Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1940

DONDERDAG 13 JUNI 1940 PARIJS BEDREIGD Fransche Legergroep bij St Valery capituleert Italië in den Oorlog Egypte verbreekt diplo natleke betrekkingen Hoe Rouaan in Duitsche Handen viel FRANSCBBN TOU tf£N Le Havre en Rouaan afgesloten VERSCHEIDENE GENERAALS EN 20 000 MAN geven ZICH OVER Hoofdkwartier van den Führer 12 Juni Het oppercomnando der Duitsche weermacht maakt bekend De bij St Valery ingesloten Fransche groep strijdkrachten heeft yna het mislukken van verdere pogingen om over zee de troepen weg te voeren gecapituleerd Een Fransche generaal die het bevel voert óver een legercorps een Engelsche en vier Fransche divisiecommandanten hebben zich overgegeven Het aantal der gevangenen bedraagt reeds meer dan 20 000 Hetlbuit emaakte materiaal aan werktuigen en wapenen is onoierzienbaar ge i n £ het karakter draagt van een secundair oorlogstooneel I Hoe sterk overigens de Duitsche superioriteit In de lucht is wordt wederom bewezen in de cijfers van het legerbericht van gisteren dat tegenover een totaal verlies van 59 vijandel ke vliegtuigen de vermissing stelt van drls eljcn toestellen Daaimede heeft de tegenstander sedert den aa vang van de nieuwe aanvalsoperatles dus na het einde van den slag in Vlaanderen binnen een week 515 vlieg jiigen verloren waartegenover een Oultsch verlies in hetzelfde tijdvak van 58 toestellen staat TWEEDE BLAD esaaaaaBBassaasa Twee Duitsche gepantserde Djvisles Ingezet il DE SLAG OM DE HOOFDSTAD Een Pryasche mUUmire woordToer der heeft voifens Reuter gisteren verklaard JOt slac om Parijs is thans voUcdif aan den gang na den Franschen tc Togtocht ten Noorden van de stad FRANSCB UiCERBCfUCflT Het Fransche legerbericht van 12 Juni meldt da de slag nog steeds voortduurt maar dat er geen belangrijke wijzigingen lijn Ingetreden Het communiqué voegt hieraan toe dat de vijand in de richting van Reims oprukt en wel met twee gepantserde divisies PESSIMISME IN ENGELAND Reuter meldt uit Londen i Van ge aghebcende zijde wordt Terklaard dat zich nog geen enkele vertraging afteekent in de Duitsche aanvallen aan het WesellJk front De algemeene toestand blijft moeilijk UUITSC PRONTBERIOHT Het frontberlcht van het D N S luidt als volgt De snelle opmarsch van de pd den rechtschen Duitschen aanvalsvleugel Sterke Duitsche pantssrstrijdkrachten en snelle eenheden naar den benedenloop van ae Seine doet dank zij de superieure samenwerking tusschen leger en luch macht zyn ge olgen reeds in tweevoudige ri htlng gevoelen De naar de Kanaalkust wegsedrongen vijandelijke troependeelen lijn volkomen afgesneden en bevinden zich in een toestand die zeer veel UJkt op dien van Di inkerken Inmiddels werd de capit lntle bekend gemaak Red Er worden hier ook reeds wanhopige pngingen ondernemen om deze troepen op transnortschepen kleine stoomschepen en visscher boot n in veiligheid te brengen en te onttrekken aan de vernleti lne De o pmar sch naar den benedenloop Tan de Seine is verder ▼ an beslissende be eekenis voor het Fransche economische leven omdat daardoor thans alle via Le Havre en lUaaan tot dnvcr Mnnenxekomen oveneesche transporten onmogeliik lün gemaakt en weggedrongen worden aaar andere slechtere havens Tan de Fransche westkast De bnitentewonc lieteekenis van Le Havre als betangrükste Fransche haven aan den Atbuitisehen Oceaan blijkt alleen al aH het feit dat verreweg het grootste deel der Fransche pctroleamiia porten over de Sein opvoer Ook btjna de geheele katoen invoer van Frankrijk liep over Le Havre n Rouaan Terillotte hadden deze l eide steden als opslaFplaat n voor den EDgelacben steenkool invoer groote beteekenis voor de geheele Indus rle van middenFrankrijk Het verleggen van deze belangrijke grondstofImporten naar andere havens aan den AUantiachen Oceaan en de Mlddellandsche Zee is echter reeds daarom rJ ï mogeWk omdat noch f rtwufg noch in Bordeaux ol Marseille voldoende opslag lnstallaheden 4r portmoeelUk li l artllürlegevechten aan het xuidelijke front angs den Boven RUn yfumnp de tlegerberiehtan der laatste dagen nl t nader i n inxesaan moet er op geweien Worden dat het geheele ver ioop van het Duitsche front tusschen het Kanaal en den Boven Rljn duldeQJk omvatting ten doel heeft en dat wien van uit de7en gezichtshoek tront langs den Boven RÏIn Het Front van den BovenRijn GROOTER ACTIVITEIT Met bej ekklng tot de levendige artilleriebedrijvigheld aan het tot dusver kaluie troiu aan den Boven Rijn bij Bazel wordt het D N B van bevoegde militaire zjjde hel volgende meegedeeld Het is begrijpelijk dat dit artillerieduel aan den FÜjn niet slechts m het zoo dichtbij gelegen Zwitserland met tiegrüpelijke ceïorgdheid gevolgd woi dt doch ook elders in het buiten lahd Het zou kunnen zijn dat thans ooi f e front aan den Boven Rijn aan het rollen komt fn elk geval hebben de ervaringen van dezen oorlog geleerd dat voor een mWem slagvaardig lej er ook geweldige stroomen geen groote i ndernis meer zijn De Strijd aan Somme en Seine BITTERE ERV UUNGEN VOOR FRANKRIJK Naar van bevoegde militaire zijdsÈan he D NB wordt meegedeeld heeft de Duitsche rechtervleugel aanden benedenlo H van de Somme totaan den benedenloop van de Seine sedurende de eerste 8 dagen van hetnieuwe Duitsche offensief in hetwes en reeds meer dan 100 kilometer terrein gewonnen De oprukkende bewegini heeft echter ook op het andere front belangrijke terreinwinstopgeleverd Het feheele resultaa v nde eerste week van het groote Diil sche offensief in Noord Franknjr kmderhnlve als volgt worden samengevat Een doorbraak in grooten s ijlwerd tot stand gebracht welke ten deele tot een verspHntering en een omsingeling van jfansche legerafdeelingen in elk g f 8l echter tot het terugwerpen Vai het Fransche front tusschen het Kanaal en Champagneheeft geleld Achter het terugvloeiende Fransche front word de Fransche hoofdstad thans onmiddellijk bedreigd terwijl het uit de stad naar alle richtingen uits ralende verkeersnet t i NoordWesten ten Noorden en tenOosten van de stad volkomen is verstoord De beide voor de ravitallleering van Parijs en Noord Frankrijk onmisbare havens aan be KanaalLe Havre en Cherbourg liggen onder de voortdurende bedreiging van het Duitsche luchtwapen en hetii en od hun kaden en aan hun haveninstallaties reeds ernstl schade ge eden Door het deelnemen van ta pan den oorlog egen rarkrlik enEngeland moet Frankrijk thans lieigen land een strijd otj twee front ii voeren Bovendien is de t evoer van menschen en materiaal uit ijn bezit ineen In Noord Afrika door 4s Mlddellpnt sche Zee seer in gevaar gebracht Ock Fngeland heeft in deMlddellandsche Zee zijn esrstsn sla r in den vorm van een snerken en succesvoUen aanval van het I aliaan che luchtwapen op het Brl schevlootsteunpunt Iifalta reeds ontvangen Weliswaar heeft F e nd vsIï aaie woorden over het K iaal tot nkrijk gericht maar van e n praetlaehen En e hen rr n hs n ot Fransehen echter nog niets be ROMPELD Miet ver van Rouaan vertoonde zich bij een stelling van de Duitsche pantsertroepen In den vroegen ochtend van B Jonl een troep van 150 Fransche soldaten die in de meening verkeerden dat iiet hun stellin was aldus beeft een soldaat die van de beaettiag van Rouaan getuige was aan bet D N B verteld Sexi of twee dagen tevoren was de stelling ook inderdfad nog in Fransdie handen geweest Ben Duitsche onderoffieier had den Franschen op energieke wijze bevel gegeven zich over te geven De volkomen overrompelde Ftanschen volgden dit bevel onmiddellijk op ontsteld door de op hen gerichte Duitsche wapenen Geheel overbluft meldde de Fransdie offlèier in stramme hoaiding u afdeellng bij den Duitschen onderofficier Zij k Klen zich veel voorstellen maar niet dat hier ver achter