Goudsche Courant, maandag 1 juli 1940

I MAANDAG 1 JULI ie40 4 Boerderijen in Vlammen AANGRIJPENDE PLECItTIGHEID Op de Algemeene Begraafplaats te Hi Isduinen zjn 2 1 flarhtoffcrs vai de laafste bomaanvallen cp Den Helder teraardebcsteld Hef wa5 een sobere doch aangrijpende plechtigheid Zeau ntwintig graven naa st elkaar daarboven een houten kruis met de familienamen In de laatste kuil 2 kistjes met het stoffelijk oversichot van nietge i4enüfic6erde khideren Aangrijpende tooncelen si etlden zich af Op de beigraafi laats was het gemeentebestuur van Den H Mer vertegenwoordigd diJCi den fcuigemees ter van Den Helder den heer G Ritmeester den gemeeiite ecjêtaris mr dr E v Bolhuis en de wethouders V d Vaarteen lar Mulder P e Sikantfji van verschillende gtmesnten woonden de p echtlgh id bij De Duil che overheid as aMus de NRC vertegenwoortiitd door den commandant van de Eui sche bczettin sti oeix n kapitein ter zee Honsiig en den korvet kapitein dr Fl sche T e burgemeester van Den Ifelder voerde bij de ceopende groe ven het woord Hij schetste in een i vordige woorden het groote leed dati ieder droeg die hier het beste dat hij in zi n lev n bezeten ha a ten irave bracht Woorden van tr Xist zijn hier van wei iig beteekenis Moye het m oord van den ap stei Paulus uit deri Romeinenbrief in dit oo enblikt ® M n spreken v aa r bij zegt dirt het fiden van deze tnjcn oordig lifteld niet o kan ween teeen de heerliikheid die ons ceöponbaar zal worden Sor uitte woorden van oeelne ming namens het ce nee i cbest r en namen s de geheele liurïtni van Den Helder De ra a n d a n t van de Duit stlhe Bttti jgstrcep fa sprak zijn deelaeaiuig uit nam eirs de Ouitsche wteermarht Ds F Tollenaar bad hiernabet Onze Vador v anrraee dp e diepörrtroerende plccktSghifid werd be laoten I IC HTKOGETS J EROORZ4AKTt BIU D Zondag is in Amsterdam grooteconsternatie gewekt door hetontploffen van bommen uitge iworpen door EngeLschevliegtui igen I Omrtreeks half vier werden s bommen van licht kali ber neer gewoi pen op landerijen achter een tuindoi p in de omgeving derjstad in de directe nabijheid vaiiJenkele boerderijen welke e hteifniet getroffen werden Twe bommen e xplodeeiden en dronigen diep in den grond Door dèscherven werden 2 krveicn fe wond De derde bom vermoede lijk een tijdbom w is Zinl ig middag nog met tot ontploXfmbgekomen In veib ind h ermede jsde omgeving volled g door de politie afg ezet i In hrl tujndarp is op vers hiUdndeplaat sen schade aanger ciit dooraaar de heer J V e r sc h oor hpofdvan dt gemeentelijken lucli tbe hermliiosdienst te Amsterdam Vaststelde uit de vliegtuigen necrgelkten lichlhngpls Dit neerlaten geschiijddezoo neemt men aan van te geifingehoogte met alle gevolfen van dienTwee kogels zijn door de daken vmwoningen gedrongen Dat de bewoneis niet getroflen zijn mag aH eengroot gejuk beschouwd worden Inde won ng v ïn de famihe H vepoorzaakte de 3 K O zw n e ko rl welkevlak Ui s het bed van tv ee kircerendoor d n vlo r drong en tenslottebleef s fken in den rn T van dewooekajncr l and in de linnenkastterwijl tejens efn tafePje en hjt zeilverbnndïlen De bewone s ep riebraiK weer kolfden het Vuur jt ldigbl i s ciicn De kogel is verwsjrtejrd B Bia n op aardapiielveld Dat d Brltecb sliepers büi hu i nrchte jr i aanvalU n hun bcjmmenIpten v len zonder te veten waa zij terecht z rien komen büjkjt iithet feit dat in den nacht van Zï terdag op Zondas een