Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1940

EERSTE BLAD VRIJDAG 14 JUNI I9M Wij hebben een groote hoeveelheid ami m MANTELS en SWAGGERS loten vervaardigen in de meest moderne stoffen en kleuren o m de veel gevraagde tinten Eierschaal Gr s Perlgris Dcxe l rengen wij vanaf hedsn tn d it vsrkoop tegan zeer voordeelige pr z n I TAN mrinuuuun I J LBRUNS GOUDA Dat is Goedkoop Hed B overleed onvW wacht t onee ep b U hmé OOM celiefd Zustee Behuwdzuster en Tante JOHANNA OROENtNDAAL Weduwe van C M van Wungaarden in den ouderdom van 19 ar Uit aller nnm M S V WUNOAARDEN H S V jnjNCAARDEN Gouda 13 Juni IMO Van Itertonlaan 5 De teraardebjUtelUas xal plaats hebben k Maandag te 2 uur vanaf Vt sterfhuis O 22MS yfes Bven 19 ziet U oAs Schryfmachines Stalen Kantoorartikelen Papier Jan van den Heuvel Tolofem 3M O 2267 20 SpaaH Uw ÜHÊt ilrinict Limonade prloia Itwalileit Utnonndoalroop voordeeltg Ni t gebruik Uananiide Gnsa a haerl k van smaak J HaiHlIlxar P C Boibalraal S4 ü 2257 15 Aambeien Üuizenden vóór U vonden reeds baat U AambaionaaH van Broadar anodlotiia Ook aan U zat deze zalf tcrsfond verlichting brengen Haal dikett een pot bij Uw Apolh of Drèir Prgs ƒ 1 Zetpillen Br B per oos 85 cent G 1799 9 Jonge vrouw zoekt betrekking als HUISHOUDSTER waar zq haar kind Jongen kan meebrengen Kleine vergoeding gewenscht Br no O 2255 bur v d blad 5 Kund en Vark nsgehakt 70 et p kilo Rosbief of spier 55 pond Biefstuk of haas 65 pond 2Vi pond hamlappen f 1 20 2V pond heerlijk gekruide 2 Mtte varkenslappen 0 95 2 runderrolsluk 1 10 2Vi ribcarbonade 1 10 2Vi riblappen 1 10 Haalthelbii As VSfl LOOUWOn of stuurt Uw bode MOOaC OUWE 7 vtofc bH da Markt O 2258 3o Onze rijwielen zijn onverwoeslbaar en bovendien nog tegen ds oude zeer lage prijzen verkrVgbaar Ook onze vakkundige rsparaUa geschiedt uUerst billijk Knigge s Rijwielhuis L Tiendeweg 73 Gouda o 225i 20 ADVERTEER IN COURANTEN waarvan het lezen een d jeliiksche gewoonte van de menschen is waarin de abonne s de advertenties zoekea waarin de winkeliers adverteeren waarmede men dus het publiek èn tegelijk ook de wederverkoopers bewerkt Vraagt mlichtingeD voorl eelden etc van courantenreclame bu de erkende advertentiebureaux of het Cebuco Dam 2a Amsterdam Zoo juist ontvingen we da nieuwsM dsaains Schortenstoffen Bq Uw inkoopen denke men eraan lamtihart mede te brengen 1 rwr aouwi i4s to de Turfmarkt Q 2253 10 Te huur gevraagd groot Kaaspakh s eventueel met kantoor liefst g egen aan verkeersweg en vaarwater Brieven met volledige omschrijving oppervlakte en bergruimte alsmede huurprijs onder letter F 138 Alkmaarscha Crt Alkmaar G 22569 A DVERTENTIES telefonisch opgegeven worden uitsluitend aangenomen voor risico van den opdrachtgever l Officieeie publicati van ii t Rijksbureau voor do voodsolvoorKioning In oorlogstijd LUNZAAO Het Ruksbureau voor de Vuedselvoorziemng in oorlogstui maakt het volgende twkend Aangezien ten gevolge der buitengewone omstandigheden niet alle telers vlassers en handelaren m de gelegenheid zijn geweest hun lijnzaad ter overname aan den provincialen voedselcommissan aan te bieden wordt de voor aanbieding gestelde termijn aanvankelijk eindigende op 1 Jum verlengd tot I Juli t940 Er bestaat dus nog tot uiterlijk 1 Juli 1940 gelegenheid lijnzaad ter overname aan den