Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1940

E£R$TE BLAD WOENSDAG 12 JUNI 1940 SPORT Wie rstopping overmatig vel wil do 4 vaftfwljnen n de schadelijke gevolgen Uëfftitttn iheumatiek lenjwachiigMId wil voofkomen die lulvere bloed Ingewanden met Df Schiefer s Stofwisselingzowt H l iMullaai Is verrasscndi Men tjespauM tarilond den giooien diensi aan d g xondhald men gevoel rich vnjei en b lm Hacen i Mi Dubbei iucm I i n mj apolMken n okarogltten VOETBAL O ti A Jeugdelflal 06 FRA I srOL VAN DE JKUGD GiiU javond is op het O N A terrein ij n ifi van de eric wcdstrijden geipn kl gtorganiieerd ten bate v de Giiucl ttK gttroiiencn door het daartei m hl t leven geroepen comité Opvei i il daarvan sprak wethouder mr H I C M de Witt Wyncn vooral de li toe waarbij hij opmerkte dat iouda als gevolg van den oorlogVi I tpjfterun zOn Hij wee er op I en nieuwtn tijd tegemoet g iHi vooral op de jeugd gc b Il 1 il et kunnen worden echter 5 i 1 ji 1 1 J ugd die bij de pakkenlj i 1 Itiii De wethouder besloot n I lp uit te spreken dat er bij Q V V edstrijdaii meer belang jw j 1 u liwn zijn i i i i i uUing was matig doch rpcligend de wegblijvers 1 i r ongelijk gehad Het j 1 i er als volgt uit S f i i r Gouda achter la Het eerste Italiaansche legerbericht Land zee en luchtstrijdkrachten in actie Bombardement van Malta De stemming in Parijs Hoofdkwartier van den Führer 11 Juni Het opperbevel van de weermacht maakt bekend De groote slae tusschen de kust van het Kanaal en de Mails is nog steeds in vollen gang Op den rechter vleugel en jn het midden wordt de achtervolging van de verslagen Fransche legers rusteloos voortgezet Tosschen Reims en de Argonnen wordt nog verbitterd maar met succes estreden Op verscheidene plaatsen zijn sterke vijandelijke strijdkrachten verstrooid en omsingeld Zij gaan hun vernietiging tegemoet Jen gevolge van de hevige bloedige verliezen het rroote aantal krijgsgevangenen en den rijken buit van allerlei soort vermindert de kracht van den vijandelijken tegenstand zienderoogen Eenheden gevechtsvliegtuigen en Stuka s ondernamen opnieuw aanvallen op de haven en de kaden van Le Havre vernielden de sluizen brachten een torpedojager tot zinTien en beschadigden andere schepen waaronder een torpedojager en twee transportschepen van 10 000 ton door zware bomtreffers Behalve de dichte colonngs van den terugtrekkenden vijand transporten concentraties batlerijstelimgen die met bommen bestookt werden gelukte het aan het luchtwapen ook verscheidene bruggen over de Mame en den benedenloop van de Oise te treffen en deels te vernielen en aldus den vijandelijken aftocht gevoelig te belemmeren De Amerikaansche defensie GEWELDIGE CIJFERS De begrootingscommissie van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft het Huis aanbevolen op ieuw een bedrag van 1 700 000 000 taollar beschikbaar te stellen voor wapeningsdoeleinden Het bedrag in dit jaar voor de wapening gevoteerd zou daarmede tüt boven de vijf milliard stijgen Het voorstel in kwestie yoorziet in versterking van het persCïieel van het geregelde leger met 95 000 man in de aanschaffing van 30O0 vliegtuigen voor de luchtmacht en m machtiging voor hel op stapel zetten van 68 oorlogsschepen In zijn motiveering verklaart de chef van den generalen staf Maishail dat het iege zich geen inval in de Vereenigde Staten kan indenken en dat een luchtaanval hoewel mogelijk op het oogenbhk onw aarschijnhjk is dat men echter rekening dient te hou den met eJke mogelijke ontwikkekng op het Anienl