Goudsche Courant, maandag 1 juli 1940

EERSTE BLAD MAANDAG 1 iULI 1940 Roeien DE WEDSTRIJDEN VAN DE KONINKLIJKE Fraaie overwinningen van de DeUtsche vereenigingen Laga zegeviert in Oude Acht Vier zonder Stuurman en Skiff Jonge Vier A voor de Delftsche Sport Nereus wint Jonge Acht SPORT ▼ onsAL K N V B ipiBMiiilnp VB NedcriaBd Feyerioord Blauw Wit 3 2 JuUan Heracle 4 2 COMrETITaC Afdieling I Aid C Edo AT C 17 2 Afd D Vetox W tergr af meer 3 0 Afdeelint U Afd A BFC D F C 3 i AfdeeliBg V Afd A GV A V Veendam 4 0 Vriendaelisppelilk D H C Sparta 3 2 Feüenoord i er terislotte in geslaagd van Blauw Wit te winnen maar de cijfers 3 2 duiden wel aan dat de Amsterdammers zich geducht geweerd hebben Het feit dat Blauw Wit echter na 3 wedstri den al drie punten kwijl ig doet ons vermoeden dat Amsterdam geen al te groote rol in deze competitie zal spelen al dient erkend dat Wildere CS twee zeer zware wedstrijden achter den rug hebben Juliana heeft zich thuis van haar beteren kant doen kennen en Heracles met 4 2 geklopt waardoor de Oostelyke kampioenen ook al 3 punten kwijt zijn Fegenoord Juliana Blauw Wit Heracles O V A V 3 2 3 2 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 U 3 1 2 5 81 3 6 5 1 1 3 5 2 0 1 5 Competitie R F C heeft de competitie met een overwinning besloten na een zeer zwak begin hebben de Rotterdammers lich wel prachtig hersteld Zaterdag werd D F C na spannenden strijd met 3 1 geslagen waardoor de kans b taat dat D H C als zij van Xerxes wint tenslotte nog op de 5e plaats terecht komt D D V K is kampioen geworden en met haar o i het sterkste team van de afdeeling De rood witten hebben steeds tevergeeb getracht uit de 4e klasse te komen Nu ze dan eindelijk bovenaan is geëindigd staat de nood competitie de promotie in den weg Houden de kampioenen echter dit elftal bijeen en word dezen zomer de voorl ereiditig Biet verwaarloosd dan zijn we overtuigd D D V K opnieuw een goede gooi naar het kampioenschap te zien doen Onze felicitaties Tood witten Feyenc rd Blauw Wit EEN ZWAAR BEVOCHTEN ZEGE In een wedstryd die meer Spannend dan fraai was heeft Feyenoord tenslotte gewonnen van Blauw Wit en daarmede de positie aan het Hoofd der kampioenscompetitie versterkt Ofschoon het spel dadelijk vlug heen en weer ging waren de aanvallen van Feyenoord toch het talrijkst maar de verdediging der Rotterdammers was niet erg gelukkig en toen na 4 minuten Geluk op den rechtervleugel mooi voor het doel zette deed Van der Lely het leer net eventjes van richting veranderen waardoor het langs Scholtens in eigen doel verdween O 1 Feyenoord zwermde nu geregeld voor het vyandelijke doel maar de verdediging bleef er de baas zU het ook met moeite Ten slotte toen er plus minus twintig minuten gespeeld waren hadden de rood witten echter succes Linssen legden den bal voor de voeten van Sinke en deze schoot van dichtbij in 1 1 De Amsterdammers bleven nu geruimen tijd gevaarlijjs dicht bij het Rotterdamsche doel opereeren maar hoewel de achterhoede nu niet bepaald een stevigen indruk maakte wist zy toch het gevaar te bezweren Toen de druk echter aanhield kon een doelpunt niet uitblijven De heele Rotterdamsche middenlinie kwam te hulp Maar nog kan zy den bal niet weg krügen De bal werd ingezet en de uitgeloopen Scholten stompte den bal weg maar weer was er een blauwwitter die het leer opving en naar het verlaten doel dirigeerde Van der Heide hield het leer met de