Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1940

££ RSTE BLAD DINSDAG 2 JULI ld40 BKNOnONGEN Aan he4 geineentelqk distrUmtiekanloor is al hulp benoemd de heer A J Vergeer te Cabaijfw De heer J van den Brugge is alskweektlina met akte werkzaam gesteldaan de School voor jbristelijk Volksonderwijs Waddinxveem RlJKSPOSrSPAARBANK Aan het posstkantoor werd gedurende de maand Juni ingelegd 547 75 en lerugbetaalü ƒ 14 iS8 73 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekie draaft het nummer 460 i BttlltNLANO DUITSCH LECERBERICHT Britscfa Kiistwachtschip ill brand geworpen VIJANDELIJKE AANVAL OP KFEL Hoofdkwartier van den Führer 2 Juli D N B Het opperbevel Can de weermacht maakt bekend Op 30 Juni resp 1 Juli zijn de Britsche kanaaleilanden Jersey en Guernsey door een overval door deelen van het luchtwapen genomen en vervolgens door stoottroepen der marine en nagezonden afdeeMngen van het leger berelTDaörbij schoot een I Duitsch verkeaningsvliegtuig 2 Britsche gevcchtsvliegiu l n van het Bristol Blenheim type in een luchtgevecht neer Bij de gewapende verkenning boven het Kanaal werd in ien middag van 1 Juli een Britsch kustwachtschip ten Oosten van Torquay aangevallen en m brand geworpen Ei n tweede succesvolle aanval was gericht op de haven van Wieck in Noord Schotland In den nacht van 1 op 2 Juli vielen onze gevechtsvliegtuigen wederom haveninrichtingen aan het kanaal van Bristol aan Branden en ontplolfingen werden waargenomen In den loop der aarivalk n van Britsclie vliegtuigen in den nacht van i op 2 Juli op Noord en WestDuitsch land werden o m bommen geworpen op Kiel Zij richtten et hter slechts geringe materit ele schade aan Eenige burgers werden gedood In totaal werden vijf vijandelijke vliegtuigen door luchtaKvecrgeschut neergehaald Bovendien werden bij den nachtelijken aanval nog twee vijandelijke vliegtuigen vermist Het aantal van de op 30 Juni en 1 Juli tijdens luchhtgevechter neergeschoten vijandelijke toestellen is met ITALIAANSCH LEGERBERICHT Zevenhu izen LAAT MET TOT QANK Begunstigd door het fraaie zomerweer hebben talrijke personen waaronder vele Rotterdammeri hun Zo4 dag aan de Rottemereii Üoor gebracht Het is echter jammer dat vele Rotlerdammers zich maiu neerzetten en gaan zweiTimen waar het hun goeddunkt Zoo hadden enkelen hunner een land als picnic plaats uitgekozen Zy schijnen met te begrijpen wat het grasland FRAAIE JACHTMANIER Een nieuwe manier om een lekker eendenboutje te bemachtigen is Zondag aan de Rotte door een inwoner van Delft toegepast Een inoertje haak en korstjc brood zijn de ingre diënten d e voor deze methode door den eendenvissscher Vijandelijke Luchtaanvallen afgeslagen BRITSCH CONVOOI GEBOMBARDEERD Stefani meldt d d 2 Juli Legerbericht nn 22 van het Italiaanschc Hoofdkwartier luidt als volgt Aan de gi ens van Cyreggica hebben onze vhcgtuigen ondankï ongunstige tveersgesteldheid bombardementsacties lilgevosrd waarbij bommen van licht c n zwaar kaliber geworpen werden op vijandelijke pantserauto s waarvan snk le in brand vlogen Twee vliegtui ïn keerden nietwiaar hun basis terug In het Zuid Oosten van de Middel landsche Zee verraste onze lucht nachtjen giool tnandelijk convoui dat herhaalde malen doeltreffend gebombarJcerd werd In Oo t frika heeft onze luchtmacht loehrelfend de haveninstallaties van Berbera bestookt Vijandelijke vliegtuigen hebben getracht Massaoeah te bombardeeren doch het optreden van onze jachttoestellen die 2 machines neerhaalden en het luehtaf eergeschut der marine dat een