Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 14 JUNI 1940 Be militaire Operaties in Denemarken en Noorwegen Parijs zal niét worden verdedigd Beroep van Reynaud op Koosevelt 4 GENERAAL HEJIING BEVELHEBBER VAN HET FRANSCHE LEGER Het Duitsche Nieuwsbureau meldt OfficiedL wordt bekeni gemaakt dar Parijs niet zal worden verdedigd Italië in den Strijd regeering heeft Parijs reeds verlaten rat zijn verhezen aan zwaar oor rk yjaag u thans oiii onbeperkte hulp BOTSING MET VERSFERRINGSBALLON Reuter meldt uit LÉiden dat een vliegtuig vermoedelijk van Britsche nationaliteit na met een versperrrpgsballon in botsing te zijn gekomen is neergestort DE GEHEIME ZITTINè VAN BET I AGEIUIUIS De voorgenomen geheime zittingvan bet Engelsche Lagerhuis waarin debatten zuden worden gevoerd overl iiicrUk weer In d i trHd itewor nnenland sche defensie zal de rta volgende week Donderdag worden ge hnuri n i I houden ZWARE FRANSCHE VERLIEZEN Méér dan 200 Pantserwagens Het frontbericht d d 13 Juni van het VJfB luidt als volgt De verlle zen aan pantserwagens bij den tegenstander in den loop der laatste operaties moeten buitengewoon groot genoemd worden Terwijl gisteren reeds werd gemeld dat het een eenheid luchtafweergeschut in fJen loop der operaties tot dusverre was gelukt 200 vijandelijke pantserwagens te vernietigen constateert het legerberlcht van heden d i Donder ag dat bovendien alleen door 2 legercorpsen aan den West ken vleugel met deelneming van alle wapensoorlen van hel leger veel meer dan 200 pantserstrijdwagens zijn vernield of veroverd logstuig die in het geheel niet meer vervangen kunnen worden doorL de Toorhanderrneirtotr werkemn staat zijnde productiemogelijkheden val Frankrijk Daarbij moet er de nadrulc op worden gelegd dot de succesvolle strijd tegen de Fransche panlserfprmalles geenszins alleen me artilleristlsche middelen Is uitgevochten maar dat ook de infanterie en de pioniers met hun wapens groote successen hadden te boeken I Duit sche militaire Be schouwinj NA DE irjNAME VAN CHALONS S M RNE Aan het geu ele aanvalsfront In Frankrijk zijn de operaties snel aan het ontwikkelen waarbij n bijzonder markant succes aan het middendeel van het front kan worden waargenomen zoo wordt van cevoegde Dui sche mill aire zijde aan het D N B medegedeeld Daar werd de Iarne op vele plaatsen in den strijd overschreden en de in Champagne optredende Duitsche divisies hebtcn bij de aqh tervolging van den vyand reeds de belangrijke stad Chalons sur Marne ingenomen Chalons vormt met alleen een iterst belangrijke overgang van de Marne maar is tevens een knooppunt van wegen en spoorlijnen van den eersten rang voor alle van Parijs naar Verdun Metz en Nancy dus de voornaamste plaatsen in Oost Frankrijk leidende verbindingen Bovendien heej de Duitsche aanvalook in de Argonfien en aan de Maasterrein gewonnen De Duitsche drukwordt daarmede nu ook in den rugvan de Maginotlinle steeds merkbaarder Met de vernietiging en verovering van de vele vijandelijke pantserwagens wordt duidelijk zichtbaar dat niet alleen liet Duitsche pantsermateriaal superieur is aan dat van den tegenstander maar dat vooral ook de ongei oreldelde aapvalsgeest en de Voortreffelijke scholing der Duitsche afweerwapens in staat is met succes klaar te komen met de vijandelijke pantserwagens Ook het optreden der Jtaliaansche luchten zeesjijdkrachten in de MlddellandSche Zee doet zich voor deWestelijk mogendheden reeds zeer storend gevoelen De tijd zal snelletren wat de vereenigde Duitsche enItaliaansche wapens vennogen t presteeren Brilsche Terugtocht afijesneden m IN DDITSCHE GEVANGENSCHAP i i Brilsche ministerie van Oorlog deelt mede ai y rt 3 divisies die streed Z nkervleugel der Noordzfeeriï Jh he strUdkrachten XZT eT De mogelijkheid bestaat dat e n dert van deze divisies en andere geal lieerde troependeelen