aardajjpe veldje n en van de om gen i s polders van Ritler am goJw bardecdifk tos feeirs vier uu des nachtshseXi een leatu 3 vaa grootd hr o fe 2 e is eve b nen litfn vr 1 n weS e beide in iiH aardappflveldfeterectó kwamen Pexsc nii ke oflgeIuk en h t T n zich riet voorgedaan Er is s ht lich e nn het i wa t c b t M U ire d bevinden 1 zich met in de omeevias i f e n Rott rt m te i n ua viniSfi lf iT r begroet door uUand van 1 den plaatselijken Duitschen n commandant onder wlena leidir een BINNENLAND Brood zonder Bon In Koteh Rpfiaurants enz vooRMwnc Hoa kwgmtaan De i tretarü geocra l van Un lr bouw en ViMchemi qaatt bekeiwl 4st TCX ri X pJg d verirtrekklng van brood in hoUls restaurants bróodJc inkrtJ enz nog toegestaan Is ïonder dat Uaitdj bon tó Ontttngat behoeven t worden genom O I e hotel enz knniicn derhalve ook tot nader aankondiging de benoodlgde hoeveelheid brood tot de tot nu toe geweken behotfte nog yrij van hun ievcraneler bakker betrekken ¥ Ui N S B ArlM icl froiit VERGADEBfNB TE UTRECHT In t rt veri ader n van de N S B heefi tf Utrecht de heer H J Wouden bc rp t ef rok ji over de toekomst van hel Ncderlands ch Arbeid£ ont j HH Arbeid fmnt roept aldus spr o a a ar jciders op tot d n strijd voor O vorminf 4 an een arbeidsfrort tan al e Nederlanders d ie dr a rktl Jk r an den nationulen arbci I i r ilii fieiriPelnemen de bcvn fi v irv d n Nederiand schen bodem Ui zili voortbicnsselen uU l an den scht met VOO vaari naa ZOI it wik t VI dat i best II mi Ir wr i kan Vul Pn ka plifl oph loon voor fint volk re u dini en egoistl r u i I loc n n ar arbeid I rp J i k taansminlmum cer betere en recht r vcrrireling v n het natiuII onfi li de zorg voor een e f n i nü rEcic jeusci h iar ontunji vftkiten iis en moreeleie de ér n iiv van ouden van nvaliden en zieken uit den ar 1 f f meen chapMili lit Arbeidïtront is geen strijd e n ve ie frynt Een front 1 ierti e arbeider zi h geborgen feler f sohen wfM din se teld Ophef n I J1l ïb unp en wcrKloozen i rni nn a pme n ver ri ik i erkkx enver2ekeripa f Mis van den onrechtvnardleen k bij de werkverschaffin n£rorg fin= erden ophcf vers P in rrisi Steun tu s 7 weorgani eprdrn en on Ci r L afn itbetaUn van en v wt rkitKB ensteun en strmpelen niet xne r door vakversenjlinjen maar geïijk oot ieder In amtotslokalen De hK r Van G e e i k e k c n wees er oijl dat de nieuwe leven bes horwln h manife ercle In het Duitssch Euk Spr elde dat Ae N SB Grt t Norifr and zal brengen te anfeji 6 Afri anf r en wij Ken GrootNeidtrioi d dat richeen eigen macht in de wereld ml wet n te veroveren VEKCADERING TE HAARLEM Hit di slric t Haarlem van de N SB hield een openluchtbijeenkomst waarin de heer Roat van Ton n 1 n p en jirak De MFB toort ïi h aldu s zeide spr o a an geen enkel verbod Alle verbeiden zullen o fhEven uvorden f pdat ïij haar werk van opbouw kanbeginnen Ondanks de kracht waar i ee men ihans te en de NS B tekeer gaat 7 jn de N S3 leden niethaatdragend want ilj dienen hets ftn che v oik dat één gemeenschap 1 Binnen enkele maanden zul en alle tpiders binnen ohs Arbeidsfront geinen zijn N Twee Jonjiens vernii t i 1 Mirr KANO DE WADDENZEE OPGE AREN Men verkeert l Harllngen in nnislijre ongerustheid omtrent het lot an twee jongemciuien resp 17 en S jaar oud die Zaterdagmiddag met een kano de haven ïijn uitgevaren Toen dt jongemannen in den laten vond nog n et teruggekeerd waren ermoedde men een ongeluk Des lachts te