Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1940

EERSTE BLAD DONDERDAG 13 JUNI 1940 ger is veroordeeld wegens het onbe voegd voorhanden hebben van een distilleertoestel De gratie die hem voor dit misdryf was verleend was juist min of méér oorzaak geworden dat hij thans in deze zaak was gemengd Want A B was er juist by tegenwoordig geweest dat het bericht kwam dat de hem opgelegde gevangenisstraf in een geldboete van ƒ 100 was veranderd Verdachte was daar ten zeerste over verheugd gewieest en B die deze vreugde bemerkte had geïnformeerd wat er aart de hand was Verd had er toen uitvoerig over gesproken maar dan was dit toch niet met de bedoeling B van de manier waarop dat geschiedde op de hoogte te brengen Een paar maanden later had B hem over zijn olieonderzoek gesproken en zonder eenige argwaan had verdachte de daarvoor noodige instrumenten gekocht De rijksadvocaat vroeg dat voor elk der drie feitep aan verdachte gevangenisstraf zal worden opgelegd De vertegenwoordiger van het O M eischte tweemaal 4 maanden en eenmaal 2 maanden gevangenisstraf De verdediger voor v d R mr S H Smit uit Gouda heeft in een uitvoerig pleidooi betoogd dat het bewijs van de uitlokking en van de medeplichtigheid slechts steunt op de verklaringen van één getuige wiens betrouwbaarheid nog in twijfel moet worden getrokken Bovendien is in geen enkel geval bewezen dat verdachte s opzet gericht was op het doen begaan van een strafbaar feit Pleiter concludeert derhalve tot vrijspraak Mocht de rechtbank het bewijs wel geleverd achten dan brengt pleiter in herinnering dat verdachte als militair in de bewogen dagen ten zeerste zijn plicht gedaan heeft en verzoekt hij hem te straffen met een voorwaardelijke gcvahgenisstraf al dan nieft gecombineerd met een geldboete Uitspraken over veertien dagen BIOSCOPEN TE SOUDA VANAF VIUDAG 1 TOT KN ifUET WOSNSDAG ♦ JUNI REUNIE Vanaf Vrijdag 14 Juni tot en met Woensdagr g jyni 2 daverende hoofdfilms 2 Cmi waar laohUaal FERNANDE en Rosila Monlenegro In Als 2de hoofdfilm De beroemde Cowboy TOM TVLER HANDS UP Toegang boven 14 jaar Gratis fietsenstalling vrijdag s onze Populaire Voorstelling Entree 25 40 60 cent Woensdag 2 uur MATINEE voor eiken leefliid GEORGE BRENT In DE BLAUWE VAAS UltitbriiilBiiinOT tRBuitMl nituwt Toegang boven 18 jaar Vr dogovond populaire pr zas 25 U Aanvang der Voorstellingen 8 uur 15 Zaterdag vanaf 6 uur doorloopend 2 Voorstellingen Zondag vanoi 3 30 uur Schouwburg 3 uur doorloopend GRATIS nETSENSTALUNG Café Posthuis Moordrecht Zaterdagavond en verder eiken Zaterdagavond DANSEN met extra Dcoisbond van 4 personen J Vergeer v d Wouden De Boer Starrevelt Aanvang 8 uur O 2251 17 DVERTENTIES telefonisch opgegeven worden uitsluitend aangenomen voor risico van den opdrachtgever MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden 12 Juni Aativoer 441 paitijon kaa Metri k merk Ie kv ƒ 28 50 idem 3e kW ƒ IW i waie tot ƒ 32 Handel traag Marktberichten van Barneveld Pliiimveemarkt 13 Juni Oude kippen 38 43 et per kgOude lianen 33 80 et piepkuikeiii 3 10 et per kg 25 75 cl NH Blauwen 50 65 et peikg jonge herren 30 90 et dui en per paar 20 2ö et tanitre eenïlen 15 40 et Woerden 30 60 ct gan7en 160 2 00 kalkoenen 60 70 et per kg tatrme kammen 0 70 1 W wildekonijnen 30 40 ct Aanvoer 38 000 Handeltanidtlijk Eiermarkt 13 Juni Witte eieven 3 50 3 80 gemengde 3 55 3 Gl bruine 3 60 3 80 eendeneieren 2 60 2 70 Aanvoel 2 873 000 i ecmarkt 13 Juni Zeugen 75 00 9ö OO dr zeugen 9500 11000 schrammen 25 00 26 00 biggen IS 00 30 00 zware varkeni 29 30 ct