Goudsche Courant, maandag 1 juli 1940

TWEEDE BLAD MAANDAG 1 JULI 1940 HET GEËVACUEERDE VEE Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd maakt het navolgende bekend Op 28 Mei 1940 werd bekend gemaakt dat het vee in de provincies Noord en Zuid Holland Utrecht en Gelderland bewesten de lijn Harderwijk Amhem Nijmegen slechts mocht worden vervoerd op een vervoerbewijs af te geven door of namens het bureau ontruiming of door deii plaatselijk bureayhouder dit ten behoeve van den terugvoer van het vee naar de inundatiegebieden Met ingang van Maandag 1 Julikunnen de veehötiders het op regelmatige wijze ontvangen evacuatieveeals hun eigendom beschouwen en kanhet vervoeren van dit vee vanaf dattijdstip wederom zonder vervoerbewijs geschiedefi Verwacht wordt echter dat de boeren medewerking züll i verleenen om door Snderlmge ruiling te bereiken dat vooral het stamboek en fokvereenigingsvee en het t b c vrije vee nog zooveel mogelijk hij de oorspronkelijke eigenaars terecht komt PCT NEDERLANDSCHE TAATSLEENING 1940 1 De wnd secretaris generaal wnijl hoofd van het Departement van Financiën maakt bekend dat de gelegenheid tot kostelooze verwisseling van de recepissen def 4 pCt Nederlandsche staatsleening 1940 1 ter verkrijging van de definitieve obligatiën wordt opengesteld Van Maandag 8 Juli e k af bij de kantoren van inschrijving en hunne bijkantoren in Nederland De recepissen moeten bij inlevering vergezeld zijn van nummeriystcn welke bij deze kantoren verkrijgbaar zijn De inlevering kan plaats vinden des Maandags en Dinsdags tusschen 9 en 12 uur De afgifte van de obligatiën zal des Vrijdags geschieden DRAAIHARTIGHEltl BU KOOL De Plantenziektenkundige dienst te Wageningen schrijft ons Daar het hoogtepunt van de eerste koolmuggenvlucht is verschenen wordt dringend aangeraden zoo spoedig mogelijk te spuiten met de bekende middelen n l 1 10 nicotine + IV zeep of 2 pyridine H4 zeep op reeds te velde stJaande sluitkool 2 kee ren per week Tevens ordt aangeraden voort te aan met het bespuiten van de op debanen staande kool Eveneens moetworden doorgegaan met het bespuitenvan bloemkool Zoodra de vrucht der koohnuggen is afgeloopen zal daarover wed om een bericht worden uitgegeven Er wordt op gewezen dat het zeer waarschijnlijk wordt geacht dat de aantasting dit jaar ernstiger zal worden dan het vorige jaar zoodat ten zeerste wordt aangeraden de bespuiting nauwkeurig uit te voeren DE ZUIDVRUCHTEN worden schaarscher Aanvulling met producten uit ei en land Doelmatige bereiding van ons voedsel Kookcursussen voor de huisvrouwen ONGELUK OP ONBEWAAKTEN OVERWEG Op d onbewaakten overweg onder Vught is gistervond de ll jarige knaap G van der Akker door een trein gegrepen De jongen is korten tijd later overleden RECHTSZAKEN ftAAGSCH GERECHTSHOF De Moord te Leidschendam BEHANDELING IN HOOGEB BEROEP Vet Uehtc weer tot levenslang veroordeeld He Ue nochtend heeh het Haagsche Gerechtshof uitspraak gedaan in de strafzaak tegen den jeugdigen koopman R Albers die beschuldigd werd jp 27 October van het vorige jaar den veehandelaar C G van der Horst in een auto gelokt en hem vermoord en beroofd te hebben De Haagsche rechtbank had den verdachte deswege overeenkomstig den eisch van den officier van justitie tot levenslange gevangenisstraf ver dbrdeeld Het hof heeft thans met vernietiging van het vonnis op grond yan de overwegingen opnieuw rechtdoende den verdachte wegens Bloord ingevolge art 289 van het Wetboek van Strafrecht eveneens overeenkomstig den eisch van het openbare ministerie tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld Art 289 W van Str luièt sHiJ die opzettelijk en met voor bedachten rade een