Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1940

DINSDAG 2 JULI 1940 VLISSINGENS CENTRALE DRAAIDE DOOR BIINEIIUIID DE OPBOUWDIENST EEBBIED VOOR DEN ARBEID Majoor BreuneM die de leiding beeft gekregen van den opbouwdleiut waarbU de nog onder de wa penen lUnde militairen emplooj zullen vinden heeft aan een redacteur van de Arbeiderspers o m het volgende verlclaard Het doe van den opbouwdlenst is p us minus zestigduizend Nederlandsche Jongemannen die nu nog onder dewapepen zijn te boschermen tegen de werkloosheid die hen tot slachtoffer zou maken als zl in de burgermaatschappij zijn terugijckecrd De opbouwdlenst zal hun geest en hun lichaam krachtig houden Wij zuWen den eerbied voor 4en arbeid bij hen aankweeken geleidelijk dooi middel van eenvoudige werkobjeclen maar daarnaast aangezien het Ideaal Is een gezonde ziel In een gezond lichaam iulkn wij hen lichamelijk oefenen en hen in staat stellen tot sport Wat mli ertoe heeft gebracht ommij voor dit wcrk bc hikbaar te stellen s ijiyn drang om den man mdeze voor ons land zoo moeliyvetijden op te heffen hem levensvreugde bij te brengen en hem te makentot eefi degelijk Nederlander met eenwarm hart voor on s vade land envoor onzen v olksaard Ik ben cw ertulgd dat a ls leder hieraan meewerkt Nedeilarvd niet bevreesd behoeft te zijn nu niet en in de toekomst niet Zet in de krant dat ikeen beroep doe op Jongemannen tfieIri den opbouwdlenst zullen treden soldaten onderofficieren en jongeluftonants om de beteekenls te begrijpen van het werk dat wij gaanondernemen en dat van hooge waarde i s voon o ns nationale voortbestaan I De leidini van het werk beru st bij jonge menschen d w z Jong van hart Ons werk is van hoO e waarde maar ik ben óók overtuiRd dat als niet ieder weldenkend Nederlander hieraan meedoet wi zelf groote schade aan het doel dat ik noemde zullen toebrengen Wij moeten kunnen en zullen een eenspezlnde natie worden Maar daarvoor moet hééf hard worden gewerkt Wii zullen dit dren onder de zin preuk Arbeid Adelt Zet dit er vooral in Wij moeten bij de menschen aankweeken waardeering voor tden arbeid gehoorzaamtieid zin voor jforde en nethe d In één woord tucht Tenslotte verklaarde majoor Breunese dat het niet in de hedoeliag ligt dat het burger element in de leiding van den opbouwdlenst een vertegenwoordiging van beteekpn s krijgt Wel zal de opbouwdienst een veelvuldig en nauw contact mjt allerlei burgerinstanties onderhouden VOORRANG AAN CEDEMOBllISmRDEN BIJ DE IN IFNST1MEMING V 4N PERSONEEL De aandacht wordt erop gevestigd dat door samenwerking van de afdeeIlngen voor militaire zaken en de arbeidsbeunen in de verschillende gemeenten deze laatste de besuhikkina hebben over alle gegevens In ake ncö niet gedemobiliseerde werkkrachten die voor den arbeid in loondienst in aanmerking komen Werkge ers die dus bij indienststelling van nieuw personfel aan bescl fkbare gemobiliseerde werkkrachten den voorrang wcnschen te verleenen kunnen zich tot 1e organen van arbeidsbeurzen wenden welke dan de gevraagde krachten kunnen bemiddelen Verwacht mag v orden dnt vele werkgevers van deze bemiddeling gebruik zullen maken Immers de moreele verplichting welke de njaatfchappij tegenover het gemobiliseerde deel der bevolking heeft mag met recht doen verwachten dat de werkgevers hun aandeel in d ze verplichting zullen nakomen aoor bij indienstneming