Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1940

rWESm BLAD DONDERDAG 27 JUNI 1940 STADSNIEUWS Moeilijke gevallen voor j den kantonrechter 0E WEG WAABVAN MEN MOET WETEN OF HET EEN NIET VEB HAKDE GBINTWEG 18 BUIEK JUIST CETKEBD aiMftt dlc Dvwlfcn knecht niet bofte Een aanrüdingszaak zooala zoovele het niet verleenen van voorrang aan het verkeer van rechts kreeg gisteren voor den kantonrechter een onverwachte wending Op het kruispunt by de Rceuwijksche brug was een over den Bodegrtalicben trtiatweg in de richting Gouda gaande auto van een inwoner uit Reeuwijk tegen een van den Nieuwdorperweg komenden wagen gebotst en het geval scheen eenvoudig de automobilist die den straatweg bereed werd gedagvaard omdat hij verzuimd had voorrang te geven Do verdediger mr Simon uit Utrecht bracht ten bewyze van de onschuld van zun cliënt een merkwaardigen kant naar voren De wet bepaalt dat op het vereeni ngspunt van e n verharden weg en een niet vcrharden weg het verkeer over den verharden weg ook al komt het van links altüd voorrang heeft en dus komt het er op aan of de Nieuwdorperweg een niet verharde weg is Of beter gezegd was want een veldwachter die ter plaatse bekend is en die ter toelichting werd geroepen kwam vertellen dat de Nieuwdorperweg sinds korten tijd geasfalteerd is In de practijk valt dus niet mee na te gaan hoe de toestand van den weg vroege j was De veldwachter wist wel dat het toen en grintweg was maar de ambtenaar van het O M bracht er tegenin dat een grintweg nog geen niet verharde weg behoeft te zijn Was er onder het grint een verharding aangebracht stelde de kantonrechter mr A J M Conlncx de vraag en deze viel niet zoo gemakkelyk te beantwoorden vooral omdat het nu geen grmlweg meer is De verbalisant als plaatselijk bekend en de aannemer van het asfalteeringswerk zullen nu naar hun herinnering gevraagd worden en in verband met dit onderzoek naar den vroegeren aard van den weg wtid de interessante zaak drie weHen aangehouden Pech Deze zitting stond voocnamelijk m het toeken van pvertredingen van de Arbeidswet en in dit opzicht had een Goudschc slager met veel boter op zijn hoofd het al slecht getroffen door met een aantal herhalingen op zijn rekening en hechtenisstrsf m het vooruitzicht in het zonnetje terecht te komen De flager is de ervaring heeft het geleerd een goedwillend man maar tegenslag is dat de wet het hoofd of den bestuurder van het bedrijf aanspraktlijk slelt en hiertegen opponeer de hy fel omdat hij in ijn gedachten gang aan het gcbeujje part noch deel had De onrfhn gename ervaringen hadden hem er toe gebracht zijn knecht het bevel te geven geen voet meer in de zaak te zetten buiten den geoorloofden tijd maar zoo groot was de ijver van het jongmen h dat hij op zyn vrijen ochtend op hët abattoir voor een anderen slager een varken ging slachten en dit werkje verliep zoo vlot dat hij nog voldoende tijd over had om ook een op slachting wachtend varken van zijn eigen baas te behandelen En toen was er natuurlijk net een politiecontrole geweest en enfin ae patroon die zich van geen kwaad bewust was en zoo zyn best had gedaan de knecht bultten dje deur te houden kreeg de bekeuring Het jongmensch kon gslijk een anderen baas gaan zoeken maar daar was de slager er niet mede af hij moest opnieuw voor de groene tafel verschijnen en daar heeft hy thans in al zyn verontwaardiging zyn nood geklaagd over hetgeen hij als een onrecht voelt Wet is wet de slager is nu eenmaal de aansprakelijke