ander van het leven befooft wordt als huldig aan moord gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren KRUIDKUNDIGE TOT DRIE WEKEN HECHTENIS VEROORDEELD De eigenaar van een kruidenwinkei in het Oosterpark te Amsterdam stond vandaag voor den kantonrechter mr G F Haase terecht verdacht van onbevoegd uitoefenen der geneeskunde Verd die reeds eerder voor dergelijke feiten terecht heeft gestaan had zich te verantwoorden voor yier gevallen Op 29 April had hij iemand die lijdende was aan exceem voor ƒ 1 50 kruiden verkocht de tweede patiënt was lijdende aan een blaasontsteit ng de derde ondervond de bezwaren van een te hooge bloeddruk en de vierde was al jaren lijdende aan trachoom BUITEHUNO mmacH lxgsrbkiucht EN6ELSCHE KRUISER GETORPEDEERD Suf ceMei in de Lucht Hoofdkwartier van den Fuehrer 1 Juli 1 Hi t opperbevel van de weeimacht maakt bfkend In Frankrijk geen büiondere beurten uïen Een onderzeeboot heeft 23000 bruto register ton vyandelijke handelMCheepsruunte vernietigd en ten Zuiden van Brest een kruiser van de Orionklasse getorpedttrd Twee der tot zmken gebrachte Khiprn werden getroffen terwyl zy in eeji sterk convooi voeren KapiteinluiUnant Prien heeft in de laatste dagen nog meer vijandelijke koopvaarI dcrs vernietigd Het cijfer dat de hoogI t aangeeft van het tonnage dat door I hem tut zinken is gebracht en dat ver1 meld is in het bericht van het Duit sche hoofdkwartier van 28 Juni wordt Sdaardoor verhoogd tot SlOSO bruto regtótcrton Duitsche oorlogsvliegtuigen hebben in den nacht van 30 Juni op 1 Juli weer veiïschillende havens aan de Scfeotsche Oost en aan de Engcische o8st en West kusten aangevallen Verschillende treffers werden vastgesteld Een escadrille van negen Erilsche Blenheim oorlogsvliegtuigen die onder bescherming van jagers het vliegveld MerviUcLestrem bij Rijssel op den middag van 30 Juni gepoogd hebben aan te vallen werden door luehtafweergesiehut bij hun nadftiting uitcengedreven e daarop door ome jagers in ten feilen luchtstrijd verwikkeld Hierbu gelukte het 6 Blenheim toestellen benevens 3 Britsehe jagers mcr te schieten De aanvallei van vyandelyke vliegtuigen op niet militaire doelen in Noord Westen Zuid Duitsehland in den naefit van 30 Juni op 1 Juli hebben slechts geringe materieele schade aangericht Op 30 Juni werden in totaal 18 Britsehe vliegtuigen waarvan 11 in uchtgevechten en 7 door luchtafv ecrgeschut omlaag gehaald Een Düitsch vliegtuig wordt vermist ITALIAANSCH LEGERBERICHT Activiteit van de Luchtmacht AANVALLEN OP ADEN EN PORT SOEDAN Stefani maldt Het Italiaansch hoofdkwartier publiceert legerbericht no 21 Het luidt als vplgt De maarschalk van Italië Rodolfo Graziani die per vliegtuig reeds in Libye is aangekomen heeft het bevel op zich genomen over alle strijdkra bhten m Noord Afrika Een van onze torpedobooten heeft eeiji vijandelijke duikljoot aangevallen en met bommen getroffen De duikboot zonk Een andere duikboot heeft een viermotorig Engelsch vliegtuig neergehaald De torpedobootjagéT Espere is na heldhaftig gevecht te hebben geleverd tegen drie Engelscfie kruisers en verscheidene torpedobootjagers met op z n basis teruggekeerd en moet als verloren worden beschouwd In Noord Afrika verliepen de gevechten tusschen onze detachementen en gepantserde formaties van den vyand gunstig voor ons Verscheidene pantserauto s en tanks van den vijand werden buiten gevecht gesteld Onze luchtformaties hebben metsucces groepen pantserauto s een autopark en troepen gebombardeerd tusschen Solloem Sidi Omar en SidiBarrani Een vijandelijk vliegtuig isdoor luchtafweergeschut neergehaald Bij de vier vijandelijke toestellen de in hè legerbericht van gisterenwaren