Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1940

DINSDAG 25 JUNI 1 BUITENUND BINNENLAND RECHTSZAKEN I I I Twee Moeders eischen één Baby op Na omstandig getuigenverhoor besluit de President der Rechtbank tot een persoonlijk onderzoek De Lichtv rdin terin2 I 21 1 1 DE OORLOG IN CHINA LVCHTAANVAL OT TBJOENGRINO Niet minder dan 135 Japansche vliegtuigen hebben In vier opeenvolgende groepen de regeerlngswljk van Tsjoengklng gebombardeerd Er ontstonden verscheidene groote branden welke echter naar het D N B meld spoedig konden worden gebluscht Er werden ook strooibiljetten en proJapansche kranten uitgeworpen Een hevig liichtgev echt Is oncstaan waar cy verscheidene Japan schc vliegtuigen zouden zijn neergeschoten Tijdens deze Japansche bömbardemoii en zijn de gebouwen van de BrlLsche en Fransche consulaten getroffen en vernield De Dood van Overste Mu sert HET ONDEHZOEK NAAR DE TOEDRACHT Van bevoegde zydc wordt medegedeeld dat t wee Officieren In arrestzijn getiteld en naar den krijgsraadverwezen verdacht van betrokken tezlJn bij den dood van luÜ kol J L Muss er t Nanc men mededeelt zijnde vele verhalen welke in omloopzijn omtrcit den dood van dezen ff flcier all zouden daai bU verschillende militaiien en burgers tegenwoordig zijn geweest volkomen uit lucht gegrepen Behalve de belde gearresteerden vsaren hierbij nogslechts drie andere officieren aanwe zlg die blJ de behandeling van dezezaak als getuige zullen woraen gehoord NA TERUGSTELLING TOT KOLONEL I Een Fransch mini jterleBl decreet van 22 Juni houdt in dat de benoeming tot generaal van den kolonel der Infanterie De OauUe nietig wordt verklaard Bovendien wordt kolonel De Oaulle krachtens een specialen o imiddelhik van kracht wordenden maarregel gepen ionnecrd Naar het D N B van betrouwbare de uit Bordeaux verneemt ls van oe ziide der Engclsche regeering aan ceneraal De GauUe een belangrijke torn gelds aan cboden voor elk oorIcr s srhip koopvaardyschip vliegtuig of ander wapen dat uit Praakrljk naar Engeland wordt o Jergebracht Van dit feit i s de Fransche regeering te Bordeaux se dert Zondag op de hoogte Naar te Bordeaux worot verklaard is daarmee de aanvankelijke onzekerheid we jgenomen omtrent verdere maatreeelen welke tegen De GauUe zullen worden getroffen De daden van De Oaulle moeten naar strafrechtelijk terrein worden verwezen Van oudsher is generaal De Oaulle er in officierskrinigen voor bekend geweest dat hij op grooten voet leefde Geruimen lijd is hij in verband met zekere kwestiis niet m actieven dienst geweest Naar verluidt heMjen Engclsche geldbronrten hem al lang ter i e i chikking gestaan Hij zou nok vooral onder Engelschen invloed door den vroe eren minlster nresident Reynaud tot algemeen secretaris van dan oppersten krijgsraad ztjn benoemd hctjgeen toen reeds algemeen opzien heeft gebaard De houding thans d ror De Oaulle aanirenomen is daarmee echter voldoende verklaard AANSLAGEN OP SONEN Nog verschillende klj liten öm trent aanslagen op personen tijdens de oorlcïidagen zijn In onderzoek evenals da eischen tot schadevergoeding wenens geleden oorlogsschade bij internefrlng en huiszoeking Duiven moeteq binnen bhji en VASTIIOIIDEN GKBcJDEN De commissie voor de gezamenl jke postduivenhöuders in Nederland maakt beke hd dat het vanaf heden verboden is alle soorten duiven du óok s i e rduiven uit te laten irlleg n Alle soorten van duiven moeteö dus vanaf heden worden vastsehouden geringd of ongeringri Teriijikeer der Vluchtt linKcn NEDERLANDSCHE IVDSSIE N AK FRANKRIJK De heer J M Mep K stadscommLs ari voer de cv r iatie te