Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1940

ERSTE BLAD a JJDAG 14 JUHI lÜtO Reeuw k PBEDIKBEURTCIN VOOS WH9AB t Ned Herv Kerk Simpwyk v ro 10 Qffnsttger voonooardett voor uur ds E R Damsté Ddopsbedie 4 het werken tn Duitsthland In de gistenuMac gelMuden pers oonferéntie te s Gravenhage heeft de generaal eemnussaris minister dr Fish Iboeck een belangrijke uiteenzetting f egi ven va d wijze waarop het nieu We hewiBd zii voorstelt het werkloosDe co lecten voor kerkelijke beten fi ldsviaagstliik in Nederland op te gen in op Ked Herv Keik Sluipwijk over de maanden Apnl en op Pinks j 1 es brachten resp ƒ 31 en f 30 8 afEIERENVEILINa 12 Tuni Aanvoer 7000 eieren prijzeni pet 100 sluks ƒ 3 15 t h ƒ 3 90 VOETBAL Uitslag van Zondag Moordrecht Goudcra c 4 3 Voor eanslaande Zoneiag is vastge steld Mo irdrceht Ammeu stolsche S V iJlfetxHnmissans zob zelté fer l ite ir 3cht het een van j nècït Imtfeode aangeregenheden iWde m Nedertend bestaande wcrk Berfanlwcbt CANIII0 IAt8£XAMEN De bwr J £ uidt uWi ic Rijksurivmitul te L tfjfhl ftilaagü voor fiet cfcndid SitMXanwn ttirologte ï Bodegraven nnnmuri rrEN vook eowdag bt rcl K rB vm 10 en nni 6 4 mtr eand den Boer SeS Kerv Kerk vm 10 uur de r r nekker r m 6Hi uur ds Klü t ImW K Tk vm JO uur ds i unlcih G rif Gi m V m 10 en n m 6 uur 11 heer Wu mg it Amenloort nE VEfM G B PKV 40 3a t riv r iS i 380 eendeierin Tl Ar A PAARD GfcKRFGFN tr n paarden i wa itr mp dicirii nt krtiK 1 JUS I ct i trap van pt n paard iR n üi i iiV n K neoshr r achlte irl r ff i r t ir hot zi kAïhuisjk I t Ml l 1 I r 4 rnst t liti ri Boskoop MLLVIL OOKTF K A hity i i l ir pc i I dr C G Flirn di r wi I i I w iiun dr A S K ttpr r n mtn s 70NDA JSDir ST OOKTORF N r 7 I i 1 Jui il dp Zfind ig i V $ tn V I rr c n rru o door dr G F 1 H if FRUUKBFIRTEN nOR 70JVDAG 1 Ki l m h i f 10 tn I f uu U lil s U rit K r V m huif 10 cii n m 6 iiui Ds iin C ir G r i h i k V m hdsf 10 en r rri O ut r Ii K n R 11 K rK r Vrji H r i inidLn fJ i r D f nonis m li n C nf G m r m 7 uur D G 1 f n hl f 10 tn I ni e uut r L tOüP V R IISIGIN Dk B J KOOPSCH VFII INC fi Jun I tn per hos Ros i miiruli 4fT 4 1o ht 1 IT iO c tl t P ul t n i4 56 c AuRiist Diversen p r bo Cunponula 8 12 e Pioenen ir Kirlen 14 20 et Jas tni n t 15 et Anjers 8 et Qtójiatis Durand 42 46 et idem Prm Hcndr 75 91 et iinm mr e cuun rr SK et Moordrecht NATIONAAL HÜLPCOMITE O k ir c ezc f tneenle ordt een s r at tr iui CD cte gehouden uit ga mue van het J it onaal Hulpcomite l Mt o r un aan de door den oor S trt 1 andgtnooten Op initi tl 1 ai n bu gemecster heeft ich Cl t T ïiBissie gevormd besta I ide UI d Qames A Brandt BIKGFRLIIKE STAND 0 FRLtDEN D rkj dt Jo s cd J 0 fr m lADERfROu WD H nk 24 j en 1 L va P n tn Bruenboer 27 jaar XWCMMEN IN tMMKL EN RING VAABT VSKBODIM Met het oog OP het grootc belang v an de olk gez ndheid is het lot nalir order sircac verboden te zwemmen in den HoJlandichen IJssel en in de Rirg vaart m dtic gtraeente Nieuwerkerk a d IJtsel PReOIKBt URTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerk v ni 10 uur Ds Engel van Rotterdam nm 6 uur ds Vollenweider Gertf Kerk v m 10 en n m 6 30 u cand G W Rijksen van UtrecHt ber predikant alhier Geref Gem v m 10 en njn 6 30 u lecsdunst VEREENIGING TOT BESTRIJDING TI1 C ÓNOivR RINDVEE In de gisteravond gehouden ledm Vergadering van de