Goudsche Courant, maandag 1 juli 1940

MAANDAfi 1 JULI 1940 ENGE THE RO MEN OP ZWITSERLAND Volgens een medcdeoling van ZWit sei scncii gtneiali s al zij i Zi nCBSvchiend in de omgeving van Aiv uiii L Dij r ot lien rin ihantjn kn i vyz ii Lnvoisoiic bonuuen geworpen BUITENUND Rapporten over den Veldtocht in België Het 1iv fi isthi JAgiT Hvrd door de ta ntuluüe tour ver DE ENGEiJ CflE TERUGTOCHT De F ii rn blaJen hebtjen d ïajilji 11 i jüb i cerd van den chef flran o ii B hen gencralen staf iperM r T M h r en de verblndlngs 0ttiiifTcu tri schen het Bclgis he leger in ip Pr s h Pranvhe troefwn V r o io over i t Ultdi c a e t d iet h f i had yofr rijn de Fr voort ir den U I teki u i T ben n i f van nc li ren aoi Ji reeds n over torlit n 1 ir de imar Ki van den veldtocht t f n bliilit dat de Belg iiii ehjltlipden voor 1 nttr nd uitg buit I capitulatie RL jjaard er ui t dat i Iccrrlti iin tM kk on 7i U tif liter h t Bel i huto heb iir i In If rapporten V U i lllliiM fflci i Emif lsc licn y e I I 1 vóór do I 1 i e Ipk ï r arr n op liun trru k ni n hun ov prt i ht D Br l hp bewering to hl tri ii d In jrhepinc n het sevoii vva tie van Belïio is o rafipo tnn bliikt 1 rii op i I Irel kcn r li il en te wxTrt iii n de M o miïevon h in i toke h hun be 1 en h naar he dal ii dw P ren v u r totaal f I V oit i 2fl M i I om fi v Il h dek cn I BrlK rli l r niuniti i f pa l ii Diiiiii 1 t 1 dit niili aiic bo ii uidcif v iji don iuiiii jüllicier De rr iiindin sofrioioi rlniclcn ronstalorrf n op 27 Mei op I II ir Veuriic hoe n o M laesmateriaal o Bolnische offl Hi i af V vel bei indL h i Beljisrhfn ii Wael Ern aiirii re kapitein hnri n Tf de In v n n i i den WO vn P de Eivol i h n ii vernioldon Tcp i cler don E it i n oHicioron verzocht hot 0111 II Mn t i ot or te draaen aan orn D i fh reiimont 4at geen wapens mrer h Tl rrd hom door opii officier van rifi Brit ion Rcn ialen staf fan woord Wii vomiotinen oni5e wai ens on niimilie niet wij vci kïorseii 7e i iH s om 70 weor op te zoeken als wij teruRkoinen On troepen Laan nameliik sk hts naar Engeland oiji tanks to halen smfi ïï Fr i r ord K AlD IERlAyO 4 VOOÜSTIÏL V V rRAIGAVON De minister pro sidf iit van Noordlerland Lord Craiga on heeft m een t iJeenkom t in het graafschap Down verklaard dat hij bereid is met De Valera nauw samen te werken op het gebied van de gemeenschappelijke Verdediemg onder voorwaarde dat 1 Ierland zich evoneen s aan de yijdevan GrootBrittannië en het imperium schaart uit Alle Dnitschers en Italianen Ierland worden geZet verplicht nie e grondwet ter De Valera 7 c de kv e stie van i tafel te brengen DE FulrttER W As tE PARIJS üit foto s in de bladen Waarop de Puhrer met zijn staf aan den voe van don Eib ltwen staat afgebeeld biykt dat hy een deafr dagen de Fransohe hoofdstad heeft bezpcht DE fuhiu r in den ELZ S De Puhrer heeft Zondag vanuit ziin hooidlcwar icr MuUiausen en den Boveii El as bczo ht Bij dlte e gelegenheid heeft h j cr schillende zware pant serwerken in de Ma inot liuic die door de nieuwe Djiitsche wapen n In zeer korten ti d biii en gevech waren gesteldd tezicljtigd DOOR YLfEGTUIGEX UITGfi ORPEN TI I DROMMEN Du Usclie Wecrlea ing van EngoJsrhe Rviixringen VFJlGM DINGSMA VrR5GELEN Het Brl sche minist e ie van Luchtvaart heeft op 2S Juni in een communiqué beweerd dat de Duitsche vliegtuigen bij het botn ardeeren van militaire doelen in Groot Brit annie tijdt ommen hebtjen mtgeworpen welke pas