twee uur voei de Harlinger ddint t oöt Jhr G A den Tex onder eldmg van scnipper S Wlelenga uil i i de vermisten te oeken Zondag nehtend te vijf uur cp later op den htend te half elf vertrok de red ngboot opnmiB w waarbij de geheele Vaddenzee werd afgezocht zonder t eenig spoor van de jongens kon iden ontdekt Men heeft de ver nili nde wachtocsten rond de Wbd cnzee gewaarscjiijwd AANGIFTE VAN OORLUGSGEWELDSCHADE De sfhade enquéte coramijssie Rot rdam sieldt dat de verkrygbaar E llnF van de fnquête tormulleren or ce a2ng fte vafi jorlogsgeweld naae geleden In de gemeente Rot röam alsmede van oorlog geweld hadc toagebracht aan schepen en nne ladms enz welke schepen ge istreerd zijn te Rotterdam is ver hoven tot Woensdag a s De formulieren moeten vóór 18 Juli S worden ingeleverd of Ingeionden J de Schadfr enquéte commlssle te 5 terdain Inlichtingen ten behoeve in een juiste invulUng der formu ren kunnenultahiltcnd mondelins rden ingewcmaen bU de hoofdpost iFkantoren In de provincie Zuidn ren te Amsterdam saraven De Rijkscommissaris in NoordNederland AFDEELINfe S S TROEPEN TE GRONINGEN GEÏNSPECTEERD Groote Belangstelling voor den Afsluitdijk rondvaart werd gei iAalEt door de haven Vla enkele dorpen in NaordGïo nlngen reed het gezelscliap naar Groningen ieyug NAAR DE VEKNKOIiONIëM De tweede dae De Rijksïommlsearls die den nacht van Zaterdag op Zondag ii Groninger doorbricht was Zondagmorgen leeds vroeg reisvaardig Om ha f 9 ette de autocolonne ich in de Noordelijke hoofdstad in beweging met als eerst doel een boerderij in Zuldwendmge niet ver vaïi Veendam Het eerstjc deel varv den tocht ging langs het Winschdterdiep waarbij dr aey£3Inquart in ie gelegenbeid was zich te overtuigen van den scheefiibouw die in deze 9Jngevuif tot een zeer hoOge trap van ontwikke lingts gekomen en zijn bekendheid t daukeji hreft aan het type vaartuig een kijst aarder waarop hij zich heeft gespeciüiliseerd Bezoek Groninger boerderij Via Hoogezand en BorgerdompagBle ging de reis langs golvende korenakkers en uitgestrekte aardappelvelden naar Veendam en verder lUar Zuidwendinge waar blJ de boerderij van den heer Zuideweg werd jestopt De tt lingstelling van dr SeyssInqrart voor apragische onderwerpen on vraas i ukken die reeds Zaterdag tijdens fèn bezoek aan een Friesche boerder j viel waar te nemen bleeit ook tijdens de bezichtiging van deze veenkolon ale boerderij zeer groot te zijn De Rijksconimissaris die op dit eeiste cedoelle van den tocht ook was erge eid van den h oofddire eur van het Rij s Landbeuwproefstation te üroningpn prof dr O de Vnes van den Rij andliOuwconsulent ir P G Meyer en an den Lan desüauern t uhr Graf Grote liet zicfi door daüe hoerei omtrent ver schiieüde agralische ondeiwerpen in het bijzonder de ve n cv lcniè 11 betreffende uitvoerig vo ji hten Een wandeline over enkele akkers tijdens welke den Hijksccinmissaris een uiteenzetting werd gegeven van de hist ori sche ont Jtehng van e bodembewerking in leze streek begipot het bezoek dat dr Se Inqtfaft aan de hoeve van dezen eenvoudlgen Groninger boc r bracht Vla Gade en Nieuwe Pckela werd de tocht voortsrezet rtaar Gieten en vandaar naar Rolde Op de grens der provincie Groningen en Drente nairren de vertegenwoordiger van den Hijkecompiissaris en de provincie Uronitigen en Friesland dr Coonnj en de neer prof dr d Vries en ir Weyers afscheid van dr Seyss Iiiquart De plaats van dr Conring in het