door een Duli he overmacht zijn omsingeld Po ï ü Tff 1 naar geland te brengen zijn slechts gefcelteHJk met succes bekroond en a en vreest dat het grootste deel de w troepen in Duitsche gevaneenMhap uü geraken est n n deze divisie zyn ver pt en in andere deelen Boodschap van Reynaud aan Rooseve STECN dEVRAAGD De Fransche ministei president Reynaud heeft een wanhopige boodschap gericht tot President Eoosevelt üoo zegt het Duitsche Nieuwsbureau Daarin smeekt Eeynaud den Amerikaanschen President letterlijk Frankrijk met alle middelen te hulp te komen Jk bezweer ü zoo zegt Reynaud aan het slot van zijn boodschap aan Roosevelt openlijk te ver klaren da t de Vereenigde Staten den geallieerden lederen materieelen steun verleenen en zelfs een expeditieleger te zenden Sedert zes dagen en nachten hebben Fransche divisies zonder onderbreking gestreden tegen een vijand die met een geweldige meerderheid van menschen en materiaal tegenover ons staat zoo zei Reynaud in zijn boodschap Vandaag heeft de vijand cUna de poor en van Parijs bereikt De Franschen hebben zich reeds naar hun provincies teruggetrokken en indien noodzakelijk trekken zij verder naar NoordAfrika Een gedeelte der Het Fransche Opiwrhevel GENERAAL HERING BENOEMD Reuter meldt Er Is bekend ge maakt dat de militaire opperbevel hAber van Parijs generaal Hering opperbevel van het leger heeft gekregen Generaal Dentz zal thans gou verneur van Parijs worden De Parijsche bevolking is hiervan in kennis gebracht door groote aanplakbiN jetten op de muren Alle maatregelen zijn genomen om de voeding veilig te stellen BA VQLT de FRANCE VERPLAATST De Fransche staa oCjurant deelt mede da de zetel van de Banque de France Bank van Frankrijk verplaatst is naar Saiimur FRANSCHE MINISTERR AAD BIJEEN Na zijn teiugkeer van het front heeft Reynaud in een zitting van den ministerraad onder voorzitterschap van Lebrun een verklaring afgelegd ov er der militairen en politieken toestand De zitting duurde 2i uur op Engelsche Bomaan allen Duitsche Steden SCHENDING VAN HET VOLKENRECHT Het D N B meldt In den nacht van 12 Juni hebben vijandelijke vliegers met volslagen minachting voor de regels van het volkenrecht zich opnieuw op bijzonder krasse wijze schuldig gemaakt aan een aanval op de burgerbevolking Midden in de stad Sdst in Westfalen hebben zij eenige brandbommen geworpen waardoor een aantal particuliere huizen geheel in vlarajjien opging Deze aanval met brandbommen leverde geen enkel miUtair voordeel op Zoo ech er door toeval slechts materieele schade werd aangericht zal ook deze onder schending van het volkenrecht ondernomen aanval niet worden vergeten aldus deelt mefi in bevoegde Duitsche kringen mede CHURCHILL IN AUDÏéNTIE De Britsche Koning heeft Churchill in audiëntie ontvangen Vliegtuig neergestort A ZEVENTIEN TURKSCHE INFANTERIEDIVISIES AAN BULGAARSCHE GRENS Manoeuvres van Geallieerde Diplomatie waarschuwende teAUAANSCHE STÏEMMEl Of Pop 4o di Roma en andere Italiaansche bIad pul UceeKn uitvoerige bcHchten uit Turkije en de nabunrstaten over de houding Tan Turfcije in den tegenwoordigen toestand int deze berichten blijkt dat Turkije sedert veertien dagen in Turksch Thracië dutf aan de Bulgaarsche grens zeventien divisies infanterie en twee divisies cavalerie heeft samengetrokken Deze troepenconcentratie schijnt zoo melden de bladen verder de manoeuvrea van de Fransche en Engelsche diplomatie in Bulgarije te ondersteunen Turkije schijnt na de Italiaansche ooriogsverklaring nog steeds niet van de noodzakelijkheid overtuigd te zljn lich verre te houden van het conflict dat reeds zoo vele kleine landen ontzaglijki offers heeft gekost Vandaag of mftrgen zijn belangil ke besluiten Ie verwachten Economische Betrekkingen afgebroken GEEN POLITIEKE BETEEKENIS Aan de berichten over het afbreken der economische besprekingen