Wreeniging tot bestrijding van tbc oiidtr liet rund vee N tuwerkerk a d Ussil en Oniktrek n werd de heer P F Oudiik herko tn als bcituurslid In plaats van d n hetr A Kos die v eiitni vertrek bedankt htcft a Is tcittaris pen ningmocste werd giko7in de heer A Kool uit het jaar tri lag bleek dat ti t 11 dental nog steeds stijgt en thans retds dt 350 gepasseerd ic Het aantal tbcvrije stallen m ditien IS wede rom eenigc preiei nten gestegen MU ITAIRFN TERl OOFkEERD Wieifrom kctiden enkele militiinn it Duitsehland tem vm wie bc wterd IS dit zi ge sneuveld waren Men iel ederom hi we n g wairdt tan der elijke geruell n kan werden geheeht Met groote v useliijnlukheid kan worden aangenomen dat uit deze gem cnte nog ontbrekende peisonen z ch evt I eens in gevanpenscbap bevinden lietzii in Duitse ilanef of elders verder bej taat de mogeliiklveid dat zij ziin overtje bracht naar Engeland Er zijn nog diverse raogcl ikheden dat de bedeelde peiionen behouden leru kéerijn zullen Os derkerk a d IJs el GIVONDIN VOORWFRPEN Gebonden een briP ml aan het Ge mecnlel i i eon kinde poiteinon ie uil tij den Ruk veldw u Ier aan den Keikweg Verliren een broche tel i g te bezor pp b I den P I sveldw lehtoi Kei A eg PREDIKBEURTFN OOR ZONDAG Ned Hei Ke k v n ia uur Ds J G W oeld i ing n m 7 uui onbekend Wijkgeboun V m 10 en n m 7 uui Ds Gief Kerk v m lU on n m 7 uuiDs D A Vog NAIIONAAL HLLPCOMIT f Als Collecte c n m ssie voor het Na tionaal Hulpcoi iite 1940 i alhier de voiïïende commissie samengesteld mt F J V in Beeck Calkoen burgeniees ttT os J G T oelderin dr D A Vo gel W A Brouwer A W van Cap pellen C iLvegroen C J Hoogendiik J a de Je ng Cz A T vai der Leeden dr W J Leeuwenbulg dr L G van Omme J Sandkuvl er J W de Veei De collecte zal Zaterdag op dezelfde w J e weiden gehouden als de tiad tioneele Niouvijaarscoll cte d vv z m t open sihaa langs de huizen van ai e inge c ei en Ou ewafsr M£ESTC MILITAIREN TERUG Op l je na zi r alleuit deze gemeente feemobil sierde mili air n tti uggek erd terwijl een in den oorlog gewonde 11 en ziekeohuis veipleegd wo dt Z1L ERFN Jl BILI l M D gcT c nle vvcikn a IJ Doophce ztjn 25 jar j jubileum s zoodanig n i e acht De ard il ct en c c h ede ai d ders hebben hem een mooie ets ovei henciigd VEBTACUTING GRA GEWAS De verpachting van de eerste snede grafspwas uit de boezeaa Wn de f polder Groot Hefcendorp heeft 13 74 opgebracht PREBIKBÈrRTEN VOOR ZONDAG Ned Heiv Kerk voorra 10 en saycinde 7 2 uur Ds Wesseldijk van Kampen Geref Keik voorm 10 en s avonds 7 ï uut Ds If vaii Dgk ng nm i 30 uur ds E R Damste ed lleiv Kerk dorp Reeuwyk V m io uur en n m 7 30 uur ds W Vroegindeweij Getef Keik Brug vm BSOennm 6 3Puur ds P Warmenhoven coixFCTEN icerkeuik BELANGEN Zevenhuizen FIERVEILING 12 Juni Aangevoerd werden 32031 kippeneiertn prys f 3 25 ƒ 3 75 per 100 stuk=y eendeneieren ƒ 3 05 ƒ 3 85 per 100 stuks kippen ƒ 8 55 4 75 per stuk jüi ge hanen ƒ O 30 ƒ 0 40 per stuk PREDIKBElïRTEay VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk des v m 10 uur en des 11 ni 7 30 uur Ds Tj Tak Geref Kerk Des v m 10 uur en des n ni 7 30 uur Ds W G Bovendorp GLV ONDEN VOORWERPEN Bu dei gemeenteveldwachter is voor den ree thebbende terug te bekomen eci orgcmerkt heerenrijwnel hetwelk 11 deze t en ecrtle is gevonden Rl JKSPOSTSF lARBANK Ovei i tó werd ten postkantore bij ae