persoon en het O M Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Cour ftit y ordt eiken avond by vele duizenden abonnés bezorgd in GOUDA Alphen a d RUn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp MoercapeHe Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwyk Schoonhoven Stolwyk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen AtibNNEMENTSPHIJS voor Gouda 17 cent per week 0 75 per maand of ƒ 2 2 per kwartaal buiten Goud 18 cent per week overal waar de bezorging p3aats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGÉn op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleeii des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer f 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en by de plaatselijke agenten L het de herhalingen de revue passeeren om ten slotte drie dagen hechtenis te cischen In begrijpende welwillendheid hantaerde de kantonrechter opnieuw de dispensatie bepaling list de hechteni s achterwege en legde ƒ 25 subs 10 dagen op Zoozeer was de slager over het gebeurde verbolgen dat er niet de ge ringste vreugde opkwam over den goeden afloop en indien het mogelijk geweest was zou hij gelijk in hooger beroep zijn geg ian Maar de griffie was op dit uur gesloten en mogelijk bezinkt een rustige overweging van d uitspraak tot de gedachte dat hij hoo onprettig het gebeurde ondanks zij i zorgen ook is geen klageo heeft Evenzeer kwamen er goed af een bakker die bij vierde herhaling vier dagen tegen zich hoorde vorderen en 50 subs 10 dagen kreeg en eun aiji ren slager wicn na een eisch van tweemaal een dag bij vijfde herhaling tweemaal ƒ 5 subs tweemaal twee dagen opgelegd werden in aanmerking genomen de bijzondere omstandigheden waarvan de overweging tot het gunstige slotjeidden Uit vroeger lijden DE GOUDSCHE C0UR 4NT MELDDE 75 J5 IAK GELEDE N Op den 3n dingsdag der maand julij zynde dit jaar den 18n moet plaatshebben de gewone verkiezing vanraadsleden ter aanvulling der plaatsenvan hen die naar den bestaandenrooster op den eersten dingsdag dermaand september moeten aftreden Hier moeten aftreden als leden vanden gemeenteraad de hh W J Fortuijn Droogleevgr J J Braggaar J Reutin ger W Brand van Straaten eiK A Kemper J Scheygrond t OVD ONDEBWMZER WELKE BETBEKKDiO HIJ 45 JAAR VEBVULD HEEFT Na een korte ongesteldheid is vanracht op 76 jarigen leeftijd overleden de heer J Scheygrond ouaonderwy ztT te dezer stede De naam van den heer Scheygrond IS nauw verbonden aan deze streek waar hy is geboren en zyn gansche leven heeft doorgebracht Op 28 Mei 1864 werd hy te Gouderak geboren Hij bezocht de Burgersschool voor Jongens te Gouda waar hij een klassegenoot was van den dezer dagen overleden bouwmeester Willem Kromhout en volgde daarna de Normaal lessen tfe Gouda Ook de loopbaan van den heer Scheygrond als onderwijzer Jigt geheel te Gouda en omgeving Vyf en veertig jaar heeft hy het onderwys gediend en hij deed het met liefde en toewijding want hij was een man met hart voor zijn vak Aanvankelijk is de heer Scheygrond van 1884 tot 1894 onderwijzer aan deopenbare lagere school te Nieuwerkerk a d IJssel geweest Daarnakwam hy naar Gouda Hier was hylangen tijd van 1 October 1894 tot 1 September 1929 werkzaam en in dezebyna vyf en dertig jaren is hy eenbekende figuur geworden die aan falloozen ontwikkeling en opvoedingheeft gegeven Achtereenvolgens washij verbonden aan de openbare lagereschool no 2 toen aan no 3 vervolgens aan de Centrale Kopscbrool enten slotte aan school 7 Voorts is