Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1940

Dinsdag 2 Juli 1940 T9e Jaargane No 20362 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Bur Markt 31 Tel 274S Postgiro 48400 Britsche Kanqol eilanden door de Duitschers beïet Guernsey en Jersey bij 1 verrassing genomen Dttltfche commentaren op Britsche redevoeringen Overal wordt de wanhopige toestand van Engeland duideUjk ingezien Het BriUche lumaaleiland De Ontruiming van Bessarabië EEN ROEMEENSCH COMMITNIQIE De Roemeensche ge erale staf heeft een communiqué uit4egeven dat als volgt luidt Op 1 Juli zijn We evacuatie operaties in Bessarabië voortgezet tot de lijn ten Noorden van Selctin ten Noorden van Ciulei Adancata Boian Dinautd Edinita Recea Chisca Rem Calarasi Ciuciuleni Romanesti Laculchitai Incidenten die op eenige plaat scn waren ontstaan door den overhaa sten opmarsch van snelle Sovjetrussische eenheden zijn door besprekingen tussciien de wedcrzijdsche militaire cliefs op bevredigende wijze geregeld GEEN BVLGAARSCHROEMEENSCH GRENSINCIDENT In verband met buitenlandsclie berichten volgens welke zjch aan de Bulgaarsch Roemeensclie grens in den nacht van Zondag op Maandag een incident zou hebben voorgedaan constateert het Roemeensche nieuwsagentschap dat van Bulgaarsche zijde niemand de grens heeft overschreden en dat geen geweerschot is gelost Omtrent het gebeurde publiceert het officieuze Bulgaarsche nieuwsagentschap de volgende verduidelijking Een door de militaire Bulgaarsche autoriteiten ingesteld onderzoek heeft o m vastgesteld dat soldaten van een van Mossoel en het gebied vwi Bulgaarschen post die iets ongewoons j Aleppo was beloofd voor zyn dedhadden waargenomen voor de grens J neming Engelsch BezettingspiMi van Syrië I DOOR TURKUE EN IKÜÉ AFGEWEZEN Domei meldt uit Ankara dat Turkije en Irak kortelings een Engelsch bezettmgsplan van Syrië hebben fgewezen De Engelschen hadden in dit plan beloofd Irak een belangr k deel van Syrië af te staan terwijl Turkye een aandeel in het oliegebiod l 1 TURHSCHERIJK FMMSCHKZ T irrrnni oom LONoetéeesMMOieemx lamocm itdheld o vrede ta ïng la d t dT = Guernaer b op verrassende wijzie door deelen van hetluichtwapen in bezit genomen Hierbij schoot een Duitsch verkenDingsvliegtnig in een luchttfevecht twee Britsche gevech sviieiittti h van het type Bristol Btenheim neer Gisteren gelukte het op de zèlfde manier het Britsche kanaaleiland Jerse bij Verrassing te bezetten DE PRESTATIES VAN KA ITEIN LUITENANT PRIEN Het frontbencht van het D N B van 1 Juli luidt als volgt De sirijd tegen Engeland weid opk gisteren dour de oorlogsmanne i hel luchtwapen met gropt succes verder gevoei d De verHezen die de Britsche koopvaardij dour de leveridige bedrijvigheid van de Duitsche duikbooten in den laatsten tijd zijn toegebracht worden door de twee getallen in het legerbericht van vapdaag duidelijk in hei ficht gesteld In de eerste plaats tnoet gewezen worden op het groole aantal schepen dat kapitein luitenant Prien op zijn jongsten tocht vernietigd heeft Enkele dagen geleden is gemeld dat Prien meer dan 40 000 ton tot zinken heeft gebracht Een nauwkeurig onderzoek van de i epspapieren en scheepsnamen heeft aan het licht gebracht dat dit getal met meer dan 10 000 ton tot rond 51 000 ton tot zinken gebrachte schee sruirate is gestegen Dit is voor een enkele duikboot een ortgewoon gunstig resultaat en tweede duikboot slaagde er ip tijdens een tocht 23 000 ton vijandelijke scheepsruimte te vernietigen het bijzondere van deze prestatie is dat hef din commandant van deze boot gelukte uit een zwaar beveiligd convooi twee schepen tej torpedeeren Het Engelsche convooisysteem is dus evenals voorheten ondoelmatig Er moet aan herinnerd worden dat reeds meerdere malen in den Sfgeloopen tijd mel y ding gemaakt kon worden van succesvolle aanvallen op Britsche convooiln Deze zelfde duikboot gelukte