Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1940

VRIJDAG 28 JUNI 1941 BUITENLAND BINNENUND DE WAPENSTILSTAND MET FRANKRIJK Engeland blijft de Sto ebrand HET VERDRAG VAN VERSAILLES DE NATIONALE INZ MELING OP 6 JULI A S De voor het geheele land op 6 JuU a s vastgestelde Nationale Inzameling wordt gehouden Wder auspiciën van den secretarisget raal waarnemend hoofd van het depk tement van Binnenlandsche Zaken 1ïiet medewerking van den Commissaris der Koningin in de onderscheidene provinciën De opbrengst kan gestort worden op gironummer 388000 ten naipe van de Nationale Inzameling te s Oravenhage terwijl o ok verschillende bankinstellingen zich gaarne met het ineasseerén van bUdragen zullen belasten Het bureau van de Nationale inzameling is gevestigd ten kantore van het Nationaal Fonds voor Büzqndere NTooden Koningskade 17 Den Haag Tel 721892 en 77545o o Ter navolging Bij de demobiliseering ea opheffing der 10e zoekllchtafdeellng destijds gelegerd te Wa s naar is door de manschappen spoht an besloten het kasoverscliot der cantme ten bedrage van f320 22 ter beschikking te stellen van t Nationaal Hulpcomité 1940 DISTRIBIIIE VAN ARKENSVLEESCII Groot auiital varkens zal worden afn e lacht GEBREK AAN VOEDSEL Naar wij vernemen zal binnenkort w orden overgegaan tot een diitribuUere elihg inzake de n verkoop van arkensvlee sch waarover thans nog door de Ned Veehouderij Centrale be sprekingen worden gevoerd met de oiganisaties m het t edrUf Doordat er gebrek is aan voldoende varkensvoer hoofdzakelijk maïs zal overgegaan worden tot het afslachten van een groot aantal varkens waarvan het vleegch voor de consumptie hiertelandè zÈmjworden bestemd 28 Juni 1919 APGEDAAM De Dmtsche pers heidenkt vandaag In hoofdartikelen den 21ste i verjaardag der onderte enlng van aen dlc l taatvrede tus hen Diiitschland en de Batente mogenuneden In de SpiegelKtal van het kasteel te Ve sailJes Op 28 Juni 1S19 zoo schryU d BerllnerBorsenzeltung vierde de Fraiuche politiek die steeds de deemoedigmg en de onmachi an de Duitsche naburen als doel had gehad haar hoogste triomfen Uit aen tijd Tan dieps en lood die op Veisailles Tolgde ver i f zich in harden stnja het genie van My t Hitler Hij opende de bronnfn der Duitsche leveasivracnt dlC ondanks de geraffineerdste beiekennme i an ciemenreau en enooten niet vollerin gedempt had kunnen worden Hoe krachtiger de Duitsche krachtbronnen stroomden des te geprikkelder keken de wachters van VereailJe naar de ontwinkeling van het aieuwe Duitichland elk jong kracht den etncn kelen na den anderen brak uit den i tanen il om Ver aïllf s ondanks alles te redden ontBtonritn de oorlspsverklan iqpn van Engeland en Frankrijk aan Duitschland In den grooteti Duitsch Frantchen tweekamp is in hoogeren zin Versailles welks veidedigi ig parool en doel van p rankrijk was veimolmd en bedorven gebleken doch d joivje kracht van den Duit i hen wU tut opbouw tn vrijhrid bleek van li al Een tn twuuig jaar geleden werd het recht verkracht In de i vrede graaiden roovers ti eon wat cndsr hun bereik ig Het Duitschland en Italic Tan 1940 stnjjten tegen het onrecht en voor het wart yelfbeschiKkingsiGCht der volkeren d w z voor do bevrijding van Europa van de d vangheer chappij der plutocratieën Twmlig jaar iang heelt Duitj nland r naar gestreefd aldus de Dcut che Alleemeine Zeituug om af te rekt nen met dll vredc iirtaat Eer Tt toen Adolf Hitler met nar itspoUtiek re tegen ta ders semopt trad KehiKie de bfvrijdm Ook Muiichen a echts een