het front aoo plotseling en onverwacht de Dnitsohe pantsertroepen met hun geschut de Duitsche pioniers de artilleristen en de luclitafweerlaroepen zouden opduiken Nergens waren Duitsdie vliegers te ien Overal was het stil De manschappen sprongen in hun voertuigen en rukten op Daarop ging het de stad in Eerst trokken de Duitsche troepen door de hoog gelegen voorstad Het panorama van de lager liggende stadswijken en van de hochten van de Seine ontrolde zich Geweldige rookwolken stegen ten hemel en verduisterden dien De gasfabriek was In brand gestoken Overigens was de stad met hüar heerlijke kathedraal niet beschadigd Naar het NoordWesten aan de o7erzyde van de Seine n daarachter kon men den vluchtelingenstroom in drie kolonnes zien wegtrekken De Duitsche pantserwagens daverden langs de straten Plotseling stieten zij toch nog op vijandriijk ver t Met schoten van het pantaerafweergeschut en met salvo s van machinegeweren werden de Dultschers tegroet Tegen het pantser richtten deze echter weinig uit Reeds reden de pantserwagens langs de katliedraal om zich vanuit de Ijinnen3tad in alle richtineen te versoreiden en met behu v n infanterlsten in de eerste plaats de bpig te bezetten Vlak na elkaar klonken opeens twee ontploffingen Twee bruggen stortten meen Rookkolommen van honderden meters hoogte stegen op Onmiddel Hik Werden de pioniers gealarmeerd die er voor Borgden dat de belangrijke spoorwegi Fag ontieschadigd Weef Op deze wijM werden de voorcaamete punten van de stad beaet en kort daaroD wa5 Rouaan geheel in Duitsche handen speurd Ven kan nauwUjks aannemen dat Frankrijk de verwoesting van P njche steden ach er het Duitsche front die zou zijn geschied en waarvan het Britsche luchtwapen met rroote voldoening meMing heeft gemaakt als zeer doeltreffende hulp beschouwt Aan den anderen kant heeft het Duitsche luchtwapen opk tijdens de jonaste oneraties herhaaldelijk Britsche vlieïvelden met succes aangevallen De aanval van Duitsche motortomedibooten on de Britsche Oostkust v aarvan melt mg is cemaakt zsl den Fnptlüchen hebfcen bewezen dat ook de Dui sche oorlogsmarine zich tot taak heeft gesteld in de Oostelijke Britsche wateren voortdurend onrust te zaaien Tevens zal Engeland hierdoor ziin cebleken he klein zijn iraeht in de Noordzee is gewof den Luchtaanval op Le Ha re SLAGSCHIP GtmOFTSN Van bevoegde miliUire zijde wordt ter aanwliing van bet Duitsche legertericht van gis eren medegedeeld dat bij den aanval op Le Havre behalve de reeds gemcMe groote successen ten aanaien van scheepadoden een alagaeh of iwarc kraiser door een bom van swaar kal b r op iict voorschip is getroffen en l eschadigd GeaDieen e Raad VOI nE OV FeENST MMING CtaurcliUI de minister fan oorlo Eden en de chef van den genersl staf Dili hebben zich gisteren nasFrankrijk begeven waar zij h be ber dslsagd iret Beynaud Pet en Wejfand D arop zijn zij wee naar Engeland teruggekeerd Om rent het overleg t ilt he Britsche ministerie voor Inlichtingarmede d it voHedlge ove mml bereikt is ten aanzien van de maa regelen die gencx n moet3n wordjr ora het hoofd te b ed n aan de ontwückéUngeB in den oorlogstoestand Verkeersstapyitie in de IVnddellandsche Zee DE BETEEKENIS VAN HET SUEZKANAAL De deelneming van Italië aan den oorlog legt het transltoverkeer door de Mlddellandsche Zee wel volkomen stil aehrijft de Kölnisehe Zeit u n g Daar aoowel Italië als ook de overige landen van de Mlddellandsche Zee op den oorlog n voorbereid komen de verkeersstoringen niet onverwacht Engeland heeft den weg door de Mlddellandsche Zee reeds eenlgen tijd geleden voor zijn schepen gesloten en voorkeur gegeven aan den langeren weg om Afrika Italié heeft voor eenige dagen zijn nog op zee varenden koopvaardijschepen gelast neutrale havens op te zoeken Italië staat overigens met zijn ko H vaardijvloot na Bn eland de Ver Staten Japan Noorwegen