Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1940

VRIJDAG 28 JUNI 1940 NEDERLANDSCHE VORDERINGEN or BET BUITENLAND De persafdeelmg van het rykscommissariaat deelt mede Naar verluidt moe de voormalige Nederlandsche Regeeréig van Londen uit aan haar vroegere diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland opdracht hebben gegeven bedragen die buitenlandsche regeeringen of firma s aan Nederlandsche ondernemingen verschuldigd zyn te mcasseeren en te harer ibeschikWing naar New York over te maken Deze maatregel slui aan by de daden van deze zoogenaamde volksvertegenwoordigers die hpn land m den oorlog verwikkeld doph zichzelf in veiligheid gebracht hebben en die nu nog het geld van de doqr hen eenmaal geregeerde onderdanen in eigen zak trachten te steken Het behoeft wel geen betoog dat eventueele betalingen welke m dit verband door buitenlemdsche firma s zoudep worden gedaan niet rechtsgeldig yn en m geenen deele ontslaan van hun verplichtingen tegenover hun werkelyke crediteuren Men kan aannfemen dat de hier ondernomen poging zich met buitenlandschen geld te verrijken reeds op den gezonden handelszin ivan de buitenlandsche debiteuren zal afsliuten DE LEIDER VAN DEti OPBOUWDIENST Als leider van den m te stellen Op bouwdienst zal naar vMy vernemen Vptreden majoor J N bekerd door zyn leiding lyksche vierdaagsche schen reunese o a van de jaaraf st an dsm ar RECHTSZAKEN Oud gemeenteontvanger staat terecht EEN JAAR EN DRIE MAANDEN GEEISCHT Vandaag behandelde de Bredasche sche recntbank de zaak tegen den oud gemeente ontvanger van Breda mr C die in April j 1 door den Gemeenteraad wegens gepleegde fraude uit zyn ambt ontslagen werd Volgens een ingesteld onderzoek zou er een kastekort van 12 000 gulden zyn geconstateerd Verdachte had voor de politie en den rechtercommissaris een volledige bekentenis afgwegd doch kwam daar ihans ten deele op terug De offiCier van Justitie eischte een jaèr en drie maanden gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis Uitspraak Woensdag 3 Juli PLUNDERAARS GEVONNIST De Bredasche rechtbank deed uitspraak m de zaak tegen een groot aantal plunderaars die van de evacuatie in Bieda en omgeving gebruik hebben gemaakt om een aantal winkels en woningen leeg te halen De vyftien plunderaars werden veroordeeld tot gevangenisstraffen die varieeren van zes maanden tot een jaar Enkelen van hen kregen meer dan geeischt was De enkele in de zaken oetrokken minderjarigen werden tot tuchthuisstraffen van vier en acht maanden veroordeeld HOOGE RAAD Buma contra Nederlandsche Bioscoopbond DE ZAAK TERUGVERWEZEN De Hooge Raad heeft heden arrest gewezen in de zaak Buma tegen Jogchems Theaters N V te Amersfoort m een procedure over de vraag of Buma een verbod kan krijgep tegen een bioscoopexploitant tot het zonder haar toestemming uitvoejen door middel van een geluidsfilm van door haar beschermde muziek De rechtbank wees Bumas vordering af Het Amsterdamsche hoi bevestigde het afwyzend vonnis De Hooge Raad heeft thans hetarrest isan het hof vernietigd en dezaak naar het gerechtshof te Amsterdam terug verwezen den herkozen tot leden van den raad I et tydvak vati 1 Juli tot en metvan bestuur der KLJU 131 December 1940 RADIONIEUWS Demilitairisatie Middellandsche Zee gebied Z t r a ft Imi JAARSVKLO 414 