Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1940

Ei 37E BLAD DO D IPDAG 13 JUNI IS o i emt We i in I i b i 1 cr r r k t n t n L 1 imkr cllt n 1 r ip het he ikktn sf T Italicmen bombardeeren en Toidon F wertrt I 1 ViAtaL Vi cric r ften an Woj I F C It Uiden 12 mbs 2I I f feii WerliiAnj vao de I uirtte H UÊCWA nften van L f U Jl T A 2xf5 1 l ri ttn VOETBJUL G V B f rofi ramiiMu Het progn nma vjn den Goudtctcn Vuc balbond voor ut Zondag luidt Ie klasse S olwijk I Gouda IV j B V I J Nieuw e rkejk I Eerjambacht I Giju Ierak II Ov er£ mgsklai e Znervèrs H iOudeT erk I 2e klaKise A Ovmpia IV W iddmxvcen H Gouda V Jt k Bo s II Oversthotjt I ON A V 2e klasse B Ovmpia Stoiw ijk 1 11 uu 3e klasse A ON A VlI Vuercapel t II 3t klasje B Groot Ammers II Ha slncht III fecnoonhoveji 111 G V GEWONNEN GEGEVEN WEDSTRIJDFN In velband met v r somnsjge ver 1 indingen bestaaneie i ismoeihjkhe lei netlt df GejudM lun VoeHbalbtmd be loten het niogehik te maken wed tl utn gevv nnen tt geven met vast tiling vïin den uitslag op 5 0 vooi de legenpaiti Op grond a ii deze bepahng ijn de V eigende wcdstriiden gewonnen ge e en ovci an sklassc OudtikerklHaaJtrecht I 5 0 Je klasse B lokkei kerk III Woerdi n III 5 1 Jiklasse B GkkI Ammeis II Oudewater II 5 0 Geallieerden doen aanvallen op Italiaansch OostAfrika Engelsclie bomipien op Turiin V Wllen den raai voor de laeraua ar de vol J afl L ut iikcj in de raad ix rg van ten verhoogd r Un en vvtl tegen een f i Z f 1 p oruSag of daar t i d ifciTi van f 100 JT en drftdt icfltreliking H r n dt raadraal mo t gf iri t s ec n bij70ndprei jetbt bfïVÊJi de ge i a ttn ij bilJ ik BOl V N AKIÏMFtFRS I LI r ad ring vvdd 1 n kn ti ld om 111 an Ij t be 1 i n 111 V 11 s udLiidt nci vejiüc ix r an gr vi en den r t i I V on 1 i n c n n i Vv 11 ngwet Ie j ll irvdji di Un B 1 I 111 dat er in de 1 il I Oit I 1 l J iiaarj L PO lil v V n 1 Idt c Ie vvi 7L Kif i V oor icn Zoo 1 1 P rgLinnin n 1 d n L jUvv i n 5 ar t nil iet tiji ik 1 j voor 3i ar N 1 1 en inden e t een f u niii iel v o i de n bt jv van D Ue üw Ven vv o ngtn el n t dus viiiwel stil I T Dadibij kent nog l t 1 dsver ierin an 15 1 f ti oUj ib 1 1 üube t r 11 V n i vvonin r r ver 11 nde BINNENLAND HOOIBROH Het V orat thans de tild om het ht o H en te halen en daal medi de tij 1 vviaiin d n landbouw ir een eiTst g nl eil drtife n 1 brand de ir hooibioe H uibroei is p n e ben kenbaar ge va Het P nt jaai zaï htt zieh b e Lii voordoen het andeie bij gener In vt eken w i ii men jaiei lang leel ellen van tins gen hooibroei hoerrdt ga 1 plotscl ng lefstTtn m v ammei op F kele p itti e hl we Icn om zo vee mogelijk l and door hooibroei t komen n tnhtei velgen li dbouwtis oi t ervoor ó uw 1 V 01 il gotd dn ra m de schuui e fdep berg ikom zet inditn eeiiigszinb plijk het te 1 m een klimpi tas het hooi gtleutlijk e pl Stelt u