Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1940

EERSTE BLAD biNSDAG 2 JULI 194Q STADSNIEUWS Pok Goudtche Kinderen kannen naar Boven Donau jBELEGENWEID tOT AANMELDING De burgemeester deelt mede dat de ouwleider van Boven Don i Boven Opstenrijk aan den Rijkscommissans voor d Nederlanden de uitnoodiging heeft doen toekomen 6000 kinderen in den leeJljtd van tot 14 j r voor wie voor hrr tti an gezondheid uitzending naar bulten noodzakelgk of wen Chelijk IS in dtn Rijksgouw Bo enPonau VI UT den duur van twee tot diie naander in kmdcrhersteUjngioordcfi en welgestelde gezinnen onder te biengen Voor de verzorging der kinderen zijn op Ilerlei wij e de noodige Voor een veiligcn overtocht eveneens voor rekening der Duitsche autoriteüen wordt ten volle zorggedragen Voor de uitzending moeten de kinderen allen geneeskundig worden onderzocht Bij deze uitzending zit de u i t s l u ilende bedoehng voor leed te vei aachtöi en de kinderen door een goede verzorging verpleging en luch veraiideringj een prettige en rustige vacanlie in een heerlijke natuur te laten gemeten Ouders en verzorgers van hiervoor In aanmerking willen komende onderen uit de gemeente Gouda wordt verïocht hiervan a s Woensdag des avonds van 7 30 9 uur opgave te doen bij den Gemeentelijken Gene kundigen en Gezondheidsdienst waarnemend schoolarts de heer P de Boer in het gymnastieklokaal van de o l school fio 1 ingang Jeruzalemstr De uit te zenden kinderen moeten Vociv keuring worden m edegebracht Dr van Rietschoten s Jubileum CEHIKWENSCHEN EN BLOEMÜTl KKE ONTVANGEN HuLW il in o ureeiislemmirtg met den wcnsëh in den jubilaris in erb ind met de tijdsomstandigheden een offici ele vicnng is achterwege gcbleicn heeft gisteicn rfr H W in Rietschoten op den dag van zi n 25 janu jubileum al directeur an de N V Goud ehe Waterh jdmg MaatscIjappij toch ir vrrM hilUnde ziiden binken van nu tl e en en w iardci ring ontvangen Il en eenvoudige herdenking in intumen kring htbben de commisfaris rn van de Waterleiding Maatschappij dr Van Riet sehottn gclukgewenscht en hem eeiï bloemenhulde gebracht Het personeel bood eveneens bloemen aan en oolc van ander fijdc waren bloem tukken gezonden Voorts ontving de jubilaris verschillende bezoekers die hem kwamen comphmenleeren ook m tal van schriftelyke gelukwenschen o a van het gemeentebestuur is hem belangstelling geloond Van morgen af controle op de fietsplaatjes De rtimmi esaris van politie deelt mede dat van morgen af streng toelicht zal worden uitgeoefend op de naleving van de bepaliiigen van de Rijwielbelastmgwet Gedurende de maand Juli mag zoowel met een njwielbclastingmerk 1939 1940 als Wiet een rijwielbelastingmerk 1940 1941 gereden worden Van 1 Augustus af mag skchts gereden worden met een rijvvielbelastingmerk 1940 1941 DnZEND Gl LDEN GFCOLLECTEERD Voor dr Katholieke armen is Zondag in de kerk van OL Vrouw Hemtïvaart ƒ 54 3 72 in de St Jozefkerk f375 ei in de H Sacramentskerk ƒ 110 totaal ƒ 1028 72 gecollecteerd W AT AAR ANNEER Reuni m mt nf Mr Moto de geheimzinnige met Peter Lorre en De barones en de butler met William Powell en Annabclla Aanvang 8 15 uur A oensdag 2 uur matinee Schouwburg Bioscoop Een vrouw dwaalde met Lil Dagover en Victor Staal ëri Het geheipi van de witte kamer met Bruce Cabot en Heisa Mack Aanvang 8 15 