Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1940

TWEEl E BLAD DONDERDAü JUNI 1940 stad waar vanoud het zakeneen trum wa gevestigd die het zwaarst is getroffen Dat deze zaken voor de stad behouden blijven is voor haar een levensbelang Naast het herstel van het zakencentrum zullen wij onze aandacht hebben te geyen aar het vraagstuk der woongelegenheid iji de oude stad Dat in den ouden stadsdriehoek de woontoestanden niet meer waren van onzen tijd behoef ik u niet te zeggen Wü zullen thans moeten zorgdragen dat wü in oud Rotterdam zullen komen tot denzelfden socialen en hygiënischen toestand die ons in de nieuwere wijken der stad met vreugde en trots vervult Wij zullen dit alles kunnen bereiken indien wy de handen ineenslaan Aan energie heeft t de bevolking van Rotterdam nimmer ontbroken Ook in de moeilijkste omstandigheden heeft zü haar vertrouwen in de toekomst harer stad behouden Dat vertrouwen wordt geschraagd door de wetenschap dat haar natuurajke ligging aan een der hoofdaderen van het Europeesche verkeer haar als straks normalere verhoudingen hersteld zullen zyn opnieuw een belangryke plaats zal moeten ten deel vallen Wij staan thans op een keerpunt in de geschiedenis Er is een tydperk afgesloten en een nieuw gaat beginnen Daarvan hebben wy ons goed te doordringen Ik dgrf dit wel uitspreken dat het ons land en onze stad beter zal gaan naarmate wy er ons meer van doordringen dat het hans voor alles aankomt op offerbereidheid Die offerbereidheid heeft ons volk in vroegere moeilyke perioden van zijn geschiedenis in slaat gesteld den juislen weg te vmden Wanneer zy ook than niet zal ontbreken dan mogen wij blyven hopen en vertrouwen op een gelukkiger toekomst in een herboren Rotterdam Weer Bomaanvallen op Den Helder ZES DOODEN TE JILIANADORP Engelsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht opnieuw bomaanvallen op Den Helder ondernomar De havenwerken aldaar werden zwaar beschadigd Een Engelsch vliegtuig heeft eveneens bommen laten vallen op Julianadcrp Ook hier teisterden deze bommen de burgerbevolking Een boer ery werd getroffen waardoor zes menschen het leven verloren Nieuwe Regeling inzake Benzine toe wij zing MKER BENZINE VOOR T tXIOKDERNEMINGEN TOT 1 JULI GRATIS Door de Rijksverkeersinspectie is medegedeeld dat met ingang van 1 Juli in het distriet Zuid HoUand een nieuwe reg ling inzakf de toewijding van benzine van kracht zal worden met het doel het gebruik van auto s tot het strikt noodzakelijke te beperken Er is thans een adviescommissie ingesteld welke geval voor geval volgens nieuwe normen zal onderzoeken De ta xi ondernemingen die alleen mcfchten rijden voor degenen die e r vergunning hadden zooals doktoren en verpleegsters zuUen voor waf Zuid Holland betreft een grootere hoeveelheid benzine krijger Ook 7ij die niet per tram fiets of te voet naar een bepaalde plaats kunnen gaan zooals zieken hulpbehoevenden en ouden van dagen mogen gebruik mak n van een taxi mits zy voorzien zijn van een bewys van een bevoegde instantie Zij die zich met ingang van 1 Juli a s op de Goudsche Courant voor minstens een kwartaal abonneeren ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS DE HONDERDDIIZEND