4 M NCRV Bwichteti ANP I SchrlftlMing f n m llutle 15 Gci tjd mimfk gr pi tn Gramofoonmuziek f 15 Planovoordracht en gia noffionmutielt M Oramofoonmuzlrk 19 39 Morgendtenst 11 M Gramofoonmuzlek II 15 Marcando ensemble en irramofoonmu k 12 N Berichten 1115 MarC8ndo on TnVfe iZ45 Berichten ANP IM Orgelspel fn gramofoonmu7iek I 45 Zara me pianobege ei ing en gramofoormuziek 3 5 Gramofooninuziek 4 M Bijbellezing 4 45 Gramnfoonmuzlek 5M Voor de Jeugd 5 45 Gramoioon muziek VPRO 6 30 Btjbc vertel irgen NCRV 6 45 Molto Cariabl ICa J Berichten TZX Reporuge M Berlchter A t P 15 De t on 9 00 lj czing Het Kprek mei hristUB In d7en tiid lopn 1 9 Vannen kwa tft en gra not K nmuz Hierna Schrif ezing 1000 Berichten ANP luiting ROOT WIJK 1 75 M V AR A 00 Berichten ANP Hierrj Cramofoor n uziek 900 Berichten Fransch 9 15 Gia fTMjfoo mluiek 10 3 V iooi en i 1 o II flO Gra iiofoonmuzlek 1115 Be ichtert Fngelv h 1130 Zang en piano 12 M OrgeUpe 12 30 Berichten iDultschi 1245 Berichten ANP 100 V AR A rke it l 45 Benchtfcn Franwh 2 00 Berichten iDulfschl 2 fj V R A orke 3 15 Benchter tTranschlw 3J0 Otgelopel en zaï g AH Tu nbouwha fuuf 4 J JEsmeralda 5 00 B nctiten Duitochi 5 IS V A R orkeit 5J0 Causerie Onae voeding tn dezen tijd O t Oia rofo nT uzfek tS BericMtti Enrh 30 VARA erkent 5 10 Reportage 130 p Rair b er g 00 Belichten Duit ch 1V Ben hut Ence ch Jo Bcr ch on A N P f 5 Rtffia orlest 15 Bertehtcn Enge srh I R tkc t 10 o B nc Du r i 0 15 ilJO l nchlfn A P nu BcrtOllen Ze lang de Vyandelykheden tusschen Italië en het BritsSche Ryk duren zullen d e Fransche mihtaire en m ritiCThe erded ging£werken en vloclbases van Toulon Bize rte Ajaceio en Oran geifertiili arJseerd wolden tot op het ÏÏ staking der vij nde jki eden telgen Engeland Deze demiiitarKatie moet binr eh twee weken geschied Cm de kaart zijn de vloötba die f demilitari eerd u en moeten worden aangegeven ahmetle df oné bij Libye BüiTENLAIID RUSSISCHE TROEPEN MARC HEERE N OP EEKST BEZETTING DAN BESPREKING goemeéiuche troepen trekken terug Uil Boetuwctt meldt Steiaiii Bedeniaorgei Wj het aaiibrekea van de i hebben Sovjet Ra fttcbe troepen den c pauirsch ▼ i iSebieden welke aangcgeren waren in de nota Tan JMololoi Gemotoriseerde iktachementen en aideelingen infanterie be onaea met de bexettintf van Beasarnbië en de Boelcowina Volgens het itffegeven bevel zullen de Rnssiiche troepen zich vow hedenavond moeten meester maken van de iad Cemanti de hoofdstad van de Boekowina en Chisinan de hoofdstad van Bessarabië evenak van de stad Cetatea AIba aan de mondiDi van de Dnjestr Volgens de eerste l erichten zonden zich geen incidenten hebl eo voorgedaan en zonden de Roe eensche troepen bevel hebben gekregen zich ordelijk en zonder weerstand te bieden terug te trelïkeu Heele escadrilles vliegtuigen gaan vooraf aan begeleiden en be schermen den opmarsch der Russische troepen Het antwoord Van de regeering der Sovjet Unie op de nota die gisteravond is overhandigd door de Roemeensche regeering zon dns den Rassischen wil weergeven om eerst de opgeëtschte gebieden te bezetten en daarna eventneele detailkwesties te bespreken nE INDRUK IN TURKUE Het bericht over de door de II R S S san Roemenie estelde eischen is te btanboel onverwacht gekomen en beeft irooten Indrali gemaalit evenals ecnige ntrerostbeid