minbtent ttnjriaaJ B fflag op de htogte van den t i riij an uw hoci Komt de geur rf kleur u ei ditch VOOI of word het ht l ijzei in htt hooi naar uwt mtenmg Vé warm waa chuwt dan onmiejcJr t lijjjuw ver kei ing maatschappij hetzij lecht stieeks hrt ii door middel van der a ci t tt grafisch of telefonisch Zi zal u dan ongetwijfeld met het lOg op de te rcmer maatregelen ten po i gHc raad geven Is ei a iec Li mdgevaar dan vei djert ookNh t waarschuwen an de plaa elijke branawe r diingend aan bevel ng I 1 l u lil U S f i nno SOUR h nv Ml Htsj OMA A OE el t Berkenwoude AU rinAIRIN BEBjOtOFN e r u i 11 tha lu mi 1 Hit d e in m eenle i veipleegd teiuggef riLt kon tei ugkect peied en we idl oe ku leht Il re it Mil eke 1 h keiid h 1 r n 1 Boskoop WHK URIt POSTBFSTEt L NGEN n h i af iin cage ijl s vvedf ei ii due pc ibcsiei ingen en verzendin f en mg v u d en wel s morgens er fcevfcer 6 uur s iniüdags l i uui en fa av nos e eveei kviart ve i C LAAT IirrSEN MET iSTAAN Ainjezi n h t i ten lat l n tij i veelvuldig voerkomt dat m dezfe ge nueVi e cnbeh crd s aand r wielen vvi Aen s fr len waa schuwt ae r htie eie rif e et én hm niwi len le t on lehtcro ep c er i penbaitn weg te latesn s I K FFKERU AFVAL Ic s den Jautste n liid veelvuldig Vfi j ek 1 d kwe keii des nachts r de 11 k ling jcl ie v n den Litnbeschc Ting irien t uit hi n bed w icier g raald or den brandstapel ep hun Kvvtekerij Ie de oven Afgt ier 1 het n nder aani name v n deze K kriger ée k e kers bovendien 1 V ive Ig en prote s vcibaal llw LSTAND HLGFN EN BBl CCEN Az t dr n vv v s b e vet tn I ptte p ia t n orf dn K Ntd T tn it Wietien n 0 otll over de Berket in dtn vv R Al t Cl Vordf I f e i3lc voor heh e vr c uto V tt nthe r d plaTl uit 7111 V pi j L 1 wedeioi te bcielken De spcwivt btt tl ftircltoiet t lerwijl het veike ov etc O 1 Ie IJ e 1 el t Het t nbe i nvfiPe k i bel aive voor ware vrachlaulo en j ole bil n Qttiet ten ov t sn bLooirvaa t lirt mtd Redpt d do bond ANWB RADSGNIEUWS Udif 14 Juiii JAAK FVM D 4M M K R l föO Er ici 1 n A N P R O1 G d ttofoonti 17 ek I til G Mi d tt tl t l OÜ C a 7 f I Ij K R O kt I I 45 Be tl 1 A N P t T ft tk 1 lo J I r K tel tn zii T uiibadui m Orgelt 1 tl 30 7 r rt 1 p ir 1 tp t d nt 2 40 G a t ü f k 3 00 C 1 nofoonn z tk 3 AO Pianovüo d ai h ÏJB OCfic te t tt tc l rl I i ci of p a nol or uzit k 4 O D a ruil 4 11 Mil fjiiettt ti soli te l o Voor de ztcktn 5 15 Grsmofo nmiiziek 45 Rotüto ottel 15 Giainoioonniuzjek VJJtO 6 30 C dus oove tnapiM n m btv tt tn ijdti fi M G amoftKjr 11 tk O Cau i V St V K nden tl MiAndt v an de Ittx 40 iiaii oloonii uzitk 30 Oaitictie 11 ede icelirEtn of t a t f t tk 00 Bt t tt 1 ANJ SM Propa rtda ff et piajik Kli Ku iletorneeil Zartf i w j h ol t d s f RO kt 1 tl KRO Mt ua 1 1 WM 10 15 Be ici ten ANP K K T1VIJK 1 15 M M O tOOPe ehte A P Ij r a tlixiniii k8itHl