GEVALLEN De prys van ƒ 100 000 in deStaatUotery is gevallen op nimimer 15922 G V B tprograiiuna Het pragramma van den Goudichen Voetbalbond voor a s Zondag luidt Ie klaan O V UI Gouderak U 2e klAflse A aS V rv Olympia IV il üur Gouda V Waddinxveen U 2e klaue B Micuwerkerk U Ammerst S V II WATEKrObO OVBEWINNING VAN A Z C S Z en P C temcgctrokken Voor de polo competitie is gisteravond voor groep M gespeeld de weditrüd A Z C Forel 5 2 De wedstrijd S Z en P C Elflioe ven in groep K is niet doorgegaan aar de Schoonhovensche club zich wegens een tekort aan spelers uit de compelitie heeft teruggetrokken zonder evenwel uit den bond te treden Volgend jaar hoopt S Z en P C weer uit te komen Plaatselijk Nieuws Alphen a d Run MR MCOLAI HEESTELD Na een ziekte van vijf maanden heeft mr J H W Nicolaï kantonrechter bij bet kantongerecht alhier zyn werklaamheden hervat V Z K In de gehouden vergadering van het bestuur van de Vcreeniging tot bestrijding van ziektekosten voor onze gemeente en omliggende plaatsen is o m besloten dat de werkzaamheden der vereeniging definitief op 1 Juli as zullen aanvangen Besloten werd spoedig de eerste ledenvergadering f houden Op deze vergadering zal hei definitieve bestuur gekozen worden en let reglement worden vastgesteld Ammerstol DOOK TREIN AANGEREDEN Du bakker H Blanken alnitr diu per fit ts brood ging bezorgen aan den Hem werd bij hel passeeren van con der overwegen door den trein aan hel achterwiel aangereden Hij kwam te vallen waardoor het brood in de slout terecht kwam Blanken was erg eschrokken maar kwam er verder goed af terw lll Ji fiets slechts liclit beschad gd werd PARKEERVERBOD Op grond van do luchtbeschermingswct heeft de burgemeester een algeheel verbod uitgevaardigd tot het parkeeren van rij en voertuigen op openbare wege tus schen een half uur n i lonsondergang en een half uur vo r onsopgang Berkenwoude DE BENZINE BES ARING D monteur van het G E E in den gemeente is belajt mét het meteropnemen in de beide transformatorhuisjes die in deze gemc tnie staan Voorheen geschiedde dit door personeel van de lichtfabrieken te Gouda Deze maatregel is genomen om benzine te besparen daar men hiervoor per auto uit Gouda moest komen BUSUCHTING De laatste buslichtmg aan het poftstatuin in deze gemeente zai geschieden des namiddags vier uur Boskoop WATERPOLO Voor de competitie K N Z B werd te Waddinxveen gespeeld de wedstrijd Gouwe I Boskoop I 1 2 Voorts er den gespeeld Gouise II Boskoop II S 1 Gouwe Dames Boskoop Dames ROSARIVM IN BLOEI Het Rosarium Guldemondplant oen is thans op zijn fraaist De rozen staan in vollen bloei De aanbiik hiervan is buitengewoon mooi CO r VRSEBNICONa DE BOSKOOP8CHE VEILING 26 Juni Rozen per bos Else Poulsen 28 52 et Ellen Poulsen 24 30 et Butterfly 14 18 et Better Times 23 41 et Hadley 18 27 et Briarclif ISIS et Claudius Pemet 19 23 et August Noach 16 20 et Rosalandia 15 23 et Vierlanden 14 21 et Polyantharozen 32 44 et Gloria Mundi 16 32 et Queen Mary 15 23 et Florex 13 18 et Pichtold 15 18 et Ingar Olsson 12 16 et Dorus Rijkers 42 62 et Rosa Mundi 40 50 et Edith Helen 26 38 et Pauls Scarlet 20 30 et Juliana 34 et Diversen per bos Clematis Durandi Iti 19 et idem