handen weg en dus volgde een strafschop Slot kwam naar voren en voltrok het vonnis Na een goed half uur was het 1 2 in welken stand voor de rust gem wUziging kwam Na de hervatting probeerde BlauwWit hetzelfde spelletje maar nu lukte het iüet meer BU een algemeenen aanval op het Amaterdamache doel raakte Styger 4en bal verkeerd Het leder kwam by tiinsaen die scherp voorzette waarna IDnke den bal langs Ferwerda werkte Na een gevaarleken doorbraak van BlauwWit kwam Feyenoord weer P tlen Unsien en Vente waren zeer actief maar het gelukte niet Ferwerda te passeeren Mooi samen pel van Vrauwdeunt en Vento bracht na ngeveer 25 min Fcyenoord de Ifidiog Vente hoewel in dubieus bui tenspelpositie draaide prachtig om de baclü heen lokte Ferwerda uit zijn doe en schoot in het net 3 2 Btauw Wit deed alle mogelyke moeite den stand weetr gelyk te maken maar het gelukte niet met hen Met Feyenoord in den aanval kwam ten slotte het einde Juliana Heradêa 4 2 MATIGE WED8TRUD Na een wedstrijd welke niet ten volle aan de verwachtingen beantwoordde de tweede helft was vooral benwlen de n iddelmaat is Juliana erin geslaagd de eerste overwinning op Heracles te behalen De 4 2 zege in aanwazigheid van circa 5000 toeschou wers kwam Juliana ten volle toe mede gezien de vele kansen welke de tluiis club in verhouding tot Her ples gehad heeft Vooral in de eerste helft kon het de volle bevrediging wekken Het a van een goed soms zeer goed geJiaWt waarbij de vooihoedespelers van Juliana stuk voor stuk blijk gaven goed op schot te zijn Omstreeks twintig minuten na het begin van den wtdstrijd wist Jo Vondenhof Juliana de leiding te geven uit een voorzet van Raaijmakers De kalmte waarmede Heracles dit doel punt opnam voorspelde weinig eoeds en inderdaad duurde het niet lang of de Almelosche rechtsbuiten Krabling wist een voorzet van zijn linksbuiten Jaarsma in een doelpunt om te zetten Na een half uur spelen verkreeg Juliana opnieuw de leiding door toedoen van Vroomen Ook hiervan had de thuisclub niet lang plezier want direct na den aftrap wist v d Veen met een listige pass de achterhoede van Juliana zoozeer in verwarring te brengen dat Dirkink geen moeite had den stand op gelijken voet te brengen Hoewel Juliana in de meerderheid bleef duurde het nog tot vlak voor rust dat Raaijmakers zijn vereeniging uit een voorzet van Jo Vondenhof voor de derde maal de leiding verschafte De tweede helft werd gekenmerkt door een geheel ander spelbeeld Heracles nam direct het spel in han fen en op een gegeven oogenblik zag het er voor Juliana pünlijk uit maar de spelers putten moed uit het reddende optreden v Schlangen die een door V d Veen ingeschoten b l nog juist uit het reeds door Pöttgen verlaten doel wist te trappen De aanvallen van Heracles verslapten hierop eenigszins een teeken voor Juliana om te trachten den voorsprong te vergrooten Vondenhof en v Kan leidden de snelle uitvallen die groote verwarring in de achterste gelederen van Heracles stichtten Het was dan ook niet te verwondereri dat de Almelosche spel Dekkers bij een schermutseling de bal in eigen doel werkte 4 2 Met dezen stand kwam het einde WANDELSPORT D W S V QUICK Bovengenoemde vereeniging heeft met 21 personen deelgenomen aan de 25 K M marsch uitgeschreven door De Schiedamsche Wandelaar te Schiedam Het parcours voerde langs de haven werken en later door het polderlai waardoor dus ook voor een aardig afwisseling was gezorgd