opgegeven als neergehaald moet nog een toestel gevoegd worden dat stellig neergeschoten is en 2 toestellen die waarschijnlijk zijn neerge schoten In Oost Afrika hebben onze bombardementstoestellen een doeltreffende nachtelyke actie ondernomen op het station en de luchthaven van den en Port Soedan welke met ucces werden gebombardeerd Een van onze toestellen keerde niet op zün basis terug De vijand bombardeerde de stad Harrar Japansche Officieren onijg ekomen ONDER HEN BEVINDT ZICH VICE ADMIHAAL MATSOEIO Officieel wordt te Tokio bekend gemaakt dat vice admiraal Eizo Mafsoeio 2 kapiteins een luitenant kolonel en 5 officieren die thuis hoorden in de vlootbasis Ominato bU het uitoefenen van hun dienst in de zeestraat van Tsjoegaroe doodelijk zyn Verongelukt Op 2 Juli zullen zij gemeenschappelijk worden begraven DCITSCHLAND KOOPT IN FINI ANI Zestien vertegenwoordigers van de Duitsche industrie zijn te Helsinki aanJrikomen voor het voeren van besprekingen over den aankoop van hout papier en cellulose De Toestaild te HoEMEkong VOUSEN8 TOKIO ÜjN GEVOELENS VAN ONBUST ONGEftSrnVEEKD In de persconferentie heeft de woordvoerder van het Japansche ministerie van Buit Dlandsche Zaken verklaard dat nnen niet begnjpt waarom te Hongkong zulk een onnut heerscht Men begnjpt niet om welke reden het bestuur van Hongkong de evacuatie heeft bevolen van Britsehe vrouwen en kinde roi De woordvoerder verkUarde dat Japan de Britsehe regeering slechts heeft erzocht aan het vervoer van oorlogsma feriaal naar Tsjoe nking overJ Hongkong en het Britsehe pachtgebied Kaulpen resp door Burma een einde te maken Betreffende de Britsehe strijdki achten die in China z n gestationeerd heeft de woordvoerder er aan her nnerd dat de Japansche regeenng aan alle oorlogvoerende Europeesche staten reeds den vriendschappelijken raad heeft gegeven deze troeppn terug te trekken wegens het gevaar van incidenten en xelfs van en conflict tusschen de oorlogvoerende Europeesche mogendheden en Japan De woordvoerder heeft vervolgens verklaard dat volgens den Engelschen gouverneur te Hongkong de staat van beleg bestaat en dat is bevolen vrouwen en kinderen te evacueeren Dezelfde verordening waarbtl hiertoe is besloten heeft ook betrekking op het pachtgebied Kuwloen Uit Hongkong zullen 450Ö Britsehe vrouwen en kinderen naar Manilla worden overgebracht Deze verordeping heeft ernstige onryst verwekt onder dé bewoners van Hongkong In tuischen zijn uit Hongkong ook binnen twee dagen ini totaal 10 000 Chineezen getvacueerd Op de vraag van eer Amenkaanscheri correspondent of het juist is dat eenige hooge leg3rleideis met de beweringen van Arita niet instemmen heeft de woordvoerder verklaard dat de radiorede van Ariti voordien aan verschillende staatsminiS têrs is voorgelegd Op de vraag of de Japansche poUtiek voor een nieuWtJ orde m Azië zich ook uitstrekt tot Franseh IndoChina heeft de woordvoerder geantwoord dat Mie politiek zich uitstrekt tot het geheele gebied van de Zuidzee Dè Amerikaansche vlootbewegingen EEN 30UTINE 0EFENING Het D N B meldt uit New York De Amerikaansche vloot is gisteren teruggekeerd Qaar Hawaii Verwijzende naar wilde geruchten welke ontstaan waren door het vertrek der vloot met een geheim gehouden doel op Maandag heeft de opperbevelhebber schout bÜ nacht Richardson verklaard dat het hier een rou tine oefening liad betroffen welke bij veronderstelden oorlogstoestand het uitloopen der schepen zoijder voorafgaande bekendmaking inhield Hel plotseling verdwijnen der AmerikaaTi3che vloot had aanleiding gegeven tot geruchten volgens welke het gros der vloot naar den Atlantischen Oceaan of zelfs naar het Verre Oosten onderweg