Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1940

EERSTE BLAD X DONDERDAG 13 JUNI 1940 STADSNIEUWS NATIONAAt HULPCOMITE Zaterdag groote collecte in alle plaatsen ALLE VOORAANSTAANDE ItURCEBS Zt LLEN rOLLKCTEEREN Pp inttiatwf van den burgemeester ▼ an Afr j r Jin s onder goedkeuring van de Du tffhc Overlicid en van den Oppcrhf V Ihcbber van I ond en Zeemacht r p frich t het Nationaal Halpcflmité l HO Op verdoek van den crrt r ftenrraal wnd hoofd van Jwt Dl partpment van Bmnenlandsche Zaki n tTlei nen de burgemeesters rn 1 irking aan dit Comité o m i ofi cntmg van plaatselijke colli r et m e s In Gouda is onder f nr7i l chap vas den burgemeejler rn kil T tormté gevoiTnd bestaande i if t At h tuurs edcn Viir de plaatse1 7e f i g van hel Rüode Kruis n f r H m s en mevr Steinbach I n I I uur sledpn van de plaatse1 kt i s i ip van het Nationaal i cN i r biizondere nooden de I iin s m i en D ikxhoom S cret ri va i et oUecIc oomrté is de heer F 11 S r j pennmgmc ster is dë heer II H T T irerir 270S tori name van li k ir 1 u M t y K i de voi ilamsche Biinkvereeniging G uJal l vc j op den kiii ten tlid an K i d fnaa afge ien jn l c an het g bruikeii ke ilt m té en het comité van ne inri u i D aak waar oor htt K iiciii ai lulpcoiliaé I 40 werkt hteft tl ijAons gecn aanbeveling noodit Pit is voor de leniging van riirecten niKid ontstapn door het ooriogsgeA i i i ons land Wie de piaaitsramt n R enen Middelburg Seherr nzeel R ittirdam noemt bei riipt d t hier oadeüike hulp moet worden geboden ian dui enti n jÖie dakloeis zyn kitt ung en huisraad verloren en naar t htt hart van alle Nederlander in de e dagen uitgaat Daar voor iin enarme somr en nootiig De i varnf iing in Gouda yal zoowel door hif iaanrhui s coll ctc ais door een i iia cnliecte gesehieden Het bgzondeie van deze hizameling is dat zi ditmaal zal gischieden p e rs o p n 1 1 1 k düor hen die gewoonlijk door hun lidmaatschap van een algemet n comité of van een comité van ciftnbeveling hun moreelen steun aan bepaaide inzamelingen geven Èij doen het than met den inzet yan hun persoon Z rrdag a s zullen talrijke burg r in burgen sseii van onze stad dit m I bA tuur der stad in het bedrlJf even m het kerkelijk en vereenigmgsteven een leidende rol vcrVtiilen persoonlijk gaap eollecteeri5n Burger an Gouda Laat ook thans weer htt Hollandschc hart spreken ZQoals hél reeds zoo dqkw i fls sprak wanneer er nood te lenigen viel Werkt alien mede gtèft graag gef t véél Hitr s een millioenen nood dte niet mtt pasmunt te lenigen is laat ae npbrftigsi gL tuigen van Uw gouden hart vt or ie door den oorlog m bitteren nuod zijn KLEINTJES WORDEN NIET VERGETEN De politie beeft in een logement een TWEE AriCS N BOTSING Op de Oostb en is gisteren een vrachtautü wMi een koopman alhier aangeredejrlloor een mibtairen vracht auto IJ Geurische wagen werd aan de voor de beschadigd T 52 jarigen kiiopman gedpmieiheerdiMidrecht aangehc dftr die gesighaleerd stond voor twee gulden baete of twee dagen hechtenisDe map eeft deboete betaald w AT AAR ANNEER Pigtlifa kahalve Zoadw 7 3a 8 30 uur Sgfariacxtnat U3 GelcgcB heid tot inenting tegen typhus en paratyphus 13 Juni 7JS uur Lecer des Beils Bijbelbcspreking 13 Juni t mm Vt Evaókelische cmeente Bijbellezing en bidstond 15 Juni 4 3S uur Olympia terrein Eerste competitiedag Goudsche Athletiek commissie 16 