Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1940

I WOENSDAG 26 JUNI 1940 DE WAPENSTILSTANDSVOORVVAARDEN De Duitsch Fransche Overeenkomst naawkeurige lijslen worden voorge lde haven en de haven installaties legd met opgave van hun verbluf nui plaats Het toezicht over de zieke en alsmede voor het vergewonde Duitsche krijgsgevangenen Toer van eiken aard van den spoorneemt het Duitsche vpperbevel op weg Djjboeli 4ddis Abeba voor at het Fransche gedeelte betreft H zich i 4 j t vervoeibare sieke en gewonde loei tot nader order verboden er Daitsche krUcsccvanfenen moeten De vollediffe Inhoud TnsswÈen den chef van het opperMvel der weerraacht generaal kolo l Kettel ah laNthebber an den Fihrer T n het Dtiitache rijk en opyeniten bevelhebber der Duitscbe weemiaoht eeneriijds en den van Toldornile volmachten voordienen geTolmat htigde van de Fransihe refterini IticerKeneraal Huntziger den 1 or itter der delegatie den anibas adeur Noell den vice admiraal I ehir den generaal van een legercorps Farisnt en den generaal van het htwapen Bergeret andenijds is ket volgende wapenstilütandsvcrdrag TereenKekomen 1 l e Franschc regeering beveelt In Frankrijk everials in de Fransche feczittingen koloniën protectoraats ebiedcli en mandaten benevens ter aee het staken van deu strijd tegen hel Duitsclie rijk Zij bepaalt dat onniddcilijk de wapens norden neergelegd door de Fran che groepen die reeds door de Duitse he troepen zijn gesloten 2 TER BEVEILIGING VAN DE BELANCBN VAN HET DUITSCHE RIJK WORDT HET GEBIED VAN DEN FRANSCJIEN STAAT TEN HOORDEN EN TEN WESTEN VAN DE OP EB N BUOEVOEODE KAART AANGEGEVEN UJN DOOR DÜITBCHE TROEPEN BEZET VOOBZOOTER DE TE BEZETTEN DEELEN ECU NOG NIET IN DE MACHT DER DtnrSCHE TROEPEN BEVINDEN WORDT DEZE BEZETTING ZONDER VERWUL NA HET SLUITEN VAN Ï3rr VERDRAO TEN mTVOpR OELEOD De in artikel 2 genoemde lijn berint in het oosten aan ric FransehSwitsersthe grens bij Genèv e en loopt Ain ongeveer over de plaatsen Dole Airay le Monial en Bourges tot ongeveer 20 K M ten oosten van Tours ▼ andaar gaat zij op een afstand van M K M ten ooüten van de spoorlijn Iours 4ngoulènie IJbourne en verder ver Montde Marsan en Orthez naar de Spaanscbe grens S In de bezette deelen van Frankl k oefent het DuiUche rijk alle icehten der bezeilende mogendheid tft De Fransche regeering verplicht llch de bij de uitoefening van deze fcchten uit te vaardigen regelingen et alle middelen te steunen en Kt behulp van het F ranscbe bestuur ten uitvoer te leggen 411e Fransche aatoriteiten en dienstinstanties van ket bezette gebied moeten derhalve n de Fransche regeering zonder verwijl instructie krijgen om gevolg te gvrcn aan de opdrachten van de Daitsche militaire Iwvelhebbers en op arrerte wijze met hen samen te werken Het ligt in het voornemen der Pnitsche regeering de bezetting van tfe westkust na de staking van de Vtjandelijkheden met Engeland te beperken tot den onvoorwaardelijk vereiechten omvang Het blijft aan de tansehe regeering overgelaten den etel van haar regecring in het onbe ette gebied te kiezen of wanneer zij dat wenscht naar Farijs te verplaat en In dit geval zegt de Duitsche re eering elke noodige faciliteit toe aan 4e Fransche regeering opdat deze in iaat zal zijn het bestuur over het bezette en niet beze te gebied