Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1940

£ ERSTE BLAD VRIJDAG 14 JUNI 1940 AT AAR ANNEER kunnen dit lot gaan deelen Hoe groot dt bezwaren daarvan zijn in de huishou Imgen behoeft niet na der uiteengezet te worden Sedert de laatste periode van buit ni gewone koude m 1929 heeft men ech ter een eenvau4ijBi middel gevonden om bevroren leiamgcn te ontdooien door ckctns he VcrwaWnmg en er mag hier nog wc eens aan herinnerd wor den dat wij d t te danken hebben aan de beide heticn van de Goudsche elec trische ccnlrdlc die het eerst met de hun tendienste itaande transforma toren in hun woningen de leiding ont dooien Sedertdien beschikken de lood gieters firma s oiter kleine draagbare transformatoren waarmede in weinige minuten de ontdooiing binjienshuis ge schieden kan tervyijl de waterleidingen zwaardere toestellen hebben om bui tenshuis de aansluitingen en hoofdbui zen ijbvrij te maken Tengevolge daarvan heeft men in Gouda in dt n afgeloopcn strengsten winter sedtrt honderd jaren betrekke lyk weinig overlast van bevriezing ondervonden Groot aantal onttdooiingen Het aantal nntdooiingrn binnenshuis zal wtl in t duizend gcloopen heb ben De ontdooiingen die door de water Ie diHa zijn gtbcjiied zijn beter be kind Op 5 Jmuari tot n de strenge vcist mviel t t 20 Februari toen aan houdende dooi intrad zijn m het ge heel 366 huisainsluitingcn in de straat ontdooid dez ontdooiingen zijn veel omslichtiger dan binnenshuis en duren langeren tijd Er konden per dag 18 15 stuks uitgevicrd worden waarbij Jiefp advertent tn aileen det wclecns heel Iaat m den jyortd ge i g S 2 worden is voor het ovefvrfmoeide per soneel zich tèr ru t kon begeven Gtgottn j Zcren hoofdhuizen zijn er totaal iJï 5 sti ten ontdooid waarmede w SchouvKbHrg Bioscoop Land zonder vrouv en met Victor Staal en Kersten Heiborg ei Het veiloren spoor met William H 11 en Steffc Duna Aan vang è 15 uur Zitfn dag vanaf 6 uur Zondag var uur Thaha Theater Percj neemt vacantie n Hans Albers en M sdaad brengt geen v deel Aanvang 8 15 uur Za g vanaf 6 uui Zondag vandf 3 O uur Reume Bio cop De rebel met Fer randel en Rosita Montenegro en Hands up met Tom Tyler Aanvang 8 15 uui Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanal 3 0 uur Wrensdag 2 uur mati nee De blauwe vaas met George Brent Dageluks behalve Zondag 7 36 8 30 uur Spieringstraat U3 Gelegen hcid tot moflting tegen typhus ea parat phus Jmki 4 39 uur Oiyinpia terrdnEerste con petitieuag Goudsche Athlet ek timmissie Juni 10 Dur CMympia terreinEerste trmpetitiedng Goifdsche thletiek Commissie Juni Collecte vooi het Fonds totaanmoediging en ondersteuning vanden gcwapenden dienst in de Nederlanden Jani 7 30 nur Olympia tcrreiiiVoe balvvedstnjd Olympia Jeugdelft lKNVB voor Fonds voor Goudsche etroffenen 21 Joni uur Schaakbord Alge mt cnL vergadering van deilhcbbers Tff i aTv rschTidrnVrëïrgëmoe id waren D or het opvriezen van den grond STADSNIEUWS Gouda gebruikte vorig jaar meer water GEMIDDELD PEK ETMAAL PER PEKitOON Sg LITER 193S C7 UTER In htt jiiarver lag over 1139 var de N V Goudïïbe