van nieuw personeel aan bér schikbare gemobiliseerde werkkrachten voorrang te verleenen MOTORBRANDSTOF VOOïl Dlf RIJKSPOLITIE De secretaris fgeneraal waarnemend hoofd van het departement van Handel Nijverheid en ScheepvaarL maakt bekend dat de voor Nederlandsche militaireri in de rechtmatige ultoefeningAan hun dienst geldende uitzondering op het in de motorbrandstof beschikking 1940 no 1 neergolegdo verboÜ tot het koopen en verbruiken van riïotorbrandstof eveneens geldt voor de ambtenaren der rUk poIitle Deze ambtenaren kunnen tegen inlevering van zgn blauwe bonnen de noodige motorbrandstof betrekken MELDINGSPLICHT VOOR NIET AKISCHE VREEMDELINGEN Te Amsterdam Je hoofScommlssaris van pi lltie te Am5terdam heeft bepaald dat alle niet arische i r jnj t Tingen die tusschen Janüan 1933 en l Maart 1938 Duitschland hebben verlatfn Cv than hun w oon of verblijfplaats hebben in de gemeente Amsterdam zich bij hem iroeten melden PAARjD OP HOL Vijf gewonden Op de Rozengracht te Amsterdam is een voor een wagen gespannen paard dat schrok van het fluitsignaal der Haarlemsche tram op hol geslagen Het dier sprong dwars door een file wtelrijders van wie er verschL déhen kwamen te vallen terwijl ook de voernjan tegen den grond werd geslmgerd Behalve de voerman B werden nog vier personen gewond 12 MANNExN BLEVEN OP HUN POS T Het reEende bommen en granaten K00 doen WH DAT DIER Een stoker van de Provinciale Zeeuwsche Electricltelts Maatschappij heeft aan de Prov Zeeuwsche Crt een èn ander verteld van zijn indrukken uit den oorlogstijd toen dit geweldige bedrijf dat heel Zeeland van stroom voorziet draaiend vYrd gehouden Heel Vlissmgen was geëvacueerd lederen das en lederen nacht verwachtte men een luchtaanval Twaalf man waren alleen overgebleven in de verlaten stad en werkten daar in het groote holle gebouw ddt dreunde en daverde van het geweld der licht en kracht opwekkende machines Ruim 29 millloen kilowatt Jaagt er per laar door de netten van de P Z E JÏ 850 Man werken er 725 K M iWee het hoogsoanningsnSt en haa st l WÖ KM bet ina spanningsnet Huizen winkel fallpfken hv sp talen t n gemeenteb edrijven zij konden de P Z E M nief mi= sen De PZ EM moest dctordraaien Ea ze draaWe door dag en nacht vliegtuigen of niet bombardementen of niet Een rio en flejnaaldienst waar chuw de als er geva r d eifde en de 12 man die de wacht hadden die hee dit groote bedrijf aan de gijng hielden in het belang van duijenden over de geheele provincie haastten zich dan naar bened n naar de schuilkelders Maar na 0 minuten raoe t er dantoch weer één mar boven naar deketels kijkon of de stoo ni niet terucliep of alle w goed gini daar inde hoogte D ijzeren trappen moesthil op tree na tree in het donkerhrocer en h oier terwVil soms debommen in de nabijheid explodeerden En ah hii dan boven was stond4hii daar in het sfhemerduister dewij7erp aten cotitroleerend kolen oa goo end met om zich heen het eeuwig gedreun der hrahtinstal laties Veïder was er niet hoorbaarvr ïren de vliegtuigen dichlbu of veraf Vielert er bomra n of nief Washet nu zijn be urt Allen hadden dovertuiging dat de electricltsitseentrale en de gasfabriek het eerst ophet orogramma tiu n voor de bombardementen Fen ftora die viel optwee meter van de bedrüfspoort konhen in die meening slechts versterken En die bommen zelf waren nog niet zoo er als ie zno n ding