zouter ai 36 ct vette kalveren 20 36 ct p pond nuclitere kalveien 5 00 8 00 mestkalveren 10 00 16 00 Handel red Iiik Delftsche Botermïirfct 13 Juni De boterprijs bedroeg f l e f 1 72 per kg Handel vlug Coöperatieve ZuidHoHandsche Eierveiling te Gouda 13 Juni Aanvoer 210 000 kipeieren 56 68 kg 3 4 4 10 pei 100 ituk Kleine eieren 3 30 3 40 per 100 tuks 3000 eendiMeren 2 50 300 per lOO stuki VEEMARKT TE GOUDA 13 Juni Aangevoerd m totaal 869 stuks waaivan 30 slachtvarkentiu Vette van 22 29 ct p pp levend niet rf U korting 118 magere vat kens 20 00 35 00 421 biggen 8 00 13 00 91 nuchtere kalveren 5 00 9 50 194 lammeren 6 00 10 00 handel redeiijkl 14 bokken en geilen 2 00 5 00 alles per stuk Handel stug KAASMARKT GOUDA 13 Juni 373 partiicn kaa Ie k va1 met rijkMnerk van 29 00 30 50 2e kwal m njkimerk van 26 00 28 00 Zware tot 38 50 Cnsisaftrek 10 3 ct Handel mati BOTERMARKT GOUDA 13 Juni 134 ponden botei Goeboter vaa 80 8G ct Weiboter van 7Ö 90 ct p potid HandeJ vlug EIERMARKT GOUDA 13 Juni loeoOO stuks eieren Kipeieron 3 40 3 50 eendeieren 356 3 30 p 100 stuka ïiandei vlug RECHTSZAKEN Geheime distilleerderv te Zevenhuizen DEIE PERSONEN VOOB DE RECHTBANK BU een inval van ambtenaren van de Rüksveldwacht en assiftenten van de directe belastingen en acynzen op 22 Januari van het vorig jaar in de boerderij van den veehouder S B te Zevenhuizen is een claudestiene distilleerderij ontdekt Thans hhcbben de 65 jarige veehouder S B diens zoon de 3Ijarige oliehandelaar A B te Waddinxveen en de 28 jarige reiziger G A R V d R te Gouda zich voor de rechtbanlc te Rotterdam te verantwoorden gehad Aan de beide eerst verdiÉhten wier zaken gecombineerd beharSfeld werden was ten laste gelegd dat zij in de tweede helft van 1938 en in Januari 1939 te Zevenhuizen een distilleertoestel althans onderdeden daarvan voorhanden hebben gehad zonder dat zij in het bezit waren van de daartoe benoodigdo vergunning Aan A B was tevens ten laste gelegd dat hij een hoeveelheid gistende substantie voérhanden had gehad Vader B deelde mede dat hij niet geweten had dat in zijn schuur een distilleertoestel was geweest Zijn zoon die oliehandelaar is had hem verzocht in zijn schuur een toestel te mogen hebben waarmee hij de kwaliteit van olie zoU kunnen onderzoeken Zoo was het toestel in zijn schuur gekomen zonder Ijal verdachte geweten had waartoe liet had moeten dienen De zoon gaf toe hetgeen hem ten laste was gelegd docli hij beweerde dat hii zich door v d R leelijk te pakken lieeft laten nemen Toen hij met zijn oliehandel een ernstig verlies geleden heeft heeft deze man er bij hem op aangedropgen dat hij zich mtf het maken van gedistilleerd zou gaan bezighouden Hij had hoog opgegeven van de fmancieelc voordeelen die er mee te maken waren en daar voelde verdachte wel wat voor Het was echter allemaal fantasie en het had verdadite veel geld gekost Het distilleertoestel was licm door V d R geleverd die er ƒ 200 voor ontvangen had Verdachte hoeft volgons diens aanwijzingen geprobeerd ge4istillerd te maken maar de resultaten waren maar heel matig geweest De rijksadvocaat mr J J van WeJsem zeide dat de vader nog nimmer met de justitie in aanraking is gekomen Hij is een man op leeftlijd en hoewel op dit misdrijf alleen gevangenisstraf staat meent de rijksadvocaat dat met toepassing van de Geldboetewet verdachte S B wegens medeplichtigheid moet worden veroordeeld tot ƒ 100 boete Ten aanzien van den zoon meende hij voor ieder der beide ten laste gelegde feiteh gevangenisstraf te moeten vorderen met verljeurdverklaring van de