Ook werd er een bezoek gebracht aan de Polyantha Bloefnententoonstelling Daar Quick zonder uitvallers de finish berentte kwam zij in het bezit van eert mooien groepsprijs terwijl iedere deelnemer een fraaie herinnering ontving Nadat de jury de uitslag had bekend gemaakt bleek dat Quick met een totaal van 125 punten in aanmerking kwam voor den eersten prijs GEWICHTHEFFEN CLAUSEN VESTIGT NIEUW DUnSCH RECORD Clausen vestigde te Hamburg in de midden gewicht klasse tweehandig trekken een nieuw Duitsch record door 116 kg te trekken ATHLETIBK HARBIG IN VORM Te Dresden heeft Harbig zich bü de athletiekwedstrüden tijdens het weekeinde zeer onderscheiden HU liep de 400 meter in 48 3 sec de 100 meter in 11 sec en hielp zijn club de Dresdener Sportclub aan de overwinning op de 4 X 100 meter ectafette Het mooie weer had Zaterdag in de midd uren velen naar den Amstel gelokt om het vervolg van de roeiwedstrijden van de Koninklijke te i en Het belangrijkst nummer was de oude vier welk nummer een revanciip van de Varsity zou worden Helaas moest Laga verstek laten gaan waardoor de strijd alleen tusfechen Nereus en Argo ging Argo nam na den start direct in een hoog tempo de leiding Nereus volgde rustig in een lager tempo Nereus won tenslotte in den tijd van 7 min 28 sec Een spannenden strijd werd ook geleverd op het nummer jonge vier A waarin de Hoop en de Delftsche Sport elkaar bekampten De Delftenarcn hadden voortdurend met een klein verschil de leiding De Hoop reageerde hierop telkens met kleine spurtjes doch kon er niet in slagen aan den kop te komen De Delftche Sport roeide rustig door in een gelijkmatig tempo zoodat tenslotte de Hoop met t lengte geslagen werd De winnaar noteerde een tijd van 7 ram 47 i sec Bij den strijd op het nummer stuurmanlooze ier deed zich op de helft van de baan een incident voor Laga dat met Triton een feilen stryd om de leiding voerde kreeg op dat moment een aanvaring Beide plpegcn besloten van deze plaats af opnieuw te starten Laga won deze 1000 meter met klein verschil De jonge twee A bracht Laga en Het Spaarne aan den start De Haarlerii prs hadden tot 100 meter st eds de leiding toen zette de Lagaploeg ec spurt in w Ike Het Spaarne mei meer kon volgen Laga won dan ook niot luim versclül in den tijd van 3 mm 48 sec In de eerste heat van oude arhte viel vooral het roeiea xai Ar otel op Zonder ernstig door Neicu en Tiiton bedreigd te worden bLc deze ploeg aan den kop Helu is moest de ploeg echter gediskwalificeerJ worden omdat zij een piket verkeern genomen had Hierdoor werd Nereus eerste in deze heat en Triton dat een lengte achter Neureus kwam tweede In den tweeden voorwedstrijd won Laga zeer gemakkelijk van de Hóóp in den tijd van 6 min 42 sec Het stijlroeien van de dames leverdede Hoop tweemaal succes vooral deovernaadsche vier maakte een uitstekenden indruk Het Spaarne eindigdebeide malen achter de Hoop op detweede plaats Morgen worden de wedstrijdenvoortgezet uitslagen De uitslagen van de midaagwedstruden luiden Oude vier 1 Nereus 7 Jmin 28 sec Vier zonder stuunnaii 1 l aga geen tijdi met Van der Pot boegl Van B erkom Klinkert Moo aart slagt 2 Triton Jonge twee A 1 Laga in 8 min 48 sec met Pahud de Morunge tboeg Muyaken Vieilmg stuurman 2 Het Spaarne in imin 531 sec Overnaadsche skiff beginnelingen 1 De Hoop Pasdeloupj 7 min IS ö sec 2 HetSpaarne Hulsman Stijli celen damet juniores skiff A DeAmstel mcj L Sciialkwijk 