Rijks lüstspaarbark ingelegd f 243 en uitbcluald 2127 20 Sfi hT OETBAL GFEN COMPETITIE WEOSTSUDEN OOR QOITOSCHE ELFTALLEN Voor a f Zondag zijn vuor de Ckxud sche el i Uien geen wedstrijden vfoor de KNVB cc mpelitie vastgesteld ATHLETIEK AAW NG G A C COMPETITIE Voor de G A C competitie waarvan Zateidu middag en Zondagochtend op het 0 n pia terrein de eerste etappe woidt afgewerkt schreven reeds in A A 3b Alphen a d Rijn met een ploeg Alpha idem met 2 ploegen en var ae Gtiudsche vereen 1 gingen Veloeila met 1 ploeg AchiUes met 2 lloeger er Veres et Ceieritas met 7 p oege 1 S heeren 1 dames 2 meisjesen li juniorenplocg In totaal uUtn op beide dagen ca 80 athleten IV ei de onderscheiden nummers erc eeP d iebemen MARKTBERICHTEN r 7 noteenng voor Friesche kaassoorten Do T 7 ottering voor Fri che kaa Cl 1 Ie Lttu vaid n al voifil A i r nTei pt 1 Celt eh t rt Go ei chc 40 41 45 cl e 1 C1I 1 er4 4 42 cl de vi j4 5 et B oodKaa 4fl 41 12 et Leidsc L 20 34 26 cl Stem ning Jea m Het werkloosheidsvraagstuk in Nederland I Maatregelen tot opheffing hiervan Mededeelinge4 ail Duitsche zijde Intensiveering van den wederopbouw arbeid Werk in Dnitschland Zoover echter hierdoor nog teeda een aantal werkwilligen met aan arbeid en btood geholpen kunnen worden zal de Nederlandsche en Duilsehc lotsverbondenh J r toe leiden de e werkzoekepde Nederlanders onmiddel lijk onder passende voorwaarden aan arbeid en brood in het Duitsche ri k te helpen zoo ging spr verder Op gitmd van een verordening van den Rijkscommissans is er zorg voor ge dragen dat ieder in het Duitsche rijk werkejide Nedei lander het door hem verdiend arbeidsloon voor zoover hij hfct niet Voor zijn gen behoeften m het Duitse e rijk noodfig heeft tot elke hoogte en zonder ecmgerlei beperking naar Nederland zenden kan waar de uitbetaling aan zijn familie of andere deor h n gemachtigde personen on middellijlc volgen kan Het oversturen van de loonover met goed ipzicht in den tegenWoordigen toestand vruwillig alles zullen doet om te beletten dat de io hun dienst staande aibeiders en employes bun functies vei liezen en evaptueel hen die sinds 9 Mei ontslagen werden weer aannemen Op deze verplichting zal slechts dan een uitzondenngl worden toegestaan Wanneer werkelijk dwingende gronden het ontslag noodig maken loosheid op te heffen Volgens hët bui eau voor de statistiek heeft Nederla jd buaen de weermacht 295 000 werkloozen De tïijfcscommissaris acht het ook van belang de noodige ma t regelen te treffen waardoor met slechts het toenemen der werkloosheid wordt verhinderd maar ook zorg wordt gedragen dat het voor lederen Nedei lan der mogelijk is dadelijk werk te vinden BINIfENLAND VERKOOP VLEESCH CONSERVEN VERBODEN Eveneens het inblikken van vleesch Waar t r ewejr d de beginselen vjm de nalionaalsocialistische maatschap pelijke StniCtUur ten uitvoer gelegd konden worden is steeds gebleken dal de werkloosheid een der vreeselijkste gfiesels van de nienschheid ii zeer IHJrten tijd leruggedroii en en tenslotte geheel opgeheven kon worden De m deze richting te ondernemen stappen zoo zeide spreker komen overeen m t de eveneen door den Rijkscom mrssans reeds m zijn rede naar aan leiding VM de ambtsaanvaarding op den voorprend gebrachte taak iraiake de meest snelle herstelling der in Ne derland vernielde bouwwerken De door den Riikscommissaris