na geruinien tijd ontploften Van bevoegde Duitsche zijd wordt In dit verband vastgesteld aldus hot D N B dat deze bewering met de feiten in overeenstemming is De Duit sche luchtmacht is overgegaan tot dezen vergeldingsmaatregel nadat onomstooteljjk was komen vast te staan dat de Eoyal Air Force dergelijke bommen op Duitsch gebied heeft laten vallen Oiu eén voorbeeld uivele te noemen In den nucht van 26 op 27 Juni zijn om 1 15 uur op Allendorf ten zui 3en van Arnsberg in Westfalen twet bommen geworjwn Ben daarvan was een tijdbom die pas na ongeveer 9 uur on lofte Vijf Kuideren die op weg naar school waran werden hierdoor gedood De Dood van Maarschalk Balbo VLAGGEN HALFSTOK IN rTALIë De Duce heeft bepaald dat wegens den dood van maarschalk Balbo twee dagen in hPt ïtaliaansche rijk de vlaggen op de opentare gebouwen en de vliegvelden halfstok moeten zijn gehaschen en dat de insignes van de gebouwen van de fascistische partij en neven organlsatles met rouw omflosrst zijn FÜHRER aanleiding TELEGRAM VAN DEN De Fuhrer heeft naar van den heldendood van maarschalk Balbo het volgende telegram tot dèn Duce gericht Zooeven bereikt mij het bericht van den vliegerdood van Uw maar schalk Balbo Met dit zware verlies dat U Duce en mtt U hc geheele Iiahaansche volk getroffen hoeft betuig ik U mijn innige deelneming Aan de baar van den maar chalk zal naast hot Italiaansche ook hot Dult sche voHfvTouwen Balbo s daden voor hc jonge R jmein sohe imperium zullen ook dol r ons niet vergeten worden n AAL 9 PERSONEN MGEKO MEN De bemanning van het vliegtuig van niaorschalk Bajbo die met hem den helriondood R gestorven bestond uit de volgende leden majoor van t luchtwapen Ottavio Fratlich kapitein van het luchtwapen Gino Capannini marconistonderofficier Giuseppe Berti Aan boord van het vliegtuig bevonden zich voor d enstz ken verder nog de consul generaa E n r i c o Garett i secrtfiarls der fair s jIÉ Tripolis de reserve majo T dor i faiterie Claudia Brunelli di recteurgeneraal van h o vreeindelingenverkeer in Tripolls de re eivekapitein der artillerie N o 11 o Q u 1licl dire jteur van de Cj J ie P adano de secretaris d r fa oes in Ferrara re s luitenant der iy liston LinoBalbo on de ro luitenant van het luchtwapen Gino F 1 o r i o apneraal veldmaarscha k Górin heefl eveneens aan Mns solTi on aan generaal Pricolo tolegramtmon van rouwbeklag gezonden Luchtaanvallen op Engeland Havens tvapimfahriehon en oliereservoirs be tooht Duitsch I s ei l eri lit Hoofdkwartier van den Fül rer 30 Juni liet oppel bevel der weermacht deelt mede In Frankrijk en op zet geen bijzondere gebeurtenissen In den nacht van Ï9 op 30 Juni hebben Duitsche geverhtstoestellen de havenwerken en wapenfabrieken in Engeland en Schotland met oommen aanbevallen Op vele plaatsen werden ontploffingen en branden waargenomen voornamelijk in de havens van Cardiff en B istol waar verscheidene benzineopslagplaatsen in vlammen opgingen Vliegvelden bij Lincoln Nottinghan eii Yoik waren het fl el van nieuwf succesrijke luchtaanvallen Britsehe vliegtuigen hebben des u ichts in Noord en West Duitschland op verscheidene plaatsen niet militaire doelen met bommen aanievallen De aanicerichte niaterieele schade l i s onbeteckenend Jn een VVestDuitsche stad beschoot éen Britsch vliegtuig de voor het blusschen va een brand uitgerukte brandweer mei machineirewercn Vier vijandelijke vlJegla gen zijn door luchtdoelartil cric neergeschoten Een