Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1940

M GOUDSGHE GOUBANT Woensdag 26 Juni 1940 79e Jaargang No 20 7 NIEUWSBLAD VOOR CaUDA EN OMSTREKEN Directfur F TIETER Bur Markt 31 Tel 274S Postgiro 48400 kleingeestige onderdeelen bevat Het stad anlirs bij stormvlotdin kan uVPrzet Frankrijk militair schaakmjt nuaL stiuo lu n De wapenstilstandsvoorwaardenj Atlantische kust en Noordelijk deel van Frankrijk worden bezet Fransche vloot zal niet voor oorlogsdoeleinden der asgenooten worden gebruikt en bij den vrede zullen t a v de vloot geen eischen worden gesteld Uitlevering van het Fransche oorlogsmateriaal Dader de bepalingen van het Duitsch r Fransche wapenstilslandsvcrdrag ia wel deze de belangri kste dat Duitschland meer dan de helit vm Frankrijk zal bezetten met inbegrip van de geheele Westkust De a van het te bezetten gebied begint in het Oosten aan de Fransch Zwitsertche grens bij Geneve en loopt dan ongeveer over de plaatsen Ddc Paray e Monial en Bourges tot ongeveer 20 K M ten Oosten van Tonri Van hier gaat zij op een aistand van 20 K M ten Oosten van de spoorlijn Tours Angouième Libourne ca verder over Mont de Marsan en Orthez naar de Spaansche grens Het ligt ia het voornemen der Duitsche regeering de bezetting van de Westkust aa de staking vande vijandelijkheden met Engeland te beperken tot den onvoorwaarOPflj vereischten omvang De geheele Fransche weermacht de vloot incluis zal worden ontwapend en gedemobiliseerd behoudens een deel der troepen dat Boodig is voor de handhaving n de binnenlandsche ord De vloot aioet daartoe voor zooveel noodig worden teruggeroepen Duitschland I aiet vooraettens de Fransche vloot voor zi n oorlogsdoeleinden te gebruiken behalve voor enkele ondergeschikte diensten ol bi het sluiten van den vrede een eisch te stellen ten aanzien van de rUtot De Duitsche krijgsgevangenen moeten onmiddelli k worden vrijgelaten de Fransche daarentegen bbjven in gevangenschap totdat de ▼ rede is gesloten Al het Fransche oorlogsaiateriaal moet evenals de militaire installaties ca iarichtiagea ia het bezette gebied ongeschoaden worden uitgeleverd s j Wat Italië betreft is overeengekomen dat de Italiaaasche troepen in baa voorste stelUngea zullea blijven De aangrenzende Fransche gebied a ook die ia Afrika zullen over een aanzienlijke breedte gedemilitariaeerd worden Overigens stemmen de bepalingen vrijwel geheel overeen met die van het Dultsch Fransche verdrag De wederopbouw van Rotterdams centrum Een onderhoud met stadsarchitect Witteveen De nieuwe binnenstad zal hetzelfde karakter hebben als vroeger Het Maassiation verdwijnt Een rHeuwe rivierdijk Pétain De eer is tenminste gered DE VOORWAARDEN ZUN HARD Minis D president maarschalk Pétain heeft Dinsdagavond voor het Fransche volk een radiorede gehouden waarin hy de redenen der Fransche regeering voor het sluiten van den wapenstilstand met Duitschland en Italië uiteenzette Pétain verklaarde aldus het DNB dat Frankryk en Eegeland zich over hun werkeluke militaire kracht en over de doeltreffendheid van het eco nomische wapen de blokkade enz groote illusies hadden gemaakt Men winl een oorlog niet alleen met goud en grondstoffen De overwinning hangt af van de effectieven van het materiaal en van de voorwaarden waaronder deze gebruikt worden Petain herinnerde aan de resultaten van den slag in Vlaanderen en den slag aan de Aisne en de Somme In enkele dagen zoo vervolgde hu heeft de vuand onze stellingen doorbroken en het grootste deel van het Fran ch € grondgebied veroverd De uit tocht an vluchtelingen nam