inbeslaggenomen voorwerpen De vertegenwoordiger van het O M mr C W baron van Dedem eischte als vervangende hechtenis tegen den vader 1 maand hechtenis en tegen den zoon vorderde hij tweemaal 3 maanden gevangenisstraf Vervolgens heeft terecht gestaan de reiziger G A R v dl R uit Gouda die zou hebben uitgelokt dat A B een distilleertoestel voorhanden heeft gehad zulks terwijl hij wist dat het gebruikt zou worden om er den accyns mee te ontduiken Voorts wa hem medeplichtigheid ten lasté gelegd en ton slotte het verboden vervoer Verdachte gaf toe dat hij bij een handel in laboratoriumbenoodiigdheden in Utrecht de verschillende deelen van een distilleertoestel had gekocht welke aan A B Waren vei zonden Verdachte beweerdei echter dat hij niet beter had geweten dan dat B dit toestel voor olieOnderzoek noodig had Verdachte geeft toe dat hij vroe Volstrekt eenige kennisgeving Heden overleed na een langdurig en smartelük lijden onze beste Vader Behuwd Grootvader en Broeder de Heer J OUDERKERK Weduwnaar van Alida Adriana v d Want in den ouderdom van 74 jaren G ü A DANKELMAN Ouderkerk C DANKELMAN CORRIE E DANKEUWAN H OUDERKERK Gouda 12 Juni 1940 Geen bezoek Geen Bloemen O 2250 23 Oificieele publicatie van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd MENGVOEDERBESCHIKKING 1939 Het Rijksbureau Voor de voedselvoorziening in oorlogstijd brengt het volgende onder de aandacht van alle handelaren in mengvoeder BinnenHort zal een wijziging van de mcngvocderbeschikking 1939 van kracht worden Daarbij w ordt bepaald dat aflevering van mengvoeder slechts is toegestaan aan hem die georganiseerd is bij de Nederlandsche Meelcentrale Bovendien mag mengvoeder slechts worden vervoerd naar een georganiseerde bij de Nederlandsche Meelcentrale behalve wanneer het betreft een uiteindelijken afnemer of n winkelier die het mengvoeder betrekt op een bestelbon van de sectie Bijzondere diergroepen te Beekbergen A Alle handelaren in mengvoeder die nog niet zijn georganiseerd bij de Nederlandsche Meelcentrale dienen zich derhalve ten spoedigste bij die centrale te organ iseeren s Gravenhage 12 Juni 4740 39 Vakkundig opleggen van Auto s Ruime stalling Accu s onderliowden laden enz Garage H Weurman Regentesseplantsoen 34 Telefoon 3728 ingang garage vanaf Kleiweg O 2249 24 L D ag m dag uit wordt 1 het bewijs I geleverd 1 van de ▼ erkoopkracht van COURANTENREëLAME Het resultaat van een Kleintje is verrassend Se i OUWBÜRG Taletoon 3750 Pracht Programma t Ho f4lilai VWTOR STAAL KERSTEN HEIBERB in de boeiende indrukwekkende film UND ZMDEI VniWEII THALIA Telefoon 2230 Hans Albers in zyn nieuwste creatie van den groot industrieel PERCY PATTERSON in z ia amusante avonturen Kim Vooraf WILUAM HAU STEFFI OUNA n spannend in verrassend menschelijk verhaal HET VERLOREN SPOOR PERCY NEEMT VACANTIE Vooraf MISDAAD BRENar GEEN VOORDEEL Leeftijd 18 Jaar 60 CMl 3 Voorstellingen O 2248 106 4u HACo ranama N V HACO BEGENTESSEPLEIN It DEN HAAO 5 KLASSE 4 UJST nEEXfNC VAN DONDEBDAG 13 JVNI IMO HOOGE PIEMieK t 1000 8 38 1 400 2134 18727 19701 I 200 2608 7210 9798 10371 18030 17684 f 100 15385 17116 54 113 1349 1548 3631 2589 3633 3702 6160 5181 6765 8904 7769 7823 9107 9193 1038 3582 4859 6360 11933 13 36 14372 14SM PBEMISN VAN ƒ 70 207 433 498 631 725 765 1109 1137 1612 1702 1839 315S 3341 3403 3413 2601 305T 3074 3106 3313 3253 3304 3388 3670 3816 3901 4032 4238 4478 4542 4756 4880 6261 5313 5718 5749 5830 6459 6482 6S74 6083 7068 7118 7363 7437 7615 7634 7728 8391 8628 8761 8791 8849 9002 9030 9089 9381 9510 9610 9534 9678 