verordende intensiveeiing van den wederopbouw arbeid al dus de eerste maatregel zijn welke tot bestrijding van de werklooi heid dient VOORRADEN MOETEN WORDEN OPGEGEVEN Het Rijksbureau voor de voedsel voorzi ing in ooilogstijd maakt be k nd dat hét met ingang van IS Juni 1 IS veerboden vleesch Vleesch producten in blik te conserveeren Dit verbod geldt niet voor het eonservee ren volgens door de Nederlandsche Veehotiderijcentrale Laan van Meer dtrvoort 84 te s Gravenhage vast te stlellen voorschriften Tevens is het verboden in blik ge conserveerd vleesch of m blik gecon serveeide vleeschpioducten af te leve itn zoodat de verkoop hiervan onmo gelijk is Van de hierboven weergegeven veibodsbepalmgen kan door de jNederiandsche Veehbudenjcentrale orithcffmg worden verleend Daaienboven is en ieder die in het bezit IS van voor veiktiop bestemd vlleeseh of van voor verkoop beït nde vjleeschproducten in blik verplicht oor 20 Juni 1940 aan de Nedeiland he Veehoudcnjcertral opgSve te vierstiekkcn van de in den ijacht van 15 Juni op 16 jüni 1940 m zim bezit ijnde voomden met opi ave van den aard dezer producten en de plaats vaar deze zijn opgeslag Deze voorraden behoeven met te V orden opgegeven door winkeherb Om te vermijden dat door de demo biliseeiing van het leger plotseling een groot aantal werkzoekenden op de ar beidsniaikt v ei schijnt vooi w ie nift dadelijk atbeidsgalegenheid gesctiapen kan voorden wordt ingevolge een regeling die lïoor den Nederlanfcdien op iperbevelhé bber vin Land en Zeemacht jn evereenstemming met den Rykscom missaris getroffen is de verdere demobihsatie slechts in overeenstemming roet de bestaande arbeidsgelegenheden worderi doorge oerd De toorloopig met tot afzwaaien komende toldaten worden voor nood zakehjken en nuttigen arbeid gebruikt Hierdoor wordt bereikt liat de op de openbare geldmiddelen nog sterk drukkende kostqn voor het Neder landsche leger nu in den orm van eenmeer nuttig iirbeidsprestatie wordenomgezet Een derde maatregel die eveneens dobr dezelfde grondgedachte is inge geven betreft een verbod aan werkgevers hun bedrijven tijdelijk of duurzaam Stil te leggen arbeiderv of employes te oritslaan of den arbeidstijd op minder dan 16 uren in de week t rug ie brengen De generaal ecre taris voor sociale aangelegenheden he ft deze verordening uitgevaardigd op grond van een hem door den Rijkscommissans gegeven wettelijke maeh tigmg Voor zoover na 9 Mei reeds ontslagen zonder tc estemmrrg van de betreffende oveiheid zijn gegeven bestaat de verplichting de arbeiders en emploje s weer aan te nemen Van de werkgevers wordt verwieht dat zu ichtitteii IS van nu ai aan mb i q ktlcibeperkisg io de hea vm M bodragi nodi ten aanzien w r het deel van het loon dat de arbtf der ontvangt gebonden Daarnaast is en aantal voordeellge bepaluioni voor IJederiaodad miM ders die in het Duitsche rijk citl aam veoiden gesield getrotfen In k meeste beroepsgroepen bestaat nxÉi op een vacanuereis naai de eigw woonplaats Voor gehuvwle arbetd K t Ikens na een Oimmderbrakea werkzaamheid an drie maanden voor nul gehuwden na afloop van een half jam Hiertoe viordt een passende vacantiatijd gewaarborgd en de reis tot ét grens heen ea terug betaald De hsdagenoDteh ontvangen in de eciste week na liet vertrek naar de plaatj van arbeid m Duitsehland verdere uitbetaling