Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 14 JUNI 1940 De Lichtverduistering c Am nacht van ttJl tot SM POGING TC T INBRAAK IN JUWELIERSWINKEL Tegen het beperken van werkgelegenheid Vier en drie jaar gevangenisstraf geëischt EEN JURIDISCH VERWEER Preek en Dorus B twee broers die van een poging tot inbraak in een juwelierswinkel aan de Kalverstraat te Amsterdam werden verdacht voerden voor de rechtbank een slim juridisch verweer zooaLs de officier van justitie hït noemde Zij zouden in den nacht van 4 op 5 Maart j het plan hieibtjen gehad om de étalage van den juwelierswinkel te plunderen Per auto verkende het tweetal het terrein De expeditie l egan s avonds tegen li uur om pas tegen den ochtend om 5 uur te eindigen Het resultaat was van inbrekersstandpunt bekeken al heel treurig Preek de oudste t roer die al herhaaldelijk met de justitie in aanraking is geweest had het luik van den whikel geforceerd Bovendien had hü met een hamer een gat in de Verordening van den ïlijkscommissaris Het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied bevat de volgende verordeaSlng van den mjkscommlssarls voo i het bezetteNederlandsche gebied betreffende het beperken van werk De secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken wordt gemachtigd voorschriften oetreffende het stilleggen van ondernemingen de invoering van den verkorten werktijd en het ontslaan van werknemerruit te vaardigen Voorschriften welke de secreta risgeneraal van het ministerie vanSociale Zaken op grond van alinea 1 uitvaardigt mogen strafbedreigingenbevatten Deze verordening is terstond in werking getreden Ilitv9eringsbesluit Verder publiceert het Verordentngenblad het volgende uitvoeringsbesluit van den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken Art 1 Het is den leiders van ondernemingen of hun plaatsvervangers verlxjden Het werk in de onderneming tijdelijk of voorgoed stop te zetten D n werktijd in de onderneming tot minder dan 36 uur in deweek in te korten 3 Werknemers te ontslaan tenzij art 1639 p van het Bargerlijk Wetboek toepasselijk Is pe na 9 Mei 1940 gegeven ontslagen moeten terstond weer worden ingetrokken tenzij deze door den directeur gegeneftial van den Arbeid goedgekeurd zijn Art 2 1 De directeur generaal van den Arbeid of de door hem hiertoe gemachtigde organen kunnen uit zonderi isen on den regel van paragraaf I vaststellen de toestemming hiertoe kan afhankelijk gemaakt worden van het nakomen van bijzondere voorwaarden Verzoeken tot toepassing van alinea 1 nKieten aan het Invoegde districtshoofd der rt eidsinspectle worden gericht De verzoeken moeten gemotiveerd zijn Zij moeten aantalen soort der werknemers vermelden die ontslagen zijn of zullen worden of die met korteren werktijd te werk zullen worden gesteld Op de verzoeken moet zoo spoedig mogelijk worden beslist Bü de beslissing moeten in het bijzonder debelangen der gedemotiliseerdea inacht worden genomen Art 3 1 Wie het verbod in art 1 genoemd overtreedt wordt met hechtenis van ten hoogste drie maanden of met een geldl oete van ten hoogste 3000 gulden g straft 2 Met het onderzoek naar een bij alinea i strafbaar gestelde handeling zyn behalve de in artikel 141 van liet Wetboek van Strafvordering genoemde personen ook de ambtenaren der arbeidsinspectie belast 3 Bij dit besluit strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtrediagen Art 4 Het besluit van den Opperl evelhebber van Land en