aansche vasteland Een post van 1 900 000 dollar voor den aanleg an een basis voor de manneluchtmachl op het eiland Canton is opgeschort tot de goedkeuring van het departement van Buitenlandsche Zaken al zijn verkregen daar de republikeinsche afgevaardigde Tinkman de opvatting verdedigde dat een gemeenschappelijk bestuur van dit eiland door Engeland en de Vereenigde Staten op een geheim militair bondgenootschap zou lijken Generaal Marshall dien de krijgsscliool van Pcnnsylvanié tot eeredoctor in de oorlogswetenschap heeft benoemd verklaarde in een toespraak dat de Ver Staten met de uitvoering van een defensieprogram reeds in 1921 hadden dienen te beginnen om in den thans gevvenschten omvang gewapend te zijn Gi iii W i i ixveen en J de Jong 1 Mi dden v flarten G S V t t Gi Uda en Walthee Gou i xi V Mullum exMoordrecht Uut I l jeitapelle Nuvelsteijn g S Hu ir Schoonhoven en Dtl Jn ON A 1 i Hl f Mt nadat het inge speeld V I lu Tmate aantrekkelijke j Il iiuil Met uitzondering van n 1 I iiitm waren de jeugdigr f 11 htuk voor stuk beter dan hiiii Ir ö landers In de voorhoed vlolli ü eofnbmatie voortreffe ijk v l ill 1 fraaie spelmoment n het i i I n De halfhnie toonde een II11 1 M i l igiip van haar dubbele t lik 1 luu ks van wie la Grand i a ciii k 1 1 n zich goed hersiei i j V iik ciijdi n h ki i ia r dl n i I 1 tuit 1 V Sp subliem terwijl Sünir at verse H dene bijzonder i rnchtle 1 IS O N A het me st ii Xa eer hoekschop woid I ti g weggewerkt cuid ii ina HT voer het inscnu len hei J t yn se i Jt mislukt Di ect d ui p k jjil O N s linUsbu l 1 n Il 11 Ie hoekie op fraaie wijze l il S L den b l Als O N A ipni p iu l ii j atief riemt ontstaat een bi i h p dit gem st wo Ht Ho wel fl N h t beste i n het spel biiifl Il lid n liL i t de ec nibinatie tu ii de 1iiiii g ui li ZIJ J tiig t uit een V izil i n D rit Jong goed inki p J Xa de l i attini ir het jeugd ift i 1 1 ld Na een snellen arii l i de Jong togen den paal inet een handigen pass v M i it bezit van den bal heeft Lunj t deze uiterst snel op gi ns met een zuiver schot kansloos te slaan 0 2 Het jeiictidllal helft nu het spel vrijwel in haiKK n Na keurig werk van v Multum bit it Huizer Nuvelsteyn een kan s du fraai wordt benut O 3 Sni 1 en handig combineerend werkt hel bmnintrio zich door de verdediging u aarna Hertog den voorsprong VerËinnt 0 4 Uit een goeden pass van Niue c vn scoort Huizer 0 5 uaaup maakt Hertog met een puicht cfioi van grootcn afstand het dl ijn vol O 6 ht er 111 V l k L W In II ilfu K in giM h OPl I Hel lMi Op 9 Juni werden in de Noordzee een kruiser en vier transpoi tschepën met tiommen aangevallen en zoo zwaar getroffen dat de meesten van deze schepen uitbrandden Vtjandelijke vliegtuigen wierpen weer beschermd door de duisternis enkele bommen uit boven Noord en West Duitschland Er werd geen schade van beteekenis aangericht De totale verhezen van den vijand in de lucht bedroegen gisteren 29 vliegtui gen Daarvan werden er in luehtge vechten 19 door luchtdoelgeschut 6 neergeschoten De overigen werden op den grond vernield Voorts weiden drie kabelbalons neergehaald Acht Pioen vliegtuigen worden vermist De eerste luitenant en chef eenor compagnie in een piment infante ie Volker Paeckelmann heeft aan het lioofd van zijn compagnie door voorbeeldige koelbloedigheid acht aanvallende vijandelijke gepantserde gevechtswagens tot overgave gedwongen Hoofdkwartier van het Italiaansche leger 12 Juni Officieel Italiaansch legerbericht no 1 Te middernacht van den tienden Juni was de