was De Radiorede van A rita JAPANSCHE PERS GERESERVEERD De radiorede van Arita wordt door de geheele Japansche pers met iiiterste reserve opgenomen De Ndltajimafrac tie van den Rijksdag heeft en versterking van de spil BerlijnRome Tokio en een Zuidwaarts gerichte ontwikkeling geëischt Daarom zoo verklaart de Tokio Nitsji Nitsji is de tyd gekomen voor een grondige herziening van de door de regeering voorgestelde autononiï Oostaziëpolitiekj Wat de houding der weermacht betreft zal te eerste minister Yoani in de eerstvolgende dagen een gedachtenwisseling hebben met den mmister van oorlog generaal Hata Betreffende de binnenlandsche politieke palrtijbeweging meldt de Tokio Asahi Sjimboen dat prins Konoje over enkele dagen een verklaring zal afleggen en daarmede de voorwaarde zal scheppen voor een nieuwe politieke structuur nu alle partijen reeds principieel besltoen hebben om tot ontbinding over te gaan OOK IN DE JURA ENGELSCBE BOMMEN Ook in de Jura zijn naar het D N B meldt in den nacht van Zaterdag op Zondag volgeirs een mededeelflig van den f b f door Engelsche vliegtuigen bommen neergeworpen Bij het afgelegen gehucht la Banne in de nabijheid van Cerneux Godat gemeente Les Bois in het westelijke deel der Bemsche Jura is geconstateerd dat 12 bommen zijn ingeslagen De bommen welker Engelsche herkomst bewezen is hebben evenals in Eltmatt en Weissenbach slechts geringe schade aangericht ITALIAANSCHE GEZANT VIT EGVra IN ROME TERUGGEKEERD Na een lange reis df or Palestina Syrië Turkije Bulgarije en Zuid Slavië is vandaag de Italiaanschen gezant in Cairo graaf Mazzoiini met ruim 100 Italiaansche onderdanen uit Egypte in Rome aangekomen Hij begaf zich zonder verwijl naar het Pa lazzo Chigi om rapport uit te brengen In Bulgarije is de trein waarmede de Italiénen terugkeerden gekoppeld aan een specialen trein op het station Chigi In den specialen trein bevond zich de koningin van Bulgarye Zoodra de aanwezigheid van de koningii bekend was geworden kwam het van den kant der Italianen tot een spontane demonstratie voor de Bulgaarsche vorstin en de Italiaansch Bulgaarsche vriendschap BINNENLAND Bonunen nA jü Franeker GEI SLACHTOFFERS Zondagmorgen kwart voor vier heeft een Engelsch vliegtuig vliegende langs de spoorlijn drie bomihen uitgeworpen die in een weiland vielen benevens nog een twintigtal brandbommen Er werden drie groote kraters gevormd Persoonlijke ongelffltken kwariien niet voor Ook werd geen ve geraakt Wel zijn de ruiten van enkeÏE in de omgeving staande boerderyen gesprongen Groote Geldfom onder een Steen VONDST TE PUNACKER Vrijdag j I deed een zoon van den landbouwer R aan het Zuideinde van Delfgauw te Pij nacker een belangrijke vondst Op den weg weik naar de s ofstede van R leidt lag een steen welke kennelijk was neergelegd om de aandacht te trekken Bij het Ver wijderen hiervan werd een bedrag van ongeveer 30 000 Duitsche Rijks marken gevonden Men kan zich de verwonSering van den betrokkene begrijpen die niet beter wist te doen dan het ge d aan den burgemeester mr dr P H W G van den Helm ter hand te stellen Een uitgebreid onderzoek is mgesteld hetwelk nog geen resultaat heeft opgeleverd EERSTE LUSTRUM ALGEMEEN NEDËRLANDSCH PERSBUREAU Het is heden vijf jaren geleden dat het Algemeen Nederlandsch Persbureau A N P zijn werkzaamheden aanving Het A N P is een zelfstandig werkende stichting van de Vereeniging van directeuren en uitgevers van dagbladen fle Nederlandsche Dagbladpers In het A N P zijn achtereenvolgens opgenomen dè nieuwsdiensten van vier persbureaux welke vroeger zelfstandig werkten het Nederlandsch Telegraaf Agentschap Reuter het Persbureau Vaz Diaz het Nederlandsch Haagsch