Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1940

jTWEEDE BLAD DONDE RDAG 13 JUi 1940 Ook de Zeeuwen pakken aan Wederopbouw en herstel van het ngrmale leven DIRECTIE NED BANK I Op de agenda van de op 1 Juli a s te nouden vergadering van aandcelJ h ders van de Nederlandsche Bank I I staa als eenlg punt vermeld de beJ I noeming van een directeur AU num mer en staat op de voordracht prof I mr A M de Jon thani onderdlrec leur van de Bank BINNENLAND 18000 Man aan hti werk in Rotterdam Opruinüngaarbeid vlot sleede beter nriN PBCMLEMEM Er begint nu e nige t eken ng te fcoïnen In het oprultnlngswerk In de gaa sstad Wel stelt de buitengewone joivang van de werkzaamheden boo e elschen aan de organisatie naar het werk vlot steeds beter Deze mededeeling werd ons gedaan Joc den chtf van de oprmnüngsterkzaamheden t C Franx die ok vertelde dat thans niet nunder 4an achttienduizend mannen bij het ruimingswerk zijn tewerk gesteld Hft aantal vrachtautos dat puin lijdt wisselt dagelijks maar beweegt ilch toch om de dertlenhonderdr l Wairschljnlijk zullen niet meer arteWlcrs worden aangenomen omdat jjeh elkaar Jinder in den weg zou iiopcn Bovendien worden alle arbeider door losschenkomM van arbeidsbeurs aangenomen zoodat de emeenteHJke technische dienst over deze kwestie geen zorgen heeft Anders is het met t pulnvraagstuköat binnen enkele weken éen van deineft urgente moeilijkheden van Rotterdam s geworden Op het grooteterrein langs de Rochussenstraat kanmen niet onbeperkt blUven doorgaanin t puin Btorten De hoeveelheidpuil dip per schip vervoerd wordt Isl ctrih n jk klein en de Schie is vrijwel g mpt Aan de IJorte Kade ismen be ig itii het versterken vap de oe PT van den Kralingschen PlasMair in dien plas zeil kan geen pmnworden gestort zells wanneer mendeze oplossing die van alle zijd nprotesten zou doen opkomen zou willen gebruiken De bodem van den pkts bestaat n 1lit veen en wanneer het zware puindaarop gestort zou worden zou depuinlaag steeds meer wegzakken terwtj elders in d n plas de bademiteeds meer omhoog zou komen Jletlou dus een werk worden waarm Jemen nimmer f ereed zou komen en irFranx ba es i d € dat de gem nieUJke technische di not dit plan zelfsnurmerr he ft gehad V Mom nfccl is men bezig mst nat loeien mar ge egenhedcn om hs t puin kwijt te raken ma ir van va ita n e plannen is nog g en 50 1 e D geruchten dat bij het ruimn ï werk zooveel ongevallen zouden znn oor ekomen messen nnar liet rijk der fab len v j v ii 1 timrlijk komt het voo wa ne m n met acht ien dniïend man werklaim l dTt hl r n c aar ecnige oigeiukken plaats hetben Het vervoer van Vee SCHERP TOEZICHT GEWEN CHT De Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van D eren sehnjft ons Het vervoer van handelsvee over de lan e trajecten vooral indien daarbij livi ren bruggen moofn word n gepasseerd zal vcorloopig op te groots beznaren stuiten om van re elmitig vervoer te ku incn spreien Wel trac t men bij de vooT imtse bruggen die onbruikbaar zijn gemaakt ïoor de p jnt de verbinding voor personen en goederen zooveel mogelijk te hers f len maar vcor het veevervoer met zvn anarte elschen is hoezeer daaromtrent regelmatig overleg plaats liecft nog geenszris een oplossing gevonden De veeautos krijgen alleen neg benzine voor re eva uatledoelemden en voor het vervoer van slachtvee tegen overtreding wordt streng gewaakt Handelsvee varkens en paarden zullen dus alleen vervoerd kunnen v orden over diverse korte trajecten per spoor tram boot paardentractie of te voet Het b hoeft onder deze omstandigheden g3en betoog dat ter wille van handelsvoordeel belanghefcben len alles in het werk zullen stellen om toch vee te vervoeren en dat de