Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1940

J fm ZAIEKOAG 29 JUNI 1940 BttlTEIIUNO MAARSCHALK BALBO GESNEUVELD T éeBt $ Lochtge edit Vol S n jeruchtea die te Rome d ronde doen en die n r nen TreesI bevestigd scbqneji te worden is de goavernenr generaal van Libye maarscliani Balbo bij een lnchl evecht gesneuveld Vermoedens bevestigd Hrt Italiaaosche hoofdkwartier geeft en extra aegcntiCBde legerbcricbt lü t den volgenden inhoad heeft Bij een vijandelijk bombardement loven Tobocrk op 28 Joni is het door ftalo Balbo bestuurde vliegtuig brandend neergextort Italo Balbo en de andere leden der bemanning zijn om ket teven gekomen Dr vaandels der itrydkrachten van Italië neigen ich ten I teeken van hulde en hoog eerbeWijé aan de nagedachtenis van Italo Balbo vrijwilliger en Alpenjager in den wereldoorlog lid van het vicrmanKhap der revc f c ocf rfiicer er huhtmaarsehalk in den strijd geval ITAhlAANSCH LEGERBERICHT Activiteit ter Zee en in de Lucht HHet Italiaansche hoofdkwartier deelt iq zijn ISde legei bericht mede Een onzer duikt ooten heeft door edüs en kanonvuur een gewa d passagiersschip van 10 000 ton it onder escorte voer tot zinken ge acht In Noord Afrika is een viieg eM tin Zuiden van Mersamatroe met cqcs gebombardeerd Troepen wer len met machinegeweervuur bestookt installaties getroffen Op den grond i erd een twintigtal vliegtuigen ver nicld Al onze toestellen keerden naar Hun bases terug ritscke vliegtuigen neergeschoten IN NOORDWEST DVITSCHLAND In den nacht van M op l Juni heb ben aldus het D N B vijandelijke vliegtuigen weer vluchten naar hel Noordwesten van Duitscliland ondernomen Een Britsch toestel is in Sleeswuk Holstein neergeschoten waarbij twee inzittenden om het leven kwamen en twee gevangen waden genomen Een tweede Britsch bombardementsvliegtuig is in de provincie Hannover neergehaald Drie inzittenden kwamen n h t leven i I Hitler te Straatsburg BEZOEK AAN BET OIKRLOCg Op den verjaardag der onderteekening van het verdrag van Versailles heeft de Führer een bezoek aan de oude Duitsche rüksstad Straatsburg gebracht Op den linkeroever van den Runovergang van Kehl naar Straatsburg werd hü verwelkomd door den opperbevelhebber van het leger die de doorbraak door de Maginot linie in den Elaas tot stand bracht de generaal der artillerie DoUmann Na een rondrit verbleef Hitler geruimen ttjd in de Onnkerk wArvan sedert 19 Juni weer de Duitsche vlag waait Daarna begaf de Führer zich over Schlettstadt naar het oorlogsterrein In de Voaezen Vervolgens bracht hij een bezoek an de vlakte by Breisach waar de betlioende aanval over den Rün gedaan is IILOAABSCHE MAATREGELEN De Bulgaarsche ministerraad beeft twteren vijf nur lang vergaderd Naar Stefani verneemt zou BuIgafW eenige militaire maatregelen heb n genomen De Troepen in Syrië HET BESLUIT VAN MTTTELBAUSEK Het besluit van den bevelhebber e er Fransene strijdkrachten in Synè generaal Hitteihauaer de bevelen der Fransche regeering op te volgen heeft a Mus constateert de Pop oio d Ita1 i a en zwar n sUg toegebracht aan de hoop van Engeland dat de Fransche tegenstand in het Fransche koloniale gebied zou kunnen worden voortgezet De beslissing van Mittelhauser volgt zeer snel op het gelUke besluit Van generaal Nogues jnNoordAfrika Generaal de GauUe heeft van geen enkelen militairen comman dant of verantwoordelijken Franschman instemming gekregen Het Fransche nationale comité dat goedkeuring der Britsche regcering h ft verwor ven