Corrfespondentiebureau Pe Haagsch Corresp bureau BehrJante en Vaz Dias en de N V Aneta Den Haag Kort na de inwerkingtreding vr n het nieuwe bedrijf wer d de oude transmissie van nieuwsberichten per radio vervangen door den verrescnrijver ipeer tekend als de telex Twee telexnetten kwamen spoedig tot stand een met ruim t ichtig aangesloten dagbladen voor de algemeene nieuwsdiensten van het A N P en een met zevien oote dagbladen voor allerlei speciale diensten voor de ontvangst van de nieuwslierichten uit het huitenland kwam de transmissie per heil schrijver draadlooze beeldtelegrafie steeds meer in gebruik De Sichriisfhe outillage van het bedrijf werdin den lóbp van deze eerste vijf jaren voortdurend verbeterd en uitgebreid zoodat het AJJ P er op mocht bogen een der technisch best ingerichte nieuwsbureaux van Europa te zyn Op initiatief van het A N P liv am een eigen nieuwsdienst tusscAen de Osl staten per hëll zender tot stand EenV en telexlijn naar Brtissel bracht nauwè samen verking met het Zuidelijke buurland Eenige dagen voor den oorlcys was e en overeenkomst tot stand gekomen met de P T T voor de be schikbaarstelling van een eigen spink naal tusschen Nederland en Nederlandsch Indië voorloopig piel moree i werkend dat later in een HeÜ kanawJ zou Jiunnen worden omgezet teneinde de geïijktijdige ontvangst der nieuw berkhten uit NedeHand ook uit Z uidAfrika te vergemakkelijken Door den oorlog zijn laatstgenoemde verbindingen onderbroken Aan de totstandko ming van een eigen seinkanaal voos nieuwsuitwisseling met de West werd eveneens gewerkt SLACHTOFFER VAN BOMAANVAL OI ROTTERDAM Het tweejarig meisje A B Mi ldelkoop gewoond hebbende in de Nassaustraat te Rotterdam dat bij den Engelschen bomaanval in den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd gewond is aan de bekomen verwondingen overleden BET DEVlÊZENINSirrUUT Het in de deviezenverordening genoemde deviezeninstituut is gevestigd te sGravenhage Anna Paulownastraat 6 Het onderhoudt een bureau te Antsterdam Rokin 127 en een agentschap te Rotterdam Calandstraat 7a Aanvragen tot het verkrijgen van vergunningen nïoéten schriftelijk tot het deviezeninstituut worden gericht met dien verstande dat daarbij gebruik dient te worden gemaakt van aanvraagformulieren waaromtrent per officieele publicatie in de dagbladen van beden naderftl3ii zonderheden worden bekend g aakt Een kort beridit in de dagbladpers waarschuwt ons dat de Zuidvruchten schaarscher zullen worden Dat gemis hoe onaangenaam ook zullen wil VQor een deel met producten uit ons eigen land moeten aanvullen wij moeten er ten minste ernstig naar streven Nu mag op het gogenblik het jaargetijde in dit opzicht bijzonder gunstig heeten Het Hollandsche fruit is thans voorlianden Dank ü den velen zonneschijn hééft een krachtige suikervorming plaats gevondeil die de voedingswaarde verhoogt en de sïnaak van de aardbeien en van de kersen bijzondef lekker maakt Daarna begin len de bessen in rijke verscheidenheid op de markt te komen Dit jaar zijn de vruchten zoo zoet dat zplfs de aalbessen vooral versch gepliult ge geten nauwelijks suiker behoeven De tomaat Maar vooral moet aller a dacht gericht worden op de zoo waardevolletomaten die nog lang niet de populariteit hebben verkregen di zij verdienen Nu wü door de bijzondere omstandigheden gedwongen worden dezekostbare vrucht te leeren eten mogezij voor goed ook bü onze bevolkingfle plaats gaan innemen die haar toekomt Voorts vormen peulen tuinboonen doperwten jonge capucyners spercieboonen bloemkool postelein sla andijvie en worteltjes de groenten van het seizoen Wanneer de aanvoer van de eene soort soms eens wat mindef Ëstijgt allicht