Goudsche Courant, maandag 1 juli 1940

GCUDSCHt Maandag I Juli 1940 T9 € Jaargang No 203él NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Bur Markt 31 Tel 2745 Postgiro 48400 ƒ Bessarabie terug te keeren In iche strijdmacht wanneer men wi et GEEN VERDERE RUSSISCHE QSCHEN aan Roemenië Roei eensche regeering ontkent dat Rusland vlootbases heeft geeischt bivlo d op Bo n ni8 i binn Blimd ch politiek ijbi Engelands moeilijkheden in NoordAfrika Onv doende wegen in Egypte en te weinig Engelsche tanks Geringe troepenmacht over groot gebied verspreid D Vijfde Duitsche Witbaelc verschenen De Voorgeschiedenis van den Oorlog in België en Nederland H MHWH HHHia BHBM l hHHIii HaMB M P JDocümenten over de Politiek Van de WesteUpce Mogendheden tot uid reiding waa den Oorlog zelfde geldt voor de samenwerking tua namen van personen in België opgesc I n de Belgische en Engelsche IMrale staven Op gelijke w ze heeft de Nechriaad Stefuii Meldt uit Boekarest dat de m miiU van pro iganda Sidortvici ia de persconferentie heeft verklaard dat dé afstand van de door de Sovjet Unic gecischte gebieden zün beslag lectt gekregen De evacuatie van de Rocmeensche bevolking geschiedt volgens een vaft plan Sidorivici ontkende dat 4e Sovjets van He Roenne nsche regeering vlootbaaes en havens aan de Donau en de Zwarte Zee hebben geeischt DE RUSSISCHE OrMARSCH Het oprukken y an de SovjetRus siache troepen in Bessarabië en in het Noordelijk gedeelte van de Boeko Da Sovjet Russen zijn naar Tass meldt in het Noorden der Boekowina aangekomen op dè met Roemenië overeengekomen grenslün In Bessarabie rukken de troepen op naar de nieuwe grens langs Proet en Donau Gemotori erde strijdkrachten hebben het qioorwegstation Engheni aari den linkeroever van den Proet bezet Gemotoriseerde infanterie met tanks is in Cagoel aan den Proet en in Reni aan de Dounal Linnengerukt Parachutetroepen hebben de stad ISmail aan de Donau bezet De opmarsch ia overal zonder incidenten gesc tied ET ROEMKENSCHE KABINET Maar verluidt zal de afgetreden minister van Buitenlandsche Zaken G urtu als minister zonder portefeuille deel van het kabinet blijven UUmaken De algemeene rnobilisatie die in den af eloopcn nacht ten uitvoer is gelegd wdrdt in welingelichte kringen als voorzorgsmaatregel beschouwd BOEMENIC S BUITENLANDSCHE rOLITIEK t De tot onderstaatssecretaris in het ministerie van o nderwijs benoemde Horia Sima die beschouwd wurdt als leider der vroegere IJzeren Garde I eeft een audiëntie bü den koning aiingcvraafed orn aan te dringep op grondige wijziging der politiek Nationals kringen verlangen rfjit RocWienië de consequenties uit den nieuwep toestand trekt en de vergissingen van het verleden herstelt KOEMEENSCH FABLEMÉNT WOENSDAf BUEEN Definitief is vastgesteld dat het parlementWoensdagmiddag zal bijeenkomen ORDEMAATREGELEN IN BOEMENU De R9cmeensche minister van pinnenlandsche Zaken heeft naar het D N B meldt bevolen dat alle personen die op een of andere wijze agiteeren tegen de Veiligheid van fien staat en tegen de openbare orde gearresteerd kunnen worden Tot 3 juli lUn alle door muziek begeleide tooneélvoorstellingen verboden In alle c fé s is het verboden van 23 uur af te tappen Op straat zgn samenscholingen van meer dan vier personen verboden Alle vergaderingen zyn verboden zonder schriftelijke goedkeuring van de militaire autoriteiten IW EVACVATIB VAN ArOBSTANB GKBIBDBN Volgens een conununique van het Roemeensche ministerie vAn Binnenlantbche Zaken wordt de evacuatie van Bessarabie en hel noordan der Boekoj