op je hoofd krijgt is het gebeurd Maar aler één de stoomleid ing zou raken dan zou het verschrkkel ik ziin wpnt dan is het wel zeker dat degene die boven is levend verbrandt Het ergste oo enblik Het eigste ooeenblik kwam oo 18 Mei De schakelbordwachter gaf het bevel door Stoom laten zakken Niet te ver Dat gebeurde op last van hot Duitsche commando Even daarna kwam het bevel Stoom weer opvoeren En tegelijkertijd vernam men dat heel Vlissingen aanzegging had gekregen om in d kortst mogeltjken tijd te evacueerep Het bedrij f moest draaien En de wacht oiA de Centrale had de wetenschap dat zij ais de eervige burger twaalft eenzame kerels waren achtergeblöveii in een uitgestorven stad Zij verwachtten een vreeselijk bombardement En inderdaad floten spoedife granaten over het gebouw De mannen voelden zich als ratten in eeii val Allen hadden zien naar de schui kclders geftaast Ma r het hamerdein hun hoofden de machines En daar gingen zij weer de trapper op de vuren langs ieder op zijn pqs t Hét gebouw dreunde Was er stoom genoeï Zouden zij blijven Niets is er te hooren Iwven het gedaver der machines uit Niets is er te 7ien dan ijzer iizer en nog eerts SJzer op en neer zwoegende stangen racend wentelende wielen Onder hen gaapt de afgrond van twee verdiepin Ten Weggaan of blijven Sr was in Vlissingen geen brandweer of politie meer Alleen zij tvaalven een paar hier een paar daar twaalf plichtsgetrouwe kerels m een doode stad I Krijgsraad in schuilkelder Allen die niet nood7akelijk noodie waren in de centrale bevonden zich te Biggekert ie Daar werd de directeur de heer J Slocves op een gegeven ooeenblik opgebeld uil de centrale Meneer ve kunnen het niet houden Zoo zei de directeur Ik kan het van hieruit niet bekiiken maar handel dan op ej o en initiati Haastig werd er afgebeld Maar da delijk daarop af de heer Siooves last om de Centrale weer op te bellen en bevel te geven in ieder geval niet ts stoppen vóór hijzelf er was En reeds snorde ziin auto weg naar VU ssingen Terwijl hij hej hek indraaide ontploften de bommen in heele serie Een paar man holden naar den scliuilkelder De directeur holt mee Daar wordt krijgsraad gehoi r en Het besluit is Wegdraaien door En zl t gaan naar buiton Wat is dat De Centrale is gestopt Men had uit Biggekerke niej Snel geno meer verbinding kunnen kirijgen en de man de op eigen initiatiel zou handelen had meend goed te doen door h t bedrijf stil te leggen Nog 10 000 Vluchtelingen In Frankrijk daar bIJ een eventueelen bomaanslag op de centrale de gevolgen erger louden zijn dan van 100 bommen ergens anders Het was door de verduistering te doriker in het gebouw om de centrale onder deze omstandigheden opnieuw aan te zetten en zoo moest m h noodgedwongen wachten tot den volgenden ochtend Zoo werd het gerucht gefeoren De Cen j ale van de P ZJ Jd is gferaakt Gelukkig was dat niet het geval Den volgenden morgen draaide het bedrijf weer na drie kwartier ingespannen werken En toen maakte men de afspraak J u stoppen we voor niets meer Zoo ging het door en zoo gaat het nóg door Ieder en nacht hebhen de mannen een wacht van 12 uur De Duitschers vonden bij hun komst het bedrijf in volle werking Dat ver baasde hen en zij maakten de Nederlanders een compliment hierover Ach ja zei de bedrijfschef van de Centrale de heer linse zoo doen wij dat hier als het noodig is dat we draaien