voorgenomen opmarsch van de strijdkrachten te land en ter zee en van de luchtstrydkrachten geheel voltooid Eenheden van Iximmenwerpers der Italiaansche luchtstrijdkrachten die door formaties van jachtvliegers vergezeld waren hebben bij het aanbrekeJi van den dag en bu zonsondergang hevige bombardementen op militaire objecten op Malta met klaarblijkelijke resultaten uitgevoerd en zijn daarna ongedeerd naar hun bases te uggekeerd Inmiddels hebben andere eenheden verkenningsvluchten boven het NoordAfrikaansche rechtsgebied en de havens gemaakt Aan de grens van Cyrenaica werd een poging van de Britsche luchtstrijdkrachten Italiaansch rechtsgebied binnen t t vliegen verijdeld Twee vijandeltike vliegtuigen zijn neergehaald DE STEMMING IN PARIJS Vluchtelingen die te Irun uit Parijs njn aanfeekomen melden volgens het D N B dat de paniekstemming in arijs steeds rampzabger vt ordt iDe beC olking kent nog sleclits één doel zoo snel mogelijk de stad verlatifn Doch dil is des te moeilijker daar elyktijdig de ministeries en autoriteiten probeerden in eindelooze transporten al hun materiaal en personeel naar de provincie te brengen Naar de vluchtelingen mcedeelen is het voor particulieren bnna onmogelijk nog met ecp trein mee te komen Op de stations wordt letterlijk om een plaatsje gevochten De politie moet voortdurend optreden Dinsdag zyn er reeds geen dagbladen in de hoofdstad meer verschenen Normaal v erk is in Parus uitgesloten Ook de situatie in de provincie wordt met het uur sieehter DooB den enoimen stroom vluchtelingen IS er reeds sehaarsehte aan levensmiddelen ontstaan Het goederenverkeer stagneert Visch en fruit zijn bij aankomst niet meer te gebruiken De prijzen gaan met sprongen omhoog De Romeinsche bladen wijzen erop dat de Duitsche bankschroef zich weldra rondom Parijs gaat vastgrijpen en dat de uittocht der bevolking sinds het vertrek der regcering en de Italiaansche üoriogsvcrklaring enorme afmetingen heeft aangenomen De strijd om Frankrijk is geworden de s yd om Parys De Popolo di Roma merkt op dat de deelneming van Italië ian den oorlog geen verrassing of verontrusting onder de Donau en Balkanianden heeft gewekt Volgens de in Irun uit Frankrijk ontvangen benc ten aldus het D N B heeft het bericht van de Italiaansche oorlogsverklaring m geheel Frankrijk zeer groötc neerslachtigheid gewekt Weliswaar probeert men door propaganda en radio de beteekenis van deze verscherping van den oorlogstoestand voor de bevolking te verdoezeleri doch deze pogingen hebben geen resultaat In Parijs Marseille en Lyon zouden reeds felle botsingen ontstaan zijn tusschen groepen die opkomen voor het onmiddellyk sluiten van dep vrede en voorstanders van een verdediging tot het uiterste De poiitie leeft echter ingegrepen en moest de strijdenden uit elkaar jagen Reeds wordt het kanongebulder dat in sterkte schijnt toe te nemen duidelijk gehoord Volgens andere berichten uit Frankrijk zou de regeering niet naar Tours doch naar PoUier gevlucht zijn Sedert enk de dagen zijn er in Poitiers groote zendingen met docu Kult pi ac halv GOIDA COMR O S V COMB A D indcrdagavond zullen op het Gnuij ti irem een Gouda combinatie en een G S V combmatie elkaar ont mueti n BINNENLAND JONGETJE VERDRONKEN Sideii ecigisteren werd te Haarlem net 2jang zoontje van de familie T uit de Jan Steenstraat vermist Men had hei knaapje het laain gezien toen het met een DISTRIBI TIESTAMKAARTEN VOlOR MARINEPERSONEEL MET VERLOr De opperbevelhebber van Land en Zeemacht maakt in overeenstemming