zaf dus nooit kunnen werken De bezetting van Etessarabië GEEN INCIDENTEN Naar Tass meldt hebben de RuMiscHe troepen die op 28 Juni de grens van Bessaral ië en de Boekowina Overschreden met afdeelingen gevechtswagens en gemotoriseerde infanterie de steden Czernowitz Chotin Zoroki Beltzi Kisjinew B rder en Akkerman bereikt Pe opmarsch geschiedde aldus Tass volgens het plan eh zonder eenig incident Spaansche Aan f raken ORAN GIBRALTAR RIO TINTO Aan de openbare gelxiuwen te Madrid is een nieuw propagandablad aai gepldkt dat onder het opschrift oprtep aan het volk en met büvoeg ng van foto s de Spaansche aanspraken op Orap Gibraltar en Rio Tinto uiteenzet De i evolking veWringt zich voor deze aarplakbiljetten Blfi EHlAND NACHTEUJKE BOMAANVAL OP ROTTERDAM Tien dooden Het A N P meldt Bij een bomaanval welke Engelüche vliegtuigen in den afgeloopen nacht op Rotterdam hebben uitgevoerd zijn onder de borgerbcvoiking Uen dooden gevallen terwijl ccnige personen zwaar werden gewend Een aantal woonhuizen werd vernield Tusachen half drie en Iwlf vier heeft een Engelach toestel dat op groote hoogte vloog verschillende bommen geworpen op een kantaorwijk Hierbij werden vier burgers en een agent van politie gMood Een andere agent van politie werd zwaar gcwfuid evenals ees tweetal burgers Ook in een woonwijk vielen bommen waardoor een groot pand gedeeltelijk wenl vernield ca vele huixen sckade kregen Een bewoon er werd gedood drie andere personen gewond Niet ontploftc bommen zijn neergckemcn op verschillende ponten Vermoedelijk zijn het tijdbommen waarvan er een ia den loop van den morgen i ontploft Een andere kantoor en woonwijk heeft zwaar geleden een bols is ingestort vele woningen werden ernstig beschadigd Vjer burgers zijn ierbij om het leven gekomen en anderen werden ernstig gewond Ken rait van het mnaevm Boymans werd door een gra naalacherf vernield sekade aan kiOBtvo rwcr wa is niet aangerlckL De verontwaardiging over idit bombardement op woon en zakenwijken is grooL Aan een nader bericht van het AJ1 P oi i enen wij d t deie aanslagenbl edocid waren op de baven w en Dexe zijn eeMer niet getroffen Ook de omgeving van Amsterdam een bom geworpen Deic kwam neer in een kweektain Cen boerenwoning in de baart werd beschadigd Petroleumdistributie PERIODE 1 14 JVLL Gedurende het tijdvak van Maandag 1 Juli a s tot en met Zondag 14 Juli a s zal de met periode 2 gemerkte petroleumzegel recht geven op het koopen van twee liter petroleum VRBBEnHNQ rOSTVipWKER MET nvnscuLmnt Het poslverkeer met het buitenland gaat steeds verder in de richting van het normale Thans is het postverkeer met Duitschland in zooverre uitgebreid dat de verzending van monsters hanóelsdocumsnten drukwerken en zgn gemengde zendingen mogelijk is Binnenkort Kolen voor Particulieren CIRCULAIRE VOOR DEN GSOOTHANDEL Dezer dagen heeft de directeur van het R kskolenbureau per circulaire nadere regelingen gegeve p voor den groothandel Naar wij vernemen verwacht men zeer binnenkort een publicatie waarin de thans nog verboden aflevering van huisbrandstoffen aan particulieren wordt geregeld Bepaald zou worden dat aan particulieren tot 30 September een vijfde van de totaal afgenomen hoeveelheid van het vorige jaar kan worden verstrekt Van de te leveren hoeveelheid wordt echter afgetrokken datgene wat na 1 Mei 0 eventueel £ lwCht is Dit besluit dat dezer dagen of begin volgende week tegemoet kan worden gezien houdt uiteraard verband met de tiepaling dat de