gevo g werd thans ingenomen door den lieer IT irtun vertegenwoordiger van den Rijk c immissarls in de provincies Drente en Overijsel Doar Drente Tocht via Den Helder De Hijkicomml ssarli voor het bca tt Nederlandsche gebied Hijksmjnlster Seyss I ngu a rt beeft ook dit weekeinde berjtrt om ons land en zijn bevolking beter te leeren kennen n Dei Waren het den vorigen kqer de provincie Utrecht en het Zuidelijk deel van Gelderland dat de Rijkscommi sarls per auto doorkruiste thans reed de Rijkscommissaris in wiens gevolg zich bevonden S S UrigadeJuhrer R a u t e r e Oberregierung Ta t H u h a h n persoonlijk pressereterent van den Rijkscommi saris langs de geheele kustlijn en Helder en vandaar vla den ijk naar Harlmgen Leeuwarden en Gronineen De verwoestingen in N HoUand Vroeg in den mor cn vertrok hefgejelschap uit Den üaag en dank Z jde aanwezi2 eid lan een extrapontho Velzen aardoor het Noordzeekanaal zonder eenig oponthoud konworden ovcrge lokcn erd Den IK lder bereikt toen het nauwelijks tjenuur was Hier bezocht de Rijksoommissaris de plaatsen waar EngeLohpbommen crwoestmgen hebben a incerifht H j werd caarbij voorgelrhtdoor den pla j tselijken DüiUscnenmarinecon n indant Onder £ n staalblaawen hemel reea het eezeK hap vervolgens over den Af luitdi k naar Harlinwn In Dor 0 ver had zich Inmiddels de vertegenwoordi er van den Rijk omniH saris in de provincie Groningen er Friesland Landrat Conring br hei escorte gevoegd BlJMndeie belanaiteUmo toonden Rijksminister Seyss Inrjuart en de leden van Zi n cevol voor het moT ment van Nederiandiche waterbom kunst den Afsluitdijk alsme ie ook voor de oude Friesciic fadjes Harlingen en f r neker die l nkj e i rechts werden doorkruist alvorens naar Leeuwarden werd dooraereisd Te Leeuwarden In de Ftlesche hoofdstajl stante de Rijkscomm ssaris af bij notel De Nieuwe Dcelen waar achtereenvolgens de Cammi ssarls in de prov n ie Friesland baron Harlnxma thoc Sloot en en de burgjmeej er van LeeuwaMen hu n opwachting maakten Geruimen tijd onderhield de Rlikscommi saris zich met de autoriteiten In het bijzonder interesseerde hij zich voor de vraagstukken die op dit oogenbllk in deze prov ncie aan de orde zim In Rolde een dier karakt eristiek Dientsehe don en bezichtigde de HijkEconin lssaris de twee bekendf nunneb a n die zi h aan den rand van jreze gemeente bevinden Over As ao en langs de 6iniliderv art v erd liwfna ni snel tempo doorgereden naar Zwolle waar in hotel W entjes de lujich werd gebruikt Tijdens de fustpauae in Zwolle maakten de Comnjissari sen der orovipcen Drente en Overijse mr dr R H baren de Vos van Steenwijk en mr A E baron van Voorst tot Voorst iiun o iwachiing bij den Rijkscommis arls die h met beide heeren langduiig c deihield i Middags heeft het gezelschap een kruistocht gemaakt over de Veiuwe en werd Apeldoorn liezichtlgd waarnc via Hilversum Bus ini en Arasu daaa naar Den Haag werd teruggekeeid Na de lunch wanc elde het gezelschap naar het Friesche musi um De bezichtiging van de een ge = rhat an Friesche oudheden die in dit museum Js ondengebracht en een rondwandeling daor de tentoonstelling van hedendaagsche Friesciv kunst dl in dit gelrouw wordt ehouden vormden bet slot van het b zoek aan de Friesche hoofdstad Bezoek aan hofstede Xedcrl a n I s ie Vluc i ïelüigen uit Frankrijk Op den grooten straatweg naar Groningen stopte het gezelschap even voorbij Leeuwarden bij een boerenhofstede