wina voortgezet Zonfia tija afgezien voor de eyiunlatie gebruikte auto s in Moldavië M spoortreinen aangekomen Overal i commissies gevomul die maati geleb men voor II m de vhK teringMi De evacuatie van Zuid Bossarabit wordt uitgevoerd met treinen en slcepbooten die van Noord Btessarabië met alle beschikbare middelen Op de spoorwegstations Reni en Ungheni houden de Roemeensche autoriteiten contact met de Sovjetcommandanten en vergemakkelijken aldus de ontruiming Gisteren hebben zich over Ungheni en Cristili zevenduizend zeshonderd en over Calatz en Reni tweeduizend Joden naar Bessarabie begeven De minister van Binncniandsclie Zaken heeft bevolen dat aan a le in het land aan tzige Bessarabische arbeiders vcrgunpingen moeten woracn uitgereikt E strijd langs dé grens tusschcn Eg pte en Cyrenaica vindt plaats onder omstandigheden die nergens ter wereld hun wedergade vinden Dez strijd wordt wel is waar gevoerd aan de Egyptische grens doch Egypte neemt er niét aan deel Nadat Egypte zich er reeds btj het uitbreken van den oorlog tusschen Italië en Engeland zich er toe bepaald had de diplomatieke betrekkingen met eerstgenoemd land te verbreken er den nadruk op leggende dat dit nog geenszins den oorlogstoestand met Italië beteekénde heeft het thans zijn troepen ettelijke kilometers van de grens teruggetrokken ten einde elk treffen tusschen Egyptenaren en Italianen te voorkomen Italië van zijn kant heeft eveneens een groot onderscheid gemaakt tusschen de Engelsche bezettingstroepen in Egypte waarmede het zich in oorlog bevindt en den Egyptischen staat Met dezen laatste beschouwt Itillië zich niet op voet van oorlog zoolang Egypte daartpe door zijn optreden geen aanleiding geeft Een dergelijke toestand is slechts zelden in de gcseheidenis voorgekomen Uit de door Egypte tegenover Engeland aangenomen houding blijkt wel dat het althans de macht t e i om een andere politiek te voeren De stryd in de woestün sleK bijzondere eiaehen Italië heeft zich door de togAiover Egypte aangenomen houding een vrijwilig offer opgelegd want is zoodanig moet het zich onthouden van elk offensief aan Iialiaansche zijde worden uilgelegd Uii militair oogpunt bezien biedt destrijd aan de grenzen van ds woestijn igenaafdige moeilijkheden Een offensief van een van beide zijden laat zichsitehts op twee plaatsen denken aande kust bij Solocm of 200 kilometer tenZuiden tusschen de oase Siwa enDsjaraboeb Het daartusschen liggendeterreif en de uitgestrekte gebieden tenZuidei van de oase Siwa bestaan uitontoegankelijke woestijnen De grensis afgeb akend door prikkeldraad datzich in Zuidelijke richting in ég oneindige v rtë verliest Aan Itiiliaansche zijde is langs de kust een uitstekende geasfalteerde weg aangelegd èie lan de kust loopt en zelfs voor zwaar vervoer kan dicAin De Engelschen daarentegen hebBen z th vergenoegd met het aanleggen van een onvoldoende geasfalteerden weg van Alexandrië jn WesWlijke richting naar Sidi el BaVram Deze weg kan worden gebezigd yoor lichte transporten doch is volstrekt niet berekend op zwaar vervoer Hij zou moeten doorloopen naar Soloem doch dit stuk is nog nio gereed zoodat men lieh met de bestaande woestijnwegenr mdet tevreden stellen Dergelijke wegen gaan straalsgewijze uit van Siwü naar Soloem Mersa Malroek èi béiangrük steunpunt aan de kust ior de Engelschen en verder tot in het Nijldal Dat is aan den Egn tischen kant zoo ongeveer alle wat ar dcii Brttschen op om naar het geheele land heerscht volkomen orde De openbare mcening wordt gewaarschuwd tegen faiitasti