Juat li amt Otrmpm iantiiD Eerste competitiedag Goudsche Athletiek CoiTUiuuie Juni Collecte voor het Fonds totaanmoediging en ondersteuning vanden gewapenden dienst in de Nederlanden Juni 7 34 uur Olympia terreiji Voetbalwedstrijd Olympia Jeugdelftal K N V B voor Fonds voor Goudsche gelroffeneji 21 Juni 8 uur Schaalttiord Alge meeiie vergadering van deelhebbers Onderlinge Brandverzeliering Maatschappij schappijGouda 23 Juni S 3t J t v nL Nieuwe Vaart Stedelijk vischconcoum Verecnigingtot bevordering der gezondheid in degrafische vakken i 24 Juni 8 liur Socicteit Ons Genoe gen Algemcene ledenvergadering 25 Juni 7 39 uur G S V terrein Voetbalwedstrijd G S V Jeugdelftal K N V B voor Fonds voor Goudsche getioffsr en 30 Juni 30 uur Gouda terrein Voetbalwedstrijd Gouda combinatie l est yan Gouda voor Fonds voor Goudsche getroffenen Situatie voor het onderwijs belangrijk verbeterd MEERENDEEL DER SCHOLEN WEER IN GEBRUIK OF GEVEN ELDERS NORMAAL AANTAL LESrREN Nu nis gevolg van het feit dat vele niililan en met groot verlof n ar huis zijn teruggekeerd tal van ge ürderde schuolgcbouwen zija vrijge ümi n i het in den loop der laatste ckcri ge leideiijk mogelijk geworden hét ort den is te hervatten en de situatie is thans zoo dat vnjwel overal weer les gegeven wordt meerendéels normaal gedeclteliik nog voor halve dagen De toestand is nu betejr dan hij hM geheele schooljaar tot dusver is geweest B4j de mobilisatie jui t bij den aanx vang van het schooljaar werd de totaal bcÈchikbare ruimte óngevcej gehalveerd en than zijn er weeryfal van scholen die de gehèele b hikking Hebben over haar gebouwd dan wel in andere lokaliteiten hef gewoon aan t scho9luren geven Normaal geven irf de eigen gebouwen weer les de ppenbare lagere school no 4 aan de Gouwe de openbare lagere Sehool no 7 aan de Eerste Schoolstra at de openbare lagere school C aaiyde A G de Vri esiraat de R K jonE ms en meisjesschcTol aan de liethm lstraat de R K u 1 o school aan de Nieuw ehaven de Groen v Prinstererschool aan de Groencndaal de Johannes Cahijnschool aan de Keizer straat de Prinses Julianaschool aan den Burgemeester Martenüsingel de bijzondere neutrale school aan den Groeneweg de Westerschocl aan de Jacob v Lenncpkade de Graaf Jan vrn Nassauscliool aan de Korijnsteeg het Stedelijk Gymnasium aan de Westhaven de Goudsche Industrie en Huishoudschool aan de Oosthaven de openbare bewaarschool no 3 aan de Lethmaetstraat de R K bewaarschool aan de Lerthjnaetstraat de bijzondere neutralebewaarschool aan dep Groencweg deGoudsche Montessotischool aan deVa Swietenstraat en de Prinses B atri bewaarschool aan de Krugerlaan totaal achttien scholen Wel normaal doch in andere gebouwen geven onderw ys de B K jon gensachool Spieringstraat 18 in het gebouw van de R K bewaarschool aan de Gouwe de R R jongensschool Spieringstraat 16 in het gebouw van de R K meisjesschool aan de Peperstraat de Rijks Hoogere Burgerschool in hcj gebouw van het voormalig Sint Catharina gasthuis aan de Oosthaven de Gemeentelijke Hjmdelsavondsehool in het gebouw van de openbare lagere school B aan de Nieuwehaven en de Gemeentelijke centrale cursus voor maehineschrijven in het gebouw van de penbare lagere school no 4 aan de Gouwe totapl vijf scholen De Ambaphtsschool geeft eveneens het gewoon aantal lesuren Ook voor deze instelling is de toestand veïbeterd er