toen een normen omvang aan Acht miUioen Fransche vltichtelingen voegden zich b de anderhalf nuUioen gevluchte Belgen en hebben in ons achterland wanorde teweeggebracht Van den Wen Juni at trok de vuand over de Loire en stortte z ch op het overige deel van Frankr k By zulk een beproeving moest de gewapende tegen Und gestaakt worden De regeering 2a zich gesteld voor de keus tus chen twee beslissingen df op haar plaau blyven óf de zee oversteken De regeering heeft besloten in FrankTiik te blijven om de eenheid van het Transche volk in stand te houden en deze tegenover den vijand te vertegenwoordigen Onder deze onutandigheden was het onze plicht een Mnvaardbaren wapenttUstami te ver krijgen in naam van de eer en het verstand De wapenstilstandi is geslo ten de strijd beëindigd Op dezen nationalen rouwdag bUjft onze vlag nochtans hoog verheven Petain gaf vervolgens een overzicht van de wapeiutilstandsvoorwaardcn die hy hard noemde en vervolgde De eer echter is tenminste gered Wij zullen de noodige krachten bewaren om de orde in het moederland en in de kolomen te handhaven De Fransche regeering blijft vrij en Frankrijk zal slechts door Fraiisthen bestuurd worden De oorlog is in het moederland verloren Zou men hem in de kolon en moeten voort etlen Ik wilde geen verder bloed vergieten Ik zou niet waardig geweest zijn aan uw hoofd te staan wanneei ik het gedaan had Ik stel mijn peraoon en ook mijn hoop niet buiten Fiankrijk Thans moeten wij al onze krachten op de toekomst richten Een nieuwe orde begint Uw leven zal hard zijn Ik zal u niet bedriegen met leugens die u reeds zooveel kwaad gedaan hebben Rekent voor het heden op uzelf en voor de toekomst op uw kinderen Onze nederlaag hebl en wij te danken aan den geest der verwceking der genotzucht Tenslotte nep Petam alle Franschen op tot medewerking aan den wederopbouw Duitsche Pers over de Voorwaarden De wapenstilstandsvoorwaarden schryft de Berliner Boerse nZ e 1 1 u n g komen in hun 24 pun en overeen met het feit dat Frankryk overwonnen is in een oorlog dien het in etgën naam en als hoorige van Engeland aan het Duit he r verklaard heeft De voorwaarden houden verder rekening met de Duitsche eischen zooals vastcelegd in de inleiding van het wapenstUstandsverdrag een hervatting van den stryd te verhinderen en Duitschland alle veihgheid te bieden voor de opgedwongen voortzetting van den tryd tc ea Engeland Met dit laatste gezichtspunt dat voor den egevitrtnden afloop van den Duit schen vrijheidsstrijd van tieihasende beteekonis is is daarom in don meest uitgebieiden zin rekening gehouden Wat Duitschland vei langt is niet door gevoelens van haat en wraak gedic teerd maar door de militaire nood zakelijkheid van dm verder stryden den o ei winnaar De overwonnene moet de gevolgen van zijn nederlaag diag r muar hij wordt met geen wooid n met geen maatiegel in zyn eer gtkunkt Vertoonue de inleiding den uddeilijken Duitschen overwin naar de aan Fiaikujk ges telde vooi waaiden bewij m dat alle aandacht geschil ken is aan den opbouw van et II Idteie same nw et king die de ko mtnde viede definitief zal vastleggen Duitichland heeft ijn tegenstander voorwaardin gesteld die niet vergcle ken kunrun worden met de voorwaar den welke het 22 jaar geleden zelf ontving Ook deVoelkische Beobacht e r constateert dat het verdrag geen Tijdens het bezbek dat de Ryks commisaaris Ruksnjinister drSeyss Inquart dezer dagen aan Rotterdam heeft gebracht vertoefde de Ryks commissaris geruimen tyd m het stadhuis waar hij kennis nam van een plan dat de stadsarchitect