Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1940

DONDERDAG 27 JUNI 1940 Italië neemt deel aan Aanval op Engeland ENGELAND HEEFT STELLING GENOMEN TEGEN HET VASTELAND DE STRUD TEGEN ENGELAND FRONTBEItlCHT VAN HET D N B Het frontberlcht v n het DJJB dd ae Junt laidt ab volgt Wanneer de lyn die het Duitsche tezettingsgebied In de wapenstiistandsvoorwaarden aangeeft op alle punten definitief nl zt i bereikt lean nog niet worden overzien Dat zal om afhan gen van het optreden der wapenstilstanflseommlEsie die in Wiesbaden laar letel zal hebben Het beknopte legerbï richt van gisteren doet duideiyk uitkomen dat de stryd tegen Engeland door de Duitsche weermaeht krachtdadig wordt voortgezet Het geheele Britsche eiland ligt thans volledig binnen het bereik ran het Duit sche luchtwapen Interessant is de nederlaag welke drie EngeLsohe bommen erpers voor de tweede maal bij het Noorüchc vliegveld Sta anger SÓla zijn konjen halen Er blijkt uit dat de Duit sche afweer ook In de Gebieden well e niet zoo ve lomvattend beveiligd zijn als het Di it che moederland superieur is aan de Engelsche aanvall rs D herhaalde succeslooze aanvallen van Brlts he gevechtsvliegtuigen op Eiavanger Sola bewijzen twvendlen hoe buitengewoon pijnlijk den Enpelschtn de Dultache bezetting van Noorwegen is Men zal zich herinneren dat Churchill reeds vóór de bezetting van Noorwegen eens zeide dat Noorwegen in Duitsche handen een op het hart van Engeland gericht pistool waJ De Fransi he Regeering szeiel Volgens uit Iran 8p door hetD N B ontvangen berichten is deFransche regeering voornemens haarnieuwen zetel op te slaan in Clermont Ferrand waarheen ook dé Spaansche bas de zou verhuizen Brieven voor Personen in Oorlogvoerende Landen Een correspondentie bureau van het Roode Kruis CORRESPONDEVnEFOKMl UEBEN Aan de Carel van Bvlandtlaan 19 tel ll OBi te Den Haag is In werking gesteld het correspondentiebureau van het Nederlandsche Rood Ki uiS voor liet publiek geopend dagelijks van 10 12 uur en 14 16 uur Zaterdags 13 12 uur van het Nederlandsche Roode Kruis contact op te nemen met personen in België en in de Nederlandsche OvenKcsche Gewesten zal n g nader onder bet oog worden gezien Aan het hoofd vstn dit bureau staat de secretarisgeneraal van net Nederlandsche Roode Kruis mr dr F W Donker Curtlus terwijl de dageüjksche leiding er van berust in handen Het bureau draagt zorg voor de doorzending van correspondentf formulieren aan het Duitsche Roode I ruis dat de formulieren op zijn beurt aan het Internationale Comité van het Roode Kruis te Oenève doet toekomen welk comité de verbindingsschakel vormt tusschen de betrekken nationale Roode Krulsvereenigingen De bovenbedoelde formulieren zijn verkrijgbaar b j genoemd correspondentieoureau de afdeellngen te Alkmaar Amersfoort Amsterdam Arnhem Assen Breda Deventer Dordrecht Eindhoven s Gravenhage Groningen Haarlem Heirleri DeriIlelder Hen lo sHertogenboscn Hilversum Leeuwarden Leiden Maastricht Middslb jrg Nijmegen Rotterdam Terneuzen Utrecht WestZeeuws h V iaanderen in Oostburg Zel£t Zutphen Zwolle Een groote dienst Het is duidelijk dat door de instelling van dit orrespondentlebareau aan talloj en een gioiite diëtist bewezen woidt Immers het was tot nog toe onmetelijk eenigorlei mciedeziing te do n aan of berichten te ontvangen van familieleden in het Jraltenland althans In de ooilogvosrende landen rntnSKhen zal het duidelijk zijn dat in dt meeste gevallen eerst na verstreken van geruimen tijd antKcord kan worden tegemoet gezien zulk in verband met den ontreüdeiden s aat der vertendi igen