kleinhandel niet meer dan een vijfde deel van den jaariykschen omzet tot 30 September m g ontvangen De toestand is thans zoo dat sommige handelaren wel voorraad hebben en anderen niet Weldra zal hierin echter voorzien zyn en zeer spoedig komt dan ook de particulier aan de beurt Wat er na 30 September zal gebeuren staat nog niet vast Tot dat tydstip bltjven in ieder geval de prüzen gelden die op 1 Mei gecalculeerd werden De kolenvoorziening zsl vermoedelijk voorts aldus geregeld worden dat de Limburgsche mijnen in de behoeften van het westen en het centrum des lands voorzien terwijl Duitschland aan het oosten zal leveren Reeds thans is het wagonvervoer uit Limburg via Dordrecht en Rotterdam zeer goed mogelijk zoodat een regelmatig transport tegennoet kan worden gezien Hoe de positie van den brandstoffenhandel na 30 September precies zal worden is nog niet bekend Er wordt echter door de desbetreffende instanties hard gewerkt aan een regeling die elkeen kan bevredigen Generaal Winkelman bezoekt Gewonden TE s GKiWENHAGE EN LEUVEN Nddat hij reeds in den loop van de vorige week de gewonden opgenomen in verschillende jickerh jlren tn hospitalen te s Gravenhage had bezocht heeft de opperbe riliebber van Landen Zeemacht generaal Winkelman gisteren een bezoek gebracht aan de gewonden die in het St EUiubethgasthus en het Academisch Ziekenhuis te Leiden worden verpleegd In dit laatste werd hij ontvangen dopr dr H H Maas terwijl alle profeaKnen met hunne assistenten in hunne aMeeUngen aanwezig waren en generaal Winkelman de noodige inlichtingen verschaften Het verbroken Contact iet Indië HET WERK VAN OOST EN WEST Er zijn in Nederland tal van personen die aangewezen zijn op geldzendingen uit Oost en West lndié hetzij per post via bankinstellingen of door bemiddebng van regeeringsinstanties Deze menschen kwamen in moeilqkheden toen de verbinding met de overzeesche gewesten ten gevolge van de buitengewone omstandigtieden was verbroken Enkele weken geleden is melding gemaakt van het oprichten van e n organisatie tot hulpverleening en sindsdien maakten vele t elanghebt enden van deze iietniddeling gebruik Toch blijkt telkees weer dat velen deze berichten tot hun eigen schade over het hoofd hebben gezien Dit werk is thans over hel geheele land georganiseerd onder leiding van de koninkMJke vereeniging Oost en West In verschillende centra zün comité s gevormd welke adviezen verstrekken bemiddeling verleenen by het zoeken van onderdak of voorschotten uitbetalen aan hen die in onmiddellijken nopd verkeeren De comité s ontvangen op hun beurt van verschillende zijden hulp Het departement van Koloniën Indische bankinstellingen de Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling de NederlandschIndische onderwijsen studiekas armenraden en andere instanties toonen een verheugende belangstelling en medewerking Oud gasten stellen door hun offervaardigheid de comité s in staat toelagen uit te keeren of in onderdak te voorzien Wat dit laatste punt betreft wijzen wij op de edelmoedige geste van het Leger des Heils te Amsterdam om de William Booth kweekschool aan den Amsterdamschenweg te Amstelveen beschikbaar te stellen voor studeérenden of andere jongelui die door het verbroken contact met Indiê genoodzaakt zijn goedkooper huisvesting te zoeken Met dankbaarheid worde vermeM dat het Kokiniaal Instituut aan bet comité te Amsterdam gastvrijheid heeft aangeboden om zijn werkzaamheden te verrichten Belanghebbenden worden