Berthltn i ansih nis e twi e tebt L vv oikt 1 ir Iti 00 Ito ttiiw ud nu 10 Ij Gra f f k I 11 S It ctr II 15 B e li Fn t 1130 A R Q n usf iit ntt k 1J 3I Bt i ten Duit ch 3Jü Btiicl 1 ANP I Wl G a foo 11 l 1 45 B Tlch F ar cl 2 IW Bc cl t Du tsCh tl Enn ible Jnnrt K t on 3 15 Jci chton F ai tb 3 J A V Jt O Aet lan ti Wei i r 5 Gc t frtn l V 4 30 AVRO Aruwjment orkest e n dut Ja t tpn 1 00 B itMt ie iDuUw SU A Vit 0 tlansork fcl 45 Zang en o tt 6 Ij Bt thltn tEni e ch fi 1 Dinrtïepotk st en o I 1 7 M Pu Tta n kfst en soltt 1 HM Berirhten 1 Duf hch 45 Bericl un Frtt tl 30 Le thien AJM P 45 Cramofoor nii7iek l 15 3 Bench tSreelnch t ro Bt ichten lOulsth M 15 Bcrolttn AJ P UJtirt IJ J5 J1JÖ Be richlen Fran c C P vereen De Boskoopsche veihng Ji 1 Ri n pe c Hatilev 15 1 bes Pechtold 28 et Briarclif 15 Bilterfh 12 18 et Wilh K dl 14 t Rosaliiidia 14 19 rt I er T p 21 41 cl Ed th Helei It c A igus Ni ick 12 16 et I i Pe iK 24 36 tt Glona Mundi O 44 et P u Giampel 24 40 et R sa Miinn 42 62 tt Ingar Olsson Itj c O nge Tiuimph 38 58 et I J ds Scai et 20 34 cl D verser per bos Vulleren dubb 15 4 c Lathvris 5 7 cl Campanula 12 4 r P tenen in sooittn 14 25 et Ja n 1 f 2tt Cleni Uis Duran dl 45 5 t jjim Pnns HenJuk 70 M tt jden Miss Ie CoubWe U SO et CapeJle éfu l ÏA £USU C M£X ALt Mcj G H KotKloot wonende aan den Gi ve ej tld het ongeluk in bot siig te kciTM r auto Zij vrel UwusWlor p den weg znod it 1 ulp lan 0e4 er E Beionst w e rd mgerccpfn De li u£U umlu inmg welkfe aan Wttrizode v den Hoeifdweg staat tn ffcehuttiög v jrjr tusschen h ofd paraüel eeen heeft danji te lijden gehad gedurende ée wwterraaandeq l perstneel beia t met h nder O lacht dor vakkundige be behouden GEVONDfN VOWtWERPEN Als verloien zim aaagtgeven distn biilteslaQikaaTl portemonnaie waei in houd portefeuille net inSi04id bad pak met handtkiek I Er werd hchlt schade lo ebracht aan me een jaar aangentjmen 1 1 MEDEDEI LING ng ïn dt Al j lferh aldeli k kt n t h t ooi dat chtótrteki door de tteinUeo bcetu i ren of middels on e correspundenlen raededeelinjem woi4eo taef U nde i be treffende iet geopend ijn Vdn bureaux up bepidlde ren het houden van fcchouw htt houden van aanbesttdin gen en het ope ellen va i zw m baden zotatiede betr ffen Je Awtritou tie aan geiegenheden Wij detlcn nnedc d it dergi lyke pu Wicaties met U Ibèndbiim dot i t sJuitend alt adve0 ati £ fcunnen wer ien gepWltt TOESTAND BEK BEDRIJVEN ifet aantal werleloo en m deze ge TieentP j rog vrij t jt Dt ndusti t Aerkt nirt op Hekendorp COMW8SIF VOOR HULP VFRLEFMNO In de L nge Ruif c Weidè bce ft leh een con ni ie gevoimd vooi het m zamelen van gelden vooi de sUeht offers m de geteisteide gebieden Voei zitter t Ln dcte e n ni sje is buit c meostci L C Bnnkni n Leden ijn de bteren A Hoogenaiik en D Kok bei den wethtuder H J Semius en P Bouman KOSTtLOOZF VACCINATIE