9732 9951 10482 10572 10628 10725 10957 11003 11138 11145 11381 11493 11609 11637 11786 11842 13294 123B5 12903 13466 13718 13727 13937 14023 14171 14193 14428 14644 14714 14731 14791 14971 15021 15074 15225 15340 15372 15279 15490 15661 15926 15972 18027 GEEN PBEMdSN 3 17 36 48 75 109 181 248 348 378 411 607 530 580 630 6 53 608 727 729 730 794 904 920 030 IÜ31 1058 1119 1163 1166 lias 1331 1341 1392 1405 1406 1536 1689 1694 1764 1800 1813 1873 1976 2007 2031 3080 3150 2200 2310 2349 2393 2394 2398 2454 2462 2475 3534 2623 2630 2663 2700 2738 2742 3747 2754 27 58 3775 2797 2809 2359 2869 2940 2947 2969 2995 3004 3006 3051 3084 3154 3160 3187 3208 3229 3232 3379 3397 3443 3475 3610 3536 3566 3572 3744 37b3 3766 3804 3805 3843 3B48 3856 3573 3898 3911 3933 4012 4045 4073 4110 4272 4331 4333 4337 4354 4381 4406 4606 4534 4644 458S 4610 4621 4668 4691 4708 4768 4786 4807 4830 4675 4901 4908 4910 4996 4998 6063 5091 5121 5141 5167 5294 5297 5303 6303 5333 6352 6406 6421 6423 549 5588 5605 5621 5645 5678 5692 5705 6706 5723 57 59 5763 5787 5797 5813 5837 6848 5901 5941 6008 602 6053 6056 6079 6152 6210 637 6415 6467 6496 654S 6574 6677 6706 6709 6748 6765 6831 8914 7075 7089 7087 7099 7155 7160 7178 7181 721S 7234 7279 731 7372 7392 7463 7486 7502 7539 7621 7708 7811 7834 7884 7901 7911 7912 8012 8074 8141 8149 8179 8204 8267 8332 8338 8372 8413 8429 8451 8501 8598 8635 8659 R694 8697 8741 8790 8810 8819 8902 8932 894SI 8966 9003 9100 9178 9231 9339 9244 9290 9319 9393 9428 9504 9518 9529 9532 9 535 9655 9658 9676 9688 0732 9754 9008 9926 9979 9988 10003 10030 10026 ooaol 10093 10098 10138 10188 10261 10374 10281 10285 10287 1031 10323 10420 10421 10480 10568 I05S1 1059 10635 10640 10Ö70 10730 10740 10805 11007 11034 11096 11115 11161 11174 1119B 11202 11338 11260 11276 11J8S 11462 11504 11620 11671 1167811718 11734 11745 11770 11819 11863 11897 11033 13010 1303813073 13304 12244 13347 12269 12342 12410 12530 12523 13598 12675 12710 12758 12605 12821 128 37 12896 13905 13916 1395T 12962 12963 13041 13135 13199 13291 13326 13333 13349 1346719468 13615 13660 13870 13710 13748 13786 13797 13833 1388413964 14002 I40I3 1 50 14096 14194 14261 14358 14396 1440S 14414 14439 1451I 14624 14636 14682 14689 14812 14000 1501S 15050 1M6S 15133 1S180 15189 15228 16313 15358 16371 15360 IMie A 15476 15561 15874 16877 1572X15741 15751 15868 15879 15907 15961 16028 16041 18081 160B2 16107 16108 16108 18181 16185 18191 16322 18234 16227 16262 16293 16339 16388 18468 16498 16536 16808 16828 16704 16712 16719 16866 16B89 16965 16980 16966 17008 17049 17105 17108 17131 17154 17171 17201 17337 17373 17304 17305 17306 17307 17364 17430 17493 17541 1783S 17700 17756 17838 17883 17901 1793 17949 18052 18088 18303 18326 18333 1B287 18241 18293 18296 18408 18446 IB4S3 18476 18487 18491 18537 18574 18674 18709 18721 18778 18781 18797 18820 18884 18930 18950 18970 19090 19094 19144 19187 19222 19252 19273 19384 19391 19457 19566 19672 19600 19607 19658 19658 19662 19694 19741 19920 19927 20068 30092 20 38 20386 30376 20360 20376 20682 30893 30716 30743 20759 30793 30848 30884 20888 30953 20982 Verbet Bejtl 3e lijnt 1948 m i 1048 f 70 10837 m I 10827 t 70 10875 f 70 m I 10875 niet ZIJN DE TIJDEN SLECHT dan bedenke men wel dat nog geen enkel bedrijf hier in t land of waar ter wereld ook ooit rijker is geworden door op zijn adverteeren te bezuinigen Integendeel Zoo iets dan is courajitenreclame in staat een bedrijf groot te maken en groot te houden Vraagt inliciitingen voorbeelden etc Van courantenreclame b 