2 de DelftscheSport niej A Schünnga Stijlroeien dames overnaadsche ier 1 De Hoop 83 punten 2 Het Spaarne 82 pnt Jonge vier A 1 De Delftsche Sport 7 min 477 sec met Fokkinga boeg Kok Dekker Ankerttinit slag N N stuurman 2 De Hoop Overnaadsche vier begmnellngen te heat 1 Neieu 7 min M 4 sec 2 DelftscheSport 7 min 557 sec4 3 Amstel 2e heat 1 Aegir in 7 min 58 sec 2 DeHoop in 8 min 26 éec 3 l aga gcdtakwaiificecrd Jonge skiff A Ie heat 1 De Hoop In 6 min 54 sec 2 Delft sche Sjwit 7 mm 4ec 2e heat 1 Willem Itl in S mm 54 sec 2 Njord in 7 min IS sec Oude Achtte heat 1 Nereus in 6 min 4 sec 2 Tritolj 6 min 54 sec 3 Amstel gediskwalificeerd Se heat 1 l aga in 6 min 42 sec 2 De Hoop in 6 mm 53 sec DE WEDSTRIJDEN OP ZONDAG Onder dezelfde prachtige weersomstandigheden als Zaterdag zijn gisteren de wedstrijden van de Koninklifke voortgezet Als men het verloop van deze twee dagen nagaat dan kan men zeggep dat de wedstrijden een volledig succes waren Er waren meer toeschouwers dan Zaterdag en zij lieten zich niet onbetuigd met hun aanmoedigingen Vooral Laga dat altijd bij het publiek een streepje voor heeft gehad was nog steeds populair Het was dan ook juist deze vereeniging welke dezen keer de meeste sucessen wist te boeken Niet minder dat vijf nummers sleepte de Delftenarcn in den wacht De overwinning in den ouden acht was hiervan wel de beljat ijksle Nereus dat aanvankelijk nog Wr goeden tegenstand bood werd op de helft van de baan door Laga gepasseerdOok in de eindspurt was Laga den Amsterdammers den baas en in den ijd van 6 min 55 sec gingen de Delftenaren als eerste over den eindstreep De jonge acht A leverde een zeer spannenden strijd tusschen Nereus en Laga De Amsterdammers veroverden direct de leiding en liepen de eerste 1000 meter regelmatig uit zelfs tot een volle lengte L ga verhoogde daarna haar baantempo dusdanig dat de achterstand vooral op het laagte gedeelte zinderoogen minder werd Nereus fiad echter een te grooten voorsprong om nog heelemaal ingehaald te kunnen worden en met een klein verschil van enkele meters wonnen de Amsterdammers in den tijd van 7 min 13 sec Van Blerkom toonde zich van de skiffeurs de b ste I ger Van Postidon kon zijn bekende eint spurt ditmaal niet te pakken krijgen terwijl De Vries van het Spaarne niet voldoende geoefend was om gevaarlijk voor zijn concurrenten te zijrfc Delftsche Sport won na een spannenden strijd de overnaadsche vier WiHem III de oude twee terwijl bij de dames de Hoop de Vliet en Nereus ieder een nummer wonnen Uitslagen De uitiilagen luiden Oude skifl 1 Laga van Blerkom i 6 min 28 sec 2 Poseidon Logger 3 Het Spaarne De Vries Jonge skiff A 1 De Hoop Stein R schop geen tijd 2 Delft che Spoit Pete ii Willem III gedl kuallllceerd Lichte akiff 1 An tel Wicrlnga 6 nür 51 ec 2 De Hoop Zeeeers 7 min 1 atc Overnaad che viei beginnelingen 1 Delftsche Sport in 7 piin 55 sec met Kuiper boeg Heybroek Voi4 aar HugenlioUr s en Venstra st 2 Nereus op I i inetei 3 Aegir Lichte vier 1 Argo geen lijd Laga gedi kwalificcerd Stijl sneïrocien dame vierriemsgieki n Nereu s 2 Het Spaarne Oude acht 1 Laga in 8 min 55 cc met Börllema bg Moo vaart Phaff Eckenhausen Klinkeit Herkiot Godefro v Le Pocle fsl en Huir irel t 2 NereuS 3 De Hoop Stijt sre roeien dair e = achtriemrgiekcn 1 De Vliet 2 De Amslel Jonge acht A 1 Nereus m 7 min 13 sec 2 Laga 3 Njoid Oude t ie 1 Willem III in 8 mn 22 sec 2 Argo 8 mm 27 sec 3 Poseidon