Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1940

DINSDAG 2 JULI 1940 Ontploffing In Belfast ciMS bleef gesp A rd $ PORT ok u r II will IV DFN HA i I Hl I III II 1 111 III l II 1 irga I IL n III i 1 t t rr 111 Onder Hitlers lie cherihinji W ZEG HET MET AANSPORING TOT OFFERZIN VOOR HET VADERLAND De aartsbisséhop van Keulen kardinaal Schulte publiceert in het kerkblad van zijn diocees een brief naaraanleiding van de geweldige overwinningen die het Dultsche leger onderzyn superieure leiding in de afgeioopen weken heeft behaald De kardinaal merkt op dat hierdoor liet Dultsche vaderland definitief tegen hetgevaar van een vUandeliJken Inval gewaarborgd is waarvoor het Dultsclie L volk In overeenstemming met de aait sporing van zijn Fuhrer God in deemoedig gebed dankt In een verder gedeelte van den brief wordt dank uitgesproken aan de daiqiere soldaten die zoo veel hebben gepresteerd Deze dank moet niet in het minst daarin bestaan dat de beperkingen en Inspanningen die deze oorlog van de burgert evolking eischt ook verder gewillig en met olferzln worden gedragen BUITENUID r Maarschalk Graziani OPraBBEVEUIEMBR IN NOOB0AFBIKA Mjiarsch lk Rodolfo Orazianl is benoemd tot opperbevelhebber an alle troepen in italiaaasch Noord AiriKa Hodolfo Orailanl U een olficier van rroote kwaliteiten Hij Is voortgekomen uU de rangen van het koloniale leger Geboren op II Augustus 1882 te Fllletlno nabij Fraslnone koos hU de militaire loopbaan en in 1907 was hl Uiitenaiit in Erythrea waar hy bleef tot IWU om da nid naar lupuii te gaan Hij het ft deelgenomen aan den Grooten Oorlog en w rd tweeiiaal e wond Tweemaal heeft hU de bron n medaille vooi militaire verJiensten ontvanKi n Met den rang van kolone werd hij ee ei iionneerd In 1021 trad hIJ W d rom in dienst nam t eei aan de heiovcruiivan Llbye et icriMeit twee zllvden itruUen en het riddtr kruis In de militaire orde van fcivove teiwijl hij be oidird werd tot brigade generaal Korten ti d latei nam hij Is diviiit commandant deel aan de heioveriii van Cyil nu i waitvan hij vite gou veiniui Old met den ran van le ei corltó onniiand ïiit fn 1935 iveid lii benotnid tot niveineur van Italiaan t h S malie and li Oo t ifnka k im hii ia n te 7amen n et le eei te afdeelii kim van de Pcioutam cnvi ie die i h onderMlieidde biJ O wen ei het gehtfek j bied van Hirrai ver overdP Als beloonin voor ijn held haftichtid eid hiJ benoomd toi rhaarsrlialk van Italit en on ieikoiin van Abessinie welke functie nii tot N vembei I9J7 heeft bekleed In Ocio ber 1919 werd hij benoemd ot chef van den stat van het Icaer en com mandant van het tweede leeer De I ii I aii Maar challs Hall BIJZONDFRHFnEN OVTBRERFV In wdingolichte Italiamsche kun gen vtrkliait men dat de nauwkcu rlge bijz mdcrheden over den duo I van maai schalk Bal o waarschijnliiK nooit bekuid zulUn worden Met zekerheid weet men alleen dit Bal o n zijn hoedanigheid van gouverneurge nena v m Llb e 7ich met ee im e breid evolg op een ïrooten msoe tie tocht bevond Toen hij boven Tor ró k aankwam werd daar julst een luchtgevecht gevoerd waaiaan hij gedre ven door zijn strijdvaardig temperamen onmiddellijk deelnam hoewel hij geen specifiek gevechtsvliegtuig bestuurde Verbindinp an Zwitserland met de Zee EEN K4N L NA R DE ADKHTISCHE 7EE In het door de Italiaansche Kamer van Koophandel voor Zwitserland in Milaan