Prins Hendrik 77 et idem Mevr Ie Coulter 90 et LeeuwbelCken 8 et PROCES VERBAAL De politie heeft proces verbaRi opgemaakt tegen enkele boomkweekerspatroons die weigerden hun ontslagen personeel wederom in dienst te nemen of het hun toekomend arbeidsloon uit te betalen GEVONDEN VOORWERPEN Portemonnaie met ritssluiting blauw jasje en damespolshorloge Inlichtingen Politiebureau OPBRENGST COLLECTE De beide collecten gehouden in de Geref gemeente voor de getroffenen der Geref Gemeenten in Nederland heeft ruim ƒ 234 opgebracht Capelle a d IJssel WEER AAN HET WERK Aan de Chemische fabrieken werden 28 arbeiders die 9 Mei ontslagen werden wederom in dienst genomen GESLAAGD A an de M T S te Rotterdam slaagde voor h c ndd nia bouwku Je onze plaatsgenoot K Feenstra TELEFOON GEMEENTEHIHS Het gemeentehuis dat door technische storingen geruimen tijd zonder telefonische verbinding was is thans telefonisch wederom bereikbaar onder no 47513 Rotterdam Gouderak VERGADERING GEMEENTERAAD De gemeenteraad ie in openbare vergadering bijeengeroepen op a s Vrijdag n m 7 uur Nieuwerkerk a d IJssel KERKLAAN WORDT HERSTRAAT Met voldoening zal worden vernomen dat de herstrating van de Kerklaan waartoe reeds eerder was besloten kan worden uitgevoerd Hiermede zal worden voldaan aan den jarenlangen wensch der bewoners van dit dorpsgedeelte Ouderkerk a d IJssel DK USEL I VAART WEER De oude salonboot IJsel I is nu er gebrek is aan obe er benzine door i NV Reederij De Use voorheen reederij G C van der Garden weer in de vaart gebracht Vele oudere bewoners hebben het vaartuig begroet als een oude bekende waaraan vele heriraieringen zijn verbonden Voorloopig vaart de boot op ongeregelde tyden en bestaat haar lading uit vrachtgoed maar wellicht worden in de toekomst ook op vastgesteld uren weer passagiers meegenomen Polsbroek GEMEENTE SECRETARIS TERVG De gemeente secretaris de heer C P van Beusekc is uit militairen dienst terug gekeerd en heeft zijn ambtsbezigheden hervat GEMEENSCHAPPELIJKE SECRETARIE Ga Staten hebben hun goedkeuring verleend dat de gemeenten Benschop Polsbroek en Hocnkoop van één ge meentesecretarie gebruik maken die gevestigd is te Benschop Door de ge meenten PoLsbroek en Hoenkoop wordt hiervopr jaarlijks een vergoeding betaald aan de gemeente Benschop NOODSLACHTPLAATS In verband met de bijzondere tijdsomstandigheden zijn de werkzaamheden voor den bouw van een gemeentelijke slachtplaats waar noodslachtingen kunnen worden verricht tijdelijk stopgezet Voorloopig wordt voor dsrt doel de oude noodslachtplaats gebruikt Reeuwijk AANBESTEDING B en W hebben Woensdag ten gemeentehuize aanbesteed het maken van een nieuwen muur om de algemeen begraafplaats te ReeuwijkDorp De uitslag was als volgt Fa wed W v d Lecq Reeuwijk 2337 gebr Kok Reeuwijk ƒ 2257 P Macdaniël Reeuwijk ƒ 2199 F van Wingerden Reeuwijk ƒ 2037 C Bontenbal Reeuwijk ƒ 1997 De begrooting was f 19C0 De gunning geschiedt later Schoonlioven EIERENVEILING 26 Juni Lopikerstraat Prijzen per 100 stuk kippeneieren ƒ 4 20 ƒ 4 65 boter ƒ 0 70 ƒ 0 76 per pond kaas ƒ O 26 ü 2 per pond Op de botermarkt was geen aanvoer BENOEMD De heer K Eykelenboom thans kwcckcling met tcte t2 Groo Am mers is benoemd