Ten h ze an di K P Kuhlei al op Dir lig 18 Jul 1 gelegenheid bc staar v tr kostele o e m tn hel nenling PI rROLEüMDISTRIBUTIF In verband met de a s petrt Itum diblributie taan velen er toe vei om een foinuis aan It schalftn Dan in tegtn tcllint met de tiden waar wen over gas h chikt de huisvi uw bui ten inde zomoima i der bun i illc op petrol uiT Hen k kt brengt do dis tijbutie veel ongerief Nieuwerkerk a d IJssel H lfH LA MLLK KOK N t 1 K lil 1 i l r dr sie un ie en iii de ed e mil 1 Ki pa rd Dp bcjv 11 ini wei c t aangeraden c e wel hpt drnkvtdtiei al de nielk niet engckoell Ie geb 1 en Het beticft hier eei algcme e voorzoi sn aal legel HÜIS ESTING AN ROTTIR 1 DIMMERS Naaj vv 1 vci c en bestaat htt i i nemen een dantal Kott rdamnie is ge durende e n jaar in deze gemeente ondr te bi i g n Het be left hipKper sonen welke alles verloren hebben en thans in ejpenbare j ebiLwen te Rot terdam en elder im e ndeigtbiacht Reeuwijk DfPÏOMA EHBO V or den luchlb st hemiingsdi n t iv e d het uiploma EHBO afge omen Geslaagd iin de hecii n Heijnebeig Kok E J Hendiikserj W den Ouden B van der I cq J W R Smit Smit A M Sni 1 G Paulu tn J Sthie bro k E Oosttrwijk D Bremmer U feek rs G Goudiia tn J Kuilenbuig en G de Jong Het ex men weid At S3nomen coor oe ajjkie rtn Vi n Elk iii Eijkm in uit Gouda m tegenwoordig i id VcH buigemte ei L J Lucassc De heer R Smit h kl een korte toepraak ei biachthai el kdankvoo detrouwe opieoirst Dokte i Van Elk sprakden wei sth urt dit de nieuwe ledenhun gei ge ce bel n t Hing zoudenblijven toonen Doktet Baielnan was dcJor dienstver band veih ndeid den cuitub zelf te olijven g ven De cu as weid gehi u den m d = raadzaal dit v burgemeestei ratis beschikbaar hid gesteld Schoonho ven IXAMEN AKTF L O Aan de Rijkskweekschool zijn gelaagd vtnr het txamcn al tt lagerondtrvviis de dames G M de Boer teSthoonhovtn M L gthart te Ltkkerkerk G WPcrdijk te GnudT C anRees te Flrskensf r f D J Sthakclte Stolwijk en G Snotk te Btigambacht W ddinxveen SECRETARIE Bij h ihiling weidt er op gewezen dat de woonhuizen v n den bulge Uieestei in dt we hiuders vjn de secretaris tn van de ambttüiaren geen verleng lil ken ijn v m de secretarie zoodat dt genoemde funttionnaris en des avonds niet zijn te sjfrcken om i trent a legenhedi n de gtmeenlei betreffende Men verVoege zith uitEluitend tenraadbuize De secretai e is eiageliiksvoor het publiek geopend van fl tot12 A uur i MSCHAKTEN de moest Ter 6 cie aiie zirn aanvraagfeirmu lieren veikriigbaar voor iBchakt n voor het seizoen 1940 1941 BflRGEKUIKE J AND Geboien Pieter z van C Holman en A Oudijk Antomus z van GC Verwoerd en W 5 Sturkenbooro Overleden Jacobus Blonk 62 j JGehuw4i C van Veldhuixen tn JTeekeiu H Roubes èn lM an dei J feut M Dekker en JB an Ruitenurg J J vaa Gd ei M van Barber den I Booldkuartaer van d n Fuehrer J2 Juni Het