uitgegeven tijdschrift wordt het aanleggen van een scheepvaar ver mding tussch n Zwitserland en de Adrlatlsche Zee bepleit De wateiweg zou In Venetië beginnen en langs de Po naar Cremona lelden Van Cremonazoi dan n kunstmatige vaterweg er lengte van 130 KM over Milaan naar het Lago Magglore worden ge ravei Het project Locarno Mllaan Venetië zou 950 mllUoen lire kosten ue uitvoering van het plan zou vijf of zes jaar kosten BBITSCH VUEGTÜIG BOVEN ZWITSERLAND 11 NB van betrouwbare ae verneemt U onomstootelijk ko n r T aa dat in den nacht BritiS JP f wederom een n n f l 8 K uit ZwitseriMd Duitwh gebied 13 binnengevlo HuL Pf il Constanz tot Hanau is nauwkeurig nagegaan SFANJE ROEPT NIEUWE tICHTINO OP H ® ® chting 1937 onder depenen geroepen De reed goed Jtourde dienstplichtigen moeten Uch de pertode van 2 tot S Juli melden OT T C ttinn INGESTELD iÜU Si ï voerend Sovd l22 K el ewafge ar S t Het di trict ingerteJd DOODEN EN GEWONDEN Op hetzelfde oogenbllk dat he En gelsche passagiersschip Dunbar Castlj met vele Engelsche pasiagifs aan boord naar New York wilde vertrekken weerklonk in de havcnwljk vrn BelfaiJf een zware ontploffing Door deze ontploffing werd he havenhoofd beschadigd en geraakte een gedeelte der goederenopslagplaatsen In brand Op het schip zelf werd geringe schaoe veroorz akt Tijdens de algemeene paniek probeerde de menigte het schip te besiOrmen zoodat de bemanning van haar vuurwapens gebruik moest maken Het aantal van de bU den ïtanslag en de daarop volgende Incidenten om het leven gekomen en gewonde personen Is nog niet bekend Ongeveer 150 vtrtachte personen zijn gearresteerd Bovendien zijn de maatregelen tegen het lersch republlkelnsche leger verscherpt DEMOBII Is TlEIN FRANKRIJK I VOLSTRFKIJE ORDE Njlar uit Clermont Ferrand verluidt heeft de Fransche minister van Oorlog een besluit genomen over geleidelUke detnobillsatie Daarbij nordt bepaald dat de demobilisatie zich In volstrekte orde moet voltrekken daar anders ernstige moeilijkheden jn te veruarhtcn in verband met t uitvoeren van de militaire slausules van het napenstilstandsverdrag en anderzijds bij het verkeer en bij de voeding der bevolking In het besluit wordt verder bepaald dat de gedemobiliseerde soldaten die geen werk vinden op hun verzoek kunnen worden samengebracht m arbeidseenheden die dan staatsopdraihten zullen uitvoeren P M Isclie Rciieerinü naar Canada V EBTFGENlï OORDIGCR SIKORSKI WNGFKOMIA Te Montreal Caliada is een vertegenwoordiger van Siknrski aangefcomeiKom de overplaat mg van de Poolsche regeering naar Tanada voor ie bereiden De nog aanweziite Poolsche goudvoorraden alsmede de Poolsche taatsdocumenten liggen gedeeltelijk reeds te New lork eieeni de tatcn erkennen RefrftprinizPetaiu BlLLirr N R MCUY De Amenkain che SLdatssecretarls Huil heeft medegedeeld dat amba dtur BuIIitt ms rucue heeft gekr en zich naar den nieuwen zetel van de Fransche regeering te begeven Eventueele twijfel of de Ver S aten de regeering Petam erkennen is daarmee w eggenomen OppoMtie II Zuid frika VOOR VREDE Op de in Pretoria Z A gehouder vergaderingen b lei d door de regeerlngsoppositie en die door duizeiider personen werden bezocht is eeischt dat de Zuid Afnkaansche Unie onverwijld eed eervollen vrede met Duiischland en Italië moet sluiten Een tijden de vergaderinaen bekend gemaakte lesolutie eischt dat