traag in welke conditie de dieren dan over komen daarbij op den achterWond zal treden vooral als het ver oer aan derden wordt overgelaten De goede voorwaarden voor de dieMn zooals die m normalen tijd waren ontstaan zullen dan wel h el aak in het gedrang komen hierbü Jfordt gedacht aan de bezwaren vari ft te vol of gemengd laden en aar de eischen van goede verzorging en an voederen drenken en zoo noodig melken der dieren Dat oc geimWovheerd transport over rivieren llc naacht vereischt spreekt vanttlf De rommissie vervoerbelangen van de Nederlandsche Vereeniglne tot BeKherming van Duren heef dan ook J ie eerste plaats de aandacht van ideehngsbesturen en inspectiedlenjwn gevraagd voor het veevervoer In f en plaats en omgeving zooala dat lom wel exUa toeïicht zal vcrelschen OVE REDEN EN GEDOOD r e 16 jarige H Lunenborg te Hoorveen is doordat een jsaard dat h ar de wei bracht voor een passeeJenden auto setirok en op hol sloeg jalien en ▼ een der wielen te ecnt gekomen dat hem over het J d gmg De onge wss op slac DOODEUJK ONGEVAL Wf = En ed M n lande KV Wiergle jïï n naaileerfabrtek Vulcaiis o ertee t wunWdeUljt t AfET VERTROtJWEN DE TOEKOMSTM TEGEMOET Aantal slachtoffers te Vhssinffen ten hoogste 25 BOUWVAi NOODWONINGEN Met het bezoek van d n Rijkscom miisaris Rljksministet Seyss Inqu rt aan de hrr f ti van Zeelfind Is de belangstelling mx r deze provincie sterk gestegen Mien wil weten hoe de Zeeuij zich Jijudt na dê Sagen van den oorlog die op zoo ongelukkige i ljze voor dit fewest verlengd werd zoodat hier verwoestingen berden aangericht toen bijnajt geheel Nederland weer in vre le leefde Het i i nu num drie w ken geleden dat Middelburg door een ziwaar bombardement gepaard gaande met een hevigen brand is geteisterd Van de honderden geiroflen zakenlieden zljn er velen die uit eigen initiatief reeds weer hebben aangepakt Wij zouden niet kunnen telieri hoevele winkeliers zic4i in de behouden straten reeds een fdelijken winkel hebben verz kerd en da r reeds begonnen zijn hup cllfnt le te heioen voor zoover dit bij U 1 t iet Ci moeilijken aanvo mogelijk is Nosdwinkels en woningen Maar slecnls een b perkt pantal getroffenen z l in een vast pand onaeraa vinden en daarom kwam direct de V en h naar noodwmkels op Een der groo Iruidenlersfirma s 1 1 Nederland gPï t voorijeeld en bouwde aan den Dam een flinke houten nc verkooppiaat s We li ht zuhtn aijöere groote zt ken dit voorbeeld volgen maar men denkt ook orn hen voor wie dit financi el te z aar zou zijn D irom IS thans een plan in hand n pesield van den reg eringscommLaans vcor den wederopbouw rn 1 o e i i c d n D en op de kaden nooduinkcls te stichten die dan aan gegadigde uitgebrancen te en billi ken prijs zullen virordcn Wij noemden hierboven een paar maal den Dam Dit plein heeft in het leven van Middelburg plotseling een groote iKtetkenis gekregen Bij de catastrophe van 17 Mei aijn op de mar met het stadhuis alle gebouwen op vijf ra door het vuur vernield Het vvas dus te beTjpen dat men daar Geen markt meer kon hounen In en cel dagen heeft rnen toen van et plantsoen op den Dam e n tege vla te gemaakt Daarneen is de Donderdags he markt verplaatst en ook de ZatTdaga cndmarkt Niet all n winkels gingen m groeten getale verloren maar nog meer woningen zocdat aanvankelijk een groot aantal jjer ionen dakloos dreigde te worden Bij s adgenoo en en in de omliggenje gemeenten vonden deze mervschen orlderdak voor korter of langer duur Een zeker aantal kon een nieuwe woning huren doch er blijft een groot gebrek aan woonruimte Daarom zal men ook eer plan voor het stichten van noodwoningen aan den regeerlngscommis saris voorleggen De t ekeningen zijn re ds gereed Be