provmcidlen voedselcommissan aan te bieycn VGRAVENHAGE 14 Juni i 5426 28 NKT MfEISJIK 23 jaar b z a voor dag en nacht zelfst kunnende werken en koken Brieven onder letter B Boekhandel T Burger Waddmxveen G 2268 Provincialo publicatie van liat Rpsbureau voor do voedselvoorzioning in ooriogstQd VESPMCan SmaSTEATIE VAN BET W Of EN MM DR EVACITATIEGEBIEDEN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening ui oorlogstijd maaltt het volgende bekend Met ingang van Donderdag 13 Juni a s zullen bij de burgemeesters van de gemeenten in de provincie Utrecht in de provincie NoordHolland ten Oosten van de Vecht en in de provincie Gelderland voor zoover betreft de gemeenten Nukerk Hoevelaken Banieveld Scherpenzeel Ede Wageningcn en het gebied tussche de Run de Lek on de Waal ten Westen van de gemeenten HetereiL Hemmen en Valburg kaarten beschikbaar zUn waarop daor lederen houder van rundvee varkens paarden geiten of schapen de gevraagde gegevens moeten worden ingevuld Deze registratie heeft uitsluitend ten doel een inzicht te krugen in het verloop van den terugvoer van het vee naar de evacuatiegebieden Alle veehouders in de genoemde gebieden dus ook z die met rechitreeks bu de ontruiming betrokken zyn geweest zyn verphcht deze kaarten bg hun burgemeester af te halen naar waarheid met de uiterste nauwkeurigheid in te vullen en voor den 19den Juni weer bg den burgemeester in te leveren Deze opgave staat naast de gewone registratie zooals die door net geheele land reeds meermalen is geschied en ontslaat de veehouders niet van de verplichting de gewone registratiekaarten in te vullen De veehouders wonende m de hier bedoelde gemeenten vullen du m de maand Juni twee kaai ten inplaati van een registratiekaart in Met den meesten nadruk wordt er op gewezen dat onjuiste opgave strafbaar is en dat de ambtenaien die speciaal met de controle hierop zullen worden belast instructies hebben met ae meeste gestrengheid op te treden indien fiaude gevallen worden geconstateerd Z n BüüT re koop pl VATS eer Daglil4idr olaBi li Bi t v rvoiig i Wie zun kaart niet afhaalt en met op tud indient is eve i eer stiafbaar als wi op zijn kaart een onjuiste opgave v strekt afgezien van het feit dat hu daardoor elke aanspraak op éenige mogeluke schadevergoeding verliest 5427 m PARIJS DOOR DE DUITSCHERS BEZET gister el Ver f Actiüiteit van Italiaansche vliegers De aanvoUen op Abessiniëduren voort De houding van Turkije Naar Stefaal uit Geneve meldt i vanmorgen vroeg de Dnitacbe vooriMMdea Parijs door de r rte Saint Denis btaiieiigekomeB EcB Reuterbericht ait Waslungton meldt De Amerikaaosehe aaibasBadew Bnllitt heeft aan het departenent van Baitenlandsehe Zaken medegedeeld dat het Daitsche leger sieh biaoen de poorten van Parus bevindt Bnllitt heeft bovenstaand bericht telefonisch doorgegeven aan denAMMrikaansehen ambassadeur bij de Foolsche regeenng BiddIe die sieh ophet oogenblik in Tours bevindt Deze stelde daarop terstond Washington hiervnn in kennis Het bericht Iwdt oju De stad u rustig Bnllitt die uch inParijs bevindt verstuurde het bericht om middeniacht Greenwich tijd maar hat was büna 6 uur toen het in het departement aankwam De woordvoerder van het Fransche ministerie van Oorlog heeft verklaard lat het opperbevel niet toelaat dat er in Parijs gestreden wordt