vanuit Farijs te voeren 4 DE FRANSCHE WEERMACHT TT LAND TB WATER EN IN DE LUCHT MOET BINNEN BEN NADER TE BEPALEN TERAÜJN WOEDEN GEDEMOBILISEERD EN ONTWAPEND Hiervan zijn slechts uitgezonderd Me eenheden welke noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de bin enlandsche orde Duitschland respectievelijk Italië bepalen haar sterkte en benapening De in het door Baitscbland te bezetten gebied aan exige eenheden der Fransche wéer ucht worden in snel tempo tfrugfebracht naar het niet te bezetten rebied en moeten worden ont lrtgen Voor hun vertrek leggen deze troepen kan wapenen en oorlogstuig neer op dto plaats waar zij zich op het oogenklik van het van kracht worden van lt verdrag bevinden Zij lyn voor n ordelijke overgave aan de Duit pbe troepen verantwoordelijk B All garantie voor het in acht emen van den wapenstilstand kan Misrht worden de ongeschonden uitievermg van al die stukken ges hut pantserstrijd agens pantserafveerwapen militaire vliegtuigen stukken hiehtafweergesrhut infanteriewapeni trsn p rtmJddelen en munitie van MBheden der Franwhe weermarht elke gebruikt werden in den strijd tefen Duitschland en aich op het CenUik van het van kracht worden inul dcxc evereenhomst bevinden in ket d or Duitschland niet te bezetten tabled Den omvang der itleveTingen e att de DoÜMhe wapeostUstaods 6 De overbliivende wanenen hoeveelheden munitie en oorlogstuig van alle soorten in het onbezette deel van Frankrijk moeten voor zoover tU niet vrijgegeven warden voor de Bitrusting van de toegestane Fransche troepen onder Dultsihc resp Ita liaansche controle opgeslagen resp veilig gesteld worden Het blijft aan het Duitschf opperbevel voorbehouden dnarbU last te geven tot alle maatregelen welke noodig zijn om het onbevoegde gebrujk van deze voorraden uit te sluiten Het vervaardigen van nieuw oorlogstuig moet In het onbezette gebied terstond gestaakt worden 7 IN HET TE BEZETTETN GEBIEDMOETEN ALLE I AND EN KUSTVER§TERKJNGEN MET WAPENS MUNITIE EN OORLOGSTUHJ VOORRADEN EN INSTALLATTESVAN ALLE SOORTETN ONGESCHONDEN OVERGEGEVEN WORDEN De plannen van deze versterkingen evenals de plannen van de door de Ouitsclie troepen reeds veroverde versterkingen moeten worden uitgeleverd De naunkeiirlse opgaven over het voorbereide opblazen van punten aangelegde versperringen van landmijnen op tijd werkende ontliloffingsmiddelen enz moeten voorirelegd worden aan het Duitsche oppercommando Deze hindernissen moeten op Duitsch verlttngen door Fransche krachten opgeruimd warden 8 DE PRAïraCHE OORLOOSMXXyrMOET uitgezonderd DATDEEL DAT VOOR DE WAARBORGING VAN DE FRANSCHE BELANGEN IN Hirr KOLONIALE RIJKVOOR DE FR VNSCHE REGEERWGVRIJGELATEN WORDT IN NADER TE BsCaLEN HAVENS WORDEN GECONCENTREERD EN ONMKDUITSCHE RESP ITALIA ANSCHECONTRiPLE GEDEMOBILISEERD ENONTWAPEND WORDEN Teonaangevenjl voor de vaststelling der havens zal de Vredesstaiidplaats der schepen zijn De Duitsche re peer ing verklaart de Fransche regeerinp plcchlip dat zij niet het voornemen heeft de Fransche oor lops t loot die zich bevindt in de onder Duitsche controle slaande havens in den oorlop loor haar doeleinden te geliruihen behalve zulke eenheden die noodip zijn voor de kustwacht en het opruimen ran mijnen Zij verklaart verder plechtig en uitdrukkelijk dat zij niet het voornemen