er mitsdien nogmaals op gewezen dat het bureau is gevestigd in het Koloniaal Instituut Mauritskade 83 kamer 8S toestel 87 Het gemeentegirbnummer is c 3355 ten name van het Comité Hulpverleening verbroken contact Indië Werkverruiming op groote SchaaL sjmr CISCDLAIRC AAN DK OBMES BESTUREN De secretaris generaal waarnemend hoofd vaji het département van Sociale Zakeq eeft tot de gemeentebesturen de volgende circulaire gericht Zooals u bekend is wordt er met kracht naar gestreefd om de vermeerdering van de werkgelegenheid in ons land te bevorderen Een van de middelen daartoe is de uitvoering van werk KTUimingsobjecten op grcofer schaal daa tot nu toe het geval was Voor de daartoe geëigende objecten zal op de gebruikelijke wijze subsidie in den loonpost kunnen worden verkregen Bij de keuze van bovengenoemde werken dient op hun waarde als middel tot werkverruiming te worden gelet Dit beteekent in de eerste plaats dat de kostAi voor het grootste deel uit loonen dienen te bestaan Dat maakt het werk niet alleen uit een oogpunt van directe wetkverruiming aantrekkelijk doch beteekent tevens en dat vormt in de huidige omstandijheden een tweeden eisch dat een naar verhouding geringe hoeveelheid aan materiaal behot ft te worden gebruikt In de derde plaats valt te overwegen in hoeverre het werk na gereedkonu ft voor de toekomst blyvende werkverruiming tot gevolg zal hebben U gelieve met voortvarendheid ér naar te streven dat dergelijke objecten eventueel ipXsSmenwerking mét waterschappen en andere worden voorbereid Over de plannen kan in eerste inst tie overleg worden gepleegd ujét de inspectie van den rijksdienst voor de werkvemu ming in uw provincie Mijnerzijds wordt gav ne de verzekemg gegeven dat voor een snelle beoordeeling en goedkeuring van daarvoor in aanmerking komende dat wil in verband met het bovenstaande Zeggen loonintensieve weinig materiaal eischerde en zoo mogelyk blijvende werkverruiming biedende plannen zal worden zorg gedragen Bij werken welke aan de eerste twee der bovengenoemde maatstaven voldoen zal de financiering in het ilgemeior geen moeilijkheden bieden daar het grootste deel der kosten voor subsidie in aanmerking kan worden gebracht Wanneer echter onder liepaalde omstandigheden de financiering van de niet uit loonen bestaande kosten moeilijkheden zou opleveren dan noodig ik uw coUege uit ook die plannen indien zij overigens uit het oogpunt van directe of blijvende werkverruiming aantrekkelijk zijn ter beoordeeling voor te dragen met vermelding van eventueele financieele bezwaren Ik J jtrouw dat uw college er met kracBt toe zal medewerken dat het in dezen brief bedoelde middel tot bestrijding van de werkloosheid te weten door uitvoering van werkverruimingscbjecten op korten termijn tot belangrijke resultaten zal leiden Centraal overleg óp Sociaal Gebied SAMENWERKING TUSSCBEN CENTRALEN VAN WERKGEVERS ARBETOERS MIDDENSTAND EN LANDBOUW Zooals bekend is werd reeds gedurende een aantal jaren geregeld overleg gepleegd tusschen de centrale organisaties van werkgevers en arbeiders over actueele vraagstukken op sociaal gebied Onmiddellijk na het staken van de vijandelijkheden stelde dit overleg zlRi volledig ter beschikking van de Nederlandsche autoriteiten terwijl voorts ook de middenstandscentralen werden iiitgenoodigd m den vervolge aan dit overleg deel te nemen welke uitnoodiging gaarne werd aanvaard Ook de Nederlandsche Vakcentrale is sedert dien tot dn overleg toegefrede Toen van