uur ThsUa Theater Waar het spoor kruist met Tom Keene en De dertien koffers van O jF Aanvang 8 15 uur Dagelijks behalve Zondag 1 30 8 3 aar Spieriagstraat 113 Gelegenheid tot inenting tegen typhiis en paratyphus Juli 7 3 uur Blauwe Kruis Samenkomst Ned Christen Vrouwenbond Juli 8 nur Bar clubterrein Ledenvergadering vo balvereeniging Cïouda 3 Juli 7 3 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Wel zen 3 Juli 7 3 our Gymnastieklokaaloiienbare lagere school Jeruzalcm straat Aanhielding kinderen voor uitzending naar Boven Donau 4 Juli 7 30 uur Leger des Heils Bijbelbespreking 4 Juli 8 nur Houtmansplantsoen Concert R K harmonie St Caecilia Juli 8 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond Juli Collecte voor Nationaal HulpC imitó 1940 7 Juli 1 30 uur Olympia terrein Provmciale atftletickwedstrijden Goud sehc 9 Juli t 5 uur Goudsche Montes Miriscbooli Inschrijving nieuwe leer iiigeii 16 Juli 3 aar De Zalm Causerie mevr J C Postma Ronncr voor Red Vereeniging van Huisvrouwen over De hooikist en over het gebruik er van Uit vroeger tijden DE GOUDSCHE COIRA NT MELDDE 7S JAAR GELEDEN De jaarlijkse he algemeene vergadering van aandeelhouders der Nederlan ische Rijnspoorweg maatschappij heeft met algemeene stemmen ó a besloten te benoemen tot commissans den heer T P Viruly te Gouda 50 JAAR GELEDEN Bij Kon besluit van 16 Juni j is aan de Goudsche Zwemclub alhier recht persoonIijkheld verleend 25 JAAR GELEDEN Ter vergelijking met de cijfers van 1940 die evenïens m dit nummelvoorkomen jed irende dé maard Juni werden in de Volksgaarkeuken alhier verbruikt in de zaal 3984 portion afgehaald 1521 portiën totaal 5505 por tiön Gedurende de maand Juni zi n door de Mallegastslüis geschut 2086 schepen met een inhoud van 197910 M ert 791 stoomschepen inhoudend 71390 M totaal dus 3477 vaartuigen met 269300 M i inhoud en 3 houtvlotten uitmakende 6 koppels GAARKEUKEN In Juni zijn in de Gaarkeuken in de zaal genuttigd 2228 en afgehaald 575 porties totaal 2803 ijorties ipT ADJUNCT INSPECTEIR VAN POLrriE BENOEMD De heer J W F DorIeyn volontair bij de politie alhier is benoemd tot adjunet inspecteur van politie tq Delft Diploma uitreiking R KI ▼ ereeniginir E H B O VfEKLEEN VOORAL GOtDE EERSTE HULP 2k ndag geschiedde de uitreiking van dipioma i aan een negerjtal leden der R K Verecniging voor E H B O St Joannes de Deo Na een mis ter attentie van de vereeniging in de H Sacramentskerk inde Korte Akkeren die zoowel door dedocqnten als door de leden bijgewoondwerd vcreenigden allen zich aan eenfeestelijk ontbijt in het gebouw vanden RK Volksbond De voorzitter de heer Straver l ld een korte toespraak waarin hij erop wees dat juist in dezen tijd een diplomaf eerste hulp van groote waarde kan zijn Verleen eerste hulp maar vooral goede eerste hulp zij het advie Hierna reikte dokte Kettlcr de diploma s uit nadat hij de nieuw gediplomeerden aangespoord had toch vooral deskundige eeiste hulp te verlecrc n wat In dezen tiid van massaongelukken alleen kan geschieden door op de eerste plaats kalm te blijven Tenslotte bedankte de heer Sleaver namens alle cursiiten e doktoren Keltier en Eijkman en den jnstructeur den heer Nadorp die zich allen geheel belangeloo beschikbaar hadden gesteld Hij overhandigde hen een cadeau De volgende cursisten kwamen in