Stuurmanlooze Iwee 1 Laga peen tijd met Van der Pot be t en Van Blerkom sj ag 2 Triton op vele lengten Njord gediskwa ificeeid t WIELEEN fEN Derlcsen klopt thans Van Vliet WEDSTRIJDEN OP DE VEKABAAN Op de Vckabaan te Amsterdam werd gistermiddag opnieuw onder gunstige weersomstandigheden een uitgebreid wielerprogramma verreden Zoowel Van Vliet als Derksen hebben bovehdien een aanval gedaan op het record over de kwart mijl staande ftart dat tot nu toe nog steeds op iiaam staat van Van de € Linden in den tijd van 2Ï 2 sec Zij slaagden er evenwel niey in een beteren tijd te maken Derkseh noteerde nog den besten tijd n l 30 seconden zich daarmede opni w sneller toonend dan Van Vliet d e dezen afstand in 30 2 sec aflegde Doch ook in de sprint over vijf ronden toonde Derksen zich wederom de meerdere van Van Vliet door zijn rivaal in twee ritten te slaan De uitslagen van dezen midiaag luiden Omnium eerste rif sprint over vijf ronden 1 Wals Pellcnaars 8 pnt 2 Van der Voort Bakker 4 pnt Twc cde rit klassementswedstrijd over 5 K M 1 Wals Pellenaars 8 pnt 2 Van fier Voort Bakker 3 pnt Derde rit achtervolging der ploeg ronder aflossing over 4 K M 1 WalsPellenaaï s 10 pnt 2 Van der VoortBakker i pnt Totaal uitslag 1 WalsPellenaarfe 25 pnt 2 Van der VoortBakker 12 pnt Sprint bver vijf ronden tusschen Derksen ci Van Vliet le rit l Derksen tijd 200 M 12 8 sec 2 Van Vliet op een wiellengte 2e rit 1 Derksen 12 sec 2 Van Vliet op een wiellpngte Achtervolging over 5 K M tusschen Bosland en CJroenewcgen 1 Groene Vegen na 714 ronde tijd 3 min 20 sec Ploegachtervolging maximum 4 K M tusschen de ploegen ZwartepoorteRoes Bosland fen DemmingMartens Kremer Winnaar werd de ploeg Zwartepoorte Roes Bosland na 7 i ronde in den tijd vaft 7 min 14 8 sec Achtervolging i ver 3 K M tusschen Schutte en Klin ini werd Klink in 3 min 56 6 set Schulte volgde op 5 M Koppelwedstrijd Ipver 50 K M 1 Zwartepoorte poes 11 pnt tüd 1 uur 8 min 2 Wal Pellenaars 4 pnt Op één ronde 3 Schulte Van derVoort 5 pnt Op twee ronden 4 Kramer Bosland 9 pnt 5 Dcmming Martens 2 pnt 6 Klink Groenewegen 1 pnt Dames Attentie Laat Uw COIFFURE vikkuadig verzorgen bji M J do Jong anOEMCNOAAL anuBA TCLKFOON Ml O 2 5 10 A DONDERDAG 4 JULI is onz Corsetspeciatiste Oanw zig iijilichting n g ft gratis advies ov r de b k nd KA LAS IRIS CORSEHEN VAN YPEREN Markt 18 T l 2337 Kowt n CORSETT EN Tricotag s o 2386 40 Officleele publicatie Tan be Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart € DEVIEZE aNSTITUUT Het deviezeninstituut is gevestigd te s Gravenhage Anna Paulownastraat 6 het onderhoudt een bureau te Amsterdam Rokin 127 en een agentschap te Rotterdam Calandstraat 7 a Aanvragen tot het verkrijgen van vergunningen moéten schriftelijk tot het rfeviezeninstituut worden gericht met dien verstande dat daarbij gebruik gemaakt dient le worden van de navolgende aanvraagformulieren Voor vergunningen bedoeld in art II en 13 dër deviezerlverordening t Voorzoover het betreft het verkrijgen en beschikken over buitenlandsche geldsw ardige papieren cheques en wissels Formulier a 1 Voorzoover het betreft het verkrijgen en beschikken over buitenlandsche vorderingen schriftelijke en telegrafische overmakingen Formulier a 2 Vogrzoover het betreft het beschikken over de overige buitenlandsthe waarden genoemd in art U Formulier a 3 Voor vergunningen bedoeld in art 15 Voorzoover het abetreft het beschikken over binnenlandsche