Goudsche Courant, maandag 1 juli 1940

TWEEDE BLAD MAANDAG 1 JUU 1 ST ADSNIEUWS Inkwartierinff n vorderingen door Duitsche bezettingsleger OrOAVE DOEN AAN BURGEMEKTES De burgemeester van Gouda deelt on het volgende mede Degene van wien door het Duitsche bezettingsleger roerende goederen zun gvorderd moet hiervan aangifte doen bü den burgemeester zoo mogelyk met afgifte van het door de Duitsthe autoriteiten aan hem verstrekte ontvangstbewijs Ook degene bij wien inkwartiering il gevorderd moet hiervan aangifte doen bij den burgeraeester zoo mogelijk met afgifte van de hem verstrekte las tgeving Leveranties en vorderingen van werkzaamheden door de Duitsche troepen behooren slechts tegen contante betaling of afgifte van geldige ontvangstbewijzen te geschieden Injtwar tiering geschiedt tegen afgifte van inkwartieringsbewyzen De vorderingen moeten uitgaan van de bevoegde Duitsche autoriteiten d w z door of vanwege den betrokken tommandant zijn geviseerd medebnderteekend Alleen aan geldige VorderingsbewUzen kunnen eventueel aanspraken worden ontleend Hieromtrent wordt evenwel nog overleg gepleegd door den secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Binnenl Zaken met de bevoegde Duitsche autoriteiten In afwachting daarvan is het voorshands minder juist belanghebbenden voor de betaling van requisities en i n k w a rtlw ringen roet voeding r de Duitsche autoriteiten naar dei urgenleester te verwijzen Omtrent alle aangelegenheden inzake inkwartieringen c a in hotels pensions e d is by het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart de oprichting van een rljkS bureau in voorbereiding waaromtrent hans nog geen andere mededeelingen kunnen worden gedaan Indien vorderingen als hierboven bedoeld ten behoeve van het Duitsche bezettingsleger zijn gedaan welke niet dadelijk zijn betaald en welke vorderingen tot gevolg zouden hebben dat degene van wien gevorderd is zoodanig in zijn bestaan wordt getroffen dat hij niet meer uit eigen middelen in het noodzakelijke levensonderhoud kar voorzien kan van gemeentewege hulp worden verstrekt en wel zooveel mogelijk in een vorm waardoor de betrokkene weder in staEQ wordt gesteld in zijn onderhoud te voorzien Vyftig jarig zakenJubileuni Op 27 Juli a s zal hef yijftig jaar geleden zijn dat de banketbakkerij van den heer J A Verhoeff op de Hoog straat werd geopend Bijna al die jaren heeft de lieer Verhoeff in dit door zun schoonvader den heer W Verbruggen gelxiuwde pand dit bedrijf uitgeoefend Enkele maanden geleden liet hij de zaak aan anderen over e vestigde zich te Voorburg Het gouden jubjleum valt ongeveer samen met zijn 50 jarig huwelijks feest Op 3 Juli hopfin de heer en mevr Verhoeff Verbri ggen te herdenken dat zij vijftig jaar geleden in den echt wM den vej bonden MIDDENSTA NOSDIPLOMA ALGEMEENE HANDELSKENNIS Voor het examen middenstands diploma aigemeerie handelskennis zijn geslaagd de dames M Dessing C Kusters en E Bartels en de heeren B v d Pavoordt G Fo sthöveI P Schouten C Verheul C Blonk C Dessin J v d Post H Tholens J Verklei W J van Hooff A van Duin A Bron P Ruijs en C Brok JM IM IMl W fc WWMWW i IW ilMMttfW I Akonnemtnten en Advertentiën Oe Goudsehe Courant vordt eiken avond bO vele duizenden abonnés bezorgd in GOUDA Alphen a d Rün Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driettrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d UsseL Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddlnxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPHUS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal 3 15 Alles bü vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bg overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine s dvertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke regel meer f 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in ie zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda TeL 2745 en bij de plaatselijke agenten Veertig jaar