de ZuidAlrlka ners geen gevolg meer zullen geven aan de aanwijzingen der reg enng Volgens een oorloesdecreet nebben alle handelaren en particulieren uiterlijk 30 Juni alle m hun bez t zijnde geweren bij de plaatselijke politie moeten inleveren Nadat reed direct na het uitbreken van den ooriog alle bultónlandsche post van de Unie aar censuur was onderworoen is thans de censuur tot de binnenlandsche post uitgebreid Brief van Kardinaal Srhiilte Waar de DuHsche formatie zitli nel voorwai rt kon4en 4ntA fke en en de Franifehen Belgen o En S hen even snel moesteil moet men naar spwcn van d log zoeken zpo fthrljft de pondent yan h t Alg Handelsl die zich dwars dpor Noord Pran naar Parijs be af Ze zijn nog het eerst langs de we en te vindon Etear ziet men op elke 500 meter een uitpebianden auto een omeevallen tank een doors hoten pantserwagen of lekten var een mltraillei iafdeellng zelden sdoren van aitiUerievinir en als vrijwel eenig verder bewtjs v n oorlog de groote leegte het onibreb n van vrijwel de geheele platt landsbevolklne het jammeren der k elpii op de welde dfe niet worden getfjolken de onverzorgde honden en katten die trt een waie landplaag gtnnen te r rden de uitgestorven hoeven en fabrieken Geheel inders is echter het beeld daar wajir de ft enpartH rich hardnekk e heeft verdedigd Helaas is dat 1 Frankrijk vooral in de steden en rootere doroen het geval geweesH De vprwoe tlnfen die daardoor ïHn uitgelokt zlin inderdaid onbesthrljf ik In Rethel Sol sons Oomn nt Senlls Sedan om slechts b i voorv boeiden te blHven uit elcen San choi wln zijn hecle stiH v ijken met flen b dem gelltk eemaalt en tr t nils en puin geworden Te m dden van al die beeld n var nmni r iike verwoesting stnaf daar de oude k nnlnesstad Pelms dip ir don wereldoorloff had moeten be leven dat van haar 14 000 hulren er l fWO In pu 1 werden eeschr f n tervit de hfpilljke zulver Oothische ki thedraal er ook niet zondei klee scheuren wis nfgekomen Reims It sindsdien volkomen nieuw ongebouv d en wat van de oude schoon h d nne te repareeren was U her pM g wor xn 7ou de nieuwe oorlog Reims nnn euw tot een milnhoo rpolten P t e heeft dat i l t e vlH i tp pn p Per schot oo dP p vc fi f itpn ïfépven Fi p F a sclien hehbpn v el uH liefde vooi h D achtkerk m t welker b W n I ll eon ainvTi vv rd gemnr t hp sfe nn p eve j Vu knn men u t de I l ht ii dPhiktvV p dit zH duir t fp Ii n V n dp ruim honderddm pt Pttf ne s 1 niemand achferï i levpr en riipmand mag thins ni r b i v ppn F in h ran een D i snVipr Ro m st at onder Hitlers onni ddr Ifp bpsphpfmlng 7 de nero dp tad no eens het tljöneel voor bn ondpr plec tiffp d n en n oe er leveren Beki li A i tiir Redit T teru eleerd IvriDFNT IN PALFISVAN USflTIF Nair de Belgische blader me den is dfc hoogs e Bel ische militaire reohtp Oanshof van oer Meersch die te7amtn met de re eerlng Pierlot gev uc r was naa B usael ttruggekeprd De Soir verklaart dat Vin dpt Metrrfh door deViaam che rat inili tPi verantwoordelijk wordt ae t Id oor het ui leveren van tal vai B gei ain de Franschen De tt uu keer vai den hoogsten militairen rtc r heeft geleid tot een Incidcrt in het Paleis van Jus i ie aar de VlaimsPar it i lal sfui or van © iren hem ii het oi eiibniwrviiïen toediende BI Rt EMFI STFJl V N OsTFNOE ONTSI VGFN In het kadei van de maatregeltn te gen de gevluchte staats er