Breda 13 eno n d tot li deij van een Nedcr andschc i is sie vJlk zich vandaagnaar Frankrijk zal peoevcn om te zor qen voor de repalrieering van deNede andche uchielmgen Het D t sche oapei bevel in Neder aiid heeft i et DiiiLsche opperbevel in rari N ci oeht ape mcdewerkiivg te erle jfini dat zdowrl het noocii e mat r aa al deiRoode Kruis voor7ien nj ten d cmtp van de musie bullen worden geiteld BU IIET BAD N VERDRONKEN Te Steenwijk is de 17 jarige N bij het baden in ean der vijveii van de heerh kiif a De peze verdronken I UKD EN TUINBOUW Het Landboiiivv Comité bijeen DE INKRIMPING VAN DEN VlfESTAPEL I Onder voorzitterschap van den heer H D Louwes is de maandelijks he vergadering der eerste afdeellng van helj Kon Ned LandbouwComlté te sG rayenhage gehouden In de plaats van wijlen den heer F Stacel C n is voorgedn ï n voor het lidmaatschap van de pachtcom missie voor he er J o h d e fle Öe Wieringermeer Veer te Schagen Naar lanleirlmg van een verzoek een biidrage de koten va diecon biratie te voldoen Een der ange loten organisaties drukte er haar teleurstelling over uit dat er va éen sjbsidieering van nieuv e lagers land of tuinbouwsckolen voor het jaar 1940 niets zal komen omdat het tengevolge van den ooiloig nibf mogelijk zou m gebouwen voor nie stichten Be sloten w rd deze aangele renheid laat e in besnreking te te willen verlee ien In 1 de peulvruch nstu werd besloten daaraan euwe scholen te te bevoegder brensen Ri htljjnen werden besproken wel ke zo don moeten worden in acht getot het inkrimoen van tapel zou moeten wor lomen indier rien rjndvec den overgegain Onnicuw zi onitr nt te la varke 15 O s varten shoud n klachten ïernomcn e ovenccmpr jzpn vour emc kt werd dat de s h ui bedrijf moeten ir krimpen ioodat een deel van hun prcdrcf staan en eer m r ïereeht iemicid lcn moeten af loonendfB prijs dus te aardigd is Aanrcien ferhooging van de r rilzen van hetj varken v cesch niet i toegestaan wjerd de vraag iesteld of het met mogelijk zou zi tTi door een verkleining van de marge tusschen de prijzen vajn het ruwe en het bewerkte artikel den varkenshouders tegemoet te kjomen Een en ander zal opnieuw te tpvoegder plaatje aan de orde worden gesteld De vergadeHng sprak den wensch njt dat aan tractorhouders het hun toegewe en kwantum petroleum In eens wordt geleverd oodat zij er In hun bediijf rinor goeddunken metfe i kunnen handelen MUIZEN VEROORZAKEN GNGEH KKEN In de naWjheid van New York hart ter vree selljk auto ongeluk plaats dat door een leer merkwaardise c 01 zaak ontstond Een muis was m deri zak gekropen van de uniform n een chauffeur en Jtlom onder het i ljden naar bi itên Lanss den ann be eikte het dier den hals en wilde jn de halsopening verdwijneu waar Verklaringen Tegenstrij 2 HOeiLUK GEVAL Olftermlddag had het getuigenverhoor plaats Ir het kort geding tiisirhpn de Haai che familr s s t e 1 n neti en ▼ de Winden voor den pre Ment van de Haagsche rechtbank jnr A 8 R u e b uver de vraaï aan ic het kiiid behoort flat de mjtste lamllje thans otzit De famfiie B heeft een eLs h tot afgifte g estejd van het kind dat de familie v d W thans beiH en als het hare be ch i iwt Mevrouw 8 Is echter overtuiRd dat dit Jonfptje haar toebe hoon De onz keiheid over de ai koiri van het kiiui is een gevolt van i warring die In den p iilend van I i onlltond tren in de ki ih rouwen llnlrk H lize Bethle h i u r cif Pn T tj iarht een bom in 1 Enkele bahy s z jn daarbij giüood Ml vrouw S heeft echter pen kind wii irian zij overtuigd is dat het het har A aan een helper d ior het ra 11 a ii rreikt De C heeft hel naat