4 de erkende advertontieburcnux of liet C Suco Dam 23 Amsterdam waarom niet directeur Ik weet er ziJ leeren vest dacickt Hij i blijk zelfs veel van Dat is niet zoo moei baar gereed voor de repetitie De hel Igk als een glazen bol van het hoofd dere zonneschgn valt in den wagen te laten schiet en Zaakkundig bekijkt door het geopende venster en door da zij de kleine motorfiets n zonder dat deur weerklinkt het geloop en gepraat FEUlLLElüJSi Nadruk verboden Het circus Wenger 24 Bill kijkt den chef trouwhartig aan Hoe zou ik chef u heb t het verImden Zij gaan Brouwers loopt met geU gen hoofd en achter hem gaat Higgens De circusstad ligt half verlicht Ergens klinken stemmen onduidelük duiken hier en daar gestalten op en loepen tusschen de tent en de wagens Ze zün nog geen drie stappen van den woonwagen verwijderd daar ipringt plotseling Brouwers vooruit n krachtige stoot treft Higgens en met lange sprongen verdwijnt Brouwers in het donker Op hetzelfde oogenblik heeft teill Hing zijn revolver afgeschoten Twee schoten klinken door den nacht Maar de stoot heeft Higgens tegen Bmg aangegooid en de schoten verspreiden zich Brouwers is verdwenen in circusstad die hü kent al niemand anders Wel wat drommel zegt Bing ik had deii kerel graétg getatoueerd Waarom moest je ook op mg vallen Higgens j Oe Amerikaan bromt iets onver staanbaars Maar er is geen tgd tot debattcercn Want de srhr vn het n klarai gemaakt Hans en juito zun plotseling 0 1 de plaats van het gebeuren en van den ingang van het circus naderen haastig enkele menschen Wat is hier te doen vraagt Hansaan zgn vader die op het geluid vande schoten is komen toeloopen Iser iets met u gebeurd De oude Wenger schudt het hoofd Zal ik mijn boy s halen roeptBmg s stem Als wij het circus omsingelen vinden wij hem misschien nog Maar de oude Wenger wjl dat niet Wü zullen daardjgpr alleen datgene bereiken wat wij vermijden willen t Zal opzien baren en het schandlial is begonnen Ddar heeft mr Higgens gelijk in Dan wenkt hg Hans en Quito naar den wagen Hier hooren zij wat er gebelird is Ook Hans is van meehing dat mW een nieuw schandaal moet vermijden Laten wij den kerel laten loopenvader hij zal zijn lot niet ontloopen gelooft u mij Enkele dagen later krijgt Hans Wenger het bewijs dat er ook andere menschen in t circus zijn dan Brouwers Op een ochtend rondgang komt hij voorbij en lichtwagen Vlak er achter zijn twee groote schuren opgeslagen Hans kijkt in een van deze Hij ziet een aantal planken eh kisten machines en apparaten en allerlei technisch ma ertusschen en drinkt uit een kan met een rieten hengsel een kop koffie Als hij Hans ziet staat hg op en tikt tegen zijn muts Morgen Nieman zegt Hans vriendelijk laat je niet storen Alles in orde bij u Jawel directeur dat Wel mompe t de oude onzeker maarals ik vragen mag Kom maar op Nieman watscheelt er aan De man aorzelt nóg steeds hg weet blijkbaar ni i waar hij zal beginnen Ik meeije maar het gaat ons niet zoo goed met de zaken zouden we niet dien ouden rommel in schuur 2 verkoopen kunnen het staat mij in den weg Er is zooveel rommei bij dat nog heelemaal nieuw is en met gebruikt woi dt Hans is opmerkzaam geworden Wat voor rommel Nieman misschien kunnen wij even gaan kijken De MML monteur neemt den zwarensleu mp een haak en gaat hem voor ISrnr Wenger hier zijn bijvoorbeeld allerlei latten en stalen stangen de heele schuur vol Dan die tweemotorfietsen Die kan tnen tochzeker verkbopen Hans oogen stralen Motorfietsen dat is goedl Motorrijden was eenszijn lievelingsbezigheid Hocvèet heerteriaal