opperbevel van lie weermacht maakt bekend De meuwe perstten TreMie op 5 Juni tusMiheii hot Kaaaid en het gebied ten Zwden vaa I am Itcgtmntm z jn hebben een volledtg siie ie epeeie erd Nadat de Wevgand zone ten Zuiden an de homme was ingenomen werd de vluch tende vijand op verstlirulene plaatsen bestookt en werd tfe rest met zeer zware verliezen oier de beneden Seme leru eeworpea Rouaan is sinds eenige dagen inDiutïche handen De Setine stroomafwaajiii an Parijs tt op verscheideneplekken reeds rtoor ome troepen gepanseerd Feu verstrooide tn Noordwesten ao de hoofdstad itaaa nte IlivtwA aan de Oise twinlL killoineter or Parjp en oor de aip weerszijden van Seulik uitloopende erdedigittgsstellüig an Farijs Com piegne liet tooaeel van het smadelijke fbetaat van d n wapenstilstand van hel jaar 1S18 en illers Cotterets zijn in onze handen Ten 0 s en van de Ouxoq tb de Marne over een breed front met sterke stnjdkraihteu be renkt Ook nee leiders die op ï Juni tus schen het Oise Aisne kaniil en de Maas pnieuw tot dm aanval ijn overgegaan hebben ii htvige ge In het verloop Mtn de nieuwe krijgs verricÉitingen leed de vqand weer zware bloedige verliezen werd een groot aantal gevangenen gt maakt en werden wapens en oorlogsmateiiaal van allerlei soort buitge iaakt Ook een v rloopig teJliiig h er an was tot dower luet mog h k Het luchtwapen dat door zijn voort durende optreden aanzienlijk ttit de groote successen van het Jeger sinds den 5en Juni heeft bijgedragen heeft gisteren het landleger opnietiw kracht dadig gesteund en met succes aan vallen ondernomen op de haveniiirich tingen van Ie Havre alsmede Op vijandelijke transportsthepen aan de Westkust van het Kanaal Hierbij werden zeven transportschegien waar van een vaartuig van 5M0 ton tot zinken gebracht tien anderen waar van drie tusschen 10 0 10 en liOOO ton door bomtreffers besthadigid Op ver stheidene schepen braken zware branden uit Tndens boaiaanvallen van vijandeinke vliegtuigen in West UuU chland ui den nacht p l luni werden brandbommen bmnen een stad geworpen Op 11 Ju 1 piobetrdtr etnige Bnl sche vhegtuigen MuchteltKs Dunt htim en Ber eh aan te vallen Zii leden hieibij gevoelig ve liezen Van ngeveer 12 aanvallers v erden ei cl door jagers en etn gooi luthtuotl litilleiic net 1 i estht lei De vijandelijke vtilic er an vlieg luigtn beditegen t i tt er i lelaTi o9 Daarv an weiden er 2f n luchtge vechten necigeha H l l de i lucht deelgeschut veinielcl Dt tst werd op den gioiid vernetigd Fevendien wti den weer diie kab btUtns neerge Dut eigtn machines woixien kchbten vtrmist V ar he t It ihaan Ht t hoofdkwartitr che Itger mt dt Ov cjecnkomslig H ar vai istfldi plannen hiift dt Ital a i er luchtma ht nieuwe bom r t tnf rino mri ip vi ind Inkt u ir n rirt s ar b oi II I I 1 i I IS i n tveest d aai v a it t p Bi tila TunM en op Toaltrr