ialve bedrxjfsmogelijkheld en woning zijn vele personen ook alle meubels kleeren enz kwijt Een plaatselijk en een provinciaal comité zijn in volle actie om daann voorloopig te voorzien ZiJ zyn daartoe In staat door de groote hoeveelheden van allerlei artikelen die met alleen m Zeeland zelve miar ook verre buiten de provinciale grenzen bijeen gezameld zijn af worden Geldelijke steun komt van vele zijden binnen en te Middelburg werd op één dag bij een straatcollecte ruim ƒ 3000 opgehaald Ilersteiplv n n Zooals men weet heeft de gemeentebojwmeester jhr ir de Ranitz met den directeur vanj g meente erken een voorloopig herstelplan gemaakt waarbij met behoud van het typische karakter van de stad op velerlei gebied veranderingen en verbeteringen kunden komen Zoo zal gezorgd worden dat het herstelde stadhuls nog beter zal kunnen worden bewoniierd en dat het in een meer passende ngeving komt te staan De ook voor herstel reeds aangewezen Abdijgebouwen met aangrenzende Kooren Nieuwe Kerk en Abdijtoren zullen gehe 1 vrij komen te heren m een passende omgeving van parken enz Sommige geheel vernielde straten zaïllen ook in het belang van het verkeer een anderen loop kr jgen maar men wil voorkomen dat men rechte Ineede boulevards krijgt die ir strUd zouden ajn met het oude k rakter der stad Wij schreven over de gebouwen die aan Middelburg een algemeene bekèndlitld geven het stadhuis en de abdttrtbou en Vooi beide is de ftlkscommhsie voor de monumenten B en de rijksgebouwendienst paraat en reeds aan den arbeid om wat er nc an staat en dat is bj belde maniunenten nog mö wat TOOT verder verval te behoeden DU is ook geschied met den pracbtigen e ei faa de j o uiciale bibliotheek In de Lange Delft Middelburgs iicolustraat Deze stond bijna zonder eeni en ste un UocA is zelt weimg beschadigd Men heeft nu voor den gevel en brefde hooge stelling geplaatst die van onder door eenzWare betonbalk e tra is beyflligd en van achteren Tjjn stutten aangebrac Men metselt nu steunmuren Het is te hwen dat oofc vOor den Abdij toren of Lange Jan en voor e belde genoemde en npg drie andere verwoeste kerkgebohwen de geWen voor den wederoptfOuw zuUen te vin deh ïJjn Op dezen weg voortgaande kan het opkomende geslacht over enkele laren de vreemdelingen weer ontvangen en wijzen op de energie wa imede het verloren gegpe is henvonnen Van hoog tot laag zijn velen beeig zich aan dit mooie werk te geven maar geen hunner aü het ons euvel duiden als wij dit artikel besluiten met een woord van bijzondere waardeemg voor w t de burgemeester mr dr J van Walré de Bordes in deze tijden oeed en doet vpor de stad die hem m het jaar dat hij nu aan haar hoofd staat zoo b Jaonder ïief is geworden Ook Vlisïingen heeft door den oorlog geleden Vooral het z g Eiland be ft het moeten ontgelden maar dè gevolgen zyn toch met zoo dat men er doar ontmoedigd 13 Integendeel ook Vlissingen ïiet de toekomst met vertrouwen ter emoet Zoo heeft bv de sc eepswerf De Schelde veel geleden maar mer kan doorwejien en al zjn er orders geannuleerd men verwacht daartegenover nieirwe opdrachten voor de verlore i gegane schepen van den provincialen Stoomfcootdienst en van het Nederlandsche loodswez n voor bruggenbouw alsmede vcor scheoen machine en ketelinslrllalies voor elders Thans v orden dan ook de arbeiders weer dagelnk H gi oepen aangenomen en men verwacht spoedig de laatste man wer aan lm werk zal zijn De di e i T n Etcom bootdienst tra ht met alle middelen daarbj gesteund door de Duitsche militaife overheid zoo snel mogelijk de communicatie met Breskens en overig zeeuwsch Vlaanderen te herstellen Daartoe 7u len noodschepcn worden gecharterd In overleg met de betrokken Instanties