gemeereambtenaren is de burgemeester van Os cnde Morepux die bij het begin dfrr vijandelijkheden de wijk had genomen van zijn functies ontheven Enkele dagen voor de capitulatie van het Belgische legep is de gouve 1 eur van de provincie WestVlaande ren Baels door den koning om dezelfde redenen uit zijn ambt on zet EnjieUche Troepenconcentratie iii Egv pte VOOR EEN AANVAL OP CYRENAICA VLOOTBOUW IN DE VER STATEN Het Amerikaansche mlnlsfne van Marine heeft weer orders geplaatst voor den touw van 45 nieuwe oorlogsscfiepen t w 11 kruisers 20 torpedoJagers 13 dulkbulten en een moederschip voor witervliegtuigen De totale tonnage dezer schepen bedraagt 193 dui2end ton De kosten bedragen in totaal 500 mlUloen dollar Italiaansche journalisten die ui Egypte zijn teruggekeerd hebbon de Stampa nredegedeeld dat Engeland sterke afdeellngen van zijn Palestijnsche troepen in Egypte concentreert om een grooten aanval op Cvremi a voor te bereiden Ook zijn bombardpmer s en jachtvliegtuigen van het nieuwste type uit de luchthavens var het naburige Oosten teruggetrokken en In Egvpte opgesteld He Egyptische volk leeft in een voortdurenden angst voor luchtaanvallen De Egyptenaren willen niets van den o r1 g weten doch wasen het nie zich te gen Engeland te verzetten Aan de Egyptisch Libische grens komt het herhaaldelijk tot hef ige botsingen tusschen Britsche en Egyptische troepen De Engelschen he ben drink en waschwater in overvloed terwijl de rantsoenen der Fgyptenaren beneden he noodzakelijke liggen De lufhtelinsien wi Portugal MOEILUKE fOKITIE VOOR KN GFLSCHfcN De New York Heiaid Tri b u n e heeft uit C ldas Daramhas in Portugal een beschrijving ontvangen over de toestand van de duizenden vluchtelingen uit Frankrijk die Por uÉal vertoeven Dit zijn In ipfdzaak Joden hoewel er zich ook van Engelschen onder bevinden De laatsten hebben weinig reden om te jubel over hun teiugkeer ti aar het vaderland omdat hun in Engeland een herhaling staat te wachten van den bliksem X rlog welk i zij zOo even zijn ontloopen maar er is thans nauwelijks één land in Europa zoo besluit het blad waar Engelschen eigenlijk nog LOENGTSJAC DOOR JAPANNERS BEZET Volgens berichten van de NoordOostgrens van Indo China heoben de Japansclie troepen Loengtijau bezet Hierdoor bcheerschen ziJ den straatweg van Hanoi mar Nanning waardoor de goec ejef uitvoer van IndoChina naar de provin ie K vargsi ge heel moet worden eestaakt In verband met het feit dat le opperbevelhebber van de Br tsche zeeStrljdkrachten in het Verre Oosten aVmiraal Sir Percy Noble met ijn gehe le staf Hongkong heelt verlaten en iicb naar Singapore heeft begejen wor t verklaard dat Engelard mogsli f het Verre O öteli eiikele poAitie Zul nioeten prijsgeven doch dat dit prljsgèv n nut ig kan znn oor een verzameling der krachtfen SING PORF IN STAAT VAN VERDEDIGING Offiueel n bekend gemaak dat met het oos Op dien aUemeencn toestand i 1 tt Verre Oosten Sm ap6 e n staat vai V rdedigihg wordt eejri HET AVNTVI N FRC F HOTEN VLIFOTl K FN Het aantal w t cho t n vijandelijke vliegtuigen oii 30 Juni dat In het Dultsche legei bei ic iit was opgegeven me 18 IS tot 23 pi te en IIONGAAR CHF V OORfORGSVI Dcd fPH ais e aits sioorwe ei idee mede da vngen ouoor e e tp e ni i js erten p pfso enve vo r op a e x orwe Hjner en aat tt aiectp aanzienlrk beofk zal wóirden De be oK nc w rd 