Ir B iita i i It br 1 c t n trlsji t r is gr li tn I It air M t lilt geritht Op tci giunc 1 a dl V i A iger wiiden ei aak l tn iigtn c iltnwe rdt p luiten gebruik gt stt ld A t t v itg aigem ke i den op hu 1 i lug In dt Midot landstl I Zti 1 t ft 11 zt r duikb ttn ttn v andt let t fu tl tn etn tankbtt v tn 1 1 OOd tor gekirpedeerd In Tobrouk aan dt ijert van Cvit tiaita hebben oruit I tno vloot en lu iststr jdk aelTlen een Enptlsche po gin rnn met vliegt igen tn se iepen n aanval tt ondemtn n a£g kl ifct n dt inst lUaties en een van on e kU ine mijnenvegers is tt t zinken Sirairt In 11 iliaansch Oost Afrik i hctft dtvijand luthtaanv alltn ondtiiKjmtii opdt vliogviidtn 4in Asmara GouiaAaiougri tn Agordat w arbij hchlimaten Ie ichadt werd i ii gt ntht tionotr ot It 11 nt 1 ei m icti di p dl V it vc dtn wiik iain w au ietn tit I tal perse ie i gt dooa wiratr bit e r later onati o k is 1 Ittdat t r e j tl t ie f i n gi te j n i Ljrii lea ze ii ac ie 1 i b jcii Jeei gt haaJd Viiandelijkt w tarst himliik hu gtlsch vliegtugtn 1 bbtn ais nathts boven enkele tN en van No rd Italit gt v f er Op tic ope r stad lunii heli n i bin men latei vallin wtlkt tvtrwil wtiiig schad aaniichtttr en tti gt vt ht ti vei orzaaktt n ordtr tu burgt rbi v kirg Over dit optiedtn al ten u tvoen rapport gtpubliteerd wtndtr Al I L FR AN SCHE KI SpRVISTEN ZIJN OPGDBOtrTN HetD B eldt uit Madi d Beiih ten V in de ïianstht i i t ns melden d tl 11 Frai ki jk th ins alle licht ngtn re stivi ttn inclusitf at sti cl i u t dci Norigen oorleg zijn ti itcroeptu Kooitiathtig Wüidt htt opiitlutii van vtstin eii bi Paiis gt v e 1 1 t waaittc bösthikbaie ai btiOskuitliten gt He biuikt wolden Van de bevolking httft ith ttn dept neii lathti hcid mees Ui gen akt omdat u vit tst d it r t 1 Of fd t ld tot oorli gstooneel 1 vv den Hier tn daal wier vtist 1 iintnde Haden die bl jkbair ei gen in de pro V nc e gedi ikt i id i da Ie 1 1 1 che redacrtie stil liggeti wiiztn dtn gevvelüigen tin 1 vai der te stand Zt o thiijfl dt Je ui c Purl 1 tks ge chiedenft i t p n it ulk et t nstig uur beleeftf teelt Is thai s i cie Action Fiaitiist itlt Ch ili Mauri IS de bpsljjltlo d van de Iiansthe politiek v tia ituociotliik I dt e n dl d o egt h i zal I 1 de 1 Cl f ebt hpiivinl Ui veianl vvoordint geroepen v t r dPn Df BOMAANVAL OF Tl RUN Van ergens in Itajit m ol Stcfmi De vü ende bij onotihi den worden bi kcnd gemaakt over dei luthtaarva dit gisteren cm 135 uai cp Turur is oi Qcn jircn Lr wore r ntrtig b m n en uitgewoipcn w arvan lit i 1 entploften i en markthal werd door vijf bommen gtliofftn dn door htl riak bitegen De andere be nuntn v ititr II de sti ittn De vlit tuigtn bewogenz ch op c n hoogte van ongevetr 6 000 meter Het luchta arm ouuidt buna twee uur Bu den luchtaanval hebben vcerliei ptrstnen hel leven verlircr tl werien J7 persoren