episode aie door Frankrijk en Engeland alech s werd opgfvat als een adempauze voor de Toorbereidjng van den oorlog aan het lind w auan ecu iuper Veisaille ytaan Een miiitalr politioke coneeptie van reu sar itigen cmvang die met den terugkeer van Oostenrijk 2 Jaar geleden be on en die c r st he door de plutocratieën gedroomde Oostelijke frontpolitii K vervolge is militair in Polen uiteen sloeg en aaai op m weergalooze veldtochten de fiankeerlngs en opmarschplannen m het Noorden en Westen te niet deeq heett in de grcote aanvalsactie te en Frankt jk haar roemrijke bekroui ig gevonden De tweede van de voornaamste tegen standers van 1919 en 1940 ESiijeland staat thans voor een gelijk lot Granaat ontploft JONGEN OMGEKOMEN Langs de spoorlijn te Hoüthem L hebben twee jongens een granaat gevonden Zij l egonnen er mee t spelen waardoor de granaat ontplofte ten der knapen de 10 jarige M werd § edood zijn vriendje de 11 jarige P liep zware verwondingen op DE VERORDENING Het Verordeningenblad bevat de Verordening van de secretarissen generaal van de departementen van Financien van Justitie van Handel Nijver heid en Scheepvaart van Landbouw en Visscherij en van Koloniën betreffende de regeling van het deviezenverkeer VERPUCIITE AANBIEDING Ins ezetenen zijn verplicht de navoli2ende waarden die hun bij de inwerkingtreding van deze verordening in eigendorn toebehooren en welker waarde een bedrag van vijf gulden te boven gaat rechtstreeks oi door tus schenkomst ner deviezenbank aan de Nederlandsche Bank aan te bieden en op verlangen te vïrkoopen en over te dragen goud edele metafen buitenlandsche betaalmiddelen buitenlandsche geldswaardige papiere n De aanbieding moet gescnieden binnen veertien dagen na de inwerkingtreding van deze verordening Ingezetenen zijn verplicht waarden die zü na de Inwerkingtreding van deze verordening anders dan op grond eener vergunning van het deviezeninstituut verkrijgen binnen drie dagen na deze verkrijging rechtstreeks of door lusschenkomst eener deviezenbank aan de Ned Bank aan te bieden en op verlangen te verkoo pen en over te dragen Voor aldus verkregen buitenlandsche betaalmiddelen en buUenlandsche geldswaardige papieren ontstaat deze verplichting echter eerst dan wanneer hun waarde een bedrag van vijf guiden te boven gaat Voor zoover niet anders bepaald moeten de op grond van een vergunning van het deviezeninstituut verkregen waarden binnen drie dagen na afloop van den geldigheidsduur der vergunning aangeboden worden voor zoover de verkrijger je waarden op dat tijdstip nog bezit Degeen die op het tijdstip van deinwerkingtreding van de verplichtingtot aanbieding buiten het liezette Ned gebied vertoeft is verplichtuiterlijk binnen tien taagcn ia ter i keer binnen het bezette Nedertanflsche g bied tot aanbieding over tegaan Personen die ingezetenen worde i De bestrijding der Werkloosheid NEDERLANDERS NAAR DUITSCHLAND Te Utrecht weid de 42e vergadering gehojdeu van den directeur van den Rijksdienst der Werkloosheidsyerzekering en Arbeidsbemiddeling met de directeuren van arl eidsi eurzen Beraadslaagd werd over Ue intensiveeiin g Daarna vond een bespreking plaats over de werkKelegenheid voor Nederlanders in Duitschland Het bleek dat voor zoover er voor Qnze arbeiders geen werk in Nederlandkan worden gevonden Duitischland in staat is in ruime mate Nederlandsche arbeiders ep te lenien Er is werkgelegenheid voor Joderlander m welhaast alle tXToepen Blukens een circulaire van den ïccreians fteneraal van Sociaie Zaken