W tertei iing Maat ci rPJ dt medegedeeld dat de afgeleverde hoeveelheid water met B6 toenam voornamelijk door ho ger verbruik m de warme maanden en in de laatste ma inden door het garni aoen h c cr iiue De gr f te fnamc per etpiaa wSs dit ja i Oü M op Vriidag 2 Juni v j 4 84 de kitu te op Zondag 26 Maart 2250 IV v 2151 en dt gemiddelde afn m waf i774 M vj3475 F Il t 1 f 1 p Hf V De persleiding der ondergróndsche 20 P K 5 pomp ib zoo gewijzigd dat btHa vt cl rttt m het toren reservoir ttveri 1 de persleiding naai Gouderak er Hdd t dl en naar de stad ge r i v t iTdnoT di iiftir Ce tl I jft 7tkeiheid ver urjik V iildus v in dtn wattrtoren 1J77 77 M Al 01 ie p mi Éf gen c CP R I f t Goudi 22208 W door G tidk 24Bi8 M door Ili s icchl 46012 M door f Rteuwiik 75091 M dooi c 2 9 M door de acrii f Tl 7 M T amen 522044 M L lift 56 i II dtniu 1 V par culleie oningen I uif i 1 1 1 n plub wat aH n i m ddc Vin r V t t t rtkinin is te men uit ma II pei p isoon ge I vcoi ilf J 2 7 iin I ntib de 21U bu4 n Gouda é letl aa f isli ten porceelen Hetbui fnrt werd i i tiil v n si itei lidp j i rnci ï en vti t id Het lot n p rcc elen teej 7 4 Buit n Gouda warir 210 pei er i n nut l 9 t 1 H t Totaal mismi tl ige i 1 Jj tukiv In t taal ïiin f I 4 C2 Icimct t De Mng r het kirt or gcbcu c II pt T tl jf SC ICVLIl Valerr s ir rnctnstf ƒ op de balins t rup etniht A n uitbieid nfei t r fu lIq ucrl besteed ƒ ïflOK 0e v jn t er vei liesreJ cnw g e meldt p un eirdnfer van f201 128 een sTldr m si v m f 82185 70 in als af rl ri irnr nirmale ƒ 146914 en extr 15 8 8I De b nns per l Jnnuari 1940 ver meWt il c o on gebouwen mate ri 1 n er invintT is f422 14 9 als f 1 a anndeelenknpitaal f281 000 5 oH ig eletning 1926 pio resto ui 00 v e i Knox en Dfitland ƒ S 05J 28 d iriend 9iq 20 v ƒ 56 200 tant ei fs f 26 450 28 winstbelasting ƒ 10 78115 tinteiifer f454 38135 Dt fitbiuu ii mittnalen en jnvcn tdrjs staan al vt g op de balans ate tï tn i boogr ser 37 694 19 13 566 54 10 003 50 2b 676 84 5 158 66 14 1 9 80 4 335 78 51 0 10 5 140 73 11 2 J8 35 1 1 I J 1 V 011 Kalkblutschiiii n hoog en 1 esp ruimtfn Wonm o en kantoor gth uw Filters Snelf Itf s Kla rl s s Buutnnet Terr m M ierii s bmsleidjng p 1 l ti f t m em Jh J 1 IsF f L T 1 Duki s I vt t ir s Gs tl iscnappnAfrasl gLiboratiruim i i D 1 t Wil R i lil gm ii 450 luks 330 Tdial ƒ 422 4 39 h ippij Gouda 22 Jam Collecte voor Nationaal Ilulpcon te 1940 2i Juni 6 30 uur vjil NieoHe Vaart Stcdeliik V ischccrfïcours Vereeniging lit btKjrdenng dsr gezondheid in de grafische vakken 24 Juni 8 mir Sociëteit Ons Genoe jen Algenieene denvergadenng 25 luni 7 30 ur GS VTerrem Voctl l vcdstujd GSV Jeugdclftal K NVB iooi Fonds voor Goudsche ge troff rep 30 Jani 7 30 uur Gouda terrein Voctbalw cds rijd Gouda combinatie Rest van Gouda voor Fonds voor Giudschc gitioftonen Veel arbeid tijdens den strengen winter De dircetmr dr W H van Rietschoten zendt ons tevens ecnige ge ge ti s omtrent de vcrstbestrijding van de wate leidinytijdens dén buitenge woon sti engen afgtioopen winter m het begm van dit jiar Het