toestel bnandend deed neerstorten dwong den vijand zich terug te trekken Vijandelijke vliegtuigen hebben een bombardement gericht op Augusta Het onmiddellijke en doeltreffende optreden van het luchtafweergeschut der marine maakte den aanval vergeefs Een vijandelijk toestel werd ncei gehaalt De schade is onbetcekcncnd Onder de burgcrbev Iking vielen 3 ge vvonrien RAOIONIEUW WacnsiUe 3 Juli J AKSVELD 114 1 M K K O 8 00 BciK M n ANP 8 05 Wij beginnen der iL S 15 G ai oluc uzieJc V P R O 10 00 Moryi nwijding K R O IO I I Gi 1 i i rrii u c k 11 30 GotKdienslighallui 1 KOOTWUK 18 S M A V B O 8 W Berichten AJy J gramofoonmuziek 9 U I e TwiIielU Seienad £ = lepn t 10 00 Moigenwijding 1 15 Concert lopnl 1 3 En en ble Jonny KitKtn 11 15 Il JJ Bericiiteti Eng 12 30 Beii n Duu ch 12 45 Berichten AN P evenlllre E amornnr r i7 ek m AVRO Aniu en e I iKe l 1 15 Gramofoormuziek 2 00 Beiiciüen DuiL cll 2 15 Opeleitcconc rl lopn 1 3 05 Gia noroon n7 ek 3 15 Berichten Enceisch 3 3 Orgcl pc 4 Concürt opn 5 110 BenciiU A Du I ch 5 15 Om oepoike t 6 15 Berichten Er el h Oi deiuijsfonds voor de Scheepvaart 6J0 T clmische cau ei c A V R O 7 00 Mr Dr L N Deckeii preekt voor het CentiJü Co f üu üt i euürden en zje ki n o da 7 10 A V E O aartoike t 7 3i CycUi Ntdi and ch Pretir cieschoon nr e repoilage S ilO Bei c len Duilich 8 15 Benchlcn Ersic chl 8 30 Be ichten ANP 8 45 Ontroepcrkest 9 15 Berichten Engelsch 9 30 Gramofi onn Uziek ntet tee ichtin m W Berichten Dintfch U IS 10 30 Berichten ANP 11 1 UJ Berichten Erac eh ilijlfs Engeland s moeilijlcste Problemen IERLAND EN INDIË ALDl S D AGENS NYHKTER De Londensche vertegenwoordiger van Dagens Nyheter meldt dat de lersche kwestie en de toestanden in Indiö de moeilijkste problemen der Engelsche wereld thans door een ironie van het noodlot klaarblijkelijk dichter bij de oplossing ï ijn gekomen dan ooit tevoren De correspondent wijst er op dat de Engelsche pers steeds meer den Noordlerschen m injster van staat Craigavon den raad geeft een overeenkomst aan te gaJin met de Valera over de vorming van verdcdigingsunie Men acht het niet uitgesloten tlat een overeenkomst tot stand zal kunnen komen welke den Britschcn troepen de mogelijkheid geeft de verdediging van geh ei Ierland op zich te nemen Daarbij zouden B lgische Fransche en Pooische eenheden die zich in Engeland bevinden gebruikt worden voor garnizoenen in Ierland opda t geen Engelsche troepen zouden behoeven te worden gebruikt in du gebied In inge wijde kringen in Londen acht men het verder niet uitgesloten dat Engeland binnenkort de wijziging der Indische constitutie aldus zal inleiden dat Indië een soort dominion zal worden ofschoon nog moeilijk te voorzien is wat de cvergangsvorm zal zijn Redevoering van Bore Belisha Hore Belisha heeft in Devonport een redevoering uitgesproken waarin hu zeide dat Engeland een les moet trekken uit het lot van Frankrijk Wij moeten er voor zorgen zoo zeide hij dat wij niet geraken in den toestand Gewone Algemeene Vergadering van Aandce iiiouders der naamlooze vennout ehap J van Dorp N V gevestigd te Gouda van Bergen IJzenauornpark 10 op Zaterdag den 13 Juli 1940 des morgens om 10 uur ten kantore der vennootsciiap Overeenkomstig arfkel 22 der statuten ligt de asjenda met bescheiden vanaf heden aldaar voor aandeelhouders Ier inlage Krachtens artikel 26 der statuten moeten aandeelen aan toonder vóór 7 Juü 1940 ten kantore der vennooi schap worden gedeponeerd Gouda 2 Jtili 1040 DE DIRECTIE G 23S9 19 Te huur gevraagd in omsircken Gouda