heeft een eisch te bellen ten aanzien van de Fransche vloot bij hot sluiten van den vrede UITGEZONDERD HET NADER TE BEPALEN Max VAN DE FRAN8CHE OORLOGSVLOOT DAT DE FRANSCHE BELANGEN IN HET KOlX NIALE RIJK MOET VERTEOBNWOORDIGHN MOETEN ALLE BUITEN FRANKRIJK AANWEZICffl OORLOGSSCHEPEN NAAR FRAMK RIJK WORDEN TERUGGEROEPBJ Het Fransche opperbevel moethet Duitsche opperbevel nauwkeurigopga e doen van alle door Frankrijkgelegde mijnen en over alle overigehavenversperringen en versperringenvoor de kust benevens over de installaties der verdediging en van denafueer Het opruimen van Ie mijnversperringen moet voor zoover hetDuitsche opperbevel dat eischt doorFransche krachten ten uitvoer worden gelegd De Fransche regeering verpUchtllch met geen eniiel deel van de baarovergebleven weermarht en op geenenkele wijze verdere vijandelijke ban delingen te ondernemen tegen hetDuitsche rijk Evenzeer zal de Fransche regeering verhinderen dat ledender Fransche weermarht buitenslandsgaan en dat wapens en uitrustingenvan welken aard ook schenen vllegtnigen enz naar Engeland of eldersnaar het baitenland gebracht worden De Fransche regeering zal Franschen onderdanen verbieden in dienstvan staten met wie het Duitsche rijfcnog in oorlog is tegen dit rijlt testrijden Fransche onderdanen die Instrijd hiermede handelen zullen doorde Duitsche troepen als leden van vrijscharen worden behandeld 11 Aan Fransche koopvaardijsclicpea van alle soorten met inbefripvan kosten haven vaartuigen ezich in Fransche handen berindcn den uit te loopen De hervatting van het handelsverkeer is onderhevig aan de goedkeuring van de Duitsche resp Ilaliaansche regeering Fransi lie handelsschepen die zich buiten Fransche havens bevinden zal de Fransche regeering tcragroepen of in geval dit niet uitvoerbaar is last geven naar neutrale havens koers te zetten Alle in Fransche havens aanwezige opgebrachte Duitsche handelsschepen moeten op aanvraag onq eschondcn teruggegeven warden 12 Voor alle op Franschen bodemaanwezige vliegtuigen moet een onmiddelliik startverbod worden uitgevaardigd Elk vliegtuig dat zonderDuitsche vergunning start zal doorhet Duitsche luchtwapen warden beschouwd als vijandelijk en dienovereenkomstig worden behandeld De mhet onbezette gebied asinwezifievliegvelden en gronilinstallaties vanhet luchtwapen warden onder Duitsche resp Italiaansche controle bewa ikt Geii irht kan worden dat iJonbruikbaar worden gemaakt DeFransfhe regeering Is verplicht allein het onbezette gebied aanwfïiaevreemde vliegtuigen ter beschikkingte stellen resp te verhinderen datze verder vliegen Zij moeten ge on den worden naar de Duitsche weermacht 13 DE FRANSCHE RECIERINGVERPLICHT ZICH KR ZORG VOORTE DRAGEN DAT IN DE DOORDUITSCHE TROEPEN TE BEZETTENGEBIEDEN ALLE INSTALLATIESINRICHTINGEN EN VOORRADENV 1N DE WEERMACHT ONGF SCHONDEN De Franstlic regeering zal er verder voor zorgen dat havens industrlfilr installaties en werven in den huidij gen toestand worden gelaten en op geenerlei ij e wordehvbe badigd ot vernield Hei elfde geldt voor alle verkeersmiddelen en verkeerswesen in het bijzonder voor spoorweüen wegen en binnenscheepvaartwegen vo r het geheele telefoonnet benevens voor de in stallaties der vaarwater bebakening en der kustlirhten Kvenzeer verplicht zij thh nm op bevel