iS e n bckii d feit dat m bui tengewojon strenge winters de bescher mmg tegen de koude m de woonhui zen nictlaltijd voldoende i ae zwaarte der buitenmuren en de verwarming m de kimcrs gaat din tekort chieten en het itidmgwater m de looden bm nenleidiBigen binnenshuis gaat bevrie zen met as gevolg het dichtvriezen van de aanfluitingen der huizen onder den groftd buitenshuis en zelfs de ge goten IJveren hoofdhuizen in de straat ijn er op 4 plaatsen hoofdhuizen ge broken In het geheel zijn verder 170 Wuttimcters slukgevrorcn en 7 sticks aansluitingen 1 it de g gt naakte stat stuk blijkt duidelijk dl ten groot gtdeeltc der be I i insein niim 10 voorkwam in e e straten welke hc ig verzakt wa ren m het ü zonder komen herhalin en hicT ze Mijyj elvi Io g voor Ais m n bedenkt d t de afgeloopen winter d zwaarste li honderd jaren gjvvecbt mag ni n do gevolgtrek 1 al tn dit dank i de tlcciri lontdooing een goed uitgeruste jkiGirg den toestand meester blij an van de toewijding van htt per hierb 1 veel afhangt zal men grijpen zonder dat het extia d behoeft Ie worden A L J V d Sanden overleden Ti dei s de gevechten ain het Albert kan 1 il fe op 10 Mei bn de vlucht ut zijn klooster door granaat uur om het leven gtkomtn de we eei waarde pater A L J V d Sinden O P rector aan het zusterklooster te Laeffelt even over de Bblgische grens bij Maastricht Pater v d Sanden die len Ifceftijd van 64 jaar bert kte werd te Gouda geboren en was een on van wijlen den heer en mevr v d Sanden d e op dt Markt een winkti m koek en suikerwtrk tn in de StoofstecÈ een bo lerba kkcrij hadden Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonne s bezorgd in GOUDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bo degraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Heken dorp Moercapqllc Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Ou ewater Po sbroek Reeuwijk Schoonho ven Stolwnk Waddmxveen Wotfrden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ O 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwar taal ƒ 3 15 Allts bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 ge wonc regels ƒ 1 05 elke regel meer ƒ O 20 INGEZONDEN MEDBDEELIN GEN op een gewone tekstpagina 1 3 r gc s ƒ 1 25 elkcregel meer ƒ O 40 Bij ovcrtcBkörnst gcrcdu ccerde prij envolgens speciaal tarief WARTJESRUBRIEK kleme Zater 25 elke regel meer ƒ O 10 maximum grootte 6 regt Is Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijd igmiddag 2 uur Elke advertentie moet naam er adrts vermt dtn Op zaif van abonnementen en idv ertentien m te zenden aan het Bureau MarKt 31 Gouda Tel 2745en bij dt plaatselijke agen B z pndere dan kdienat in Luthersche kerk Nu a t m t in n de Lut tiscic geinet n t e e e er d enst walen na lun V 1 d Itrwaard gneden weer behouden ttiug zijn m hun gezinnen zal dat feit dtor etn bijzordeitn dank dieistas ZonJagTiirgcn in at Luth kerk worucn htnacht Dfefstal van motorbobt De pf itie heeft een 24 jarigen opper man a mgehruden als verdacht van diefstal van een ijzeren motorboot die in de Brecv art gemeeifd laj De man had