het bezit van het eenheidsdiploma de dames v d Klein Tammer Seholten Ki sheegen en de heeren Gleddens de Wolff Heemskelk Roelofsen en van Loon Twee jubileerende zusters in het St Jozef paviljoen Vandaag vitren in het St Jnzefpaviljoen twee usteis van de Congregatie van de Kleine zusters van den H Jozef te Heeilen haar zilveren profesMefeest de eervvaalde zuster Arnoldia die in de operatiekamer en in de polikhniek werkzé i is eh de eer waarde zuster Si xtina wier taak in de hui huuidng liEjt Ka een H Mis in de k Tpel van het paviljoen vanochtend zijn de jubiléa io iiitiemen kring herdacht Maken van doorvaart niet overbrugging van Rijnland s gemaal Hedenmorgen hebben B en W ten stadhuize aanbesteed het maken van een doorstroomingsopenm met overbrugging van het Westelii scheprad gebouw voor het voormalige gemaal van Rijnland aan den Fluvveelensingel met biikomende verken Er waren 21 biljejtten ingediend De msc iwingen waren N V voorheen J H de Wilde i te Gouda f 5582 A M de Korte te Gouda 5 96 C van LecuW cn te Nieuw er kerk a d IJssel Schmiemann s lann Mij te Utrecht J v d Velden te Gouda M Middelkoop te Gouda Fa J Siegt te Gouda Mn Wolterbeck i Van Dorp te Gouda 5987 6050 6064 4 6U64 I 6080 62 i0 6285 6418 F Vink Zn te Moordrecht 6020 C J Vermfer te Moordrecht J Bontebal te Zevenhuizen C Vonk te Stolwijk J Fuan te Nieuwerkerk a d IJsJcl r N Sm t te Waddmxveen A den Ouden te k uda N V V oorheen H E v Dcest te Gouda P Bokhoven te Gouda 6580 N V voorheen W Bokhoven te Go da 66B6 J Brongersnid te Gouda 6730 Th J van Dijk te CJouda 7127 N V vuoVhcen H J Nedir hür t te Gduda 78U0 Ijader volgt de gunning Abonnemenfen en Advertentiën r D Goudsch Cowrant wordt eiken avond bij vele duizenden abonnés bezorgd in GOUDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge CroUderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d Ussei Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddirixveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent peij week ƒ 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gpuda 18 cpnt per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal f 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 5 gewone rekels ƒ 1 05 elk regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel rt eer ƒ 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens fepcciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentién alleen des Zaterdags 1 3 rog Is 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte G r geis Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de piaatselijke agen Zeven Concerten in het Houtmanplantsoen De plaalst ijjke mu ukv treenigir gcnzullen toriirten geven m het HoutinaMspIai i M i r ip 4 Ju i en 8 ugu u a s door de H K Haimonie St Caeenia 18 Juli en 29 AucJitUs as door de Chr Mu iekvf reeniging de Bazuin 25 Juli 22 AusjUbtus en 12 S pt as doop d z rbeiders Muzickv reenig ng ae Pionier Burgerlijke Stand Geboren 28 Jam Johannes P e ter zn van J Hofstede en G L Re chard Komijn tr 6 dühan Jacob znvan J A J SthneKier en J Toor C Huijgcn istr 1 J Jacobas en Cornells zns van J Overkamp en M E HKlever K Tiendevv eg 6 29 Juri Leendert zn van C Botr tii W N den Heilog Woudttraat 27 Thomas Theodoiu Mtiiie zn van Th J Jaspers en Th E C Reimering yan Strijenstraat 5 Jiiine Johannes