ir G W Witteveen heeft ontworpen voor den wederopbouw van de thans grootendeels verwoeste bin nenstad Een redacteur van het ANP i thans in de gelegenheid gesteld den stadsarchitect te vragen welke vraagstukken zich by het ontwer pen van een dergelyk plan voor doen en op welke wyzc hy heeft getracht deze moeilijkheden lot een bevredigende oplossing te brengen I Drie vraagstukken Bij het ontwerpen van een plan dat de bedoeling heeft voor Rotterdam eeh geheel nieuwe binnenstad te ontwer pen zoo vertelde de heer Witteveen treden reeds aanstonds drie belangrijke vraagstukken op den voorgrond Zij zijn van fundamenteele beteekenis De eerste vraag is Hoe moet de nieuwe stadsvorm er uit zien Dit vraagstuk is dus van principieelen aard De tweede moeilijkheid is het spoorwegvraagstuk en het derde punt dat direct de aandacht vraagt behelst de vraag wat er moet gebeuren om in de toekomst overstroomingen ten gevolge van hooge vloeden te voorkomen Ten aanzien van eerstgenoemde moeilykheid zèide de heer Witteveen dat hy heeft gemeend een plan te ontwerpen waarby de nieuwe binnenstad hetzelfde karakter zal hebben als vroeger Het spreekt intusschen vanzelf dat het moet wordcn aangepast aan de beboeten van Het moderne verkeer Dit houdt ingrypende veranderingen m Wat betreft het spoorwegvraagstuk heeft de heer Witteveen gemeend het Maasstation te kunney opheffen door de spoorwegverbinding Gouda Rotterdam bij Nieuwerketk in westelyke staat het binnen de grenzen van het mogelijke en gewcnsihte etn hei til van zyn inwendige orde toe Het Hamburger Fiemden blatt schrijft De tcgerwoóidige lie ituurdcrs van het Butsche ii k dioo men van ei n eoilog der conuiHntin d en ZIJ van een vveielddtel builiii Europa zoudtn voeiin wanneer het efland Fngsiand zich met mcei i ii kunnen veidedig i Biitsche oorlmss schepen zouden de totalitiit v in het avondland van ovei de zeet n jimh l n belegeren Hoe onoewoon het o moge khnken deze wanhoop pl itim n ouden slechts beteekencn djt de regeering van Win ton Churihill de doodgravei zou will i woideii v ui de Europecsche beschaving dm Etnopce schen welstand en de Fiiifpcesehe leiding in de wereld De ooiIok al du duren totdat mui Gioot Biittannie ge dwongen 7al hebbm aan het rontinent zijn vrede m ziin eeiivjige onafhinke Iijkheid van Engelith oneen lied i te gunnen Uit deze doeNtoP nü die aan de inleiding tut de wapmslil siandsvooi waarden mtt Fianliiik haar politieke were Idbetecki i vir leende bliikt zondei meer H i Fiiro p eesehe in van den Duitsclun stiiil Fransche Pers achter Pétain De Frinsthe bladen stemnii n in met de radmicde van imaisthjlk Pi tii waarin de e de houding der regeenn tegenovci de gebtuitenis r inl t vaardigde De Figaio wust tip di uitspraak vjin Pt i aat FuikiiiK di toekomst vuoi ich iieeft tn ii he herstel geloovtn n el Du doel kii slechts dntii volkomen eenspe richting te doen afbuigen en door Kralingsche plas m langs de uptnbaie bcgraafp aal en Rotte te leidt n naar het Delftichepoort stat on Op deze wijze zou men een centraal station knigen met drie radiaal uit de stad stralende spoorwegui IR G W WITTEVEEN Wat betreft het derde vraagstuk gevaar voor overstroomingen herinnerde de heer Witteveen er aan dat de bestaande rivierdijk ligt op gemiddeld 4 meter plus rp Op dit oogenblik is dat nog wel voldoende maar nu doet zich het phenomeen vaor dat de zeespiegel elke 100 jaar 20 cm stygt Over 500 jaar zal de zeespiegel dus 1 meter gestegen zyn Dit beteekent dat over 900 jaar de dyken die nu nog goed zyn minstens 1 meter moeten worden verhoogd