miniard Iranc Aangezien z j geenlengevolgg van de sorlogvrenricheiii geloofwaardige erklarlng konden gesgen Teneinde dezen dienst zoo goed mogelijk te doen funcUonnecren is Naar een wrrkelijken Eindilrijd voor d verdeiUfiinu txin Eurvpci s leidende plaats in tie m ereld I e i eblih rude faw In de beslissende Ja e van den oorkK teRcn het Britsche Rijk too chrijlt het blad OIornale d Italia sal Ilahe een belangrijke taak he oben Nif alietn zal hf t larvd m samenwerking atet de Duitschc weeiBiacht dnUifnien aan den aanval op het Brit clie eiland maar het zal oc k In artip knmfn legen de krar hten van he Brit5 hP Rijk die overal 7ijn ver preid i waaroT lolrens verklaringen iui E l s he staatslieden het Weer s andsvermof en rust van de Britsclie macht Door zoowel het verkeer als ie oorlogsvloot in de MiddeU landi che en de Roode Zee te verlammen houdt Italii sroote eenhPden van de Britsche vloot van het Moederland verwijderd Bfwen llen bindt Italié in E vpte 360 000 Bn sche soldaten onterokend nog ie troepen die in Kenya Ungen De uit e an de Iialuaii che InchttBBcht is gericht tcfen de Engetsche Jucht en vlootba c o M U a in Aiexandrir lEpypti Port S dai Aden Zeila en Berbera Het Britsche verweer richt 7iih ultllluiLend i i n de opfn steden gn Italic tf en d buri er oevolkin t Juist Ui i actie van de Enselse he Juchtmarht bcwijit lat he sy ï eem der Brit The ra e in de Mldri l ind rhe M or Itaüc invcrdraRtli k is t r vouuiitiitng an die ba es zoo Wsluil e r i rn T c riltalla en de ijer ii liu an di vtttvm i ce i vraa Nluk van rerjj iva rdiBheid er TBillRlieid voor rpii ra l s een van fl red ii r waarom Itam aan de en óorlof df Ineemt di tsc he pkrsstemmen De wapen itil tandsvuorv a i deii BUu uoi r muirschaiK Httaui ztlf hard maar eervol genoeii d Daardoor wordt bewe i n aldus de A n g r i f I da mill ock in hï t huUige Fiankrijk Jc murerle recht Ci irdighcid ei kent yan elk der 24 punt n van het wapen tUstandsvtrdra en inziet dat de etochun o e reen tomen met den huldigen uiestand De Lokalanzeiger liescliouwt bet als ovc i odiK in te gaan op alle ondergeschikte punten daar de ijeest bmli ssend is In Juni 1940 heeft e n Jonse staat a n wirn de oekom t is dMi Kr ndslas geleed voor zijn overwlnnint op den laatdten tegen stander Engeland Dutt schiahd s de eer van 2ijn overwonnen vijand niet e na gekomen Hlj schiep een apen tUsiand van zakelijkheid en waardigheid De wapeiistilstandsverdragen ontkenen hun beteekenis aan de eischen fan den elnds rljd die de zegevierende verbonden machten tegen Croot Bïittannie moeten voeren Dit ceslisaende feit verklaart volgens he Hamburger Frenidenblatt TCel van de militaire bepalingen juist yooT zoover deze bijzonder hard schijnen te zijn uitgevallen Indien het op di oogenblik uitsluitend te doen was geweest om een regeling van de oeroude strijdvragen tuisehen Duitsch and en Frankrijk dan had xiverwijld bïgoiijKn kunnen worden met begaan onxecht weer goed te maken en den grondslag te leggen voor een altijddurendcn vrede u sschen t eide volkeren Het programma van de voortBettlng van den oorloj echter dal uit liOnden wo t verkondigd is na den wapcttstilsand van Frankrijk met ie teide asmogendheden als een oorïogsverklaring aan het vasteland in Un gchc l te beschouwen zoo verTolgt het blad De Engelsche politiek 1b gelijk geworden aan het stelling nemen gpn het vasteland De eind trljd van Duitsehlaird tegen QrootBrittannlé is een eindstrijd voor de Widediging van de leidende plaats Tan Europa in de wereld Duitschland tlnd de rechtvaardljlng voor de hardheid van