en Duitschland met 3 3 mlUioen bruto reglsterton stand van eind 1938 oP de zesde plaats der wereldkoopvaardii tonnage In de Mlddellandsche Zee zelf zai de kustvaart wel deels gehandhaafd kunnen worden maar voor het wereldverkeer is de Mlddellandsche Zee gesloten Statistieken over het aantal schepen dat Gibraltar passeert ontbreken Het valt aan te nemen dat het verkeer bü Gibraltar ongeveer even groot is als bij Suez waarvan wel cijfers bekend zijn want wat van den toevoer via Suez en Gibraltar in de Mlddellandsche Zse blijft ordt min of meer in evenwicht getracht door hetgeen de landen van de Mlddellandsche Zee via Gibraltar of Suez de wereld insturen Titdens den oorlog heeft het Suez Kanaal echter reeds 80 90 procent van het verkeer verloren evenals de weg via Gibraltar naar de Mlddellandsche Zee Het verkeer in het Pnez Kanaal was in 19J8 aU volgt Aantal doorvaarten 6171 Daarvan Engeland 3028 Italië 9 4 Duitschland 499 Nederland 476 Frankrijk 260 en Noorwegen 296 In tonnen totaal 34 4 nülUoen Daarvan Engeland 17 4 Italië 4 6 Duitschland 3 1 Nederland 3 0 Frankrijk 1 7 en Noorwegen 1 5 millioen De poging van Engeland om de blokkade tot Zuid Oost Europa en den Belkan uit te breiden is thans definitief mislukt want Engeland zou de goederen die het daar wilde opkoopen niet meer kucnnen verschepen Voor Duitschland en Italië blijft de weg naar ZuidOost Ehiropa en den Balkan echter open Het petroleumvervoer staat m de Mlddellandsche Zee aan de spits Men heeft berekend dat een vierde deel van den geheelen wereldpetroleumhandel de Middellandsctie Zee passeert Van den Franschen petroleumaanvoer komt 44 procent en van den Engelschen aanvoer 30 procent door de Mlddellandsche Zee Ook al beschikken Fr krijk en Engeland nog over groote voorraden petroleum en kunnen zij het vervoer deels trachten lïrnde te houden doM den omweg vla Kaap De Goede Hoop zoo worden ril door de vcrkeersstagnatie in de Mlddellandsche Zee toch iwaar getroffen AMERIKAANSCH OORDEEL De Amerikaansche ochtend oladen vermeldden met groote opschriften dat de Duitsche troepen bij de Marne zijn aangekomen en da in Parijs barricaden worden jgerlcht De opschriften als de Franschen graven zich in op de plaats waar de vuand m 1914 werd opgehouden laten geen twijfel meer erover bestaan dat de Amerikaansche pers een tweede wonder aan de Mame verwacht ofschoon wordt toegegeven dat voor deze hoc weinig reden bestaat zoo zegt h Duttjsche Nieuwsbureau De N e w Y o r k T i m e s eucht uit Parijs dat Weygand zijn hoofdmacht ot achter de Marne heeft teruggeokken teneinde een verbinding te verkrijgen met den westel jken vleugel en haar achter het natuurlijke b riwerk c nleuw tegen de Duitsche roepen op te stellen Het blad meldt verder uit Londen dat de Engelschen koortsachtig zoeken naar een aanduiding dat de Duitsche aanvalskracht verzwakt Men kan zich in Londen niet voorstellen hoe een leger dergelijke aanvallen dagenlang kan voor zetten zooals de Dultschers h t nu reeds meer dan een week doen DeN e w Y orkTimes en de Herald Tribune probeeren aan dsn eenen ant door hoofdartikelen moed in te lompen en aan den anderen kant het verlies van Parijs als een nieuw Ouitsche scho d te bestempelen POOLSCHE DUIKBOOT VERLOREN GEACHT Een officieel communiqné van de Poolsche Admiraliteit dat gepnMiceerd wordt door Iwmiddel ng van de Enge sche admiralitei meldt De Pootsche ma i r t ti Londen betreurt het roede te declen dat aangesien de onder eeër O sel belangrijk overlijd is met lijn terugkeer van een patrouille mee hem ab verloren moet beschouwen TIIRKSCHE PEKIBENT TERrG De presi ent der Turk r i re j k Tsmet Irryvv is vrn yjn reis oer Thracic in Ankara teruggekeerd VRIENDSCHAPPELIJKE VERHOUDING MET JAPAN Normale diplomatieke relaties met Rusland hersteMi Overeenkomatir de proeedare die door de Egyptische reg ering is gevolgd bij de Engelacbe