van het type zooals het Friesche landschap er honderden telt en dat op deze zoo mooie provincie zijn eigen stempel dr ikt De RijkscommLssaris vertoefde geruimen tijd op dïze boerenhofstede l ij her rich door den eigenaar den he r H Oosten burg uit oerlj voorlichten Na een rondwandeling door de stallen en schuren verbleef li iksmlnlner Seyss Inquart eenigen tijd hi de woonkamer waar de famine Oostenburg vader m oedcr en dochter den Rilkscommisjaris het Friesche VolksUed voorzong Na dit mternjezzo werd de tocht naar Groningen voortgezet BK£DASCHE IvnSSIE TERUGGEKEERD De heer A L C van Nynanten lid der Du tschNederlandsclie mis sle tot erugbi n j g van de Nederlandsche viuchteri een vit Franlcriik is Zateriagavcnd in Breda teruggekeerd ten einde vershillende noodzake like maatregelen te treffen meldt de Tel De heer Van NijnantCTi h jcmte met een arntal cutcbussen voorz en van de noodiye benzine en geladen met e ensniiddo n heden weer naar Frankdik te kunnen T ertreiJten om de inmiddels in Parijs gearriveerde lEderlanders die aan ales gebrek Ijdeo zoo sucedig nicgelijk rtaar on a i J terug te brengen Het werk van de missie sclijjnt ter zeerste te worden b njoeil jkt door he feit dat zich langs de Fiansche wegen van Z lti naar Noord niet ijinder dan near schattirig vijf ciülicen Prènaebe en een raiUiOen Belgische V achtelingen bevinden De oedse voorz ening voor deze vluchtelingen laat alles te wenschen over De Dultfche autoriteiten verleenen alle mogelijke médeiverkiag dodi uiteraard zijn de mcellijkhêden door een der IiVft v eiingenstroon veroorzaakt teer gNot Parade Aan den voet van den Martmitoren op de Groote Markt inspecteerde d R jkscommissarls een bPtaljon SS troepen Een muziekcorps iui sterc e het geheel op met marschmtriek Tjjdens de ins ecti was dr SevsInquart vergezeld van den ssbVi gadeführer R a u t e r en den Siandartenfuhrer Reich Na de m snccti nleia de Rnkscomraii ris tot ne vr zamelde S S manschappen een to spraak De plechtitheld wsrd besloten met een parade Evenals hun collega s in de Friesche hoofdstad miRkten tok dr Commiasaris in de provincie Gronin en mr a Linthorst Hom an en de burgemeester van Groningen mr Cort van der Linden hur opwachting bU den Ei li scoininis saris In het bureau van den Landrat Conring beeprak dr Seyss Inquart met dwe Nederlandsche autoriteiten eveneens vraagstukken die voor de provincie en haar bevolking van belang aijn Uat In den middag zette de RiikscoDirolasaris den tocht voort naar Spoorlijn over Afsluitdijk Rijksminister Göbbefs te Den Haag De aattfriUilen iwWwii éraeht gegeven v r den aanicc van een spoorwegverbinding over dca Afsluitdijk Te Anna Paulowna en op 4ea Atoluitdijk worden bereids metingen verricht en wordt de baan aitgezet NA KOST BEZOEK WEER rCRTKOKKEN De Duiiscbe Kijlwoiinister dr J Góbbels arriveerde Vri dag VMM rea c rt bentek in 0 i Uoag Hij bezocht Zaterdagmorgen bet Kijkscoraiuiisariaat en werd daar ontvangen door commissaris generajü Schmidt Rijksminister Góbbels ii tegen den middag uit Den Haag vcyUoikta DE iJJCHTAA5iVAL OP DEN HELDER BKANDWEER UAU tE WEINIG SLANGEN In het plaatsje Rosmalen N B heeft een zware brand gewoed in vier boerderijen waardoor groote materieele schade werd aangericht en 38 personen hun woning verloren BBAND IN HOOl MIJT Omstreeks een uur s middags ontdekte men dat uit een huuimiji gelegen bij de boerderij van den landtouwer U van Herpen rook