weer de toevloed van nderef zoodat er ook voor een be iden beurs genoeg keus is WÜ beschikken dus over een groote verscheidenheid van groenten en van zacht fruit Maar nu moeten wü hiervan ook zoo goed mogelyk profiteeren Wist u dat een goede portie spinazie op het bord ÏVt ons gekookt 4 ons f auw gewicht 10 gram eiwit levert dat wil zeggen evenveel als Vt ons vleesch En daarmee is van de spin zie nog lang niet alle goeds gezegd dat er van te vertellen valt Dat bewaren wij echter nog wel voor een afzonderlijke bespreking Vandaag willen wij slechts de aandacht vragen voor het belang dat groente en fruit in het algemeen voor onze voeding hebben Groeitte en rolt Dit komt kort gezegd hierop neer In groente en fruit ontstaan onder invloed van de zon allerlei stoffen welke voor het menschelijk lichaam broodnopdig zijn en die de mensch niet in staat is zelf op te bouwen Worden evenwel de groente en het fruit afgesneden of geplukt dan De ambtenaar van het O M achtte de vier ten laste gelegde feiten bewezen en requireerde daar het hier een geval van recidive betrof vier hechtenjsstraffen van een week f De kantonrechter achtte in drie gevallen bewezen dat verd buiterk noodzaak geneeskundigen raad en ftjstand had verstrekt Spr veroordeelde verd die in hooger beroep zal gaan tot drie maal een week hechten MARKTBERICHTEN DcUtseiie Groentcnveiling Juni Bloemkool 1 srt 7 00 12 40 Idem f2e srt 2 0O 4O komkommers tEng Ie srt 6 60 7 60 witte Ie srt 7 S0 salade Ie ESt 1 00 1 40 al fs per 100 st peen SM per 10 € bos andijvie 1 OO rSO per 100 St Idem 2 00 3 60 per 100 kg spinazie 310 tïoonen pnncesse stam =tok 19 00 28 00 idem snij 20 00 31 00 alles per 100 kg perziken 2 10 7 00 per 100 st groote boonen SOO 540 druiven Ie soort 66 00 tomaten 10 00 21 50 alles per 100 kg Net en suikermeloenen 6 00 26 00 ananas meloenen 7 00 29 00 karbonkel meloenen 23 OO 34 OO per 100 stuks I Juli Bloemkool Ie soort 7 25 12 70 Idem ae soort 200 6 10 komkommers groen Ie soort 6 40 7 40 salade Ie soort 100 150 per 100 St peen i 50 per too bos andijvie 1 20 3 40 per 100 st Idem 2 OO 3 80 per 100 kg elderlj 5070 et per IfW bos postelein 7 70 9 20 stamprince sen 22 00 24 00 sniil oonen 19 00 3100 per 100 kg kroten r40 2 30 per 100 bos groote boonen 5 10 5 80 aalbessen roode 22 00 24 00 blauwe druiven 69 00 per 100 kg perziken 1 30 7 40 per 100 st tomaten 10 00 2180 per lOO kg meloenen ananas 9 00 43 00 iflem net én suiker 6 00 3S 00 per 100 stuks rabarber 1 00 1 40 per 100 bos Kaasmarkt Ondewatcr 1 Juli Aangevoerd 57 partijen zijnde 2565 stuks wegende 1282S kg Prijzen Ie kwal 33 33 50 2e kwal 230 32 Handel vlug Eterenveiljng pe floom 1 Juli Aanvoer 260 090 Groothandelsprijs Wit groot 3 75 3 èO Zwaar gemengd 3 80 3 85 Brum groot 3 85 3 95 Kleinhandelsprijs p m 50 cent tiooger Handel matig Veemarkt te Rotterdam 1 Juli Totaal aangevoerd 1964 dieren waarvan 876 vette kpeien 238 schapen enlammeren II nuchtere kalveren 594 vettevarkens 246 vette ka veren Prijzen per kg vette koeien 80 92 68 78 S4 4 et vette ossen 80 90 68 7S 56 60 etvetu kalveren ƒ 1 00 1 10 80 90 60 70 et varkehs 66 84 82 et schapcrl 70 65 58 et Ipnlimeren 65 55 50 et Prijzen per stuk schapen 38 0030 00 20 00 zu glammeren 17 00 14 00 7 00 OFFlCIEEiE WISSELKOERSEN VAN DE NEDERLANDSCHE BASK rterlijn 75 28 ƒ 75 43 Vew Vork l 88 n J 88 tockholm 44 1 44 9a Zurich 42 46 42 54 BankpapiCr Stockholm 44 76 44 94 Zurich f 42 42 42 58 j treedt meestal geleidelijk doch ook wel vrij snel weer afbraak van die stoffen op als wij niet zoo goed mogelijk maatregelen daartegen nemen Het komt er dus op aan te zorgen dat in het voedsel dat wij nuttigen dit afbraakproces zoo min mogelijk