de heer Scheygrond vele jaren hoofd van het vervolmnderwijs voor jongens te Gouda gewjèest Buiten zijn werkkring was hiJ tal van jaren de toegewijde secretaris van de afdeeling Gouda van het Nederlandsch Onderwyzers Genootschap en verder trad de heer Scheygrond tot zyn dood toe op als directeur correspondent van de hulpspaarbank van het NOG te Gouda Aan deze instelling heeft deze verdienstelijke onderwijs figuur zich verder verplicht door zijn lidmaatschap van de sub commissie Gouda van het Ondersteuningsfonds Het stoffelijk overschot zal Zaterdag cp de Mgemeene Begraafplaats worden teraardebesteld vertrek 2 uur van Ae woning Delegatie van macht tot verhuren en verpachten aan B en W De Gemeentewet geeft den raad o ni de bevoegdheid aan B en Vf de maclft tot het verhuren verpachten of op eenige andere wijze m gebruik geven der gemeente eigendommen op te dragen Onder de talrijke voorstellen die B en W den raad moeten doen komen er vele voor over soortgelijke aangelegenheden dje zonder oqk maar eenigszms aan hun belangrijkheid ten opzichte van het bestuur en beheer der gemeente afbreuk te willen doen even goed aan B en W ter be iU i sing zouden kunnen worden gelaten In dit verband noemen B en W b v de verhuur van woningen van volkstuintjes landeryen en dergehjke Daarom stellen B en V den raad voor te besluiten hun college vóór den tijd van écn jaar expireercnde 30 Juni 1941j de macht tot het verhuren verpachten of op eenige andere wijze in gebruik geven van gemeente eigendommen op te dragen en wel onder bepaling dat B en W den raad van ledere door hen ter zake te nemen beslissing zoodra daarop de goedkeuring van Gedeputeerde Staten dezer provincie is verkrijgen in de eerstvolgende raadsvergadering schriftelyk mededeeling doen UITVLIEGEN VAN ALLE SOORTEN DUIVEN VERBODEN De politie vestigt er de aandacht op dat uitvliegen van alle soorten duiven ook sierduiven verboden is w AT AAR ANMEER Dagelijks behalve Zondag 7 36 30 uur Spieringstraat 113 Gelegenheid tot inenting tegen typhus en pfiratyphus Juni 8 uur Vrife Evangelische Gemeente Bybellezing en Aidstond Juni 8 uur Stadhuls Vergaderingvan den gemeenteraad Juni 3 uur Pias s Gravenbroek Zeil examen roei en zeilvereeniging Gouda 30 Juni 7 30 uur Gonda terreln Voetbalwedstryd Gouda combinatie Rest van Gouda voor Fonds oor Goudsche getroffenen 2 Juli 10 uur Stadliuis Aanbestedingen herstellen walmuur langs Turfmarkt en maken doorstroomingsopening met overbrugging westelyk schepradgebouw van voormalige gemaal van Rijnland aan Fluweelensingel Z Juli 4 5 uur Goudscbe Montessorischool Inschryving nieuwe leerlingen Juli 7 30 uur Btenwe Kruis Samenkomst Ned Christen Vrouwenbond Juli 8 uur Bar clubterrein Ledenvergadering voetbalvereeniging Gouda Juli Collecte voor Nationaal Hulpcomité 1940 9 Juli 4 5 uur Goudsche Montessorisctiool Inschryving nieuwe leerlingen Groöte animo voor de volkstuinen UITGIFTE DIT JAAB GRATIS Met hel oog op de byzondere tydsomstandigheden hebben B en W het wen schclyk geacht zooveel mogelyk tuingrond ter beschikking van de daal oor m aanmerking komende gegadigden te stellen teneinde deze zoo doende gelegenheid te geven zelf eenigermate te voorzien in de behoefte aan aardappelen en groenten Reeds werden eenige perc en grond bestemd vopr volks iiner yn pacht uitgege en B en W meinen evenwel dat hieraan nog kan orden toegevoegd het ten Oosten van de voetbalvelden aan de Nieuwe Vaart gelegen terrein z g industrieterrein ter grootte van 9ngeveer 3 ï