betaalmiddelen binnenlandsche geldswaardige papieren en binnen landsche vorderingen ten gunste van iet ingezetenen Formulier b 1 Voorzoover het betreft het beschikken ten gunste van nietingezetenen over de overige waarden genoemd in art 15 Formulier b 2 Voor vergunningen bedoeld in art 16 medewerking aan de beschikking over waarden door niet ingezetenen ten gunste van niet ingezetenen M Formulier cj Voor vergunningen beSoeld in art 19 uitvoer van waarden Formulier e Vorenbedoelde formulieren zijn verkrijgbaar bij de bureaux van het deviezeninstituut en bij de deviezenbanken Aandragen om vergunningen van anderen aard kunnen tot nader bericht per brief worden gedaan Aanvragen om vergunningen kunnen in het algemeen worden gericht tot het bureau te s Gravenhage Ter voorkoming van vertraging in de behandeling wordt echterverzocht r Alle aanvrager welke betrekking hebben op zuiver finaiicieele transacties geen verband houdende met het goederenverkeer als inter bank transacties aflossingen vari geldleeningen betaling van interest e d te richten tot het bureau te Amsterdam Alle aanvragen welke uitsluitend betrekking hebben op het scheepvaartverkeer te richten tot het agentschap teEo 11 erd am s Gravenhage 1 Juli 1813 112 4U HACO TBEXKIHO a T HACO BEGENTESSEPLraN I DEM HAAG M KLASSE I3 LUST TSEKKma VAN MAANDAG I 0U 1M HOOGE REMlEN ƒ SOOO 18122 1000 282 10424 13099 7 400 4417 4451 9652 17837 200 83S3 llSia 14411 14627 IS787 16255 16522 f 100 S15 8102 9315 HSSt lOSIO 10804 12747 14099 fSlSl 16849 rpEMlEN VAN ƒ 511 ttÖ 90 1400 1450 1467 2231 2259 2274 3076 3139 3237 3981 4098 4249 5329 6481 6525 6072 6098 168 6493 6527 6548 7237 7355 7389 7951 8317 8615 9106 9204 9J28 11 1589 2626 3323 4491 6183 673S 7405 8673 B40O 10343 11273 13394 13333 14100 I4860 15213 15813 16893 17873 1847 10313 19961 20473 154 1073 1710 2720 3455 4665 J 49 6305 6941 7468 88 M 9564 10366 11362 12508 13472 14237 14917 16543 15974 nui6 17998 18545 19365 20139 20606 22 74 1684 3H1 3444 4525 6S26 376 6BJb 74S1 8801 9517 18361 11278 13451 13372 14124 14162 14884 1S34S 15949 1S948 17888 ISSOO 19354 30050 30491 318 435 447 608 1177 1826 2791 3752 4834 5769 6307 9 i4 7537 8851 9671 1284 IJO 1331 1E35 1878 1980 2848 2901 3917 3790 3909 3968 4872 4909 S29S 5807 6908 S954 E371 6456 6490 7038 7126 7191 7640 7684 7774 8960 9031 9041 14299 14328 14495 11642 14780 14819 16027 15069 1509j lol20 15174 15184 15606 15646 15762 16765 1S779 15795 16444 16531 16716 16728 16754 16799 17230 17426 17510 17624 17686 17688 18100 18106 18141 18145 18157 18366 18725 18758 18762 18887 18918 19140 19455 19493 19638 19543 19593 19937 20215 20242 20356 20319 20338 20377 20637 20862 20933 GEEN PtEMiCN 116 160 193 234 14256 14928 15559 16318 171 6 18041 18560 19429 20203 20617 8 369 761 973 1216 1J84 1738 1964 3165 2596 3061 3471 3723 4071 42 4 4740 4993 5172 6473 E6 Ï2 5972 6220 6512 6516 6803 6814 7033 70J9 7291 7341 7671 7609 7754 7758 81 8 8166 8287 8314 8 JUS 8571 8754 8784 9240 9248 9479 9493 9787 9870 10040 10123 10513 10524 10772 10774 11128 11229 11534 115 6 11902 11908 12153 12184 12412 1241B 12639 12684 12935 13006 13348 13390 303 670 938 1143 1338 1683 1693 2125 2532 2840 3303 3097 3984 4324 4663 48 1 bOBO 5337 5613 5790 6200 6363 8721 69a8 7273 7493 7703 8011 8323 841 3740 9094 9413 0631 9907 10304 10703 11000 11343 11840 12110 13391 13584 13878 13113 13683 13813 14070 14203 14S0S 14787 16100 