zn van R M Tecuwen en A KraaijeveliJ Kattensingel 87 30 Juni Jannetje dr vari J Soscf en C Pronk Sophia van der Goudestr 70 1 Juli Ad nana Maria Elizabeth drvan G C Spijkerman en J M Kolmeijcr St J tephs tiaat 50 Overleden 28 Juni Cathanna in Stavtl geh met W van Eijk 73 29 Jtini JoCobus Wilhelmus de Biuijn 5 jaar Pieter Veivvcij 66 jaar NOG WAT tE GOED een 26 j i igen in t uden die ig 12 n of 5 d s h ei ti lun t Hij h ift de bott De piil tie wwher 1 1 gi bAeto b t i 11 erga aald ajir iutttrdam i 40 larige koopman 1 wet gevangenitstr overgebracht cen i hier die nog een f moet ondi rgaan het ft Herstelloi vaa w Imuur langs de Turfmarkt B en W hebben hedcnmorgea ten stadhViize aanbesteed het heistelleij van den walmuur langs de Turfmarkt aiv de Lage GyUwe tot de trappcnbrug ter gezamfflilijke lengte van 142 meter Ingekomen waren Iwintig biljetten Ingeschreven werd als volgt Th J van Duk te Gouda 1 4310 N V voorheen J H de W Ide te Gouda 4446 M Middelkoop te ëouda 4637 A M de Korte te Gouda 4650 Fa J Slegt te Gouda 4740 Mij Wolferbeek en Van Do rp 1 te Rotterdam 4760 P Bokhoven te Gouda 4893 C Vonk te Stolwijk 4914 J Brongersma te Gouda ♦ 920 N Smit te Waddmxveen 5210 C van Leeuwen te Nieuwerkerk a d IJssel 5247 Schmiemann s Aann Mij te Utrecht 5270 J Kasbergen te Moordrecht 285 NV V001 heen W Bokhoven te Gouda 5320 J de Joode te Moordrecht 5320 J V d Velden te Gouda 477 F Vink en Zn te Moordrecht 5527 J Fijan te Nieiiweikeik a d IJssel 5630 N V voorheeniH E van Dtest te Gouda 5670 De gunning geschiedt later Rangeerder tusschen Rails bekneld RECHTERVOET AFGEREbEN Qp h t station s empiacement is gisteravond cVn rangoerder van de Nederlanobche Spoorwegen tusschen e rails bijkncld geraakt waarbii hem een voet werd afgereden De betrokkene de 47 jarige F Alteua vonende m de Woudstraat was imiotretKs kwart over zes bezig met het jamen stelien van een goederentrein welk naar Utrecht moest vertrekken De JocoBiot ef stond reeds aangekopprf d maar moo t vo jr het aan Iuitt n in de lucnt ang noji t t achteruit z tin De rangeerder vv Ide tu chen ue nidchine en den eersttn wagen ar gaa i en hierbit is v ermotdeliik jri k p p bil ven hak n waardoor bi t € 11 ziji i rechtervoet bfkneld raaKte tüfcb n e n con rara is en de gewone r iil intt het gevolg dat een wieï van CU ooniüt ef het lichaamsdeel even bmvefi denenkel afreed Duor nt ü kuppi len van de mach mr en ei r Ti itv r Van de contrara I de man btv nid N tdat dr Bovkhuizen de eerste hu p had verleend bij pir auto van d w GGD naar liVt St Juzefpaviijojen overgebracht MALLEGAi SLl IS V i ge maand kwamen door de M0IlegotslUiSM35 loonischepen mit een inhüud ftan 49294 M en 194 zeilschepen met ein inhoud van 7228 M totaal 92f vaartuigen met een inhoud van 56522 M Voorvs pasf eerde 1 houtvlot me SPORT ZEILEN Onderlinge wedstrijd viin Elfhoeven PLAS IN FLEHRIGEN TOOL De vv atersportvereenigin Elfhoeven heeft Zondagmiddag haar tweeden nderhngen zeilwedstrfjd gehouden op de plas Elfhoeven In de morgenuren lagen de plassen rbewogen blakende in de zomerzon Met zekere ongerustheid zgen de deelnemers den middag tegemoet want hét beloofde weer een drijfpartij te worcep Toen echter de voorbeiêidingsseincn gegeven waren begonnen de vlaggen uit te waaien en een licht briesje uu het zuidwesten kondigde