Zeemacht van 27 Mei 1940 treedt buiten werking Dit uitvoerlngstiesluit is terstond in werking getreden TIEN CENT OF 1OO0 GULDEN daartnsschen is op 22 Juni geen verBchil want wie geeft ai naar bij heeft volvoert Ven borgerplicht bij de nationale coUecM voor Neerlands oorloga Uehtoffers Helpt naar vermogen mee den nationalcn nood lenigen geeft vele tientjes als het kan naar gaat in géén geval de collectebus v MbO KAZERNEBRAND TE ROERMOND ERNST CASIMIRKAZERNE GEDEELTELIJK VERWOEST t üor onbekende oorzaax is gisterailddag om vijf uur brand ontstaan Injde Ernst Caeimirkazerne te Roermond wrarvar de couw on anjs werd k ojtocid De biandweer was met tw e baljj branïispu tcn van den luchtbe5Clkermlngsd en t spoedig ter plaat e en siaarde er in na drie kwarthr de vlammen ie üaoven Een d el van de kaeei ne is uit jrand De burgsmeester van Roermond mr J Reymer wasl bU het blil sch gswerk aanwefig DOODELUKE AANRUEING In de Zoutstraat te Breda is die fl Jarige lieer Broe en door eti w a ato aangereden en op slic e IWRÉIIUNO Banken Moratorium i opgeheven Bet VerMdeiiiiK iiblad aot bet bMCtte Nedarlaadaehc fcbieti kevmt en verordeninc van den Rijkseem hiii i vaer ket bcMtte Nederland Khv cebied betrelfende de ophetfioc ma het bankenmoratoriam In dece Tcnirdeninc werdt de eeictari ce Beraal van het Departement van Financiën gcmacbtigd het bestaande bankenmoratoriam op te heffcii en de noodige maatregelen die daaraan verbonden xijn te nemen 8 UTATIE BU D Op grond deie verordening beeft de secretaris generaal het berialt bankenmoratorium van 10 Me JJ ingetrokken BBCR OENERAAt GAAT HEEN Van de zijde van het rykacommis ariaat wordt medegedeeld De aangelegenheden van het ministerie voor de laadsverdecjiging zullen voor zoover zij betrekking hebtoen cp de demobilisatie van de Nederlarkl ïche Land en Zeemijclit resaorteeren onder den Dultschen bevelhebber der weermacht in Nederland De secretarte generaal de heer C RingeUng wordt in verband hiermede uit zijn functie ontheven BEVOEGDHEID VAN DEN DUITSCHEN KRIJGSRAAD TEN AANZIEN VAN NIETnUlTSCHERS De Rljkscommissarls voor het belette Nederlandsche gebied heeft toiUkens het Verordenlngenblaa het volgende bepaald Art 1 Burgers van niet Dfiitsrtie nationaliteit zifr onderworpen aan het oordeel van den Duitschen krUgsraad ten aanzien van delicten welke lo zich richten tegen de Duitsche WeSrmacht haar leden of legen degenen die op een of andere wtjie bü haar werkzaam zijn of ao in geljouwen localitciten of inrichtingen ten behoeve van de Duit che Weermacht worden b gaan Art 2 Wanneer de commandant van het legeronderdeel waartge de betrokken Duitwhe krijgsraad tehoort verk Eart dat hij van zijn bevoegdheid ingevolge art 1 van deze verordenini geen ge uik maakt gaat het recht tot vervolging en vsroordeelin over op de gewoonlijk tot strafvervolging bevoegde autoriteiten UIT AUTO QESUNGSRO Op de Wilhelminakade te Rotterdam is de 33 Jarige werkman W K het slachtoffer geworden van eel cmgeluk K zat in de laadbak van een Trachtauto BU he nemen van een bocht gleed hij naar den zijkant en kwam tegen de zijklep terecht die losschoot Het gevolg was dat de man ni den auto werd geslingerd en met het hoofd op dï straat terecht kwam Hij bleef bewusteloos liggen en werd per auto van den G OJJ naar het Zülderziekenhuls vervoerd Zijn toestand IS ems lg DRUKVATEN OP SCHEPEN Voorschriften De Staatscourant bevat een besluit waarbij bepaald is dat voor het g ttrnik van