is wat meer ruimte in het eigen geboutv verkregen èn er rijn elders niet meer zooveel lokalen in gebruik als dit weest is Behalve in het eigen gebouw aan den Graaf Fiori ïweg is nog ruimte in gebruik van de voormalige Ambach tsschool aan het Paradijs vart het Weeshuis aan de Spienngstriit en van den papierhandel van den heer A Dorgelo aan den Fluweelensi ngel A n het ovërgroote deel van de Goudsche instellingen van onderwijs zijn üe lesuren dus w eer gewoon Hi lve drigcn schqpl afwisselend desmorgens én cjes middags hebben nogde openbare lagere school no 2 in hetgebolixy van de openbare lagereschoil no 2 aan de Eli sabeth Wolfstraak de openbare lageie school no 8 de c cntrale Kopschool A G de Vrijestraat en de school voor buitengewoonlager onderwijs Paradys in liet gebouwvan de openbare lagèi e school no 8 aan de Prins Hendrikstraal de openbare lagere school B on de openbareul o school Burgemeester Maitcnssingel in het gebouw an de openbarelager school B aan de Nieuwehavenen d $ R K meisjesschool Peper straaten de R K meisjesschool Westhavenin hdt gebouw van de R K mejsjesscliooj aan de Westh ven totaal negenscholen Hel orderw js i roj n et hei vat ftin de ojienbare bcwacrs h ol no l aande Piteisteeg en aj i de R K bewaarschoo aan de Gouwe Al met al kan gozegd Xorden dat de tofestan van het ond erv ijs smdp koiteil tijd belangrijk rerbctcrd is het overgf oote deel der gebouwen is ueer in gebruik en aan de meeste Goudsche ipsfellingen van onderwijs zijnde lesureh weer gewoon Mo eijk zal de nu beschikbare eenige uitbreiding onderin het algemeen wordt verde thans bestaande situatie hooljaar wel de blijvende MEISJE VERMIST SIE WEKEN GELEDEN WEGGELO PEN Sinds 21 Mei j 1 v oidt vermi t Johanna Lepelaar get oren te Alphenaan deh Rijn 6 Januari 1921 wonende Ie Gouda Signalement lengte ± 1 75 meter flink postuur blozend aangezicht bruine oogen donker haar gekleed inlicht grijze mantel blootshoofds grijzekousen en donkerl ruine schoenen zee groene jurk Aan een ongeluk wordt niet gedacht Het i i niet uitgesloten dat het meisje zich té Amsterdam bevindt De commissaris van politie alhier verzoekt opsporing en ter ugbrcngmg KIST iMET GAREN IN BRAND Door onleKende oorzaak i gistermiddag in üe fabriek van de firma Koole en Vis brand ontstaan in een kiF m t visel garrn De brand is met eenige emmers water gebluseht Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonné s bezorgd in GOUDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 Ü5 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een twone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkonlst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën a Ieen des Zaterdags J 3 rtgels ƒ 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 rege s Uit sluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vnidagmiddag 2 uur Elke advertentie moet naam en adres vermelden Opgaaf van afjonnementen en advertentiën m ie zanden aan het BureaiK MaVkt 31 Guuda Tel 2745 en bij du p aatSi Iijke agenten Uit vroeger tijden DE COl DSCHE COl RAXT MELDDE 75 JAAR GELEDEN U t een advciten ie De Plaatïelijke Scl ucilconimiaii e tt Gouda brci gt ttr algemeene kenn te aa inschiijvmg zal weiden gchouatn voor de kmde ren Witr pl atb i g v ordt verlangd aan de Opei bare Jongejufvrnuwtnschoül de HoUanusche Burgerschool de Tusfcchenseiioöl voer