het tijdens denzelfden tocht in den Atlantischen oceaan ten Zuiden vaft Brest ook nog een Britsche kruiser met goed gevolg te torpedeeren Het luchtwapen richtte zijn aanvallen op talrijke havens aan de Oosten Westkust van het Britsche eiland Ook de havens in Oost Schotland werden bij deze aanvalshandelingen met goed succes betrokken Opmerkelijk is ten slotte de t Ie nederlaag van moderne bommenwerpers die beschermd door Britsche jachttoestellen een aanval deden op een vliegveld in de omgeving van Rijssel Als gevolg van het doeltreffende vuur der luchtdoelartillerie werd de formatie reeds bü aankomst uit elkaar geslagen zonder dat bommen geworpen konden worden Duitsche jachttoestellen voltooiden daarop de afweer en deden de afweer in een totr vernietigingsoverwinning verkeeren door het neerschieten van zes vliegtuigen van het Britsche gevechtseskader Van de vergezellende Engelsche jagers werden nog drie toestellen vernietigd Het totale getal van de vyandelijke verhezen is vergeleken met de Duitsche verllescüfers een nieuw bewijs voor de algehecle Viperipriteit van Duitschland in de lucht De Stemminir in Engeland De jongste redevoeringen van Chamv n k1 l onderstaatssecretaris van het Britsche Ministerie van VborJ hting Nicholson worden door de IHiitsche avondbladen beschouwd als steeds mf Beland steeds meer om zich heen grnpende onrust en verwarring De Boersen ChambeH t S d oor Chamberlam uitgesproken bewering f V 11 over oneenigheden m het kabinet en over de zoogSaaamde nejging tot vrede in bepaalde Britsche kringen het werk van de Duitsche propaganda is Alsoï Duitschland htenlT 5 i Peculeeren op bmnenlandsche tegenstellingen in En Zt J S heeft de ge de moeilijkheid van de Duitsche TavitaiUeering Moeilykheden en de Engelsche vloot zijn er vooi om overwonnen te worden En Duitschland heeft getoond dat zü weet te overwinnen peilen Als men Chamberlain hoort zou men gelooven dat het rijk de Engelsche lij£gardistcn op het vasteland fon een na den ander slechts daarom De Deutsche Allgemeine Z e 11 u n g bestrijd de verklaring van Chamberlain dat Engeland thans den vijand wil aanvallen Nu nu Engeland a zijn hulpvolken op het vasteland in den steek heeft gelaten s Sreekt Chamberlain ervan den vijand a te vallen De vijand dat is dus alles wat op het vasteland leeft ep bij de algemeen bekende trefzekerheiAyan de Engelsche piloten kan de doelscTiijf ook niet gToot genoeg zijn Alleen wordt o dergelijke wijze niet de geringste invloed uitgeoefend op de richting die deze oorlog nu zal inslaan on die door htJeft verslagen om Engeland het drin Duitschland wordt bepaald De Nachtausgabe legt den nadruk op de verklaring van onderstaatssecretaris Nicholson dat er ip Engeland lieden zijn die beweren dat de eenvoudige man en de middenstand in Engeland niet onder cn Duitsche overwinning zullen lijden Duidelijker kan de werkeljjke stemming van den middenstand en ook van een groot gedeelte van den arbeidersstand niet gekenschetst worden gende verzoek te doen toch einJelijk vrede te sluiten De Engelschen zullen neigeens een verstandig mcnsch vinden die dit gezwets ernstig opvat Want overal wordt dê wanhopige toestand van Engeland duidelijk ingezien en overal zal hien daarom precies zoo hiche n als bij ons wanneer Cliamberlain als bewijzen voor het hopelooze van een Duitsche invasie de superioriteit noemt an de Britsche vloot en ifa De beteekenis van Haifa Het Singapore van de Oostelijke Middellandsche Zee Eindtmnt van de petroleunüeiding en bruggehoofd naar het achterland sche vloot en de viöot asis Singapore Nadat de wereldoorlog was afgeloopen hebben de Engelschen nooit opgehouden begeerige blikken te slaan op het Fransche mandaatgebied Frankrijk moest daartegen steeds op zijn hoede zijn Ook in dat opzicht heeft Haifa gr ote beteekenis Het i s na Alexandrië de grootste haven in het Oostelijke bekken van