oorlogsverldarlng aan Dultacfaland heeft de minister president van Egypte Maher Pasja de Egyptische Kamer voorgesteld de diplomatieke betrekkingen met Italié te verbreken De Kamer hechtte haar goedkeuring aan het voorsteL SYMPATHIEBETUIGING De leider der Japansche yiiemAschapemissie ambassadeur Sato heeft tegenayer het Agentschap Stefanl verklaard dat het Japansche volk zeeRgetroffen is geweeat door de sympathie en het begrip dat Italié steeds betoond heeft op de moeilijke oogenblikken die Japan heeft be leefd en nog beleeft voor het behoiud van aijn nationale bestaan Daarom gevoeli de Japansche natie than een zelfde cmrechte sympathie vpor de Ifaliaansche die op haar beurt een tijdl erk van opoffering en in ieiining intreedt ter verzekering van haar toekomst De Japansche missie zal aan t einde dezer maand op grond van den nieuw geschapen toestand van Berlijn uit over Sovjet Rusland naar Japan terugkeeren DE RUSSISCH ITALIAANSCHE BETREKKINGEN De Russische ambassadeur te Rome GoreUun die gistermiddag in Triest is aangekomen reisde dadeUJk dOOT naar de Itahaansche hoofdstad waar hü de leiding der ambassade weer op zich zal nemen Na den Strijd bij Narvik ALLES VERNIELD De speciale verslaggever van Aftonbladet meldt in een bericht van de grens van Xjapland over den uittocht der westelijke mogendheden uit NoordNoorwegen dat volgens e n vandaar m Zweden aangekcmen vluchteling het besluit der geallieerden NoordNoorwegen te ontrulmej zoo cmverwacht is gekomen dat fe bevolking praetisch voor het void gen feit is ges eld Voorts hebben aldus het berlpftt in Aftonbladet de geallieerde troepen alles wat zij niet mee ko lden nemen vernield Ook de veis rkte stellingen vliegvelden havenwerken wegen en bruggen werden vernield HerlMUw Na de Duitsche overwinning in Narvik is men zflhder verwijl met den herbouw in hef noorden van Noorwegen begonnen Van verschillende Zijden zijn reeds aanzienlijke bedragen beschikbaar gesteld De onlangs ingestelde arbeidsdienst zal in NoordNoorwegen een belangrijk arbeidsterrein vinden daar overal waar de Engelschen geopereerd hebben verwoestingen zijn aangericht zoo ze t het Ö NB Als een der dringendste vraagstukken bespreekt de pers de verkeerswegen tusschen het noorden en de rest van t land De telefoonverbindingen zullen zoo spoedig mogelijk worden hersteld De Thuisreis van de ahhin5 ton DUITSCHLAND NIET VOLLEDIG IN KENNIS GESTELD Ben op den Atlantlschen Oceaan opereerende Duitsche duikboot heelt op 11 Juni bij het aanbreken van den dag een op noordelijken koer varend t omschip ontmoet De Duitsche duikl ootcomjnandant hield het storanschip voor een door hem reeds tevoren volgens de regels van het prljsrecht aansehouden en van koeryinstmctles voorzien Grieksch stooms hlp dat deze instructies klaarb iikelijk niet had opgevolgd en achtte te ontkomen Hij gelastte het stoomschip te stelpen Vervolgens B erden lichtseinen uitgewisseld waarbij Keek dat het hier niet ging om het vermesndï Griekscha stoom chip maar om het Amerikaansche s Washington De duikboot liet daarop na het p =bruikelijke uitwisselen van grchet stoomschip vrij passeeren In dit verband wordt door het Am ikaansch Departement van Buitenandsfhe 3 n bekend gemaakt dat lo door de Washington ten tijde van 5 ontmoeting met de duikboot gerijde Icoers rsar Ierland van teorrn r kennis was gebracht van de re jrlngen der coKoj oerende landen Ane isc ie n Dartem Tt van J itenlandsche Zaken vergist zich yin voor zoover Duitschland be eft zegt het D N B De Duitsche rt esrin was door de Amerikaansche ambï ïfads te BerWn alleen de vaart n het str om chlp n ar Bordeaux r K n en teru r ter kemis ge r D t het stoiTVzhit naar ler nd zou varrn Is de Duitj he regeer ng ee it oD 11 Juni des middag dus na de ontmostlpg medegedeeld ITAUANKN OP MALTA UH MaHa op Sicilië aan ekanien vhtchtelifieeD deelen vol ens het D N B mede