in gemeente dienst DE HEER C W RUNGE JUBILEERT Den 5en Juli herdenkt de heep C W Runge den dag dat hij veertig jaar in gemeentedienst is Op 5 Juli 1900 werd de jubilaris benoemd tot agent van politie te Sliedrecht Op 1 Juli 1901 volgde zijn benoeming tot agent van politie te Gouda Na in 1906 benoemd te zijn tot agent Iste klasse ging de heer Runge op 1 October 1 17 over in een anderen tak van dienst Hij werd benoemd tot bode der gemeente belastingen en bevolkingsagent waarbij aan hem was opgedrageh de controle over de invordering van de marktgelden de waaggelden en het tolgeld aan de Haastrechtsche brug Tijdens den oorlog 1914 18 was hij belast met de controle van de melkvoorziening en oefende hij tevens de controle over de Belgische vluchtelingen die buiten het kamp vertoefden In Mei 1919 werd aan hem de functie van huurophaler voor de gemepntewoningen opgedragen UI Met ingang van 20 December 1920 werd de juÉilaris door B en W bet noemd tot ambtenaar bij de invorde ring der belasting op vermakeiykheden Op 28 Februari 1922 volgde zijn benoeming tot schatter van de huurwaarde der lokaliteiten waarvoor vergunning tot den verkoop van sterken drank in het klein is verleend en op 12 September 1922 besloten B en W hem aan te stellen tot tydelijk deur waarder by de gemeente belastingel Van de verschiüende functies vel vult de heer Runge er thans nog vei scheidene Teraardebestelling van den heer J Scheygrond EEN GAAF MENSCH EERLIJK fINBETROUWBAAR Op de Algemeene Begraafplaats ib Zaterdagmiddag het stoffelyk over schot van den heer J Sch ygrond oud onderwyzer by het openbaar lager onderwys alhier ter ruste gelegd Zoowel uit de kringen van het onderwys als van hen die leerlingen van den heer Scheygrond zyn geweest waren velen gekomen om de laatste eer te bewyzen Van de oudere gprde die gelijk met den heer Scheygrond het onderwijs heeft gediend waren er de heeren W den Hoed en J J Hoogendoorn oudhoofderf van scholen en de heeren P S Dauvillier P van Eyk J German en S de Vries oudopderwyzers Ook tal van tegenwoordige onderwyzers en onderwyzeressen brachten een groet De heeren J Engelbregt en P J Zonruiter vertegenwoordigden het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap waarvoor de heer Scheygrond in verschillende functies zooveel heeft gedaan Onder de vele oud leerlingen was o a het raadslid de heer D C van Esschoten Tot de vrienden en belangstellenden die de plechtigheid bijwoonden behoorden o m mevr Eelkeman en de heeren G J van Burk J J Luikinga L Pitio en ir G F v d Want Mede was aanwezig de heer A R Smit als bestuurslid van de Vereeniging van Vryzinnig Hervormden Met de familie kwamen mede da C P Thomsen voorgangster van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden en de heer G D Hey oud hoofd eener school en vriend tevens voorzitter van de Vrijzinnig Hervormden Twaalf bloemstukken gaven mede uiting aan de waardeering en vriendschap die de heer Scheygrond in zoo ruime mate genoot Er waren bloemen van familie en vrienden van den heer Heij van de bewoners van de Van Itersonlaan Mej Veening en de heer Dauvillier legden een bloemstuk neer namens de oud collega s en mej Emeis en mej Gonda als vrienden dk heer G D Heij sprak als vriend en mede uit naam van tal van andere vrienden en oud medewerkers Hij schetste den heer Scheygrond dien hij zoovele jaren heeft gekend en steeds hooggeacht als een gaaf mensch geestelijk en betrouwbaar iemand aan wien hij in de veertic jaren van samenwerking nooit heeft gewTjfeld De heer Scheygrond was er diep v n doordrongen dat men het kind niet alleen kennis moet bijbrengt maar dat men ook het karSkter motst vormen Er ging van hem altiuf warmte uit de kinderen voelden zijn vriendschap De heer Heij herdacht verder hef vele dat de heer Scheygrond voor het N O G heeft gedaan om ten slotte een hartelijk woord Van deelneming tot de familie en van af ïcheid tot zijn vriend te richten Da Thomsen zeide