is voortgeschreden In Se eerste plaats dus is het van belang er op bedacht te zijn groenten en fruit zoo versch piogelijk te nuttigen W t het fruity en de groenten betreft die rauw ver orberd worden hiermede is over dit onderwerp eigenlijk alles gezegd Intusschen zijn er spijzen die ter be perking van het volume en mede ter bevordering van hun opneembaarheid eerst gekookt plegen te worden oor zü op tafel worden gebracht Hierbij hebben wy een middel in de hand om het afbraakproces dat zich in verwelkende planten Voltïekt sftcl te stuiten door de groenten vlug aan de kook te brengen waarna het gaar worden gevoeglijk op den spaarbrander kan geschieden Men zette dus de groente r wanneer niet met het atuihanfende water kan volstaan worden met een weinig kokend water in den pan met goed g esloten deksel op een volle vlam Het brandstof verbruik iS hierbij zeer gering en een hooikist komt hierbij niet van pas In het algemeen dient hierbij de raad te worden gegeven zoo kort mogelijk te koken Groente heeft doorgaans minder dan een half uUr noodig om gaar te worden Vooral niet nastoven en voorts zoo min mogelijk roeren of stampen omdat de hierdoor veroorzaakte aanraking met de lucht bij de hooge temperatiiur el groente waardevolle voedingsstoffen onwerkzaam maakt Wie op deze jurijze leert voorzichtig eu verstandig met onze kosteUjke groenten om te gaan bespaart zich geld en verhoogt de gezondheid van het gezin Kookcursussen van vier lessen waarbij deze regelen toepassing vinden worden thans overal in stad en land met medewerking van den Voedingsraad voor de huisvrouwen georganiseerd door het nijverheidsonderwijs voor meisjes Voor deelname wendfe men zich tot de directrices van de nijverheidsscholen voor meisjes en tot de plaatselijke commissies voor het landbou buishoudonderwijs Kleine tips xpoi de huisvrouw Heerlijke aardappels Als u een kolenfomuisje hebt protieer dan eens aardappels te smoren inde hcete asch De aardappels wordeneerst schoongeborsteld niet geschild en als ze gaar ziJn goed afgestoft Men moet ze één keer tijdens het smoren omkeeren om ze door en door gaar te krügen De schilletjes kunnen gemakkelijk worden verwijderd maar nog veel beter is het Ze mee op te eten Wij doert dit al jaren Deze manier van aardappels bereiden is extra goedkoop t Kost geen brandstof want het fornuis wordt intusschen voor iets anders gebruikt en alle voedende bestanddeelen blijven behouden Stiilael bewuren Een zuinige huisvrouw zal zeker in dezen tijd het stijtselpapje dat ze voor de wasch heeft gebruikt niet weggooien ze doet hel in een paar leege goed schoongemaakte jampotten die ze met een schroefdeksel afsluit De stijfelsel kan dan heel goed de volgende week weer worden gebruikt desnoods zachtjes verwarmd zoodat eventueele kluitjes verdwijnen Verstopte gootsteen Is uw gootsteen verstopten kimt uniet zoo gauw een lootlgieter krijgen probeer dan eens het volgende eenoude rubberbal waar de kinderen meegespeeld hebben of o tennisbal wordtdoormidden gesneden U vult het gatvan den gootsteen met natte lappen plaats de halve bal over het gat heenen drukt er hard op met uw duim men uit eHt luchtledig dat nu ontstaat zal de gootsteen weer in orde maken Tenminste t is te probeeren I Plaatselijk Nieuws Zoetermeer VOETBALWEDSTRIJDEN Zaterdagavond speelde D S O n op haar errein alhier den eersten zomer avondcompetitiewedstrijd tegen Boe koopsche Boys II Het spel was aan beide kanten zwak Bij rust was de stand 1 1 Het einde kwam met een 2 1 ovtt winning voor D é O II Te Boskoop speelde D S O 1 tegen Boskoopschè Boys I en won met 3 X B S V I alhier speelde te Waddinx veen tegen Waddinxveen 11 en verloor met 8 0