kwam De vlammen laaiden poed g hocg up en sloegen over op het dak van de hyeve welke nic troo was ged kt Toegc clioten buurtoewoneis probeerden te redden wat te redden viel maar spoedig moesten zij het velu rujmen daar liet vuur ovar5lix naar ae hoeve van E van Pinksteren welke eveneens een dakbedekking vai js Jüo had Ook hier viel slechts weinig te redtien E n der deelnemers aan het reddmgsweik kreeg d aarbjj brandwonden aan de handen en moest door den dokter wordeh verbonden 1 Vtinr alaat o er De bewoners vajj de plaats naaien Inmiddels voorzongen om het M M verderop sclegcn gebouw van d n landbouwer J v d Berg voor he vuur te sparen Me emmers water poogde men de overslaande vlam mer en vonken te dooven Aanvankelijk gelukte du doch do r den sterken ivind sloegen de vlamrpen steed hooger uit de twee reecis crandende gebouwen zoodat tcnslp te ook de wofling van v d Berg moest wordt n opgegeven ENGELSTHE BOMMEN OP AMSTERDVM Toen de e was ontruimd bleek hel dat de 20 M ia4rva daan iiggenii boerderij van deit landbouwer A v a n defHeyden eveneens niet voor h t vuur kon werden gespaard Men had dep inooedel reeds lu veiligheid gebracht h t dak mp vk ater overgoten en over Jaandfe vonken geoluscho doch do c de groote droogtjt der laatste dagen vatte het s roo ytenslotto toch vlam Weidra brandden de vier bi erdertjen met de daarbij gelegen iiooicergen abi fakkels De brandweer uit Rosmalen kon aanvankelijk wegens gebrek aan slangenmateriaal geen water u t de brandpii ten oppompen Een vijfde pand gespaard GELIKKIG XIE M 1 VD GEWOND In den ivacht van Zaterdag op Ondertusschen tiegori oofei de boerderij van den landoouvter h v d Berg welke aan an pp zijde faij een dijk was gele w i erïisiig g vaal te loopen door hét vuur te worden aangetast Fel gierden dè vlammen over het rieten dak doch de hooge canadaboomen om dit perceel vurmden een flinli beschu ting terwijl bui gers krachtdadig met emmers water tegen elk begin van brand optiadeii Zoodoende bleef deze boerderij behouden en bepcrite de sciuide zich hier sleclits tot deikinboedel wellie watepchade kreeg V Na drie kvvar ier was de brandweer zoo ver dat zij water op de v urze koh spuiten Zii heeft echter van df vier reeds brandende boerderij t nie s kunnen behouden Alles brandde tof den grond af Nog vier uur was zij met het nablu sschen bezig De sihade De schade welke zeer aanzienlijk is word slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt Van den landój jvver Van der Heyden werden de landbouw inventaris en het huis verni ld van Van den Berg gingen de pas binnengehaalde liooioogst de inboedel een aantal kippen en het huls m vlamm en op terwijl ook bij Van Herpen en Van Pinksteren vrijwel alles verloren ging gCillBEN AFGEBRAND Zondagochtend Is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in e n der s hMren van de familie Wouter n Meel te Swijkhui en Schmnen n Limbrr Mede door de eroo e dr jogt van den laatsten Ujd greep het vuur snel om zich h een en tastte ook een tweede schuur aan De s mr n waarUi een eroo e hieveeitieid iiooi en stroo l g opaeslagen gingei geheel verleren Een der nabi ïele2en wtHilnpen lieeenise brand schid op D9 inbjede kon tijdig in vcil aheid gebrajiit worden Van den lanribd wer Iteels karamen tvee varkcis ui de via meu om Verzekering d kt de schade 1 I MKI W M tl It EK i h h j tn rHf 1 l iHi hwft Hf t hryjjIjiMi fi Mi t f ri Welke Bon = = EeveiiMiiiddeleitdi