H A Voor de verpachting van dit terrein als tuin grond blijkt zeer veel belangttelling te bestaan Reeds etn 140 tal gegadigden hebt en znek voor toewijziging van een perceeltjg grord aangemeld Het is de bedoe irg aan één aanvrager len hoogste 300 M grond in paclrt te geven De pachtprys zou evenals voor de overige volkstuinen kunnen worden gesteld op ƒ 0 02 per M B en W zyn echter van oordeel dat ten aanzien hiervan voor het jaar 1940 een uitzondering dient te worden gemaakt aangezien in verband met het reeds gevorderde seizoen de grond niet meer voor den verbouw van alle gewassen kan orden gebruikt Op grond hier van achten zy het biUyk het terrein dit jaar gratis aan belanghebbenden in gebruik af te staan B en W stellen den raad dienovereenkomstig voor AANBEVELING BENOEMING REGENT HOFHMAN S GES HCHT Het college van regenten van het Hoffman s Gesticht heeft B en W een aanbeveling toegezonden ter voorziening in de vacature in dit college ontstaan door het overlijden Vfin den heer A J J Vos Deze aanbeveling luidt 1 P van der Pol 2 F R Pruijmboom Jeugdig slachtoffer teraardebeisteld LAATSTE GBOET VAN VELEN Onder yeler medeleven is gistermid dag op de Algemeene Begraafplaats teraardebpsteld het stoffelyk overschot van den B jarigen Jan de Bruin die Zondagmijddag by het spelen op den Turfsingej is te water geraakt en verdronken Tairyke buurtbewoners en kennissen en vriendjes van den jongen brachten een laatsten groet en voorts woonden Se plechtigheid bil de heer J Torensma hoofd van de openbare lagere scHpol no 8 waar de knaap schoolging en de onderwyzeressen dezer schwil mej H S van Wyngaarden van Wie hy een oud leerling was en mej L G Marwitz bü wie hy in de klasse zat Ook was aanwezig de heer J vs n Breukelen bedrijfsleider bü de N de Goudsche Melkinrichting bij elk bedryf de vader werkzaam is buren en kinderen school no Ds H vormd pr Zeven bloemstukken dekten de baar Er waren I bloemen van de familie van een pevriende relatie van de het personeel en van de an de openbare lagere n Dyken Gz Ned Herikant heeft de droefheid bü dit verischeiden geschetst en een troostwoord gesproken dat hü baseerde op het woord Elk mensch gaat naar zyn eeuwig huis Ds van Dyken zeide dat slechts troost is te zoeken by God Wiens vertroosting grooter is dan de grootste smart Een oom de heer Com de Bruin beeft namens de ouders voor de groote deelneming dankgezegd en ten slotte een woord van afscheid gesproken BUILING VAN GBONO Ten behoeve van de tunnelwerken aan de Spoorwegstraat is noodig dat de gemeente de beschikking verkrygt over een pe ceeltje grond ter grootte van II M 2 n eigendom toebehoorende aan den 1 eer J Rcneman alhier De heer Ri neman is bereid bedoelde 11 M 2 grond aan de gemeente af te staan in ruil tegen een daaraan grenzende strook Igrond van gelijke grootte B en W stellen den raad voor metden heer Re leman een overeenkomstvan ruiling net gesloten beurzen aante gaan 56 J AR GELEDEN De kantonrechter heeft veroordeeld wegens afwezigheid als dienstphchtige by de brand reer by gelegenheid der beproeving di r brandspu t iemand uit Bleiswijk tot ƒ 3 of 1 dag hechtenis 25 JAAR GELEDEN Uit Haastracht Dank zij de vrijgevigheid van mevr Le Fèvre de Montigny IS on e gemeente met een flinke boekenzaal vennkt Verhuizingen binnen de gemeente C Hollhuisen van Nicuwehaven 10 naar GeuzLP straaï 52 J E de Jon van Tollen iütraat 81 naar C Huygen straat 116 J Ames an Kieiwcg 110 naar Burg lietkade 6 F Broekhuijzen van Pr Hendriksiraat 