dat men zooals men het lichaam aan de aarde toevertrouwt de ziel aan God moet toevertrouwen De heer Scheygrond was iemand die Godsvertrouwen had en veel aan God kon overlaten en zoo heeft de familie hem thans aan den Heer toe te vertrouwen Ten slotte ging da Thomsen voor in het bidden van het Onze Vader De zoon dr A Scheygrond heeft een afscheidswoord tot zijn vajler gesproken en voor de bewezen laatste eer dank gezegd BEDRAG VAN ƒ ZOO UIT DE VOETB ALWEDSTRIJDEN De vier op de terreinen van de piaatselijke vereenigingen gespeelde voéH lwedstrijden ten bate van het Fonds Dor Goudsche getroffenen hebben in totaal een bedrag van f 202 opgebracht DS OE LOOZE BEDANKT VOOR BEROEP Ds E E de Looze heeft voor het beroep naar de Ned Hervormde ge meente Vlaardingpn bedankt w AT AAR ANNEER Reunie Bioscoop Mr Moto de ge heimzinnige met Peter Lorre en De barones en de butler met William Powell eif Annabella Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee Schouwburg Bioscoop Een vrouw dwaalde met Lil Dagover en Victor Staal en Het geheim Van de witte kamer met Bruce Cabof en Helen Mack Aanvang 8 15 uur Thalia Theater Waar het spoor kruist met Tom Keene en De dertien koffers van O F Aanvang 8 15 uur Dagelijks behalve Zondag 7 30 8 30 uur Spjeringstraat 113 Gelegenheid tot inenting tegen typhus efi paratyphus Juli 8 utti Ter Gouw Huishoudelijke vergadering Alg Ned Bond vanHandelsen Kantoorbedienden Juli 10 uur I V 2 Juli 4 5 uur Gouache Stontessorischool Inschryving ieuwe leerlingen Juli 7 30 uur Blauwe Kruis Samenkomst Ned Christen Vrouwenbond I Juli 8 uur Bar clubterrein Ledenvergadering voetbalverceniging Gouda Juli 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzèn Juli 8 uur Houtmansplantsoent Concert R K harmonie St Caecilia 4 Juli 8 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 4 Juli 7 30 uur Leger des Heils Bijbclbespreking Juli Collecte voor Nationaal Hulpcomité 1940 Juli 1 30 uur Olympia terrein Provinciale athletiekwedstrijden Goudsche AthletiekCommissie 9 Juli 4 5 uur Goudsche Montessorischool Inschryving nieuwe leerlingen Nieuw spoorboekje brengt voor Gouda jgeen w zigingen De Nederrandsche Spoorwegen hebben een nieuwe reisgids uitgegeven waarin de op de dienstregeling var 10 Juni j I verschenen aanvullingen en veranderir gen zijn opgenomen In de treinenloop van Gouda naar Den Haag Rotterdam Utrecht Schoonhoven en Alphen ad Rijn Gouda is geen kele wijziging gekomen r Uitspraken Kantongerecht In de zitting van het kantongerecht ijn veroordeeld wegens overtreding van art 22a Motorwet A v S te CJouda ƒ 10 4 d h idem t 3 Mo torr M J B te Gouda 2 X ƒ 2 50 2 x 1 w t F K te Bergambacht f2 1 d h ƒ 15 10 d h en ƒ 10 5 d h G O te Rotterdam ƒ 5 2 d h J H te Gouda ƒ 7 50 3 d h art 58 Motorr L R te Gouda ƒ 1 1 d h A L V te Gouda ƒ 1 1 d h Arbeidswet A V te Gouda ƒ 10 4 d h P v d P te Ouderkerk a d Ussel ƒ 50 10 d h H W te Gouda ƒ 4 2 d h A K te W veen ƒ 10 4 d h Art 79 A P V Gouda J B te Emmen ƒ 3 2 d h Uil vroeger tijden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit een advertentie De Goudsche oudstryders van 1813 15 dankbaar dat ook hun het voorregt mogt ten deel vallen om te Leyden het heugehjke feest mede te vieren brengen ook de hulde van hunnen dank toe aan Burgemeester en Wethouders dezer gemeende voor de eervolle onderschei ding die zü mogten genieten ook voor het uitgeleide hun gegeven door de heeren officiers van garnizoen en schuttCTij alsook door het corps muziekanten van laatstgenoemde mede voor de onbekrompene wüze waarop zü naar Leyden en van daar terug ge bragt werden en voorzien werden van alle wenschelyke verkwikking De gezamenUüke Oudstrijders 50 JAAB GELEDEN Des avonds omstreek 7V4 uur is in de vierde Kade een iind van ongeveer 7 jaar te water geraakt de moeder het ongeval ziende sprong te water en greep haar kind beiden 7on ken in de diepte vrouw Heerkens eveneens daar wonende het ongeval bespeurende stak de