mannen v rouvvtn ei kinderen gewond Dt bev ol mg bleef volktmen kalm AMERIKAAN SCHE VUÏG TUGFN OOR DE GFALLIFFKD Op gi nd t n de i i li v t leenke mst n tt de Douglas Autrafl Co heeft htt Amei ikaaiistht ministeiic van Ooilug deze fabiiek 93 Itgerv liegtuigen lenig gegeven om ze tei besclukk ng van de Scill trdtn te stellen l ens Asseciatcd Pie s weiden deie vliegtuigen om Ind te bespnrcn net et 1 1 f imtel a n de firma ge t Itvei 1 d th dooi de legei pi loten i n iddtll ik I irfi de Canidi sthe gii i sevlogtn MRStHFRPTI CINSllRIN IRANKRUK Y m t e Fransehe gitns nelril hel DNB De Frai stho n eeri ig i n 1 et Fl 1 se he opperbevel lebben bepifie dat bcicMp ver den mil tt rei 1 c stand die me i bev t ten dm de i i l houd vin hel Irgei be ich nde r uildiukkelijke ttcsUmming vin de niililnire nu i leilcr niet mee i gepu bliteeid mogen vvo den Ovei het veiliek dci Paiijscht peis uit dl hl efd 1 ld zij ih ms dt vt Igcnde biiznnderbtden bektnd De itdattit bureaux in naar de mtest veisthil lende pi v iiciile bladen e vtit c plaatst Dt Oeiivie ii n s E icnne dt Petit Pin i m Rei re t n tU Pii is S iir ir 1 V on In Patijs bev i eU zie i op ut ot g i bl k II g s 11 11 dt t nt eiualt lei lit Va de l tllkaalsCK Nt w V Ji k Hei ih Ti bi BE rf RS RiJHFm IN 7 vrv Dt w e d t I 1 t bt et 1 giMei natb n lar i ii e dtbalttn tie bepa int en tv i vv g ter giondwrt rol bt 111 k II ie 1 i n naimiie D I1 VI 1 t ü I Ml 1 t iH Tiei Hitr ttti 1 1 iSt at V i oi de 1 iing de i t klieid or dn zektie tMiistandig le er vctrnan f i k in tuiltvfi of oetr oiibgevaar ee ee sum m te leÜCTi en t V ist ujnen van da tjliiden en tijd 11 I tn te veibieden Tevens herft de R i la de TtPRter k ng van dt actieve deelcn van het Zweedsf h leger akmede ie vei boo t ng van d r d enF phohtigen leeftijd MfniK Nsci hcntrts Aim E H ANa VEKK CHT T r Al euKaansiht seleepvaar tuit liteiten bebbtn dtn vtrkoop J e Amerikaanaclie vrachtschepen a n Bill tht rtiod 3 ijen tuedsekc rd Rf SSfSf Ht A UBASSADM B IN ROME AANbFJ U U N Dt imb I adeur van de Stvjtl ti ie bij hel Ql 1 lail is vann fgtt m Bonie aangekorot n 488e STAATSLOTERIJ vfjrDE KI Aüf K virsoc LIJU Tr titicte tan 13 Jutii f 1000 Nu j 1 8 1 44M N lil il J 0 200 No 48 8 6081 76 J 10881 WO 100 No Oi 1 tjUJ bl 81 4 81 J 1 88 UbO lllUt 1 1 8 1 801 18 40 JU 1 i KU N is ll K 1 r 111 1 1 I 1 M Zl M 4 II M 1 1 1 11 1 M 81 2 IIR Idl 8 UB 2 1 1 J a l toati I blü lilih 1 k 1 U4 8 t 1 1 H 1 1 1 l i 8 1 41 1 1 1 1 H l 1114 14 141M 1 1 1 1 4 f 1 1 4ti 11 14 1 14 1 II H 1 1 14 1 1 11 1 4 f 1 1 B 1 m iii 14 141 4 1 I A f B 14 1 1 1 1 1 U4 ftl 1 n lo4it 1 1 1 1 F j il 1 4 11 1 IIR 1 1 1 11 Il 1 I 1 d tilt 1 1 1 1 t INI H 1 1 1 lt p wil 4t 1 2 1 1 1 1 l t r 1 f irt tllrtd 1 tl tl 1 4 IIHZ i jj r 1 t t 1 1 1 1 41 14 1 11 1 1 1 11 III Itt j 1 li t I 1 II 1 p 1 1 J 14 1 4 K I IIP t 2 1 8 1 414 pi 