73 naar 26a J Aret van Nobalitraat 65 naar Heerenstraat 16 C vin Reden van Wachtelstraat 7 naar Mosstraat 5 P Kooistra van Joubtrtstraat 78 naar Joubertstr 50 J Hofman Schuring van Wilho minastraat 70 naar P C Bothstraat 103 I Rollfs of Roelofs van Joubertstraat 162 naar 52 N Verschut van C Ketelstraat 70 naar IJssellaan 13 D C Goeneschey van Boelekade 165 nanrWoudstraat 36 G Th Peereboom vanSpoorwegstraat 8 naar Winterdyk 15 b G A van den Berg van Karnemelksloot 102 naar Tuinstraat 52 Wed J F Overkamp van Slapperdal 21 naarNieuwehaven 52 J J van Lambalgen van Gouwe 49 naar Nieuwe GouweW Z 3 J Vlag van Westhaven 81 naarBleekerssingel 26 T f Woerlee vanRaam 49 naar Naaierstraat 17 J A Bron van Tollensstraat 137 n Woudstraat 11 B J Bakker van R van Cats weg 136 naar Gouwe lÖO É van der Melde van Karekietstraat 110 n Kon Wilhelminaweg 288 J S van der Ende van Sophiastraat 44 inw naar P C Bothstraat 79 Wed D van Leeu wen uit Boeken bergstraat 17 naar Kon Wilhelminaweg 251 J G Bik van Steynkade 30 naar Nieuwe Gouwe WZ 6 Th H Timmermann van Karnemelksloot 33 naar Bothastraat 24 W van Loon van Nieuwehaven 10 naar Robaarsteeg 21 F Brugelmans van v Itersonlaan 1 naar Burgvlietkade 33 W C Verboom van Kon Kilhelminaweg 187 naar Groenendaal 30 F Bastinck van Gr Floriswég 56 naar Persynstraat 15 W van den Hazel van Groeneweg 65 naar Eerste kade 61 Burgerlijke Stand G l oren Juni Jacobus Cornells z van J M van Ewyk en P M Overkamp C Huügensstraat 143 Juni Gezina Margaretha d vaaJ A Kaars en A Rozendal L Tiendeweg 67 Juni Hendrik z vhn H de Vriesen J M van Bommel Snoystraat 37 Getrouwd Juni A J Usselstün en J G W Aberson Juni J van Vliet en M J Streng Th M F J Smulders en M A M earlier C J Reebeen en M J Rademaker A Schouten en H Thesingh Overleden Juni Johannes de Bruin 8 j t Juni Arie van Hoorn 75 j Gevonden voorwerpen Omtrent de volgende gevonden voorwerpen kunnen aan het bureau vtö politie inlichtingen worden verki gei op alle werkdagen van 9 tot 12 en 3 tot 5 uiu Uauw wollen pullover bruine rozenkrans in étui sleutel van njwieslot ondergoed gele dameshandschoen grijze pet kindermutsje rose zwart hondje stempelboekje jongens broekje ring met groene steen portemonnaie met inh 2 spaarkwitantie s in tabakasdoos zilvertion padvinderszakmes donkerblauwe ceintuur roodbruin kindermanteltje linker dameshandschoen heerennj wiel brood bonnen Z fietsbanden zwempak en baddoek armband 2 lampenpoetsers paarse ceintuur stuk touw witte rozenkrans bont damesrijwiel wit kinderschoentje kruiwagen SPORT VOETBAL Ook dit jaar juniorencompetitie in G V B ZESTIEN ELFTALLEN NEMEN DEEb Ook dit jaaj organiseert de Goudsche Voetbalbond gedurende de zomermaanden een juniorencompetltift Elr zijn zestien elftallen ingeschreven De indeeling is Afdeeling A tot 17 jaar Gouda A Gouda B G S V A O N A A O N A B Afdeeling B tot 15 jaar Groep I Dilettant A Lekkerkcrk A Ammerstol A Bergambacht A Groep II G S V B O N A C Gouda C Gouda D Nieuwerkerk A Afdeeling C tot 13 jaar Gouda E O N A D Olympia A De competitie begint a s Zaterdag Het programma luidt Afdeeling A Gouda A O NA A ON A B Gouda B Afdeeling B Groep 2 Nieuwerkerk A Gouda C G S V B O NA C Afdeeliijig C Olympia A Gouda E Voor alle wedstryden is het aanvangsuur op 4 uur gesteld FEUILLETON OVERSTE SAXON OISTORISCHE AVONTVBENROMAN door G P BAKKER 31 Weet u waar de soi fit is vroeg Saxen vol spanning dat de Neen zei ze Maar ik geloof wy beiden het goud de sieraden en edelsteenen zouden kunnen vinden