de Middèillanijsche Zee Niet al te groote oorlogsschepen kunnen de haven bmnöfivaren de andere moeten op de reede ankeren Voor de duikbooten IS een kleine speciale haven ingericht ook is er eeij speciale petroleumhaven ingei icht Tei einde grootere schepen gemakkelijk Van brandstof te kurmen voorzien heeft de petroleummaat Echappij echter een leiding onder water laten aanleggen welke tot een paar honderd meter in zee loopt Ten Oosten van de stad is een vlakte voorloopig ingericht tot vliegveld Dit is voorbestemd om te worden uitgebreid tot het grootste vliegveld van Palestina Transjórdanië Syrië en den Libanon Het zal Lydda overvleugelen aat tot het uitbreken van den oorlog een stopplaats vormde voor het vliegverkeer t sschen ïuropa en OostAziè Ook thans is het nog van groote strategische beteekenis De militaire centrale vliegbasis van de Royal Air Force is everwei verplaatst naar het binnenland in de nabijheid van df hoofdstad van Transj lanië Amman Toestand in het achterland onzeker In het bovenstaande stelden wij inkorte trekken het gewicht in het lichtvan Haifa dat wij in zekeren zin vergeleken met Singapore Tusschen dezebeide P ngelsche steunpunten bestaatechter een groot verschil wat hetachterland betgeft In het achterlandvan Haifa heeft Engeland namelijkmet groote moeilijkheden te kampen Bij de opstanden onder de Arabierenvan 1936 tot 1939 hebben reeds drieEngelsche generaals schipbreuk gele den Dill Hainig en Wawell De Engelschen geven zich er ten V P B correspondent T de oorlogshavcn Sinjapoce voor het Britsche orestjge en voor de Britsche veiliglieid in Zuid en OostAzië alsmede voor het Fransche Indo Chin beteekent dat beteekent Haifa vsor Engeland in het Oostelijke befeken van de Middellandsche Zee en Palestina Transjórdanië in Irak en voor het Fransche mandaatsgebied Syrië Lit an Jn Op slechts een uur vliegen afstand Van Cyprus ligt ten Zuidoosten daar van Haifa de voornaamste haven van Palestina het eindpunt van de petroleumleiding uit Irak De halfAVabische halïJoodsche stad wordt bcheerscht door den 300 meter hooge i berg Karmel die bezet is met talrijke Engelsche kustbatterijen Aan den voet daarvan begint de Baai van Ak 0 achter vrelker zandduinen eveneens Engelsche batterijen den eventueelen aanvaller opwachten Zij staan daar minder om de nieuwe uitgestrekte Joodsche industriegebieden te beveiligen dan wel om een bolwerk te vormen voor de eenige fabriek van beteekenis in Palestina waar het spoorvvegmaterieel kan worden hersteld en voor de etablissementen van de Irak Petroleum Maatschappij welke hier haar eindpunt heeft jvan de petroleumleiding uit Mosoel die de Engelsche vloot van brandstof voorziet De petroleum legt een langen weg af om j door middel van een leidingen buikensysteem en een groot aantal pompstUions uit Irak via Transjórdanië Palestina te bereiken Bij Haditha gaat een zijleiding naar het Fransche mandaatgebied Het in Transjórdanië liggende deel van deze leiding as gedurende den opstand in Palestina bijna onafgebroken blootgesteld aah de aanvallen der Arabieren die de leiding welke op sommige plaatsen 1 slechts 30 centimeter diep ligt vernielden en de uitstroomende petroleunji in brand staken De uitkomst heeft echter geleerd dat de aanvoer daardoor niet ernstig werd geschaad omdat de reservoirs onderweg in staat waren de leiding af te sluiten eri den petroleumvloed op te houden tbt de schade hersteld was Thans woijdt er geregeld met vliegtuigen gepati ouilleerd boven de geheele leiding BrnggehooM voor de Oostelijke Middellandiliche Zeekiist Doch Haifa is niet alleen bestemd om de petilpleumleiding te beschermen het vormt tegelijkertijd het bruggehoofdl voor de heele Oostelijke Middellandsche Zee kust ook voor het FrWnsche gedeelte daarvan Het Franschi mandaatgebied is altüd alleen veilig geweest onder Britsche l bescherming I evepals Indo China on