van het Duitsche opperrummaudo alle vereisrhte herstelwerkzaamheden Ie verrichten De Fransche r egeerin draagt er zorg voor dat het hez tte gebied het vereisrhte vakpersoneel de hoeveelheid rollend spoor cc matcri al en de overige verkeersmiddelen aanwezig zijn zooals dr e overeenkomen ihet de normale vredes omstandigheden Voor alle opr ransrhen bodemaa iuezige radiozéndstalinns geldteen onmiddellijk zendverbod Hervatting van het radioverkeer uit het onbezette deel van Frankrijk behoefteen speciale regeling De Fransche regeering verplicht7i h het door het onhezette gebiedleidende goederentransitoverkeer tusschen het Duitsche rijk en Italië tenuitvoer te leggen in den diior deDuitsche ïegeering geeischten omvang 16 DE FR ANSCHE REGEERINGZAL HET TERUGBRENGEN DERBEVOLKING NAAR DE BEZETTEGEBIEDEN TEN UITVOER LEGGENm OVEREENSTEMMING MET DEBEVOBGDE DUITSCHE INSTANTIES 17 De Fransche regeering verplichtzich ieder vervoer van economischewaarden en voorraden uit het doorde Duitsche troepen te bezetten gebied naar het onbezette gebied tofnaar het buitenland te verhinderen Over deze in het bezette gebied aanwezige waarden en voorraden kanslechts beschikt worden in overeenstemming met de Duitsche regeeringdie daarbij rekening zal houden metde levensbehoeften der bevolking inde onbezette gebieden 18 De kosten voor het onderhoud der Duitsche bezettingstroepen op Franschen bodem draagt de Fransche regeering 19 ALLE IN FRANSCHE HOEDE ZIJNDE DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN Efi CIVIELE GEVANGENEN MET INBEGRIP VAN STRAFGEVANGENEN EN TOT HECHfENIS VEROORDEELDEN DIE GEARRESTEERD ZIJN WEGENS EEN DAAD TE N GÜNSTE VAN HET DUITSCHE RIJK EM DAARVOOR ZUN VEROORDEELD MOETT N ONVERWIJLIi UITGELEVERD WORDEN AAN DE DUnSCHE TROEPLN De Fransche regeering Is verplii W alle in Frankrijk zoonel als in Iranschc be iltingen koloniën prutectoraatsgebieden en m indaten aanHczige Duitscbcrs die door de Düilsihc regeering met name genoemd worden desgewenscht uit te leveren De Fransche regeering verplicht zich te verhinderen fiat Duitsche civiele en kriiCBgevangencn uit Frankriik naar Fransche bezittingen of naar bet baitenland warden gebracht Ten aanxicn van reeds builen Frankrijk Cebrachte gevangenen benevens van re 20 De in Duitsche krijps aevannenschap zijnde leden Ier Fransche ucermacht blijven tot het sluiten van den vrede krijgsgevangenen 21 De Fransche regeering is aanspMAelijk voor de lieveillging van alle voorwerpen en waarden welker ongeschonden uitlrvrring of welkrl beschikbaar houden voor Duitsch land in dit verdrag geclscht of welker vervoer naar het buitenland verboden is De Fransche regrpiing verplidrt tot schade ergoeding voor lle vernielingen he irhartigingen of oor het weehalen van zaken in str jd met het verdrag 22 De uitvociins van het uapenstilslandsverdrag ordt gercgrid en gecontroleerd dow cm Dili s bc wapcnsliijtandsroinmiss e die haar werkzaamheid iiiloefi nt v ili eiis de iiistniclies van het Ijjitsi hr i ip rrnmmando Verder is het de a k van de H i ienstilstanc M imniis ir dr iio idig overpc islrmniiiic vp ii djt verdrag niet hel Italiaansrh Fransche wapenslllstandsverdr g te ver7 kerpn De Fransfhe rrïefiinir bilornit ter vertegenwoordi in an de Fransche wenschen en voor het in ontvangst nem n van de