de zijde van de tiezettende overheid via het departement van Sociale Zaken contact werd gezocht met de sociale organisaties in den lande vond de desl etreffende Duitsche autoriteit in ttedoeld overleg het Nederiandsch contactpunt om vraagstukken van social belang in onderling overleg nader onder oogen te zien Sedertdien werden ook de landbouweentralen uitgenoodigd aan het overleg te will n deelnemen welke uitnoodiging inmiddels is aanvaard Uit nei voorgaande moge blijken dat de ree s liestaande samenwerking tu sciin centrale organisaties op sociaal gebied eenerzijds werd verstevigd er anderzijds uitgebreid zulks met d bedoeling naar Nederlandschen trant en centrale contact te vormen mei fltehU voor onderling overleg J ch ook ten aanzien van de Nederlandiclie en Duitsche overheids instanties Geb eker is dat de vi kregen sameiw iking zoovel aoor de NederIand e1t 1 icor de Duitsc t overheid mg waarJctring s begrort Het cont tt adrra voor de in het ov rltj srmenwerkende centralen oieef evehas tot dusver berusten oil mr B C S otemaker algemeen serr f Us vJUi he Verbond van Nederland sifie werkgevraa Dt san bedoeld oveileg deelnemen cenlral organisat es z n de volgend Werkgeverscentialen Verbond van Nederlandsche Werkgevers Centraal overleg in arbeidszaken voor werkgeversbonden Algemeen kath werkgeversvcr en ging R K verbond vai werkgeversvakvereenigingen en Ver bond van ProL Chr werkgevers in Nederland Arbeidersc entralen Ncderlahdsch Verbond van Vakvereenigingcn R K werkliedenverbond in Nederland Chr nationaal vakverbond in Nederland en Nederlandsche Vakcentrale Middenstandscentraltn Koninklijke Nederl Midderstandsjtiond Nederlandsche r k middenstandsbond Chr middenstandsbond in Nederland Landbouweentralen Koninkl Nederl boeren en tuindersbond Chr boeren en tuindersbond in Nederland Jaaroverzicht der F T T over 1939 VERMOEDELIJK WINSTCUFER Ui MILLIOEN Blijkens het jaaroverzicht over 1939 der P T T geven baten en lasten in voorloopige cijfers het volgende beeld Totaal baten ƒ 98 735 000 Totaal 4sten 90 235 000 oedèlijk w Vermoedelijk winstcijfer ƒƒ 8 500 000 ZOMERRETOURS EN VACANTIE KAARTEN BU DE NED SPOORWEGEN Evenals het vorig jaar zullen de Nederlandsche Spoorwegen ook nu weer de z g zoftierretours verkrijgbaar stellen Deze retours die een maand geldig zijn hebben zich in het vorige seizoen bij t reizend pullliek een groote populanteit verworven en niet ten onrechte Behalve het gemak van hun langdurige geldigheid bieden zij nog een voordeel van bijna 30 pet op den prijs van de twee enkele reizen die anders zouden moeten worden gekocht De zomerretours worden verkrijgbaar gesteld van 28 Juni tot en met 2 September en zijn uiterlijk tot en met 3 September geldig De gezinsretours die nog goedkooper zijn hebben n dat tijdvak dezelfde geldigheid Tenslotte worden van 29 Juni tot en met 3 September voor hen die een lange reis moeten mak r enkele reisen retoursvacantiekaarten beschikb r gesteld Retourvacantiekaarten worden afgegeven op Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag en zijn voor de terugreis geldig op den dag van afgifte c f den daarop volgenden dag Ongetwijfeld zullen deze belangrijke l esparingen op het reisbudget juist in dezen tijd in breeden kring wijrden gewaardeerd COMMUNISTISCH DAGBLAD VERBODEN Voi Wffide Tei ia Het VolkV d a g b 1 a d het orgaan van de Communistische pariy Nederland op last van de autoriteiten verboden Men zou Donderdag juist de dagelijksche oplage