van den werkloosheidsteiui Oe Nederlandsche arbeiders worden onder de zelfde arbeidsvoonvaardcn gesteld die v onr Duitsche arbeidskrachten gelden Ook worden de arbeidsvooiwaar den ioor de in de afzonderlyke beroepen jn het Duitsche r dg taande arbeidsgelegenheden voHedig bekend gemaakt en zullen aan den werk iekendcn öp aanvraag door de betreffende Ncderiandsche autoriteiten worden mcdcgedgeld Al deze m latregelen w rborni dat in de onder het bewind van éü RijkacommissaiiB slaande ie liied geen arbeidszoekende man of vrrouw weikJoos behoeft te zi n Alles wordt gedasn om de bestaande arbcidsgelegenhed in het land zelf te benutten en uit te breiden Waar echter dpze arjieidsgele genhedtn voorshands nipt Voldoende zijn wordt arbeidsge legenheid in het Duitsche nik gegeven onder voorwaairden welke de levenspositie van den arbeider zelf alsook het bedrag voor het onderhoud van zi n gezin op voldoende wijzo garandeeren aldüs dr Fiadiboeck voorzoover de voorraden bestemd zgt V oor verkoop aan ppnsumenten Zooali uit het bovenstaande bhjkt kan dea verkoop evenwel piet plaats vinden l Prinses Juliana in Canada IN MONTF BELLO AANGEKOMFN Prinses Juliana is heden met haar beide kinderen in MonteocUo aangekomen meldt Reuter uit Ottawa RADIONIEUWS Zaterdas UI êuÊÜ J ABSVSLII 414 t m KCJIV tm BtrUtUm AN S SArtttlfr irj meditatie 82 Geuijde muziek gi p 8 30 Giatro ooi i Ui tk 1030 Moigrndie I llJSG amofo n i u iek 11 a PlamnoordraeJit vgr TioffK nmU7icli 12 M Bericfaleti 12 15 Gf mofoomi i nek II45 Berlditcn A P 1 00 M od a fn Eratnofoon i Uïiek 2 10 Christcfuur 3 00 Gid nofooii ruziek 5J 0 Handenatbeid vooi dt jeugd i2ê Or£etspr1 tii Krainofoonmuziek VPRO M BtibelvertelTmfni NCKV 50 N C R V oi kest 7 30 Officleelc n cdcdM rgtn eventueel giamoCoonmuxIclE 8 0S Berichten ANP 8 IS NjCB V rkest en stilste 9 06 Groeiend geestelijk leren eau ene 9 0 Conceit clinftlczing IftOe Berichten ANP iluitms KOOTWUK Ii M see Benctitcn ANP zramofoonmu iek J Sai Bölchlen Franniw ükm Klarinet en p aro 10 39 G amofnonntuzlck 10 4S Oiceitpel 11 15 Beiiditen Ensckeltl UJt G aiTMilGoriruz ek 13 00 E=niera da 12 311 Be dUe iDuilhChl i Bwohten A MJ 10 VARA orkesl 145 2 J Bc ichten FraHMSi 2 0 2U BcTicMen Ouilsclil 2 St Frame te 11 uit do operetfe Ba alaik opn LIS Bericltten fFraBKhl J Orsei en zaoc 00 Ito ian Ladie 4 30 Reprrtaee 4 jO Gramerfooiin uziek 5 Oe Beixtltcn lOuitscbl ID Gil ofoon uzieky 1 3j VARA ni kcst IS B Ichtel BngelsctiJ CJ Cra iiolo r ziek 40 VARA orKeM 1 15 Rotterdam oe jaar laUng ÏJ Gramofoonnja 00 Berichten tDuiI=cl l 8 1 Bcr clUt n Engel chl tJO Bcrichlei ANP a 41 Bosian ikel 115 Bc ichtei Ense l 110 VA RA sluik rttest epn 1 lee BeHcfcten Dl tcliu 10 15 lOJO Berichten AJM P llJS II 3S Berietit n Fran ehl HiülLLhlON Madnife vcrtKiden Het circus X zr gBr 25 juilo s gezicht verduistert Een agent van de andereo Ëen fanaticus een man voor n teD eik middel goed is eea meester in vermommingen spreekt iedere taai en is handig dit IS Alvarez Hans kykt Qmto opmerkzaam aan En wat beteekent gaat door ulUe nacht Dal beteekent dat Alvarez nier in het circus la maar dat mun vrienden met weim onder welk masker hg ïich hKr bevmdt Hij i d man die de aaoslagai op m d Joamu gepleegd heeft mo trekt z4a enkbrauwea aamen H ka lederecB zqn BiU Bug o een der stalfcaechia ai die geos de oude Nieoaii