uitvoerinirsbppa ingen der Diiitsrhe a ienstilst in scommissi een dfleir t i ij den MpI der Duitsche v apenstiM indscommissie 2 7 Dit wayeiislilstandsveidrag wordt van kracht ioortra de Fran rhc regeerini ook niet dr Ita iia srhe regeering een overe nkofnsi Iier t langegaan over het staken van de De vijandelijkheden zullen es uur na het lij fe tip aarop de lialiaan rhe rcgcrring de rijksregccriiiij mededecliMg ffft seilian van hit sluiten dezer oirrtpnlioni t ge 1 i kt worden l e riiksregrerinjr al d Fransche re eerin dit tijdslip per radio mededeelen 21 Het waprnstil l in Isvrrdrag is geldig tot aan v l i ii i ui het vreAjsverdrag Het K iii do r A Duitsche re eeriiig te illrn tijde nul onniifjjdetlijk eifrd cipte egd Horden wannéér de Fransche reiferring ó e door haar met het verdrag aanvaard verpliihlinSPii nirl n kiüiil Dit wapenstilslandsvrrdrag is in het bosch van t imiim nr n i II Juni 1940 om 1S JÜ uur huitsiltrii nniertijd onderteekend tv II s V VR W g KUÏIIL Het Italiaansch Fransche Verdrag De tekst van het Fransrh Itah lansche HapenstilsLindsverdrag luidt als volgt Artikel 1 Frankrijk zal de viUndeKfkheden tegen Italië op hel grondgebied van het moederland in Fransch Noord Afrika in de koloniën eh de mandaalsgebiedcn staken Frankrijk zal ev n ens de v andelijkheden fesen Italië ter zee en in de lucht staken DE IT LIAA PCHE TnOFJ ENSULLEN BIJ DE INWERKINOTREL ING VAN DIT WlPENSTILRTANDSVERDR G EN VOOR DEN OEUEELEN DUUR VAN DEN WAPE T TIL STAND IN ALLF OPER ATIEGEBIED N DL VOORSTE LINIES BEZETHOUDEN In hef geiiied van het Franschefnoederland zal de zone liggende tns chen de in artikel beiioelde liniesen een lijn die hemelsbreed op 50 K M van deze linies ligt voor denduur van den apinstilstand gedemilitariseerd ordrn In Tunis al dezone die gelegen is tussrhen delegenwoordige I bischTunesisrhegrens en de lijn de up een h j evoegde kaart is aangejeten voor denduur van den wapenstilstand gedemilitariseerd orden In Algerije en io de ten zniden daarvan gelegen Jransch fnkaan iche gebieden die aan Lvbie crenzen zal een zone liggende tuss hen de Lybische grens en een daarmede evenwijdig en op een afstand van 0 K M daarvan loopende lijn voor den dnor van den wapenstilstand gedemiütariseerd worden Zoolang de vijandci il herten tusschen Italië en het Brltsche rijk duren en voor den duur van den wapenstilstand zal het gebied van de Fransche Somaliekust geheel gedemilitarLseerd orden Voor den duur van den wapenstil 4aB4i lal Italië steeds eUcomen het recht hebben geiiruik t maken van 4 De te demHItarheeren zones zooals die in art 3 aangegeven ujn zuUen binnen tien dagen na de staking der vijandelijkheden door de Fransche troepen ontruimd worden ihet uilzondering van het personeel lat strikt noodzakelijk is voor de be aking en het ond rhiiud van verslcrkingswerken Icazernes en militaire magazijnen en gebouwen en met uitzondering van de troepen oor de handhaving van de binnenl iiids he ord eiker sterkte alsnog iUior de Italiaansrhe wapenslilstandslomniiissie al worden vastgesteld 5 ONOr f T HFT BF PAALDE IN RTIlvEL Ml MüEiEN ALLE VEBII AT B E V A PEN S EN FE n RBIJ nF TOORn TK MUNITIE I I E TF iILTT iRFJFERpN GEBli DEN VAN HET FRANPCHE MOLDFPI A D EN VA N ilLT AAN LI Y G Ml cKniED Ai SMEDE L K W SPVTM V T AiY L ITOFFcFIKT