Wy goede iden haar er 1 eerlijk is Ze eei ee niet Ik hebben die was goeden uitsche ridder jong werd tusschen i vermoord Ja wy beiden Wy zyn de eênigen die de kans hebben Laten we goec vrienden worden Trouwe vrienden Ze ging naar hem toe legde h slaiike hand zacht op zyn schouder Vertrouw my gerust Ik ben eerl Er zit geen andere man achter Het geen hinderlaag Ik zweer u hief haar rechterhand op alsof ze ed wilde doen dat ik nooit nog Mn heb bemind ofschoon het y ta aanbidders ontbroken heeft 1 geen geheimen voor u hebl Mijn opvoeding is niet geweest als n andere meisjes Mijn vader m Italiaansch officier van go Jel Mijn moeder was een Ouitsche otjden woonden op deze rj rteae Zij stierf toen ik noj en hiJ voedde mij op Ik cebracht in het leger officieren Toen werd hü bleef alleen over en wilde hem wreken Ik deed het Door het onderzoek om zyn moordenaars te vinden bleek het dat ik een goede kracht was om achter geheimen te komen toch gebruikte ik nooit lage middelen Misschien zal u het slecht vinden Ze ka k hem angstig in de oogen Neen ontsnapte Saxon Neen ik ben de laatste om een oordeel over u te vellen De staf betaalde myn onkosten ruimf ofschoOTi ik het fiiet noodig had Men behandelde mij altijd als dochter van myn vader als een adellijke dame Alle officieren zijn mijn vrienden Meermalen ben ik ten huwelijk gevraagd en niemand zal het wagfen mij niet eerbiedjg te behandelen Maar nu heb ik genoeg van dit leven Ik kan niet langer Ik heb een afschuw van dit verwoeste land waar altijd oorlog is en niets dan ellende en wanhoop Ik verlang naar het mooie Italië vol zon bloemen en liefde Wij zullen samen gelukkig zyn En als wy de schatten niet lichten zal niemand ze ooit vinden dan blijven ze verborgen als gouderts in den grond Sax B begreep Hij zweeg een oogen blik Hy dacht aan Marion Hij voelde hü zou ziJn liefde niet kunnen verraden niet voor alle schatten der wereld Dat was geen verdienste van hem Geen mensch is baas over zijn gevoelens al kan een sterke man de slechte begeerten onderdrukken Hij zou nie willen ook Zelfs niet voor deze Vrouw Ze was bekoorlijk en verleidelijk Ze meende het eerlijk dasr B twijfelde hij niet meer Zy zouden samen den schat misschien kunnen vinden Zij zou hem op het spoor kunnen brenger Hij had zijn woord aan den koning van Zweden gegeven Hij had besloten niet te kieskeurig in de middelen te zyn maar niet zoo niet door een schurkenstreek Dit alles vloog in een seconde door zijn oofd Hij stond op Ze kwam naar hem toe en sloeg plotseling haar artnen om zyn hals Hy voelde haar warm lichaam tegen het zij ie Het bloed steeg hem naar de wangen Toen drukte ze haar warme lippen op zijn ond Met een onwille eurige beweging wendde hij het hoofd ruw af Zij deed alsof ze niets merkte drukte een zoen op zijn voorhoofd en zei We zullen een glas drinken voor we vertrekken Ze ging naar de kast nam twee groote roemers schonk die vol bracht even zün glas aan haar lippen reikte hem dat en met hem klinkend zei ze Op het vinden van den schat lief Saxon s heete droge lippen smachten naar den wyn In één teug dronken ze de glazen leeg Het was steile oude wijn godendrank Saxon zakte weer in zijn stoel Een oogenblik wachtte zij To n ging ze naar hem toe ging op zün knieën zitten keek hem lang heel lang in de oogen sloeg de armen om hem heen en sprak fli terend maar met nadruk Liefste kom We gaan den schat zoeken Noem my Verona Toen stond ze op blies de kaarten uit Het werd doiiker HOOFDSTUK XVI Alleen de