flesscben transport en voorraadreservoirs tijdelijk of blijvend bevestigd aan motorvaar en voertuigen en gevuM met gas onder druk In sainengepersfen of vloeibaren toestand dienende voor de voortbeweging van die motorvaar en jvoertuigen een verklaring van deugdeUJUield Is vereischt afgegeven door het rü rsV ezlcht op het toorawc n onder door dien dienst te stellen voorwaarden Deze verklaring moet te al en tijde bt het motorvaar of voertuig eenweslg zijn UITBREIDING TREINENLOOP Aanvulling op reisgids Verscftenen is aanvulling 5 op de reisgids van 10 Juni 1940 van de Nederlandsche Spoorwegen Hierin zijn toilge veranderingen opgsnomen waarvan de voornaamste zijn W lij sHertojenbosch Bndho e In de reisgids Wü 33 is weer e Bt met acht treinen per dag te beilhnen van s Hertogenbosch uit m 8 48 uur met een tusschenruimte vail twee uur tot 2048 Than gaan er vier treinen per dag JM Roermond uit om 6 57 10 10 M lO 1 10 en van Maastricht naar Botthnoiid ora 55 1055 14 5S en het baanvak Roermond Weert ndhoven rijdt een autobus aiaandultlng op de treinen i Generaal Winkelman Zijn taak beperkt tot de demobilisatie BEVELEN INGETRORKKN De 0 pert evelbebber van de Duitsche weermacht in Nederland deelt mede dat de taak van den Oppertievelhebber van de in staat van demobiUsatie zUnde Nederlandsche Landen Zeemacht generaal Winkelman zich uitsluitend uitstrekt tot de demobilisatie van de Ne derlandsche Weermacht OENERAAL WINKELMAN In verband hiermede wordt de volgende verklaring van generaal Winicelman van 12 Juni 1940 gepuUl eerd 4n opdracht van de Puitsehe Re eerlng in het bezette g bied deel ik H mede dat verscheidene bevelen en instructies die ik u na 3 Juni 1940 heb doen toekomen niet behooren tot de taak die mij van dien dag al is opgedragen Deze taa t omvat sluitend geleidelijke militaire demobilisatie van de Nederlandsche Weermacht v rigïns de InstructKs van den Oppert evelhebber der Daltsche Weermacht in Nederland Met het oog hierop trek ik de bevehn en instructie die betrekking hebtien op de werkwijze van de industrieele bedryven overeenkomstig art 52 van bet Haagsche reglement in Voorts wordt er op gewezen dat de Opperbevelhebber van de Duitsche Weermacht in Nederland als Dultsch commi Tsaris voor de ten uitvoerlegging van de demobilisatie der Nederlandsche Land en Zeemacht heeft a ni ewe3ien kolonel I G Schwabedissen chef van den taf van den Opperbevelhebber van de Duitsche Weermaclit in Nederland boscbbrand bh uratGEit OP ZOOM Onder Bergen op Zoom aan de i rand van d e Wouwsche Plantage heeft esii bosichbrand plaats gehad we ke zich aan ani l k ernstig liet aanzien Op verren afstand was een enorme rauwzwarte rookwolk zichtbaar die Doven de bocschen uitst en steeds in omvang toenam Twee motori randqpuiten uit BergeA op Zooin trachtten het vuur van verschillende kanten te benaderen Ze konden echter niets uitrichten bij gebrek aan water Het blusschen werd toen ter hand genomen door burgers die met schoppen en takken gewapend waren Dit had succes Na eenige uren had men het vuur in bedwang De brand bleek zich te beperken tot een oppervlakte van 10 KJl BERICHTEN AAN ZEGUEDEN Elenifcen tjjd geleden heeft de Rotterdamsche Uoyd het iijUiatief genomen om te trachten de opvarenden van schepen der maatscnappij aarvan de vloot vrijwel geheel op zee was bexiQht te doen toe omen over hun verwanten in het moederland Daartoe heeft men aan de fainiiie eden e n formiilier to se Qnd a dat ingetuld