drukken toen van hoogerhand bevel werd gegeven de uitgave te staken Het verbod van uit lve van het communistische bla i genomen op grond van de Jnlangs verschenen Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied l etreffende de l evoegdheden van de secretarissen generaal van de Nederlandsche departementen van Algemeen Bestuur Hienn wordt o m over de uitgifte van drukwerken het volgende liepaald Jndien het belang van de openbare orde en het openbaar leven z ilks eischt zal de bevoegde procureur generaal fungeerend directeur van politie de noodige maatregelen treffen SPORT ROEIEN De wedstrüden van de Koninklijke SUCCESSEN OJL VAN LAGA EN DEIFTSCBE 8POET D jaarlfjksche wedstrijden van de KonmlüJjktr Zeil n Rocivercenjging zijn hed mnorgiMi op den Am te inscvargen De wvenwmstandtgheden waren klcaa zoowr voor de roeicrü als voor de toesctiouwer I e roeiers gaven blijk serieus geoefend fe hebben Er erd dnect in de vruege morgenuren al fel gektreden In dit eerste nummer de Jong vier ontwikkelde zich in de eerste heat een gelijkopgaande strijd tus sciicn de p oegen van de Hoop en Laga D Hoop bleef vi l de geheele race iets v r maar veei verschil was er locn niet Ee i na de brug bij de Ceintuurbaan ongeveer 300 meter van de eindstreep wisten de Ami erd mm rs door een goede puii dezen afstand te i rfrooten en daardoor toch nog met ruim i ersichil te winnen De V e le heat gaf een duidelijk overwicht van de DelftFChe Spott over Triton te Van trod wa niet veel sprake daar Ce r i tig roelende Delftenaren Trtton steeds op een behoorlijken afstand wiïten te houden De f nale al dus aan Tu s chen de twee burger ro ivereenigingen Van de heats van de oude skiff w s de eerste tutwchca Logger v n Poteldon en De Vries van het Bpaame de meest interewante Van Berlekom van Laga was in de tweede heat den ak man Marret verre de b a De eerste he t van de jonge acht a Jeverde een feilen Mrljd tusachen Laga en Kereus De Amsterdammers lagen voortdurend aan den kop maar de Delftenaren hadden nog een leer goede eindspurt over De voorsprong vmn een lengte weJhe Nereti had w op h i moment dat de etndfttnrp gcpwseerd werd tot cen vierde lenfle v rmin De uitalagen vut de oeht ndw di t nItddcn Jcr Ee Vier a Ie h at t De Hoop fgecn tijd 2 M ga 2e heat 1 De tsche Sport a Triton OuUe akiff lei heat I Poseidon Logger 6 min 23 ee f Spaame iDe Spaarnei 6 mtn 28 cc 2e heat l Lags i an Blerkom 8 min 336 fetc 2 De Laak Marre 6 min 42 sec Jerrw rht i heat 1 Nefeut 8 min 47 4 CC 2 Laga 6 min 49 sec 2e heat 1 Njoid 6 Tim MV ec 2 Arffo 6 m Soi n cc De M orwedstrijden van het damess tyi roeicn ovemaad che vier hadden tot resul 483e STAATSLOTERIJ vuena SLMaa samanoa uMt Trekking van Juni ZM met premie van ƒ M tM No 81U Premie van MM Ko 11835 4M Ho 7472 23S 2 Mt No mm IM No I933S 235M PRUZEN VAN M 1033 3S7S i7+l 7M4 13n M33 2302 22M 3S07 124 6 7 U4M I7M1 23306 MM 40S9 73 9518 1 128 1S3I0 24250 2 41 M44 7 40 lOtSJ 18220 20280 NirrEM 10754 U2I5 17418 21203 10783 U4S6 U181 21561 11115 14303 ia M 21908 11182 14512 18858 22689 121 1 14584 18838 22971 12434 15091 18441 23370 12458 U784 M813 23452 1259S 1 842 20381 24217 1 1181 17027 210 4 24615 lijst stond 8330 m z z 18143 1438 70 ni 2 m z 1 114 l I m z 1123 m75 1193 1499 1878 1909 1989 2550 2586 3487 3551 3 0 3558 85a 432S 6711 4478 728 4787 7017 4915 8624 5541 8861 5550 9969 5709 10146 5766 10582 In de vorige 8350 13148 m 14286 70 1 119 19Mt ta t bt de plMgen v n het Spaan De Hoop en De Laaie