tl IJ f j uilkelder van e Eei ste Ned lü flie eis verder aan de Prinïe s i i nt nt eri gebracht Zij her het kint met meer tei oevon d I 11 he fi de politie in den arm pe Le e maakte met haai een ro A i laiitjs alic oud patljnten die f ir oor in aanmerking kwamen en in h kin i dat bij mevro aw v d W weid anii e rplfcii herkende 7i i ha i k lüje De 4e D i u de zaak ter terechtzitting on ir uni niet 7eer riiudeliik wa s en de fan f van dr W bovendien he rapoo an de ilitle op enke e piin cii Be trecd gela sUe de nre ldent een siifiiiéte dn gisteren plaau had Het ge ui 7enverhoor Uit het verhoor van dm aeentterherilniiT an poilie die hel oiidei7oek in handen heeft nehadbleek dat de mogeliikheid b staatdat mevr v d W inderdaad niet inden vhuillielaer van de Eerste Nederiand srhe is eewefyt Toen het rapport werd opeemaakt kon zij nietnaoer aanduiden m welk geiiouw zngeweest wa dwli later w zij methaar man er lang geloopen en toen Hrvs zij het iiand Prin cracht OOf 6a ai zooJanlg aan Twee keerheeft getuice etn rondgan gemaaktlt n s de p itient n rien eersten keeibij al c pal mtcn die op 10 Mei opde xaltn 8 waar mevrouw S ver plecg i werd en 9 wair mevroiw van der w lag aanwezig warea nlater ia het vinden van het tw edekuider nkie m het puin van zaal 9 op 30 Mei lanej de patiënten van diesaifil die daar bevallen waren vïj een a oniu Bi i den ecr sten rondgang is de begeleidende ziLslrr alleen binnen ge wee ït wanneer er sprake was van een dochlertje Mevrouw S gin mee om naar htt kind t kijken wanneer het een jor K etje as Alleen blj mevrouw V d W is Zij den er 5ten keer door een vergissing niet binnen geweekt Bij den tweeden rondgang herkende zuster H vali de inri hting het kindie bij mevrouw v d W als het ïoontie van de familie S Uit zijh aanteekeningen dus niet uit zijn rapport putte deze getuide nog de meriedeeiine dat zuster de F het kmdie als datgan de familie v d W meende te l ei hnen aan den vorm van het linWrbeentje en voetjf Naar deze petuigc vnorts verklaarde waren op zaal 9 tijdens den bomInslag negen kra jnvrouwen en acht kinderen De als getuige gehoorde kraamvertorg iter me van H echter verklaarde dat op die zaal zeven kraamvrouwen veroleegd werden met in totaal les kinderen waarvan vier jongetjes De raad iman van de familie S legde ee n lijst over van de vïrpleeuden op 10 Mei waarop naar enkele getuicen verklaarden eenige namen toivden die hun onbekend waren lX e getuige had in het kind in het hiiLs van mevrou v d W het 7oontje van de familie herkend Later had Kli ich echter herinnerd dat dit niet Ruik een groot neitóje had Mevrouw de G een patiënte die Op zaal9 naast naevrouw v d W verpleegd werd was door een heer naar een huis op de Prlnsessegtacht cedraaen en heeft daar mevr v d W gezien zij weet zeker dat dit niet de ierste i ederland ehe Is gnvcest In J vv t schotten alsbU een d n T werkmeis es net kin rlfft rhe fr ollt hj h t plaat se heeft overtuigd en en zaalinet schotten heeft ezitS ötee getuige lal den president het geliouwnader aanwyzen geoouw De hoofdzuster van zaal a zuster B die de kinderen dagelijks Weip herkende het kindje dat mevr w T d W had dadelijk als dat v famihe S zij heeft niet jetwUfeW twijfelt nop nlet Dese getuig ver klaarde ker te weten dat a 11 e kin eren van aal 8 gered zijn Mevroi w heeft zelf haar eigen kind uit het Mn aan een heer aangereikt aldus wter H In het bijzijn van de politie elt get bet kind ten bulae van de familie v d W wogen Het woog toen 8 pond en 70 gram Bij de geboorte op 1 Mei woog het kindje S op anderhalf ons na 8 jond het kindje v d W