of Keeuwiik een vrlfstaand huls met groot bouwland voor direct of later Brieven met inlichtingen onder no G 2387 bar an van dit blad 6 Gezocht voor direct Kamer roet pension voorloopie vooreen maand Brieven no G 2 i91 bureau v d bladi 5 MIDDÜNSTAHDSDIPLOMA Voor bef middcivitandiidiploma alfemeeni handïlekinniii slaagden mej A C v4n d r Sptk tn de betren H G udkade H van der Valk H van ler L f G Hw flman P Versluja M gMBP J Lw f en Adr de Ruyter MU tI£KENFOND In dt vergaiitnnK van liet bestuur van ir iiij 7 ek f f id Alph n en om Ueken w i vacature ontalaan door he ov erlijden van dr A S K it r al v sw r itter gi ko cn dr F C Nieuwcnti jj in te Alphen GEMEE TE SECRETAItlE Veor de goede vriiv yür lt er op geween dat dt wüoiihüiüen van den butsttnvixter van de wethouders van deo ecntari en van de ambtejnartr Ur Cr Une gein verlfngi tukItm iun var de rf crelarie ïoodae de Uniiisenuemdi JuncUoJian s sen ïi S avoruB nut Ajr te jspreked omtrent aangik ili rJitdtii do gemeentejiccrc lane lx tref f nde Min vervoej h uitsluJU n4 ten grn c UIiiiii i Dlseirttanc is cla eh k vwjr het j jbliek copcnd uitsluitend van 9 lot 1 uun PREDIKBErKT VOOR VRIJDAG Geref Gcra nam 7 uur Ds W C Lsroain van Rotterdam VOETBAL Zaterdagavor werd op het Boyslerr n voor di zomercompetitie een w dttrijd ge T e ld tu sschen Bosk Bovs en D SO Zoetermc r De uitslag was 3 2 voor D S O ruststand l l BVKGERLMKE STAKD Geboren Elizabeth Maria d van 3 Kooy en N Kooy Ferdinand J © seph Mar ia Rernarduü 7 v ajt PT J Kortman en M R Kempen Keinier X van C A Straver en W E den Beer Capelle a d IJssel GESLAAGD Aan de Kon Wilhelmina school te Rotterdam slar gdc voor het eindexamen tju M pUiiil sfjcnoot de heer A Oudci ounUn urw ijl de heer A E Rooïe Ai nd niel noi d gevolg het eindexamen 5jarige H B S aflegde GEVONDEN VOORWERPEN Een portemonnaie met inhoud inlichtingen gem veldwachter S Wouda Moercapelle GESLAAGD Te Dordrecht Flaagde voor het middenstïirl d sflipliim i algemcene handelskennis dt heir N Pols Nieuwerkerk a d IJssel jfcoDENSTANDSDIPLCMA Voor het miduenstandsdiploma algemeene hanueisKennis is te Dordrecht geslaagd de httr G H de Vries Polsbroek NATIONAAL HULPCOMITÉ De in de e gemeente gehouden colJecle voor htt Nationaal Hulpcomité 19 0 heelt ƒ i2t 4tl opgebracht ALS BLSTlll RSLEDEN GEKOZEN Als bestiniuitden van het waterSchap Hoenkot p Vliet en Dijkveld zijn gekozen de heei en Abr Verwey en A deVjr BENOEMING Tot ftalicnhtiideii der F T T te Bernhop is bi noemd de heer H P den Besten zulks in de plaats van mej de wed C P Bejen die als zoodanig bedankt heeft Bl RGERLUKE STAND G f k u w d P de Hoop 24 jaar en C van der Vliet 22 jaar Recuwijk VITSLAG AANBESTEDING V C Ttktn ng van den polder Reeuwijk IS aonhcsteed het maken van wifselpjaatscn den onderbouw van een brug en het dempen van een brug alles aan den Nieuwdorperweg te Reeuw ijk Ingeschreven werd als volgt Firma Wed W v d Lecq te Reeuwijk vexjr A Ul 14 firma Cor Bontebal te Reiu ijk voor A ƒ 10 777 en B ƒ 12 777 in massa ƒ 24 250 S van t Verlaat Co te 2 ist in massa ƒ 211 4430 De gun hing geschiedt later ZIEKENHLISVERFLEGING Onder voorzitterschap van dokter J Batelaan hield het Onderling Fonds voor ZiekenhuiEverpIeging voor Reeu wijk en omstreken een ledenvergadering De rekening van den penningmec r sloot met een batig saldo van ƒ 940 1 Het aftredende bestuurslid de heer W den Ouden werd bij acclamatie herkozen Het voorstel van het bestuur om de verzekerden van de tarieven I en II zdnder extra betaling in het tusschenlai