moest worden en waarin nededeeUö werd gedaan over den toestand m het gezin over de naaste familieleden en o er de bezittingen hier Toen een groot aantal van deze formullrrsn werd u iii nlvangen heeft mïn getracht deze pcrpost naar den agent van den Lloyd in ïteder andsch Indië te zenden De forpiuüeren werden vla lltalië verzondeit maar nu dit land 7 oh eok in oorlog bevindt ble k het n et mogelijk veMsre jeste Ilng te dofenplaats vinden Getracht zal nu worden om de fonaulieren via Dultsjdiland Rus nd Japan nrar Anjerikate zenden vanwaar vcor öoorijndin npar Ned Indie kan vi aen zorg gedragen RCCHTSZAKEN BRAND IN FABRIEK BET VDOR SP ttDIG OEBLUSCHT Oistenniddag omstreeks kwart over drie werden de bezoekers van de drukbezochte markt in de Albert CuTpstraat te Amsterdam q geschrlkt door de huilende sirenes vandrie motorspuiten een ladderwagenen een materiaalwagen van de brandweer welke uitrukten voor een brand in de parketvloerenfabriek t Vioerenhuis gevestigd in de panden Albert Cuypstraat 224 226 boven de melkinrichting en roomboterfabriek Nieuw Plancius i Het vuur dat op de de de étage en op de vliering woedde in den daar opgeslagen voorraad gezaagd hout was mtdekt door ledeji van den luchtbeschcrmingsdleBst Met vier stralen werd het vuur bestreden en binnen 10 minuten was men de vlammen meester en kon een gedeelte van het materiaal Inrukken De oorzaak van den brand is onbekend Wel werd p de geteisterde verdieping was gesmoJten doch hier bij werd geen vuur gebruikt zoodat dit niet den brand tfngevolge kan hefcben gehad Oplichter gesignaleerd Komt de Trekschuit weer teri vrodw van vermisten soldaat m drogen Bij de Amsterdamsche politie heeft een vrouw aangifte gedaan van een we zeer ergerlijken vorm van oplichting Het geval vertoont veel overeenkomst met hetgeen zich onlangs te Schiedam heeft afgespeeld De echtgenoot van de vrouw vocht als soldaat in den oorlog en wordt thans vermist Enkele dagen geleden vervoegde zich bij haar een 22 jarige man die beweerde dat hij er voor kon zorgen dat haar man spoedig weer thuis zou zijn Hij had haar man in een ziekenhuis ergens in Nederland aangetroffen waar hij verpleegd werd voor een scljampschot en voor een zenuwinstorting Zijn toestand was echter niet ernSMfcen de bezoeker zou den vermiste innen enkele dagen weer thuis trengen Uiteraard waren daaraan eenige kosten verbonden en de verheugde vrouw offerde graag enkele guldens om haar echtgenoot weer thuis te krijgen De bewuste dag verstreek evenwel zonder dai er iemand kwam Nog wachtte de vrouw een dag af doch trnïlotte begreep zU dpt bedrogen was Gelukkig kon zij de politie een uitvoerig signalement van den oplichter geven He luidt lang ongeveer 1 70 meter middelmatig postuur zwarte achterovergekamde haren donkere oogen en uiterlijlc donker hoornenbrü draagt grijs colbert costuum en hoed zwar e lage schoenen een geelachtig overhemd met rood gestippeld vlinderdasje en al of niet een donkerblauwe regenjas Aan den rechterringvinger draagt de man een verchroomden ring met zwarten vlerkanien steen Vermoedelijk is Inj in het bezii vlhi een rijwiel voorzien van een versnelling en twee handrtmmen Daar gevreesd wórdt dat hij zal trachten zich nogmaals aan soortgelijke praktijken schuldig te maken zij een ieder gewaarschuwd VERANDERINGEN IN HET VERKEERSBEELD In het orgaan van de Alg Nederl Verkeersfederatie komt een beschouwing voor over de ingrijpjende wijzigimgen in de verkeersmiddelen