drenkelingen eene ladder toe welke door de moeder die inmiddels bovenkwam werd gegrepen zoodat moeder en kind met den schrik en een nat pak vrij kwamen i 25 JAAR GELEDEN B en W stellen den raad voor om uitvoering te geven aan het bij raadsbesluit van 27 Maart 1908 vastgestelde plan van uitbreiding voor deze gemeente voor zooveel betreft de daarop ontworpen breedte van de openbare straat Het Buurtje Was reeds eerder in het jaar 1909 de ingang aan de zijde van de Wachtel straat van het stadskwartier genaamd de Korte Akkeren overeenkomstig het uitbreidingsplan verbeterd thans is er gelegenheid om ook de ingang v n de zijde van het Veerstal waar zibh het Buurtje bevindt op de by dat plaf ontworpen breedte te brengen De N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier is hamelijk bij van d zijde van B en W geopende onderhandelingen genegen bevonden met allc n om de aan haar toebehoo rende peVcpLlen aan de Zuidzyde vai de bewuste straat zoo spoedig moge lijk zooveel terug te brengen dat deze eene breedte verkrijgt van 7 56 M doch ook om van de overige aldaar liggende eigendommen na aankoop door de gemeente zooveel van deze laatste tegen den door haar voor dien aankoop betaalden pry o er te nemen als niet voor de straatx erbreeding zal benoodigd blijken Ten behoeve van dic straatverbree ding zal het dan noodig zijn dat ten name dezer gemeente ecn ge eigen dommen worden onteigend die voor de verbreeding in den weg liggen met uitzondering van die aan de kaarsenfabriek tcebehoorendp Nieu we benzine regeling gaat een week later in De commissaris van politie deelt irgevplge opdracht van den procureurgeneraal bij het Gerechtsh of te sGra venhage mede dat het uitvoeringsbesluit betreffende de benzine distnbutie heden nog niet m werking treedt doch op 8 Juli a s Gedui ende de komende week zullen belanghebbenden hun benzmejverbruiksvergunning nog regelrecht Van den plaatselijken distributiedienst kun nen betrekken LIEDEN MET GROOTE STB FTIJD AANGEHOUDEN De politie heeft een man en een vrouw van het zwerverstype aangè houden Het bleek dat de vrouw voor diverse veroordeelingen wegens dronkenschap en het opgeven van een valschen naam 120 20 betalen of 89 dagen hechtenis ondergaan moest betaling was geen sprake toodat naar Rotterdam zal wonjen oybrachl De man kwam er voordeeliger Voor hem bedroeg het totaal der gelegde straffen voor dezelfde M ƒ 26 of 32 dagen hechtenis Toen totaal hem medegedeeld werd hy Geef my dan het geld maar hy is naar Rotterdam overgebracht Burgerlijke Stand Geboren Margaretha Lou Johanna d van A Jaspers en J L fU Broekhuüzen Kattensingel 5 Pletèf z van J D van der Ree en A Verwe C Huygensstraat 148 Wilhelmina C nelia d van B Hoogendoom en W xan Bovene St Jobstraat 16 Jacqu JLoscphus M ria z van H L Kroon A E H V Buuren St Josephstraat Ondertrouwd A de Jong C M P Versteeg A van den Heuvi en C Uittenbogaard B A van Schlg en A Aret A Vos en T Kouwenbei J Ferwerda en P J van Benten Overleden Jan ScheUgrond 76 jaar AANMELDING NIET ARISCHE VREEMDELINGEN Het hoofd van plaatselüke politie vordert dat alle niet arische vreemdelingen die na 1 Januari 1933 Duitschland hebben verlaten en thans hun woon of verblyfplaats hebben in de gemeente Gouda zich binnen acht dagen bü hem aanmelden aan het bureau gevestigd Markt 27 gebou Arti Legi onder medebrenging van hun paspoort en eventueel andere identiteitspapieren SPORT VOETBAL G V B uitslagen De uitslagen van de Zondag voor den Goudschen Voetbalbond gespeelde wedstrijden luiden als volgt Ie klasse G S V fll Gouderak H 2 3 2e klasse AGS V IV Olympia IV 3 1 Gouda V Waddinxveen II 2 0 2e klasse B Nieuwerkerk II Ammeist S V II 1 1 Juni orencom petitie Van Zaterdag voor de juniorencom petitie gespeelde wedsitryden zijn de uitslagen t Afdecling A Goud t A 0 N A A 1 1 ON A B Gouda B 1 10 Atdeelmg B Groep 1 Bergambacht A Vmmerst A 2 Q Groep 2 Nieuwerkerk A Gouda C 4 0 G S V B 0 N A C 3 3 Afdeelmg C