aan de gempentrbe ituren svordt de arbeid in Dr it thland in het ajgemeen voor Nederlanders passe id geacht d w z dat deze arbeid zal worden aanceb dPii aan al degenen die voor dit verk in aanmerking kjmen sHet weideren van werk in Duitscliland heeft tot gevolg stopzetting s o idersteuning van pla itsiug tlj de jsierkvcr schaffin of in uitkeerlsig uit de werklooïenkas tenzij in bijzondere omstandigheden nndP i j wordt bdslist 3SiKfae i M P n 26 Juni ji zijn ree plus minus 2000 jjji ieilandsciié arbeider siï ar Duitschland vertrokken NOTARIS FAtL ll r VIUIKLAARD De rmitbank v n Middelburg lieeft h t faii ment uitgesproken van den nefr H Jonicer s notaris te Ooe s De heer Jonker dl2 m 0 x s een dr kke practijk had i s in het begin v r den oorlog op Zondag 13 Mei va i I opdeKcn k8rKe naar Z euwsch Viaanderen vertrokken en vandaar pet auto verder gereisd Zijn tcgenwfwrdige verblijfpiaats Is ontjekend Toen men de brandkast opende bleek dat de contanten welke zich daarin moPsten bevinden waren verdwenen De effecten der cliënten waren nog aanwezig LAter heeft meureen brief van deO notaris nlvangen waarm hij mededeelde dat hij de ge den me geiioitien had om deae elders in veiligli id te stellen In het orerbn jr bcling heeft de rif r ei van J i loeu ijet faUlisseintnt aangeviaa d De regeeriig van Uruguay heeft a nr de Duiische regecrmg h iar leed p en uitgesproken over de antDu lsche reiieijcs van 17 Juni J 1 in Jtfontevideo aarbU stf enen werden geworpen door de ramen van het DiiUsche geaantschap Verscheidene eenheden der Japai ciie vloot am naar Ha phong gezonden om de kustscheepvaart in lietbijzonder de smokkjlan van gu ueren door iChineesche Joiiltén te bewaken V De taan che autoriteiten hebben een zeicere Gisoert Davoiu en eenvrouw genaamd Léca d e zich nebben uitgegeven als secrSkarig en secretaresse van den vroegerert Franïchen mlnistèrpit denl Kejnaud ui üpanje t it ené en LUCIITBO MB A R DEMENTEN OVER EN S EER BRANDBOMMEN UITGEWORPEN In den nacht OB Donderdag hebben naar Reuter meldt Duitsche Tllegtuigen boven Noordoost tn Zuid oostSchotland gevlogen en lieten Tan zeer groo e hoogte brandbommen Tallen Het blad Westdcutsche Beobachter meldt dat Britsjhe vligtnigen in den nacht op 25 Jimi het plaatsje Gereonsweiler hebben aangevallen Zooali gebruikelijk vlogen zij op groote hoogte waardoor het onmogelijk was evcntueele militaire doelwitten ook maar by benaderir r t treff n Zooals s ccds m den laatsten tijü werden de bommen zonder eenig systeem neergtworpen Twee burgers v erdcn gedood en 3 zwaar gewond Drie boerenwoningen werden totaal vernield Taak der Itaiiaansche Luchtmacht HEERSCHAPPIJ IN DE LUCHT De Itaiiaansche luchtma Tt die door den wapenstll stand aan het Fransche front is vrijgekomen kan Tolgens het blad Tevere thans gebruikt worden ter ver nerking van de trijdkrachieri op Siciii en m Libye De taak van de luchtmacht is zich de heeischappij In het luchtruim te Terzekeren den vijand stejds meer met steunpunten vopr de luchtmacht te omringen en samen met de Itallaan sche vloot de Bns schc vloot In het Oosten van de Middellands he Z e aan te vallen en te vernietigen De vlootactie tegen Sollocm waarTan het Itaiiaansche legerl ericht van gisteren j melding maakte oeteekent een ernaèigen slag toegebrachi aan de vlootbasis die het du htsc li gelegen bij de karavaanwrgen welke naar de oase in het binnenland M l n aldw Stefani Solloe n liijt gechts 8 KM van de grens tu ssohen Egypte en Libye ert is een belangrijke operatiebaKis