ehe geruchten over z g ontruiming van andere gebieden des lands DE HOUDING VAN BVLGABI Koning Boris van Bulgarije heeft een rapport ontvangen van den minister van Buitenlandsche Zaken Popof In politieke kringen te Sofia doet men volgens Stefani uitkomen dat de houding der regeering te Sofia ten opzichte van de verdediging der vitale belangen des lands binnen het kader van den hieuwen toestand op dfen Balkan zooali die is geworclen dótir het optreden van Rusland in Roemenië ingegeven wordt door den Werkelijkheidszin n de kalmte waarvan de politieke kringen in Sofia bewijs geven Voorts wüst men er op dat evenals in Boedapest men ook in Sofia volledig vertrouwen heeft in de actie van herstellende liH htvaurdigheid die tep grondslag ligt aan ie politiek der jregeeringen te Rome en Berlyn Ten slotte legt men er den nadruk op dat de berichten betreffende Russische eischen ten aanzien van zekere havens aan de Donau on de Zwarte Zee van lederen grond ontbloot blijken marsch aan d grens ter beschikking staat Di weinige punten waarop militaire actie mogelijk zou zijn zijn derhalve omgeven door tal van hinderpalen Tanks tcgea vliegtuICMi ia Afrika Deze hinderpalen z jn den Engelsciien dei te onaangename wijl xq al hun hoop hebben gevestigd op hun woestijntanks die zü dus slechts op enkele punten kunnen ju rrmttpien waardoor zü in hooge mate zün bif otgesteld aan de aanvallen van de liv liaansche vliegtuigen Dit verklaart dan ook het feit dat deze laatste reeos bij het begin van de vijandelijkheden een veertigtal Engelsche tanks iMiiten gevecht hebben kunnen stellen Dit is wol een zware slag voor de Engel Het Duit che ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft thans het vijfde witboek over het vraagstuk van de huld aan den oorlog gepubliceerd Dit document draagt tot titel Documenten over de politiek van de Vï estelijke mogendheden tot uitbreiding van den oorlog Het handelt over de bcsprekingen vaii de generale staven var Engeland en Frankrbk met die van België en Nederland Uit de bij den Duitsche opmarsch gevonden documenten blijkt dat EngeUr d en Frankrijk Ni erland en België hadden villen gebruiken tot opmar chgebied tegen het Du tsche industriegebied aan de Ruhr aldus ihe D N B Ook Luxemburg was in dit ipmarschgebied betrokken Dit waa in bi i nderhcden voorbereid m beaprek ngen met d generale Staven van L elgü en Nederland De docunrientni omvatten een tijdruimte van November 1939 tot April 1940 CONCLVSIE8 Concludeerend wordt in het witboek vastgesteld Ie Sedert het einde van den Wereldoorlog zijn de besprekingen tusschen de generale staven van België en Frankrijk nooit afgebroken Hét dat zij in het geheel slechts over 2Sl zware middelzware en lichte tanks bescliikt die in de woestijn kunnen manoeuvreeren Van deze 250 tanks zijn er voortdurend een 50 tal in reparatie daar de Morris motoren niet bestand zijn tegen de uitwerking v n het woestijnzand Verdere aanvoer is onmogelijk geworden door dr Italiaanschc controle der zeeën en er is niet vuldoeiiJe technisch personeel De Britton staan er dus in Egypte allesbehalve gunstig voor Hun uit Kiigclschen Australiërs en Niéuw Ze landers bestaande troepenmacht kan op hoogstens 200 000 man worden geschat Dezo troepen zijn echter laii i niet alle aan de Lybische grens aanwezig De onzekere toestand in Palestina de verdediging van de zone van het Suezkanaal zelf en tenslottook de twijfelachtige houding van Egypte eischen er een aanzienlijk de van op ook verlicz mei niet uit het oog dat de beschcrmirfg vin de 90U