jef te verzekeren van 1 Juli 1940 t m 30 Juni 1941 werd aangenomen Met algei eente stemmen werd voorts beslot van het batig saldo over 1939 een bedrag van ƒ 1000 over te brengen naar de reserve Schoonhoven VOETBAL Porttlubcombinatie Bergambacht I I van Weygand die op bet laatste oogenJblik vepd iiginfcsmaatT gelen moest treffen I Wat de blokkade op de Noordzee en I in het Kanaal betreft zeide spreker dat j Engeland den tvedloop naar de lersche havens moest winnen en met Ierland een gemeenschappeluke politiek moest voeren Anti Engelsche Stemming in Egypte ITALIAANSCHi J EKS CONSTATEERT TOENEMENDE VU ANDSCHAP Over den toi and in E ypie geven de Romeinsche ochtendbladen volgens het D N B een beeld met het verhaal van een Ilaiiaanschcn ambtenaar die uit Cairo is teruggekeerd De Engelschen zijn zich bew ust van de toenemende vijandschap onder het Egyptische volk Zij pogen thans een antiItaliaansche stemming te wekken Tot dit doel wordt herhaaldelijk luchtalarm gegeven onder het voorwendsel dat Italiaanschc vliegtuigen in aantocht zouden zijn Eenige dagen geleden hebben de Engelschen zelfs een luchtaanval op Cairo met Engolsche vliegtuigen geënsceneerd en on der de bevolking laten verbreiden dat hef Italiaanschc machines waren die Cairo wilder bombardeerden Bij dAen luchtaanval schijnt echter een Engelsch vliegtuig te zün neergeschoten In tegenspraak tot de Engelsch Eg ptische verdragen maken de Engelschen ook gebruik van de burgerlijke luchtha en van Cairo terwijl zij officieel verklaren dat de Engelsche toestellen uit Soedan komen Het Engelsche opperbevel vertrouwt verder de Egyptische troepen zoo w einig i t de Egyptische soldaten niet ecJis mei geweren zijn uitgerukt Bij de jongde gevechten aan de Eg ptisch Lyt 4che grens zoudcm Egyptische so jalen hebben geweigerd de bevelen vsn tje Engelsche officieren het vuur tip de ta liaansche troepen te openen op tr vo gen De Egyptenarcn véri Iaardcn dat fij niet in oorlof mc 1 Ital ië zijn De Bezetting van de Kanaal eilanden ITAUA ANSCHE PERSS VEMEN ï e vermetele onderneming van het DiHttche luehtwopen op de Engelsche KanaaleiU neen wcrdt door de Rnmeiiische chtend den vermeld als de eerste Duitsche landingsoperatie op Engelsch d aldus het D N B Albion is z ch thans zoo schrijft de P o p o 1 o d i R o m a bewust van het dojdelijk gevaar dat het van alle zijden door de geweldige Duitsche stródkracMen bedreigt et i gevaar dat Engeland zooaK het zelf verklaart sedert 900 jaar niet meer eeft gekend Maar ook t p het vasteland heeft het Britsche prestige pnieuw zware klappen gehad Een kenmeiViend geval is de formeele opzegging van de FranschBritsche garantie dor Rrienicnië dat zich onder den druk der feiten van de democrr f ehe mogendheden heeft s gemaakt In de epzeggin g van de Britsche garantie an 13 April 1939 ziet de M e s s a g e r o een daad van rebellie Roemenië heeft op dit smartelijk oogenblik zijn geloof m de eindoverwinning van de mcigendhrtien van de as tviilen kenbaar maken Wat den binnenlandschtn toestand in Roemenië betreft is de regeering scherp opgetreden tegen do Joden die van de Londensche zionisten bevel hadden gekregen om door het verwoesten van de olievelden verdere leveranties aan Duitschland onmogelijk te maken m Japansche Troepen Loengtsjau 30 K M VA N INDO CIIINEESCHE GRENS Vooruitgesciioven Japansche troepen zijn vaAdaiig tvcn u er 12 uur binncngprukt in Loengttjau een belangrijke stad in het Zuió te ten der provincie Kwangsi alc us Reuter Naar Domei raeldt ligt Loen lsjau op een