1 1 Vi iVï on iisti 2 der verkee si d e en vai de spoorweger aliten i 4 ng n4e geva en op reij te aaa i V s de er koT ende PtNMOFNEN HTFR lITBFT 4lD He Paijaihe s i i r heef be sio en de ultbeti ms vn de lion n en pensioei en die in i rir i ile ti leti coor dtn S i t urdtu ui oe laic vanaf 5 Juli dCKi het ee m vn vjor chotten ovei i emc i De Ijipende sociak ui a j dt s e celden en an tere uiKeer tn u n zooals getvoonlijk op dtir V ge e t tu term m worden uitbetaald HEROPENING V tN BANKEN i km Zuil 1 11 d weer haar loketten De Parij sche komende dage i openen Met het oog op het epeikte per soneel zuilen de transacties echter binnen zekere grenzen beperkt blijven Het ligt niet in de bedoeling ef tcten te koopen pf te verkoopen De Uitbetaling van rente dergelijke papieren vindt joorloopig niet plaa Daarentegen reuilen de banken alle storingen op vrije rekening aannemen KORTE BLRRIITEN In de ptü il ie Fars ilran hoofdstad Sjifes ziju dooi de boeren 450 000 K G edix de spr nkhanet bij de autoriteiten u ïcleverd De T irksche koIentKwt Baiir 7000 ton is bi het eiland Mvtitne op een rif geloopen en wordt alsverloren beschouwd Geen pu mlijke ongelukken De ltd laanache gezant te Cairograaf Maz oini is met ruim 100 IIIhaan=ihe onderdanen uit Egypte mRome aangeijpmen De Roemeen e mlnbieriaaa nam er ke nis van dat Roemenie ifziet van de gaianties die o 13 Apii 1939 door Engelani en Fr n r wer den verleend Aan ai e import en fxporaiima in Litauen is het bij dtcrtet verboden iet bultenlands he firma s zonde tocstemmine den minister van financiën inen vtrkoojisovereenkom sten te treffen a sn ede in te gaan op In en verkoopsaanbi dingen Te Wouterswoude is de 70 jarigeR Raap door een auto overreden engedood Bij de Maashaven te Rbtterdamheeft een botsing plaats ge lad tusschen een militairen auto en een autobus waarblj ver llenHe In Utendenvan den bus werden gewond RECHTSZAKEN AMI OP l r VA Kililimar bv lont zuh i nn hvt lei l tl horitoi on Dp AM A TE ROTTERDAH RFRFCHl De Rotterdajnsche rechtbank hefeft den 57 jarigen iirchitect A W M die 7ijn 44jarlge echtgenoote net een revolver dood schoot en vervolgens 2ich zelf van het leven trachtte te berooven veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf door te breiiigen in een bijzondere strafgevangenis Op 4 December 1939 heeft het drama zirh afgespeeld De echtelieden hadd n beslote i zich van het levsn te berooven Alvorens hiertoe over te gaan schreven zU afscheidsbrieven aan hun kindcien en familieleden om te voorkomen dat de kinderen na oe daad de ouders In een afschuwelijken toestand zouden vinden besloot het echt paai den dokter te laten komen Om twee uur belde de dokter aan M deed open en verteld wat was geschied Toen hij d n eersten kc r met een revolver op zijn vrouw schoot ketste het wapen doch de tweede maal c ln het schot af en de kogel trof haar in de hartstreek On niddellijk daarop riciitte de architect de revolver op zichzelf doch opnieuAr ketste het wa en zoodat M in leven bleef In de rechtsi ittirg op 17 Juni ver kliarde de verdachte dat hij zijn vrouw Qp haar verlangen pedood had ioe pl hij toegaf dat de gedachte een md aan beider leven te mai pn van hem wai uitgeeaan H t bleek dat verdaphte in eer ernstige fluancieele moei Ijk eden was geraakt Als des door JOHN SIMSON w erlg zwaaiden ze saam over d baan Dolf en