Daarom zijn de troepen verplicht zich verder in de omgeving van de hoofdstad terug te trekken De troepen zullen lich ten Noorden van Par s verdedigen en zich later in stelUngen achter Parus terugtrekken Alle noodige maatregelen lijn reeds genomen vernielde eenige tanks en beschadigde anderen In Italiaansch Oost Afrika hebben in den ochtend van 11 Juni vuandeluke afdeelmgen uit Kenya gesteund door bonlbarde nenten van artillerie en vliegtuigen van Mojale uit aanvallen ondernomen De aanvallen werden met lichte verhezen afgeslagen Onder de in onze handen gevallen gevangenen bevmden zich een Engelsdie officier en een Engelsche onderofficier Ons luchtwapen bombardeerde Port Soudan en het vliegvel4 van Aden alsmede het vliegveld van Mojale Twee van onze vliegtuigen zun niet teruggekeerd Vuandeluke pthten werden gemaakt Ixiven Srytrea waarbu onaanzienluke malerieele schade werd aangericht Een vuandeluk toestel werd neergeschoten Wit TDBKUE BUITEN DEN OOBLOG BLUVENT De uit Ankara komende berichten volgens welke de Turkscfae regeering besloten lieef t niet aan den oorlog tegen Italië deel te nepnen wel echter xUn verdedigmpmaatr elen te ver teriiea wontèn in Italuanaohe politieke krincen ais een recbtstrecksch Bwilg der vertdaring van Mussohni van Maandagavond J L en als een ïware nederlaag d r Engelsch Fransche Het derde legerbericht van het Italiaansche opperbevel luidt als volgt Er was bedrijvigheid van kleine afdeelmgen m sommige streken van het front aan de Alpen Een poging van den vuand zich van den Galisia pas meester te maken werd verydeid In het centrale gedeelte van de Middellandsche Zee probeerden vyandeloke duikbooten zonder succes vlootbewegingen te belemmeren Twee vuandeluke onderzeeërs werden getroffen een daarvan werd ernstig l eschadigd Het luchtwapen heeft zyn actie voortkezet jen de luchtbases m de streek van Tunis doeltreffend met iMmmen l estookt Een uitgebreide aanvalsactie werd tegen de luchtbasis van Hyeres ondernomen waarbu van geringe hoogte vliegtuigen op deze luchthaven onder het vuur van machinegeweren werden genomen Voorts w rd de luchtbasis Fayence m de Procence aangevallen en de miUtaire mriditiDf m van Toulon Een van mze ioealellen is niet teruggekeerd Ver enningsvloditen tegen v andelnke t unpunten en gebieden werden fctafhtic voortgezet Ib ItaUaaasch Hbord Atrika vijandelijke aanvallen op onze grensposten aan de Xgyptiaohe fens virellce door UMlu gesteund werden a iMa en Het Iiiehtwapen freqi terstofd in f diplomatie m het geheele Balkangebied beschouwd aldus het D N B Dit resultaat zoo constateert de Popoio di Roma is des te opvallender daar de Engelsch Fransche agenten jutst den laatsten tud hier met alle denkbare intriges gewerkt hebben DE TIJRKSCH EGTPTISCHE BETREKKINGEN De correspondent te Istac boel van de Politieka deelt mede dat in kringen die in nauw contact staan met de Turksche regeenng verklaard wordt dat tusschen Egypte en Turkyé een band bestaat Deze band gaat echter niet zoo ver dat Turkyt automatisch met Egypte moet optreden li w z Turkue behoeft niet in den oorlog te gaan voor het geval Egypte m een oorlog zou worden betrokken DE BOODSCHAP VAN JIETNACD MAN ROOSEVELT In politieke en militaire krmgen te Stockholm acht men volgens het D N B het geroep om hulp van Rey naud aan Roosevelt