verschillende bepalingen in de Europeesche taak om de misdaad van Winston Churchill uit te Wissrhen en de Engelsche jJosingen n op het vasteland tweedracht te Malen voor immer onmogelijk e maken Daarom is In het verdraK bepaald dat de vloot en de koloniën Win Frankrijk al atachtsfactoren ▼ oor den Britseben oorlog tegen Dultaihlajid moeten v f allen De heerschappij door de D ie weermacht uitgeoefend over ue kust van het Kanaal en van den Atlantischen Oceaan schept de mflltafre voorwaarden TOOT een gunstige basis tot het d jen van nlttallen bij den strild te en Oro t Brittannië to het J iar 1018 aldii de wachtausgabe hebijen roofrid dsr In ernatlonale politiek van phitoCT atiei n in Engeland Fraiik J anderk landen Duitschland f J V wapen stllstand M wn h dce lerht was de over wwwan te verroken In het jaar JSSi ri Italië aan g n wapenstilstand opgelegd die ten doe heelt om beïïave r h 7 I it htenl en Iialle is mkdaan den grondslan te JVÊfn voor een werkelljfcen vrede in Sowip waaroan Hen deel zniJ n l Bt iantf n UU een plutoeratie oitjteplunderöe n n in groeten oorlog nood geraak rrkoache voUt SrAANHCH OORDECL De Spaanscbe bladen zijn eenstemmig van meening dat de Dul sche voorwaarden niet zijn gedicteerd door wraakgevoelens dcwh alleen zijn bepaald door de uit de voortzetting van den oorlog tegen Engeland voortvloeiende noodzakelijkheden Het blad Y a schrijft dat iedere neutrale waarnemer het Duitsche voornemen heeft kunnen opmerken den overwonnen vijand niet te vernederen doch erkenning te ux nen voor zjjn dapperheid De claosnle met Cetrekklng tot de Fransche vloot toont duidelijk dat de overwinnende s aat niet aan een totale vernietiging van Frankrijk denkt aldus het blad Dnit chland heeft de wereld de riddeilijkheid van een sterk volk ge ocid welke ridderlijkheid niets te niaktn heeft met datgene wat een gtme ne propaganda de wereld heeft wiilen laten ge AMEKIKAAJiSrnE MEEXTNGEN Internationaal Comité verbindiu s chakel In veroand mei het in werking treden van den wapenstilstand tusscheii Duitschland en Italic eerierzijd en Frankrijk anderzijd s alsmede de houding van Engeland tegenover den nerwounen bonds enoot schruft de New Yorker S aatszeitung Men z ju hebben moeten verwachten dat de Engel schen vol zelfkritiek den vroer eren bondgenoot in zijn lijden 7oudtn hebben geëerd en geacht JulH het tejndeel is ge eurd fieiijychill rich uu zijn voorlpopi nog WH e plaat s aan de overzijde van het Kanaal bittere verwijten tot Frankrijk Waar i s de Britsche hu t dc ns den slag in Mei gebleven Nie a I pn in het rr laqen Frankriik wordt de e vraag door vele meii srhjn pcstDlJ Kct nuTelschFranïc nilitaire l onri eT7ot rhap be t r rt reeds geruimen tijd en de F t Fnseland vrienft cliappelijk cezind blad New York Sun is van meenii da Indien er c it een natie is üeweest die aH veryamelaar van niet tevreden gestelde bondgemot n pech heeft gehad dit Engeland isTn dezen oorlog In minder dan tien maanden zijn vyf ver onr en na ies Engeland ontrouw geworden Het geval Frankrijk heeft hl i op de kroon wet Thans staat Engeland zopder een enkelen bond enoot moederziel alleen tegenover het Dui sche lejer NACHTELIJKE LUCHTAANVALLEN OP DOTTSCH GEBIED Ihmr middel van dHt correspon dentiebureau is het met medewerking van het Duitsche Roode Kruis mogelijk gemaakt een verbinding tot stand te brengen tusseben personen hn Nederland eenerzijds met personen in de oorlogToerendc hindai Doitseliland alsmede nentralc landen anderx ds De BogcUjkhcid om daw mld In den nacht op Dinsdag hebtwnAe j L j iwlcrho viio t t r o i u ii r del