ZIJN AA DE TROftPFV IL DE BETRF FF S DK GEiBIi DEN ONTRUI MIN BLNKfJ TV EE WEKE J OPOBIOPOPNWORDI JSI DE V V TE WAPENS V IN DE VErIeDI CI G = i HKEN EN l E UAAHBiJ L KJRE bC ML NinK lUjh it N i r EN UEN ZELFiJlijJ TER nj v i ijr t iJCDA VR WOHiJEN OE AKT In het gebied van lie Fransriie so mahekust meeten allr lernLutshare wapens exi dè da t jv bchasttendemunitie benevens die elke uil rereikt ijn aan de luwjien die rtil eebied ontruimej in ipn twee wekenm eleverd nurden op nader do ir delUIiaanMhe apeii tiistandscommissip aan te ijzen plaatsen W3t betrett de vaste wapens en de munitielati de verfleüiging vicrkén in vooriio iiid geljicd g idt liet lfde als voorhet gebied van het Fransihe moederl in l en het aan Libjc ütenzende geI icd O Zoiilait i I ijundelijl lieden tiis M hen llalie en het Urilsfhe rijk duren zullen d lUiiildirr I n niarilii lnc vrrih liy in sinTl iii m üe v oiii ta CS v ni Toulon liize tn 4jaccio en ürano gejlemi ilnriscKrd iconlcn tilt de iiin der ijiindclii hed n ti gen geiiitvmd rijk Deze dcniilil ri iitie moet binnen t iee ueLcn il bied zijn De artikpirw m h ben br r kkiPT on dr niodalifei n tan de demilitarisatie der militaire en maritieme verdedigingswerken en vlootbases Artil el 9 b paalt d l iille strijdkrachten van het lei er de vloot en de hichtmacht van hi Krans he ni ederlan l gedemobili eer d en ift incpd znllrti uordeiï Binnen een alsnog te be al n termijn met uitzondering van de foruiatifs nnodig voor de handhaving van de b iinen iniis hp r p Wat I Ireft de reWijden van Fransch No rd friki S irie en de Fransihe srnialit lti t al de ItaMnansohp uar nstiKtand immi ip bü de v iststi lling der mwlalilelten van de demobili atie en ontwapening I kening himdPn niet Ket hiizunder Ixlang van de handhavinj der orfle in genoemde gebieden 10 ItaJi hehondt zich iet rephtvoor als garantie voor de uitvoeringvan hpt Kapens ilsfandsverdrug degeheele of redreltplïike nitleveiinc Ip eisrhen van file apens v n de inf nteric ei de artillerie paii serwa ens tanis niil moHicle en door a rden gel rokken wagensi alsmede f e moM tip van dr pcnhp lri die vtM r den sfriid tegen de italiilanKfhe troenen iin fphruikt Rerto I le wapen en materiaal moeten dilgeleverd orden in dm stai t waarin zich or hpt oncfiti ik van den wapenstilstand bevinden I Artikel II betreft het lléliaanscbe of Duitsche toezicht p de wapen munitie en oorlogsmateriaal in de niet bezette Fransche gebieden en de cnmiddrllljke staking van de vervaardiging van aarlotsma riaal In deze gebieden De overige artikelen van bet Ita Ihiansch Fransche verdrag er zijn er hl totaal 2 ilfn vrijwel geheel gelijk aan de everecnkomsti e bepa Engeland eischte de Fransche Vloot op Ook Reynaud wilde wapen stilstandsvoorwaarden aan Du tschland vraeen VERKLARING VAN CHrRCHlLL Churrhlll verklaart e gisteren In het Eii i elsrhe Lagerhuis naar het JD NA meldt lat Ennel iiirt elke Eransclie bexMuiiii om lii t D iiusche barbarisme te vernietigen en fif vrijheid vo Friiiikrijlt te vrrkrii i n zal ondor sfuiifii Ik k iii iv i met zeggen aldus Cliurclull w it er van de betrrkkmurn mrl de ri ecriug te Bordeaux t rerlit u koaien Men zal cihttT poü naiu ia het werlt st Uen CMt am aci iri haar te beliouden d if is i i ct li i ir cuMr dc traho i van lia uK v iiii ciu