met den Duitschen bevelhebber in Nederland het volgende bekend Personeel van de Koninkluke Marine dal met groot ve rlof is vertrokken en onmiddellijk Aanvragen aan andere autoriteiten zullen niet worden betundeld Met groot verlof vertrokken militairen der zeemacht die Vóór dat vertrek in eigen voeding voorzagen en daartoe Wel in het bezit van hun distributiestamkaart waren doch deze door de krijgtverrichlingen hebben verkwen moeten zich ter verkrijging van distri tiebescheiden onder overlegging van t bewijs dat zij met groot verlof uit I miltairen dienst zü gegaan wen tot den distributiedienst in de ente hunner inwoning nANKRUK ROBPT NIEUWE UCBTINGEN OP Volgens te Irun ontvangen berieh iMn rankruk de lichtingen li 11 opgeroepen zich onmid Idellijk bU de bevoegde instanties te I melden menten der ministerie aangekomen lle openbare gebouwm dcr stad alsmede talrijke particuliere woningen en danslokalen zijn reeds door de ministeries m gebruik genomen Verder wordt nog vernomen dat de in Franschen dienst staande vlieger Cobier Rain die gold voor een van de beste oorlogsvliegers dat Westelijke mogendheden in een luchtgevecht ge sneuveld is ter plaatse hebben weggenomen Volgens de verklaringen van den gérant zou deze voordat hij het restaurant had ontruimd den inventaris in denavond van den 9en Mei toen hij eenwaarschuwing had gekregen yan denmilitairen bevelhebber hebben opgeborgen in den kelder De waarde vande aldus geborgen goederen liep in deduizenden Er was zeer veel zilver by Toen hij later een onderzoek ter plaatse had ingesteld was hem gebleken dat er zoo goed als niets me er van datalles was overgebleven Blijkbaar hadden hier plunderaars hun slag geslagen Een loopjongen had bi het vooronderzoek verklaard van een der verdacnten voorwerpen ten geschenke tehebben gekregen die van den inventaris van het restaurant deel haddenuitgemaakt De verdachten bestreden dat zij voor een waarde van duizenden guldens hadden weggenomen Het bij hen in beslag genomene had sleclits een waarde van ongeveer ƒ 400 Zij meenden zich ook eigenlijk niet aan diefstal te hebben schuldig gemaakt en hadden een fn ander als gevonden voorwerpen böchouwd De president mr B ommezijn Maar die moogt u zich evenmin tocëigenen Mr Rouf faer het O M waarnemend betoogde dat de verdachten volgen een tevoren bedacht plan hadden gehandeld Zij hadden eerst een tocht naar Rotterdam gemaakt en op di n terugweg naar Den Haag de wanorde op Ypcnburg gezien Toen waren zij het vliegveld op gegaan en hadden d£nr wat zu van hun gading vonde i opgeraapt en in een zak gedaan De merken waaruit bleek dat het zilver bij het restaurant behoord ® had men getracht onkenbaar te maken Spr meende dat verdachten aldus handelend misbruik hadden gemaakt van den oorlogstoestand en dat zij dus een zeer ernstig misdnif hadden gepleegd aarvMor een gevoelige straf behoorde të Orden opgelegd Ei sch tegen ledf r der beide bedachten twee jaar gevangenisstraf Mr J F E Belinfante de verdediging voerend van verdachte v D achtte de gevoerde instructie onvol i ledig omdat daarbij niet voldoende aandacht zou zijn geschonken aan de omstandigheden waaronder het misdrijf was gepleegd Er is ook door anderen gestolen Dat heeft hen in f verleiding gebracht Van een voosop gezet complot is niets komen vast te staan Verdachten houden vol dat militairen hun zouden hebben te ken nen gegeven dat zij mee mochten nemen wat op het terrein lag Er werden kisten met goederen op motorrijwielen vervoerd Verdachten hadden met het