van dit rerrcspondentiebarean Eiie eLsche vliegtuigen over bijna aUe deelen van den Gouw Wes r Ems revlogen Hierbij zette ide vijand zün geheel sys eemloos uitwerpen Aan dvnamiet en brandbommen on nietmilitaire o jjecten vixirt Op nlaats n waar i afzonderlijke gevallen een ranval op militaire of ook m ar cp voor den oorlog belan Tri ken o jjocten werd ondernomen werd deze overal door de luchtdoel ar illcrie reeds in cje kiem gesmoord Een ri er werd edood een sleenboo b i ha JiTrt twee woonhuizen werden licht beschadigd en een schuit vernield Overicens vielen peen rsersoon ongelukken te betreuren aldus het D NB In den nac ht on Woensdag is oonieuw een aanva r dri in on Bi men De meeste bommen vielen op open terrein 7 ndaFnacht is het Kngelsche luch wapen er toe overjegnan behalve de gèbrr kelijke bmn aanvallen op kleineijlaatsjes peboitwencom plexen op open terrein te bom oardeeren Zoo werden b v twee bommen geworpen op het slot Styrum bij iihlheim aan den Ruhr waardoor de beheerder werd f edo xl Er werd lecht msflge mafe leele schsde aangerlch Op het slot Rheydt 3 K M ten noordwesten van de pelüknamlge stad werden zeven bwnmen eeworpen die slechts schade op Jiet veld aanrichtten In Duitsche politielce kringen trek nien hieruit de gevols trekking dat de ciizekerheld en zenuwachtlghcid in loTKjen en geheet En elan l toenemen nu zich daar ledereen afvraa t hoc nu de verdere ontwikk Hn van den oorlog zal zijn De aloemeerre zemrwach i held is thans ook m het Britsche ministerie van Luchtvaart overgeslagen want de aan de Royal AirForce opaegeven anvalsobiecten duiden op een volledige verwarring De Duitsche bevolking verd aaiit de e aanTülIen met kalmte Zij is zich ér van bcmi ït dat de te izet val het Duitsche luchtwancn in Eneeland r n duizendvoudige hrlk t wee zal crengen waarbU de do r de Britsche leiding bevolen naehtelijke onenrallen In het niet zullen verïlrücen De ekenhig van de Britsche schuU jordj hooeer too merkt mert in Duitschland op ANTWERPEN GAAT AAN DEN § LAG GROOTE WERKEN DJ UITVOERING Het Belgische blad ie Soir verneemt dat het gemeentebestuur van Antwerpen in samenwerking met het Dul sche militaire bestuur alles doet om het economische leven van de stad weer op gang te brengen De moeilijkheden hebben hun oorsprong niet zoozeer in het verbreken van de handelsbetrekkingen door den oorlog als wel in hot feit dat i u gemee5ter Huysmans en eenige gemeen eraadsleden bU het uitbreken van den wrlog zijn gevlucht met medenemen van de gemeentekas Om de Antwerpsche werkloozcn van de stad onmiddeliyk aan arbeid te helpen zullen groote openbare werken ter hand worden genomen zooals de vergroojng van een ziekenhuis de bouw van een nieuw abattoir de sleijjiting van de oude vestlngwerkbn de inrichting van schuilkelders en verder het herst van de havens en van de beide Schelde tunnels die zwaar geleden hebben door de cntploflinc en welke door de terugtrekkende geallieerde troepen werden veroorzaakt Met behulp van het Duil che legerbes uur is de voorziening van water gas en electriciteit snel vei zekerd Mislukte Engelsche Landingspoging AAN DK FRANSCHE KANAALKllST Velgena era Reutcrbmirbt soudc i Dinsdag geallieerde zee en landstirjdkrachten in sameniverking met de luchtmacht in het vijandelUke hastgekicd troepen onfsebeept kcbbcn waarbtf de Daitschcn verlicien leden Volgens het kerieht waren nattigc inliehtingen Tcrhrcgen SPAANSCUE EISCHEN eerste exemplaren van de De Spaansche muurkran Voz del Pueblo lijn te Madrid aangeplakt Daarin orden de Spaansche eischen uiteengezet ten opzichte van Gibraltar