voor den vijand inrZENDINGEN UIT ENGELAND GESTOOR © t Londens he blad D a 11 y i raid beklaag sdch er over d4t de Frari cne regeering op voor tel van LaTgl de bevolking onvolledig op de hoogte houdt van de gebeurtenissen In de wereld Zoo is in opdracht van de regetring een begin gemaakt met net storen van de uitzendingen van Engelsche radio In de Fransche Duitsche Troepen aan I de Spaansche Grens I Gisteren zijn Duitsche I troepen aan de Fransch I Spaansche grens bij Henj daye aangekomen zoodat j thans de bezetting tan de geheele Fransrhe Westkust is voltrokken 1 RANKRIJK STAAT VOOR EEN KEERPUNT NIEUWE ORIENTEERING De laatste redevoeringen van maar schalk Pétain en de van haat vervul de antwoorden van Churchill leveren den Belgischen bladen stof voor be schouwingcn over de toekomstige orienteering van de Fran che politiek meld het DN B Het blad Volk en Staat is van meening dat de afloop van den veldtocht in Frankrijk een algeheele nieuwe orienteering van Frankrijk ten op7ichte van zün contmen ale buren tengevolge zal moeten hebben Ondanks de schijnbaar gelijke lijn van de Engel sche en Fransche cultenlandbche politiek berustte hun samenwerking niet op een na uurlijke noodzakelijkheid Het bankroet van de EngeLschgezinde politiek van machthebbers aU Daladier Mandel en Reynaud die Frankrijk hebben verlaagd tot een bruggehoofd voor Engpfe id op het vasteland heef dur c plljKbf wezen dat Frankrijk vóói allps j nede buur etrekkingen met Duitschland en Italië moet nastreven Frankrijk s aat voor een keerpunt in ijn ge sctiiedenis W ijzigingen in Fransfltf Kabinet In het Fransche Kabinet zijn eenige wijzigingen aangebracht Pomaret heeft de portefeuille van Bmnenland sche Zaken verwisseld met die van Arbeid Févrief tot dusver ininSter van Arbeid wordt mini stcr van P T T I rossard tot dusver minis er van Openbare Werken en PTT behoudt de portefeuille van Open ai e Werken Minister van Binnenlandsche Zaken wordt Marquet die reeds mini stcr zmider porteleuiUe v as ARBEIDSDIENSTPLICHT IN BRITSCH INTllë In Brltsch Indlë zal eerlang arbeid sdienstplicht voor militaire en Industrieele doeleinden worden Ingevoerd In het Engelsche Lagerhuis Is een wet son werp ingediend dat den gou verneurgeneraal volmacht verleent om te allen tyde zelfstandig te kurknen optreden b v wanneer de verbinding met het moederland verbroken zou zijn Het wetsontwe ïp beoogt voorts he onder de wapenen roepen van de Europeanen Slechts de n annen van 18 tot 50 jaar komen hlerveor In aanmerking KORTE BERICHTEN Op bevel van de regeering vanLetland heelt het nieuwsolad TheBaltic Times dat sedert 1S32 te Revalverscheen zijn uitgave ge taakt DeLetlandsche leeraren aan de mlddelbare en normaalscholen ziiiff a m hetvervolg een cursus in het Russisch Inplaats van in het Eneelsch geven De sluiting van de ha en van Bombay door de Britsche autorit eiten zou volgens te Tokio ontvangenberichten het gevolg zijn geweest va iin Bombay uitgebroken onlusten Voor zoover de Noorsch voorraden aan vischcon serven tiet voorhetbinnenland noodig zijn zullen zijonverwijld naar DulLbC land wordenvervoerd In antwoord op den ZwUselschenstap te Londen met betiekking tothet luchtbombardemsnt op Renensen Geneve op 13 Juni j l heeft deBritsche regeering de voile verantwoordelijkheid op zich genomen enzich l ereid verklaaid zorg te dragenvoor herstel der geleden schade Het Litausche parlement Sjejm is ontl onden Tot minister van Arbeid i s Kuctnskas benoemd Het Griefeche ministerie voor hetperswezen