gevoiel dat zij iets ongeoor loofds deden PI bestreed voorts dat ZIJ diefstal zouden hebben geoleegd bii gelegenheid van oorlogsnood daar er op dat oogenbhk geen Kirkiïshandelingen meer plaats hadden PI drong aan op terugwijzing van de aak naar de instructie en op de uiterste clementie bn de trafbepTlin Mr C Smit de raadsman van verdachte C ver orht de rechtbank eveneens me het ooe op de omstandiaheden een zoo mild mOjjelijk v i nis le wilzen Uitspraak 25 Juni 483e BTAATSMPTBBIJ DE DIPLO OVER ITAUC S DEELNEMING AAN DEN 0ORI OG De Deutsche diplomatisch politisehe Kqrrespondenz houdt zich heden bezig met de deelneming van Italié aan den oorlog als een gebeurtenis van de allergrootste historische beteekenis Het Duitsche volk aidus de Korrespondenz juicht geestdriftig het in volle vrijheid genomen besluit van het fascistische Italië toe óm ook in zijn levensruimte de gemeenschappelijke vijanden tot den beslissendcn strijd te dwingen Frankrijk en Engeland staan thans voor de bittere noodzakelijkheid ejn werkelijkheid to moeten inzien welke zij steeds weer meenden te kunnen ontu ijken Evenals ziJ Durtschland met geweld eronder meenden te kunnen houden zoo daehtenVzii ook Itahé met vage beloften te kunnen troosten totdat een nieuwe constellatie de verwezenlijking daarvan overbodig zou gemaakt hebben Italië moest om machteloos te zijn steeds ertoe veroordeeld zijn als vofk zonder ruimte te leven Zij die met hot onmcnschelijke middel der blokkade een heel volk dachten klein te kcijgcn zullen nu nog meer dan tot dusver de uitwerking der v apenen betreuren welke ervoor zulltn zorgen dat hun aanslagen op hen zelf terugvallen De doeleinden van de Duitsch Italiaansehe gemeenschap in strijd blijken uit de gezindheid welke aan het nat socialisme en het fascisme mds lang gemeen is De naburen van Italië vooral in den Balkan en aan de Middellandsche Zee zullen uit de woorden van den Duce de zekerhefd ftunnen putten dat hun veiligheid en welvaart voor zoover het Itahé betreft nitt bedriigd worden Het han t van hen af of deze wcnsch ook werkelijkheid blijft GAMELIN Uit Frankrijk in Spanje komende vluchtehngen deelen mede dat de voormalige Fransche opperbevelhebber Gamelin zelfmoord heeft gepleegd FRANSCHE DEPARTEMESTJSN TOT OORLOGSZONE VERKLAARD De Fransche minister an Oorlog heeft de departementen Rhone O pperSaVoye Drome Boven Alpen Bene denAlpen ZeeAlpen en Corsica tot oorlogsgebied verklaard Q 16WS 16 Trekking van 12 Juni vur HE KI AS K DF KnK LIJhT ƒ ItM Nu 3278 21 M No 5T63 10640 16 i55 ƒ IM No 2 20 3134 3184 UOOA isaea 17021 18122 iM i 21877 23467 PRIJZEN VAN ƒ 70 1 H1 4746 7501 10S35 14C2J 17306 3U6U3 11 94 475 7686 I098J 14791 17376 2U855 i iii 4785 7876 10994 14811 1T395 20870 11B5 4816 B 92 11052 141154 17506 210W 1196 4921 8101 11118 14918 17580 2100 lï tj 4 l l l 8112 11189 14977 17741 2133 UöO 4984 8171 II277 1497 178BB 21S86 1447 4989 821 2 11372 15211 17901 21652 1934 4992 8 i ï 11719 1197a 15223 17908 21654 197S iU6 8376 15283 i 994 21671 2UI8 522U 87111 12183 13423 I8US2 21724 2107 5229 8742 12222 1 54 50 18108 21984 2115 5243 8748 13237 15507 18168 22092 22 1Ü 5245 8763 12243 15J2U 18298 222 IS 2 7 5iól 8835 12369 13578 18359 22252 2391 5258 9028 12385 l Vi27 18376 22423 2405 5417 9069 12 599 156S3 18422 22424 2702 5 01 9095 12643 1 5842 18499 22428 2724 5645 921H 12780 l S i1 185 17 22434 288 5784 9411 12788 t58 7 18791 22484 140 5823 1 29 120r4 1 5885 18854 22497 i09fi 5iH2 96li4 13045 1 5924 1111 10 22681 3362 6 1711 9690 13079 16013 t