15333 1634T 13070 16413 1670O 261 689 924 1093 1333 1546 1617 1866 1870 3070 2079 2430 2516 3744 2759 3238 3289 3619 3894 3937 3940 4183 4193 4629 4648 4965 4879 5044 6087 5 283 5200 5603 5609 6774 5 WO 6063 6197 6325 6 345 369 665 44 354 755 972 1195 1J80 1718 1942 2143 2591 3055 3422 3711 4l i7 4280 4724 4947 SU2 6457 6630 5 21 62 3 6485 6767 7030 7286 7 16 7732 8093 8283 8502 8750 9128 9461 9710 10027 10387 10745 11101 11628 11901 12131 12408 12629 12913 13345 13600 13860 14077 14313 14571 14817 15150 18414 16660 1S983 31 331 708 967 1190 1368 1712 1932 3136 257Ö 3871 3358 369U 0Z 43JC 4692 49 0 5102 53U9 S 2 M15 201 6410 6483 6741 6972 727 7507 7711 8032 8271 8455 8745 B134 447 9682 10005 10330 10743 11020 11473 11864 1212 12401 12585 12894 13231 1SS02 I358S 13843 14072 14301 14541 14800 1S13B 16375 16068 15978 18313 1M46 16713 629 882 1066 1311 1463 1860 2069 2418 2736 3179 3575 39U3 4146 4501 48 4 5025 6273 55 W 5742 6030 6323 6597 6854 7179 7425 7863 77 9 8191 8355 8701 8834 9279 9642 9932 575 827 1039 1386 1445 1854 2034 2267 2704 3177 352 J 389S 4097 4479 4806 5014 52 8 5586 6998 6289 6558 6844 7173 7421 761 7798 8187 8346 8640 8816 9275 9663 9886 647 813 1020 1261 1438 1652 1977 2264 2674 3166 3503 3877 4006 4410 478J 5011 5222 66ilO 5700 6986 0273 6526 6829 7070 7418 7611 7759 8177 8342 8581 8813 9260 9654 9885 496 800 982 1240 1389 1771 1975 3220 2659 3130 3473 3786 4016 4285 4769 6008 5177 6 37 5686 5976 6 lo 1091 1317 6641 6867 7214 7456 7683 7850 8213 8369 8T23 8879 9357 9649 9930 IC157 10166 10605 10641 10901 10945 11316 11337 11717 11752 12019 12037 12322 13331 12498 12JW1 12731 13783 13028 13061 13443 13439 6675 6910 7249 7463 7685 7984 8222 8375 8727 8963 9380 9673 9940 10186 10678 10979 11342 11813 13106 13381 13560 1385 130 5 13554 10126 10137 10547 10576 10830 10883 11263 11265 11663 11684 11931 11968 122 26 12311 12434 12486 12694 12713 13013 13018 13406 11433 13693 13705 13890 13937 14138 14170 14376 14420 14670 14708 14898 14913 15231 152 1e 15635 15574 16733 15733 13035 13t 4 16333 16333 16613 13a40 16790 13705 17031 17037 17360 17316 17305 17a S 17877 17036 18313 13333 13431 1S433 18843 13M 10040 IWMO 10443 10437 10633 10370 13711 18811 13814 13943 13976 13033 14235 14239 14344 14460 14400 14403 14733 l m 14733 14060 14907 16034 15363 15363 16317 15607 15615 16345 15033 15043 15083 13107 13300 13380 13377 16403 1365 16863 16301 13333 16363 1W77 17045 17043 17034 17333 17353 17373 17704 17714 17736 1704 17088 ISral 13237 13300 13303 13333 13633 13341 18363 18301 13033 10003 10113 10134 10430 10403 10400 10671 10330 10733 33073 MOt 30113 30430 30307 30 14 30 7 Mtei 13649 13876 14116 14337 14676 14851 15192 15513 1S718 1603 16353 16638 1678S 17038 17350 17870 17376 18103 13410 18816 10013 1 370 10364 10074 3035 30707 13681 13861 141 13 14326 14 584 14847 15153 15444 iseBO 16084 16345 13633 16766 17031 17313 17540 17334 13134 13413 1873S 18033 10343 10333 lOBll 30343 30703 13875 isTsa 1S918 17170 17321 17816 130 3 lB3g7 18738 18 0 10347 10383 10331 30330 30 Ta 17117 17433 17784 18034 13373 1337a 13041 1S 10S3T 1073S 301M 17163 17464 17303 18033 13331 1S7 IS348 1918S 1SS36 inso 303l os4e 30864 30 03 30733 30733 9739 9975 10033 10078 10151 10270 10567 10595 10783 10808 lOl SO 10966 11106 11862 12006 12033 12057 12161 13267 12293 12512 12828 12951 13180 1J165 13193 13195 13565 13767 13773 13786 13807 13865 13960 no T