eigen vliegtuig wordt vermist Italiaansch LerTheri lit a BEITSGHE TOrtSTELLEN NEERGESCHOTEN Het twintigste legerbericht van het Italiaansche hoofdkwartier luidt Opmerkelijke bedri v i heid van onïe troepen aan de grens van Cyrenaica Een dorp werd bezet waarbij de iuaiivallen van vijandelijke gcniotori cerde formaties v erdcn afgeslagen Tijdens luchlgevechteii werden vier vijandelijk vliegtuigen omlaaggeschoten Ee ige leden van de tóeman Hingen dcz T vliegtuigen werden gevangen gênotden Twee van onze vliegtuigen keerden niet op hun b sis terug Tijdens een vijandelijken aanval op Tobroek welke plaats önbetcelicnende schade opliep wisten onze jachtvliegtuigen die aiimiddcllük waren npgesleg n twee vijandelijke vliegluigen neer te halen waarna nog een derde toestel verloren is gegaan Een vijandelijke luchtaanval op Masaoea veroorzaakte geen schade Hen vijandelijk vlie luig werd door de luchtdoelartillerie neergescbotéB SPANNING IN INDO CHINA De toestand In Indo China is gespannen De ïransche au oiileiten treffen voorbereidingen voor de evacuatie van de Fransche vrou en en kinderen gedeeltelijk met behulp van Nederlandsche vhtg ui eu naar NederlandschIndie Bloedi e 4ncidenten In Egypte GELADEN STEMMINÖ TEGEN ENGELAI Naar het D NtB ultXaïro verm n t heerscht sedert drie ragen in de geheele NijlDelta toenemende spanning tusschen de Egyptische bevolking en de Engelsche bezettingstroepen Voortdurend doen zich bloedige incidenten voor Donderdag werd in Moeskle een Inboorlingenwük van Cairo op klaarlichten dag en bij een zeer druk verkeer eeh ËngelSche officier doodgeschoten De onbekende daders slaagden er In te ontkomen Eiken morgen zijn de muren der hulzen te Cairo bedekt met opschriften waarin de Engelschen met moordpartijen bedreigd worden De BriLsohe hooge commissaris Lampson heeft aan de Egyptische au itei 1 ten een schprpe nota gezonden aarin hij veizoekt c e openbare oria en rust te verzekeren en tevens rfreigl ter beveiliging van de Engelschi staatsburgers vooraanstaande Egyptcnaren als gijzelaars in hechtenis kte zullen nemen De troepen in Cairo zijn versterkt met twee Canadeesche bataljons die aan de Sucz kanaalzone zijn onttrokken Tal van buitenlandsche zaken zijn gesloten aangezien voor onlusten gevreesd wordt De Oorlop in China Luchtslag bij Tsjoenking GROOTE VERWOESTING Zondagmiddag hebben meer lan hoj derd Japansche vliegtuigen in vier groepen een aanval gedaan op Tsjoengking en zlJn v oorsteden De aangerichte verwoesting is zeer gróót Officieele kringen deelcn mede dat een hevige luchtslag is geleverd Symbolische Bezetting rierliti hpi I op de internationale bruji hij Irun SPAANSCH Dl ITSflIE VRIENDSCHAP Op de Internationale brug bij Irun aan de Fransch Spaansche grens weiden Zaterdagochtend de Fransche grensgebieden symbolisch door de Duitsche tezettingstroepen in bezit genomen Bij deze plechtigheid waren de bevelhefcucr van het zesde Spaansehe militaire gebied generaal Lopez Pin o en de Duitsche ambassadeur te Madrid von Stohrer aanwezig Vergezeld van den Spaanschen grenscommandant gingen alle Spaan sche deelnemers naar de internationale brug om den Duitschen bevelhebber van de bezettingstroepen generaal von Wi tersheini te begroeten Vervolgens beeaven zich de Duitsche en Spaansche officieren nagr het militaire commando in Irun waar zij door de bevolking met groot gejubelj en zogewenschcn voor Duitschland en Spanje werden ontvangen In het gebouw van