inir4 22751 net W 74 9737 1J224 1604 2 19i ó 22878 An 1 232 amn 13366 16105 19129 2 in4ii 3707 H i 3 9 13433 16121 ii iai 23191 3903 6507 101112 13490 U J54 19 i72 23197 3924 6564 10188 13643 I6 2 1 19 176 23281 41Ü8 057 1 1021 1 871 il l il lliril 23438 4164 6663 10309 H887 li 131 4183 6856 163 57 13944 1i 468 19882 240189 4156 6859 16765 14Ü03 16527 19973 24143 4231 69 50 l ili i4 141011 16672 19990 24306 310 6165 10640 14162 1679 nm 24328 4 i8 7070 10774 14276 16833 01 54 24392 4449 7140 1 ir l 6 UTIO ItiRVl 20 302 244S6 4451 7219 46 5 7 i7 4691 7402 1091 4667 1009 41 8 1107 4689 I29 4707 1 300 4731 1311 4774 1317 4797 1358 4879 1477 4885 1482 4916 1 500 4999 1 543 5012 1548 5031 1 595 5048 I61 S 5 179 1643 5091 1647 5195 1658 5207 1690 5234 1B98 52 16 1762 5271 1763 5290 1788 5298 1815 5356 1884 5 8 2 1 i300 2f 33 5411 2025 5517 2059 5547 2140 557 J 2158 5581 21 59 5 84 2160 5702 2170 5806 2189 5309 2304 5831 2316 5844 2 82 5845 240 1 5870 2429 5877 2431 5925 24 32 5927 2462 5928 2467 5 53 2 52 5059 26011 5967 2624 5975 27 32 6082 2746 6129 2747 6147 2776 6179 2787 6206 2791 6255 2915 6259 2969 6292 2983 6298 2991 6106 1002 6310 3014 6425 30ti4 6463 69 6497 3102 6498 3111 6 560 3112 6629 3186 6653 3236 6654 3237 6660 283 6725 3326 6753 3359 07 56 3390 6796 3454 6800 IR73 14 347 172 5 20400 24 5 7 i i 14312 17300 20533 24686 10881 14456 NIETEN 7 527 11206 l iiiR4 18 172 52 wi3 7 5 13 11 342 1 5090 18641 22017 7623 11373 15190 18688 22027 7643 11394 I 213 18710 22047 7687 11390 1 5217 18774 22087 7772 115 10 15218 18903 22136 7806 115 31 15277 18918 22147 7814 11568 15285 189 i l 22149 7R45 116 35 15333 18969 22162 7 H6 11639 1 349 180112 22209 8010 116 54 151 54 19043 22 336 80 19 11663 15 180 19076 22341 8120 11692 15393 19109 22354 8158 11776 15418 19131 22405 8191 11786 1 54 1 1913 22426 81 4 11861 15441 19172 22482 8197 11814 I 154I 1918 22517 8258 11846 r 94 19202 22522 8262 11935 1 6I4 19216 225 54 11985 1 5675 19219 22598 12014 1570 19260 22620 8395 12 fi5 15749 19325 226 33 8307 12077 15763 19482 22863 8407 12082 15782 19459 22665 8409 121IK 1 S29 19469 2271U 8498 12163 15849 19471 22720 8571 I2 23 15871 19475 227298575 12347 159 35 19486 22748 8 578 12302 15951 194M 227908588 12372 159 i2 10 553 228228675 12397 15 16a 19577 228308686 124 12 16 I3 T 19586 228608693 12532 16072 19645 228768777 12537 161 75 19733 229558799 12590 Ihioi 19756 22981 8838 12623 16115 197 58 228678868 12677 16117 19801 229798913 12722 16168 19810 23001 8 8 12764 16245 1984 21015 Amerika en de oorlog WEL HULP GEEN DEELNEMING In de persconferentie heefi president Roosevelt het aanplakbiljet goedgekeurd v an het Comité ter verdediging van de Vereenigde Staten door hulpverleeiyng aan de geallieerden waarin o a gezegd wordt Wij Amerikanen hebben natuurlijk builen dezen oorlog willen blijven en geen maatregelen willen nemen die ons m den oorlog zouden Intrekken In antwoord op desbetreffende vragen zeide Roosevelt dat de regeering onderzoekt welk overbodig geacht Amenkaansch oorlogsmateriaal ter beschiicking van de geallieerden zou kunnen worden gesteld Op het oogenblik wordt echter geen wijziging beoogd m de cash and carrj bepaling van de neutraliteitswet De houding van Turkije VANAVOND BESLISSING Men verwacht aldus Reuter dat vanavond het besluit bekend zal worden van Turkije ten aanzien van de houding welke dit land zal aannemen als gevolg van de Italiaansche deelneming aan den oorlog President Inonoe is gisteravond in Ankara teruggekeerd De toestand