tot onderwijzer aande openbare lagere school te Alphen a d Rijn INENTING TEGEN TYPHUS Ongeveer 500 personen volwaasenen en kinderen hebben aan den oproep gehoor gegeven om zich te laten inenten tegen typhus Waddinxveen BITRGERLIJRE STAND Geboren Maria Jacomina Antonia d van P Does en A C M van der Hooft Overleden Nelis Jac Baas 17 j Joh Th Kokkelink 35 j echtg van G Hceringa Ou dertrouwd J Bevelander en A Kroon T W van Dijkhuizen en G Havenaar HINDERWET Bü B en W is ingekomen een verzoek om vergimning in den zin der Hinderwet van ir A J Stuurman te s Hertogenbosch tot het hebben van Ltn vuilstorting in een perceel water op den hoek van den Brugweg en Zwartcweg BINNENLAND De Rotterdamsche Gemeenteraad bijeen REDK VAN BURGEMEESTER OUD In den raad van Rotterdam die vanmiddag voor de eerste maal na de oorlogsg bcurtenissen bijeenkwam heeft de burgemeester mr P J Oud een rede gehouden De gevolgen van den oorlog zoo zei hij zijn onze stad niet bespaard gebleven Het is niet myn voornemen daaraan een uitvoerige beschouwing te wijden Het is thans geen tijd voor lange redevoeringen doch voor handelen zonder veel woorden Toch mag een enkel woord van den voorzitter van den raad niet ontbreken Dit is allereerst een woord van eerbiedige herdenking van hen die gevallen zijn bij de uitoefening vün hun plicht Spr herdacht ook de slachtoffers onder de burgerbe olking De militairen hebben zich gedragen op een wijze die ook de eerbied van hen tegen wie zij st eden heeft verworven Wy bidden den nabestaanden foe dat hun de kracht zal werden gegever Om het verlies dat zij geleden hebben te dragen Ik moge u verzoeken aller nagedachtenis zoo van militairen als burgers een oogenblik in stilte te herdenken Nadat wij aldus uiting hebben gegeven aan onze gevoelens van rouw past ons het spreken van een woord van groote dankbaarheid aan de velen die hulp hebben verleend om den eersten nood te lenigen Er was in den lande een eensgezindheid en een solidariteit waarover wij ons niet genoeg kunnen verheugen Wij mogen intusschen bij het verleden niet blijven stilstaan Wy mrieter weder vooruit Het belang van onze stad en haar inwoners vordert dat wij alles doen wat in ons vermogen is opdat het dagelijksche leven weer zoo spoedig mogelijk worde hersteld Er ligt thans voor ons allen een groote taak Wü zullen ons met al onze krachten hebben te wijden aan den wederopbouw van hetgeen verloren ging Het is juist rfe kern onzer RADIOmEUWS vruam n j bi JAAKSVELD 4M M K B O muzi U 1S John Kru rn iljn Tmub Jours 11 45 Berichten A N P l Gramoloonmuzlek I II Vervolg v n It ls ZM Orfclconcert tj Graniotoonniuzlek I W Rococo octel 4 tS Gianiofoonmuzlck 4 15 Musiquelt ra nmofoonmuzlck l iM Zlck npraatje 5 15 Gramofooninuyick 5 45 MuH 4uett en soliste V P B O S 3S Cyclus Groote mannen in bcwogea tyden 45 Gran oToonmuzlek K lt O IM Reportag 7 2 Gr niofoonmuirt k J Reporuue I M BericHten A N P S l Cruno oonniuMcli 1 3 K R O Grool Amusemnils orkett K R O Operettekoor en solisten 4t Gramofoonmuziek 9 55 Wh sluiten le dae I 10 15 Berichtin ANP ÓOTWUK ISTS M A V R O S 00 Bt iichten AJJ P 8 15 Gramofootunuziek 9 00 Bi richten Franschl lO M Morgenwy ding IS 13 Gramofoorvtnuzif