den mili aircn commandant hield generaal Pmto een toespraak voor de Duitsche gasten waarin hij wees op het historisch gebeuren d r vorming van een gemeenschappeü Vp orens tu sschen Duitschland er Spanje In 7i in antwoord bedankte generaal van Witterthoim voor de geestdriftige or tvangsf Hij noodigde alle aahwezicen uit aan de andere zijde van de grons te komen waar de Duit sohe srldaon de hartelijke ont ang t wen tchten te Beantwoorden Do Duitsche ambassadeur te Madrid en de commandant van de Duitsche bezet ingstrccpen in Biarritz overhandisdon don Spaan chon generaal Lo pcz Pinto ter gelegenheid van do D ccliti e inbezitneming van do L ORM BEGROOriMlS TEKORT lit aven iler V S 5700 inilliocn dollar hooier dan de iiikom sten BF WAPEVTVG VERSLINDT SOMMEN f liet liopende begrootingsjaar der Ver S a en is afgesloten met het goweldige tckoit van 37 K ni llioen dollar De to ale uitgaven in dit japr bedroepon onqoveer G6S0 millicen do inkomsicn ongeveer 5900 millioen dollar Hot minis erie van Financiën raamt de inkomsten voor het aanstaande begroolingsjaar rekening houdende m t de liieuwe telos mgwet op on eveer 7 milliard en de totale uitgaven op 10 rfnlliard dollar Waai schijnlijk i ctat de uitgaven als gevolg van het nieuwe wapening sprc5ram hog aanzienlijk hooger zullen zijn temeer daar Roosevelt een aanvullend be apenin sproo ram overregt dat een bedrag ischt van 5 milliard dollar britsche duikboot verloren Te Londcr Is officieel bjkend gemaakt dat de Brj ie otu 03 A üiampus als vtaoini luo t woi ien oestnoawd Fransche Regéering verlaat Bordeaux VERPLAATSING RECEEIUNGSZrfEL De Fransche regeering Is uit Bordeaux vertrokken meldt t DNB Nada president Lebrun reeds Vrijdag de s jd verlütén had vertrok gisteren n lange colonne auto s waarin de leden der regeèriifÈ het personeel tómner burea ux en de leden van het parlement hadden plaats genomen Officieel is als nieuwe zetel der regeering een stad in het cen rale bergland genoemd De Fransche bladen vo gen hieraan toe dat regeering en jiarfement hun zetel in twee dicht bij elkaar gelegen s eden zullen vestigen Clermont Ferrand zal een dezer zetels zijn Het gemeentebestuur heelt jeeüs opdracht gekregen het grooU e hotel vrij te doen maken ZWEEDSCHE OORLOGS SCHEPEN OPGKBH CHT Door engelsche kruisers Vier Zwccdsche torpedQJagers die twee schepen met Zwccdsche onderdanen uit Engeland zoud n begeleiden zijn door Engcl sche oorlag s schepen opgebrachtnaar de wa eren van de Faroer Daör worden de lorpodojagers zoowel als de ooidc andere bchep n onderzocht Bijzonderheden o cr dit EnseLsche ingrijpen zijn nog niet bekend Zaterdag IS echter in Zweden l ekend gemaak dat de Zwoedsche ondordanni die uit Engeland zijn verlrokkon t n minste een weck later ia hun haven van beslemming zullon aankomen dan was voorzien IIEKRSaiER VA IRi ÜNTEVREDES Twee Ministers afjrezet rkde v vn den sjah De Sjah van Iran Re a Ki an heeft naar het DN B i i Tehei an meldt de leden van Pai oniont en Reaeering in audient e onuangen In zijn toespraak sprak de S an zijn ontevredenheid uit over hun tejjenwoordige werkzaamheden De taken doo r den gestand verelseht worden niet v lldoende ijehtorscht Het tegenwoordige tijdperk e ccht dat de opelibare mieening door de Rc penngwordt voorgelicht Dit met gebeurd De minister van Bmnontandsche Zaken en de ministét presitlent zijn daarom van hun functios ontheven Het is niet voldoende aldus de Sjah dat het land steunt