Daar zijn roUen draad zeke lijke tochten had hij niet gemaakt voorringen draaibanken kisten met spij hü in militairen dienst moest En toenkers tangen I amers boren isoleer1 had bij zgn motor verkocht Maarband Siitnhander fin alle vt tot oude liefde roest niet In de schuur n ii i hi i ijggen stalen n n =n fn latten alles i gloednieuw H iri ock jkt heU r IS dU aJtM voor gabraikt Nieman De monteur trekt de wenkbrauwen op Ik weet het niet directeur Uw oom heeft het alilemaal kort voor zijn dood in Frisco gekocht Ook de motorfietsen Alles is nog ongebruikt Directeur Rolf was het niet gewoon om oV r zijn plannen te spreken Hij gaf orders eh daarmee uit U neemi het mij niet kwalijk mijnheer maar hij was sóms een beetje zonderling Hü kon èioms plotseling vaii idee veranderen Onder het praten halen Hans en de monteur de motoren tevoorschgn De oude nionteur lacht trotsch ik heb ze steeds onderhouden dat tieeft uw oom bevolen Hij heeft gezegd Nieman houdt de motoren in orde zoodat wg ze ieder oogenblik kunnengebruiken Nu en dat heb ik gedaan Het ontroert Hans dat de oude man zooveel aanhankelijkheid voor den doode toont Hy is nog steeds bezig met den motor bet liefste zou hg er op willen wegvliegen Een schaduw valt door de deur en een vrouwenstem zegt O wat een fgne machine Hanskeert zich pm Daar staat Juanita enhaar oogen die meestal zeer melandioliek zijn stralen nu O miss Juanita u weet Iets vanmotoren roept Hans blij Zg omt lachend nadel nij Ja zg het merken zgn zg midden m een vakkundig gesprek Zg nemen gemakkelijk een berg zegt Juanita Hebt u al eens een berglandschapbereden vraagt flanst Ze kgkt hem aan en begrgpt nu pas zgn vraag Ach zegt zg dat was toei ik nog by een anderen troep was Hg zwijgt en haar gezicht wordt nadenkend Liwe help roept zg opeens uit Ik Den hier toch niet om over motoren te praten iQuito heeft mg uitgestuurd om u te zoeken directeur Hg heeft u iets betangrgks te zeggen Verbroken is de draad van n kleine saamhoorigheid al ging het dan maar over een motor Juanita bloost en lacht U moetj mü verontschuldigen mgnheer Wenger ik moet naar de manege wü repéteeren En reeds is zü verdwenen Hetiis als een vlucht Hans kükt haar peinzend na Lief en raadselachtig is dit meisje Juanita Hg keert zich om eta wfl gaan Wat zon Quito te zeggen hebben Achter hem klinki de verwgtende atem van Nieman i Zullen Wü het zoodje verkoopen mr Wenger ook de motoren Voorloopig nog niet l este Nieman zegt Hans ik noet er no ever over denk in tt Qui n van de werkende menschen van het circi Op het bleeke gezicht van Qui to is een lad Ik zou u iets wil len laten ziei nr Wenger omdat het mofelgk is it ik u W circus spoedig ga verlaten Hg haaft een telegt im I onder een glazen schaaltje tevoorschijn Zool juist gekomen Het is jammer dat de besteller het geheele cir cus doorrende en mgn naam afrie ft4 Ik hfida niet van zcpiets Maar enfin h t nu eenmaal gebeurd Hans neemt het telegram Quito circus Excelsior De roode papaver zal weldra bloeien De klok staat op vgf minuten voor middernacht Als t laat fladdert het papier Alvarea gaat door jullie nacht Voorzich ic Patricia Ik behoeï u zeker i iet uit te le fgen wat deze beeldspraak beteekent mr Wenger Men gelooft in Florealea dat de zaak weldra een omzwaai ten gunste van de patriotten zal nemei Oe ma hthebber8 hebl n afgedaan Ons uur slaat Dan zal Oc ben doo middel van de documenten den dood steek toe kunnen brengen Een helderlicht is in de oogen van Quito Dnvreugde van een man die de vrütieidvan zijn geknecht volk ziet En wie ia Alvarez tWowü