kilometer lange kustlijn lang de Mi dellandseiie Zee een groot contingi troepen vergt Naast deze getallen moet rokenlVigworden gehouden met de zeer bijzcridere moeiiij kheden voor de Engx lschen verbonden aat dezen wuestijnoorfog waaraan zij niet gewoon ij terwijl de Italiaanschc troepin daarentegen reeds tientallen jaren ondervinding op dat gebied hebben opg daan Daarom lok kan Italië hel zichveroorloven zich hier tnt het defon sief Ie beperken zoolang het dit verkiest De Toestand in Syrië BERICHTEN OVER PRANSCHENGELSCHE WRUVINC De Fransche regeering hcift gisteren caar het D N B uit Rome meldt op grond van berichten over eti toestand in het nabije Oosten het besluit genomen generaal Weygand naar Syrië te yenden Weygand is gisteren via arseille en Athene naar Beiroet gevlogen en zou vandaag te Dama cus aankqmen Van officieelc Fransche zijde wordt meegedeeld dat generaal Weygand zich naaf Syrië heeft begeven ont met generaal Mittelftauser den opperbevel hebber van het Syrische leger de demobilisatie van dit leger te bespreken R ds 2 dagen geleden heeft generaal Mitiolhaiisef bekend gemaakt dat het Weyjand leger op grond van de sche re tii erin vergaande militaire óvereerik misteii gesloten met Engelanden Frankrj iU 2e liet materiaal dat doov de Duitsche troepen bij Km opniai scij in België is buiticmaak t en waarvan thans de eerste documenten worden gepubliceerd toont onweerlegbaar aan dat reeds in Septelnbcr Èe Fransehv Britsche opmi rsch naar het rslirge b cd door België en Nederland tot in de kleinste bijzonderheden was vo6i bereid Niet sliten de generale staven doch ook le strijdende icj ti waren bekeitd gemaakt met alle bijzonderheden van de bevelen DE die in talrijke plaatsen m Vlaan deim onmiddellijk na het binnenrukkeo van de Britsche troepen door de Order nr 11 is een document opgcnorpen waaruit de EngelscIv Belgische samenwerking duidelijk b ijl aldus be D N B Het is een bevel aan de tweede Br che divisie gedateerd 19 April 1 10 waarin werr me egedecld dat vertegenwoordigers van de Belgische politie tér beschikking vah het Britsche hoofdkwartier werden gesteld Bovendien werden aanwijzingen gageven over de samenwerking met de Belgische politie en werd e n reeks voorwaarden van Jvet waprr siil Hlandsverdrag onmiddelli jJ4 woial gedem bilisceid Volgens den o irlog scui i e pondentvan het D N R in hét Middelluiidaeheecgebied liggen de waren redenen vande reis an Weygand in de toenëtnendespanning die in het naliije Oosten lus schën de belangen van Engeland ënFrankrijk i niiialaan Volgers berichten uit Frün sclie bron is het fle laatstedagen in Syni tut xware botsingen tusschen Fran cht tn Ei giLsche troepengekomen In de afseloopen niaanden ishet vWeygandleger pok u r Engelsche troepen aangeVïild fdeze troepen zou het bevel tot tf flbilisatic opopenlijk vefzetzijn gestuU Engelscheofficieren oudcn hebben gepoogdFransche lcgeiafdec ni er it iruiitcrijte befte gen Daarop i s het tot ernstigebotsingen gekomen n De Fran ehe Hooge Ciimnii saris in Syrië Puaux heefi kip seluTpe wijze legen de houding van rie Brilsehe tn er I geproteslecrd De hnudsng van Mitlelhöuscr is voor de regeerirg te Lfjnder meer cian een teielirstellrn Het kwam er haar voor aüe s op aan de twee iis scnde steunpunten n haar politiek in het nabije Oosten het Suez kanüal en de olievelden van Moss iel t gen vijandelijke aanvallen te beschermen Hel blok van Turki ie tot Lybië moest de sttafegh x iu verbindx s lljnen van Groot Bi ittan ë naar f et Verre Oosten en rwaar Ons frika beveiligen De