die niet beeienual is iKtgeBomen door de radlomededeelins wellie inhield dat bet Roemeensch RussJsche confbct liezig is langs diplomatieken weg geregeld te worden Officieele kringen en de openbare mecning volgen met groote aandacht de houding van Bulgarge overwegende dat Turkije door de Balkanmtente met Bulgarije verbonden is aldus Stefani Vreedzame Regeling Een later bericht meldt Over alle Sussisehe senders is een speciaal bericht uitgegeven waarin wordt medegedeeld dat in den loop der laatste dagen tusschen de Sovjetregeering ed de Roemeensche r geeriiig een vreedame beslissing tot stand is gebracht Il het Russisch Roemeensche conflict Mreffende Bessarabië en het Noorden na de Boekowina DVtTSCH ÜEGERBERICHT DUITSCHE TROEPEN AAN SPAANSCHE GRENS Groote Activiteit in de Lucht Hoofdkwartier van den Fuhrer 3 Jum Het oppercolmmando der weermachl maakt bekendA Zooals in het wtlpenstilstands erdrag as bepaald hebben onze in de kust trook optrekkende snelle afdeelmgen gisteravond ten Zuiden van Bayonne i Spaansche grens bereikt Daarmede lic geheele kust van het Kanaal en icn AtlanUschen Oceaan van Frank Uk in ons hechte bezit Kapitein luitenant Tnen meldt het zinken brengen van 40100 Ion andeluke koopvaardijtonnage Gevechtsgroepen van het luchlwapen wlicn ook m den nacht van 28 Juni ponfabneken en haveninstallaues Zuid en Midden Engeland mei ce met bommen aangevallen Ont Pfcffmten en felle branden werden Voor een deel nog lang na de aanvallen waargenomen Op 27 Juni vlogen overdag op verWieidene plaatsen van de Neder id chBeIgische kust Brrtsche vlieg igen binnen Zo werden door onze thitoestellen aangevallen waarbij een plaats aUe 6 naar binhen telgen toestellen neergeschoten w r Twee andere vliegtuigen Quitte gedekt door laaghangende afwisjwde wolkbanken door te dnnget n de streek van Hanno er en bom J njer te wejpen Er vielen ver We e dooden en gew nderi er er werd eenige mateneele schade aange rcht Ook m den nacht op 28 Juni vlogen wederom Bntsche vliegtuigen West tn NoonJ Duitsehland binnen Op verscheidene plaatsen onde meer ook op woonhuizen werden bommen geworpen waarbij verscheidene personen werden gedood of gewond Onze nachtjagers schoten drie vijanddÉke vliegtuigen neer Bij een aanvalspogmg op het vliegveld StavangerSola werd een Engelsch vliegtuig nog tydens de nadering boven zee ntêrgeiiholen Het luchtafweergeschut der marine haalde twee vijandelyke vliegtuigen neer In totaal verloor de tegenstander op 27 Juni 12 vliegtuigen in luchtgevechten en 4 door luchtafweergeschut Een eigen vliegtuig wordt vermtel ITAUAANSCH LEGEKBERICHT ActiTiteit in de Lucht Legerbencht nr 17 van het Italiaansche hoofdkwartier luidt als volgt Schitt e en intensieve actie der luchtmacht in Noord Afnka en Ilaliaansch Öojt A rika De gebieden achter het ijandelijke front en gemotoriseerde Engelsche afdeelmgen werden met succe gebombardeerd en beschadigd aan de grenjs van Cyrcnaica In luchtgevechten werd een Britsch toestel gedwongen te landen nabij Asmara De ongedeerde inzittenden werden gevangen genomen Bij Assab werd een toestel neergeschoten twee andere totslelkn wtrden ernstig be schad gd Hoe Parys bezet werd EfcV RIXGtN VAN EEN ORDONNANS Hoe Parijs werd overgegeven wordt in de Deutsche Allgemejne Z e 1 1 u n g beschreven door Ober I