tus schen Italië en Turkije welke o a het clearingverkeer l5etrefferi wordt In welingelichte Italiaansche kringen geen politieke beteekenis toegekend daar deze besprekingen alleen op vraagstukken van zuiver technischen aard Öetrekking hebben Voor de Italiaansch Turksche betrekkingen zoo wordt er nog aan toegevoegd blijft dê verklaring van den Duce van Maandagavond oilverrainderd van kracht VERLOVEN VAN STAATS IMBTENAREN INGETROKKEN De Turk che regeering heeft voor cnbjpaalden tijd de intrekking van olie verloven voor staatsambtenaren bevolen De staatsambtenaren die han met verlof zijn moeten onmid lelhjk naar hun arbeid terugkeeren DE HANDEL IN ISTANBOEL Op de goederenmarkt te Istanboel ts een volkomen stilte ingetreden De onnvogelijkheld om de Mlddellandsche Zee voor den in en uitvoer te gebruiken heeft geleid tot het staken van alle handelstransacties zoo meldt het D N B De Hongaarsche Nationaliteiten wet UITEENZETTING VAN TELEKI De Hongaarsche minister president Paul Teleki heeft in een rede in het Huis van Afgevaardigden het ontwerp der Pijlkrulzers voor een nationali teitenwet gekenschetst als een po ging de goede betrekkingen tusschen Hongarije en het Duitsche rijk in gevaar te brengen zoo meldt het D N B Het ontwerp zou aldus Teleki tot mlsverstahder kunnen lelden tus ohen Hongarije en de asmogendtie den en we juist op het oogenbllk dat de belde bevriende mogeridheden b zig zijn de gedicteerde vredesverdrasren te vernietigen De ministernresident stelde voor den afgevaardigden Hubav en Vago als verantwoordelijke opstellers van het wetsontwero hun mandaat te ontnemen Hij zelde verder dat de opvattlnf en mn de geestelüke vaders van dit cntwern in strijd ziin met de wette ke plichten van den Hongaarschen wetgever De di laeiidjarlee Innerlijke eenheid van d n Hongaarschen staat wordt door het ontwerp principieel aangetast Het ontwerp verbreekt de eenheid von de natie die sedert den eersten koning Stefanus onaffmnkeIHk van afstamming nationaliteit of confessie hattr zonen steeds een ianeeng nlqt geheel is gebleven Er bestaat In ïÖBeariie eeen kwestie waarvan men ce regeling over één i am kan scherert Overigens biedt e H iar che f rondw t tiitgebtelde ogeliikheden orn dero kwesties in tien geest van de grondwet en de traditie en n et inachtneming van ieders belan op te lossen Mea moet de tra ttties van de 900 jaar oude waarlijk Hongaarsche grondwettigheid cultiveeren en in bet leader hier 11 oon i w tot een volkomen eenheid worden De Britsche Luchtaanval op Drontheim NEGEN TOESTELLEN NEERGESCHOTEN Volgens nadere berichten zijn bij de aanvalspogingen die Britsche vliegers op 12 Juni op een vhegveld in de nabijheid van Drontheim hebben ondernomen niet vier doch negen vijandelijke vliegtuigen in het luohtgevecht neergeschoten Na den Strijd om Namsos OPRVIMINGSWEBk BEGONNEN De opruimingswerkzaamAeden In het gebied van Namsos Noorwegen ziyn naar de Aftenposten meldt beëindigd De Bngelschen hebben bij hun vlucht aanzienlijke hoeveelheden munitie en oorlogsmateriaal achtergelaten Deze hoeveelheden zijn door de Duitsche soldaten gesorteerd en weggebracRt zoodat de i evolklng ongestoord aan den wederopbouw kon beginnen j Onder den buit bevonden zich volgens Aet blad een ontzaglijk aantal kisten munitie In het havengebied werden talrijke op vrachtauto s geladen bommen gevonden VERKIEZING IN ENGELAND In het kiesdistrict Bowand Bromley is door het overlijden van Lanabury een tusschentDdsche verkiezing gehouden De labour candldaat Charles Key verwierf daarbU IISÖ stemmen mrs Brown zijn communistische gencandidate 506 stemmen Italië s Rol in den Oorlog van de As GUNSTIGE CONDITIES De bijdrage die de interventie van Italië levert aan den oorlog die gevoerd wordt door de as wordt door de Giornale d Italia uiteengezet in de volgende vijf punten Een belangrijk