Stien Ze kenden eikaar al jaren ginge heel vertrouwelijk met elkaar om Samen hadden ze n g op de schoolbinken gezetpn en smd die i elkaar nimmer uit het ocx veriorer sam n hadder ze getennist en aehO kevd en waren nu aan het schaats nriid n Beiden haddtn Ameruaansche kuns schaatsen o ider la e den m ler jke bochten 1 een n wter va i den e e n kant ijar oen andf en Hl vprs ord de kun t jder i ui iruntend 7IJ was daarin echter nog met zoo bec reven had van tijd tot tijd we ten s euntjeMiood e waarv jor Dolfdan o in e 7 ir df Ji h j m C t t r lae Eu i i ze 70o i ain 3 j kru sc mgs over de baan zweefd n nu drj ig het pljtiÈ ng to hem 10 ir dat ii er heci geen soit va z i hebbei ll hij jn ireheel Sfvt o nias aar zou kunntn z veven lang dacht hij na wilde haar zoogiarre dide venel n watv dair 2 0 0 e e ia had Mauid rfce f et E c p 2 i uf h e K 1 len 70 u een w oe d dl wee d t zeswe Miar vp w er te tte e ken in oop Dekwe o was name ijk dat hu vm naiVe rj eenmaal verscirikkelijk vcle en as Zoodat hij tensIotteM eeJemAi iets zci at Ijen je toch stil zei Stienopeens lAkC Ja waar dc k je toch aai O eh 1 zie je aan een heel moeil ke puTZle F n puzzJC Een reb nu p chie Een Jaiaja precies Ik dacht juist aan en heel moeilijken rebus Pas tolch op maande Stien dan kijk toch uit wair J r jdt Zoo met een komen ijt i o in botsing En dat vcor zoo n mipozp en rebus 0 1 Stieh zei hg zacht Als ie er pfiebbetfj 11 hebt dar vind je dat Pt r Jen heusoh niet onnooeei Bovendien 7 n er ikwijls mooie prlizen mee te verd enen Ja Dolf ja dit is wel zoo Zie je yho ld er solve eieenliik oik wei van T on keken z fikaar lachend un Stien 7ei hi nlotseling m t koo xip opüewektheid Stien Hij vodde lat nu het jutste moment daar WT Ji wat K r vroeg ze laconiekT fk to h niet 700 en pis op dr scheur dur Kijk eens wat een water daar on i et ijs staat Ai 71 n moed zonk o jeens wcr in zijn s hoene 1 Stien zei hll even later Als devorst weer over is wil en we dan samen eens een paar rebussen zien op t o sen en die din samen Insturen Ja Stien ilpcl tia Dolf Dat is best hoor Allrpn waarom zquden e daar m eigenlijk wachten tot de vorst over Is Dien avond st rak Dolf zijn boezem vriend over het geval Man als Je haar h bben wilt zei deze wi s dan moet je haar vragen Ja Plet dat begrUp Ik ook Maar hop moet ik dat doen Kom nou Daar ben je toch zeker oud genoeg voor Maar als je het dan absoluut weten wilt zeg het met bloemen Met b oemen Precies Met rozen bijvoorbeeld Met rozen Of m=t vdoilt J S desnoods Jtfet viooltjes In dezen tijd van 11 III 111 I nil m 1 a I t 1 iir iiij lil tl II it 1 11 l rl uil iM lU i t iin 1141 Il II WiH I I iiiUli 1 1 IK eii Hriiver I V il I vil V s Re iH s n i II 1 Spait I I lir mk KOM v d llul l II I iili lil Hih rs V SV en sti rk s OM IIFT N 1 N KVMI IOFASI HAP V i r iriluu luidt lii t pr rai lil Hl UI Wit ll rxi 1 en Iiilinn 1 v A VVIFhRi AM N I h nAANk MPIOK1ss HAPPEN T Amiitprdaa Vuir viij vinuiiiui ligt het in hot vtmiiumin V UI l N V de nationale k iinpm 11 I I p 7 2B Ju j li t Olviii i li SI idi te AnistBrda t 1 iti IJ VI rrniit ii kundigen waren gehoord dr J p L Hulst arts te Leiden en dr j van der spek directeur van de psychlatrisclie inrichting Maasoord te Poortugaal waar verdachte verpleecd waa Belden waren van oordeel dat vepd minder tuferekenbaar is en adviseerden de rechtbanlf hem