nch In de finale paatsu n Het nummer eudk vier werd fewonmn door Kereus De pl e sn Laga li ntet pe t rt Oude Vier I Neurtu 7 min 9i sec Faillissementen Opgegeven dooi de afdeeling Handels informatiea v d 3raaf ft Ca N V Amsterdam Uitgesproken 24 Juni J L Aamoulse Rijswijk Z H Waldeck Pyrmontlaan 24 R c mr F J de Jong cur mr H G Bosch Den Haag P A Ramaer commiasionair in effecten van Boetzelaerlaan 90 en wonende van Meerkerkestraat 5 Den Haag R c mr J H van Laer cur jl mr J M M van Asch van Wijck Den Haag H Keizer garagehouder Den Haag Ant Heinsiusstraat 116 R c mr L Vliegenlhart cur mr W J Bollen Den Haag MARKTBERICHTEN Kaaanarkt Delft M Juni Aan Stadawaw gtvotta 31 taveis kcmljne kaa priji 46 S7 Haikdel vlug RiUIONIEUWS ZamÊMg mêmU JAABSVBUli 4M 4 M BJU M Btftemcn A fJ WQ be gliin w i den dag V PJLO t M Korte itudktdlemt KJLO f M GramolooiBnuziek MJ Pontuüak H Mis U U Middemtandspraatic tZ M Gramofoonnuulek IZ U Bericfaten AJCP IM Lettei imdige cauaerie 1 3 KBO Üekidlsten 2 M Gramofoonmaztek Z M Rocooo Octet 2J9 Botlentamsch PhUhannantecli Orkest en Koiünkltjkc Zancvcrcenlglac SchJcftamsch Mannenkoor Orpbetu 3t li $A $ Tonpraak ter getegenbeid van den daf van de KROwer didtzew üugeii o nltl t door Cnunoloonmuüek 4Jê Voor de steken éJê Gnmotoor muziek 5 M G w4cte muztek tgrpl SJ Nederlandich Hcrvarrode Kcrkdlcnvl Btcxna Gewttde muxtek igr KJLO 7 45 Gramofo Munu ek tM Bmctotat A N P gJA KROorlwst en gramofoaiunuaick 9M Inleidinc hierna Radioiooocri mat bristerwedstrQd 9M KRO Kanwr orlCci 9 SS Gramofoonmuziek 1 M WH slidtcn den dag 1 U MJ3 Berichten AJiP t KooTWUK un VJkJUA I M Berichten ANP gramoloonmuaek l M Orgelspel 1 Zang en piano II IJ Berichten Eng I ll M Esmeralda 12 0 VARA Orkest 12J 12 45 Berichlen Duitsch 12 45 l W Berichten ANP 1 45 Gramofoonmuziek iUt tJi Berlcittc Dullach Ï I BcrWkten tZng IJ Gramdoonmuzielc met toelichting 1 45 TulnbouwhaUuur 4 15 Orfekpel IJ Berlchtem Du J llSjrlvla Airuaemeits orkest en sofist Gramofoonnnuzlek 4 15 Berichten Eng I J Zuld Amerikaansch proframma 7 M Reportage M De Ibmbler g Berichten Du 8 15 Berichten Big IJ Berichten A NJ g 5 Boalanorkeet 11 15 Jt Berichten Eng Berichten Du U Ii l J Berichten AJJ P II U ll l Berichten Eng lAMUVWLO 414 4 M VJULA 1 M Berichten A NP gramoloon nuii k v rjLO 1 M Morgenwydlng V AJU 1 M DecUmatie M U Viool plan en gramofoomnuzlek 11 15 Declamatie IIJ Gramofoonmuziek 12 Berichlen 12 M Esmeralda en li t 12 45 Berichten AJJ P I 1 45 Orgelspel 2 i V AJl A Orkest 3 M Declamatie IJ Zang en plano Gramofoonmuziek 4J4 Voor e kindaren 5 H Orgeiapel iM De Rambler M Esmeralda en soliste t 4t Onze hutoiMeren In moe lukheden Icimg TM Berichten J W Gramofoonmuziek IM De Gollbrekeni J M Prtcsche uilzending Berichten AJJP 15 VA RA Orkest M Radiotooneel 2J V R A Orkest ie GramofoonmuUek 14 15 14 34 Bcrichïen ANP OOTWMK I 5 N C R V i M Berichten ANP SchnftkeUng meditatie I 2J Gewijde muziek gr pi M Gramofoonmuziek U Celeste enaembl en gramolaonniuztek J GraiwgKinnMttlek II U Berichten Bug IIJ sBwencomert en gramrfoonmudek llj Berichten Pu It4 Berichtwi AKP IM tieWacJ lonorkeit en gnanoloonmnïle BeHehten Du l Berichten Eng J 3J Hobo piano on gramofoonmuziek w Gramofc onmuziek 4 44 PlanovoordMCht a a Batlchlen Du JJ 9 muziek 15 Betichten Eng 4 1 Z ig met orgelBege ei Jtng en U i tlek I M Berichten ing M Jl g J Kamermandollneensemble MMiao linata 15 Berichten Eng f foonmuzlek f T WiS t M Berichten Du 1 rl A NP I l II 34 Berichleti Ing