k 9M Omroeporkest en solisten opn Hierna Qrfelspel 11 15 Berichten Enselschl ll M A V ROAmu sen nt orke ÏJ40 Borlchtf n Dultsch 11 45 Berichten A N P en eventueel Cramofoonmuzick I M Graniofoor inuziek 1 45 Berichten Fransch 2 0 Berichten Duitsehl Z 15 Omroeiiorkefit en solist 3 15 Berichten Fran schi 3 30 Omroeporkest en declamaüe 5 00 Berichten Dultsch 5 15 AVRO Amusementsorkest een damesk r en lolistcn opn 5 45 A V H O Dan sorkest 6 15 Berichten En elschi S SO Gramofoonniuziek T IO Kinderkoor Zanglu sf en het Omroeporkei l opn 7 40 Reportage 8 00 Bericht n Dultschl 8 15 Berichten Engcl ch 8 3 Berichten A N P n eventueel Grsmofoonmuziek 8 45 I a Capo orkest 9 15 Berichten Engelschl S IO Omroeporkes t A V R O Operakoor en aollBt opn t 10 00 Ber rlTuitsehi lO li Beiicnten ANP siuitins 11 15 ll M Berichlt n Franschl MARKTBERICHTEN MARKTBERirBTEN VAN BARNEVELO Pluimveemarkt 27 Juni Oude kipper per kg 0 4i 0 46 oude l anen 8 40 80 Jonge hanen 0 30 080 jonge hanen per kg 04J 0 S2 N H Blauwen per kg 0 50 0 66 Jonge hennen O 60 1 OO duiven per paar 0 30 0 2S tamme eenden 0 15 040 woerden 0 30 0 O ganzen 140 2 20 Kalkkoencn per kg 0 5O OOS tamri e konijnen 0 70 140 wilde ko itjnen 0 30 O 40 piepkuikens 0 05 0 30 Aonvoer 47SOO stuks Handel matig Eicnnarkt 27 Juni Witle eieren 3 9 4 00 gemengde eieren 3S6 4 10 bruine eitren 4 00 4 25 eendeneieren 2 90 3 10 Aanvoer 2 340 600 stuks HafKlel redelijk Veemarkt 27 Juni Zeugen 80 00 0 00 Dr zeugen 9O0O H 00 kchrann en 30 00 26 00 biggen 14 00 16 001 zware varlaens 28 30 et p r pond zou er 27 29 et per pond vette kalveitn au 26 cl per por d jiuchtere kalveren 5 00 7 00 n estkatvereh 6 00 12 00 Hamlet teueiuk COÖPERATIEVE ZCID HOIXANDgCHK EIERVEILING G A TE GOUDA 27 Juni Aanvoer 173500 kippeneieren Prijzen 3 5 kg 3 80 3 90 S6 60 3 90 4 0 60 62 4 00 4 15 02 70 4 10 4 60 bruine M 72 3 4 3 70 alles per 100 stuks Aar T er 500 eendcTieteren Prijzen 260 30O per 100 stuks VEEM RKT GOUDA 27 Juni Aan voerd in totaal 994 stuks waarvan 33 slachtvaiker Vette van Sl a et tnt 32 j et per pond levend met 2 korting 200 magere varken prijzen van 2 00 40 UO per stuk 50 i biggen prijaen van 12 00 17 00 per stuk 116 nuclilere kalveren prijzen van 60 V 130O per tuk 65 lammeren prijzen van 800 12 00 per stuk S bokken en geiten prijzen van 2 00 0 00 per sluk Harde rede jk KAASMART GOtDA 27 Ju Partijen kaas Prijzen te kw met HijksnieTk van 3300 16 00 prljïen 2e kwal niet RIjksmerk van 300O 32 00 zwam to 36 50 Crisisaftrek 10 3 CT Handel vlug BOTERMARKT nOl DA 27 Juni 241 ponden boter Coeboler von 80 06 et x pond Weiïwter van 75 80 et per pond Hand l vlug EICWENMARKT OOt DA 27 Juni 9IJ0 Ftuk i eieren Kippeneietcn van 3 90 426 per 10 ttuk Handel stug Delftacke GroentoBvelllllg 27 Juni Bloemkool ie art 7 00 IIJO te srt 2 O © 6 30 komkommers groene Ic srt 6 60 760 Idem witte Ie srt 700 andijvie 200 390 allo per 100 stuks andijvie 2 60 490 per ion kilo selderij 0 00 per 100 bo stampnnceffsen 24 00 29 00 snijboonen 17 00 24 00 groote boonen 5 40 5 90 alMa per IM Kilo perziken 160 6 00 per 100 ctuka ton iten lOOO 21 30 per 100 kilo n nafimetoener 12 00 29 00 nel en suikermeloenen 8 00 31 00 beide pet 10 fctuks DelfUclie