afstand van ongeveer 30 K M van de IndoChmeesche grens BAUSO GEËERD De opperburgemeester van Genua heeft verordend dat een groot plein in het nieuwe stadsdeel dat thans in aanbouw is den naam zal dragen van Italo Balbo De plechtige ontroerende begrafenisplechtighedbn van maarschalk Bal bo en zijn kameraden hebben te Henghasi plaats gevonden Maarschalk Graziani die uit Tripolis was gekomen heeft de laatste eer bewezen aan het stoffelijk overschot van de gesneuvelden Hierbij waren de weduwe Balbo de familieleden der andere slachtoffers en alle militaire en fascistische autoriteiten aanwezig Het stoffelijk overschot van Balbo werd naar de kerk gebracht op de affuit van een kanon voorafgegaan cloor karabineers en gevolgd door zijn witte paard Vele autoriteiten en legerafdeelingcn besloter den stoet die schreed door een haag van militairen en Arabieren Na de kerkelijke plechtigheid volgde voor maarschalk Graziani en zijn kameraden een appèl in fascistischen stijl Tenslotte werden de lijkkisten overgebracht naar de luchthaven vanwaar het Etoüelijk overschot der gevallenen naar Italië zal worden vervoerd BIRflENLAllD De personeele Belasting op Motorrötuigen GEEN TERUGBETAUNG WEGENS ON VRUWILUG NIETOEBRUIKEN De waarnemende secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van financiën heeft dezer dagen de volgende circulaire gezonden aaii de directeuren der directe belastingen Naar aanleiding van een aantal lot mij gerichte verzoeken betreffende he verleenen van ontheffing van personeele belasting ten gevolge van het feit dat vele houders hun motorrijtuigen niet kunnen gebruiken omdat zij geen motorbrandstof verkrijgen heb ik de eer u mede te deelen dat ik niet voornemens ben in afwijking van art 63 par 3 der wet op de personeele belasting terzake een maatregel te treffen Het bevorderen toch van een maatregel als de gevraagde zou èn met de letter èn met den geest van de wet in strijd zijn De eventueele aangiften om ontheffing in bovenbedoelden zin welke Of de inspectiën mochten zijn binnengekomen dan wel nog worden ingediend kunnen worden afguwezeh Do N R Crt HET MEMORANDUM VAN DEN NEDERL ANDSCHEN OPPERBEVELHEBBER De inhoud van het memorandum van den opperbevelhebber der Neder andsche landen zeemacht voor den MEMORANDUM Voor H M buitengcw oon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel Vertaling Uwe exeelientie wordt verzocht zich na kennis te hebben genomen van dit memorandum terstond in verbinding te stellen met de Belgische regcenng ten einde haar in l vrirt is te stellen van den inhoud van dit memora ndum In afwachting van de aankomst van den gevolmach igde van den opperbevelhebber der Nederlandsche landen zeemacht kunt uwe excellentie aan de Belgische regcenng medcdeelen dat het Nederlandsche leger tot taak h eeft den opniarsch van den aanvaller i ooveel mogelijk e vertragen en wel t £ beginnen aan de grens De leiding van het Nederlandsche eger heeft ernstig overwegen energieken tegenstand in het Peel Raamstel ling genaamde deeTvan Nonrd Brabant van Weert over Nederw eerti Moyel He ena een Gnendtsveen en Mill naar Grave te laten bieden door de ter plaatje zijnde troepen en heeft aanzienlijke werken doen aanleggen om deze stelling in staat te stellen te voldoen aan een dcrgelijken eisch Zij moet intusschen toegeven dat zij alleen op Nederlandsch gebied voorbereidingen heeft kunnen treffen tegen een Duitschen dpmarsch en dat de beteekenis der opgerichte stelling in deze streek nief alleen afhankelijk is van de verdedigingskracht