wordt vandaag bestudeerd in de vergadering van den ministerraad en van de volkspartij ZWEEDSCHE RUKSDAG KOMT MORGEN BIJEEN De Zweedsche Rijksdag zal morgenmiddag in geheime zitting bijeenkomen De minmter president Hansson en de minister van Buitenlandsche Zaken Guenther zullen verslag uitbrengen over den buitenlandscïien pohtieken totstand RADIONIEUWS Dendrrdas 13 Juni JAARbVËLD 4M 4 M A V B O 8 00 Belichten ANP 8 11 Gramofoonmuziek 83 Orrp pel t 5 Gi amofcwirniuzieU S Iï De Pa Ionian lopn i Morgcnwijdine 19 U Ge ijdc muuek igi pl l l M Omroeparkest Ut O 1120 Hui houdplijke wcnktni IZ H Gra iirfoonn u7i k l J5 A V R OMu settc enseirble 12 45 Betichten A NJ even ueel gió r ofoon ruzi€ k 1 00 Zang en oige 1 3 L ra tr o 15 Declamatie Z 35 A V R O A ru cnicnlsorke t en franiofoonmuriek 4 00 i iano oo di clit 4 30 A V R O dan otke t 00 Jeii 3halfmir V3 A V R O Aeoliac iknt en i t S 15 Gi an Ofoonmu iek 7 40 SchoorheTytii zedclijkhtid geloeut aan een t av v n Friedrich on Schiller lezing 20 Grainofoonmuziek 7 30 Officïeele mededrclingcii 7 45 Rcportaf e S M Belichten A NP f 10 V R O A riivenirnt nrkc t rn oli te 40 Radiotpon 9 10 Omroeporkest bn soJibt V P R O 9 45 AvondwiidinfT lOiOO ca 10 15 Berichten d KOUTWIJK U75 M V A R A 8 00 Eciichlen ANP gianiofoonmuiiek 0O I5 Berichten Fianvch 10 00 Pianovoororacht 10 30 Giamofoonmuziejt 10 50 Hobo en piano 11 15 Bertchten Engc schf 11 10 Giaim foonn uifek 12 00 Rosian orke l 12 30 3e ichlen iDuU chi 12 45 Benchlen A NP 1 00 Oigel en yang 1 4 Belichten Fransthi 2 00 Be ichten DuiJsch 2 n Fragmenten uit de operette P m e Fati rah lopni 3 i E iichltn Fian thi 3 30 VAR Auike t 4 30 Cran ufoonmuziek 4 50 Roïian orkes t Oii 5 00 Berichten Duitsch 5 30 Repo at e 5 ► O De Raniblci 6 15 Berichten fEneel chi 30 Gramofnonmuzjek Tooncctpiaatje 7 2 Giamofoonmuziek 8 00 Be idiif n Uuitscht 8 15 Benchlen lEngelschl 9 30 V A R A btrlikorkest 10 00 Berichten tDuU ch 10 15 10 30 Berichten AS P 1115 11 30 Be ichten iFiarschl 12767 11 463 19866 3069 12775 16471 19880 23094 9011 12791 16517 19883 23141 9016 12798 16563 19838 231560040 12877 16586 19906 23157 91168 12903 16628 19913 231789120 12912 16667 19917 2 3213 9122 12944 161 67 19951 232599144 12949 16 69 19968 232769207 1 3009 16706 2 02 23277 9231 1 3050 16746 20009 23297 9261 1 3115 6 16807 20 il 2 329 9263 13138 168 56 2IK 62 23 305 9287 13166 16031 20086 239969306 13172 169 t4 20090 2 3486 9358 13221 16942 20118 346039394 13232 16976 20136 23 535 13233 16994 20721 23578 13317 16999 20242 2 361 9468 13324 17045 2 I276 236 8 9514 13 3 VI 17 196 20287 2371 9537 13378 17213 20346 237349667 13427 172 57 20424 237579728 13478 17384 20531 2377 981 11 13478 17388 20598 23834 9831 13499 17411 20766 2 3842 9905 13568 17415 20768 238479947 13692 17424 20806 2385S 9979 13686 17499 20820 240179983 1 1811 17357 20877 240689996 13821 17 565 20921 241279998 13950 17584 20926 24l 3 i 10102 141 08 17607 211975 J4185 3470 B809 10114 14086 17631 21075 24191 3M5 6825 10140 14103 17632 21076 2423S 3550 0 9 101 57 14167 17712 2H32 24288 3564 6852 10215 14198 17723 S1166 24301 3726 68 54 1II2 1420 1 17725 21167 243U 3739 6860 1024O 14245 17727 21204 24316 3762 6891 10242 14271 17728 21279 24404 3772 6899 10273 14283 17760 21 301 24411 3774 6930 10305 14287 17831 21361 24461 3806 1 934 10511 14354 17893 21388 24474 3814 6945 10515 14379 17915 21397 24488 3886 6957 10579 14401 18020 21430 24553 3936 7015 10829 14553 18123 21441 24563 3949 7045 10836 14550 18128 21470 24592 4014 