Plalmveemarkt 27 Juni Jonge haantje 2 50 et plachtkipp n 0 40 120 eenden 0 50 0 80 duivel 016 0 40 konijnen 0a25 200 Delftache Botermarkt 27 Juni Prijs per kg 2 00 Handel vlug DelHsche Vermarkt 27 Juni Kol koeien 160 00 275 00 Varekoeien 100 00 300 00 nuchtere Kaïvercn 7 00 1 00 magere varleeM 16 01 60 f biggen 12 00 19 00 weidelaAmeren 7 00 12 O geiten of bokken 4 00 1 00 Rundvleesch iper kg s achts wichti 88 76 4 et FEIHLLETON Nadruk wnooeo Het circus Wenger 35 In Hans Wenger s hart begint het tachljes te jubelen U kunt niet mias Jüanita in dat met een beetje dwaas U zult nu in Floreales een groote positie in d soc ty kunnen Innemen U zult bezittingen bebben en een prachtige villa en de jongelui van Floreales zullen u bet hof maken Juanita schudt het hoofd Haar Oien worden treurig Wilt u my kw t zijn mr Wenger Wilt u een andere partncrin o dat had ik met gedacht Ku kan Hans hel niet meer misverstaan waarom de rjjke mooie JiMOita Hever een rmè artie e blyft Juanita wilt u mijn vouw wor4 ir vraagt hij stil en hij merkt kn dat hij zijn moedertaal spreekt Maw het meisje 7egt ook fai zijn taal Ja Ham dat wfl Bi Spreek je dan mtjn tas vraBgt Bans blij verwonderd ZU iacMs vroeii Ja Hans wtj ieefSen het op school Daarom weet ik ook al lang dat je van mij houdt Hoe kon je da weten liefste Je hebt het zeil gezegd indertijd tnet dat mislukte scnot van Quitotoen je mij buiten bracht liet dapper meisje moed Hans legt zyn arm om haar neen Juanita smeekt hij zeg nogeens dat je van mij ooudt Ja Hans ik houd van je Intusschen heeft Gertrude ook een vreemd avontuur Zij is op weg naar de cantine waar zij enkele dingen wil koopen maar daar komt Bill Bing haar in den weg Neem mij niet kwalijk missWenger zegt hij beleefd hebt ueen oogenblikje tijd Ik zou u graagiets in den sfal willen laten zien Gertrude stemt onmiddellijk toe zy meent dat zy weet waar het om gaat O ja mr Bmg heeft de grijze nu eindelijk haar veulen gekregen ja dat moet ik zien Is het aardig De man wryft de kin Ja kj ikt u eens miss een veulen is het nu niet bepaald maar dat moet u zelf zien Het beste is dat u het diertje bekijkt wedden dat het de moeite waard is U maakt mij niotrwsüieri mr Gertrude knpt lachend Dattat hem Zij weet dat BUI Bing haar ieder nieuw dier iaai zien elk jong geboren dier en beiden hopen zij dat hij eens iets bijzonders voor het circus zal hebben Als zy den stal binnengaan brengt Bing iiaar regelrecht naar zijn kaïTiertje Voor de deur blijft hy naan Daar binnen het beest niet bang zijn het bijt Biet Gertrude opent voorzichtig de deur Maar zij ziet alleen den rug van een welbekende mannéngestalte Maar Bill dat is WatermillerI zegt zij teleurgesteld De stalmeester grijnst Nou miss dat is het nu juist En voordat zij erop verdacht is heeftBuig haar de kamer binnengeduwd ents zelJ buiten gebleven In hetzelfdeoogenblik keert Watermiller zich om Nu Truusje wat zeg nu wel vraagt een bekende stem Gertrude staat stil en kar haar oogen niet geJooven Ja dat i s Watermiller s bekende slordige jas maar zijn gezicht is het niet Glad geschoren en bruin verbrand is dit gezicht zonder oogdoek Koert Koert Wolter zegt Gertrude diep ademhalend J het is Koert