deel der Fransche troepen is nog steeds intact enin den strijd gebracht tegen Italië aan de grenzen der Alpen op Corsica in Tunis en in Syrië De verbinding tusschen Frankrijk en Fransch Afrika over de Mlddellandsche Zee is definitief afgesneden en de Fransche verbindingen tusschen Frankrijk en Afrika over denAtlantischen Oceaan zijn uiterst gevaarlijk geworden Bijgevolg heeftFrankrijk niet meer de mogelijkheidsoldaten en burgerarbeideïs te puttenuit en gebruik te maken van de hulpbronnen van zijn rijk zooals het gevalwas in den wereldoorlog De Britsche troepen te land diezich bevinden in Egypte den Soedan Palestina en Kenya zijn geheel in denstrijd gebonden tegen Italië en zijnvoor een groot deel geïsoleerd Het grootste deel der Franschezeestrijdkrachten en n groot deel derBritsche zeestrijdkrachten zijn gebonden in den strijd tegen Italië in deMlddellandsahe Zee evenals zeer belangrijke strijdkrachten dep luchtmachten van de beide rijken Tengevolge van de blokkade diede Mlddellandsche Zee wordt opgPlegd door de zee en luchtstrijdkrachten ontvangen Frankrijk en Engelandniet meer alle ravitailleeringen die zijimporteerden uit de landen aan de Mlddellandsche Zee en uit Zuid OqjS Europa Deze feiten zoo besluit tiet blad toonen niet a lleen het groote beluig aan van de taak welke Italië op tk b heeft genomen maar tevens de uftgebrelde bijdrage die Italië levert aan den totalep oorlog die Rome en Ber lijn in staat moet stellen een nieuw en beter Europa op te bouwen EGYPTE ZAL ENGELAND STEUNEN Na deftiatten die drie uur duurden over de houding van Egypte tegenover Italië heeft de Egyptische Senaat besloten ook verder zijn bondgenoot Oroot Brittannlë zooveel mogelijk steun te verleenen IERLAND BLIJFT NEUTRAAL De lersche gezant te Rome heeft 6 Juni op instructie van zijn regeering den Italiaanschen minister van uitenlandsche Zaken Ciano een nota doen toekomen waarin wordt gezegd dat ingeval de fascistische regeering de nonbelligerentie zoi laten varen en Zou deelnemen aan het conflict de lersche regeering haar standpunt van strikte neutraliteit zou handhagen In de Spaansche ateren PROTESTEN TEGEN ENGEl CHE STRIJDMKTHODEN De Deutsche Allgcmeine Z e 1 1 u n g schrijft over den toestand in de Mlddellandsche Zee het volgende De Engelschen heMen haast andeTu daden ook in Italië gehandeld naar hetzelfde principe als in het Wesjten van Dultsclilft nd ZIJ hel t en n l open steden gebombardeerd In de Bocht van Gibraltar toonden xy dezeUde minachting voor het volkerenrecht Daar zljn drie Italiaansche sche en vrUwillig tot zinken Ontploffing op Engelsch Schip BmiAANSLAG Ben ontploffing aan boord van het Engelsche s s Gaacony dat voor Buenos Aires Argentinië lag heeft een brand doen ontstaan waarbij 4 mannen werden gewond Men vermoedt dat de explosie veroorzaakt is door een bom Er zijn verscheidene arrestaties verricht Deskundigen bevestigen dat de ontploffing ontstaan is door een automatische bom I e helsehe machine was afkomstig uit een in de nabijheid gelegen fabriek Honderden aFl eiders zijn ontslagen Britsche Afgezant te Washington BELANGRIJKE DOCUItffiNTBN Volgen AssoclatedPressis ifi Washington een persoonlUlce koerier van den Engelachen koning Robinscm genaaavd aangekoaen Robinson dde de reis per cUppeiWliegtulg bea gemaakt had belangrijke documenten voor de Britsche ambassade t Washington bij zich Biet agentschap wijst op de Ongewone voorzorgsimiaiatregelen welke Robinson genomen had Tijdens het vliegen des nachts had hy de documentenmap bij zich in bed genomen en deae overdag met een strik aan zijn pols vastgebonden Om er zeker van te zijn daif de map ingeval het vliegtuig mocht verongeltikken direct zou zinken had Robinson baar met ood verzwaard Een Turksche persstem EEN SLAG OM DEN ARM Het Turksche blad Tan is van meening dat Italië zich zdoveel mogelijk