op zim strijdkrachten en op ziin neutraliteit Het is noodzakelijk de bcvolkr ng op moeilijke tijden voor ie bereiden De middelen daartoe zijn her Parlement d Pers en de radio die tot dusver niet jui st zijn benut voor het waarborgen van de leg leme rechten van Iran die door de ttian bheerscheijde verwarring in gle A ar verkeeren De Dnee op inspectie bezoek aan front in fr ankrijij Mussolini heeft tijdens een inspectiereis een bezoek gebracht aan de Italiaansche troepen aan het front der Westelijke Alpen en a m ete m het Ziekenhuis in Turi n lis ende sfvvoiide soldaten lu Viliar Poccardo Piano San Nioolo en op den pas van dtu MonlCenis inspecioeidc eie Dace de verschillende troepen cénheden Daarna begaf Müitsolini zich op Fransch gebied Overal waren aUUia he DNB duidelijk de sp u en van do oorlejgshandolingen te zien Vaii de straten waren groote gedeelten door Italiaansch artillerievuur vermeld In den sector Lan s le Villard strekt zieh de I aliaansche h ctting van Fransch gebied Uit van dal van de Arcc tot eon Bcoaa ns en Braman oiï omvat de pl tsjes Lans Ie Villtlrd Lans Ie Bourg Termignon en Soliers Bij Braman dicht tij de rens van het door de Italiaansche troepen bezct e gebied inspecteerde de Duce het 63ste regiment infantene Van hieruit keerde MuJsoiini terug naar Ulzo waar hij den luiliaan schen kroonprins en opijcibcvojheboer van de Westelijke ecorf roop ontmoete Vervolgens zette Mp s olini zijn reis voort Bij den pas van Mmpenevro begaf de IJuce zich opnieuw op Fransch gebied De mspectic rcis vond in Pinerlo haar eiudc VLOOICOXCINTK TiE BIJ SINGAPORE den dmiiaal sir Percy Noble de opprrbeielhobber van do En eisclie vloot in I et Vene Oosten heef met 7ijn gtherlcn staf Jlonjkon veilatcn oin zlch naar Singapore te begeven Het groo s e d el der Briische zcostrijdkrachten is cij Singapore geconcentteerd Wapenstilstandsbesprekingen begonnen TÉ WIESBADEN In hoitel Nassauer Ho te Wiesi aden heefl Zondagochtend om 11 uur de officieele openiny plaaUs gehad yan de vergaderingen van de wapenstilstandscommlïsie waaraan alle Duitsche en Fransche vertegenwoordigers deelnamen Precies om U uur verscheen de leider van de Duitsche delegatie generaal Von Stuipnagel met de leidende personen van de Duitsche delegatie OnnuddeUljk daarna betraden de leden van de Fransche delegatie de zaal Nadat alle gedelegeerden ongeveer 40 personen aan de gj oote tafel hadden plaats genomen ope ide generaal Von Stuipnagel de bijeenkomst en narapn de besprekingen een aanvang PARU S TIJDEAS DE EI RSTK DAGEN DER REZETTING Terugkeer naar normaal leven EVLICIITE BEVOLKING KEERT TIIREG Vrijdagochtend 21 Juni landde iktin d vrt ïe ochtenduren aan boord van ae Duitsche m ilitaire Ju 52 op het init ii atipnaal bekende vliegveld Le Ilpiu jct P arijs aldus schrijft een correspondent aan het Alg Handelsblad Reed uit d lucht had men kunnen eii dat hié r de nog niet vergeten iroofe Duitsche aanval op Parijs wein ïe dagen geleden enorme schade moet hebben aangericht Van het ii ootc complex van de luchthaven i s teen ruit heel gebleven Enorme gaton zi n geslagen door stuka bommen tosen welke 6ok het zware asphalt v n het voorplein niet bestand bleek De hallen ziin üedeeltelijk uitaebrand Hondopden kinlen van projectielen op het vliiogveld zijn ook heden no niet a e gedicht Deze eer ste indruk van Parijs l weinig bemoedigend A s we dan lan zaam naar het centrum rijden zien we tichi to onze voldoening