dan draaien we heel gewoon Autobussen gehuurd om hen te halen VOEDSEL WORDT MEEGENOMEN De heer A L C van NUnanten Ud van de Dultsch Nederlandsche missie tot terugbrenging van Nederland che vluchtelingen uit Frankrijk is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag uit Frankrijk naar Breda gekomen ten einde aldaar autobussen te charteren welke naar Frankrijk zullen vertrekken öm daar vluchtelingen op te halen de heer Meeus is in Parijs gebleven om daar de noodige maatregelen te treffen Het Arbeidsfront Volgens betrouwbare mededeelingenzou aldus het Hbl het aantalvluchtelingen in Frankrijk bestaanuit vijf millloen Franschen en eenmiUioen Belgen waartusschen zichnog ongeveer 50 000 Nederlanderszouden bevinden Welingelichte per v n ra snen echter dat dit aantalte hoog is geraamd Zij maken uitde beschikbare gegevens op dat hetaantal Nêlerlanders dat zich nog InFranlfrljk bevindt de 10 000 niet teboveit gaat Onder dit aantal zijn 700 vluchVelingen uit Breda en 300 uitGinneBcen REDE MR ROST VAN TONMNGEN Het Ned eriandsche Arbeidsfront afdeeling Amsterdam heeft een vergaderinfi gehouden waar mr Fost van Tonningen een reSe beeft aehouden over de meuwe arbelds gemeen schap in Europa Hii j eide o m dat de arbeiders vei deeld en geknecht zijn door de pBÜtieke chri tenen en door de Joden Vóór hun politiseering hebben de vakverecnlguY en zeer veel goeds verricht Daar is mesr geofferd dan wij bijna kunnen bevroeden En uit die offers U iets goeds geboren De Jood zaaide tweedracht en maakte de s herpe scheiding tusschen landvolk en stadsvolk De srmomde christen de dominee en d pastoor protesteerden van den kansel af nooit teren de uitbuiting van het voik Integendeel zij misbruikten het eva gelie om berusting te orediken m dienst van het kapitalisme Door deze factoren werd de arbeidersbevolking gespleten en was e knechtjiis van den arbeider verzekerd No ltiii nj vc l v d ili binnen en buiten de nationaal cialistische beweging zi in er reac ionnaire burgerlijke elementen Hoe strijden wij tegen dit gespuis Allereerst op de straat Tien van mijn Rotterdamsene kameraden aldus spr zijn toj bloedens toe mishandeld Ik beschuldig Oud den vrijmetselaar Hij moet weg Op veel plaatsen zijn wij aangevallen maar hét moet uit zijn want wü slaan terug Het zijn niet de arbeiders die den nieuwen tijd haten Het zjjn de volksïijand en en die moeten wij bestrijden Als er erget s een organisatie is die zich met ofts bsmoeit dan tjemoeien f ij ons met die organisatie Wij gaan naar binnen en trappen hen die er zltfen de dtur uit Eerlijk erkennen wij wat in een te De jnoellijkhedep w lke de missie in Frankrijk ondervond zijn zeer groot De commissie heeft groote moeite om uit te zoeken waar zich de Nederlanders ophouden De bedoeling is met 10 a 15 autobussen naar Parijs te gaan en daarmede de zich daar en in de omgevine bevindende vluchtelingen op te halen en naar Breda te brengen Deze dutohussen zullen tevens 15 000 porties eten mee naar Frankrijki nemen De heer Meeus treft inmiddels te Parijs voorbereidingen opi de vluchtelingen naar een centi aal punt te dirieeeren waar zii door de autobussen kunnen 3 orden meegenomen Voorts ial langs X50 plaatsen aan de trekwegen aan de Nederlandsche vluchtelingen worden medegedeeld dat zich een Nederlandsche missie in Parijs bevindt en dat zij zich naar de meest nabij