Iedereen Hn kan als d ladiaeke ovaaar load gaan wft weter bc niet Han helt het hcMi op a talhet heele circus doorzoeken al moest ik het eigenhandig doen zegt hg woedend In Quito s oogea schemert een vonk maar zg is anel gedoofd Bet heeft geen doei directeur De knaap zal ge arschuwd ytdea of tot drastische uMregeJcn rardeg aaanset welke niei m ons belang Kunnen zun Hans denkt ra joals u wiJt mrVjuito Ik dank j m ieder geval voorde mededeeling Ik heb nO eer verzoek aan u mr Wenger Ik vilde na de voorstelImg naar de stad om mu vriendenen telegram te sturen Wilt u mu uwwager iaarvoor leenen Hij sehiintmi veilig Hans stemi toe Hi zal voor u kiaar staan n r Quito Zal ik u een ehaufteur meegeven De meesterschutter lacht fk zou geen vreemde voor my m de naag chaal wiUer stellen ik rijd zelt In orde zeut Hans De uren vergaan en Hans Wengerheeft de hander vol Brouwers verdwijning beeft toch een plaats lediggelaten Vader Wenger die andersveel uit de hander van zijn zoon over oam moet nu bu de kassa zitten Hetloopt reeds naar twee uur Hans komt luisi uit den iitantenstai vaar lm heeft geholpen om het olifantenwufje Katmka een emmer medicunj tegen buikpim te geven Geen gemak keluk baantje bu zuUc een orawangrvke en idstige patiënte Daaf staarj ddUeling Juanita voor hem Helpt u toch mr Wenger fluistert zg Ik bes soo oogemst over ito hg is ajt4 d oog met tervgi Hans aarzelt aen oogenblik Weet Junnna el aaroOi t hier gaaf ia ti mgewyd ol heeft Ouno teeennver ztm partnenn geswegen Maar naar amgM taant dnidel k aan dat zg op de hoogte Is van het gevaar dat Qui to bedreigt Ik hield bet m de eenzaamheidvan den wagen met meer uitl Kunt a hem niet later zoeken mr WengerAls hem maar niets overkomen is Zij maakt den zin niet af maar het IS geen klaagtoon Hans hoort ver baasd de dreiging m haar stem en opnieuw moet hg erkennen dat hg niet alle zjdc van dit meisje kent Komt u mee miss Juanita wgzullen eens telefoneeren Als er ietsmet mr Quito gel eiird is moet menhet toch ir df stad weten Zg gaan n ai den kassenwagen tiraai de telefoon slaat Mbar daar komt reeds de bekende grgze wagen aangestormd Oe uniformen van poli tie worden m den vagen zichtbaar Hg leeft roept Juanita hnd en de tranen rollen over haar wangen Zij snelt naar den wagen Han ie naast haar Ja dat is Quito die daar bleekei dan gewoonlijk moeilgk uit den wagen stapt Zijn rechterarm W lo vertxand Met een smartelgk lachje wijst hg de vragen Van Juanita en van Hans ar Itaar jreeds verdnagen de pieu gierigen tut het circus zich om heffl heao Het IS niots zegt Quito met verbeffmg van stem gen Klem ongeval ik had bgna uw wagea in puingereden directeor H glimlacht vri elgk tegen de politiemannen LieZe heereo van de m ade war r zoo vriMidri k mg op te rapen en lO een ziekenhuiSi te brengen Maar ik wikje toch liever naar het circus terug Hg gaat door de menigte samen met Hans en Juanita naar zijn wagen Als de deur achter hem gesloten is zinkt hg kreunend op de kleine sofa Het beheerschte lach e valt aks eer masker vMi zgn gezicht Juanita lieveling als je mg een pleizier wilt dcen haai dan n syphon IJswater uit de oantine wil te Ik h b eei brandende dorst Als Juanita weg is Kijkt QuitoHans lieteekenisvoj aan koorts flikkert m zgn oogen Het was tochn achoL directeur zegt hg grimmig zoo ziet u dat een vos ook weleens een toui maakt