eelh heer luken eilmiddag aan De wind ruimde naar het Noordwesten en bracht eea heerlijk zeilwindjp mee Öe klassen N N 16 M zeilden dea baan drïemaal de andere klassen twe maal Na een rustpenode van bijna twee maanden is het enthousiasme voor de zeil spjirt niet verflauwd want er zijn goede tijden gemaakt en er heel stiel gezeild Toen de 38 deelnemende jachten gestart waren wgs de aantrekkeUike pin weer in volle glorie Na weken van verlatenheid viel het nu opnieuw op dat deze mooie vloot gesierd met helder witte zeilen zorg voo de noodige entourage De uitslagen waren N N 16 M geregistreerd 1 Sonnevaert H van Hees 2 Markol O de Roos fl Hilda III N H van Schelven st W E van Schelven 4 Flottant II J E Jaspers 5 Zonnekind C J Boer 6 Glissande W H Bellaart Kleine scherpe vaartuigen 1 Leni Stuurman 2 Alligator P Macdaniël N Il 16 M ongeregistreerd 1 Kemp haan A L v d Hoorn 2 Watergeus J F Revet BM 12 M 1 Margotje C Schoonderwoerd 2 Our Wish Polman Pruij sen st H C Polnan 3 Oberon P van Sehaik Zillis en BM 12 M met voorgiff I Snip H demUijl Groote scheipe vaartuigen 1 Dofine Th Steenland 2 Akvogojo A J Ruijgrok Plaatselijk Nieuws Alphen a d Ryn POLDER RIJNEVELD OvereenkonistiK zijn verzoek is aan den heer H van Kleef penningmeeïter van den poldef Rijneveld tevens waarnemend ecrctaris van dezen polder eervol ont ilag verleend DIACONIE NED HERV KERK Bhikens het ver chenen overzicht van de Diaconie der Ned Hen Kerk Jüliana traat sluit het financieel verslag over het afgeloopen jaar met een nadi eiig saldo van f 1458 45 tegenover ƒ 1453 43 m 1938 Uit een vergelijkend overzicht hbikt dat het totaal der tekorten van 1935 bedraagt een bedrag van ƒ 6969 81 welk bedrag echter kon worden gecompenceerd door in deze jaren ontvangen legaten Zal de diaconie echter met haar werk op dezelfde wnze kunnen voortgaan dan zal de opbrengst der collecten met p m ƒ 30 per weck moeten stijgen VOOR EL DEXA IEN GESLAAGD anhct Kon Genoot schap Mathes Scientiarum Genitnx te Leiden zyn ge slaagd voeir iet eindexamen 5é kla sse de heer B Posthuma voor hel eindexamen 5e klasse bouwkunde de heer P C Dc edens en voor het eindexamen electrot chniek de heer J G Ponsioen allen alhier Bodegraven GESLAAGD De heer A J Suringa is aan het Kon Genootschap Mathesis Scientiarum Genitnx te Leiden geslaagd voor het eindexamen 5p klasse Boskoop COOP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 1 Juli Rozen per bos Vierlanden 17 24 et Rü alandia 13 15 et Else Poulsen 18 32 et Pe chtold 18 37 et Polyantharozen 39 64 et Me r van Straaten van Nes 28 38 et Florex 17 22 et Butterfly 16 19 et Doms Rijkers 30 45 ct ïlosa Mundi 50 70 et HSdley 16 23 et Queen Mary 14 20 et August Noach 13 16 et Ellen Poul en 24 40 et Gloria Mundi 60 82 et Pauls Scarlet 12 18 et Briarchf 16 19 et Edith Helen 30 40 et Diversen per beis Clematii Durandi 27 40 et idem Prins Hendrik 94 et idem Mevr Ie Coullre 90 et Lelies 27 32 et Violieren dubb 15 20 et FEUILLETON OVERSTE SAXON mSTOiUSCHE AVONTURENROMAN door G P BAKKER Vooruit dan maar sprak de zoon ofschoon ik u wel vertellen kan da ik slaap heb Hij vertelde zijn wederwaardigheden Vol spanning luisterdende beide anderen maar aan het euwkon geen van tweeen een oplossir g vinden Wat iju vroeg Edzke De oude besloot We hijsohen de zeilen en zakken do