zijnde groote plaatsen moeten begeven waar zij zich moeten melden bij de offiïieele Instanties en daar moeten blijven totdat zij in de gelegenheid worden gesteld na ir het vaderland terug te keeren Het ligt dus niet in de bedoeling net de autobussen dieper Frankrijk in te eaan en alleen in de uiterste i üodzaak zal worden d Airgeieocn naar Nantes en omgeving en misschien nog naar Bordeaux en Toulouse Men wil ech r zoo veel mog lijk Parijs als nt a punt aaihouden teneinde de organisatie van het terugbrengen van de vluchtelingen zoo goed mogelijk te doen verloopep geifstander goed is en nooit Is de arbei r onze vijand Hij immers is dikwijlJl misleid door de schurken die bovel hem stonden Vlug moet het Nederlandsche volk veroverd worden Het natlouaal soeialisme wil een gemeenschap waarin het een vreugde 1 om te arbeiden en waarin de arbeider werkelijk vrij en gelukkig is y ER ZIJN WEER KOLEN VERKRIIGBAAR NH XW E REGELING Tot 1 October 20 procent van het jaarverbruik hun geschatte normale jaarverbruik per maand ontvangen met aftrek van het sedert Mei 1940 ontvangen kwantum indien het gaat om industrieele verbruikers Nieuwe particuliere afnemers kunnen 20 procent van hun geschatte normale jaarverbruik ontvangen VOOR NIET INDUSTRIEELE VERBRUIKFJIS De laatselyke distributiekan t reiv4iebben thans per circulaire bekend gemaakt dat er weer kolen verkrijgbaar lijn In de maanden Juli Augustus en September mogen brafldstoffenbandelaren aan n i e tindus irieele verbruikers maximalij twintig prcceut leveren van de steenkolen briketten cokes btuinkuol enz die dezen afnamen in de periode April 1939 tot en met Maart 1940 met aftrek evenwel van de sedert 1 Mei j l geleverde hoeveelheid ZIEKENHUIZEN ENZ ZiekdnhuiiCn gciticht en rijk provincie vincieen gemeento ij Lstellingen die tot nog toe tot de indv strieele verbruikers gereKond werden vallen thans onder de calegjne der gewone lerbrulkeis ludustrieele verbruikers Binnen landsclie V industrieele verbruikers kunnen voor zoover hun jaarverbruik boven de 240 ton gaat brandstolfen krijgen op een toewijzing van het Rijkskoieubureau Ligt hun jaarverbruik benedin de 240 ton dan kunnen zij in de zomermaanden per maand maximaal een i waalfde ontvangen van de door hen van April 1939 tot April 1940 gebruikte hoeveelheid Nieuwe alnemeis Overeenkomsten tot levering of veikoop na 30 September 1940 mogen Biet worden aangegaan De afleve rins moet geschieden tegen ontvangstbewijs Van nieuwe afnemers moet een maandelijksch overzicht worden gezonden naar den Handelaren wordt m hun eigen belang aangerad n zich zoo spoedig mogelijk oir de hoogte te stellen van bedoelde cunditi g aangezien niet nakcminsr daarvan intrekking van hun dispensatie linTevo ge kan hebben Slijters en depothouders zullen omtrent de geldende bezaaiingen wor cn ingelicht door de handelaren van wi zij hun brandstoffen betrekken OORLOG SSCHAPE liN BINNENVAARTl IGEN EiïPii aren van door oorloos ewi lc be hadiïde buuien saitniuen dJener i h voor 200vrr zulks neg liet mo ht zijn geschied alsnog ten loedigste te wenden tot heli romitc oórlos sschade binne naart WO Be H Sr ebouw ingan j Rood Z nd 19 Rotterdam door welk s bemiddeling de aangifte bij de sevoesrie shade en nvéte comrri sie zal ci chieden Het lichten van vaartingei ge onken m Riik sv ateren aeschiedt voer zoover dit niet reeds door een dirct