hti vaartuig rtedsigthec ip gtkmpt om het als vrathlipoot tt gt bruiken Na verhoor is hij heengtzor den MELnEt LBAAS BIJ DE PADVINDERS Dt heer P J Pijlo heeft wegens drukke werkzaamheden bedankt als oubaas lan de afdeeling Souda der Nederlandsche Padv inders Dt heer Bijlo die langen titd deze funct e ver vulde wordt opgevolgd doof den hter J Verhoek In het afdteli blijft hij zitting bouden gsbcstuur Uit vroeger t den DE GOÜDSCBE COCRANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit het verslag van den toestand der gemeente Gotföa in 1864 De bevolking beste nd op 1 Januari 1864 uit 15077 zielen en op 31 December uit 15352 dat eci e vtimeerdeim aanwijst van 275 zielen Ei weiden 607 kinderen ge boicn De stcilte was 605 waaronder 211 kinderen beneden het jaar en 148 van 1 6 joren en 21 personen boven de 80 jaar 153 huwelijken werden vol trol ken In dit jaar bedroeg het getal kiezers vpor leden van de staten geperaal en van de piovirjciale staten 403 en voor leaen van den aemeenteraad MB Het hoofdkiesÏFistnct Gouda v P de rkiezmg vanjleden van de Tweeoe mer telt 4i kiezers dat voor de p ovinenle staten 1785 50 JAAR GELIDEN Bij de nadering van het badsemjen m ag een eenvoudig hulpmidd l tim het snel wemmen te bevorderCh hier met onbespiolen blijven Dit middel be stilt uil eep pSar hanoschoeneu wel ke geruakkclijk zijn te maken Op een d bbel stuk linnen phatst men de hand met uit espieide vingers en knipt het volgens den buitenentrek af mei tec kent ook de plaats c rr vm gers 8f en naait de beide stukken tegen elkaar hierdoor een linnen want vormerde Langs de vingers stikt men de beide stul ktn op elkaar dst en voimt aldus een handschoen veel ge lijkende in maaksel op een eendepcot waar de vingerleden door zwemvlie zenn ijn veibonden 25 JAAR GELEDEN De Raden van Beroep voor de di retrte belast ngtn en de Comm ssicn voor den aartslag voor de Inkomsten betestmg I114 zijn thans vastgesteld Voer c st r clpl a ts Re teidan is als lid om dani twezen de heer C W van de Velde all ler voer de stand plaa s Leiden als lid o a de heer J H van Nes te Bo kcep en voor de stant pJaats Gouda als leden de heercn J van Galen C van der Torren R H fongenhtHfeF alhi er en N Brun s Ae Woerdcn K G Smit te Krimpen a d Lek A van der Straaten te Bcigini baclit H de Jong M n te Krimm n a d Lek èn J A Heij te Oudew a er TSJECHEN MOETEN ZICH MEI DtN De ctmmissaris an po itie deelt mede dar alle Tsjechen dat wil zeg gT 7 die van Tsjechische engine z jp en dus met de Sle waken zich on der ovcrlcggirg vail hun paspcerl cf andcie papieren onverwijld m ledei geval voor a s Maardagmiddag 12 uur onvfiveiM motten meiden aan het bureiu van politie gebouw Arti Legi VOORDRACHT BENOEMING LID COMMISSIE VOLKSGAARKEUKEN De commissie vooi de Hoffman s Stichting j Volksgaarkeuken heeft bé reidi toegezonden etn aanbeveling ter voer J ning m de vacatuie in die eom missie ontstian door het overlijden van den heei A J J Vos De t aanbeveling luidt 1 A J A Vos 2 H A l Eijkman B en W stellen den raad voor uvei te f aan tot benoeming van een lid dtr com