op 2 Mei 6J pand Het wegen had plaats op 30 of 31 Mei Ook en leerllng verpleegstsr mej M die alleen op zaal 8 werkte had het kindje ten huize van mevr v d W hcikend als het kindje s Godurende tien dagen had zij het heel veel ia handen gehad De kraamverzorï sttr zuster de F die op 7aal 9 werkte ontmoette desmorgens pa den bominslag mavrouw V d W teen deze met haar kind uitde rlchtmi ï van de teeken aadcmlekwaiii Zij is niet In het huls geweest waarin mevrouw v d W geweesttro t zijn doch zij verklaarde datdit zeker niet het gebouw van de Éérste Nederlandsche peweest was 0emoeder had het kind niet aan getuige wlücn laten zien of afgeven Latertij confrontatie vond de getuige hetkind wel erg croot geworden naarzij vei klaarde Het linkcrvo tje stondeen beetle scheef en getuiire heeftdadelijk daarnaar gekeken doch ver blaarde thaits dat dit wel ni er voor komt b i pas geboren kinderen In t jjen ielling tot zu ter van H vcr kllftrde deze getuige dat net kind niet lii de zaal doch drie weken naden bominslag een vlekje van zilverni ra vt op den neus had Eei stMnonmde getuige had dit vle je laternit nn er gezien In verband met het eboorteo eXicht a htte zuster de Fhet kind bij mevr v d W te veelaan ekome i Overigens kon zij het kindje nlèt als dat van mevr v MW h rkennen Belangrijke aanwij jng Een uelangrijke eetiiige voor hct boivljs van de aan A cziaheid van mëvii 1 W v d W in den sc uytelder van Pcii e egrac t 6a was c v f htdiiKkcr A die r aar van vri 4er p ide en in dien kelder weik e loon ri pat Hten van Periilehe n in den kelder kwamen ZJ nad 1 aar k nd tof n re ds bij zich doch get ïc wist niet hoe het tn h Sr cezit r ko men Er waren vele dames met k nde en m den kelder Deze geti je had met haar gc rok n Bil d belande ig van d raak op 15 J iini had mevrou A v d W v rkiaard liet kind n een prkinr ie van Bethlehem in let bewuste hu in ontv ng st te hi bhen 7en men Bil het verhoor van dit n isjp mei N bleek thans dat deze na d i inslag hei Betoiuv is ui onpen en mt het rfl im van za il 8 een kindie ett aai een imen waa nede zij naar den krlder teaenover e p storie ii ze ann Daar ziJ teiic evo e van een k v tsui r het kindie met la Mer kon va houd en heeft zij het in den kelder afgegeven aan een dame met een bril OD Zij wist erhter nie wie dit was dcch zeker vist zii dat deze dane niet mevrouw v é W wa s scweest Deze laatste verklaarde hierop dat zij het kind inderdaad niet van een werkmeisjcdoch van een der nat erten in ontvanojt had genomen Als laatste getuWe wrd relioord de he r W die verkla rde van irevr S die h j herkende een kind te hebben aangenomen door een jeop nd raam van zaal 8 Qit kind heelt hij naar de Eerste rederland cbe ebrachf waar hij het in den kelder a n een dame gegeven heeft Bij een confrontatie met het geheele personeel van die maatschappij in het biiziin van de politie he ft efti d r dames van dat personeel den r r W h erkend als deneene die haar het kind heeft geigèven Naar de heer W verklaarde is haar naam door de oolitie genoteerd hoewel er geen r apport van l s opgemaakt Alvorens een bes Kssmg te nemen Z ide de nre=ident op enkele ilaTsen een nersoonlijk onderzoek te zullen instellen Ifoofic Rnad o egroxd beror p TWEEDE VERVOLGING IN ééN ZAAK Het ferechtshof te sHertoffentosch 1 ad i 1 hoogft beroep mej W de J wegens diefstal tot een gevangenustraf veroordeeld De raad jman had betoogd dat de Officier van Justitie niet ontvankelijk moest worden ver kiaard cmdat verd reeds eerdor door de rechtbïink te Maastricht van hetzelfde materleele feit was vrij espro ken Dit vonnis was