belanghebbcrde heft plaats sehad in den regel door den dienst van den Rijkswaterstaat Daartoe str l kende aanvragen kunnen door bemiddeliw van het comité geschieden Voor lichtingswerkzaamheden in andere wateren dienen belanghebbenden m overle te treden met bovengenoemd comité oorlogsschade binnenvaart 1040 Nieuwe afnemers zooals nieuw gevesuguon kunnen éen twaalfde van Omtrent expertise door de daartoe bevoegde instanties kan men zi n eveneens in vtiuinaing sleilcu aiel n t voornoemd comité BRAND IN HOTEL TE AMERSFOORT Bovenverilieping uitgebrand GASTEN KONDEN TIJDIG VLUCHTEN Gisteravond omstreeks half tien 1 brand uitgebroken in Frank s hotelrestaurant op het Stationsplein te Amersfoort De brand werd ontdekt door een stationskruier die onmiddellijk den gérant van het hotel waarschuwde Inmiddels sloegen de vlammenjfeeds uit t dak De politiebrandspiAt wis spoedig ter plaatse even lateAg volgd door de gemeentelijke brandVeer die volledig was uitgerukt Met vier stralen op de waterleiding werd het vuur aangetast De hotelgasten die zich allen beneden in het restaurant bevonden konden zich tijd in veiligheid stellen Vele burgers schoten toe om den hotelinventaris te redden De bovenverélepins is uitgebrand debenedenverdieping treeg veel waterschade De brand is ontstaan in een kast op een der gangen NA DEN BOMAANVAL OP HAARLEM BEGRAFENIS DER SLACHTOFFERS Onder zeer groote belangstelling zyn gjsteren de vier slachtoffers van den bomaanval op Haarlem naar hun laatste rustplaa gebracht Op de Ifoorderbegraafplaats werd het stoffelijk overschot van denagent van politie O Quivooi ter aarde besteld waarbij o a aanwezig waren de bureemeester dr J E baron de Vos van Steenwijk de commissaris van politie de heer E H Tencklnck alsmede vele inspecteurs en collega s van den ontslapene In de aula sprak de burgemeester als hoofd van de politie en als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur en de burgerij een woord van afscheid tot den trouwen dienaar van de politie die bij de uitoefening van zijn plicht gevallen is Namens hét gemeente bestuur legde spreker een krans op de baar Mr P L J Reyinga prak een afscheidswoord namens den Alg Ned Politiebond en de heer P D Peters dankte namens de Haarlcmsche politie miiziekivereenigins den ontslapene voor het vele dat hij voor deze vereeniging heeft gedaan Hierna werd de bEiar graiwaarts gedragen Plechtigheid te Heemstede Op de algemeene begraafplaats te Heemstede geschiedde de begrafenis van mevrouw Kalf haar dochter en haar schoonzoon den heer Stokman die bij de n bominslag in hun woning om het leven waren gekomen De schoonzoon van mevr K was ambtenaar bij het provinciaal waterleidingbedrijf van Noord Holland en namen het provinciaal bestuur waS aanwezig mr A Bruch lid van gedeputeerde Staten en voorzitter vam den raad van toezicht op de provin l ciale bedriiven Verder waren aan wezig ir W Mensert directeur van het prov waterleidingbedrijf ir W J Burgersdiik directeur der N Z H T M en de heer M A Reinalda wethouder van Haarlem namens het gemeentebestuur In de aula sorak eerst ir Mensert Hij zeide dat de heer Stokman 21 jaar bij het waterleidingbedrijf wei zaam is geweest en z jl heeft doen kennen als een Ijverig en nauwgezet employé die bij collega s en vrienden zeer gezien was Spr richtte enkele woorden van deelneming tot de familie die door het