zijn ook de wachtgeldult keermgen van het personeel der StoomvaartmaatschapplJ Zeelapd en het bunkerstation der steenkolen Handelsvereeniping weer geregeld waarbij verwacht wordt dat ook die bedrijven den langsten tijd stil gelegen zullen hebben vooral nu door de SIK a en der Duitsche weermacht en het bezetten der geheele Noordzeekust van Scandinavië tot Frankrijk er tusschen de Noorsche Zweedsche Duitsche Nederlandsche en Belgische havens weer een drlik scheepvaartverkeer mag worden verwacht voor het vervoer van producten mat rialen en grondstoffen Loodsen ab pohtie agenten Door gebrek aan scjjeepvaatt schepen en materiaal js de dienst van het loodSwezm IhanS nog ernstig gestagneerd i a rom ziet men thans de loodsen i i ylissmgen dienst doen als hulppoliy Het personenvervoer der spoorwegen is nog steeds tot Bergen op Zoom versperd Het verkeer met Brabant Limburg en de Noordelijke provinciën geschiedt per au bus vla Goes De goederendienst der spoorwegen schijnt thans tot Krulningen mtact te zijn Voor he personenverkeer is Zecuwsch Vlaanderen tot heden alleen door Zeeland berelkftaar over Does via een bootverblndlng Hoedekenskerkc Neuzen De openbare diensten van rijk provincie en gemeente zjjn vrijwel alle weer noifnaal m de eigen gebouwen op gang Op lofwaardige wijze heeft het overheidspersoneel zich in deze zeer zware d gen van haar vaak bovenmenschèlijke iaak gekweten Thans lmJt het werk daar onder hooigen druk plaats Het aantal dooden en gewonden Is gezien de vreese ke vernielingen gelukkig opmerkel k klem gebleven en bedraagt ten hoogste v f en twlntig Door het krachtig en practisch optreden van den wethouder voor sociale zaken A Ronije bijgestaan door den directeur van het dis rtcutiebedrUf met ztjn staf is de levensmiddelenvoorziening in al deze weken zelfs onder eenige evacuaties door uitstekend geweest Tijdig getroffen maatregelen zooals t wegvoeren van voorraden uit gevaarlijk gelegen winkels alsmede tijdig gedane mkoopen hadden een langdurig gemis aan contact met oVerlg Nederland kunnen doorstaan vooral nu de landbouwproducten binnenkort evene ns een goeden oogst beloven In een geest van goede saamhoorlgheld en een sterk sociaal gemeenscbapsbesef heeft de bevolking van Walcheren aan de onheilen het hoofd geboden Bezield met dien felfden geest hoopt zV In vredige riMt Het werlc van den ederopliouw itf snel en kraciltlg nogelttk te kunnen helpen jk REDE BURGEMEESTER DE VLUGT Moeilijkheden te duchten HET MOCT Urr MJN MET ORDEVERSTORINGEN In de voltalMg bijeengel mnen gC meenteraad van Amsterdam heeft deburgemeester dr W de Vlugt eenkorte op ningsrede gehoöden waarinhij om de aandacht vestigde op dehouding dei burgerij m deze voorhaar zoo buitengewoon gewichtigetijdsomstandigheden welke houdingaanspraak heeft op groote waardeering Aan voOrspelliiTgen waagt spraich niet en in de toekomst vermaghij niet te zien Maar toch mag hetoog niet geslotefi wor len voor hetfeit dat onc aiiks de btemoeiingen derOverheid om dit te vóórkomen moeilijkheden zwaarder dan thans te duchten zyn ipoeilljkheden dieons thans reeds met zorg vervullenSpr hoopt dal ook in moeilijker dagen dan wij thans beleven die rust én die zin vöoi orde de burgerij inhet algemeen zullen bUjven kenmerken Verhelen wilde spr niet dat er enkelen zajh die het er oP ge7 t e jnen te hfebiben de rust en orde te verstoren enkelen die bovendien van de gedachte schijnen uit te gaaji dat er verschil van Inzicht bestaat tusschen de Dmtsche autoriteit en de gemeentelijke Overheid over hetgeen oJRier rust en openbare orde dient te worden verstaan Die meening nu is naar spr bij meer dan éen gelegenheid IS gebleken volstrelit onjuist en daarom