miss e Plaatselijk Nieuws Alphen a d R n BIRGERLIJKE STAND Geboren Pielernolla Wilhelmma 4L an Blom en M C Groenend jkj Agatha Sophia Maria d van G 1 D van Niektrk en C Boeren Leeade rt z van Jan Verkade en A J w Klaveren Angje Ahda d van CL Rus ihenbcrg pn H Boef LOOP DER BEVOLKING Insrekoine MiidieehtE 117 Johannes Bouma en echigen zonder beroep Pr Hendnkstraat 69 St Miarten diik A 49 Adriam Muller di nstbode Wilf m nisfraat 24 Dm Haag J vaaRiebeekstraat 69 Sara A de GrajMi m Boct i laerstrail 43 Ap rdóom Doorgangthuis 17 JühannjM J Suleiwburg kant bed Gmpestemstraat 3 Leideidcrp KjiMngs nat 4 MarcuaRombiek fh 1 Ra dhu sstra it 44 Den Haag Gr iie 11 nni la m 8 Gff 1 na B u r Oianjesfaat 29 Eindhoven Stationsn 6h C irolme BTlhiiiiin kindeijutt Bn ggt straat 6 Gincnhage Birneosraat 35 Gerardus W Groo johan en echtgeroote tndtr berom Aarkade 71rood Vertrokken nanr Za dvoort Nituwstraat 10 PetroneUa A de Geun dienstbode Stati insstraat 39 s Graverhage Heiotei li lat O Roelof vaa de Hoef Hortci lati lat 28 Boskoop 7i ae 450l Pie r 1 1 Oostiirm tuinier Groenweg 41 Tiel MnVnstraat 39 Thcüdorus H Kuipers b otmist Bloc nslraal 7 Zw nimerdani Moienbuuit Hinke van eer Wed zonde beroep Linde nh ie 1 traat 67 Apeldoorn Hoenderloo Paalbtrgstraat 15 Klaziena E A Sip Raadhuisstraat 44 Amstcidam Sloten Ósdorperfteg 48 Gceiti u Ja Vcrkaik Raadhuisstraat 44 Den Helder Kcize rsgr icht 15 Jacol D E Grm se n en ge n bankwcrkei RuKSmarinewerf Com de Vlamit g tiaai 17 25 JARIG JUBILEUM Dinsdag herdicht mevr Gi leneveldKromhout haar 25 jang jubileum alsverloskundige Vtlen gaven blijk vaahun beangste 11 rg Htt weia voor ncvr Groene e Id cen onvergetelijke dag VERMIST JONGEN TERECHT De s nds ve i e week vermiste 17jaiige D Mo bliikt naar België te i n gegaan om daar eens te zien wat ei a in oc r md was Mtt alle moge1 iKi 1 oi i en laT tol Ammera J B lezea Ned Hirv Kerk 10 uur Ds Th Hu enn ltz Onolrw Wat WIJ bouwj aaijeim Zondagsschool 1130 uur Herv Ge re f Evangelisatiegi 10 en 6 J uur de hcei C de Sn te Dordrecht Zendagsschool 2 0 uur VISCHPRIJZEN afge 20 27 15 et k 10 pond zalm De V sc ïpnizen waren in d lüopen week als volgt pa ing et middel 33 40 et dunne aal et snoek 15 23 et zeelt 10baars 10 12 et brasem efi blie 15 et voori 4 5 et alles per tcnteW IO 16 et per stuk Gun lanvoer FEUILLETON t I OVERSTE SAXON BISTORISCHE AVONTUKFNROiMAN darr G P BAKKER 11 HOOFDSTUK IX Een p n dagen later tegen de chemer ng ehierfe een roeiboot waarin twtc mannen zaten op de Elbe een Groninger koftjalk die op den boU spiegel had staan De Vrouvv Mirg en Go irgen Eetiv Schippexsknecht klom aan boord de aneier stak met zijn boot de breede Elbe over De oude sch pper een gebaarde breede vijftiger ontving den knecht met etn stijve bu ging Uwe Edele is Welkom aan boord van mijn schip prak hii Van uw werk wil ik hiets eten dat is voor beiden het beste Dit 5 mun zoon Edzke en hij wees op een slenken breeden jongen met een vroolnk bolwangig gezicht die dadelijk zijn groote hand uitstak De nieuwe knecht antwoordde J ank V oor de vnendelgke ontvangst