Inplaats van hettelegram mee te nemen laat ik hethier liggen Toen ik met Juanita vandl repeliiie kwam was het weg Alvarez Is flink Hij heeft waarschgnlijkmvm geheelei wagen doorzocht naarde docjmenten maar dan kan hijlang zoeken die kan men slechts vanmqn Igk wegnemen i Quito haalt moeiigk adem waar Jsehimliik leeft nv Koorts 1 SpteeM c niet Quito maant Hsïöf tnÖ JW misschien het beste dat u dadetiik gaat rusten Be ttezonde hand vaa den meesterse hutter w ert at Neer ik wU u alles zeggen voordat Juanita komt j Oe ketel beeft iMisscnMB gedaclit dat th de dpciimentoe wilde verzenden On 1 derweg oeefi men op mg geacnoten i M a mis eeo gal ui mnn arm Geo riluK iai Ik met oe iiisipi s a tü want dan nad de kerel met mg af gerekend Ik kon den wagen nog tot stilstand brengen en toen kwamen de motoragenten Zg lieten zich overlui gio dat de zaak mders was Hg hoopte dat de arm weder zou genezen maar voorloopig is het nummer Quito van het programma verdwenen dE laatste woorden waren bgna onverstaanbaar Quito valt terug Hans legt hem zorgvuldig neer en dan k ert Juanita terug Ja het pummer ld van het programma Een nieuwe slag voor het cjrcus Dat zegt ook de oiide Wenger als hg s avonds met Hans naar het werk van Bubo en Dorothy Keele staat te kgken Telkens de een na de ander verdirgnt van het programma ratjn on gfn zegt de oude man en glimlacht droevig Wy kunnen ons het enga gieren van nieuwe nummer met meer permittceren Kgk eens naar hl t pub hek men fcdn de menschen telle i1 Wg hier zgn meer in aantal dan zv Als er geen wonder gebeurt dan kunnen wij sluiten Hans drukt de lippen op elkaar Wg moeten een uitweg vinden va den wg moeten al was het alleen lerwille van oom Boll Het ia geen wonder dat Hans Wenger deaan nacM met kan alapen Itet IS ondiageiuk warm en daarbg verdringen honderden gedac e zich ia zgaiioaM Hl naat op aal naar des werkwagen Weer aoorzoekt hg alle Oe ramen staan epen Zoodra br aan de vhrgftafel sil kaa hii ioor 3e eeopei d raampjes hel Mchl in Ju amia s wagen zien branden Hg ziet Juanita s gestalte onduidelijk door de gordijnen Nu en dan verdwgi zg att den wagen Dan weet Hans dat z j naar Quito komt zien die kreiu cnd m een koortsaanval Ugt Met een bitter lachje denkt Hans er aan boe z j zich voor Quito uitslooft hoe zg aan dezen vreemden man verbonden is ea oaet eiken vezel van iiaar bestaan aan hem hangt Kan men bet den meester schutter kwalgk nemen dat hg haar als een kleinood bewaakt Domme senumenteele kereil denkt Hans Wenger van zichzelf je bebt wel aan wat anders te dcnkc dan aan een vrouwl Harlepgn deugt met als map al zga energie noodig heeft om de zaken gaande te houden Mechanisch gn t Hans naar de papieren welke voor hem bggen Een geérgeru lacQie glgdt over zgn gezicht Hoc vaafc heeft bil ze al bestudeerd en is er nooit uit wgs geworden Nutteloos gedoe alleen maar t jdroovendl Maar ondanks deze gedachte hecCt hii de map weer naar zich toegetrekkon en staart hg naar de Ignen a strepen Het is de oonstractieteekenmg gemerkt E deze en de constmctieteskening gemerk O hebben Hans hoofapila bezorgd Hi Iwgegpt er niets vaau En toeii na Ml bU zgn studiën Iwusch niet de doM ste van het college Onwilhg actalft i drteebmngen terzgdi ea fc jilt nicl vDor den eeratea keer da planm Onderstel A oiiJii B tonif d T wrt ho dat fc leciwnat CIVerdt aervolada