staat van de Engi volle rekenschap van dat de Aralwerenin het geheele land weder in opstand zouden komen in weerwil van hun gebrek aan wapens evenals het ontbreken vai andere hulpmiddelen indiende oorlogloverslaat naar Palestina DegewapeAde hulp van een corps van 30 000 10 50 000 man aangeboden doorde ZeUbcschermingsorgaiiJsaties welke door de Joden zijn opgericht wordt blijkbaar door de Engelschen niet hoog aangeslagen daar zij dit aanbod tot dusveire niet hebben aangenomen Zij hebben er de voorkeur aan gegeven Australische en NieuWi Zeelandbche troepen i Palestina in te kwartiereij ten einde zich te verzekeren van de absolute mihtaire dictatuur Deze zullen zij kunnen blijven uitoefenen zoolang deze troepen het in Palestina kunnen uithouden Door de Italiaansche oorlogsverklaring en het gevaar van een Italiaanschen inval in Egypte bestaat er echter alle kans op ddt deze troepen zullen moeten deelnemen a n de be eiliging van hel Suezkanaal Zondra dit gebeurt kan nten er op rekenen dat in den rug der Engelschen een fileuwe Arabische opstand zal uitbreken ENGELANDS MOEIMJKIIEOEN IN SYRIË Het DN B m uit Rome De Engelsche rcgeenng heeft een verklaring doen verspreiden ke de plannen van Engeland in het Nabije Oosten onthult Zij maakt er opmerkzaam op dat zij het door generaal Mittclhauser bevolen staken der vijandelijkheden m Syné moet beschouwen als een in ge nar brengen vtin Britsche supiématie in de Middellandsche Zee en dat zij geenerlei acties kan toelaten die een nadeel zouden kunnen vormen voor Engelands verplichtingen om de landen in het Nabije Oosten te verdedigen Dit is oo schrijft de oorlogscorrespondent T n liet D N B in het MiddelIrndsche Zeegebied het an voor van Engeland op het besluit van Mittclhauser om correct de bevelen van Petain ten uitvSer te leggen De plotsclir e reis van Weygand naar Ben iet heeft klaarblijljelijk het besluit van de Londensche regeering om op te treden bespoedigd Wat sedert dagen verwacht werd schijnt thans direct te verwachten Het wegvallen van het Fransche Levantleger uit het ontworpen gemeenschappelijke BritschFran sche front in het Nabije Oosten beteekent voor de Engelschen een zoo zware slag dat zij besloten hebben aan den voor Groot Brittannië uiterst gevaarlijken toestand in Syrië het hoofd te bieden Zy willen den toestand in het Nabije Oosten die hun ontglipt weer in de hand krijgen De officieele mededeeling der regeering 10 Londen moet de openbare mee ning voorbereiden op dr aanstaan actie van Groot Brittannië Daarm kle zou echter een toestand ontstaan die men zich tot dusverre niet kon oorstellen Men kan niet aannemen dat generaal Mittelhauser zonde s njd een bezetting van Syr i dp0r Engelsche troepen zou toelaten Het Weygand Ieger beschikt ten slotte toch over 130 000 man Het heeft zware artillerie en bombardementsvliegtuigen ter beschikking OI zich Fransche vlpotstrijdkrachten ii Syrische havens bevinden is twijfelachtig Mochten de Engelsclren thans een coup ondernemen op Syrië dan dreigt voor hun in Palestina en E ypte staande troepen het gevaar n een strijd op tv ec fronten BRITSCHE tm LOEDSSFEER y BRITSCH BEZIT ACTIESTRdLEM WW fPOIrm Een dereélijke Engelsche stap zou orge wijtela consequenties van inter nationale draagw ijdte niet zich mee sleepen Turk ij e heeft nog enkele dagen geleden met Syrië een verdrag gesloten waarin beide landen yiclj veiplioTiten territoriale wijzigingen alleen toe te laten op grond van wedcrzijdche toestemming Daarmede heeft Turkije opnieuw uitdrukking gegeven aan zijn actieve belangstelling voor Syrië BUITENLAND Roemenië ziet af van Garanties WUZIGINO BDITENtANDSCHE POLtriEK Gistermiddag is aldus D N B on d er voorzitterschap van minister president Tatarescu een minlsterraad gehouden Op grond van een rapport uitgebracht door den minister van Buitenlandsche Zaken Argctoianu werd besloten tot wijziging