zoowel te land als te water Wij ontleenen hieraan het volgende Kolensleeptooten zijn wederom troef Het zeilschip voor zoover niet door versperringen in de vaargeul gehinderd Is opnieuw een zeer begeerd vervoermiddel geworden Zelfs ziet men langs onze trekvaartèn het jaagpad weer in gebruik genomen ajthans voor goederentransport is het Ae gewaagd te veronderstellen dat in waterrijke deelen des lands eveneené de gemoedelijke trekschuit misschienjt opnieuw een taak te vervullen kan fiijgen al ware hot slechts ten dienste van een geïmproviseerd kleintoerisme Voor personenvervoer op korten afstand hadden wij reeds de fiets echter is ons rijwielverkeer hetwelk reeds geacht werd het verzadigingspunt te hebben bereikt thans tengevolge van de moeilijkheden in het autoverkeer nogmaals merkbaar gaan toenemen In andere landen zou men onder overeenkomstige omstandigheden weer andere vervoermiddelen op den voorgrond zien treden Een staking bij de Berlijnsche ondergrondsche deed voorheen opeens een aantal bolderwagens met knjtbordjesop straat verschijnen In het Verre Oosten zouden rickshaw sado en delemaa triomfen beleven op Madeira de mandenslede in Amerika de buggy in Rusland de trolka in den Levant de kameel in Transvaal de ossewa m Boliva de llama Indien er buiten de musea nog draagkoetsjes te viodea waren zouden ook deze op aieuw een kans krijgen VERGADERING DER N S B De N SB district Amsterdam heeft in het Concertgebouw en Belle vue besloten bijeenkomsten gehouden waarop ir A A Mussert en de heer H J Woudenlwrg l et woord voerden y De heer Woudenberg zeide Jn dat in de toekomst de arbeid de beslissende factor voor ons volk zal zijn Wij zullen irj het nieuwe Europa een groote mate van zelfstandigheidkunnen genieten wanneer wu dennieuwen geest verstaan wanneer wijeen nationaalsocialistischen staat he oben gevormd wanneer wij gezamenlijk een leger van den arl eidvormen Spr las het handvest van den arbeid voor en besloot met een bespreking van het arbcidsfront Na de pauze sprak Ir Mussert Na een terugblik op de oorlogsda In bepaalde gevallen betreurt men nu het iocaalspoortje of de tramrails te hebben opgebroken want die zouden thans tijdelijk weer opnieuw te lias gekomen zijn In weer andere gevallen wordt met voldoening geconstateerd dat de oude stoomtram er tenminste nog is anders zat men nu iiiisschlen geheel zonder openbare vervoergelegenheid Het zU aan een ieder overgelaten al naar gelang van eigen behoeften inzlcjiten of temperament den omvang en de pojporties yaA dergelijke droefenis of vreugde voor zichzelf te be palen Bveneenj echter hoede een ieder zich voor al te yoorbarige conclusies die zich op grond van gedeeltelijk waarnemingen aan der toeschouwer mochten opdringen Men dient dergelijke gelecenheidsverschuivingen breeder te bekijken Immers ook in het geenszins ondenkbare geval d=it de electrlsrtie stroomvoorziening eens oP een keer in het ongereede mocht geraken zullen de thans zich zoo kranig werende electrlsche treinen weer zoolang vervangen moeten worderi door stooRitrelnen en de stadstranis misschien weer door de oude paaidentram of door wat voor gelegenheids surro at men tegen dien tijd van stal mocht halen Dan moeten wij ons thuis opnieuw met een kaars Ijehelpen gen en het voorspel daarvan zeide spreker hetgeen trouwens ook reeds uit anderfeU B L oude democratische wereld overwegingen gedurende dt meïst iif w5lBSSl c£J HsesIagen de jonge wogen dagen