Rio Tinto Oran P niiaro D m andere r ationale te7i4 4B en Het Spfansche volk wordt aangestioord zich gereed ta houden om den C iiidillo iFi ancoi te volgen waiineer hlj dat zal VTa en irCHTAAW ALLEX OP EXGEI 1 Het Engelsche ministerie van tuclitvaart heeft vcl ens Reuter mede odeeld dat gedurende den nacht Duitsche bommenwerpers hun aan allen in verschillende dis rieten van Engeland hebben voortgezet FRAXSCII BRITSCHE UUIJVIXG VITEENZETTIXG VAN BAÜDOIN De Fra i sche minister van Buiicnlandsche Zaken Baudoin heeft in een toespraak et de pers o m gezegd te gelooven dat de onlang door Cluirehill gelicuden rede waarin hij het verslagen Frankrijk een les iii eer gaf r rft ü £ ware gevoelens van het ijn sche vclk wcer spiegelde zoo meldt net li N B De door ChurchiU aansenon eii houding aldu Baudoin ri ii ii m Frankrijk een gevoel va i nju cjke verbazing gewekt dat iutusschen nog sterker is geworden De Frans h rcgeering heelt in Lo den stappen hiericeen ondernomer üe Engcl che houding wordt nog onderitrecpi door het erugroepen van den £ n ei xaei ambassadeur Hieiover word 111 Lonaen verklaard dat d ze reis nocd akc ijk zou zijn voor het inlichten an het Britsche volk doch me t en am oassadeur zijn alle leden van de anioassade vertrokken De Fran he amcassadeür te Londen Corori die een groote activiteit voor de Britsc iFransche toenadering aan den dag heeft gelegd heef onder deze omstandigheden zijn ontslag gevra igd De Fransche regeering ia met van plan hem onmiddellijk te vervangen doch zaï In Londen een zaakgLiastigde houden Deze i4otzin zoo verklaart men te bevoegder plaatse te Berign k reeds voldoende om te bewijzen dat deze manoeurre die zo grsetwhecpi z m zijn opgesel blijkbaar een beschamend gering resultaat heeft opgeleverd In werkelijkheid hebben alleen eenige Brit che booten op twee piaatftn aan de Fransche Kanaalki st op de kleinst mogelijke schaal landingspogingen ondernomen die volkomen verijdeld werden I e Duitsche verlle en bedragen twee gewonden De volkomen onbeteekenende en ondeugdetjke Britsche manoeuvres zi jn naar van Duitsche zijde vastgesteld wordl niet anders dan verlate pogingen om de liulp aan Frankrijk te demonstreeren welke in beslissende uren werd nagelaten De uitdrukking geallieerde ïtri idkra hfen in het LondeiLsche kericht kenmerkt alleen reeds de belachelijkheid van de onderneming aldus het D X B het strikt noodzalcelr k dat öe volgende bepaiingen st pt worden nageleefd De tusschenkomst van het corresfX ndenuebuieau van het Ned Hoode Kruis kan alleen dan worden verleend wanneer de aanwijzingen precies worden opsevo gd AANWI rZiXGEN j 1 Beide formulierhelften moeten eensluidend bij voorkeur met de schrijfmachine en anders m biokschrift duidelijk wolden ingcvuid en door den afzender onderteekend Japan rhe Vcrontwaardijrin De inlichtingen mogen alléénbetrekking hebben op den persoon ofde familie van afzender of geadres eerde De ingevulde formulieren moetenworden toegezonden aan het correspondenticbureau van liet Ned Roode Kruis Carel van Bylandtiaan lia DenHaag Het antwoord wordt door genoemd bureau aan den afzeiider toegezonden zoodra het is IngeKomen SCHIP VASTGEHOUDEN Groot opzien heeft te Tokio het iierk h gewekt dat het Japansche ss Sumatra Mardfe in Karatsji iBr Ir diéi wordt vastgehouden en dat er voorlooplg geen kans is op verder valen van dit scliip naar Bombay D Brr sch Indische regeering heeft voor een week deze beide havens voor buitenland che schepen DE HERTOG VaN WINDSOR De he iog van Wind sor heeft in de Eritsche amba sade te Madrid den vertcgenv oor