minverirngenden of aan ie S ad armen en Btw aarschool 50 JA AK GELEDE V Op V erzoek plaatsen ij de opgaaf det lichtingen van de bneverbu aan het station van den Riinspoór alhier zomerdienst 1890 richting Amsterdam 650 8 50 12 20 25 i 25 10 30 ij chting Utrecht 6 0 1110 2 25 30 5 25 7 20 7 55 10 30 richting Rotterdam 7 40 8 5U Ui 45 12 30 3 55 45 10 30 r tl tin £ i üra enliage 7 40 8 50 10 45 12 30 3 55 7 00 9 05 10 30 De met eer f tn erKtc bu Iichtin gen worden op Zon en feestoagen niet uilgevoeid 25 JAAR GELEDEN In do ledtnverg der pg van de nntircv olutiunnaiie Kie $ tieenigmg is besloten naar aanleit ing van de houding van de vrijzinnige ledtn van din raad ten aanzien v an tie Kermis een vooistel van de ret l t ebe raad lcdtn om geen Kermis te d i n houden werd verworpen geen compromis met de Viijzinnige Kiesveieeniging bij de aanstaande gcmeentercaciverkiezing aan e gaan In de gehouden vergadering der R K Kiesvercenigmg is im dezelfde reden besloten het me de vrijzinnige kiesveieen gmg aai gtgane compromis te verbreken Groote vacantie op school dit jaar één week VRAGf9 VAN RAADSUD A V d BERGE AAN B EN W Het lid van den raad de heeiiA van den Berge heMt ain het College vap B en W de volgende vragen gericht Is het College van B en W metondergeleekende met van oordeel dalhet onderwys in het byna afgeluopenschooljaar door de noodzakelijke vacanties geleden heeft Indien het College van B en W deze vraag bevestigend moet beantwoorden acht Uw College het dan nietnoodzakelijk dat zooveel als mogelyk 1 gedaan dient te worden deze schadein te halen Indien het College van B en Wook het onder vraag 2 genoemde bevestigend kan be intuoorden zou UwCollage eventueel in overleg met debevoegde instanties dan zim medewerking willen vcrleenen dat de zgn groote vacantie voor het lager onderwijs dit jaar niet 4 v eken doch voor de en keer slechts bepaald wordtofk 1 week Verhuizingen binnen de gemeente J G A Tiisterman van Kleiweg 38 naar Bleekei iingel 15 S Klijn van L Dwarsstraat 47 naar L Dwarsstr 45 a T Kisman van v Sirijenstraat 46 raar V Sti ijenstraat 14 C v d Sloot van Raam 139 naar A de Visehmarkt 17 M A Holthurisen van Reigerstraat 56 naar Walvis straat 22 H J Denekamp van Boschweg 34 a naar Reigerstr 56 J A Meew e en van Groenew eg 69 naar Doelen straat 25 L Pels van Keizerstraat C6 naar Kei ei trarit 6H W van der Bi l van L Dwarsstraat 45a naar Vierde kade 69 Wed P M de Jong IJaSelsteijn van Snuystraïit 2a naar Kon Wilhelnunavveg 251 P A Verburg van Parkstraat 12 r aar Vossiusbjiaat 57 W Bonrteveld Oostrum van Tuinstraat 52 naar H v Alphenstraat 11 A Bluk van Raam 178 naar Flu weelenfingel 17 A M en P H Streeflaitd van Bleeker mgel 37 naar Bleekei ingel 27 boven K H van den Bei g van Raam 44 naar C Ketelstiaat 1 U A van Oiie van Gr Beatiix rai t 10 n u i Gr Burgerlijke Stand Geboren8 Juni Wilhilmu Johannes Petrus z van P J J Kaaijm ikers en J Determan Gr Jaeohaslr iat 37 Juni Pieternilla d va i f de Ruiter en J van DyKhuutn P CBofhstraat 105 Juni Frederik drianus z van A P den Ouden en E W Verheul ljs seliaan 79 Getrouwd 12 Juni C F Virmeulen en A van Onselen A van Boven en S B van dt n Berg C van Geschenk van dank 8 bare farmlie ruitmand voor gewonde soldaten iEen byzoiider bewijs van dankbaarheid heeft een Goudsche f ahiilie geleveid wier nnm gemobiliseerd was en verioren gc waand