echter nog niet in kracht van gev ij de gegaan en op dezen grond was het hof dit verwe r voorbijgegaan Tegen dit arrest was cassatie aang eteekend In deze zaak heeft de Hooee Raid thans É rfSt gewezen daarb j de volgende vipsig beantwoordende Kan terzake an een feit welks berechting bij den strafrechter aanhangig is doch nog niet tot een in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft geleld efn tweede vervolging worden ingesteld Deze vraag heeft de Hooge Raad bevestigend beantwoord Nu het hof vaststelde aldus het arrest dat het vrijsprekend vonnia tijdens de ix handeling van de tweede zaak nog niet hl kracht van gewijsde was gegaan kan een beroep op rtlkel 88 van het Wetboek van Strafrecht niet slagen Aj nacht vén 22 04 tot 5 20 uur DE METEOROLOGISCHE lENST KET WERK IN HET AFGELOOPE N JAAR Aan het verslag van de fiJiaal Inrlchting van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut ovtr 1839 wordt het volgende ontleend Generaal de Gaulle met pensioen In het pp 1 April 1939 van kracht gewolden reglement van Politie voor de Rijnvaart komen ora ije hek en akei lichten als nieuwe seinlichten vt Br Tot dusverre is de oraiijekleur nimmer in gebruik gevvecit voor de scihecpsnavigatielichten De filiaalihfichtingEn die van deze invoering hiel vooraf op de hoogte werden geiteld kwamen plotseling voor de mceilljkheid te staan om de normen va st te stellen voor de keuring van deze lantaarns ten opzichte van de jiüsle kleur In onderling overleg beslot en de directeuren te Amsterdam en Rotterdam zich hiervoor te wenden tot den hoofdingenieur chef dtr eikulaat en en magazijnen van Weg en Werken der Ned Spoorwegen omdat het hun bekend was dat de Ned Sooorwei en in hun i einsjitcem de oranje lichten al tedeit jaren hebben ing sehakeld en zij van meonl ip zljn dat het voordeel geeft indien er overeenstemming bestaat m de klev r van de verkeerslichten zoowel te land als te water Als gevoV van de b i prekingen te Utrecht beschi ien de filiaalinri chtmgen tlians er de7elfde proefglazcn als bij de lied Spooiwegen In gebruik oie eenjnaat tat geven voor de tolciantie m kleur van het oranjeglas InstrèimeTiten Het gereedkomen van het toestel voOr de electrische registratie van v indnchting en windsnelheid be sipd voor opstelling in dt weerkamer ondervond vertraging tfngevolce van de bezwaren verbonden i an het verkrijgen van enkele onderdee len nit het binte nland en de aan den constructeur door de regeeiniT gegeven spoedei schende opdrachten Kólanie Blanken in Oerwoud ONTDEKT DOOR VLIEGERS Volgens te Lima Peru ontvangen berichten hebben Peruaansehe mihtaire vlie ers die op een verkenningsvlucht waicn m de streek va i Puerto Maldonado Amazonc geljied m het departement Madre de Dios in het diepst van het oerwoud toevallig een kolonie ontdekt van ongeveer 400 blanken Men neemt aan dat het hierbij blanken betreft die na den tijd der rubber conjunctuur twegéns de wilde Indianenstammen in het oerwcma moesten blijven en aldus 25 jaar van de be haatde wereld afgesneden zijn gfweest Bli het compenseeren van scliepen bleek dit jaar wederom van boeieel beiang het is het s hip bij de a verkuna een koers voor te leggen teaenge ield aan óen heiiingkoers Iwee gelijksoortige tanks nepen A en B hadden beide Noord voorl iigeno ou etapel pestasn A lag uedurendc dF afwerking Znid voor B Oost De com pea atle van A verliop vlot daar lechts e erlnce afwi klng n tenc evoIl c van den invl ed van het schefpsmagnetisme moesten worden opgeheven Bi B had zich tchtcr ced urende de afwerking een itrarhtige Zuidpool aaJi stuurbooid