utnant dr Hitter von Schram die als ordonnans was toegevoegd aan de Duitsche parlementairen De schrij er geeft in zijn belangwekkend verslag eerst een beeld van de militaire opera s tusschen 11 en 13 Juni en vervolgt aan Intusschen werden de aanduidm gen vceKuldiger dat de tegenstander zijn hoofdstad niet kon houden en haar tol open stad Ttou verklaren Door de Fransche radio was hierop trou wens reeds gezinspeeld Geheel overeenkomstig zijn malructies besloot de Duitsche opperbevelhebber daarom de onmiddellijke overgave van Parijs tfc eischen De heeren van zijn staf hadden in de voorbereiding en de uit oering van zulk een opdracht reeds eenige ervaring omdat zy in Nederland en België reeds m dergelijke situaties hauden verkeerd zyn Vaj den gouverneur van Parijs v erd f er radio verlangd Duitsche parlemer tdiren te ontvangen Als zoodanig wtr uen door het Itger commando b halve den schrijver van du artikel ais ordonnans een majoor van den gene ralen stat en een kapitein tolk aangei zen Deze 4rie heeren mcesten per auto door de eigen linies tot aan de verst vooruitgeschoven Fransche voorposten rijden en zouden vandaar verder naar Parijs worden gebracht om de Duitsche voorwaarden aan t bieden Overigens is de tocht niet ge heel verloopen volgens de regels van het volkenrecht Door omstandigheden die nog nader moeten worden onderzocht werd de kleine colonre parlementairen die in een personenauto reed en zich door het zwaaien met een witte vlag reeds van verre kenbaar maakte van achter een ba neade nabu St Denis beschoten met een infantenemachmegeweer en zelfs met granaten zoodat het gezelschap gedwongen was terug te keeren en onder avontuurlijke omstandigheden zich moest heenslaan door verspreide Fransche afdeelmgen De beschieting van het parlementairen hangt er misschien mee samen dat juist op die plek weer rfegers waren gelegerd d e nu eenmaal geen beschaafde soldaten zijn n die bijna op het laatste oogen blik een redding van de Fransche hoofdstad nog hadden belet Dat de blanke Fransenen er alle belang bij hadden de veiligheid vai de hoofd stad te verzekeren bewast t et feit dal zq zelf nadat een nieuwe ultimatieve eisch was gesteld onderhandelaars naar de Duitsche linies zonden Bu de Duitsche voorposten te Ecouen een kleire stad ten Noorden van Parijs verschenen m den vroegen ochtend van 14 Juni twee parlementairen van den gouverneur generaal van I arijs voor het m ontvangst nemen van de Duitsche voorwaarden Op dit punt van het front lag een kleme afdeeling verkenners die intusschen al het fort cat daar de omgev mg beheerscht hadden ingenomen De practisch ontman telde stad Parijs werd onvoorwaarde lyk overgegeven De ervaring die men had opgedaan met enkele kleme staal jes van de Duitsche luchtmacht was van dien aard d it men alle oude en nieuwe verdedigingswerken opgaf en zoo verstandig was om van de vroegere hoofdstad der wereld geen tweede Warschau te maken en hap bewoners schrik en ellende te besparen Ook m de gesprekken die tij Jens een rustpoos bu de onderhandehngen werden geyoerd tusschen do Duitsche en Fransche officieren bleek dat een nieuw inzicht m de jus krachtsverhoudingen der Europeesche vo kerer by de Franschen snelle vor deriRgen maakte Overeenkomstig de voorwaarden van de overgave maakten de Duitsche troepen