en de getroffen voorbereidingen maar ook in grtjote n ate beheerscht wordt dtxSr de mogelijkheid m het Zuiden dus bij Weert en ten Westen van deze stad gepasseerd te worden Met het oog op de omstandigheid da het bevel van het Begisclie leger het gros van zijn trot pen heeft opgesteld aan het Ibertkanaal terwijl volgens hetgeen het opperbevel van het Nederlandsch legei meent te weten aan de Maas en de ZuidWiUems v aart sleclits zwakke troepen staau niet de opdracht Xi ii vijand op te houden aei t de Nederlandsche opperbevelhebber de mogelijkheid van een oprukken der Duitsche troepen aan den anderen kant van Weert dat wil zeggen tegen s Hertogenbosch zoo groot dat hij zich tot zijn levendigen spijt gedwongen heeft gezien het gros der in Noord Brabant staande troepen terug te trekken met achterlating van achteihoedetroepen ten Noorden van Maas en Waal De Nederlandsche opperbevelhebber verzoekt uwe excellentie de aandacht der Belgische regeering nadrukkelijk te richten op de omstandigheid dat van Nederlandsche zijde alles geschied ie om ® p deze wijze de reeds genoerrtde stelling Weert Grave te versterken en haar aldus in te richten dat volgens de opvatting van den Nederlandschen opperbevelhebber het commando van het Belgisclio leger volledig vertrouwen kan hebben in den steun dien deze stelling haar vermag te bieden Het opperbevel van het Nederlandsche leger voedde derhalve de hoop dat de voornaamste tegenstand van Belgischen kant geboden zou worden aan de Maas en de Zuid Willemsvaart dus in de algemeene richting van Eben Emael naar Bocholt Het feit dat het opperbevel van het Belgische leger dez aansluiting klaarblijkelijk niet heeft gcvvenscht dwingt den Nederlandschen opperbevelhebber over te gaan tot een maatregel dien hy buitengewoon betreurt Het Nederlandsche leger tal crnstigen tegenstand bieden aan de Grebbe linie van het IJssplmeer over Ame foort en Rhenen tot de Waal bg Och I ten Dez Unie wordt aan de Zuidflank beschermd door een linie v r Ochten naar de Noordzee van Ochten naar Tiel achter de Waal van Tiel niar hel iiumdaticgebied der vesting Halland achter de Linge en vervolgens uitkomende in de groep Merwede en in het Zuiden der vesting Holland Bovendien aj Zeeland verbitterd wordan verdedigd De mate waarin het Nederlandsche leger ieh kan handhaven in de hiervoor genoemde linies en in Zeelund hangt o a af van de sterkte der binnendringende Duitschetroepen en van de hulp die geboden wordt door de Fransehrn en de Engelschen De plannen van het opperbevel van het Nederlandscfie leger zullen uitee gezet worden 3odr dep gevolmachtigde van den Nederlandschen opperbevf l hebber Ik verzoek Uwe Excellentie do Belgische regeering er reeds thans ract nadruk van in kennis te stellen dat de bovengi noemde linies en de stellingen in Zeeland zoodanig zijn ingericht en bezet dat ingeval de te hulp komende Fransche en Engelsche troepen snel ter tjlaatse kunnen zyn daar een verbitterde tegenstand zou kunnen worden geboden Mocht deze hul p vertraagdivordiai dan zou met het oog op de lengte derreeds geiioem dc linies en de noodzakelijkheid om ten gevolge van den langen duur van den oorlog over te gaan tot aflossingen de mogelijkheid moeten worden overwogen om de Nederlandsche troepen terug te trekken in de vesting Holland De bevelhebber van het Nederlandsche leger heeft de Fransche enEngelsche regeering er met nadrti5t opgewezen dat hij dezen maatregel zoowel van zuiver Nederlandsch alstjok van internationaal standpunt levendig zou betreuren Hij