Elbe af ankeren zoo dicht mogelijk bij Rudolfs herbelg De overste zal wei een goede roden g had hebben dat hij mee gegaan is Maar jij moet zoodra we aangekomen zijn naar Rudolf gaar ooals de overste je opgedragen heeft en hem de geheele geschiedenis vertellen Jk ga met je mee zei de meester In orde antwoordde de jonge zeeman Uaar geef me alsjeblieft eerst ten oorlam vader r Hy dronk he glas in een t ijg uit Vader Sprak hij toen tk wilde gaarne onbepaald verlof Ziet u Wil lem is mijn beste vriend en ik katl hemniet ill den steek laten i Ja maar wat zal je moeder daarvan zeggen en ik kan me toch mét alleen op de schuit redden Op de Vrouw Margien is u de baas vader Kwajongen achte de oude Ik zal je een paar flinke vertrouwde mahnen zeriden bood de meesteJaan U behoeft ze geen gage te betalen dan IS dat ook in orde Vooruit dan maar stemde de schipper toe f HOOFDSTUK XX Reeds Cen paar flagcn was de nieuwe ruiter in het keizerlijke kamp J et eenigc andere recruten werd hij geoefend in het paardrijden en den wapenhandel Hij deed zijn best niet te doen opvallen dat hij in beide uitmuntte Vopral deij eersten dag was dat een moeilijke t ak geweest Hi i droeg niet meer de schippersklceding maar een geclleeren broek en buis en hooge gele rijlaarzen alles hem vriendelijk afgestaan door den wachtmeester totdat hij geheel gemonteerd zou worden Hij was ingedpeld bij het vierde peleton van MontecuTOUli s kurassiers De oude wachtmeester had daarvoor gezorgd Er wa spoedig vriendschap qntstaan tusschen de ronsélaérs er hun slachtoffer Zijn korporaal had hem beyplcn hetsebippersbiiapdje af te schererï maartijn kVievel haren en wenkbrauwenbleven zwart gekleurd Na de bewerking zei de korporaal Weet je wel Willem dat je eigenlijk cen knappe kerel bml Juist iets voor de vrouwtjes Als je in het vmwwenkamp komt kon er wel eens oiwïbg van komen Saxon begon te lachen Vrpuvven laten me koud metJnde hij Nu lachte de ander een w i s lachje Hoe bevalt het je bi ons vroeg hü Uitstekend an twoordrie de nieuwe raiter Maar uee t je wat ik vieemd vind Ik had gt dacht dat er verl meer gevochten zou worden Eegnjp je troepen die ten strijde trekken en zoo Maar alles blijft Ijier rustig en stil NiHs grCen leven m c e brouwerij Dat is anders wel het gtvil antwoordde zijn viiend oe Jtorporaal Maar onze h gers liggen werkloos in afwachting Mansfeld in Maagdenburg ij hier Tijly in Hessen Wij namen daar een paar grensvestingen Sehmalkalden Vach en Rothenburg maar het leger dringt niét verder dbor We wachten op de onderhandelingen van Tilly en den ketirvq rst rani$aksen De Sakser is achterdochtig en slim De Zweed bewerkt hém door Graaf Von Amhim vroeger een van onze geijeraals nu de rechterhand van den Sakser maar op de haad van den JZweed Dat is hooge politiek ZoOdra dje onderhandelingen achter den rug zijn de Sakser zal zich vooi loöpig wei onzijdig houden trekken we gemeenschappelijk naar het Noorden om den ZvVeed aan te vallen Graaf Furchtenberg is uif Mantua naar Mi in ng cn nnditvvts on za zich m Zijn iVger bij orvs vütgcn dan al er van dVn Zweed nut vee n erblir en Papjpenhiim is t ch ook een v un onze gVoote geneleals Een vuurvreter WaaV bUjft die dan Hii rrkt uit Thuri 3en naar het noiirdenlzal Wil spotd i m Ha e ziin Mansfeld m Maagden uru n ba g dat de Zvvee