maar ik ben uw knech schipper en Tan nu al is het vd w u jtj en jou ei onder ons qok Edzke W xijn nu makker M n naam n 1 f Later wij je maaNWillem noemen dat klopt met de monstertol Achter naam De Schipper Heb je noa t eer der op sen schuit gevaren Willem eï volgdt hij Neen kapitein maar vroeger veel gezeild Des iS beter dan zal je tvak wel poedig leeren Help Edzke maar da delijk de zeilen hijschen Dat is voor loopig de hoofd aak Je bent mooi uitgedost maar een be jc te zwierig Heelemaal niet slex ht voor een stuurman van een kaperschip op het toonee Edzke znl je wel aan teen en ander helpen Pik en teer ain den broek dan heb je meteen dtn reuk Een wol en trui de hals vrii en de borst bruin Ken ie vjat ooslfriesch Kei ncn is wat veel gezegd maar ik ben hot land een paar maal doorge trokken Nu dat heeft veel weg van tGroningsth Wij Grtningers kunnen met onze taal tot in Denemarken tticcht ve egde hij er ni t zonder cenigen trots bi Je moet Edzke maar n alles als jevriend beschouwen Je laapt methetm in het voorjpndtr En nu aan dezei en Eeji uur later zaten ze weer met hun beiuen m de kajuit te eten Edzke stpnd aan het roer Saxon keek irt oen spiegelt die bovende scheepsfcist hing Hij kon zichzelfaattwelijksl herkennen Nu zB niemand je voor iet anders heiiuden dan voor een Groninger schipporsknecht meende jie schipper Me de taal gaat het ook Hy bc keek Saxon naui keuiig van het ho fd tot de voeten Ja het loopen Een beetje zwaaien zoo van t eene betn op t ander maar met overdrijvtn Zeebeenen En vooral veel de handen in de zakken In je eigen natuurlijk Juist Als er nu iemand is die je voor een edelman uitscheldt dan heb ik een onv ei sneden blanke daalder verspeeld beslo t hij lachend s Morgens legde de tjalk aan de Eloeoever te Maagdenbuig aan De huizen aan de kade en de vis schershutten in de buuit waren onge deerd geblever Ook de Sanderbuiger brug was gespaard maar dat was ook de ecnige Het was een stadsgedeelte dat op zichzelf stond In de verte zag men zwarte muren daarboven stak de Dom met iin beide torens en het hoo e ichterjedeeKc der kerk uit een trocsfcloos gezicht vooral voor h6 m die de bloeiende hanzestad in zijn gul den glorie had gekend Dnt IS nu het vsrwoeste Maagden burg zei de schipper Die zaak heeft wat stof opgf aagd in de wcré d Zelfs de domme heeft er by ons m de Ma t n kerk over gepreekt Hier vech ten ze nog tegen elkaar Bij ons heb ben we de Spanjaarden er al lang uitgejaagd Ze ziin hoer een beetje achter lijk Een armza ge boel Si on knikte Stt ak zu en we Leg nnen te loi sen E r t hcm lera mudden gerst Langzaam aan De meester zeï óM u hier waar chiin ijk e n weck moei zijn En oor jou Willem is het óok 1 et r met het oog op het werk Koren dl igen IS ook een vak dat geleerd moet Wi rden D ar komt de kwartier meas er om de papieren te coijtro leeren Leg de loopplank uit jongens klonk zijn bevel Een oude luiten mt kwnrtiermeestcr gevgi d door tv t t musxetiers kwam lan boord DeVroiw Margen uit Groningen onticr Hollanc sche vlag Lading graan voeir het garn ren me ddc Je schip per