7053 108 lO 145 59 181 56 21483 24595 4016 7074 108 3 14563 18163 215 30 24637 4030 7090 1Ü8oS 14583 18178 21534 24731 4121 7092 lu8 7 14647 18184 21 49 24733 4168 7141 iU9ü6 146 56 18229 21550 24758 4175 7146 10953 14667 18281 21573 24788 423 7168 1095 14714 18327 21594 247SS 4 3 33 7209 10974 14729 183 55 21611 24846 MARKTBERICJITtN 436 1 72 12 11048 14755 18361 21761 24857 4365 72 55 11001 14823 18373 21770 24890 4375 7266 11066 14861 18391 21797 24892 4498 7 103 11212 14871 18421 21842 24905 4521 7347 t1239 14890 18429 21848 2490 R0TTER0 4MSCHE VEEMARKT ROTlj DAM 11 Juni Aan ör v m rkl weden aa fiivocid in toUal 2966 dieren tw 178 paarden 749 gebiulksvee 50 veile kalveien 877 nutht re kalveren 3 varkcn 51 zu g aniii tren 7 veuicns 7S0 veile koeien en o nj 113 clispen 3Ï grabkalveren 50 vokken en 110 hlleien Pryzen per kl o velte koeien 48 58 et 62 72 et 74 i et veltc o veil 50 60 clVI 62 72 el 74 M et vi lte stieren 54 cl 12 71 et 72 76 ft veile kalveren 0 70 cl 80 et IOC 110 cl nuchleie ka veren 38 43 47 cl lachtpaaidcn 53 3 73 et schaptn 43 sa 55 et Prijzen pei tuk i cliapen 18 l 26 32 zuigiammerrn 8 l 12 i 15 nuthlere slachjkalveren 7 ƒ 1050 12M lachtpaarden f 165 225 325 vkeikpaaiden r 175 J7 1 4 l hitten t 160 I 235 I 365 melkkoeien ISO MO 276 kalfkuelen ƒ 15 230 1 2J I vareKoelen 148 1 S 200 viia m 190 j 130 iI65 pinken J 70 90 I 11 bokken en geiten f 11 15 De aanvotr v in vette koelen en os8tn was al voflse week mcl troeven handel en iets lage e p ljzen Een p ima koe gmg tot 88 o tot te De aanvoer van f ti r i vva ruim met istu ger hardel f i iets lagere prllzcn Vette kal eer a ivoer als vorige weel luien handel en tte pi Dim aM fikteren Prlma s 25 Nuchtere ka veten aanvo r al vorige vk eeR matigen hardcl en let lasei e prO en SchaiK n en la e n leta kleiner aan evoerd f1auv en handel en pilzen als vorige week 4614 7421 11269 14908 18437 21897 24 33 4628 7455 11292 1504 18571 21993 24841 4640 7477 11294 In de voriKe 15114 15391 r 22738 lijst staiit 15115 m 1 z 15 591 22733 m kUn nog inReUievea van 100 000 van f 50 000 28000 10 800 S000 2 000 1500 1 000 In de e klasse 1 pnis 1 priji I prijs 1 prijf 1 pry pry prijzen var f 43 prijzvn van Beneven een premie van r 30 000 voor en laatst uitknmenden hoogen prgs ea en premie van f 3000 voor bet Ijuitst uitkomende nummer RECHTSZfKEN van f van 1 van var BAACSCHE RECHTBANK Diefstallen op het vUegrveld Ypcnburg HET O M EISCHT TWEE JAAR TEGEN JEUGDIGE PLUNDERAARS Varckoeien aanvoer matig handel lui en prijzen als vxinge week Vaaracn en pinken gering aangevoerd ptrage hande on onverandeidc pruzcn Bokken en geiten aanvoer iets grooter handel vlet en Iels hollgere prtjarn Zuiglammeren korl r aangevtierd matige liandel en prtjzcn als gisteren De lï jarige houtbewerker H v D en de 24 jarige koopman B C beidente sGravenhage thans gedetineerd hebben terechtgestaan wegens diefgtjil Uit hun bekentenissen en door voorlezing van twee protressenverbaalkwam vast te staan dat ïti op 18 Meij l op het vliegveld Ypenburg gebruik makend van den daar ontatanen 1 toestand van verwarring en ont telte l Paaiden icU k H r ter marlil kalmen hannis allerlei gebruiksvoorwerpen zooals del en de piljzen van de ladilpaardwi iet BOTCBIiUN IN BOICa Hoogste Middel zilveren vha ehschalen terrines zout r evo rd vierden 2 5725 kg tellen sauskommen enz behoorende ttfiL en ka fkoe en aanv er als vori ge prils I s laagite piijs liT tot den Inventaris van het restaurant week slerp nde handel en lager in p ijs lijs f ija 1