in zijn oorlogshandelingen zal be5 erken tot het westen van de Mlddellandsche Zee Het heeft voor zijn interventie het kritieke oogenblik der WeSteiyise mogendheden gekozen Frankrijl bevindt zich namelijk in de grootste moeilijkheden en Engeland moet bedacht zijn op zijn eigen verdediging De laatste hoop voor de Geallieerden is een Amerikaansche hulpverleening Spanje moet den laatsten tijd in verband met Gibraltar ook ten zeerste in het oog gehouden worden Italië heeft er overigens geen belarig bU den oorlo udt te breiden tot het Oosten van de Mlddellandsche Zee De gebeurtenissen kimnen echter niet met beslistheid voorspeld worden gebracht Ofschoon de benlanning vah een dezer schepen zonder twijfel reeds de Spaansche territoriale wateren had bereik t werd zij door de Engelschen gegrepen en naar de vesting gebracht Deze beleedigende tehan eling van Spanje door Engeland geschiedde op het oogenblik waar de Spaansche regeering mededeelde dat zij zich sedert de Italiaansche oorlogsverklaring als niet oorlogvoereod beschouwt en dat zij dus dezelfde houding aanneemt als tot dusver door Italië was aangenomen De pogingen der Wes elijke mogendheden om Egypte en Turkije in den oorlog te krijgen nemen toe Volgens ItaUaaftsche berichten hebben zij den Turken l ehalve Aleppo ook Irak beloofd Hier echter zou de Arabische wereld die blijkbaar voor de tweede maal door Engeland evenals in 1919 ten gunste van de Joden in Palestina wordt verraden nog eeo woordje inede te spreken hebben DE HOUDING VAN SPANJE Het feit dat Spanje is overgegaan van de neutraliteit tot de nonbelli gerenUe trekt zeer de aandacht van de Italiaansche openbare meening en de pers DeLavoro Fascista schrijft dat niemand had kunnen twijfelen aan de houding van het nieuwe Spanje Alleen de Westelijke mogendheden hadden geloofd dat zij met de macht van haar goud een ommekeer teweeg hadden kunnen brengen Italië echter gelooft aan de waarde van het nog warme bloed dat fascisten en falangisten gemeen schappelijk hötben vergoten ITAUAANSCH SCHIP IN BESLAG GENOMEN Reuter meldt uit Calcutta dat de Britsch Indische regeering het Italiaansche schip Calabra groot 955 ton in beslag heeft genomen BULGARIJE EN MUSSOLINI S VERZEKERING Ofschoon niet verwacht kan worden dat Bulgarije een officitele verklaring zai afleggen betreffende de deelneming van Italië aan den oorlog heeft toch de woordvoerjler van het Bulgaarsche ministerie van Bultenlandsche Zaken verklaard dat Bulgarije de verzekeringen van Mussolini dat de naburige landen niet in den oorlog zouden worden meegesleept met voldoening heeft ontvangen en alles zal doen om den vrede te handhaven DANKBETUIGING AAN SLOWAKuIe Staatipresident Tiso heeft het volgende antwoordtelegram van dep koning van Italië en kel er van Ethiopië ontvangen op zün naar aanleidinjg van de deelneming van Ititlië aan den oorlog aan hem gezonden tejegram Vervuld vSn groote vreugde oiCer de oprechte gevoelens die het bevriende Slowakije r4et een spontane hartelijkheid tot uitdrukking heeft gebracht preek ik Uwe Exc en t Slov aaksche volk mijn harteltjken dank uit EEN TAAIE STRUD Het Hoofdkwartier van den Führer pubUceerde een lang ovenicfat vaa de Duitache miUtaire operaties im Den narken en Noorwegen tot op heden Hieraan tleenen we De plannen dsr geallieefden om den oorlog via Scandinavië een voor hen gunstige wendling te geven mt ren het Opperbevel der Weermach reeds lang bekend Zij noopten tot d voorbereiding van een bItkteinaneU tegenactie Afdeellngen van leger en lucht macht altmede de geheele Tloot wemden daarmn ter voorbereiding vaneen eenparige acUe bijeenc acMonder petaoonliJke leiding van den Pührer 1 Na herhaalde flagrante sche3din gen der Noorsohe neutraliteit do Britsche vlootstrijdkrachten ontf tende een onmiddellijk dreigen aanslag der Britsche vloot de vera ties