op 14 Juni om 9 uur s ochtends een aanvang met het binnenrukken van de Fransche hoofdstad Dit binnenrukken voltroK zich echter met als een militair schouwspel isJoengUing weer bestookt JAPWSCHE OPMARSCH NAAR iRENS VAN INDO CHINA Ook Donderdag hebben Japanschc vliegtuigen welker aantal van Chineesche zijde gesleld wordt op 117 een aanval ondernomen op Tsjoengkmg Vele bommen werden neergeworpen Over het succes van den aanval zijn geen mededeelmgen ontvangen De Japansche troepen die opereeren in h et gebied aan de Zuidwestelijke grens der provmcie Kwangsi zyn volgens Domei verder opgerukt Na Minkiang te hebben mgenomen op 40 km van de gr v n Fransrh IndoChina rukten tie Japanners verder naar het Westen oia en bezetten Nmgming op 35 km van de grens van Fransch IndoChma waar zij Donderdagmiddag om 18 uur arriveerden De Vüandelijkheden in Syrië GENEI AL MITTELBACSEB KONDfpT STAKING AAN Reuter meldt uit Jeruzalem dat de Fransche oppei bevelhebber in Syne generaal Mitt Ihauser de stakmg der vuandelijkheden m Syne heeft aangekondigd EGYPTISCH KABINETSFORMATEUR BENOEMD Koning Faroek heeft den vrjpegeren Egyptischen gezant en minister van Defensie Hassan Sabry Pasja belast met de vorming van eoi nieuw kabinet Het zal een kabinet van nationale samenwerking worden GELD EN GOEDEREN AANDEELBODDERSVKRGADEBING KXJtt Gisteren werd de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Luchtvaart Ma tschappy voor Nederland en Kolomen N V gehouden De jaarstukken 1939 werden goed gekeurd waarna mr G van der Meulen en prof mr G W J Bruins wer BINNENLAND Bommen hy Arnhem TWEE ZWAAR GEWONDEN In den afgeloopen nacht is door Engelschen een bomaanval gepleegd op een spoorweg in de omgeving van Arnhem De spoorweg bleef onbeschaidigd een aantal huizen werd vernield Twee personen werden zwaar verscheidene andere licht gewond Zarg voor Oorlogsinvaliden DE A V O WORDT INGESCHAKELD Onder leiding van den secretarisgeneraal wnd hoofd van het departement van Sociale Zaken heeft op 25 Juni j 1 een vergadermg plaats gevonden ter bespreking van het vraagstuk van de medische en sociale zorg voor de militaire en burgerlijke oorlo5 inva iden By deze vergadermg waren behalve functionarissen van het departement van Sociale Zaken by welk departemerjt de zorg voor de onvolwaardige arbeulskrachten berust ook tegenwoordig vertegenwoordigers van het departement van Dejensie alsmede van de Nederlandsche vereenigmg tot bevordering van den arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten A V O De medisc ie zorg voor de militaire invaliden geschiedt geheel door den M jGeneeskundigen D cnst Voer de medische zorg voor de burgerlyke mvahden worden door het departement van Sociale Zaken maatregelen getroffen Voor de daarop volgende sociare zorg voor de militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden zullen nadere regelingen worden voorbereid waarbij het de bedoeling is dat de AVO die op dit gebied reeds voor een groote ervaring beschikt zal worden ingeschakeld WAAROM NIET GEVI AGD WORDT VAN OPENBARE GEBOUWEN Het ANP wyst op een Engfelsch bericht volgens hetwelk de fDuitsche bezettingsautonteiten bepaald zouden hebben dat m de toekomst zoowel de Hollandsche vlag als ook de kleuren van het Huis van Oranje met meer geheschen AjCen worden In verbanoTuermede