werd doch deze week onverwacht tot groote blijdschap behouden thuis kwam De vader heeft m verband hiermede uit dankbaarheid aan den diijecteur der Arbeidsbeurs een bedrag ter beschikking gesteld omj daaraan een besteranimj te Reven Ge ien de bcv eegredenen heeft de directeur de gift besteed om aan een twintigt il Hol lanjdsche soldaten en een Diiitscli en soldaat die in den 001 Ing gewond zijn en hier ter stede vei plcegd worden elk een frii tniand te genden Gevonden voorwerpen Omtrent de vulgei de gevonden voorw erpen kunnen a in het bureau v iii politie inlichtingen worden vctfcieeen op allé weikdagee van 12 en 2 5 uur Zilvi rerijdanietarrihandhoi loge kosteloos I rijWK Ibelastingmerk kindersehoen je rozenkran gouden nng bruine ceintuur bo s sleutels halskeltinkje zak aaidappcjen m litau i wiel lUt zadeldekje Iieei ennjw iel damesrijwiel kettingslot blauwe alpinomutj hond zwart met witte vlekken ke kboekje bi urne pin iemoni aie met 11 houd lu si leulel pi lefeuilie blauwe portenTOnnaie mci inhutid geelc pKirtemonnaie kin Jei wagentje i xil looi paar bruir e AeluK nc n touw giij e nee ren hoed melkbus gioene ceintuur autoped donker blauw kindeihoe ije broche deken voetbal EER W Ten op CU een rij EEN FIETS ONTVREEMD nadeele van een ini i etene is i Buriienief ler tartensï ncel iel verdwenen EXAMEN ONDERWIJZERES Aai de Riikskweek ehool te Schoonhoven IS geslaagd voor de nkti I o mej C M Perdijk afrier TOT VOLONTAIR JtENOEMD De heer J D Sandi i alhiej is benoemd tot voli intnir ter gemeentese eri t ini te Rei uw iik Plaatnelijk Nieuws Alphen a d Rijn riTSPRAKE iCANTONGERECMT In de zitting v in het kantongerecht zyn de volgende v r tckvon nis en gewe en wegen o ei treding iwm het Motor en Riiw ie reg ment H V te Reeuwnk f 1 sub i 1 dag S te Zevenhov en f3 subs 2 dagen G v D dem W C J v Z 2 f 3 subs 2 dagen A v D te Reeuwyltf2 subs 1 dag C v D id m M O te Zwammerdam idem J O M G V G J V d B te Bodegraven C K te Reeuwijk S J J Z C v d B teTer Aar alkn f2 sub 1 dag A G S te Gouda oonsclup f4 subs 2 dagen H V te IXn Haag f20 subs 10 daR n W G J V Z I 8 sub 4 dagen wegen overtreding van art 453 Wetboek vanStrafrfhtH J S te Leiden 1 dagheCjhteris en 1 jajr opirending naarRilivswerKinrichting H K zonder bekende woonof verblyfplaats f 10 subs 5 dagen wegen overtredingder LeerplichtwetC V te Noordenen J H te Woubrugge ieder f5 subs dagen wegens overtreding van deAlgemeene Politie Voor hriften te Toen de avond gevallen as veiliet een man zorgvuldig spiedend de herberg Overal keek hij rond of er onraad was E i koekoek nep in oen stillen nacht zeven maal Twee mannen en een hond slopen door het hekje van de liguslerhaag de achterdeur van de hei berg binnen en gmgen de trap ip naar de bovenverdieping Ze waren zeker dat ze niemand s aandacht ha iden getrokken Een deur ng geruisihloos open Ze traden binnen De zwerver zette zijn brii af verwijderde zijn grijzen baard eAsnor vvischte zijn gelaat af en zei ofS vroolijken toon Nu voel ik v eer dft ik mijzelf l en Als ik in een vermomming rondzwerf is het of ik mi i zon langzamerhand niet fiin rol vereenzelvig Hetgeen de ju ste n an er is sprak de Inkter Kent u Rudolf a j de overste Ze er ef h n Ki n ct tot de ii Cn beheort Prt h i 1 apn Ö gn dt üde Hu zou vcKT o door het vuur aan De oi rste k kt O der mii pec ien Ik moet u terb k ze jsen