een bew gs van den wanhopiigen toestand van Franknjk Naar aanleiding hieryan schrift Dagens Nyheter dat Amerika reeds lang met meer neutraal is en dat het in de nauwste samenwerking met de Westehjke mogendheden een niet oorlogvoerende staat is geworden van hei Commentaar Witte Huis Ten aanzien van den jongsten roep om hulp van Reynaud werd avond m het Witte Huis officieel Ver klaard dat men al het mogelijk do aldus Reuter Dit was het eenige commentaar dat men tot gisteravond kon verkrugen DE BEDE VAN ROOSEVELT In Congreskrmgen is de overeenkomst tusschen de rede van Roosevelt en het beroep van Reynaud opgevallen Senator Wheeler democraat verklaarde dat hu het hmderluk zouvinden indien Roosevelt hetgeen huniet wil aannemen zun rede eerst aaneen biutenlandsche mogendheid heeft doen toekomen Senator Clark dembcraat acht deze gebeurtenis een verder bewus er voor dat Amerika opweg IS naar den oorlog Andere sprekfts waarschuwden voor een mmenguig m de Europeesche aangelegenheden DB VLAGGEN Vrt m DDITSCBLAND Als gevolg van de groote overwinning der Duitsehe troepen in Frankrijk die vandaag lidcroaad is met het bin nentreldten in Parijs en door het zegevierende emde van den heldhai en strlid in Noorweeen wordt op bevel van den Fuhrer in geheel Duitsehland ter eere van de Duitsehe soldaten drie dagen lang de vlag uitgestoken De kerkklokken worden een kwartier lang geluid WAT FRANKRUK IN PARU VERLIEST 5 In een door het D N B van bevoegde zude ontvangen bericht wordt gezegd dat Frankruk met Parus een van de belangrukste centra van zun bewapeningsindustrie en van het Fraitsche economische leven verliest Niettegenstaande alle pogingen tot decentralisatie zun n 1 groote gedeelten van de Fransche wapenindustrie in en om Parus gebleven Zoo verliest Franknjk met Parus rond de helft van de capaciteit der vliegtuigmotorenfabricage en meer dan de helft van de productie aan vliegtuigonderdeelen Van buzondere beteekenis is het dat in het Parusche industriegebied meer dan de helft van de productiecapaciteit aan automobielen en gepantserde gei echts wagens is geconcentreerd Bovendien is Parijs de plaats waar belangrgke speciale industnecn 2un gevestigd IZoo IS daar verreweg het grootste gedeelte van de optische industrie en van de kogellagerfabi icage gevestigd De pro ductiekracht van het land zat door het wegvallen van rond de helft der productiecapaciteit van werktuigen en van machines voor het vervaaidigen van werktuigen m zeer ernstige mate worden getroffep Ook de chemische industrie van Frankuik heeft in Parijs belangrijke fabrieken Tenslotte zijn in Panjs ook fabrieken voor de vervaardiging van wapens en munitie gevestigd Daar de in Panjs gecentraliseerde autoriteiten en bestuurslichamen voor de oorlogseconomie of vlucht zijn of door de bezetting hun werkzaamheden t kunnen voortzetten zun belang rijke deelen van het bestuursapparaat der oorlogseconomie buUen bedrijf Verder is tè verwachten dat het verlies van het Parusche industriegebied waar zes millioen menschen werkzaam zun van zeer grooten invloed zal zun op de productiekracht van de indus trieen die in de Fransche provincie gevestigd zun daar door het staken der leveringen van bepaalde Parijsche spe ciale industrieën de verdere verwerking in andere fabrieken wordt lamge legd Het verlies