hem p aen nok zal springen Als ïe Zwtden H vi Iherg nemen loopt de chiele Bcnedi r Elbe gcva ir Daarom beeft hii P ippenhe m v t rzocht dadejijk op te rukken Dus zal er gilu kig spoedig eens wat gebeuYiin Ben jo 00 ongeduldig Mu wacht maar er za spoedig genoeg werk aan den winkel oinèn Hoe w cet je dat alles Tt t £ Saxdnvol bewondctmg t Van de jmarketensters Als de drank is m den man en je stelt er belang in kamjc veel gewaar worden In Haile i aarginds ert hij ees naar het zuiden ziin alle groote gebouwen in g rtiik genomen vdor magkzijnbn eu fecrgpiaatscn Het klooster is ingtricht i als hospitaal Op het st i dhuis vergadprt de staf Soldaten worden bil b4rgtrs ingekwartierd maar de st id zal lang niet alle troepen Kunüen bevatjen Diarom wordt er een groot kaïrip lOgerich t Het zal niet lans duren of hier hgt eer groot leger Terwijl ze stonden te praten kwam de kurassier die naast Saxon had gereden een jonge aardige kerel bij hen staan De schipper wordt al ongeduldig Hij wil bult maken beweerde de korporaal Geen wonder beaamde de schip per Ik neb geen duit in den zak Meen j dat dat lollig mt Dan zal j lief je met om je geldnemen lachte de korporaal Willem zei Olivier Ik al je een daalder leenen en weet je wat we gaan doen We gaan naar de speelplaats Veel geluk wenschte de korporaal en vertrok Willem en Olivier liepen door de lange brecde hoofdlaan tusschen de tenten waarop tal aan lange zijpaden uitkwamen die geleken op straten van grauw zeildoek Op cen groot plein stond de wei lderige tent van den bevclhelfter te midden van die der stafofficieren De keizerlijke standrfard wappcrae van het dak hellebaardiers h e den de wacht Aan het einde der laan lag de speelt piaats waar de soldeniers zich vermaakten met ha ard teerlingen kaarten en andere spelen Er waren tal van tafels waaromheen schilderachtige gt oepen krijgers v in alle vendels van alle wapenen stonden of zaten Bontgekleede kurassiers Kroaten en Walen rood en witgestrecpte hellebaardiers bruine musketieirs met brecdgerande hoeden wuivende hanevoercn alles dooreen en vertiicpt in het spel terwijl de bontgekleede helpsters der zoctclaars met hun bladen vol bekers er tus versierd niet reusachtige pluimen biaawe dragonders groene jagers met schen door liepen Overal werd gespeeld maar S on wist te goed dal menige kaart bekend was pn met de dobbolsteenen allerlei kunstjes vvcTden uitgehaald op zijn Hulïandscb Spaansch en Italiaansch zooals de bekendste kneepjes genoemd werden De middeltjes onr de teerlingen aan cen zijde lichte aan de andere zijde zwaarder te aken waren vf loilei Gioot tal itcn konden wer pen V at ze verkozen Ze wande den van tafel tot tafel en bijna ovetal won de geslepen bankhouder doch ooi waar de soldeniers onder elkaar speelden was het bedrog dé grootste vijand van het geluk De kunst was de Kansen tg kecren Saxon kee k nauwkeurig rond maartol ziju geruststelling zag hij nergenscen bekjMid gelaat By ot i tafel waar de dobbolsteenen rond gingen wilde Olivier een paar daalders wagen Saxon hield hem terug Waarom niet vroeg hij eer beetje uit zün humeur Ik kan bes op me zelf passen Eerst nog eens rondkijken meende de ander Ja maar die hellebaardier wint n L de crlingcn Daar is een kR oje voor ons Neen als je speelt moeten de kansen gelijk zijn Wordt vervolgd