hf t een verordening uitgevaardigd inhoudende dat van af 30 Juni m geheel Griekenland geendagbladen en tijdschriften meer mogen verschijnen in vreemde talen De scheepvaartverbi idmgen tussehen Roemenie en de havens aan deMiddellandsche Zee zyu hersteld Ongeveer 500 Engelschen die uitFiankrijk bij de SD an che orens aankwamen en op Spsransch gebud wildenkomen zijn teruggestuurd daar hunpapieren met in orde waren De Fraiuche vice admiraal Decoux is tienoemd tot gouverneur vanIndoChina als opvolger van generaalCatrauz die naar Frankrjk is ontboden De oud minister van RoemenieMlhalache de voorzitter van öe vroegere natlonaalZaranistische partij die lid van den kroonraad as heeftden konlne medegccie ld dat hij opgrond van de Jongste binnenlartdsch potltieke gebeurtenissen van het lidmaatschap van den kroonraad afziet Hij zal zich in het particuliere leventerugtrekken Zeven Rritsdie Vliegtuigen neergehaald ZES BOVEN DE NEDERLANOSCBE KUST DUITSCHE RAADGEVINGEN De wapenstilstand en zijn voorwaaiden zijn de plastische uitdrukrking van de ridderlijke houding di or de beide as mogendheden aangenomen tegenover den overwonnen tegenstander stelt het blad Deutsche Diplomatisch Politlsche K or respo n d e n z vast Terwijl de toonaangevende Parijsche kringen niet den verdedigingsoorlog maar den vernietigingsoorlog tegen h Dultsohevolk hadden afgekondigd hebben de mogendheden van de as metterdaad tiewezen dat zij het niet op de vernedering van de Fran sche natie hadden voorzien Men mag niet vergeten dat doos het wapenstilstanaSverdrag van November 1918 de hongerblnkkade tegen Duitsche vrouwen en kinderen werd gehandhaafd en later door inperking van het verkeer met het neutrale buitenland nog op onmen chelijke wijze is verscherpt Het Duitsche Het D N3 meUt Gisteren 27 Jdni zijn in den loop van den middag over de Nederlandsche kust zes Britscji e vliegtuigen gekomen Zij werden terstond door de Duitsche jagers aangevallen en na korte lucbtgevecbten neergeschoten Twee andere Britsche vUegrtuigen zijn er daarentegen in de Toor en namiddaguren Tan denzelfden dag in geslaagd onder hiiirvoor bijzondere gunstige omstandigfaeden tot Hannover door te dringen en ecnige bommen op olietanks te werpen Op den terugtocht werd een dezer vliegers eveneens door de jagei s neergeschoten Dat de afweer der Duitsche jachtvliegtuigen voor bijna honderd procent succes heeft gehad zoo verklaart men van Duitsche militaire zijde bevestigt opnieuw het feit dat het den Engcls hen bij eenigszins helder weer niet gelukt is hun aanvalsivluchten ook maar é n keer de gewenschte uitwerking te vtrleenen en dat daarbij al hun aanvallende vliegtuigen lang voor het tjereiken van hun doel aan de Duitsche jachtvliegtuigen en luchtdoelariiUerie ten offer vallen De door de geworpen twmmen veroorzaakte brand k Mi in l etrekkelijk korten tijd geiocaliseerd worden en gebluscht Helaas zijn echter eenigc doeden en feewonden te betreuren De kegeling Van het Deviezehverkeer Verplichte aanbieding van goud edele metalen buitenlandsche metalen en geldswaardige papieren INSTELLING VAN EEN DEVfEZENINSTITUUT l itvoerij e Voorschriften zijn verplicht de hun op dat tijdstip in eigendom toebehooreiide waarden innen tien dagen rechts rce s of door tu ssclieiiKomsc ee ier deviezenbank aan ae Ned Bank aan te bieden Bepaling koopsom D koopsom wordt door de Ned Bank l epaald op grond van fie vastgestelde koersen Voor zoover geen koersen zijnvastgesteld wo den de koersen zoomede de tot rrondsla te nemen