der Roeniecnsche buitenlanj iie politiek Roemenie ziet daarmede af van de garanties die door Engeland en Frankrijk op 13 April van t vorige jjur werden verleend ZWARE NEDERLAAG VOOR ENGELAND De besluiten van den Roemcen schen ministerraad van Maandagmiddag worden rfoor de DuiLscue bladen in korte commentaren een zware nedërlaaii genoemd van E igeJand Wanneer de Roemi iisc üc regt iyng besluit tot uijziging i liaar biittènlandsr ie politiek i schriilt de Eer lines Bórsen eitung dan kan dat alleen betee 1 i dat i van nu al aan wil handel n op buitenland scii pol tiek geb ed m overeenstemming met de ffileiijkliedtr der luimte gtlilk zij reeds op economisch gebied gehandeld heett door hay accuord met liet Grootduit sche rijk De af tand van de Engelsch Fianseh e garantie verduidelijkt zoowel de oude als de nagestreefde nieuwe lijn der Roemeensciie politie en vormt efn openlijke breuk met li e Wester ïche neigingen en invloéJe i die in Boekarest zoo lang toon aangevend zijn gevkeest een afkeerei van de tactiek van het half om half en een denion tjMiUeve wijziging vart Engeland den garant die Raiem r s door vage beloften ving om h et vervolgen zooals elk van ïijn IXeschermelingen laf in den steek te laten In dezen z n beteekent de Roemeen icae ver ilaring een vernietigemle nederlaag van Engeland in Zuidoost Europa Engel d is als machtsfactor in dit gebied evenals op liet gehee e vasteland vólkomu uitgeschakeld en de gebeurtenissen ii en om Roemenie zujlen ook m den laatsten hpek van Europa de overtuiging vestigen dat het m de loog te mate compramiteerend en geuk IS om met den Britschen nd var den vrede aan één tafel te z tten Engelsclie beloften ook wanneer zij kwamen in het kleed van diplomatieke acties en verdr jgen aldus de Deutsche Allgemeine Z e it u n g zijn steeds gebleken illusies te zijn voor hen die zicii als partner ter Beschikking hadden gesteld De abrupte ommekeer van Roemenië tegen Engeland en het verslagen Frankrijk geeft een drastiscli aanschouwelijk onderwijs aan menigen staat en me mg volk welles betr kkingen met Engeland misschien ook thans nog door steeds weer door Engeland wc rlegde veronderstellingen worden bepaald fc ONTSLAG VAN DE BURGEMEESTER VAN Dl N HAAG Op last van den RÜkscommissaris dedt Het Rijkscommissariaat mede De in functie zijnde burgemeester van de gemeente Dek Haag mr S J R de Moqicby is f last van den Rijkscommissaris v w het bezette Nederlandsche gebied nit zijn ambt ontslagen De werkzaamheden van dm burgemeester worden voorloog door den oudsten wethouder waargnomen posten legen 22 uur een witte vuurpijl afschoten lietgeen verooriooM 13 door de regeling betreffende deM grensdienst Van Roemeensche z d werden daarop enkele geweerscheten gelost waarop onze grenswaditers niet antwoordden De nacht verliep kalm maar des ochtends merWe onze post op dat Roemeensche mIdaten komende uit het binnenland in gevechtsorde geschaard optrokkea naar hun post hetgeen bewijst dat aü dien in den nacht hadden verlate Van Bul gaarsche zijde heeft niemaad de grens overschreden en werd gtem enkel geweerscliot gelost DE BEZETTING VAN BESSARAMi VOLTOOID De Toestand in Sjanghai JAPANNERS BEZETTEN DEEL DOK INTERNATIONALE NEDERZETTING Japanschc troepen hebben va daag het dee der internationale nederzetting van Sjanghai dat fele gen IS ten Westen van den Japaaschen verdedigingssector van HonCkioe en de Yangtscpo bezet De Engelsche troepen boden geen tegenstand doch handhaafden h a po stcn in de tot dusver ingenomen stellingen Men verwacht met spoaning de verdere ontwikkeling af In een deel der noordehike Boek wma hebben de Sovjetrussische triepen naar Ti s uit Moskou meldt potten betrokken aan de met Roememë overeengekomen grens In Bessarabië hebben de Sovjetrussische troepen hun taak voltoiMd en langs de geheele lengte der rivieren Proet en Donau de Roemeensche grens bereikt