d ars van et kompas gevormd die reeas ücior den geringeren afstand tot het kom as veel grootere af ijk iven van ue roos moest veroorzaken dan bii A Toen B maan ti sch Oost vv rd voorgelegSft wees het sfandaardkomnas Z TO het stuurkompas NW aan ZriD AFRIKA EN DE OORLOG Naar uit Johannesburg aan het DNB wordt gemeld hebbe i d e leiders van de Zuid Afrikaansche oppo itie generaal Hertzog en dr Malan de bnnuddelliike bijeenroeping van het parlement geeischt Zij iiebben alle partijen ODgeroepen bijeenkomsten te organiseeren teneinde te prote steeren tegen het feit dat zonder het parlement te raadplegen aan Italië de oorlog is verklaard en tevens om kracht bii te zetten aan den eisch dat Zuid Afrika zich uit den oorlog zal teriigtfekken FRANSCHE PARLEMENT BIJEEN Te Bordeaux zijn Eri steren de daar aanwezige senatoren en afgevaardig den bijeengekomen De ministers Laval en Marquet voerden het woord Zij wezen oo de noodzakelijkheid dat de volkverttiienwoordigers achter de rp cering blijven De activiteit der afgevaardigdrn rncct zich thans tot practiiche dingen beperken De vergadering stemde met dezewoorden in en bet iigde mfnisterpre ident Pétain voor zijn laatste verklarir en dank en vertrouwen De compensatie van B was met eenvoVidig en eerst mogelük met f groot fiantal ma inctc en nadat extra voorzieningen v aian aaneebracht Dit was op zlrh zeit niet zoo erg maar van meer bclant zyn de groote veranderingen oie het cheepsmagnetisme ondr aar na he proefstoomen of gedurende d eerste reizen Denkt men zich deze alnemmg ak een reker percentage van den oorsnronkelijken invloed dan is het ri ldelljk dat de afwijkingen na het in de vaart komen van het schip voor A klein zullen blijven voor B echter na eenigen tijd zeer groot kunnen worden Hieraan ont mt men met Een desbetreffende öjiSierkiix werd dan ook op de stuurtafel van B aanpetsekend Later vernamen wij bevestiging van dit vermoeden V ültódigheidshalve vermelden wij dat r ook den bouwer geen verwijt treft daar B niet Zuid voor gelegd kon worden door gebrek aan plaatsruimte OP de werf Onderzocht of gjkeurd werden Kwikbaronreters 124 aneroide barometers 63 barografen 2 1 zeewaterthermometers 77 luchtthermometers 25 kompasroien 130 komnasdoppen 133 kompaspenntn 20S kompa skctels 28 vloeistofkcmpassei 231 peiltoestellen 55 s xt anten en octanten 157 scheeo lantaarns 1613 lenzen voor seheepslantaarns 330 gekleurde elazen voor seheepslantaarns 277 tijdmeters 133 horlo ies v wr scheep sgebruik 41 schenen die gecompenseerd werden 119 vll3gtuii en die gecompenseerd werden 84 zeek iarten 71912 zeemaniffirtsen 10910 maatstokje voor Thomsoniood 5 fen 1 lange kijker VERZENDING VAN TIJDSrH ÏIFTFN De diplomatieke betrekkingen tu wchen de Sovjet Unie en Znld Slftvu welke sedert het einde van rien vsreldoorlog waren afgebroken tjn hersteld Met ineang van heden is de verzending van couranten en tijdschriften voor zoavcr deze als po abonnement of re ht tre ks jdoor de uitgevers of druk prs der b troirkpn blacen worden verzonden van N ri nd nuT D iltschiand en in oinge ee r e richting w ier toseelafen VA fA dcor de chauffeur zoodanig schrok dat hij de macht over zijn stmir verloor HU werd doode k gewond nit rien auto gehaald Van de muis was geen s joor m er te ontdekken Op denzelfden dag wras er korts iiiting in de nabijheid van een der waterwerken nadat muizen een electrische leiding hadden doorgckiJiagd DOor de beschadigde leiding ontstond er kortsluiting die een der mjizen het leven kostte echter tegelijkertijd groote schade aanrichtte aan het electriciteltsnet 21 Welke