dat in de buurt vao het arsenaal en de opslagplaatsen van munitie die doordat het miutalre abJeoteD sijn gevanr loopen gebombardeerd t worden een concent ratlekamp ie ingerkht waarin talrijke nationalisten uit MaRa en Italiaansche stttatobargers zijn geïnterneerd BO M SCHAP VAW DEN PRIN6 VAN PtEMONT De Prins van Plemait inspecteur der Uallaansche infanterie heeft de volgende boodschap gericht tot de Italiaansche tnfanteristen Het plechtige uur heeft geslagen Gij marcheert met onwrikbaar vertrouwen en het heldhaftige vizioen van vroegere triumfen op naar de nieuwe onvermydelyke lotatoestemmingen van het imiperlale Italié Het vaderland verwacht nog schit terender roem van u die stoutmoedig en hardnekltig aijt ais altijd Leve Italié leve de Koning w iCeizer leve de Duce Engelsche Bommen op Zwilsersch gebied ZWARE SCHADE AANGERICBT Door bet inslaan van eenige bommen op Zwttaersch grondgebied zijn naar van offleieeie Zwitsersche zijde wordt neegedceld 4 dooden gevallen Te Geneve zyn 18 gewonden In de ziekenhuizen opgenomen Aan meer dan 30 personen werd door medici van den geneeskundigen dienst ter plaatse hulp verleend Voorts zijn 6 soldaten gewond die in hotel Beauséjour waren ingekwartierd Het dak en de ramen van bet hotel zijn door den luchtdruk van de ontploffingen ten deele weggerukt Volgens persberichten heeft een andere in deze villawijk ingeslagen bom in hoofdzaak raaterieele schade aangericht Een leegstaand huis werd in een puinhocv herschapen Over een lx maanval op Renens bü Lausanne heeft een ooggetuige medegedeeld dat korten tijd na een uur s nachts een eskader vliegtuigen ver scheen dat vrij lang boven de streek kruiste Om 27 minuten over één vielen 8 bommen Eién er van viel op het Grand Hotel van Renens dicht bij het Station waar een groote verwoesting v erd aangericht BlLnen in het gebouw is alles verwoest In n huis in de nabijheid zijn een jonge man en een vrouw gedood Een bom viel op het sixwrwegemplacement Een in da nabijheid staande tankwagen en een particuliere auto werden door talr Jke bomscherven doorbocard Op de spoortiaan zijn 5 bommen gevallen waardoor de rails geheel vernield werden ENGELAND EN FRANKRIJK AANGESPROKEN Volgens een mej v ci ing van den Zwitserschen lefeerstaf heeft het onderzoek naar de Iwmbardementen in het westen van Zwitserland tot resultaat gehad dat de neergeworpen bommen van Bngelsehc heriiomst zijn Er werden in totaal dertien bommen en zes daarvan op Geneve geworjwn De staatsraad vaji Génève heeft in een oproep een protest uitgesproken tegen deze Engelsche gebicdBSohenduig en den bondsraad verzocht de noodige staiipen te doen Het Zwitsersche politieke departement deelt aan het Zwitsersche telegraafagentschap het volgende mede Aangezien het onderzoek der bestanddeelen van de op 5 Juni in de streek van Krezulingen en T erwillen neergeworpen bommen beweaen heeft dat zij van Fransche herkomst waren is het Zwitsersche gezantschap in Frankrijk opdracht gegeven om bü de Fransche reseering een protest in te dienen en alle rechten op schadevergoeding voor te Inhouden De Zwitsersche gezant in Frankrijk heef verder Instructie gekregen tegelijkertijd te eischen dat van Frn sche zijde de noodige maatregelen zouden worden genomen om een herhaling van schendingen van het Zwitsersche luchtruim door Fransche vliegtuigen te v ri j De Oorlof in Chim DE Verovering van itsj v De Japanuche strijdkrachten di in Itsjang zün binnengwukt hebbert naar Domei meldt de stad en de omleving van Chineesche troepen gezul erd Bij hun terugtocht heNwn de Chineesche strijdkrachten 2486 dooden 3 1 gevangenen 9S tuks veldgeschut en 108 zware machinegeweren verloren Itsjang Is thans geheel door de Japansche troepen Ijezet Zooals men weet ligt deze stad datzend mijl atroomo Mvaarts van de monding der Jangtse rivier en ongeveer halverwege tusschen Hankatl en Tsjoengking