1 l i 4 1 1 2 t p 1 f 1 i 1 1 rf U i 4 fii 11 17 H 214 t O fill J 1 1 1 4 1 1 1 1 P r 11 f n R 1 i n 1 q O 4 fi4J 1 11 ii 1 11 1 8 1 R t II ¥ 1 t IB4f t 4fi 4f z R488 t VIFTF y7 r 1 If t 11 IP Itt S 4 1 1 1 0 P l 4114 1 4 4 f UI t P 1U4 l 1 1 O 1R HS S44 111 1 I 4 5404 121 S i i5 nl4 82 21 tiR n 2S i 4 2 88 aifi 1128 2 H 181 II 1 iir 182 1B9 114 2118 2 25 241 V 211 2 1 liiB l 1 r 1 0112 111 S4 4 rf 14l 2 111 WAl 1S 4 1 b 1 101 lOfi 19 4 181 1184 IflR I 1 8 llWl I 1 OllR 1 11 H UT 161 2 121211 KI I29ht lfl2 lilllR KA 4 IfBI IR lODl 14 11411 Wl 0 11 Sti 18 1 41 221 j ti2 41 S82 221 1 iB 2 14ll jtlit 2 iib 1147 21 118 WW 4R til28 21 rlS4 4i 1 1 12 I1 1 1 1 r lfi 6187 12 Ml 4 aas b J2 111 n 4 1112Il il 111 III W I üL I 8i III tlW4 8 Wi f 4 121 l UI f 18 4 iSHI 11 Il HUt l if41 11 Jl ir 1 iMii jiinti iii ina 21 11 Itij 1148 113 1 I tl Hl 1 ri IflS UU MKIHi 1112 lun 8 l 2 III1R2 Hl 4 1 1216 11244 1 24 1 I 1 il I 1 4 1111 4 lil II 1 II I 1 1 i8 1 124 SB lU 4 Ju 2 4a3 14 2 25 2 Jti 14 92 1 il I 21 8 2 1 lil k i 2t 411 II Hl UK II i l II 8 1 PI 1 lil I 411 IH 1 Hl ll 28 lil 1 I il 84 4 1 1 I 1 1 1 2 h 1 1 I na I 1 U 1 Uo 1 1 I 21 1 lil HU 2U1 8 1 86 41 i444 Z 81 448 2 825 114 1 3i9 KCl lil 21 I I 1 1 1 82 16f 4 1 1 l l 1 Cl 81 li II 1 1 8 11 U 14 11 1 1 1 lui 1 18 ltii 48 1 uj 10881 U 10 1 I lil I d 9 Hl M Itdl j j4 2 8a4 14 1 8 11 1 4 1 tl 14 Z t a4 Mil 1 1 1 12 41 1 5 1 1 it 1 1 I j4 ii i 19 0 1 t R l 1 1 11 2 It ol 4 1 I 1 II l 2 1 H 1 I 1 2 II I 18 12 2 2 1 t j Jolijt 1 1 U 20 lib luiluj 1 J 4 2 1 liJ 4l 4i 1 I 1 1 Jl 8 1 10 4 4 42 j 242 1 10 19 1 bO 24197 2441 0 141 1 I 1 4 I 2 1 1 6 1 1 1 I lil III 1 1 18 1114 14 il 4 2 4 Hl 141 11 2 1 4 141 I 11 2 I 1 14IR4 1 II 21 Is 14 111 8 I42t 1 1 88 21 1 1 1 142 11 1 2 2 1 891 148 4 21 tt 41111 4119 I 81 422 1 4i l 4 I rt 4t II 4 n 2 Iim9 14121 1 t o 2 28 1111 I 1 1 81 1 1 21 8 241 11 I I M lil 1 I 1 24408 I 1 dl 14 14 1 l II 44 16 I I 029 Hl 141 b aoi 8iU 8 4 nidi 14406 1 2 21 21 24 1 11113 1444 1 lil 21 24 i2 111 1141 1 O 1 4 Z4 66 lll J 144 1 1 1 21 24 o 11 02 14484 T 8 R 2 4r 24 r7 imi 14 41 riH 21421 24805 1IZ2 14 O S I Mil 2142 246S0 1I2I8 141 bt 1 V 2 214JJ 24 21 11291 14o 1 I Ml 2144 I 24 27 IJS 1141 11 14 1 8 18 l 214 24 14 II 11411 148 18 12 211 1 M 61 18 8008 11421 14M1 18 J 21t O 24841 44 iMl24 1142a I4BB4 lAUM 2 1 18 24 91 ZU 8 1811 114 7 14912 18111 21 1 24 o7 HM PIOi 11494 149 2 181 21809 4 4 18 8111 11 48 l iOBS IW 4 21811 Ï4S0B ♦ 4 8118 lis 7 lïn Iklltl J184 l 249K4fi7 814S Ha 3 IS145 ltój 2185 4Vl j 8152 In de voriK k st sUmé ÏWf en t 3 U3 In écff tt 4111 noE imw blrvi n 1 prijs v in 10UMIO i tirijs v n t OOQO J Driif var f 25 000 ortjs van f nooo 1 mrns vac f a aft 1 prijs VAt f ZfOW S prezen var t soo 41 prijzen van 1 OfW énm laatRt uftk menrffn r pn pr ij i Dremie an ÏIÖÜO r aei mm r nnmmcr Ujt 8 m z U55U 14S 9 m 4j6 J