heeft deaandacht gevestigd op 1ict feit da t de verdedTging tier Gj bclinic de mogelijkheid open laa iae zijner tijd uit deze iinie op te trekken ten einde tol denaanval over te gaan waartegenover deinsluiting der troepen aan de GrebbC linie Imeer krachten van deh tegenstanti r opc ischf dan de insluiting vande sting Holland Het is overbodig de beteekeniS van het handhaven van de grens van Zeeland uitvoerig uiteen te zetten Frankrijk wordt verkocht een legercorps van 4 divi ies ais resert e voor de verdediging van het hart des lands ter beschikking te houden De Engelsche regeering wordt verzocht ter beschikking te stellen a een divisie gesteund door luchtstrijdkrachten en luchtafweerm iddclon tc r verdediging van Zeeland b luchtstrijdkrachten en luchtaf vveenniridclen voor de verdediging van het hart des lands Voorts wordt aan bejde regeeringen gevraagd of zij bereid Zim desge wenseht eskaders bomm iwerpers in den stiüd te brengen tegJ da bruggen ciie de Duitschers Jullen t laan over de Maas en den IJsel Ten slotte verzoek ik u de Belgi sche regeering te doen weten d t ingeval het opperbevel van het geallieerde leger zou kunnen besluiten aanzienlijke troepen m Is oord Brabant te leggen het opperbevel van het Nederlandsche leger van zijn kant de mogeliikheid onder oogen zou kunnen zien al naar de ontwikkeling van den toestand ten Noorden van de Maas een deel van zyn leger zij aan zij met de Belgische resp de Engelsche en Fransche troepen in deze provincies te dpen ingrijpen Zoo lang de gevolmachtigde van den opperbevelhebber der Nederlandsche land en geemacht niet bü u is aangekomen zal de adjudant van den militairen attaché in Bru sel deze functies waarnemen In de biilage vindt u voor zijn gebruik een verzegelde enveloppe welke g ij hem persoonlijk kunt overhandigen en waarin de bewuste militaire attaché als gevolmachtigde wordt aangesteld s Gravenhage 23 Maart 1940 de generaal opperbevelhebber van land en zeemacht H G WINKELMAN MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Bodegravrn Aari x fid 2 4 pailij n Goud the kaas tötaa 11 8fl0 stuks wegerde 106 620 kf Prl TiMt RM o oort 35 Oü 00 2 i noi t 3100 34 00 zwaardere lot Jfi 00 Hancic matig Veemarkt Rottfrdam Aanpt vocrd 2902 dierrr v aaronder 141 p iaidcii i4T gthili te 8 0 ct e iuidf i5 n 650 nuclitfie kaUprfri 3SI schapen en lamn ei en 4 a ki rs 0 uu l M 115 tieien tffl velte kalveu ii 57 Rta kalver in M bokken fiiiiTLr Pn n p M ksz c te koeien M RH 7S 54 M vcl r 0 i BO M 68 8 56 6 et ve t t T I 6 i 74 jö M c r et P il7er per s fuk Thapen ifi 30 20 lami n i n 17 14 7 r uciilec acl kav 14 12 9 0 eir f t De aam oei van veile koeien en o en waniitrer nel ï aimen harde n de prijzen hlevti onveranderd Een pirna koe Sing non tot i 5 en een o tot 92 cl VelTe kal eren le s rulmei ter markt tragen handel n lett li Rere prij en Een prima kalf t infi nog lot IIS eenl Sielrrn aarvorr H vor w weck met mali i n h n J l en pi ij houilt rd De aanvoer van ruchui k vt ren waskorter met tamelijken handel en de prtiwnbleven stabiel t jt Païiden aanvoct irU korter met le niditH n handel en omhooE Raantle prij i n Schap n en ia n en aan eT Kroo r niet iLitn harde en de pnjzcn b even convtant Varekoeien met Bew on n aanvoel gepende handel en de pru en bleven M tmnnair Vaaizen en pinken irtt kleinen aanvoer tamrlljken h rdel en iets hoo r In ptS Bokken en peitfn aanvoer als voride inet vlotlfn handel en onveranderd m p rlja Melk en ktifliwien Hnvoer e ltïeifi r niet redelijken handel tn piijshoudend