dat deze wereldstad zoo eced als geen schade heeft geleden Wat zeer terk opvalt s de groote leegte Slechts in de voor eden waar in hoofdzaak arbeiders en kleine middenstand wonen is weer een begin van verkeer vaji Fransche zrde coral op de hoi3e boerenkarren met naar h ais teru keerende plattoiand bevolklng d e we ook in de provincie in diSwimei zalion ontmoeten Hier en daar werkt zioh ook een Fransche auto z A aar be de en scheef overhangend door de Daitsche conti öleposten heen die hier en overal niet zeer streng blijken te z jn Drukte ia de winkels In de buitenwijken zijn naar schatting 5 pet der winkels weer geopend tn is een begiir van marktgedoe op te m orken In de rijkere wijken echter V ndt men op honderd winkels en restaurant met veel meer meer dan éen of twee in tiedrljf Die maken echter door de koopers uit liet Duit sche rijk oede zaken De distributie is nog niet i evO€rd al kan dat elk oogenblik net geval zijn Dus wordt er gekocht dat de w inke iers nauwelijks handen aenoeg hé cben Het deel der bevolking dat niet seï licht is k vam pa s Donderdag toe i de eerste berichten over den op liandon ziinden wapenstilstand bekere verden uit alle schuilhneken weer oorschijn Nu ziet men oveia op Natuurlijk koop ik alle kranten d i e krijgen zijn Het zijn naaast de Dii sche drie Panische bladert Le Mati La Victoire en sedert eergisteren cu derde blad dat zich Les Derr ie Nouvelles de Paris noemt met don cn lertitel Organ de la Belangwekkend vond ik in deze kleine Parijsche noodkranten de opvekkingen om zoo spoedig mo eliji ve r aan het werk te gaan De redactie van de Deinières No uvell vo t it welk een omrmc imi ite het heeft eokê st om in deze d geaecn pair zp ters en drukkers te vinden Oo fStraat kan men overigens weer baianen en pruimen koopen Ook inet de huisvrouwen weer loopen iw t de lange wittebrooden die de Parij e laar niet kan mL sen De weinige kleine retaurants in en nab i de groo e boulcvnrds d heropend zijn hebban iie niet vt l te dr n M n krijgt c chter een ze r b hocrhjk menu on kan uit tien en meer soUzen e n keuze daen Voorraden zijn er blijkbaar K g Vü doemie Vers efs vraagt men oaarenl gen naar liicifo s d e in hee Pariis niet zijn 00 te di pen Si aon er i aretten z in schaarsrh Wyn n k uren chocolad linnengoed er l n er nog in overvHeti en waren za er y n vr op de vrije markt te koop De Pari1z naar zullen naar hun stad tenrefcee en en alle s onverand rd vind en wat E h nti en onversrankfl jK wat Ifhi dierbaar en wat onsterfel jt ij MeVkan s echis lioptn dat z ij zioh iulien weten aan te passen aan wai jiu eenflaaaa onvermijdelijk is RECHTSZAKEN HET Dl ITSCHE LEGER ÜPGEEICHT Oarafiehnudey tot 4 maanden g etangeni ssiraf veroordeeld GEKNOEI MET KWITANTIES ffVpor den Duitschen Krijgsraad heeft een Aavsteixiainache faragehouder terecht geataan Terda t v n twee gevallen van bedrog en een van lioging tot bedrog gepleegd ten nadeele van het Duitsche leger De garagehouder leverde olie en benzine aan het Duitsche leger Op zekeren dag diende hij een rekening m voor een aantal flesschen olie die een prijs hadden van f0 50 per fle c4i De man berekende het Duitsche leger echter f 1 per flesch Hij zou tegen zijn boekhouder die f O S i per flesch had gerekend gezegd het oen Je moet niet zoo angstii zijn maak er maar 10 95 per ilesch van Inderdaad heeft deze toen de kwitantie verHoogd en het bedrag uitbetaald gekregen Het tweede geval betrof de levering