Kimt u mmr mede in öe kajuit Voe rzichtig stoot uw hoofd fflie De schipper toonde chartretpartij en connossement Uw m s f rrol v roeg eje kwal ticrme ster I 4u hen Ik Dat is De gezagvoerder haaide hpt docu ment te voerschiin Di e min aan booid ei K p e n J in de Vries Dat Stuuinian Ed ke de Vues m n zoon Willem de Seh pper matroos Dat IS de snleie m n den u gezien heeft De kwuiticii erster bekeek pe mon steire 1 Zoi vuld g an iiooidt N emand ander aa Neen luitenant Even rndrizoèken Tot uw diens Hij gaf un se 11 teh order hjet $ chip 1 inspecteren iili m en Edzl f wierpep de luiken open Het vooronder d nacrke jen j Er we d n tP ind gevonden j f Mag ik u een glas Schi tlfmm r aanbieden luitenanf vroep de schip p r Hij schenk twee glazen vol Ze sloegen ze i hteiever Op een been kan je niet loopen meende de schit pcr schonk weer de glazen vol Dat smaakt oordeelde de luite nant Jk htb 01 dei alle schepen te ondeizoeken Het wemelt van spion nen Niets gevonden Alles in orde rappoiteerde een der niii ketiersDe schipiWr schonk nog een glas inAUe goedf dingen bestaan uit dnetn ze hij De 1 utenant wisth e zim snor aj Je kon zien dat het jrt roeden neut goed deed Sehiijf even uw adres np Ik zal een paar kj uiken bezorgen zei kapi tem De Vues n schonk weer in Een poed pa 1 d heeft vier pooten t Zal niij aangenaam zijn spUk schieef znn adres op fiaf VI endschappelnV di als ik JB jan dp ander den sfhipjifr h ind en z i Kapitein dienst kan znn kun je op mij reke nen De fdrmal ttiten waren vervilild Daarna begi nnen ze te le sen De schioppiszojm er dr knecht droegen de 7 hken op ijiun schouder o er de olank mar deh wjagen op de kade Be irt om be ri loecfn ze d n zak op Musketiets en landsknechten solde rs van Bll r i wapens stonden lan d rig toe Ie kiiken 00 de kade t Gel tkig dit k een ït ike kerel ben 1 V f rh zwnar r v fer 0 t h if d zakken sleed znn handen begon en f h n Het zweet gut te hem langs het gelaat Fdzke hield den moeei er m Langzaam aan zei hij een sphipper knecht heeft nooit haast aan wal Een greote musketier vroeg U zoon zak zwaar Wat zat er m Wintergeist weegt honderd derüf pond antwoordde Edzke De man nam den zak op en lilde hem in de heiogte met gestrekte armen Dat IS g kunst zei de schipperfzoon Maar ik wed om een kruik biei dat je alleen geen dertig zakken uit het chip op den agen krngt fk neem do weddenschap aan Hoe heet je vreieg de schippéT Wees maar met bang Ik zal me uitknijpen kwajongen Mijn naam ia Jens iGa Je gang zei Edzke knipoogde terkluiks tegen Saxen Jens beg in vol moed Hij had moeite £ en zak op den schouder te krijgen maar het gelukte en hij bracht hem veilig op den wagen Een g 5ed begin vuurde Edzke hem aan Maar ik geloof toch met da J het klaar peelt ei met een emtUt gezicht st6nd hij met zijn maat de handen in de zal ken toe e kiiken Meer dan een half uuf zwoegde deman E ndelijk had hu dertig teB ak op den wagen Wel bedankt Jens htt de jofi i en gaf den ïoldaat de hand Je hebtj TUik tufr eerlyk verdiend Venek zei da krijgsman wiscbl 7ich het z eel an i gezicht i Weil t VP olgd