Olympia A Gouda E 4 0 ZEGE VAN KORT HAARLEM De gisteren op het Gouda terrem gespeelde wedstryd tusschen een Gouda j combinatie en een elftal van in het stadsdeel Kort Haarlem wonende voetballers eindigde in een 6 3 overwinning voor de Kort Haarlemmers Gouda K N V B elftal 24 AANTREKKELUKE LEVENDIGE KAIWP De laatste wedstnjd ten bate vaa het Fonds voor de Goudsche getroffenen tusschen Gouda en het Goudsck K N V B elftal gisteravond op het Gouda terrein gespeeld heeft wel het meeste publiek getrokken maar wellicht niet zooveel als de organiseerende commissie had gehoopt en verwacht Het was echter een aantrekkelüke kamp die in een verdiende overwinning voor de conibinatie is geëin FEUILLETON OVERSTE SAXON BII TORISCHE AVONTURENROMAN door G P BAKKER 25 Ze kuste hem nog een maal Misschien zien we elkander nooit weer Dat zou het beste voor mij zyn Vergeten zal ik je nooit Ik zal bü je waken tot het licht begint te worden B n man en een vrouw sjokten langs den landweg Het waren havelooze schooiers Tyd regen en wind hadden hun kleeren verfrpmfaaid en in flarden gescheurd de kleuren besmeurd en vergrauwd De man een flinke blonde kerel droeg een mars op den rug en steunde op een langen eiken knuppel Jan zei hü tegen de donkere vrü lange vrouw Het ongeluk schünt ons te vervolgen Met moeite zyn we uit Hessen gevlucht waar Tilly s ruiters alles neerslaan en bü Mühlhausen zün we nauwelüks de galg ontkomen En in Thüringen speelden die lui van Pappenheim hetzelfde deuntje rooven en moorden zoodat er voor niemand rnders iets meer overbluft Hier in het Erfsticht is het ook al gespeeld en nog droeviger Niets maar ook letterlijk niets te halen voor ons Aan de groote wegen staat geen boerderij meer en hier aan de landwegen I i niets te krygen A smeek ik met f mijn armzaligste vrouwenstem nle j mendal De stakkers lyden zelf hon ger Spreek dat woord niet uit Jan Goed maar het is toch waar Vroeger had ik geluk in myn vrouwenrol Ze gaven iets en soms in de herbergen wat een pret Als zoo n halfgare verliefd werd en achter jou rug my knipoogjes zat te geven Bah wat kerels geen lef om zelf een jonge meid te veroveren Aanpappen met vrouwen van anderen Dan kwam de wün op tafel Ja en wat dat vrouwtje dan zuipen kon De verliefde gek lag altyd het eerst onder tafel En somstyds ruzie Weet je nog die eene vent die steeds maar doorsabbelde ofschoon jy zei Ik hou niet van je En hy weer Kan je niet van me leeren houden Zullen we nader kennis maken Ik zal lief voor je zyn Ik heb geld Maar waarom sloeg je hem eensklaps op zyn gfzocht Jij stond er toch buiten Ik zag rood Door zoo n vent heb ik myn meisje verloren Ik hield van haar Zy hield van my We waren eigenlyk reeds man en vrouw Toen kwamen de slechte tijden en de vent die met het spel geld had verdiend verscheen op het tooneel Nu begin ik het te begrüpen Ze krygen hun trekken wel thuis De vloek van een slechte daad is dat ze altüd door andere gevolgd wordt en er niets goeds uit kan geboren worden zei myn professor in de wysbegeerte Misschien had ik ook schuld Wie onzer zonder zonde iï werpe den eersten steen En wat gebeurde er verder Ik gaf den strijd op Per slot was zij het niet waard en ik werd een zwerver En jü Ik was student Lied liefde en wyn en toch een dwaas Weggejaagd maar ik had talent voor schilder en werd huisschilder Toen er niets meer te huisschilderen viel door de slechte tyden begon de wandeling langs s heeren wegen Even als ik meende Joop Weet je nog die doode marskramer aan don weg die jou de kiep gaf Veel waarde was er niet in maar er viel soms een handeltje te doen en als we geen centen hadden bood jij den waard met mooie woorden een kunstvoorwerp aan dat we hier of daar hadden opgepikt En nu zei Joop Niets Zelfs de magere kraaien zyn zoo sluw geworden dat ze zich niet meer laten verschalken Weet je riep Jan Ik heb zin die vervelende rokken hier uit te trekken en op den weg te smyten En ik om de kiep in de