prijzen door de Ned Bank m overeenstemming met den secreta risgeneraal van Financien bepaald De Ned Bank is bevoegd degene die de waarden aantfedt te vcrp ch te n tot voorafgaande mnmg vervreemding of eelnige andere tegeldemaking der aangeboden waarden 1 welk geval de opbrenijst voor de oor spronkelijke waarden ih de plaats treedt De secretaris generaal van Financien kan bepalen dat zetenen bij door hefn aan te wijzen m tedingen aangifte moeten doen an de navolgende hun in eigendom toebehoorende waarden o f gi oepen deze waarden buiten audere bui Buitenlandsche eflecfen landsche vorderingen te nlandsche onlichamelijke zaken roerende goederen b jiteo het bezette Nederland sehe gebied berusl ndedan li el binnen het bez tte Mederlandsche gebied berustende doch met iri het vrye verkeer ini evoerdj b jiten het t ezette Nederlandsche gtetied gelegen onroerende goederen e geldswaariidsche vor Nedcrland dan wel bm Het Is aan ingezetene i slechts met vergunning van het deviezeriUiaUiuul geoorloofd te beschikkeif ovei te bewaren en te vervreemdeii oud edele metalen buitenlandsche betaalmiddelen buitenlandse dige papieren buitenla deringen andere buiterjland che on lichamelijke zaken roerende eoede ren buiten het bezettf sche gj ftd berustende nen het bezette Nede land cne gebied berustende doch ni t in het J verkeer ingevoerd buiten het bezette Nedeilandsehe getied gelegen onroereiide goederen Buitenlandsche papieren Het is verboden buitenlandsche betaalmiddelen cuitenla ndsche geldswaardige papieren en buitenlandschevorderingen tegen be almg in binnenlandsche geldsoort van anderen dande Ned Bank te verkrijgen en aananderen dan dé Ncd Bank te vervreemden Slechts de Ncd Bank kan bij de verkrijging of vervreemdin dez er waarden tusschPTkomst verleenen Het VerkrUgcn van biitenlandsche oetaafmiddelen bui enl Midsche geldswaardige papieren en b Jitenlandsche vordenngcn tegen betaling in binn iiIrnd xhe geldsoort is sl=chts geoorloofd op grond van een door het de viezeninstituut verleende vergunning De secre nrls generaa van Financien kan tepalpn dat de handel in door hem nader aan te wijzen cuilenlandsche eftecttni tus chen ingezetenen in regrlmatif beursverkdr i ondcr vcTi unning van net devie eninstiluu aeoorloofd zal zijn jt i Vergunning noodig H t is aan lr e tc i slecht met vergunning van het deviezen instituut geoöfloofd te be 5chikken over te bezwafen en te vervreemden binnenlandsche t etaalmiddelen binn nlandsche geldswaardige jjapieren binnenlandsche effecten binnenlandsche vorderingen andere bmnenlandsche onlichamelijke zaken tinnen i het bezette Nederiandeche gebied gelegen onroerende goederen TOlk moest na de wapens te hebben neergelegd na vier Jaren heldhaftlgen strijd door zijn Tijanden met voorl edachten rade ook gfestehjk in een toestand van het ulterite gevaar voor zijn voortljestaan worden gebrach Aan zulk een minderwaardig spel hebben de leiders van de DuHsche en Itaiiaansche natie zich niet bezondigd Van Duitsche zijde wordt den verantwöordelliiten staatslieden van Frankrijk niets in den weg gelegd om zonder verwijl te beginnen aan de wederopbouw van hun land en aan de verzorging van hun bevolking die door de S huld van gewetenlooze volksmisleiders in ellende zijn geraakt ZooaLs vanzelf spreeht bevatten de voorwaarden voor den wapenstilstand alles wat noodig is OOI in de toekomst elke Ijedreiging van den vrijheidsstrijd der asmo gendhedcn uit te sluiten Voor en na hebtien de huidige machthebbers van Engeland geert