weigering varT jie Weygsnd leger i = daafijw voor do B ihe pulitiek een zware slag Generaal Weygand zou vervolgt de cfirrespondent van het D N B zal in Damiiseu lot taak Uehben den Engeluhen duidelijk te maker dat het Weygand lese in Syrië n et meer voorde belangen van Gi iK B ittahnië zal vechten Dertien duizend man worden daarmee voor d Eiigel hen uilgc schakeld Gebeurtenissen van revolutinaire betcekenis word n ir den stormhoek van de Middellsndsche Zee verwacht Ofwei de EngelscHen zullen pogen hun larg gekoesterde plannen te verwezenlijken om Syrië in te iijve v in het Britiche wereldrijk ofwel zy geven deze plannen op wat hun positie in de Mi ideüandsche Zee ten zeerst in jevaar zou brengen Onder de bevolking in Egypte en Palestina is de opwmdirg groot zoodat het Britsche ojiperbevel sterke troepenafdeelingen te Cairo en in Palestina heeft achter gehouden cim tegelijkertijd ook het Suezkanaal en ën bovenal de grootë olieleidingen v n het MOsscielgebied naar Haifa te beschermen Deze taak stelt groote e schen aan het Bi itsche opperbevel in het nabije Oosten dat afgesneden van het Moederland in een geïsoleerde positie moet strijden Belgische poliiie g earre le£ ld moeste worden DE SA MENWERKING MET NEDERLAND Het witboek bevat boven d n mar sch NEDERLANDSen MEMORANDUM Doiiin n lil i hci ni n or A üci and i en opp a unt t e l lïcheii ge i irin uc cn wordt k na oiU apgst an bevelen voor Fransche afdeelit gen naar Walcheren en andere Zceiiwsche eilanden Een dezer afdec ir gcn nuicst oprukken uu Duijilierk en naar i3rcskens Hier zuu de a dee ii g o erge zet W deii naar ViLs ii ger 6m het ir a si van ücn A aci hebber au av zant te Brua ii verzucht onuiidd dit mcino ii dU n nni mheiud iiu de te dee en aar uv Bl lg c H re gei riiia In afwachting an üe komst van eeiK erttgenwoordiger van de i opperbi vtlhebber kon de gezant de Belgische regei ring meededen dat het Nederlandesche leger opdracht had den e pmarsehvan den aan wlle r zoowel mogelijk tevertragt n en wel te beginnen aan degrens De plannen hiertoe zouden doorden vertegenwoordiger van den opperbevelhebber worden voorgelegd De Ncderlandsche gezant moest ver der aan de Belgische regeering verklaren dat de bovengeivoemde linie ende stellingen in Zeeland zoodanig waren ingelicht en bezet dat indien dete hulp komende Fransche en Britschetroepen snel ter plaatse zouden ijn Verbeten tegenstand mogelijk zou zyn Zoü dcae hulp even wei op zieh latenwachten dan meiest de mogelijkheidover ógen worden in verband met dercngte van de genoemde linie en denlangëren duur van dën odrlog de Nederiandschc troepen lërug te trekkenbinnen de vesting iHolland aDe Ncderlandsche optjerbevelhebfiérheeft de regeei ingen van FrankrOk et Engeland r met nadruK op gelezen dat hij dezen maa rcg l zodwel van Dertien Engelsche ISpmmenwerpers neergehaald Bij herhaalde aanvallen op ecnDuitsch slègschip zijn op 21 JuU 13 Engel cl e bommenwerpers neerge schoten zonder dat zij zelf liet gei ing ste succes hadden behaald zoo meJdtD N B Begeleid door verscheidene destn yers en torpedoboolen bevond tea Cuitscli slagschip zich op 21 Juni o weg van een haven in Midden Noorwegen naar Duitsehijand Talrijke wolken aan den hemel vergemakkclijktea vijandelijke vüegtuiijen eventueele aanvalsvoornemens Des middag f oai 4 uur doken plotseling vier Engelsche vliegers op die onmiddellijk den aan fi fk e U n Op hetzelfde oogenblik hadden echter ook de manschappen Van de zware ën lichte afweerwapeoi vin het srag selup den tegen ander ia het vi ier Zonder effect