aldus meldt het D N B Reynaud generaal Weygand dringend verzocht door persoonlijk bij de Brltsche commandanten tusschenbcide te komen zoo snel mogelijk een bevredigende regeling in Franschen zin tot stand te brengen Doordat echter ook het Engelsche offlcierenkoriM aan zijn standpunt vasthoudt hebben de besprekingen nog eeen r sultaat gehad DUITSCHE PERSSTEMMEN De Beriynsche avondbladen voorzien het legerberlcht over de groote successen der Duitsche troepen die het doodelijke gevaar voor de FranEohe hoofdstad in het licht stellen uitvoerig van commentaar De bladen wijzen in dit verband op de toenemende paniek in Parijs en op de vlucht der Fransche regeeringsinstanties naar Tours Het tot dusverre nog steeds kunstmatig met alle middelen der propaganda in stand gehouden uiterlijk betoon van een t eheerscht en koelbloedig Frankrijk begint ineen te storten zoo schryft de Lokalanieiger Het ijesluit van de regeering om haar zetel te verplaatsen naar Tours geeft het sein voor Parts De vlucht der regeering wordt verbloemd aldus het tilad verder doordat Reynaud zich door het opperbevel een oproep liet toekomen om de ministeries te verplaatsen naar de provincie volgens de vastgestelde plannent Men wil nog steeds d n Indruk handhaven dat de catastrophe lich voltrekt volgens een van te voren opgesteld plan De Deutsche Allgemelne Zeitung schrijft De politieke besli ing van Italië Is tevens ook een militair besluit Terwijl op lO Juni het fascistische Italië naast Duitschland ts gaan staan ziet Frankrijk ontzet dat Engeland ver af en hulp verwijderd is De Berliner Börsenzeitung zegt De wereld staat onder den ontzaglijken indruk van het feit dat thans aan den kant der zegevierende Duitsche weermacht het fascistische Italië tei en Engeland en Frankrijk zal strijden In de eerste verklaringen van staatslieden en organen der Westelijke mogendheden die afgelegd werden na de Italiaansche oorlogsverklaring komt deels woede deels de diepste onthutstheid tot uitdrukking zoo zegt het D N3 Londen en Parijs oogsten wat Chamberlain Churchill en Reynaud hebtoen gezaaid Be orgdheid en ontsteltenis beheerschen hun hoofdsteden Deze gevoelens zullen nog versterkt worden hoe meer de gevolgen der Duitsche successen in Frankrijk zich zullen doen gevoelen ONDiaUSCHEIDINGEN Uit het Hoofdkwartier van den ïHihrer woïdt gemeld dat op voorstel van generaal von Brauchitsch het Ijzeren kruis is verleend aan den generaal der artillerie Haaae oberleutnant Weber en aan den feldwebel Hoffman GEZONKEN ITALIAANSCHE SCHEPEN Naar uit Durban Zuid Afrikai wordt gemeld werden de Italiaansche schepen rusalem 8000 ton en Timavo 750 r ton buiten de baven door de eigen bemanning tot zinken gebracht DiVtRSE BERICHTEN J § Italië en Slowakije hebben een aanvullend protocol op het handelsaccoord geteekend waarbij de waarde van den goederenrull tot einde 1940 wordt verhoogd tot 70 millioen kroon De Orleksche reservellchting 1935 is gedemobiliseerd tegelijkertijd is de lichting 1934 opgeroepenvoor oefeningen van den duur vaneen maand De Panameesche minister van Onderwijs heeft vier pnrfessoren van de universiteit te Panama ontslagen Als reden hiervoor werd opgegeven dat zij van Duitsche nationaliteit waren De Noorsche bestuursraad roeptde Noorsche Jeugd op zich aan temelden bö den TrtjwUllgen arbeidsdienst Het Italiaansche ministerie van Btnnenlandfiche Zaken heeft bepaald dat Ue openbare vermakelijkheden gesloten zullen worden Voorts alle dansgelegenheden gesloten