omdat de De heti Witteveen is van oordeel dit nu toch een nuiiwt biniiei stad gebouwd moet worden dt rivierdijk minfïtirs tot 6 10 + rp moet worden vpihooKd De heer Wittevetn het ft getiatht i II andire oplossing te zotken Ilii 1 1 1 ft dl t gevondm dui de oude lik du mul lm door c oiidi stad Itiop tl ilinniueim in iitti lon i de 1 f tl 1 nitiuiM diik l Ditweipen met tl n 70 ijanig d irspiuf dat een ned i Ite di k tur brttdti v m 2 J ri ttr op miiir 4 rp komt tt lig tn tn ttn I gedeelte ter brtedte van O rneltir op 0 25 f rp D heer W tte tin hult dt i op js i g gik i7 n um l t dt niiuwc di k dan ti t is duMt kil d jtn an tin xiojt r j cht boulevard wjjraai ten daarijni Je ii karakter i n afrm t ig passt ndt bebouwing Kom m beh ir if 11 tiigi Dejoude navens zyn m lit plan van liii 4tadsaichitfet bthoudm geheven u S uilijebrt ld Ook d uuje stajs Jiith k de twit grjjti bjui arls Cool ngi 1 en Goudsclu i gt alsncje Je dl ie hiiofdpit men Hofpnin Beurs p ein en Oistpkin s in h t i tuvve rdhiafi zy het in gi j fe gi Htl vtrkitr luv i i ii Ml Hn iicliter Mjasoi V i i j i i 1 giOiu k mjKtn van d bts auidt vt 1 11 j ndingen die t aaitüe verJ m viiiieuwd mottin v jr I i Ut hi i r Wittmtn hei ft voar s de pieiiwi virketrsjiug rtchtstieeki inte biiipin gebratht nut hc Buip II waaidom htt vei ttr Jat vjn 1 udiin RTtttruam pni ikj pD I ft Bi iirsp c 1 t du ui Tuin var Ri lurdam vv i S Er 7 at rr ten n dit p an uun t J ng u tn el s Vt 1 I ü vt s Re t 1 1 J i 11 Van tie Kr i irt gi lp Dl jp 1 i Vuil V r tl Klit tk o a ae iwigvtrb H ng Gi ij i t muge i a L schoui ngsc Ie plas in gi iaar ica aai daclil dr pu j leKt deze vrj 1 l i t i a i I de betreffende autur tt l i ui ge w I d op huigen pri s wuidtn ge BÜITENUND Frankrijk en Engeland GEF DIPtOMATIFKl BEIKLKKI NGE N MEER De Daily Herald beweert dat tl tussihen de Britsche legeei rg d rtBt iiiig van Boideauv ia het ueh t 1 geen diplomatieke betrekk ngen meer k estaan De Britsche amba sa dt ur en hel peisoni el der amuassaae tievirden zich op weg naai Engeiard Order zulke omstandigheden aldus i de conclusie var het blad zi n t e rek kingen in het geheel niet mogelijk meer Met belrekking tot de vorming van een Fianscli Nationaal comi e te Lenden meldt de News Chionicle dat bekendt Fransche pohlici op weg naar Engeland 71 n tm zich bij gereiaal de Gaulle aan Ie sluilen o a Ma i del Campinchi Ht not DelBos Blum Col en Rejnaud Naar at Engelsche bladen melden bevinden ich de Fiansche oud iimis Iers Blum Hei not en Paul Bo iet ut te Londen Léon Degrelle ALS CtVANGENE TE ARBFS De by undere correspondent var het DNB aan de Spaanseh Fransche giens meldt Het II 111 che blad La Depêche verneemt uil Pau dat de leider der Belgische rexisten Leon Degrelle zich te Arbes als gevangene bevindt en dat dus het belicht over zyn fusilleering onjuist IS Op den dag van het inwerking treden van den wapenstilstand werd de militaire controle op alle weg R m Zuid West Frankryk mgetiokkeri Gendarmen namen de bewaking op zich terwyl de soldaten naar de kazernes gebracht en ontwapend werden Gisteren zyn voor het eerst Fransche vluchtelingen de Spaansche grens in de richting Frankryk overgekomer en wel nadat zy van bekenden vernomen hadden dat de Duitsche bezettingstroepen niemand lastig vielen en allen uiterst jorrect behandelden De vluchtelingen zeiden dat zii hun woning slechts in de paniek en de anti Duitsche steniming verlaten hadden en bly waren jweer te kunnen tera ceerea lom aan het werk te gaan De nieuwe party in Roemenië VOLKOMEN NATIONALISME Koning Carol