deelt hel rykscomBiissariaat voor de bezette Nederléndsche gebieden mede dat het Lon densche bericht iedere grondslag mist en op elk punt een bewuste verdraaung der feiten vorrot Het hyschen van de Hollandsche of juister Nederlandsche vlag alsmede de kleuren van het Huis van Oranje IS noch door de mihtaire noch door de burgerlyke Duitsche autoriteiter in Nederland verboden ledere neutrale waarnemer Kar zichzelf er van overtuigen dat door tai ryke hotels en in het bijzonder in do kust en badplaatsen de edeiland sche kleuren zyn uitgestoken De secretarissen generaal der Nederlandsche ministeries hebben aan de onder hen gestelde openbare diensten en autoriteiten en mslructi gezcmden waarin o a gezegd wordt Voor loopig moet op geen enkel openbaar geoDUw de nationale vlag de Oranje vlag inbegrepen geheschen worden Ons volk treurt om dat wat het ver loren heeft om de velen die voor hun v aderland sneuvelden m den stnjd veripinkt werden of vermist worden In deze oipstandigheden past geen openbaar v reugdebetoon VERBINDEND VERKLARING COIXECTIEF ARBEIDSOVEREENKOMST SCHOENINDUSTRIE V5LAN0 t Door den bedryfsiaad voor de schoen m BStng is ingediend een verzoek tot verbmdcndverklaririg van bepalingen van de collectieve j i beidsovereenkomst voor de schoeninqustne aangegaan 48Se STAAT8LOTEBU fUTDa KLAMS VUmKNDI UJ T Trekking van 21 Juni ƒ No aaOO 8 01 Ml ƒ 4M No 24842 2M No 9202 20194 24145 IM No 1984 20942 PRU2EN VAN ƒ 70 1159 4315 TSai lis 14SU ISISI 21741 1438 4234 8UW IISM 14 71 1M34 21795 1521 4294 8221 119U lS33r 1BM5 21924 1532 4464 8447 12017 15358 18831 22211 1U6 4606 8787 12384 lS3 b 19318 22507 2014 5075 8946 12387 1M68 19581 22520 2094 5119 9060 12451 15674 19730 2i773 2106 51l 9401 12565 16003 198S2 23029 2179 5640 9709 12736 16804 20015 23043 2299 5776 9967 12815 16844 20217 23 127 2449 6296 10627 12843 16909 20253 23883 2540 6599 10922 13011 18936 20429 239Ü4 2756 6709 11203 13237 17 U 20458 24174 2819 6746 11273 13670 17095 20973 24240 2924 6882 11301 14039 17246 21299 244383529 7157 11343 14146 17532 21302 243723899 7251 11374 1428 176J6 21492 24831 VI23 7465 11281 14317 17663 21708 248W 4037 7582 11383 14328 17706 NIETEN 1009 4170 8167 11658 14902 18313 21778 lOoU 4222 8257 11673 14954 18371 21850 1153 4300 8288 11720 14960 18385 21874 1173 4321 8330 11898 14968 18520 21888 1293 4348 8364 12054 15129 18527 22081 131 4378 8415 1207 15238 18545 22111 1459 4391 8427 142 15245 18642 22117 1515 Ï432 8469 2148 15248 18683 22J21 1604 4514 8550 1221 15420 18124 222M 1620 4577 8565 12491 15476 18754 22i i 1666 04 8580 1262C 15609 18789 22277 1752 4843 8584 12638 15621 18819 223S7 1758 4856 8810 12641 15700 19057 22402 1775 4860 8652 12723 15720 19077 22476 l792 4937 873U 12774 15843 19119 22567 1901 5017 8736 12781 15944 19171 22j71 2101 5127 8899 12821 16073 19179 22688 2136 5179 9045 12842 16133 1920 22740 2148 5194 9054 12888 16281 19300 2274a 2221 5516 9126 12930 16376 19338 22780 229 5528 9299 13058 16390 19422 22875 2306 5533 9375 13075 16430 19438 2i088 2419 5548 9383 13146 16432 19460 2 iin 2444 5708 9384 13207 16434 19564 23129 2672 5739 9438 13250 16435 19641 23258 704 59 0 9569 n 25 16526 19780 23 i46 2795 6026 9643 13379 16647 19792 2 4 8 2876 6044 9679 13575 16714 19845 23510 2895 6062 9694 13649 16742 19863 