triinitie IJROOD BONS 41 t m 59 van hat broodbonboekje MM tiui voord periode 1 taL 7 Jan met 4 dagen extra geldigheidaduurl THEE OF KOFFIE BON No 19 ons thee 1 i pond koffie geldig tot met S Jnli SniKEH BUN No 80 1 K G suiker geldig tut rft mti 25 Jffli IJAKMEKL BON No 5 ti ons tarwebteen öf selfrijzend bakmeel geldif tot n met it Juli PETROLEIM PETROLEIMZEGEL Periode II a Liter petroleum igeUlig van 1 t m 14 Juli GELD EN GOEDEREN Publicatie van Wisselkoersen A N DE BEl RS 1 E AMSTERDAM ÉN ROITEKDAM Qe Neder and s hc Bank jiuoliceertmi t ingajig van lieden overeejikom i artikel 17 van de Deviez uverïndemag 1840 op de beurzen vaaKoophaudcl te Amsterdam en Hottercam wisselkoersen Voorloppig zullen aan ii feoopkrcr Pii wolden eepubheeerd voor Uitbelahng perlijn iviije rljiomarkeni lutlietalini Zurich u belatmg Stockholm en uitbeta mg New Vork alsmede aaji en verkoopkoerkn voor Zwrt ersch bankpapmr en i veedscli biinkpapier üe aandacht wordt er op ge i tigd tiat het mgvülge artlxel 17 van de Deviezcnverordenmg verboden i l uitenland €he € Ix taahn ddelen zooi icde in een buit nl mdsche gelJiOort u tgtdrukte geloivvaaiuige pupieren er vciderh gei waarvoor d Nederla id sclic Bank kixrr cn pubiceert te ve krijgon of te vervreemri n tegen hooe re dan de laatn gen ibiiceerde kori sen Vopr zoover de Kedi ilai dsciie BanK valutas of bankpap er koopt of k fipt waarvoor d xir haar koersen warden gepubliceerd zal zjj bij aani op den laatstcn door haar pepubhceeiden aankoopkoers betalen eo bij verkoop den laatsten door haar geP4bliceerden verkooiikocrs in rekening brengen KEfiK EN SCHOOL m i ni in kiinc Heri fp nt Z i iuj la r iHx 2 i JB I Tu t te Ih r AI N Ukc t J u werd lil I f in i 1 VVülf u u VonHurar A m ifiiiMi njijr l ui l w t 1 tMnd If V Su liuijijjjitj U iljIf U na r 1 pi ac K n K r v UM Hi J lil W ooriJen tt iluld Tvwrlul V K Mid ilil l inü T I Nil I i ï j n U MniU i i nn hm e ind C Tin li Wof s linu t N I jil im te jit inizo i f u ii r I rp t jti to Rott rd nu oil A Wilt ijrf i tr MniHoIhnrg KORTE BEBKMTEN Te Groni T en werden de 10 jalge J R door een vrachtauto uit Leens aangereden Tijdeu j het tran port naar het ziekeniiu s is hek knaapje oveiladcn K u i j iüirt II i t Am tt i daai l i t i t jM Ii n u c n Iniit in di Sin 1l i ii lit 1 n ici n l l i Diiinal lo litnut w iter mKI n Vfrrfron T iiii i i ii i I ü eti w £ 11 lu t ii 1 ttiii r ïH p jutrirden ift L i if pi n inu n iui r irtL een i i i i ic l M n p ar l n It jiMinL II up ii n I ll unnfli étm VI ir Ml ï i li iliPiii hK J Z wiwel do w i I iH in lis th tiarii ii erHr nik n L W GROENEVELDT 1 Te Amersfoort overleeid in den ouo rdim van bijina t jaren de oudif tendant vaii Sot stdijk de heer U W G r o e n e v e 1 d t die tevens belai t was met het jachtdepartetnent van wijlen HM de Koniixfin Moeder Met hem veidwljnt de laatste der hofdignitaru sen die nog actief gediend hebben ook onder wijlen ZM Kon mg Willem III tevens laatste d rager van het Officlerskruis van d Orde van den EHcen Kroon verleend door Z I Konint WiUem III al Grrothertoc van Luxemburg De lieer Groeiieveldt was commandriir in de Hui orde van Oranje B tevens gerechiigol tot het dfagen vwi tie commandeursiu uiseh der Oim van Verdiensien van WaldeckPjrr raopt vau de Icooiiorde van Béigit lan de Hulsorde van SPksenCoburg Ootlia vi n de orde van de Waak r p i i ld v in Sak enWe mar Bae nrrh fi i in den Leeuw en de Za tan Perriè