Wolter het moedersToont e de slappe Jongeman nu flink en branie en hH be riift d r 0 trude xooder euRunenlaar m de armen te nemen en haar te kussen Ben ik nu man genoeg Truusje Gertrude sluit verzaligd de oogen Als een bonte droom trekt alles aan baar voorbij De gedachte wat deze Watermiller allemaal heeft gedaan en dat zij eigenlijk alleen van Koert heeft gehxiden Emdelyk kan zij zich ademliws losmaken Maar hoe is dat mogelijk Koert boe kom je hier Hij lacht geheimzinnig Heel ge woon Truusje weet je nog dat wijruzie badden en ik zoo jaloersch wasop een zekeren Amerikaan wel toenben ik naar mijn oom geloopen jeweet wel den ontdekkint sn iziger Korting Hij toonde mij den weg omman te worden en bij j6u tekunien Hij nad een ouden vriend bijhet circus BiU Bing Hij schreefBiU Bmg en kondigde mijn komst aanmet het verzoek my grondig te leerenaanpakken Eerst stuurde mijn oommij naar New York waar ik in eenre staurant borden moest wasschen Men heeft mij niets cadeau gedaan de reis naar het circus Excelsior heb ik als blinde passagier boven opeen goederenwugen meegemaakt Ikwist niets van de overeenkomst tus rr oom Kor ing er Bil Bing O Koert zeide Gertrude ontroerd wat heb je terwille van my allemaalmeegemaakt Koert trekt haar tegen zich aan Niets erg hoor schat het was voormijn bestwil Bing is tevreden overmij hij heeft mij nadat hij zekervan mij was over alles ingelicht ookover den brief van ooth Korting heefthij gesproken Vandaag vond jiij dathet genoeg was met de comedie ikmoest nu kleur bekennen Dat isalles Ach Koert en wat zal er nugebeuren Hij rekt zich Nu gaan we eerst naar je vader om onze verloving te vertellen Het circus kan ik niet meer missen Hans zal zijn zwager wel een baaytje moeten l ezorEen al is het dan niet als stalknecht Wat denk jij ervan Gertrude Neen ik tuil het circus ookniet meer verlaten Vader zal welnaar huis gaan Wij kunnen dus al wij willen daar altijd rust vinden Bill Bing kijk om den hoek van de deur Hier is alles in orde ik heb het wel gezegd de jonge man behoeft zich maar te scheren dan ziet hij er heelemaal niet zoo slecht uit Des avonds voor de groote voorstelling laat Hans allen bij zich komen Zij zijn er allen vader Wenger en Gertrude naast Koert Bill Bing en Nancy en natuurlijk Juanita naast Hans Eerst vertelt hij dat DorotJiy Keele haar contract heeft opgezegd en vertrokken IS Myn vader heeft Besloten de leiding van het cireus aan my over te dragen Hij zal zich terugtrekken in ons huis dat ver hier vandaan is doch dat altijd voor ons open blijft staan als wij het verlangen Een beetje ver voor een vacantierei sje chef bromt Bill Bing Hans lacht Bill heeft geljjk maar wie weet wat er gebeurt wij trekken met het circus de wereld door wij zullen overal komen En nu heb ik nog een verzoek Bill Bing en Koert Wolter zou ik graag aan mijn zijde willen zien als mede iders van deze onderneming De beide betrokkenen knikken ernstig Buiten klinkt de miuiek uit de groote top schouwcrstent Hans blik gaat naar Jiuinita beiden klikan naar bet aanplakbiljet waarop 4 brug des doods is afgebeeld Afn het werk kinderen het latijd zegt Hans en gearmd m t Juanita loopt h voor de anderen uttnaar de zadelplaats EINDE