gedurende twee Jaar m Maasoord onder te brengen welk advies door den verdediger mr Coerts ondersteund werd De officier van justitie mr F ML Wilbrennpnck had een jaar get vangenisïtraf door te brengen in debijzondere evangenls en daarna terbeschikkingstellins van de reeeeringgertquireerd ONS KORT VERHAAL het jaar Waar kun je die kfijgen Ik geloof met dat die er nog zijn Nou zeg liet dan met edelweiss Maar in Kder geval zeg het En wacht S daar niet te lang mee Over zooiet I noet e geen gras laten groeien Den volgenden morgen as Stien al vroeg op de ijsbaan madr toch niet soo vroeg of Di f was er al Op een apar af Beschoten deel wiis htj in zijn centje aan het kuns rijden Velen stonden naahem te kijken en bIj hen voegde zich St en Dolf had haar dadelijk in dt gaten en vuifde haar vnendeli k oe Dan plot elirg kreeg hij een Idee Evtn stiond hj stil en beron dan opi leuw eed een groote S s mger aai he einde waarvan hij zich met vee zwier omkeerde om dan dezelfde S w Er terjg te rijden er daarbij wel L p tend dat hij tei fank diepe Insi 1 din in het ij maakte Stien knikte Ja dieS was heel duU deh k Dar opeens sprong de kunstrijder opZj en r d li rechte baan van boven 1 aar bei eden en weer vah benedpn naar Ljven sprong nogroaals op71 en reed i eei erojten k ing maar vüortdurerd rond stiei keek en zag 1 aast de S tond nu duidelijk in het ns gesrift het ïetai 10 De beteekenls van dezer rebu in zjn geheel liet 7jch nipt moei k oplo sen st en werd er siU van Daar sprj y de der ten derde iri opzi en reed een nieuwe figuur een art ƒ 1 sierlijke lijn teekende hg du svmlKJO op den gladden ijsspiegel reed het f ver en over en over en sneed het steeds dieper in Stien was onder den indruk gekomei Peinzend staarde ze voor zicö uit zag nog slechts dat groote symbolische nat dat aan duidelijkheid niet te wenschen overliet En merkte nauwelijks dat Dolf zyn nt bteindigd had en nu naar haar toekwam Èn vroeig hij belangstellendMaar StieiY zeide niets Zwijgend gafze hfm een arm en even later zwierden ae samen over de baan totStien plotseling stil hield vlalc vooreen berg van opgestapeld jjs en sneeuw Djlf vroeg ze zacht mag ik me even aan je vasthouden Maar natuurlijk En terwyl ze op een schaats bleef staan grifte ze met haar andere SC laats in den sneeuwberg dit eene woordje JA Toen werd ijo f stil En Van lieverleede begon zij de letters nog wat dieper m te griffen met haar schaatjssteeds dïeper totdat de wankele Leng plots in eikaar stortte en de f bovenste schotsen naar beneden kwamen waar ze te pletter vielen op het IJS in duizenden stukken Dolf kijk kijk Het ijs Is gebroken Ja Stien dat geloof ik ook zei hij zacht en liet er met een zucht op vol en Den hemel zij dank Onder V 1 l trok hij St en stilletjes naar zich toe najii haar dan meteen in zijn armen ze hadden elkaar volkomen begrepen Nog dienzelfden avond sprak hij weer ziin boezemvriend Piet zei hij opgewonden Ik heb het gevraagd hoor en zij heeft JA gezegd O Piet je weel me hoe gelukkig ik me nu voel Van harte kerel van harte hoori E n vertel me een Hoe heb Je het gevraagd Met sneeuwklokjes Heelemaal niet Je raadt t nooit Nu zeg het dan maar gauw Met schaatsen Met met met schaatsen Precies eoo is het En weet Je wat het leukste was Stien antwoordde ook met schaatsen Daarom aeg Ik na voortaan maar zoo Zeg het met schaatsen Nadruk TCrboden