jig¥r der Amerikaanse he en Engelsche pers roededeeling gedaan van zijn laatste beievenisfen in Frankrijk In Perpignan moest hij 5 daeen wachten op een paxvisum De la ttste dagen had hij alleen geleefd van conserven De hertOÉ is voornemen spoedig naar Engeland terug te keeren De ertog van Windsor is gisteren met zriTffvolg per auto uit de Spttansclie hoofdstad venronken in de rithtingfvan Portugal Hij had verzocht om verlenging van zyn verMljfcvisura dat voor drie dagen ceidig wa s doch naar verluidt hebben ie S jaansche autoriteiten dit geweigerd SKL DKOW9KI VERDIVETWN D vroegere PooLsche ir inisterpre siden SkladkowSiri die met eenige andere ro ïre Pool sche ministers in Herkuicsfcad iRoemen i was geïnterneerd kreeg twee da cn geleden verlof naar Boekare te gaan om een tandheelkundiae behanriding te ondergaan Hij Is met enkele begeleider vertrokken en eder dien verdwenen mtANSCR GOfj D NAAR AMBRIKA De Aincrikaan che kiui cr Valenciennes die tot het in de Ptirtagcesthe wateren gestation neerde eskader behoorde en fcor elings is afgelost 4 Slechts éénmaal per majnd kan tusschen dezelfde personen grbrulK worden gemaakt v n zulk een formulier De ingevulde formulieren wordendeor tussohfDkorast van het Nederlandsche en het Duitsche Roode Krui=toegezonden aan een bepaald bureauvan het Internationale Cijmité vanhet Roode KniJs te Geneve dat voorde doorzending zorg draagt aan deRoode Kruisvereenisingen van hetland waarin geadresseerde verblijfhoudt Dit Inlichtlngenverkeer is alsregel alléén mog lijk waar het juisteadres van den betrokkene in het buitenland Ijekend is Mocht hij in een streek gewoond hebben die in verband met den oorlog ontniimrf is dan zal hem het formulifr alleen dan kannen worder doorgezonden indien het gelukt zijn teeenwo H dlgp verblijfplaats op te sporen 7 Ten aanzien van personen verblijf houdende in landen die met hetDrltsche Rijk in oorlog zyn voimendeze formuljere i het eenige middel van berichtgEving 8 Voor het schriftelijk verkeer met krijgsgevangenen ol geïnterneerden lian T deze formulieren géén gebruik orden gemaakt J De invulling moet geschieden In de Nederlandsche Da ü üi e Fra ische of Engel che taal Formulieren waarvan de mvtilling niet voldoet aan deze aaaw iiclng n worden ongefrankei ü UraggsMuaen Nederlanders nut een goudscluit IN SPANJE GEARRESTEERD 7 v r herkomsi ah het goird heeft groote hoeveelïieden Fransch iijn zij door de politie gearresteerd iiei goud werd in beiiag genomen Vereenigde Staien gc go d iaar de brachi Oit Irun Sp wordt aan het D N B gemeld oat aaar Dinsdagavond verscheidene Nederlanders uiw Frankryï zijn aangekomen die baren gond bij zich hadden tot een waante van twee BINNENUNO LANDHUIS IN VLAM MEP Sergeantma jon otngehomat BRAND DOOR BLIKSBM LN SIAO Gistermiddag half vüf sloeg te Velp de blik sem in het landhuis van den cud notariü jhr Roell gelegen aan d Kluizenaarslaan Het huls dat met tiet was gedekt stond weldra in lichter laaie Onmiddellijk loog men aan het werk om van den koMMren antieken Inboedel nog zoo veel mogelijk in veiligheid te kunnen brengen doch doordat bei vuur zich snel uitbreidde slaagde men hierin slech s gedeeltelijk De brandweer van Velp aangekomen bond mft veel materiaal den strijd tegen het vuur aan Eerst tegen half ach had men den brand gebluscht Bij het onderzoen vonden de brandweerlieden op de eerste verdieping het lijk van den gep sergeant majoor Sutherland die oehulpzaam was bU de redding van den inboedel doch daarbij door den rook werd bedwelmd en verbrarkdde De heer Roell bevindt zich in een ziekenhuis zijn