23591 2925 6180 9705 13736 16790 19914 236412929 6fg8 9710 13768 16837 19991 2 lb90 2947 6198 9859 13775 16963 20189 237542965 6281 9953 13862 16980 20229 238503033 6291 10029 13869 17140 20232 238823059 6336 10109 13921 17280 20278 239573105 6467 10ft7 13932 17294 20338 239693179 6558 10231 14102 17352 20459 240503190 6624 10233 141 M 17392 20485 241713216 66DÜ 1023 14157 17409 20554 241993239 6662 10284 14r3 17494 20945 242013291 6838 10359 14182 I7S03 21063 243423304 6894 10559 14316 17507 2107O 244253307 7177 10579 14337 17715 21118 244293378 7192 10613 14339 17780 21213 244473386 7223 10835 14496 17789 21248 245103410 7360 10939 14513 17836 21482 245943496 7537 11084 14515 17904 21513 247913635 7672 11377 14524 18009 21543 248773713 7748 11466 14642 18170 21648 248933738 7762 11487 14818 18272 21649 249133873 8034 11499 14845 18296 21695 249144158 8106 11533 14894 In de vorige i t stond 1353 70 m z 1333 70 17107 m z 17117 In dei klus st D no in cbl ven 1 prij van ƒ 2000 Benevens een premie van 80 000 voor deo la t t ultkomenden boogen prijs en een premie van 3000 voor bet laatst uitkomende nummer OMTREK Zoetermeer LIEFDADIGHEIDSWEDSTRUD D S O B S V I Onder zeer groote belangstelling werd Woensdagavond een wedstnjd gespeeld tusschen DSd lenBSV I beide alnier waarvan de opbrengst een bedrag van ƒ 60 wordt beschikbaar gesteld aan het Nationale Hulpcomité 1940 Over den wedstryd het volgende Hoewel B S V was versterkt was het toch D S O die m dezen wedstryd den toon aangaf Er werd goed samen gespeeld en reeds na een kwartier was het v Duyvenbode die DS O de leiding gaf 1 0 Wel probeerde B S V het spel te verplaatsen maar verder dan de D S O verdedigmg wist ze hét m den regel niet te brengen By een DSO aanval was het Veelenturf die den voorsprong vergrootte en er 2 O van maakte Regelmatig was DSO sterker en voor de rust was de stand al 4 O Na de rust weer hetzelfde spelletje en weer maakt van Duyvenbode het bfegm 5 O De rechtsbuiten van B S V kreeg weldra een kans doch hy schoot juist tegen de paal Eerst toen DSO den stand op 7 O had gebracht wist Havenaar voor B S V de eer te redden en emdigde deze wedstryd met een overwmnmg van DSO van 7 1 D S O n BOSKOOPSCHE BOTS D Naar wy vernemen speelt Zaterdagavond DSO II een thuiswedstrydtegen Boskoopsche Boys II Aanvanghalf 8 EIERVEILING Aanvoer 16000 Prys der kippeneieren f 4 35 5 eendeneieren ƒ 3 30 3 40 per 100 stuks MARKTBERICHTEN F N Z NOTEERING VOOR FRIESCHE KAASSOORTEN De F N Z noteering voor Fricsche kaassoorten is heden te Leeuwarden lals volgt vastgesteld dn centen per kg Goudsche 204 26 27 idem 40t 45 47 idem velvet 55 57 Edammer 0 + 26 27 idem 404 45 47 broodIkaas 40445 46 Leidsche 20 f 20 7 28 Stemming goed pelftscke GrocRlenveUini m I Ju l Bloemkool le ioort 7 0 19 ort 2 00 SJÏO Komkommers tOroem rt 6tlo 7 80 alade 1 OO I O ér MO st ibia 200 p 100 kg peen 6 OO 110 per 100 andijvie 100 3 40 p 100 st Idem 2 lO m p 1 0 kg rodjjs IM rabarber IM 1 40 etdcrij 0 5 1 1 60 p 100 bo pirazie 3 70 30 poMe ein 7 40 8 80 stamprince i en 27 00 iiaaD anliboonon 16 0 aoo p M k kro ten 160 2 20 p 100 bos groote boon l S 00 5 Ma bea ien roodc n 00 20 00 blauwe druiven + 50 + B S 00 72 00 p 100 kg perziken 2 40 J 100 1 lomaten 1100 38 00 meloe nen Irei en suikeri 6 00 43 00 p 100 fctuks