heeft gisteren de e ukvvei schen van de regewing m ontvangst genomin voor de oprichlmj van de party dei natie ondtr zyn dji g üe mini teii president Tatarcsni wtts in een itde op den sterken weerklank van e historische handeling v n den Koning n geheel Rot menie eis bekioning in het door den vors genon en initiatief tot inwmdige versteviging en viilteoiing der geestelijke eenheid van alle Roemtnen In ijn antwijoid zeide de KoningRoemt r e het ft leh thans op een nieuw politiek plan van hooge moiaal en volkomen nu iomli me geplaatst Van nu af moet het eensgezinde RsemePM vastbeiaden de moieeie veinieawirg tn de nieuwe taak ter hand nemer Flke st it burger w irdt naar heï vei iouwtr en de prt t ilips ten aan ie van den bloei des 1 mds bcoord ld SPANJF EN GIBRALTAR Het Spaansche biad Alca ar schry t dat OU tijdens di n SpaanstI en burger i g Gibi r no lit vergttan wei De Spaai t e nat na c bewegii g 1 er zeer gevoelig vooi dat eeo stuK Van Spanje in 1 arden van een vreemde en zei s vyandige mogcndheiJ I Spanje u nooi de ee trgJe VOOI de vreet zano Koopvaardii etre mer Tenslotte spreekt hët blad e hoop u t dat zeer spoedi de Britsche ylag ir Gibraltar djcr de Spaanscli vervjigen zal vv rd n ï BINNENLAND De Noord Zuid HoIIandsche Redding maatschappü CKOOTE MEDEWERKING DER DIITSCHE Al TOKITEITE f Een beroep op bet Nederlandsche vette De secretaris ptnningmeest r vae de Z H R M dt neer H Th de Bosjr de L dtin een onderhoud met het ANP mede dat van den chef vae den N Jerl mar nestaf met medewe ten van de Duitsche militaire autontei til een schrijven is binnengckemei waarin o a wordt medegedeeld dat de vaartuigen van de beide maatschappijen nut het behoud van huK ♦ o kt men niet militair en humanil kaïakitr uitsluittiid voor reddingsdue tinden moeten wordtn gebezigd ongeacht de nationaliteit van de m nottd verkcerenJtn Militaire en aadl rt opdrachten btrgiig van in lyiad vericeerend mauritial van oorlogvae renltn zullen de Duitsche auluriteiten 1 tt van de equipages eischen Dit breede standpunt van de Duitsche auloritciti n stelt ons dus m de gnegenheid om het werk volledig te hervatten aldus de heer Bco Maar het sprei kt van t f dat dit werk moeilyker m gevaarlijker is gtwoidn dtnk a leen riuar eens lan htl mi iienii lar en htt ontbrckm van veritnti Jt I ztt gall n Htl is een tertplicht van net Nederlandsche volk om voort t gaan met fmineiit en sleun van tj s trk Ea k ttviiitl nitt of Nederland zal oak thi is ip dil gtbitd zyn piicht vervul t II Op hel üogtnb ik is naiuuihjk de vervanging van milt rut tn dt aaa bouw niotihjk ii nut onmoi iliik De bouw van d nu uut bi oti nhidzen op Schiermonnikoog m Eieiland land htbbm wy stop motUn zottta De aankoop van tractoren kan evenmin dooi gaan ziiodat een zter belangrijk ditl van hel mooie programma voor IWO IS gtsch apt Maar du sthade hilen wy wtl in Twee nieuwe motorstrani reddingtiaoten Wel bouwen wy de twee inoliwstrandreddingbootcn bestemd voor de stations Zandvoort en Schiermonnikoog af de laatste wordt vonrloopig te Hinde loopen gestationnei rd De bouw is zooals bckei d mogelyk gemaakt door twee prachtige giften nl van de maatschSppu Amstellevep en van een dame die onbekend wenscht te blyven en die het reddingweien ten warm harl toedraagt Tractor en boottnhuis zul ei echter helaas voorloopig tot de wenschen van de Noord Zuid HoIIandsche moeten blyven behoorm Een groot verlies beteekende voor ons de dief stal van de Zecmanshoop die te Sche veningen lag een boot van ƒ 25 000 Verder heeft de oorlog bttrekkelyk weinig schade aangericht