op 9 April bU het krieken van den dag Narvlli Drontheim Bergen 8t vanger Egersund C9irlatiansan Arendal en Osto werden tiezet Te Narvik moest het verzetvan Nooraehe ozeeatrijdkrachteivin Drontheim Chrimiansand en vooiwal te CMo de tegenstaiui der knstvep dediging door de vloot de luchtmacblen de gelande stoottroepen van hetl er wcKden gebroken Aan de spitavan alle voUirachte heldendaden zalvoor altijd de heldhaftige strijd enondergang van den kruiser Blücherstaan Nadat de ÉngeischeR er in geslaagd waren de kustboitrterljen weUce téobesoherming van de haven van Nar vik waren opgesteld bulten gerrecht te stellen kon het binnendringen van sterkere Britsche vlootstrUdkrachteni in de Lofoddenfjord niet worden verhinderd Aan deae vlóotatrijdlcracte ten vielen onze torpedbbootjagers na dapperen strijd ten offer nadat zil hun laatste granaiat af scboten enden tegenstander üware verliezen toegebracht hadden De Britsche en Fransche strijd krachten die te Namsos geland wa ren hebben den strijd niet meer aanvaard Onder smadelijke omstandigheden lieten zy de Noren in den Steele en scheepten zich in E erst daarnahebben deze laatsten vefbitterd eveneens de watiens neergelegd Op fl Mei zijn Grong Namsos en Mloejoen door onze troepen ingenomen Engelschen Fransche Al enjagerai Poolsche bergjagers en sterke afdee lingên van de Noorsche 6e divisie poogden de zwakke Duitsche troep opeen te drijven en te vernietlgea Weliswaar moesten de stellingen aan de kust en op 28 Mei ook de stad Narvik worden opgegeven maar in d bergen aan beide zijden van de Ronv bakkenfjord en aan den ertsspoorweg vermocht de vijand het verzet van deze troep die hard was als staal en den oribuigzamen wil van haac voorbeeldigen leider niet te breken Op 10 Juni werd de capitulatie tusschen het Duitsche opperbevel in Noorwegen en het Noorsche opperbevel onderteekend Dfe gezarnienlUke nog aanwezige Noorsene troepen legden de wapens neer SindaSien Is da veldtocht in Noorwegen ten einde De Duitsche vloot hee den Britschen en Franschen ae nrijdkrachten bij Noorwegen de volgende verlieaen tüfelebracbt 1 vliegtuigschlp 1 kruiser 10 torpedobootjagers i duikbootjager 10 duikbooten tezamen ongeveer 65 000 k n Verder een transportschip tezamen 29 100 ton Voort Zljn 11 Noorsche oorlogsschepen vernietigd 2 gepantserde kustachepen S torpedojagers 7 mljnenleggers 3 mijnaoekers 14 torpedobooCen eeniga duikbooten en vele kleinere itaartu gen buitgemaakt Engelsche Lichtvaardigheid BAI IEKLUIVER8 INPLAATS VAN SOLDATEN Het Spaanojhe blaa A3 C meld uit Londen dat mea ijdaar den tegenstand der Franschni eischt totaan de zege dèr Westelijke mogendheden De Engelschen gelooven nogsteeds dat de laatste slag door bengewonnen zal worden Bngeland beachikt na negen maanden oorlog nogsteeds niet over een voldoend grootleger Vele jonge mannen gl figen In destraten van Londen wandelen en lagen des Zondags aan de oevers vande Theems zonder in het geheel aan een dienstplKht of strijdvaardigheidherinnerd te worden Na negenmaanden van oorlog beschikt Engeland niet eens over een voldoendeuitrusting voor de soldaten Sedert September 1939 konden de Httigelsche wapenfabriekeri niet meer voldoenaan de geweldige etschen van dezenoorlog Men heeft den oorlog lichtzinnig opgenomen totdat het wateraan de lippen stond Inplaats vanvliegtuigeilLen geschut te vervaardigen heeft ngeland luxe artikelen en auto s voor Amerika gefabrice rd teneinde deviezen voor den economischen oorlog te verkrijgen De Engelschen hebben in te veel redevoeringen den oorlog att reeds gewonnenbeschouwd y r Geallieerde AmbJassadeurs bij den H Stoel hM In de penaberlohten van het Vaticaan wordt medegedeeld dart d Fransctie ambassadeur bij den H Stoel Woenadag en de BrHache ge ient Donderdag in Valicaaoatad tian intrek iMbben genomra Him INTREK GENOABN VATTCAANffTAD t 1 V