verlies van dfie harer ledeil zoo zwsar getroffen is Namens het remeentebestmir van Haarlem vertolkte de heer R e i n a 1d a de gevoelens van innig medeleven van burgemeester en wethouders en de bureerii Hii hechtte een krans aan de baar van mevrouw Kalf De heer Boelhouwer sprak namens de persorieelsvereeniging een afscheidswoord waarna ds J M L e e n d e r t zif doopsgezind predikant te Haarlem een slotwoord sprak H w liJn bo4 ai TK lie ver Leader Hiema werden de drie kisten grafwaarts gedragen Welke Bon Lèvënsmiddelendistributie BROOD BONS 41 t M TM het briwdbonboekje 2 HM gnun vtior de periode 1 t m 7 Joll met 4 daeen extra eldlcheMsdnar THEE OF KOFFIE thee tot eins geldig BON No S9 pond kottJe met 5 Juli SUIKER BON No 0 1 K G suiker geldig tot en met 25 Juli RAKMEEL BON No 75 2i ons tarwebloem ö telfrijzend bakmeel geldig tot en met 12 Juli PETROLEUM PETROLELTWZEGEL Periode H 2 Liter petroleum geldig van l t m 14 Juli De Lichtverduistering ks nacht van 22 03 tot i3A uur KËftX EN SCHOOL A ADE MISC UE EXAMENS fii tprilain flcslaagd voor cand ex rci iitpn nicj J J Schaft en de heer A J J C Beglicyn rmiiingcii fïpslaagid voor doetex grnppskiindp d dameiw A Th rtrei Iit r c ilaagil voor cand ei phvsisclie i ir lrijk kunde J A Baartm ins en voor doet e x rechtswetcn fhi ppon O H de Jongh ED HERV KERK Beroepen te Jutrijp Hommerts V 11 Bolfcesrtein te Urogehara Aangenomen naar Tjcrkgaast rand C P van Andel hulppred tel lmuidonOost 7 ii t Zwolle J B üioenewi gen te Kerkradc Bedankt voor Vlaardingen E E de T on7p te Gouda B p d i n k t voor Arnhem c wijlen II 0 1io scara Ahbing Il J Groenen cirpn tp Albla prdani JElfEF KERKEN T w e p t 1 1 to Schaiendijke cand ÏI van den Borg hnlppred te Oae en Pand T J an Wagpningeri hulppred te IIppuwp ÜEKEF GEMEENTEN Twee til te Rij sen cand C v d Wop tijne on cand G Dorresteyn beiden tP Rotterdam VRIJE KVANG GEMEENTEN Bedankt voor Franekcr L J van Wijck t 01del ro k voor lieerde T H Penuinga te Oude Pekela LEGER EN VLOOT Vice Admiraal T L Kruys J In © jarigen ouderdom is ui de Residentie overleden gep vice admiraU TL Kruys Theodoor Louis Kruys werd 7 September 1884 te Amsterdam geboren en in September 1905 aangesteld tot adelborst eerste klasse Na verschelden jaren in Indië te hebben gediend was hy van 1915 tot 1919 werkzaam bij den torpedodlenst te Hellevoetsluis Na opnl uw vijf jaar in Indië te hebben gewerkt werd hij benoemd tot commandant van de mijnenleggers te Vli sinfiren In 1829 ging hij weer naar Indlë als commandant van de Krakatau I ar v as hij gedurende een Jaar dlvljdecommandant van de torpedotjootja ers en voorts een jaar lang commandant van het station voor onderzeebooten te Soerabaj a Van 1932 tot 1934 was hij commandant van den onderzeedlenst te DenHelder In laatstgenoemd Jaar vwrd hi bevorderd tot schout bü nacht en bencemd tot commandant van de marine te Willemsoord In 1936 volgdeziju bevordering tot vice admiraal enm 1938 verliet jaü den zeedienst metpeiisiotn W Vice admiraal Kruys was Ridder inde orde van de Nederlandschen Leeuw en commandeur in de Oranie Nassau orde De teraardebestelling zal Oanderdag a s te half drie op Nieuw Eik en Duir cn geschieden DOODELIJKE VAL Een tachtigjarige man is in een perceel aan de Pegaaus traat te Anuterdam va de trap gevallen waarb bU zoo or lukklg terecht kwam dat Ui aan de gev lgen overleed