vielen de bommen in het water lecelijkertijd vloog een der vliegtuigen m brand stortte neer en verdween in den Ku lantischen Oceaan Nauwelijks had den de drie andere Engelsehen zich afgewend toen reeds Duitsche jagers verschenen en de achtervolging in etten Van de tegensta ders keerden er nie een haar zijn jasis terug Een half uur tei werd wederomalarm gemaakt Ditmaal hadden zetEneelsrhen op handige wijze gebruikweten te maken van het wolkendek Zij wierpen hun bommen uil grootshoogte uit de vvulkon neer Zonder effect We effect had echter het afweervuur der ï eet rijdhi jchten Dt e vliegtuigen weide gf iffcn en w lim orar rtend m zet U hid werd me den lest étt vluchtende F rigelschei af gerakend door Duitsche jachltoetekten Nog eenmaal hethaaideii de Engel senen dien middag hun aarval op hei Etaeichip Wedercm was de fy eer vaD K t slagsci ip de lorpedi oootjagcrs s dt ttfipedobtKiten hiizji ier uo iir f fcid Twee Engel ie iM nmenwtrpan win t f br= ue nl neerg schutMi Oak de ji tV estelle I lietïn iclj huk ra t nw ontgaan maar verhoo en Ihé aas aijgin de l Joi hen necrgehailde tCji tc wn op de en middag tat z ven DE I£IKE KEAN CHé BliGKttlNO SZE ÏEL it t ie ont rertand öWt aWuA on vangen dat 6 l i ii n de F sc rageerng ii t t5r ltaux komiB alcaar zyn a ngcironieh en vervo Mg zijl doorgere sd n sür Vjchy vimm 4m lecea van de Ka mr e i den Simait he ben besloten ij ri te komen JH 1 1 tl 11 j m y Nelerlandich als van iternatioe standpunt beziou telreur ci hü he l ercp SI wezen dat ie verdediging vM dé Gr bbefinie dt mo r iji ieiv1 i peA j H te gelegenei ti d ut de e stellif g lot ien aanval ovei te usan terwijl ele ins üting v in IroepiT a n de Grebbelini meer vijandif ijke krachten zou eisel e n uap insluit ng v n de v stlngHe ii nd erv ilgen v erd ge we tn 09 het belant van d ve rded t ing van Zce land Frankrijk werd cr cht een K gercorps var e er dr i cTcid te houden als le crve e lor eiverdediging van het li i t des lands de Britsche regeering u id verzocht op de eerste plaat i n divisie veisterkl met lucht strijeikr acl ii n en luchtafweermiddeien ter bese hikkn g to stellen voor dr ver i dediging van ï oeland en verder luchtstrijdkrachten en atwce rmiddi lett tegen aantallen uit de lucht ter beschikki 8 te fteilcn voor de Verdediging van he t hart eU s I inds Bovendiem werd aan bejdej regeeringen verzocht escadrilles bombardenipiits vliegtiiige ter besehikkinf te steilin Mior fie vers dëdigtng van het hart de lands Bovendien Werd aan beide reKcer iigon verzocht es driiles bombar e ntentsJ vliegtuigen ter beschikking te stellen voor de vernietiging van de bruggen welke de Duftschers over Usel en Maaa zoudon slaan 1 i slotte werd den Nederland sche gezant te Brussel verzocht aan de Belgische regeering mede te deelen dat indien het oppej bcvel van de gi allieer de legers ertoe zou khnnen besluiten vold ende troepen te legerep in NoordBrabant de Ncderlandsche opperbif velhebbcr zijnerzijds de moge lijkhe id onder de oogcn zou kunne n zien al naar gelang de ontwikkeling van den toestand een deel van iijn leger benoorden de Maas zijde aan zijde mét het Belgische respiclieyelijk I gclsche en fransche leger 4e eïocn aan al len Zoolang de gevolmachtigde vertegenwoqtdiger van den oppcroevcJhebber nog niet te Brussel zou zijn aangekomen werd deze functie opgedragen aan den milüaireW attache te Bru el In ev verzegelden enveloppe werd dezê aanstelling bijgevoegd it document is gedateerd te sGra Venhale 23 Maart 1940 en is ondertee kenCdobr generaal H G Winkelmaa I