sloot te slingeren Ik ben bang dat we Holland nooit zullen bereiken Holland waar wérk moet zün in overvloed Waar duizenden naar zee gaan op zoek naar verre landen en avonturen tlaar zouden we een nieuw leven kunnen beginnen en verstandiger zyn Zeker We hebboi beiden schuld gehad Maar waarom zün we heden zoo vertrouwelyk We hebben nooit over het verleden gesproken Kom zei Jan Misschien komen we er toch nog Kyk de zon lacht ons toe Zie den hoogen blauwen hemel Het is een prachtige morgen Een gelukkig teeken en het kost niemendal Tegen het einde wil lieder graag zyn ziel verlichten Kan me niets schelen Wat laekommert een mensch zich om de natuur als het lijf steekt van den honger Als je in geen etmaal iets in de maag hebt gekregen die toch al tiedorven was door korsten brood niets dan korsten verschimmeld brood Ik heb er genoeg van Ik ga daar in de schaduw onder dien boom liggen Neen zei Jan Kom mee en hy pakte zyn groeten vriend bij den arm Laat r y Wat geeft het Morgen of overmorgen crepeeren we toch aan den kant van den weg Geen dag te vroeg Kijk riep Jan eensklaps Zie ie die donkere omtrekken van een ruïne en dat kleine figuurtje tegen den ochtendhemel Ja daar gaat iemand stemde Joop toe Ver weg kwam uit een zijpad Al weer verdwenen in de bosschen Kom mfe Kom mee riep Jan en versnelde zün pas Zie daar is een bruggetje Het voert naar den bouwval Een ridderhofstee Misschien tpch nog bewoond Ze gingen de brug over door een groeten verwaarloosden tuin kwamen ze aan een deur Geef ons iets te eten al is het maar een kortsje brood edele menichenvrienden jammerde de smeekende stem van een stervende vrouw Hij klopte op de deur Luider en luider Niemand meende Joop Vreemd antwoordde Jan Die persoon moet van hier gekomen zijn Hy drukte tegen de deur Ze vloog open Voorzichtig Joop in de voorhoede slopen ze op de teenen door de gang Niemand Helaas onbewoond Onderzoeken Ze openden een paar deuren leege kale vertrekken Vrü bovenlicht De hemel is myn zolder grapte Jan Plotseling keerde Joop zich om den wysvinger op den mond Door een reet onder een deur scheen een zwak schijnsel Hy klopte bescheiden Geen antwoord Langzaam draaide hy den knop om keek door de kier wenkte Jan Op de tafel stond een kleine brandende lantaren De ramen waren door luiken gesloten maar de naden wierpen lichtende lynen in het vertrek Jan opende de deur Toen schrok hü terug 5p den grond tegen een toel geleund lag een man Zü wachtten angstig Het lichaam bewoog zich niet Geruischloos gleden ze de kamer binnen de oogen op den man gericht Joog boc g zich ove rhem heen Een lük De ander schudde het hoofd nam handig de kortjan weg zette zyn mars neer haalde een eind touw te voorschyn en bond vlug met groote kennis van zaken handen en voeten van den bewustelooze Zie zoo dat is veiliger oordeelde hy Snel doorzocht hy de zakken vond een pistool kruit kogels een knipmei en toen een goed gevulde beurs Zilveren daalders en zelfs goudvmken Hoera we zün gered jubelde hü alle voorzichtigheid vergetend op het gezicht van het goud Hü zwaaide de hand met de beurs in de lucht Straks kunnen we wel tellen Nu weg De buidel verdween in zün zak Wat zou er in die kast zyn De sleutel steekt in de deur We zullen dat volledigheidshalve eens even onderzoeken meende Jan en opende de deur Een rijk ontbyt juichte Joop maar keek toch of de man op den grond niet by kennis was gekomen En zie eeji kruik Hy rook Wün Hy is bewusteloos en gebonden zêi Joop en begon het voedsel naar binnen te schrokken goot een roemer vol wyn Jan volgde het voorbeeld Ze aten alles op de oogen strak op den man gericht Toeft pakte Joop de roemer in züa mars gaf Jan de kruik en zei Ik geloof dat dit alles van eenige waarde is Zal ik hem lossnUden vroeg Jan Hü heeft ons geholpen heeft on edelmoedig alles wal hy bezat geg ven Hü zou hier kunnen verhongeren Hü onze levensredder Onmogelük Veel te gevaarlgk Wie zou hü zyn Eeii zeeman Wordt vervolg I b