echtgenoote was met een diensttode alleen thuis Huis en inbucdcl waren tegen brand erzekerd KOLONIËN De Hulp aan Indische Ifn chen REEDS i 22M PER MAAND AAN VASTE BIJDRAGEN f 10 000 aan giften De Indische vereemgingen welke samenwerken voor de hulpverleen ing aan de mcnschen die geen geldzendingen mee uit Indie ontvangen nebben veel succes gehad met hun opv ekklng aan de leden Zooalï de heer F H von Meyenfeldt de secretaris van de Kon Ver Oost en West a i i een verslaggever van de NR C zei De wijze waarop men gehoor heeft gegeven overtreft al onze verwachtingen Wij hebben 11 to zegaiuiien tot een bedrag va 2200 per maand aan vaste bijdragen en voorts ongeveer ƒ 10 000 11 gifte i ineens ontvangen Nog dagtii ics vloeit het geld binnen n verder hebben we nog toezeggingen van ivefiie maatschappijen Maar er is ook veel noodig Reed s 1300 uitgekeerd en de aanvragen nemen hand over hand toe naarmftte de tijd verstrijkt de eigen middelen it2cput raken en de geldzendmgen lilt Indië uitblijven Sommige banken die geregeld chéq aes en wissels namens hun cliënten in Inilë aan menschen In Holland uitbetaalden hebben dit nog éénmaal gedaan hoewel de opdracht niet Ls binnengekomen Zulks gebeurde in het vertrouwen dat in de toekomst wel verrekening zal plaats hebben doch kiymen daarmee met doorgaan zooals vanzelf spreekt Er zijn trouwen andere banken die meennen zelfs dl eene maand niet te kunnen voorschieten Het mag als een gunstig teeken worden opgevat dat het tehuis ♦ n de Ned Ind Sociale Vroaw3nOrga msatie aan de Groothertoguinelaan m Den Haa nog niet als noodvepblijf voor schoolgaande jongens en meisjes en ook voor Indische dame zonder middelen in bedrijf is gesteld Dit bewijst dat de betrokkenen ïlcn voorloopig nog zelf kunnen redden of persoonlijk regelingen hebben getroffen waardoor zij het nog een poosje kunnen uitzirvren Dit is echter van tijdelijken aard en niemand weet wanneer de zilvervloot uit Indlé weer aankomt Vandaar dat het hoofdbestuur van Oo t en West een verzoek aan het rUk heeft gericht om voor dit hulpwerk naast steun van particulieren ook een ub sidie te mogen ontvangen Het is een gelukkige omstandigheid dat Koloniën de relatici van Uï Indie verblijvende ambtenareu ol gejjensionneerde landsdienaren welke relaties regelmatig geldzendingen uit Indlë ontvarwen TOoveel mogelijk helpt met voorschotten Daarvan wordt veel gebruik gemaakt dat Is ook tijden i den vorigen oorlog sgebeurd toen het contact met Irtdl verbroken wa T eveneens een maatregel welke siecht kan gelden zoolan d financiën reiken Monnx Wr m r Azië POLITIEKE RICHTLIJNEN T MI JOTA S De Japansche pers geeft commentaar op de t cteekenis welke than wordt gtliecht aan de buitenlandsche politieke richtlijnen van Japan welke de autonomi e In de Ocst A2ia isehe ruimte ten duel hebben De bl Tlcn wijzen daarbij vooral op de vol ren e punten Het belioud van de fundamenteele politiek der niet lnmenglng Inden Europeeschen oorlog ftet belijden van acleve politiektot het verhinderen van een uitbreiding der vitandelykheden tot Oart 7ip waarbij zijn inbegrepen Indochina en Ne d eiland s h Ind lë Ite pers spreekt in dit verband vaneen Of s Aziatische Jionroe leer Japan geeft moreelen c naan de nieuive orde waarnaar de streeft Zwotls vanzelf spreekt volgthlemit een vriendschappelijk Itmentrerken m t de landen van de as Noodzakelijke militaire en politieke maa regelen tot het verhinderenen het wegnemen van elke biraen lngin Japansche vraaststukken Dit laatste punt wordt be schojiwd aU eenbeslissende factor voor een herordening In het Verre Oosten