meende hiJ die personen ernstig te moeten waarschuwen ten einde te voorkomen dat zij op voor hen minder aangename wUee er aan herinnerd worden dat het door hen ingenomen stanopunt onnouooaar en ontoelaatbaar is Wu beleven bange en zware tyden aldus de bureemfester maar hoe bang en zwaar o w J zyi ons klaar bewust van de tajïk ons toevertrouwd Die taak hopen wij in staat te zun te blijven vervullen met door een karakterlooze serviliteit te toon en waarvoor niemand achting heeft maar door een vastberaden plichtsbetrachting die zich ook kenmerkt door stipte en getrouwe nakoming van hetgten m de verordemngen van de Duitsche autoriteiten en in onze wet en verordeningen is voorges h re ven of vastgelegd JONGETJE DOODGEREDEN Op de VaiLaJitla n m Den Haag is aet 8jarige jongetje P J v W door een vrachtauto overreden en a T Pwond dat h t k d KOiten tijd later overleed LEGER EN VLOOT De Indische Cadetten Hun heenzenden van de Academie verwekt groote opschudding VERBAZING OP T DEPARTEMENT Toen éen der moeders van de 263 cadetten die bij de Kon Militaire Academie te Breda voor den Indischen dienst werden opgeleid zich gisteren op het departement van Defensie vervoegde tot het verkrijgen van nadere inlichtingen over het teenzenden van haar zoon toonde men zich verbaasd over den inhoud van een circulaire door den gouverneur van de K M A tot de ouders en voogden gericht Daarin werd om medegedeeld dat de mU talr e opleiding niet zal mofeen worden voortgezet Delnhoud van deze circulaire was den secretarisgeneraal van het departement van Defensie niet bekend Terwijl de zg Indische cadetten niet aan den oorlog hebtoen mogen deelnemen zij werden zoolang in Haarlem ondeigebracht waren de cadetten m opleiding voor i iet Nederlandsche leger wel t lj den troep ondergebracht Zij vertoeven voorzoover zlJ niet geïnterneerd gedood of gewond werden aldaar nog en zullen daar vooralsnog blijven omdat zij behooren tot het beroepsleger Alle 263 Indische cadetten zijn R eggezonden Velen hunner loopen thans In burger rond zonder dat MJ weten wat hun toekomst zal zlj i Mtn kan rich de onrust van ouders en vooeden voorstellen die rtotseling de carrière van deze 263 be bepsmilitalren zien afgtbroken Uiteriyk 15 Juni zoiiden ouders of vofcgden een vrage nltjst moeten beantwoorden Daann wordt om gevraagd of de betrokkene een btirgerwetkkrlng kan ve knjgen of een opleiding daarvoor kan volgen dan wel of hij met steun van familie In zi n eigen levensonderhoud kan voor ien En tens ot e wordt vraagd of de betrokkene wenscht gebruik te maken van een tventuee e opleiding voor een burner k beroedoor leeraren van de KMA voor de Technische Hf eschool of civiel administratie Ben der meest bevoegde departementsambtenaren op dit ge i d verklaarde echter dat het onverstandig zou lijn deze vragen zonder meer te beantwoorden In beveatigenden zin althans zou zulks beteeUenen dat de betr kene zijn verbintenis verbreekt en in dat geval geen enkele ai Ap aak meer zou kunnen doen gelden Op zeer korten termtin zal dus tedien aanzifn van de allerhoogste instantie In overleg met dan RijksGonunisoarii een mededesllïig moeten worden ojienbaar gemaakt waarbij den betrokkenen een definitieverichtlijn wordt gegeven zoodat mende zekerheid krUgt wat men te doenheett j f De Lichtverduistering Aj aaeht van 22 S tot SJ4 o DE WERKLOOSHEID TOEPASSING WACHTGELD REGEUNGEN De dlröcteur van den rljtedlenst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemlddelli g deelt mede dat blijkens gegevens verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek het aantal leden van gesubsidieerde vereeruglngen met werlcloozenkas in de week van 6 t m 11 Miei 1940 bedroeg 600833 