kleine lantaren die nog brandend op de tafel stond verlichtte nu het vertrek Verona deed haar mantel om sloeg den sluier over haar hoofd greep met de eene hand de lantaren met de ander Saxon s pols en zei Kom we gaan Het is een lange weg SAon stond op volgde haar Ze liepen een gang door kwamen in eeh grooten verwilderden tuin die wondervreemd aandeed in het yle spookachtige maanlicht Over een smal houten bruggetje betraden ze een zandpad dat door de velden voerde en op een achterweg uitkwam Boven hen schitterde de hemel vol sterren Ofschoon de nacht vorderde was het nog warm Ze liepen lang heel lang door het mulle zand Verona sprak geen woord Als twee geesten schenen ze over den weg te zweven Hij begreep dat ze om Maagdenburg heen liepen JMaken we een grooten omweg vroeg hü Ja klonk het antwoord maar deze weg is veiliger Hier zullen we niemand ontmoeten We kimnen anders de schildwachten niet voorby gaan zonder ajuigehouden te worden En weer gingen ze verder Wordt je niet moe vroeg hy een oogenblik later Neen je weet toch dat ik het loopen gewoon bent Dat vertelde ik je reeds dien middag in de bosscheo en jü toch zelcer ook niet een zanger die geheele wereld heeft rondgezworven Hoe zong je ook weer Hij volgt de vogels op hun trek Naar zuid en weer naar noord Weet je dat nog zoo goed Ja natuurlijk Het werd gezongen door een gryzen bard Ik zal dat lied nooit vergeten liefste Maar je moet niet van mij houden Verona Stil Niets meer zeggen Ik heb alles begrepen Jü hebt me je vertrouwen geschonken Kyk naar de Groote Beer vervolgde ze We gawi nu naar het noorden en straks na gindsche bocht naar het oosten Daar Zullen we rusten en daarna zien de kostbaarheden te vinden ik geloof ongeveer te weten waar de wonderdokter ze heeft verborgen Heb je dorst vroeg ze hem na een tydje en bleef even staan Drink i kheb wün meegenomen Ze haalde van onder haar mantel een kruik te voorschün Drink maar uit de kruik een roemer heb ik iet Of zal ik eerst drinken Ze nam elen teug reikte hem de kruik Saxon dibnk gretig Heerlyk zei h y Myn keel was zoo droog Zal ijc liu de kruik in den zak steken dan behoef jy haar niet langer te dragen Ja maar ze is niet zwaar ze weegt niets I Wat ben je sten Verona en wat loop je vlug Het i of je zweeft op toovermuiltjes Misschien doe Ik dat wel Wie weet De liefde is de grootste toovenares die bestaat tij maakt tlachtt menschen goed en goede menschen slecht Zy maakt van een werkman een dichter en van een dichter een wg ker Zy maakt de duisternis licht en het licht donker Kijk viel Saxon haar plotseling in de rede Wat is dat Ik zie een groote zwarte schadu w m het maanlicht dwars over den weg Ginds by dat kreupelbosch Ik zie niets Kijk dan beter We komen dichter by Ik zie niets Daar Nu is ze plots verdwenen in het bosch Kan het die groote boom geweest zyn daar aan den kant van den weg Neen het was de schaduw van iets dat bewoog Ik heb het duidelyk gezien Stil Ik zal vooruit gaan Ze naderden de plek waar Saxon de geheimzinnige gestalte had gezieik Hü speurde links en rechts maar kon niets ontdekken Eensklaps hoorde hü achter zich een kreet Hy keek om Een groote zwarte schaduw sloop vlak achter hem Een lange arm werd opgeheven Eei schreeuw van pün Saxon had een bar den trap gegeven op de plaats waar hij de knie van zyn aanvaller vermoedde greep den opgeheven arm e a brak met een vluggen draai den poli Een lange dolk viel op den gro d D geheimzinnige gedaante hinkte scbrceuwend het bosdf iiw WoWR rarralfdk r