Idk isr Ik zal h t zal g v nden eens weer n een goed bed te slanr n en ofschron Tiw k fr i n ef + SDek iine koek door Annette gebakkïn te kun nen eten Ik v es nu wel wie u tient ma r ret hoe u heef Ik h b v e namen en vfle ffc a in♦en ♦ luidde h t antwoord U heeft mij fzien als morn k i l boer u si ll mU ien als vo ber als buroer en mis Mór en a s kr am i en h i flu s rde dlovers e its heel acbt in het oo FEUILLETON OVERSTE SAXON BKÏ OBISCHE AVONTURENROMAN N door G P BAKKER 1 Dat stem ik van ganscher Jiarte tO antwoordde Saxon Esn go li paard onder je te voelen is een weelde Een pri c itig denkbeeld Overste sprak de dokter Dit is voor mu zoon gelukkige dag dat ik tweehonderdduizend daalders aan den koning van Zweden zal zenden op vooniitbetahng van de te vinden schatten en uit uw naam Wie spoedin helpt h lpt dubbel Neen neen geen dank Hèt is een voorschot uit onze bondskas Als we de kostbaarheden vinden mag u het g èld er weer in storten desnoods rente op rente zooals de woekeraars zeggen Afgesproken Afgesproken antwoordde Saxon en gaf den meester de hand Ik wist wel meende deze dat we spoedig goede vrienden jouden wordoi HOOFDSTUK VICT HusfiK ah altijd lag de Oude Herberg van Rudolf aan de kruising der beid brecde weren in hel woud aan drie rii wi omm vn door een bloeienden ♦ i afgealnten door een hooge ligustorliaag fcdolf lelf sfofl in de deur een kneAtit de hand vol kruiken voqr zijnleereE schootsvel bediende de gasten die Jn de schaduw der oude boomen ophet grasveld aan de voorzijde beveiliging hadden gezocht tegen de heetezon die hoog aan den blauwen hemelstond j Een oude zwerver met grijzen baard en snor een groote bril voor zijn bij ïïïrde oogen achter zich een oude grauwe hond met hangende staart kwam langzaam aanslenteren oververmoeid van een langen toeht De herbergier keek met weinig belangstelling naar het tweetal De hond wilde vooruitspringen Koest vrie sprak de zwerver Koest Ja t is IBudolf Ik zie het wel maar hou je kalm Je moet er aan denken dat je nu even goed een rol i eelt als je baas Juist zoo is het goed Ze kwamen bij de herberg De zwerver ging op een bank zitten en riep Waard hier als t u belieft De waard knikte tegen een der knechten Bü hem lou niemand het wagen iets te bestellen als hi geen geld had Hü was l er in heel het Duitsche land van de Elbe tot den Oder Hij trad op den zwerver toe Sca heete lomcr vreemdelin Een koele kruik bier s nu een der gtootste gaven van den en God Onderwijl nam hy den vreemdeling raet ï i prljïe oo7en nauwkeurig op jJe bent nor altyd een wüsgeer Rudoir s de zwerver rr een sprankje ironie Nauwelijks had bij di sezepd of de an lT snrong op van de plaats waar hij juist was gaan zitten Over te vrf Bij Jupiter ik had u niet herkend Maar waarom waagt u zich in het hol van den leeuw Als u nog gekomen waart aan liet hoofd van een paar duii end ruiters maar alleen heelemaal alleen Kom mee naar binnen Wat zal Annette blij zijn En hoe gaat het met de prinsl fi Ik dacht dat u nu kalm zoudt gaan trouwen Ilij had vlug maar bijna fluisterend g sproken De overs e keek eens rond Eerst kalm miin kruik uitdrinken Je weet nooit wie daar buiten kan zitten Er zijn veel spionnen in het Sticht Misschieru wordt hier de slag geslagen Hij Vaf den herbergier een daalder Ik zhl even binnen gaan wisselen zei deze met gen onmerkbaar knipoogje m ar