Bon LevenKmiddelendiütributie BROOD BONS 31 tm 40 TUI I kroMlbonkMltJe 2fM voor de periode 24 t m SO Jhü met 3 dagen extra geldighalMdaar THEE OF KOFHE BON No 69 ons thee i pend koffie geldig tot met 5 Juli SUiKKR BQN No 70 1 K G suflMr geldig tot en met 27 Jani HAKMEEL BON No 75 2i ons tai cUMMi óf zcUrijzend hakmcel gaUIg tot en met 12 Juli PETROLEUM k PETROLEUMZEGFX Periode t 2 Liter petroleum geldig a 11 Joni tot en met 30 Juni KERK EN SCHOOL VMKNS A Ar K i s iri iix llr ilit Ic la ii i iml kUaInii i Inii i 11 iiii i C H i Ili ikelbooli v ni Ier iiri Mkfl ilix t l v X vvi s en n itMiukiiiiili hiMjMvrtk In iliiiii kunde V Ml I K J Koll T iiri lofj AHwterdani r l i ird dnüt az lieikunile mej J B Sl iijken eandex wi en ii iliiiirlviinilr 1 1 j do b rCi eegers i rtcvDitli h1 tnt iliHlor hl I ll wii tlx L i lil u i pi oef I l Ni uU j T rfcho lA iilcil dr IcIIcM n i liiil l iiii j i iihieeii lli v i ii id tot ilui loi Ill lic roc tsgf in nllici d p luüi f lii iü d j lieer G W Kn = r ivenl n ri 0e l ia2 l l ct i wi en natuuck lifHitdviik iKii iiiif nK Ij II Oriittonnk 1 en Hajiir iileni liiH fdvnk geologfie do iun r J il Muller IjOiden li ll Ul l M I k 1 V tKH bercidetid kerkelijk e aiiit n 4e Ik ci a P villi lier 11 1US llillegei vri f ii u itiiurkunde n ri n M hoi ii ui Oogst llntllmi l l f t Iji iilcit ex let if l i icrd V ir i oi l I niM i 1 f H 1 1 iri i Im t i il I ll terkiiiiili ik heer V N i s liolft GEREF KERKEN IN HERSTELD VERBAND ConferenUe Vanwege de Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband Ü te Bentveld in hét Woodbrooker house een tweedaagsch conferentie gehouden Ds J J B u s k e s Jr alt Rotterdam sprak over De hoop dhg w ereld waarbij hu de diepere bete kcnls der Christelijke hoop belichtte die wij niet enkel mogen zien als een soort ïluitstuk va i ons leven De woord B die men op sommiö kerit hoven vindt Ave Crjjx Spes Unica zou spr willen planten niet bIJ het graf maar midden in het hart wereld Ds E L S m e 11 k uit Amsterdam sprak over fatalisme of ongeloof daarbij opmerkend dat in qnze d gen voor velen geldt dat zy evenali men du van vliegtuigen leest niet op hun basis zijn teruggekeerd Ds B A V e n e m a n s V a n H a rk e m a refereerde over Jerrmia Ds J ter Sohegget sprak ov rgetuige zijn Juist nu Met uitzondering van de HR OKRBF KKRK Tweef il tn Ani tcrdaiii Wi st L 8 iliMi Mixt te rnbem en C mita te lifilreflit = Diverse Berichten In Brazilië is groot op ien gecaard door hef ontslag van alle Duitsche werkkrach en der vleeschcoiiser Nahas Pa=ia Li belast met levorming van een nieuwe Egyptischeregeering doch heeft de opdracht afgewezen onder het motief dat hUzonder nieuwe verkle ingen zich nietkan belasten met de kabinetsformatie Een maalderij te Upsala Zwe den is door brand verwoest Schadejen half mUlioen kronen Ten behoeve van den wederopbouw in Noorwegen is een 4 proccntslecnlng uitgeschreven waarvoor obligaties tol een bedrag van 50 mlllloen tronen worden uitgegeven Te Philadelphia VS is de r pHblIkeinsche partijdag in aanwezifheld van J6 000 toe chouwers begonnen Tijdens een voorstelling teMaagdenburg van het circus KreiserSarum is een luliaansrhe trapeze erker an ongeveer 20 M hoogte gevallen en zwaar gewond Onder de vluchtelingen die JXVrijdag de Fransch Spransche gren overschreden bevond zich een Nederlandsche Jood die voor eenwaarde van 25 millioen pesetas an Juweelen declareerde De It allaan che geiant te Call graaf Majaolmi heeft Egypte Terijten In Un gevolg bevonden zich mleden van het italiaansche ï schap en van de Italiaansche koloniein Egypte