van het Parusche industnecentrum is een beslissende verzwakking van de Fransche eeono mische en oorlogskracht DE VAANDELVLl CHT VAN ENGELAND Naar de Popoio di Rohia en de Messaggero van de Fransche grens berichten Is de vaandelv ucht van Enge land tudens den j 1 Dinsdag gehouden Oppersten Oorlogsraad der geallieerden door maarschalk Petam scherp becntiseerd Tudens dtze zitting waaraan behalve Reynaud ert Wygand Churchili en Eden deemamen heelt volgens deze berichten maarschalk Petain op plechtige wuze uiting ge geven aan de veronlAaatdiging van het Fransche volk tegenover Engeland Churchill heeft hiefop in zichtbare verlegenheid een ontwijkend antwourd gegcv en TURKIJE EN DE STRUD IN Dfc MIDDELLANDSCHE ZEE Het Zuid Slavisclie blad Politika meldt uit Istanboel Men verneemt uit kringen di in nauw contact staan tot de Turksche regeenng dat de Sovjetregecring aan de regeenng van Turkue heelt meegedeeld dat zu elke actie van Turkue om uit hSt conflict te bluven zal ondersteunen Geheime zitting van den Zweedschen Rijksdag ONTRUIMING VAN N EILANB In de gisteren gehouden geheime ziU ting van den Zweedschen Ryksdag hebben de Zweedsche minister president Hansson en den minister van Buitenlandsche Zaken Guenther verslag uitgebracht over den buitenlandschen politieken toestand Nadare buzonderheden over dit verslag zun tot dusver nog niet bekend Een nader D N B bericht meldtIn de geheime zitt ng van den Zweedschen Ruksdag heeft de minister van Buitenlandsche Zaken Guenthei verklaard dat de Zweec sche bewoners van het voor de kust van Estland gelegen eiland Odmsholm jtinnenkart naar Wormsoe een eiland gelegen tegenover Hapsal zullen worden overgebracht Ook de liewoners van de Ragoeeilanden ten getale van 4S zullen naar andere deelen van Estland overgebracht worden NAAR EEN NIEUWE CRISIS IN HET FRANSCHF KABINET Van de Fransche grens meldt het D J P Uit poitiers den beweerden ctiAc p1 van de Fransche rêgeeunj woro gemeld dat nieuwe meeningbverschillen tusschen bepaalde leden van het kabinet ontstaan zun Men rekent op de mogehjkheid van een nieuwe kabinetscrisis en reeds verluidt dat Reynaud wegens zun nauwe verknochtheid aan Engeland een onhoudbare iguur geworden is en moet aftreden Men verwacht bu een reorganisatie een regeenng onder leiding van generaal Weygand of maarschalk Petam Het voornemen van de regeenng den oorlog ook na den val van Panjs oort te zetten heeft bu do Fransche bevolking den grootsten tegenzin oirtmoet Algemeen viijst men erop dai in Parus alleen tachtig procent der Fransche oorlogsindustrie is gevestigd zooals b v Renault en Hotschkiss waarvan de fabrieken niet naar de provincie kunnen worden verplaatst DUEL TUSSCHEN ARGENTUNSCB SENATOR EN MINISTER De voorzitter van Argentunsche Senaatscommissie vAr Buitenlandsche Zaken Sanchez Zorondo heeft den minister van Justitie CoU tot een duel uitgedaagd De aanleiding tot de uitdaging was een hevige woordenwisseling tusschen hen in de geheime zitting van den Senaat De minister heeft de uitdaging aanvaard en voorloopK zsjD bevoegdheden neergelegd VERBOD OP MSnVATOBR R MIANO OPGBBBVEN Se Italiaansche regeenng lieeft het vert od op het verschijnen van liet blad Osservatore Romano weer opge heven Het blad heeft beloofd zk h Ie zullea athquden van bet pulriicMren van oorIo V hten