zoo luid dat alle gasten het konden hooren Rudn f kv m met het w sselL eld terug De zwerver keek het nauwkeurig na Annette de knappe herbergieister kwam nu in de deur staan keek naar h iar man De zwerver zei heel zacht t rv i l bij het geld langzaam in den zak stak Ik ga straks verder als het donker is kom il terug met een vrend Wacht ons pan de achterdeur AK u naür Burg wilt snrak de waard moet jr deien wes voleen endan rechts af t I o tam l k ver en u heeft blykl aar reeds een h ele reis achter den rug Al u wil 7nu u hier 0 k kunnen Ir reren Ik heb nog wel een goedkoop kamertje een danlaje waard Ik moet vanavond in BurA iin lu ride het antwoord Hi stnyiTi O vo1p o d n p 1 weg en verdween in de bos chen dat IS alleen voor u be temd vuor mijn bondgenooten ben ik de meester Rudolf kent mij in miin boeienkleeJmg als Barlelds maai hy weet ook dat ik de meeslei ben En dan nog ets ik ben forsch gebouwd dat is nu eenmaal niet te verandeien maar ik ben niet zoo jiik als ik üik Vulling Ook myn gelaat is met altijd even rood r opgezet noch nujn stem zoo luid Voor u heb ik gf n geheimen en het is beter dat u het weet overste U oudt my eens plotseling kunnen ontmoeten en in twy el geraken Maar vertel m j eens wat te u eigenlijk voor een landsman een Mecklenburgei Een Weener Of iemand van den zeekant Noch het een noch hel ander Ik ben een Hollander Maar heb reeds ele jaren overal in de wereld rondge vvorven Als student werd ïk in Weenen cevanj en genomen en als luitenant n edeeld bij Wallenstein s ruiters Wallenslein had d 1 ke zcr aangebod i een leger van 20 000 man voor eiqen ko ten op de been te brengen zooals u w eet Ik was er een van Hij heeft mil tot overste t evorderd M iai in myn hai t ben ik altud Hollander pehleven ofschoon ik nooit weer in Hol pnd gewep t ben Toch eb i mijn taa nl t verleerd en zal er eer terug kee en Ri dolf kwam binnen Dus de meester en de overste hebben elkaar gevonden zei hij er reikte beiden eerhied g de hand Dat doet me genoc en ei elt mi r Et 3 Ru olf k moet een pe da pn J p p yg pp zelfs m S c p wPGk m t n blii en Kan een ander dat niet voor u opknappen De meester heelt vertrouwde klachten genoeg U neemt toch een te belangiyke pos t e in om als agent voor den inlichtingsaienst te werken Uw leven is te kostbaar om het zoo lOekeloos op het spel te zetten Dat hebben we al oo dikwyls gedaan Ik ben weikelyk de eenige man maar de meester zal my helpen De schippers in Maagdenburg ziin onze vrienden en daar de overste een Holander is zullen we mpeten trachten hem als knecht op een Hollandsch schip te laten aannemen Overste u zult het schip mee moeten lossen maar als knecht is u vrii m uw bewegingen kunt blijven zoo lang het noodig is De bemanning van schepen die met proviand komen is altyd welke r Het schip zal op u wachten en daar er toch moeilijk retourvracht te vinden zal rijn kan de kapitein rustig naar een lading blijven uitzien zonder de aanlacht te trekken In ordi meend de overste maar k kan mijn gezicht in de stad niet vertoonen Wil naken u onherkenbaar er een schippersbaardje zal uw mannelijk schoon beclist verhoogen Uw blonde haren vworden zwart en zelfs de prinsen ral u Is een reemde voorbij Iooj en U he f een paur ds en kamerarrest dsn kom ik u halen Bn nu vertrek ik r t 7 nverrte Rudolf bl if msar T Ut ind alleen beter mijn wef Woirtt vervoltd