niet ongebruikelijk lü s nkMSÉaal sociallSti sche wereld wordt KERK EN SCHOOL ArAl KMIS HK FXA IE s rroninffen Gc Kia rd vi or art px it giilfiltP df lii cion 11 W Uil di Jiorr icnT P kcla on C Ili dijk Hiii iN liPTonlfrd l l art nicj M C Vrf ii mi Har ïru Ari ip rn de hnor A r Mo irn l i Hiitt gom Ili II incw oiiif t Amsicrrff If liuï d voor fnnil MMUtoHliO I e ilWr A i folftT iU t l I peno ilvundi mej 1 Ue moj 1 niit n de lnvr M oiiniï I trcrht i i i i d o r in l citiogH II d Üintcr T Vim o lopr i M VHn üüir i J 1 ul l 1 Il il t OM I Kop oi M I on do f i iiidi iojro II 1 U ll irl I i L on i vAfi n tn logeD géi m Er zalXeen Germaansche een Latijn he en iBlavische unie van volkeren ontstaan Idus zie ik de toekomst Laten wij Germanen IjeSrljpen dat wij bij elkaar hooren Er zal een ètffii Nederlandsch volk zyn van DoIjM i n Duinkerken Noord en Zuid e éénheid van weldra twintig millioen i enschen een goede buur van het Duitsctie land Deze eenheid is steeds een onzer idealen ïcweest al kortien wij er slechts uit de verte op wijzen Dit jaar uiterlijk het volgende jaar hebtien wij e n kans dat ons ideaal van vereeniglng tot werkelijkheid wordt S r aeide voorts met klem dat de nationaalsocialist nooit mede zal doen aan vergiuzing an HM de Koningin Wij herinnejren ons lechts het goede dat het Huis van Oranje voor ns volk heeft gedaan ilaiirtdu i rig appla iii j iIki SED llhR Uer t ii ie tiodl n ij a te rioe uni W iïow i i it Jofi hulppred U Aaa TfMioHM n niLir toez c ind A U van ilrr jtred te Kot nl ini Km j KRKi KKR U N Ifwerllal to WaVn r1 fFrljT J W8 te r iirum on lï ih Niuor lo KK 1 T d iitn oand K4ndl ii o t li i or riw ut lllllp Voorts betoogdp spr dat de ultzonder n sberiallngen waaro ider de NSBe s gebukt gaan moeten verdvi inen Wij laten ons niet langsr de kleur van ons hemd voorschrijven en ons drijven uit ambten Wij willen bestr tfin van de mishandelaars d fjlunderaars van hen die ons bedreigden Wij willen opruiming van wiUekeur WJ willen geréc5it jheld voor ons volk WU willen bouwen voor ons vclk bouwen met een Ideaal m omen tij t verk vJ n Wl l m de Zwjser zal omen tijd voltooid worden ruit geiten Tot zoover waa aiiei gesmeerd gegaan ofschoon twee chercheuia die in de buurt dienal deden en die de gebroeders keD le hen herhaaldelijk op verdachta wijze hun aandacht aan de Juwe Uerszaak hadden zien besteden Op het moment dat de ruit was in geslagen en de buit voor het grltpeii lag kwam er een kink In den kabell Jullie werden op heeterdaad betrapt althans waanden jullie je ontdelc in ieder geval vermoedden jullie an raad legde de officier zU het daa in anderen vorm ten laste 4k kreeg Iwrouw Neen zei ïïeek ik ti ad te rech ter tijd temg Ik kreeg berouw mijn gëwetfti begon te spreken Er was geen mensch in de buurt dus voor ciraad hoefde Ik niet te vretzen Mijn broer zat in len auto een heel stuk verder Wij zijn met den auto weggefeden Hij beschreef de route maar op een vraag van den officier van justitie mr L de Blécoutt moest hij toegeven dat zy te ongeveer 5 uur weer per auto zijn teruggekomen Bn waarom wilde de president mr Dons weten Dat zal ik u nu eens uitleggen zeide Freek vrümoedlg Ik had ia miin zenuwachtigheid mijn gereedschappen il het portiek laten liggen en lx vendien wilde ik het luik er weer voorzetten want ik as bang dat iemand iets uit de étalage zou stelen Maar u bent dus zóó haastig weggegaan dat u zelfs uw kOstt are gereedschappen vergat Zag u ieman