waarondeir 75 671 landariKiders Op deze personen is van toepassing de regeling der werklooBlieidsverzekering vervat in het werkloosheidsbesluit 1917 Van de 525 262 verzekerden zonderde landarbeiders was 14 9 pet de geheele week werkloos In de vorigeverslagweek 22 t m 27 April 14 8 pet Een gedeelte van de week was werkloos 3 7 pet vorige verslafeweek 1 9 pet Kennelijk weerspiegelt zich mriit c fer de W doosheid die in delaatste dagen dezer week Is aangevangen Brengt men hen die een gedeelte der week weikloos waren voor een gedeelte dus voor 2 da en werkloosheid m rekem ng dan verkrijgt men het werkloosheid rcentagc 16 1 ivpHge verslagweek IS 4j In verband met den huldigen toestand wordt hoe langer Ijoe meer door werkgevers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met subsidie van de overheid wachtgeldregelingen in het leven te roepen om het dienstverband met het personeel voorzoover het Uiv o iiiet volledig weru neeit te behouden ZelfS door zeer groote Nederlandsche ondernemingen wordt than van deze mogelijkheid gebruik gemaakt Gezondheidi dien ten oor Vee ARBEID WORDT VOORTGEZET De directeur van den veeartsenijkundigen dient prof dr Berger heeft enkele dagen geleden in een rondschrijven een opwekkend woord gericht tot de provinciale gezondheidsdien teng voor vee om hun arbeid niet te onderbreken doch dezen ook onder de huidige omstandigheden met vo hardiiig vcan te zet en en zoo mogelijk zelfs uit te boawen Tevens werd hierin medegedeeld dat vanzelfsprekend op de volle medewerking van den directeur en de mspecteurs distrlctshoofden van den veeartsenijkundlgen dienst kon worden gerekend terwijl de inspecf ur m algemeenen dienst de heer t Hooft als voorheen geheei ter voorlichting van de organisaties ter beseh kking is Vut hoe groot belang de werkza nheden van bovengenoemde provinelale organisaties geacht moeen worden en tot welke rc iltaten deze hebben gelei4 moge blijken uit de cij ers b treffende de vrijwillige tu berculpsebestrijdmg onder net rundvee welke om door de e vereenigingen wordt gevoerd Van 1 Mei K38 tot en net 30 April 1939 werden m t financ eelen steun van het Rijk aismede ai de coii sumptiemelkcentrale de CMC en met de technische voorlichting van den veeartsen jkundi en d cnst de veebe lagen van 38 200 vjcehoudeis omvattende 910 000 gebruiksrunderen op tuberculose onderzocht waarbij niet niinder dan 21 870 veebeaiagcn vrij van tuberculose werden bevonden RIJWIELV ER OER PER SPOOR De Nederlandsche Spoorwei en hebban thans ook weer de mogelijkhe d ooengesteld tot rechtstreekse he bevrachting van rjwielen naar en an verschillende stations welke slechts bereikbaar zijn door overzetting per veerpont e d onderweg Dit beteekeni dat het vervoer van de fiets over het geheele traject op pen kaart das voor een prijs geichiedt De reizigers moeten zelf voor de overbrtnglng van het rijwiel zorgen Zu kunnen hel rijwiel aan het station wa ir het wordt ui geladen ip ontvan j t nemen tegen afgifte van het ontvangstbewijs Het merk moet aan het rijwiel bevestigd blijven Na overzetting moet de rei iger het rijwiel op denzelfden dag aan het op oen anderen ever gelegen station ter doorzenoing aanbieden en daarbij zyn piaitsbewij i toonih Dit laatste station geeft dan een k osieloos bewijs af voor het verdere vervoer Tusschen de stations Haltcmei broekZwolle Dordrecht Sliedre it en Waardenburg Den Bo ch v v gebiedt de overbrenging kosteloos door de Nederlandsche Spooiwegen Uiteraard zal bij een groot aonnl rijwielen eenipe vc traeing ni t steeds kunnen worden vermeden De reizigers kunnen enter ook elf t isschen deze Stations voor de ove brenglng i r dragen op de voren omschreven wijze LEV£NSMiDDELEN