ander doel gehad dan met behulp van hun wereldrijk en van anderen toch nog het nationa iI so ialistische Duifschland en het f sx istlsche Italië te vernietigen Even d iidelijk zijn de Britsche pogingen mtt elk m iddel het Fransche volk er toe te verleiden de plichten welke het op zich heeft genomen te saboeeren en den strijd C edict te verleenen aval te geven en borgtocht of andere zekerheid te ttellen a les voor zoover zulks middellijk of onmiddelijk geschiedt ten gun te jin een nict in p etsne Waardeeringsl oerseii He 15 verboden bintenland sche betaalmiddelen zoomede in een buitenland che geldsoort uitgedrukte geldsvji i rc ie e papieren en vorderingen vaarvoor de Ned Bank koersen publiceert e verkrijgen of te vervre mclen tegen hoosere aan de laatst gepub if r de koei senr D kcitr en worden door de Ned Bank v toesteld in overeen stemming met den ecretarls eeneraal van Financ tn en gepubliceerd op de beurzen van Koonhandol te iis erdam en te Rotterdam Het IS verooden buitenfandsche betaalmiddelen zoomede In een bpit nlandsche geldsoort uitcedriik e geldswaardioe papieren en vcrderingeii waan oor de Ned Bank geen koc m put ceert te verkrijer n of te er vicemden tegen hoogere koersen dan d e v elke de Ned Bank telkenmale op K nvraag van belanghebbenden zal bote bepaald He 1 aan ingezetenen slechts mf verdunning vsn t deviezen instituut geoorloofd goud edele metalen buittn ar dsche betaalmiddelen en bui niandsche geldswaardige papieren aan ingezetenen of niet ingezetenen at le stven Uitvoer De i tvoer van Goud edele pietalen betaalmiddelen geldswaardige papieren effecten in documenten behchaamde vordenngfn is slf ch s geoorloofd met ve i r ni g v n het deviezeninstituut He d v ezen n tit nit is een stichtiiipXn he leven geroepen door de 3e re hr en 2eneraal van Financien van Handel Nijverheid en Scheepvaart v an Landbouw en Visschery en vaft Koionien STRAF OPLBGGING Hii d e opzettelijk 1 nl t f niet tenvolle voldoet aan een verplich ingwordt gestraft mei gevangeni stratvan ten hoogste vier jaren of geldboete v ii len hoogste net t eevujüvan de waarde der lichamelijke enonlichamelijke zaken welke door mid wel V an het strafbaar feit verkregen2ijn oi waarmede het feit is gepleegdet wtlkc het voorwerp daarvan hebben nagemaakt In Ec val Van veiotirdeeiing totgevEn enis tiaf kan de lerhter tevensgeldDoe e opleggen De feiten strafbaar gesteld inhet ec t e Ld worden ct chouwd alsmisdrijven Opsporing De ops Donagsambt naren kunhen te al en tijde in age vorderen van alle t aekeii en besjheiden waarvan zij voor de goede vervulüng van hun taak In a i e noodig oordéelen Zij zijn te allen tijde bevoegd om In bes ag ie nemen zoomedc ter infc ila i t riing de uitleverimg te vori jicw i n alle voorwerpen welke tof cn rickk n der waarheid ku inen d e en of welker verbenrdverklanne vcrnieMgIng of onbruikbaarmakln kan werden bevolen Z i hebben te allen tijde toeg tn tot r e p aati n daaio ider begre jen loljahn eivcn n woniiigen w4ar zien naar redelijfcs rm oeóen v Kkrwei eii Kannen b vinden leidende tot ci jsporing va i de hiervoor bedoelde fpttn Wordt hrn dien tcer Jna gev ei crd dan verocnafttn Zij 2 cn dien desnoods met inr epin van stnrkt n arm woni gcn fr den zij legen tien wil va i den bewoner J chfs binn n van den den 1 r t l va ï i uk of een com i aiis vtrn b irs eni tf r van de or ien V n een bU jk n las iM den zin 121 van het Wetboek Van Stialv ordering Ambtsgeheim P I Deze verc dT nT treedt in werking op 4cii dag barer ajkondi iing