i Hoorde u iemand komen Neen van onraad was geen sprake maar zei verdachte ik nam ze eerst niet mee omdat ik oaug was dat iemand mij zOu aanhouden Maar u kunt me deaen keer gerust gelooven ik kreeg ijerouw Een anoniem briefje Men aardig juridisch verweer vond de Of f icier Jdaar hoe komtu er aan Wie heeft u zoo wijs gemaakt Weet u dat het heel eigenaardig is dat ik een anoniem briefjegekregen heb waarin ik reeds dat vrijwillig terugtrekken van u werd voorbereid De officier las een briefje voor waarin de onbekende schrijver aai de justitie vertelt dat Preek en Dorua ook bij de fa Speyer op het Konhig pleln hebben Ingebroken en In een winkel in de P C Hooftstraat 43ie kraak op het Koningsplein bracht vierhonderd pop op en ze zullen nu voor de rechtbank vertellen dat zo berouw kregen en vrijwillig zijn teruggetrokken Dat spraken ze vooruit af maar in werkelijkheid zijn ze voor een krantenbezorger gevlucht Du s uw verweer was al vooruit bekend concludeerde mr De Blécourt of is die bnef riirljver helderziende De tweede verdachte Dorus deed een dergelijk verhaal als zijn broer Hij was echter naar zijn zeggen nóg onschuldiger Ik heb zoo dikwijla geprobeerd om mijn broer féa ml drijven af te houden Dien avond dacht ik aanvankelijk dat wlj ghigen snorren Maar in de Kalverstraat stapte mijij broer uit President En u zag toch wel v at hij deed Ja dat had verdachte gezien maarhij had niet geweten wat zyn broer van plan was Wat den president doopmerking ontlokte dat achter degroene tafel geen onnoozelen zitten Een kind zou uw verhaal nog niet gelooven Meneer nep verdachte opgewonden ik ben geen Inbreker Voor mijn broer l en ik eeri held geweest Ut wilde hem van inbraak afhouden Ik heb meegeloopen zooals Je in een Vtocht maar meeloopt t e politiedeskundige dr C J v a n Ledden Hulsebosch heeft in den auto glassplinters gevonden Uit de brekingscoëmcient bleek dat diè splinters afkomstig waren van de ruit der juwèllerszaak Door de gedeelteiyke bekentenis nam het verhoor van den deskundige niet veel tyd in beslag Vervolgens verschenen twee rechercheurs veor het getulgenhekj zy hadden dien nacht dieast in de tuurt van de juwelierszaak en hielden een extra oogje in het zeil Meermalen waren zÖ het tweetal dien nacht tegengekomen en het was den politiemannen opgevallen dat lYeek en Dorus bjjzaider veel aandacht schonken aan den Juwelierswinkel Ook zagen zy Freek voor de étalage staan nuHir zij hadden niet geden dat hy wit luik forceerde en de ruit insloeg Tegen den ochtend omstreeks 5 lur waren zy weer in de buurt gekomen maar ook hadden zU niet ge7len dat Freek zyn gereedschappen terughaalde en het 5uik weer op zyn plaats zette Een krantenlooper had de ontdekking gedaan dat het luik geforceerd was en de ruit was ingedrukt Hy had een agent gewaarschuwd en de rechercheurs hadden de beide verdachten s morgens in hun woning ingerekend I Requisitoir Wegen S jpogmg tot diefstal met braak requireerde het O M tegen Freek B een gevangenisstraf van vier jaar Wegens m deplichtigneid aan dit feit vorder hy tegen diens broer Dorus drie jaar gevangenisstraf De verdddiger i mr Th Eskens vond ifi tegenstelling met den officier van JiJstitie het verweer der verdachten injliet geheel niet onaênnemelijk Ten aanzien van den jongstenverdachtr testigde pi er de aandacht op dat deze nog nooit voor een vermogonalelitt is veroordeeld HU verzocht een reclasseeri gsraw t dezen verdachte te gelasten ABONNEERT IJ