s kuiu on kryRcn Churchill bevestigde daarop het feit dat dr Biitsihe regeeriug tUdriis de onderhandelingen met Reynaud erin heeft toegestemd dat I tankiijk zou vragen om de voorwaarden voor een apenstlN stand mits de Iransrhr vloot in Briisj he havrns ge rarht zou zijn en daar tijdens dipn duur der underhandciin eii zou blijven A n vfrkla irce Cjiii iThill dat WJ vf erid i i tul i ii iifi van Bultte 11 hl 7 k il Hatif ix eu d 1 n ijter ou d n liegtuigijouw ti i tioluo up li Jum Reynaud op s U k Jtschooii ik M zou vervolgde f 1 A aar Fraukrylt n 01 op dat Ol 11 l K 3 Kin lijden te 1 ld 1 I a e enah wj no 1 j i 1 ca bij f 11 11 va Hcvr aua d Fiucisrh Fraii sr vouu u p oo Ih f I iH i avti a Kioictch m slaud üD lut 6 t veid hadden gebodt vucaf k 1 j vLipuclit te ifi pn da ik d r n iininin i niet kon geven Btcyna id iu daarop een be11 lp Cl 11 op Ui i n tii ide Staten V d iiiededee ing ii t Amerikaansfhe i diiiend was UIJ 1 kiaLhteus het f vrroord in allen i ii Kiyk te eischen aniwonidde 1 ii Brl sch motst wortien en 5 biijvrii aU de onderhandelmaen zouden duren On der deze unioianüij heden zou de Erilsclu rei i i i aiiknjk tocstórnmm verleenen o de voor vaarden t viaaen vfXir een Aapeiutilitand Met kki o de gebeurienis ti 1 1 u i ii van Reynaud vfiiciaarre tluirchill dat Engeland r l is i M iu i i ii j i rd om de Fran solir v ooi in zijn jezi te krys en Tl r 1 il 1 i n d n tups and zeide hij d dl I fM ck i c n donker is dat he i iot In het otienbaar belang 7iiü 7ij i irriU ii j 7ich hierover uitliet Hij verzoch het Lagerhuis aan de regeering het volle vertrouwen te H h nki linsrn in het Duitsih Fransche wapenstilstandsverdiaj uitgezonderd art n dat de teruggave behebt van alle ItaUaaitsi he vrachtschepen met h Mi ladingen aKinede de Italiaansrhe of voor Ilalié bestemde goederen welke door Frankrijk In besiaf genomen zijn UZ iNDFKIIEDIA OVFR DE O VDEE irERFMNG O vf dl o ui i rrkenir g van het It d 1 111 h Fra i ic he wapcnstiLstanflsvfrira wordi n v i i eoed initelirhte T a mtche zijde nog oe volgend i ij nc eriTdrn rinjinen N id it dr Fran che sevo machtigden uit Bordeaux f pdracht hadden oni angen de Ua iousche vixirwaardi 1 te aaii a ijcm veisii e ici zijMimd iE om IS 4 5 lur In de vJHa Innsa waar zl Ji or maarsi halk B UOK 1 en dc andere Itahaansche govLliii i dPii i ieii ontvangen H t uitvfi trpri I dr overeenkomsten de htp erniïen tijd Het 11 J teekenmg werd voori iineinde daarvan tl dli iri i rli r kunnen doena n dr D i t riir rr Sering lulks in vpioiwd irrt dc brpaungen over het liju L aarop aan de vljandelijlc rd ii en elnie tou komen zooalsdit in e Diii srh FTansi he wapen til iland jvrree kcm st was vastgesteld Dr Dpre en de minister vanBulténlandsehe Zaken raaf Ciano werder onmlddelll lt van de onderteekeniiw op df hoogte gesteld ter wöl de Fran rhe delegatie haar reeeerine te Bordeaux telegrafischdaarover inlichtte De overeenkotnitis in de Itahaansche taal gesteld en edrukr In 2 exfm laren die doorbPld delegaties onderteekend en ultgewisseld ïijn Te elfdertl d dat MDuitsche regeenng van de Miderleékening telefonisch op de hoogte werdcesteld krees ook de Fransche regeering van de Italiaansche per rad de bevestiging dat de mededeellnfover de onderterkrnlng door derlJWreeecrlng wn 19 S5 uur M OOtVMl en i T