niSTRiBUTIE BON No 76 I K G illikcr r J feMig tut en met 27 Jam I BON NO C9 i ons thee of i p nd koffie geldig t en met f 5 JaH RECHTSZAKEN De Moord te Leidschendam JVm TOOB HET BAAGSOHE HO Naar wi Tcroenien is de bdiandeUng van de Mak betreffende den moord te Leidschendam waarin de verdachte R Albers door de Haagsche rechtbank tot lerenslange gevangenisstraf was Teroordeeid en w lk morgen in hooger beroei ▼ oor het Baagsche Gerechtshof zou dienen uitgesteld toi VrtJdag juni ntAMBOTSING IN DB HOOn STAD Bestuurd st at terecht Op ai Januari gebeurde te Amsterdam een verkeersongeluk waarbij drie personen werden gewond Ben tramtreui van de NZHTM kwam in botsing met een buwa cn van lijn 3 van de gemeentetram op de kruising van de De Clerckstraat en de Bilderdijkstraat Gisteren stond de wagenvoerdervan de N Z H T M terecht wegens hetveroorzaken van letsel door schufdBU het ongeluk waii n 1 de conducteur van den bijwagen der gemeentetram op straat geslagen een pas sagier had een hersenschudding opgeloopen en een tweede was met eenschouderfractuur opgenomen Ir K W G J Stoffels die als deskundige werd gehoor was in zijn rapport tot de conclusie gekomen dat de schuld aan t ongeluk bij verd lag De wagenvoerder voerde te zijner ver dedi lng aan dat z jn tram doorgegleden was doordat de baan zeer glad was n het licht sneeuwde De Officier van Justitie mr A 3 de Mulnck Keizer vorderde f35 boete subs 35 dagen hechtenis De verdediger mr M Witlox bepleitte vrijspraak Geheime Di tillteerderij VADER EN ZOON STAAN TEEECÏIT Gedurende d tweede helft vaJi 1938 en Januari 1938 heett een inwoner van Waddinxveen de 31 jange ol ehandelaar A B er te Zevenhiuecn een geheime distilleerdcrij op na gehouden Het toestel bevond zich in de schuur van zijn vader den 85 a ngen iwjcier S B Beiden moesten th is voor de Rotterdam he rechtban terecht staan A B terzake van het misdrijf en 8 B wegeiks medeplichtigheid De vader beweide echter nooit geweten te hebben dat zijn aoon een distilleerdenj had Hy had hem een oeel van de schuur afgestaan voor olie onderzoekuigen Verder had bu er zich niet meer mee bemoeid De zoon gaf toe dat hij zich bezighield met het stoken van gedistlleerd doch hiertoe was hij overgehaald door een reiziger uit Goixia en 22jajigen O A B v d R Hij 4 B verkeerde in financieclemoeilijkheden V d R had toen gezegd Ga alcohol stoken Er Is Teelgeld mee te verc iencn Zelis slaagde V d R er m B er toe over te halenbij hem een toestei te koopen De njksadvocAat mr J J van W a 1 s u m zeide dat het er hier alleen om at of de v d r geweten heeft dat zijn zoon er een dergehjk bedrijf op na hield Spr achtte v d B In deze zaak den hoofdschuldige Vader B verdient volgens spr geen gevangenisstraf Met toepassing van de gekiboetewet adviseerde gpr tot t opi egen van f 100 boete te vervangen door een maand hechtenisstraf geeiïcht door den Officier van Justitie mr baron van Dedem Tegen A vroeg de rljksadvocaat verbeurdrerw klaring van de goederen terwijl de Officier dne maanden gevangenisstraf voor elk feit eischte Hien a moest v d R zich verantwoorden aan wien ten laste was gelegd dat hU had mtgel t dat A een distiU ertoc tel voorhajiden had gehatl De Officia eischte voor de uitlokking en het vervoer vier maanden en voor de medeplichtigheid twee maanden gevangenisstraf r KERK EN SCHOOL NEI HKRV KR K B Topi pii te Ihrliingtr n te Putler h k H Ki ili ia Ie lllll7 n NU tp II nkcrliornp UitJ and A M vin ler NptiI iintjij red t © Rotttrdini ftralinir n UIR JFRH kERk J M Pni inkt V r I pu e Zillffhf n i is r IP Midyrijda Old ml t B PTI Tr r LMEI VTE GELD EN GOEDEREN ADVERTEKKT pTT ni AD IN BpToppci t lavirin 1 and pgtPr tP 1 1 r jf f r