van benzine Verd had voor een leger afdeeling een tankwagen moete vullen hij levérde 3150 L maar hij diende een rekening in over 3250 L Op dez e wli ze wei d het Duitache leger voor een bedrag van ruim f 100 benadeeld In het doreic ijuwi v as het bij een poging gebleven De man had pp diacht genree ni twee tankwagens te leveren de tweede was niet goed aff ewerkt weid afcekéurd en naar den aragehoudrr teruzgestuurd Doch vlak voor het vertrek van de leger roop had de garanehouder zijn boel houder gestuurd met een voor voldaan getoekendo k Uantle Op deze wijze probeeide hij zijn geld te iiiijgen terwijl hij wist dat de wagen was afgtkcuid en voor zijn garaige stond Verd word bijgestaan door mr P raiicois Pauwels Requisitoir De a u d i t e u r m i 1 i t a 1 r ging alleree sl de getuigenverklaringen na Deze veirklaringen laten aan duidelijkheid ijiiets te wenschen over Het Uuitsciié leiier is door dezen garagehouder zoovvt 1 met de olie als met de be nzmolevcrai tie bedrogen en benadeeld voor ruim f 100 Ook heeft vei d ceprobeord netahng te krijgen voor een met eeleverden tankwagen terwijl hi bovendien wi sl dat de wagen niet in orde was Het Duitsche leger aldus spr 1 teaen Regeering Volk en Land volkomen correct opgetreden Alles wat het leger ncxidig heeft wordt betaald Wij wenschen echter eveneens volkomen correct en behoorlijk behandeld te worden en w ij zullen hem die poogt het Duitsche lojer te bedriegen de volle gestrengheid der Duit che wetgeving doen leeren kennen Wegens twee gevallen van bedrog eii een poging daartoe requlreerde spr een gevangenisstraf van een Jtar en f 1000 boete n 1 tien maal de toeaebrachte sohade Tegen betaling van een borgstelling van f 50 000 zal verd uit de voorloopige hechtenis kunnen worden ont lasen Do verdedi eer mr F Pauwels wa s v oordeel dat de zaak te hoog erd opgenomen Verd Is een domme man die weinig gel iftrd heeft HU vo d dat h inderdaad 3250 L ben 7 e liad g Ieverd Het aanbledenl m de kw itantie vas een domme po J 9 me óm de bespreking over een even eele sci rdeloo sfitelllng voor den ï lekeiirden wagen weer geopend te krijgen PI drong aan op liet opleggen van een sejdboete voor het eerste feit en nraek voor het tweede en derde PM der tenlastelegging Tegen borg i 2 vroeg pi de onmiddellijke In 0 d ssteUing van verd De Krijgsraad trok zich hierop ge inien tijd tdijg in raadkamer Het vonnis Na heropening der zitting deelde de president mede dat het gerecht ve d had veroordeeld tot vier maan ien gevangenisstraf voor de beide e te feiten van het derde feit werd 1 viiigesproiien Voorts legde de H I raad den man 2000 RM boete op ln niet betaling te vervangen door o p 40 dagen en 20 dagen gevange raf T jev een borgstelling van f 10 000 a verd uit de voorloopige hechtenis vi d i o t lagen ƒ Belfiisrhe Koningskhuleren ZIJ BLIJVEN IN SPANJE rje kineteren van den Belgischen konUi 4 zullen in Spanje blijven ea naar het E scoriaal of naar Aranjuez florü en overgebracht GiFANTSEKD LEGERCOBPS fi AMERIKA liet Amerikaansche ministerie van Oü lo heeft besloten een gepantserd ic ei corps met 1400 tanks 300 tuk kt p hut en meer dan 13 000 antamati s lie en half automatische gevièren op te rléhten BERICHTEN JvOKTE n Estland is een amnestie al 7ekondigd voor poll leke misdrijven welke voor 23 Juni j l zijn begaan Ook bfiitenlandsche scheiieii Jn Ame aansclie havens moieten een speciale vergunning aanvragen voor luii n naar net tuiienland 1